spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Ambasadorki projektu...29"

Transkrypt

1

2 satysfakcja rodzina praca ja do!wiadczenie kontakty zawód szacunek presti" finanse si#a wsparcie odwaga akceptacja równowaga sukces charakter konsekwencja samorealizacja wykszta#cenie wsparcie zadowolenie zarz$dzanie!wiadomo!% zespó# partnerstwo wytrwa#o!%

3 spis tre!ci Wst!p...4 Wprowadzenie...6 Wyniki badania...7 Czym dla kobiet sukcesu jest sukces?...7 Jakie s" g#ówne czynniki sukcesu zawodowego?...10 Jakich barier w karierze zawodowej do$wiadczaj" kobiety?...13 Nierówne traktowanie kobiet w rmach...18 Solidarno$% kobiet i dzia#alno$% pozazawodowa...20 Instrumenty wspierania równych szans rozwoju kobiet...22 Podsumowanie...26 Aneks Kim s" badane?...27 Ambasadorki projektu

4 Wst"p Zawsze podkre!lamy, #e nie chodzi nam o dominacj" kobiet we w$adzach firmy. Zale#y nam, by przy stole, przy którym podejmuje si" decyzje, by$y i kobiety, i m"#czy%ni, bo obie strony mog&!wietnie si" uzupe$nia'. Mary Daley Yerrick, wspó$za$o#ycielka Vital Voices Global Partnership 2

5 Szanowni Pa!stwo, Oddajemy Pa!stwu do r"k Raport z bada! przeprowadzonych w naszym w#asnym $rodowisku $rodowisku biznesu. Jak, po ponad 20 latach wolnego rynku, odnajduj" si% w nim kobiety mened&erki? Z pewno$ci" wszyscy stali$my si% bardziej przedsi%- biorczy, mo&emy rozwija' w#asny potencja# a ustawodawstwo unijne wymusi#o na nas implementacj% prawodawstwa dotycz"cego wszelkiej dyskryminacji, tak&e ze wzgl%du na p#e'. Czy status kobiet w rmach mo&na wobec tego uzna' za zadawalaj"cy? Dwa wieki upominania si% o prawo dost%pu do edukacji czy prawo g#osu odnios#y wprawdzie po&"dany efekt, okazuje si% jednak, &e wiele kwestii w sferze pracy zawodowej pozostaje jeszcze nie rozwi"zanych. Chc"c wiedzie' jakie s" opinie Polek na temat rozwoju zawodowego kobiet, zapytali$my o to kobiety pe#ni"ce wysokie funkcje mened&erskie. Projekt Mened&erka Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce stanowi kontynuacj% bada! polskich rm i organizacji pozarz"dowych zajmuj"cych si% upowszechnianiem modelu zarz"dzania rm", który uwzgl%dnia polityk% równo- $ciow". Celem Partnerów Projektu: stowarzyszenia PWnet Polish Professional Women Network, rm Deininger Consulting, PwC (dawniej PricewaterhouseCooopers), Publink oraz White & Case, jest zwrócenie uwagi pracodawcom na wyst%puj"cy nadal problem utrudnionego awansu kobiet i wynikaj"cej z niego zbyt ma#ej liczby kobiet na stanowiskach mened&erskich. Na wst%pie zadali$my respondentkom podstawowe pytanie: czym jest dla nich sukces? Wyda#o nam si% ono szczególnie istotne ze wzgl%du na badan" grup%, która piastuj"c wysokie stanowiska postrzegana jest jako ta w#a$nie, która sukces osi"gn%#a. Ciekawe odpowiedzi i p#yn"ce z nich wnioski zach%- caj" do re eksji. Podobnie nurtowa#a nas kwestia istnienia b"d( nie, stereotypów ze wzgl%du na p#e' w biznesie, maj"- cych bezpo$redni zwi"zek z nierównym traktowaniem kobiet w rmach. Je$li s", to jakie, czy i na ile jeste$my ich $wiadomi i czy próbujemy im przeciwdzia#a'. Kolejna istotna kwestia dotyczy#a solidarno$ci kobiet i wzajemnego wspierania si%. Czy wspó#czesne mened&erki, w obliczu cz%stego braku modeli kobiet na stanowiskach kierowniczych, widz" warto$' we wzajemnym wspieraniu si%? Czy doceniaj" korzy$ci p#yn"ce z networkingu i mentoringu? Dzisiaj badane mened&erki oczekuj" od pracodawców przede wszystkim konkretnych rozwi"za!. Wyniki bada! wskazuj" na s#abe punkty istniej"cego sposobu zarz"dzania i inspiruj" do kolejnych zmian. Godzenie &ycia zawodowego i rodzinnego pracowników to jedno z najwi%kszych wyzwa! wspó#czesnego biznesu. Warto zatem inwestowa' i wspiera' rozwój zawodowy i osobisty kobiet z pewno$ci" zaowocuje popraw" jako$ci &ycia ca#ego spo#ecze!stwa. Agnieszka Bili!ska Prezes Zarz"du Polish Professional Women Network Warszawa, maj

6 Wprowadzenie Poni&szy raport omawia wyniki badania przeprowadzonego w 2010 roku w$ród kobiet pracuj"cych na stanowiskach zarz"dczych. Celem badania by#o poznanie do$wiadcze! i opinii Polek pe#ni"cych wysokie funkcje mened&erskie na temat awansu zawodowego kobiet w biznesie. Badanie zosta#o przeprowadzone przy u&yciu kwestionariusza ankietowego wype#nianego anonimowo w trybie online. Indywidualne zaproszenia do udzia#u w badaniu by#y kierowane do kobiet posiadaj"cych kilkuletnie do- $wiadczenie mened&erskie w badaniu wzi%#y udzia# 193 mened&erki. Diagnoza sytuacji zosta#a przeprowadzona w oparciu o prób% celow". Respondentki zosta#y wybrane do badania na podstawie kryterium p#ci, zajmowanego stanowiska (poziom zarz"dczy) i miejsca zatrudnienia (sektor prywatny). Przyj%ta metoda doboru próby nie gwarantuje reprezentatywno$ci wyników, niemniej jednak, zapewnia, &e w badaniu wzi%#y udzia# tylko te kobiety, których wiedza i profesjonalne do$wiadczenie $ci$le odpowiadaj" postawionym celom badawczym. Uzyskane wyniki daj" rzetelny obraz wyzwa! stoj"cych przed polskimi mened&erkami i ich karier" zawodow". 4

7 Wyniki badania Czym dla kobiet sukcesu jest sukces? Coraz wi%cej kobiet zajmuje wysokie stanowiska mened&erskie. Cho' ca#y czas stanowi" one zdecydowan" mniejszo$' w$ród elit biznesu, sytuacja zaczyna si% zmienia'. Wynika to mi%dzy innymi z rosn"cych kompetencji kobiet. W roku 2010 (GUS) kobiety stanowi#y ponad 58% absolwentów szkó# wy&szych w Polsce. Tendencja ta utrzymuje si% od lat - obecnie 20% Polek i 15% Polaków posiada wykszta#cenie wy&sze. W tej perspektywie niezwykle interesuj"ce jest zobaczenie w jakim stopniu kariera zawodowa jest celem aspiracji kobiet oraz poprzez jakie kryteria mened&erki w Polsce de niuj" swój sukces. Sukces tkwi w silnych i pozytywnych relacjach, które przeplataj" si# w $yciu zawodowym i osobistym. Agnieszka Moczu#o, P zer Polska Wi%kszo$' respondentek (68%) uwa&a si% za kobiety sukcesu. Praktycznie wszystkie pozosta#e mened&erki (31%) uwa&aj", &e s" w trakcie zmierzania do tego celu. Badane de niuj" sukces przede wszystkim przez pryzmat dwóch wymiarów: 1) równowagi pomi%dzy &yciem zawodowym i rodzinnym (55%) oraz 2) samorealizacji w pracy (54%). Warto zauwa&y', &e odpowiedzi badanych dotycz"ce tego, czym jest sukces, nie ró&ni#y si% w znacz"cy sposób mi%dzy sob" nawet w przypadku ró&nic w statusie rodzicielskim. W ka&dej grupie kobiet wyró&nionej ze wzgl%du na posiadanie dzieci lub ich brak, ponad po#owa respondentek wskaza#a na wag% godzenia obu sfer. Podobne wyniki uzyskano w przypadku odpowiedzi de niuj"cych sukces jako poczucie samorealizacji w pracy. Tak&e w tym przypadku fakt posiadania lub nieposiadania dzieci nie ró&nicowa# wybieranych odpowiedzi. Równie& w przypadku pozosta#ych zmiennych, takich jak wiek, sta& pracy czy liczba podw#adnych &adna z nich nie wp#ywa#a na przyjmowan" de nicj% sukcesu. Kobiety jednoznacznie twierdz", &e kariera zawodowa i &ycie osobiste to dla nich równowa&ne podstawy osobistego sukcesu. Praca zawodowa (77%) i rodzina (60%) to tak&e dwa g#ówne (ród#a satysfakcji dla respondentek. Uzyskane wyniki nie powinny nikogo dziwi'. Badania opinii publicznej (CBOS, Co jest wa&ne, co mo&na, a czego nie wolno normy i warto$ci w &yciu Polaków, 2010) wskazuj", &e szcz%$cie rodzinne niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii warto$ci Polaków i Polek. Praca zawodowa jako (ród#o satysfakcji plasuje si% na miejscu pi"tym, co jednak wa&ne, jej znaczenie ro$nie wraz z poziomem wykszta#cenia. Jest równie& silnie zwi"zane z zadowoleniem z pozycji materialnej i miejscem zamieszkania. Grupa badanych mened&erek poniek"d odzwierciedla hierarchi% warto$ci typow" dla swojej grupy spo#ecznej osób wykszta#conych, mieszkaj"cych w mie$cie, z wy&szym ni& $redni poziomem dochodów. 5

8 Bez w%a&ciwego wsparcia du$o trudniej odnie&' sukces. Olga Grygier-Siddons, PwC W sytuacji, gdy sukces de niowany jest przez prac% i &ycie prywatne, kluczowa staje si% równowaga mi%dzy tymi sferami. I znów, dla liderów organizacji nie mo&e by' to zaskoczeniem - godzenie &ycia zawodowego i rodzinnego pracowników to jedno z najwi%kszych wyzwa! wspó#czesnego biznesu. Równowaga mi%dzy &yciem zawodowym a osobistym nie oznacza potencjalnego kon iktu mi%dzy wymaganiami zawodowymi a równie wa&nymi potrzebami zwi"zanymi z &yciem poza prac". Chodzi o znalezienie z#otego $rodka mi%dzy zobowi"zaniami zawodowymi a ca#" reszt" : &yciem rodzinnym i towarzyskim, rozwijaniem swoich pasji i hobby, dba#o$ci" o zdrowie oraz dobr" kondycj% zyczn", rozwojem intelektualnym, uczestnictwem w &yciu publicznym. Wobec ograniczonych zasobów czasu i energii, ka&dy pracownik indywidualnie de - niuje swój punkt równowagi. Ze wzgl%du jednak na role macierzy!skie i wi%ksze obci"&enie obowi"zkami domowymi, wyzwanie to jest o wiele trudniejsze dla kobiet. Ich de nicja sukcesu wynika wi%c zarówno z wyznawanych warto$ci, jak i realnie do$wiadczanych problemów. KOBIETY SUKCESU Czy uwa$a si# Pani za kobiet# sukcesu? Tak, mog% o sobie tak powiedzie'...68% Niezupe#nie, jestem dopiero w trakcie drogi do osi"gni%cia sukcesu...31% Nie, zdecydowanie nie jestem kobiet" sukcesu...1% DEFINICJA SUKCESU Jak de niuje Pani sukces w swoim przypadku?* Zachowanie równowagi pomi%dzy &yciem zawodowym i rodzinnym...55% Poczucie samorealizacji w pracy...54% Osi"gni%cie wysokiej pozycji zawodowej...32% Za#o&enie rodziny, wychowanie dzieci i dbanie o rodzinne warto$ci...21% Osi"gni%cie bardzo dobrej sytuacji nansowej...14% Presti& i szacunek otoczenia...14% Mo&liwo$' zarz"dzania du&ymi zespo#em ludzi...3% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

9 SUKCES JAKO RÓWNOWAGA MI(DZY )YCIEM ZAWODOWYM A RODZINNYM A POSIADANIE/BRAK DZIECI Tak, sukces to zachowanie równowagi pomi#dzy $yciem zawodowym i rodzinnym Kobiety posiadaj"ce 3 lub wi%cej dzieci...67%* Kobiety posiadaj"ce 1 dziecko...58%* Kobiety nie posiadaj"ce dzieci...54%* Kobiety posiadaj"ce 2 dzieci...52%* *Okre$la % odpowiedzi w ramach danej grupy kobiet SUKCES JAKO SAMOREALIZACJA W PRACY A POSIADANIE/BRAK DZIECI Tak, sukces to poczucie samorealizacji w pracy Kobiety posiadaj"ce 1 dziecko...58%* Kobiety posiadaj"ce 3 lub wi%cej dzieci...56%* Kobiety posiadaj"ce 2 dzieci...52%* Kobiety nie posiadaj"ce dzieci...51%* *Okre$la % odpowiedzi w ramach danej grupy kobiet *RÓD+A SATYSFAKCJI Która z wymienionych poni$ej sfer dzia%ania sprawia Pani najwi#cej satysfakcji? * Zawodowa...77% Rodzinna...60% Osobista...35% Spo#eczna...13% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

10 Jakie s" g%ówne czynniki sukcesu zawodowego? Istnieje mnóstwo recept na sukces zawodowy. Wobec nieproporcjonalnie niskiej obecno$ci kobiet na stanowiskach kierowniczych, wa&ne jest, aby zbada', czy istniej" czynniki sukcesu szczególnie wa&ne z perspektywy samych kobiet. Zmian% nierównego status quo mo&na rozpocz"' od przyjrzenia si% temu, w jaki sposób same zainteresowane postrzegaj" swoj" karier% i jej kluczowe elementy. Badane mened&erki w$ród czynników, które w najwi%kszym stopniu przyczyni#y si% do osi"gni%cia posiadanej pozycji zawodowej, wymieniaj" trzy rodzaje zasobów. Po pierwsze, si#% w#asnego charakteru (71%), po drugie, do$wiadczenie w miejscu pracy (69%) i po trzecie, wykszta#cenie (40%). Nale&y w tym miejscu podkre$li', &e &adna cecha ró&nicuj"- ca grup% respondentek (do$wiadczenie mened&erskie, liczba podw#adnych, wiek, sytuacja rodzinna) nie determinowa#a wyboru odpowiedzi. Rozpatruj"c to, co wspiera rozwój kobiet w biznesie, respondentki wskaza#y przede wszystkim na 4 kwestie: 1) rozwijanie kwali kacji (71%), 2) budowanie sieci kontaktów (54%), 3) analiz% w#asnych kompetencji (41%), 4) udzia# w ambitnych projektach (40%). Do$' podobnie, wybieraj"c to, co z perspektywy czasu, zrobi#yby innego dla wsparcia swojej kariery zawodowej, badane wskaza#y na: 1) analiz% swoich mocnych i s#abych stron (45%), 2) zdobycie lepszego wykszta#- cenia (36%), 3) rozwijanie umiej%tno$ci w organizacjach niezwi"zanych z prac" (32%), 4) poznawanie ludzi, którzy mog" pomóc (28%). Podziel swoje cele na ma%e kawa%ki mo$liwe do realizacji wtedy %atwiej osi"gniesz sukces. Joanna Malinowska-Parzyd#o, Grupa TVN Uzyskane wyniki pokazuj", &e droga to sukcesu kobiet opiera si% na 3 silnych podstawach. Po pierwsze, wa&na jest wewn%trzna si#a w#asnego charakteru. Po drugie, licz" si% wysokie kompetencje, rozwijane na podstawie diagnozy swoich mocnych i s#abych stron, budowane poprzez kszta#cenie i sta#e podejmowanie zawodowych wyzwa!. Po trzecie, nie mo&e zabrakn"' kapita#u spo#ecznego - budowania sieci kontaktów poprzez aktywne poszukiwanie tych, którzy mog" sprzyja' naszej karierze, w sieciach niebezpo$rednio zwi"zanych z miejscem pracy. Nie trudno zauwa&y', &e wymienione czynniki sukcesu to podstawa kariery ka&dego ambitnego pracownika bez wzgl%du na p#e'. Badanie wskazuje, &e specy ka po#o&enia kobiet wynika wi%c raczej z do$wiadczanych barier ni& stosowanych strategii rozwijania kariery. Kobiety wol" cz#sto zrezygnowa' z w%asnych ambicji i rywalizacji z m#$czyznami, poniewa$ regu%y walki ustalane s" w%a&nie przez m#$czyzn. Agnieszka Chrzanowska, piosenkarka 8

11 CZYNNIKI SUKCESU Który z wymienionych poni$ej czynników najbardziej przyczyni% si# do osi"gni#cia Pani obecnej pozycji zawodowej?* Si#a w#asnego charakteru, wytrwa#o$' i konsekwencja w dzia#aniu...71% Umiej%tno$ci zdobywane poprzez do$wiadczenie w miejscu pracy...69% Wykszta#cenie...40% Kombinacja wszystkich wymienionych czynników...28% Wsparcie bliskich osób...19% Poznanie odpowiednich ludzi, którzy mi pomogli...11% )wiadome budowanie sieci kontaktów...8% Umiej%tno$ci zdobywane w organizacjach lub grupach nie zwi"zanych z moj" prac"...5% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. WSPIERANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W jaki sposób kobieta-mened$er mo$e wspomaga' w%asny rozwój?* Dba#o$' o wykszta#cenie i ci"g#y wzrost kwali kacji...71% Dba#o$' o rozwijanie sieci kontaktów biznesowych...54% Nabywaj"c umiej%tno$' analizy w#asnych kompetencji pod k"tem tworzenia dalszej $cie&ki kariery...41% Udzia# w ambitnych, d#ugofalowych projektach...40% Dbaj"c o wsparcie bliskich osób...25% Obserwacja innych kobiet (ludzi sukcesu) i konsultacje z nimi (mentoring, coaching)...24% Aktywne informowanie otoczenia o w#asnych sukcesach i opiniach...18% Rozwijaj"c umiej%tno$ci w organizacjach/grupach nieformalnych...9% Wspomagaj"c si% ró&nymi szczeblami administracji lokalnej i pa!stwowej...1% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

12 WSPIERANIE KARIERY ZAWODOWEJ ALTERNATYWY? Prosz# sobie wyobrazi', $e ma Pani okazj# jeszcze raz zaplanowa' swoj" karier# zawodow". Co zrobi%aby Pani inaczej?* Przywi"zywa#abym wi%ksz" uwag% do analizy w#asnych kompetencji oraz odkrycia swoich silnych i s#abych stron...45% Stara#abym si% o lepsze lub inne wykszta#cenie...36% Rozwija#abym umiej%tno$ci w organizacjach lub grupach nie zwi"zanych z moj" prac"...32% Stara#abym si% pozna' ludzi, którzy mog" mi pomóc...28% Dba#abym o lepsze relacje z bliskimi osobami...13% Skoncentrowa#abym si% na zdobywaniu do$wiadcze! w miejscu pracy...8% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. REALIZOWANY STYL ZARZ,DZANIA Czym charakteryzuje si# Pani styl zarz"dzania?* Dba#o$ci" o dobre relacje wewn"trz zespo#u/ rmy...78% Dba#o$ci" o klienta...53% Dba#o$ci" o wyniki nansowe...34% Dba#o$ci" o harmonijny rozwój podw#adnych...29% Istotnym udzia#em intuicji w podejmowaniu decyzji...28% Dba#o$ci" o szczegó#y...26% Dba#o$ci" o bezpiecze!stwo podejmowanych decyzji...19% Niczym specjalnie odmiennym od m%&czyzn...9% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

13 Jakich barier w karierze zawodowej do&wiadczaj" kobiety? Liczne opracowania dotycz"ce kariery zawodowej kobiet w biznesie wskazuj" na zjawisko tzw. szklanego su tu. Okre$lenie to zwraca uwag% na dwa fakty. Po pierwsze, kobiety s" mniejszo$ci" na najwy&szych szczeblach zarz"dzania od szczytów oddziela je su t. Po drugie, na swojej $cie&ce awansu kobiety napotykaj" na przeszkody, z których du&a cz%$' jest niewidzialna nale&y do sfery nieformalnej. Szklany su t pokazuje, &e awans kobiet jest w biznesie mo&liwy i widoczny, lecz równocze$nie te& utrudniony, a w wielu wypadkach po prostu nieosi"galny. W kontek$cie w#asnych do$wiadcze!, bior"ce udzia# w badaniu mened&erki wskaza#y na nast%puj"ce bariery awansu: 1) trudno$' w godzeniu obowi"zków rodzinnych i zawodowych (50%), 2) stereotypy p#ci w miejscu pracy (32%) i 3) trudne relacje z bezpo$rednimi prze#o&onymi (30%). W przypadku pierwszej najcz%$ciej wskazywanej bariery trudno$ci w godzeniu &ycia zawodowego i rodzinnego istnieje pozytywna zale&no$' mi%dzy Ró#nica p$ac mi"dzy kobietami i m"#czyznami zwi"ksza si" wraz z wiekiem, wykszta$ceniem i latami pracy. European Commission s Roadmap on Equality between Men and Women wybran" odpowiedzi" a posiadaniem dzieci. Dla mened&erek b%- d"cych matkami, wyzwania zwi"zane z godzeniem &ycia zawodowego z rodzinnym by#y najcz%$ciej wskazywan" barier". Z kolei dla kobiet bezdzietnych to jedna z najmniej wa&nych trudno$ci. W przypadku tej grupy respondentek, najwi%ksz" wag% zyskuj" stereotypy zwi"zane z p#ci" oraz brak modeli kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dostajemy tyle, o ile prosimy. Anna Sie!ko, IBM Polska Druga i trzecia wymieniona bariera mo&e odnosi' si% do podobnego problemu. Wydaje si% do$' prawdopodobne, &e cz%$ci" trudnych relacji z prze#o&onymi mo&e by' niesprawiedliwe traktowanie w oparciu o stereotypy na temat kobiet. Stereotypy p#ci to pewne uogólnione przekonania na temat tego, jakie s" kobiety i jacy s" m%&czy(ni. Cech" stereotypów jest to, &e s" trwa#e i odporne na zmian%, #atwo je te& nie$wiadomie wykorzystywa' w sytuacji widocznych ró&nic mi%dzy dwoma grupami (tak jak w przypadku ró&nicy p#ci) oraz w momentach rywalizacji (np. w $rodowisku pracy). Stereotypy sprawiaj", &e inaczej traktujemy dan" osob% w zale&no$ci do tego, czy jest kobiet" czy m%&czyzn". To samo wi%c zachowanie (np. wyra&enie wprost swoich oczekiwa! odno- $nie spodziewanej wysoko$ci zarobków) mo&e by' ocenione jako roszczeniowe, gdy dotyczy kobiety, i jako asertywne, gdy odnosi si% do m%&czyzny. Biznes w Polsce jest &wiatem m#skim. Wa$ne jest zatem by przekona' m#$czyzn, $e kobiety dadz" sobie rad# w biznesie. Beata Paw#owska, Browary Regionalne *om&a 11

14 Stereotypy p$ci Badania jako!ciowe zrealizowane przez PARP (2007) wykaza$y w!ród pracodawców funkcjonowanie stereotypów p$ci, wed$ug których: - Kobiety nawet z identycznymi kwali kacjami i umiej"tno!ciami postrzegane s& jako mniej kompetentne ni# m"#czy%ni. - Kobiety uwa#a si", #e s& przede wszystkim skoncentrowane na rodzinie, #yciu domowym, nie oczekuj& awansu, nie s& zainteresowane karier&. - Kobiety jako pracownice wed$ug panuj&cych przekona( s& sumienne, dok$adne, wytrwa$e, zdyscyplinowane. M"#czy%ni s& dyspozycyjni, dynamiczni, kreatywni. Dla kobiet najwa#niejsz& warto!ci& jest rodzina, dla m"#czyzn praca i zwi&zany z ni& sukces. Uzyskane w badaniu wyniki wskazuj", &e mened&erki do$wiadczaj" barier awansu zwi"zanych bezpo$rednio z ich p#ci". Trudno$ci wynikaj" przede wszystkim z dwóch faktów: 1) odmiennego po#o&enia kobiet (ze wzgl%du na obci"&enie obowi"zkami rodzinnymi) i 2) ich nierównego traktowania w miejscu pracy (ze wzgl%du na stereotypy p#ci). Powy&szy wniosek warto uzupe#ni' o kolejne wyniki. Respondentki, ju& poza kontekstem w#asnego do- $wiadczenia, t#umaczy#y ma#" liczb% kobiet w$ród mened&erów najwy&szych szczebla, wskazuj"c przede wszystkim na trzy g#ówne przyczyny: 1) obci"&enie kobiet obowi"zkami rodzinnymi (57%), 2) rezygnacj% z kariery przez same kobiety bo korzy$ci s" niewspó#mierne do kosztów (41%), 3) konserwatywne wychowanie dziewczynek do innych &yciowych wyborów ni& kariera zawodowa (36%). Warto podkre$li', &e status rodzicielski respondentek nie wp#ywa# na udzielone odpowiedzi, tzn. &e w przypadku mened&erek nieb%d"cych matkami, rozk#ad odpowiedzi jest identyczny jak w przypadku kobiet posiadaj"cych dzieci. Równie& pozosta#e cechy mened&erek (do$wiadczenie mened&erskie, liczba podw#adnych, wiek, sytuacja rodzinna) nie determinowa#y dokonanego przez nie wyboru. Analizuj"c zjawisko szklanego su tu, respondentki s" wi%c bardzo zgodne. Obci"&enie obowi"zkami rodzinnymi de niuj" jako najcz%stsz" przyczyn% utrudnionego awansu kobiet. Wed#ug badanych, równie cz%sto kobiety same rezygnuj" z pewnego etapu kariery, poniewa& korzy$ci z awansu s" niewspó#mierne do kosztów. W kontek$cie wyników ca#ego badania, mo&na przekonuj"co stwierdzi', &e owym kosztem jest z pewno$ci" trudno$' w utrzymaniu równowagi mi%dzy &yciem zawodowym a rodzinnym. Warto podkre$li', &e znacz"ca cz%$' badanych postrzega to zjawisko w szerokim kontek- $cie spo#ecznym, zwracaj"c uwag% na wychowanie dziewczynek wed#ug konserwatywnych wzorców. Mo&e to oznacza', &e kobiety maj" $wiadomo$' tego, &e cz%$' barier le&y w nich samych i wi"&e si% ze spo#ecznymi przekazami, wymaga- 52% Polaków uwa#a, #e potencja$ zawodowy kobiet ograniczony jest przez macierzy(stwo. 12 Women in Management Survey, Manpower 2009

15 j"cymi od kobiet m.in. skromno$ci, grzeczno$ci, i zajmowania si% domem. St"d te& ni&sza gotowo$' kobiet do promowania siebie, podejmowania ryzyka i stawania do otwartej rywalizacji. St"d te& i niemo&no$' lub niska gotowo$' do wynegocjowania partnerskiego podzia#u obowi"zków domowych, które realnie obci"- &aj" w Polsce przede wszystkim kobiety. Wa$ne jest, $eby nie stawia' sobie samej barier. Je$eli si# za ksujemy, $e kobietom trudno jest robi' karier#, to same nie&wiadomie stawiamy sobie barier#. Aleksandra Le$nia!ska, Shell Polska BARIERY W KARIERZE KOBIET DO-WIADCZENIA MENED)EREK Jakie bariery musia%a Pani pokona' w swoim rozwoju zawodowym?* Trudno$' po#"czenia obowi"zków rodzinnych i zawodowych...50% Stereotypy zwi"zane z p#ci" w miejscu pracy i odmienne standardy oceny pracy kobiet i m%&czyzn...32% Trudne relacje z bezpo$rednim(i) prze#o&onym(i)...30% Obawy przed podj%ciem ryzyka...28% Brak modeli kobiet na stanowiskach kierowniczych...24% +adne z wymienionych...17% Brak wsparcia ze strony najbli&szego otoczenia...6% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. TRUDNO-. W PO+,CZENIU OBOWI,ZKÓW RODZINNYCH I ZAWODOWYCH A POSIADANIE/BRAK DZIECI Tak, trudno&' po%"czenia obowi"zków rodzinnych i zawodowych to bariera, któr" musia%am pokona' Kobiety posiadaj"ce 3 lub wi%cej dzieci...89%* Kobiety posiadaj"ce 2 dzieci...72%* Kobiety posiadaj"ce 1 dziecko...58%* Kobiety nie posiadaj"ce dzieci...10%* * Okre$la % odpowiedzi w ramach danej grupy kobiet. 13

16 BARIERY W KARIERZE WED+UG KOBIET BEZDZIETNYCH Jakie bariery musia%a Pani pokona' w swoim rozwoju zawodowym? Stereotypy zwi"zane z p#ci" w miejscu pracy i odmienne standardy oceny pracy kobiet i m%&czyzn...24% Brak modeli kobiet na stanowiskach kierowniczych...19% +adne z wymienionych...17% Trudne relacje z bezpo$rednim(i) prze#o&onym(i)...16% Obawy przed podj%ciem ryzyka...16% Trudno$' po#"czenia obowi"zków rodzinnych i zawodowych...6% Brak wsparcia ze strony najbli&szego otoczenia...2% KULTURY ZARZ,DZANIA Które z poni$szych zda! najlepiej opisuje kultur# zarz"dzania w Pani rmie? Dominuj"ce nastawienie na wspó#prac%, wa&ne relacje mi%dzyludzkie...49% Dominuj"ca hierarchizacja, nastawienie na wyniki, du&a konkurencja...35% Trudno okre$li'...16% 14

17 PRZYCZYNY SZKLANEGO SUFITU Dlaczego jest tak ma%o kobiet w&ród mened$erów najwy$szego szczebla?* Kobiety s" bardziej obci"&one obowi"zkami rodzinnymi...57% Kobiety same rezygnuj" z osi"gania tego etapu, bo korzy$ci s" niewspó#mierne do kosztów...41% Zbyt konserwatywne wzorce wpajane w dzieci!stwie skutkuj" innymi wyborami &yciowymi kobiet...36% M%&czy(ni wspieraj" si% wzajemnie, blokuj"c w ten sposób awanse kobiet...29% Kobiety s" mniej przebojowe ni& m%&czy(ni...16% Biznes jest zdecydowanie $wiatem m%skim...7% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. PRZYCZYNY SZKLANEGO SUFITU A POSIADANIE/BRAK DZIECI Tak, kobiet jest ma%o w&ród mened$erów najwy$szego szczebla, poniewa$ kobiety s" bardziej obci"$one obowi"zkami rodzinnymi Kobiety posiadaj"ce 3 lub wi%cej dzieci...78%* Kobiety nie posiadaj"ce dzieci...59%* Kobiety posiadaj"ce 2 dzieci...57%* Kobiety posiadaj"ce 1 dziecko...51%* * Okre$la % odpowiedzi w ramach danej grupy kobiet. 15

18 Nierówne traktowanie kobiet w rmach Problematyka awansu kobiet w biznesie nieod#"cznie wi"&e si% z pytaniem o nierówne traktowanie kobiet. Z punktu widzenia ka&dego pracodawcy kluczowe jest pytanie, w jakim stopniu, niezgodna z kodeksem pracy dyskryminacja ogranicza karier% zawodow" pracownic. Wi%kszo$' badanych mened&erek (39%) osobi$cie do$wiadczy#a nierównego traktowania ze wzgl%du na p#e' w rmie. Co bardzo wa&ne, znacz"ca grupa respondentek (12%) osobi$cie nie do$wiadczy#a dyskryminacji, ale zna takie przypadki ze swojego otoczenia zawodowego, a kolejna grupa kobiet (27%) s#ysza#a o takich przypadkach od swoich znajomych. *"cznie, $wiadomo$' nierównego traktowania kobiet w biznesie posiada 78% badanych, przy czym istnieje pozytywna zale&no$' mi%dzy d#ugo$ci" pracy na stanowisku mened&erskim a t" $wiadomo$ci". Kobiety, które do$wiadczy#y lub spotka#y si% z dyskryminacj" wskazuj" na jej ró&norodne przejawy: 1) gorsze od m%&czyzn warunki pracy na tych samych stanowiskach (37%), 2) konieczno$' wykazywania wi%kszych, w porównaniu do m%&czyzn, dokona!, by uzyska' identyczne uznanie (38%), 3) pomijanie przy awansach (30%), 4) ma#a elastyczno$' pracodawcy wobec czynników rodzinnych (24%), 5) nisk" kultur% otoczenia zwi"zan" z traktowaniem kobiet (24%), 6) wp#yw stereotypów p#ci w decyzjach o wykonywaniu konkretnych zada! (23%). Badanie jednoznacznie wskazuje, &e mened&erki do$wiadczaj" i s" $wiadome zjawiska dyskryminacji w rmach. W kontek$cie innych bada! to wyj"tkowo wysoka $wiadomo$' (78%). Ogólnopolskie badania opinii publicznej (CBOS, 2006) pokazuj", &e 48% Polek i 35% Polaków uwa&a, &e kobiety w Polsce s" dyskryminowane, przy czym 16% zetkn%#o si% osobi$cie z przypadkami dyskryminacji, które najcz%$ciej dotyczy#y ni&- szych wynagrodze!, gorszego traktowania, mniejszych szans na otrzymanie zatrudnienia i awans zawodowy. 54% Polaków (59% K i 48% M) uwa&a, &e kobieta wykonuj"ca ten sam zawód i maj"ca takie samo wykszta#cenie ma w porównaniu z m%&czyzn" mniejsze szanse na awans zawodowy. Wysoka $wiadomo$' dyskryminacji w$ród badanych mened&erek mo&e wynika' z faktu, &e poprzez prac% w biznesie, s" one nara&one na stosunkowo wy&sze ryzyko nierównego traktowania ze wzgl%du na p#e', ni& mia#oby to miejsce np. w sektorze publicznym. Z pewno$ci" równie&, mened&erki maj" wy&sze ni& przeci%tne kompetencje, aby rozpozna' i nazwa' sytuacje nierównego traktowania. Przyczyny ró#nic w wynagrodzeniu mi"dzy kobietami i m"#czyznami: - dyskryminacja bezpo!rednia, - podzia$ na typowo m"skie i damskie zawody, - niedocenianie pracy kobiet, - tradycje i stereotypy 16 Ogólnopolskie badanie wynagrodze( 2010, Sedlak & Sedlak

19 DO-WIADCZENIA NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA W FIRMIE Czy spotka%a Pani przejawy nierównego traktowania kobiet w rmie? Tak, do$wiadczy#am tego osobi$cie...39% Osobi$cie nie, ale s#ysza#am o takich konkretnych przypadkach od znajomych...27% Nie znam takich przypadków...22% Osobi$cie nie do$wiadczy#am, ale w miejscu w którym pracowa#am dochodzi#o do takich sytuacji wobec innych kobiet...12% PRZEJAWY NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA Czym przejawia%o si# nierówne traktowanie Pani lub innych kobiet w pracy?* Gorsze warunki pracy w porównaniu do m%&czyzn na identycznych stanowiskach (wynagrodzenie itd.)...38% Konieczno$' wykazywania wi%kszych dokona! ni& w przypadku m%&czyzn, by uzyska' identyczne uznanie...37% Pomijanie przy awansach...30% Nie do$wiadczy#am istotnych przejawów nierównego traktowania kobiet...25% Brak zrozumienia dla czynników rodzinnych (ma#a elastyczno$' pracodawcy)...24% Niska kultura otoczenia (traktowanie kobiet)...24% Uwzgl%dnianie stereotypów p#ci przy podejmowaniu decyzji o realizacji konkretnych zada!...23% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

20 Solidarno&' kobiet i dzia%alno&' pozazawodowa Jednym z kluczowych obszarów wsparcia kariery kobiet w rmach jest networking (ILO, 2001). Kapita# spo#eczny budowany poprzez liczne i ró&norodne kontakty, lepszy dost%p do informacji, wi%ksza widoczno$' i rozpoznawalno$', oraz szersze mo&liwo$ci otrzymania wsparcia to zdecydowane zalety sieciowania. W tym kontek- $cie pojawia si% wa&ne pytanie o solidarno$' kobiet. Kobiety wci"$ si# ucz" budowania naturalnych sojuszy i wspierania si# w biznesie. Alina Szarlak, White & Case Blisko po#owa (44%) badanych mened&erek uwa&a, &e istniej"ce wsparcie mi%dzy kobietami jest niewystarczaj"ce, a 36% twierdzi, &e takie zjawisko nie wyst%puje wcale. Porównywalne proporcje respondentek z jednej strony postrzegaj" istniej"cy stopie! solidarno$ci kobiet jako wystarczaj"cy i silny (#"cznie 10%), a z drugiej, nie widz" takiej potrzeby (8%). 71% badanych mened&erek nale&y do organizacji lub grupy nieformalnej, przy czym 54% dzia#a w nich aktywnie. Najpopularniejsze w$ród mened&erek s" organizacje biznesowe (29%) i te, zrzeszaj"ce wy#"cznie kobiety (18%). Warto odnotowa', &e dzia#alno$' w organizacjach kobiecych nie wp#ywa determinuj"co na pogl"dy badanych na temat solidarno$ci kobiet, cho' tylko dwie (6%) spo$ród tych respondentek, które uczestnicz" w tego typu inicjatywach, twierdzi, &e nie ma potrzeby, aby kobiety wspiera#y si% nawzajem w rozwoju zawodowym. Najcz%$ciej wymieniane korzy$ci wynikaj"ce z dzia#ania w organizacjach to: 1) rozwój umiej%tno$ci zawodowych i komunikacyjnych (42%), 2) uzyskanie wsparcia i poczucia wewn%trznej si#y (36%), 3) mo&liwo$' zrobienia czego$ wa&nego dla innych (33%). Inwestujmy w networking. Takie relacje procentuj" zarówno w zakresie w%asnego rozwoju, jak i rozszerzaj" mo$liwo&ci przysz%ej kariery zawodowej. Sonia W%drychowicz-Horbatowska, Citi Handlowy Uzyskane wyniki mog" sugerowa', &e mimo i& mened&erki ró&ni" si% w ocenie, czy punktem wyj$cia jest ca#kowity brak wsparcia mi%dzy kobietami, czy te& poziom niewystarczaj"cy, to a& 80% respondentek widzi potrzeb% wzajemnego wspierania si% kobiet. Intuicja mened&erek, która wskazuje, &e solidarno$' kobiet jest wa&nym elementem ich rozwoju zawodowego, jest zgodna z wynikami bada! Catalyst (2008) najbardziej rozpoznawalnej organizacji na $wiecie, zrzeszaj"cej ponad 400 rm z USA, Kanady i Europy, która zajmuje si% promowaniem karier kobiet w biznesie. Catalyst zbada# zwi"zek pomi%dzy liczb" cz#onki! zarz"du a liczb" kobiet na stanowiskach decyzyjnych, porównuj"c dane korporacji z listy Fortune 500, w latach Uzyskane rezultaty wskaza#y na to, &e kobiety zasiadaj"ce w zarz"dach zapowiadaj" zwi%kszenie liczby kobiet na stanowiskach mened&erskich w rmie w ci"gu kilku lat. To jednoznaczna wskazówka dla samych mened&erek dzia#ania wspieraj"ce kobiety w awansie na najwy&sze stanowiska decyzyjne le&" w interesie wszystkich mened&erek. Zjawisko to Catalyst wyja- $nia w nast%puj"cy sposób: 18

21 Firmy z wi%ksz" liczb" kobiet w$ród cz#onków zarz"du wspieraj" w#"czaj"c" kultur% organizacji oraz programy wspieraj"ce awans kobiet. Cz#onkinie zarz"du pe#ni" role modelowe wobec innych kobiet w rmie, pokazuj"c, &e kobiety mog" realizowa' swoje najwi%ksze ambicje. Cz#onkinie zarz"du s" silnym czynnikiem zwalczaj"- cym stereotypy podwa&aj"ce kompetencje kobiet. SOLIDARNO-. KOBIET Co Pani s"dzi na temat wzajemnego wspierania si# kobiet w rozwoju zawodowym? Mia$am to szcz"!cie, #e spotka$am na swojej drodze mentorów i mentorki, którzy byli dla mnie wzorami do na-!ladowania. Wiele si" od nich nauczy$am. Uwa#am, #e moja kariera si" rozwija$a dzi"ki temu, #e potrafi$am wykorzysta' to, co wydarzy$o si" wcze!niej. Mary Daley Yerrick, wspó$za$o#ycielka Vital Voices Global Partnership Kobiety si% wspieraj", ale niewystarczaj"co...44% Nie ma takiego zjawiska...36% Kobiety wspieraj" si% w wystarczaj"cy sposób...10% Nie ma takiej potrzeby...8% Widoczna jest silna solidarno$' kobieca w pracy...2% CZ+ONKOSTWO W ORGANIZACJACH I GRUPACH NIEFORMALNYCH Czy jest Pani aktywn" cz%onkini" jakich& organizacji lub grup nieformalnych? Nie jestem cz#onkini" &adnej organizacji...34% Biznesowe (zawodowe)...29% Zrzeszaj"ce wy#"cznie kobiety...18% Hobbystyczne...11% Nie jestem aktywn" cz#onkini", ale nale&% do organizacji...9% Inne...6% Charytatywne...6% Lokalne (wynikaj"ce z miejsca zamieszkania)...4% Religijne...3% Polityczne...1% * Okre$la % osób, które udzieli#y danej odpowiedzi w ramach próby n=

22 SOLIDARNO-. KOBIET A UDZIA+ W ORGANIZACJACH KOBIECYCH Co Pani s"dzi na temat wzajemnego wspierania si# kobiet w rozwoju zawodowym? Kobiety si% wspieraj", ale niewystarczaj"co 56%*...42% Nie ma takiego zjawiska 23%*...37% Kobiety wspieraj" si% w wystarczaj"cy sposób 12%*...10% Nie ma takiej potrzeby 6%*...9% Widoczna jest silna solidarno$' kobieca w pracy 3%*...2% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. Udzia% w organizacjach zrzeszaj"cych kobiety Tak Nie WP+YW CZ+ONKOSTWA W ORGANIZACJACH W jakim stopniu dzia%alno&' w takiej organizacji ma wp%yw na Pani $ycie?* Rozwija umiej%tno$ci zawodowe oraz komunikacyjne...42% Daje wsparcie i poczucie wewn%trznej si#y...36% Pozwala robi' co$ wa&nego dla innych...33% Nie ma wp#ywu...29% Wzbogaca &ycie towarzyskie...18% Przyczynia si% do rozwoju kariery zawodowej...16% Pozwala przyjemnie sp%dzi' czas...13% Pozwala mie' wp#yw na kszta#t tej organizacji...10% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. Instrumenty wspierania równych szans rozwoju kobiet Skoro utrudniony awans kobiet jest faktem, pozostaje pytanie o skuteczne instrumenty wspierania rozwoju kobiet. W kontek$cie miejsca pracy mened&erki wskaza- #y przede wszystkich na 4 narz%dzia. Po pierwsze, na elastyczne formy zatrudnienia (60%), po drugie, na wi%ksz" dba#o$' o równo$' p#ci na wszystkich stanowiskach (53%), po trzecie, na mo&liwo$ci rozwoju zawodowego matek (41%) i po czwarte, na mentoring 20

23 i coaching (40%). Warto zwróci' uwag%, &e najmniejsz" cz%$' spo$ród badanych uzna#a za wystarczaj"ce, aby tylko przestrzega' istniej"cego prawa (15%). W przypadku równo$ciowych instrumentów oczekiwanych ze strony rz"du, mened&erki wymieniaj" 3 kwestie: 1) elastyczne formy pracy (68%), 2) promowanie d#ugofalowej zmiany zmierzaj"cej ku wyrównaniu ról wychowawczych kobiet i m%&czyzn (61%), 3) popraw% dost%pno$ci do przedszkoli i &#obków (57%). Zarówno w przypadku instrumentów biznesowych i politycznych, &adna z cech ró&nicuj"cych respondentki (do$wiadczenie mened&erskie, liczba podw#adnych, wiek, sytuacja rodzinna) nie ró&nicowa#a ich wyborów. Oczekiwania sformu#owane przez kobiety s" ca#kowicie zgodne z ich de nicj" problemu. Mened&erki bardzo adekwatnie do postawionej przez siebie diagnozy, wskazuj" kierunki koniecznych dzia#a!. Badanie wskaza#o, &e najcz%$ciej do$wiadczanymi barierami awansu jest: 1) obci"&enie obowi"zkami rodzinnymi i 2) dyskryminacja w miejscu pracy. W rmach najwa&niejszymi rozwi"zaniami s" wi%c dla kobiet: 1) elastyczne formy zatrudnienia oraz 2) instrumenty gwarantuj"ce równe traktowanie. Polityka pa!stwa powinna za$ wspiera' dzia#ania pracodawców w obszarze elastycznej pracy, kompleksowo zapobiega' nierównemu traktowaniu kobiet poprzez dzia#ania edukacyjne i $wiadomo$ciowe oraz wzmacnia' opiek% instytucjonaln" nad dzie'mi. Elastyczne formy zatrudnienia to najpopularniejsze narz%- dzie u#atwiaj"ce pracownikom osi"ganie równowagi mi%- dzy &yciem zawodowym a osobistym, które mo&e zosta' zastosowane przez pracodawc%. Elastyczno$' miejsca i czasu pracy zapewniaj" nast%puj"ce rozwi"zania: Tymczasowe przej$cie na niepe#ny wymiar godzin, Ruchome godziny pracy, Skrócony tydzie! pracy (praca przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin pracy dziennie), System zadaniowy, Praca wykonywana z domu (tele-praca). Elastyczne formy pracy oznaczaj" lepsze dopasowanie do potrzeb zatrudnionych i wi%ksz" samodzielno$' w zarz"dzaniu swoim czasem. To zdecydowane u#atwienie dla tych, które poszukuj" równowagi mi%dzy prac" zawodow" a rodzin". W miejscu pracy mo&na te& skutecznie zapobiega' i przeciwdzia#a' dyskryminacji kobiet. W$ród wa&nych instrumentów zarz"dzania, które odpowiadaj" na ten cel warto wymieni': Szkolenia podnosz"ce $wiadomo$' na temat stereotypów p#ci i dyskryminacji przeznaczone dla kadry zarz"dzaj"cej, Systemy monitorowania poziomu wynagrodze! ze wzgl%du na p#e', Transparentne zasady awansu i rekrutacji, Programy rozwijaj"ce kompetencje przywódcze kobiet programy coachingowe, mentorskie, sieciowanie, Programy skierowane dla pracuj"cych kobiet w ci"- &y i mam, Wewn%trzne procedury przeciwdzia#ania molestowaniu seksualnemu, Regularne audyty równo$ci badaj"ce równe traktowanie pracowników i pracownic. Poza miejscem pracy, kluczowa jest instytucjonalna opieka nad dzieckiem, czyli #atwo dost%pna sie' &#ob- 21

24 ków i przedszkoli. Niestety, to wci"& w Polsce wyzwanie. Wed#ug danych GUS, w roku 2009/2010 wychowaniem przedszkolnym obj%to 67,3% dzieci w wieku 3-6 lat. W przypadku dzieci w wieku 3-4 lata, wska(- niki upowszechnienia edukacji przedszkolnej s" blisko o po#ow% ni&sze ni& przeci%tne wska(niki dla krajów UE. W 2009 roku w Polsce dzia#a#o 380 &#obków, które razem z oddzia#ami &#obkowymi, zapewnia#y w skali ca#ego kraju tylko miejsc dla dzieci. Inwestujmy w $%obki i przedszkola, tak$e te przyzak%adowe. Bez tego awans zawodowy kobiet b#dzie niezwykle trudny. Agnieszka Anielska, MURATOR SA, Time Sp. z o.o. PARTNERSKI MIT NIERÓWNY PODZIA+ OBOWI,ZKÓW OPIEKU/CZYCH Badania PAN (2004) wskazuj& na nast"puj&cy podzia$ obowi&zków zwi&zanych z opiek& nad dzie'mi: 96% K 4% M 85% K 12% M 89% K 9% M 73% K 25% M 96% K 3% M 96% K 3% M 64% K 31% M Według kobiet: czynno$ci piel%gnacyjne odrabianie lekcji kontakt z wychowawc" w szkole odprowadzanie dziecka do szko#y opieka w chorobie przyj%cia okoliczno$ciowe dla dziecka rozrywka Według mężczyzn: 92% K 7% M 73% K 23% M 78% K 19% M 56% K 42% M 94% K 4% M 94% K 5% M 52% K 44% M PODZIA+ OBOWI,ZKÓW ZWI,ZANYCH Z GOSPODARSTWEM DOMOWYM 94% K 3% M 86% K 7% M 96% K 1% M 88% K 4% M 87% K 5% M 81% K 16% M Według kobiet: przygotowanie obiadu zmywanie naczy! robienie prania prasowanie $cieranie kurzu codzienne zakupy Według mężczyzn: 85% K 12% M 70% K 21% M 89% K 8% M 86% K 8% M 77% K 16% M 63% K 34% M 22

25 INSTRUMENTY PRACODAWCÓW W jakim sposób rmy powinny zrównywa' szanse rozwoju zawodowego kobiet?* Wprowadzenie elastycznego czasu i miejsca pracy, równie& na stanowiskach kierowniczych...60% Dba#o$' o równo$' p#ci na wszystkich stanowiskach mened&erskich...53% Zapewnienie mo&liwo$ci rozwoju zawodowego mamom...41% Mentoring lub coaching prowadzony przez do$wiadczonych mened&erów/mened&erki...40% Wspieranie wspó#pracy i komunikacji kobiet w rmie (networking, wymiana do$wiadcze!)...22% Organizacja szkole! wzmacniaj"cych poczucie warto$ci kobiet...22% Wystarczy przestrzega' obecnie obowi"zuj"cych regulacji prawnych...15% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 2 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni& 100. INSTRUMENTY RZ,DU W jakim sposób rz"d mo$e wspiera' równe szanse rozwoju zawodowego kobiet?* Promowanie elastycznych form pracy...68% D#ugofalowa zmiana systemu wychowawczego wpajaj"ca równo$' ról niezale&nie od p#ci...61% Poprawa dost%pno$ci i warunków funkcjonowania przedszkoli i &#obków...57% Ulgi podatkowe/dop#aty z bud&etu pa!stwa dla rm promuj"cych równe szanse kobiet i m%&czyzn (tworzenie rmowego przedszkola itp.)...35% Stworzenie lepszych warunków dla telepracy...19% Wprowadzenie systemu parytetów...19% * Respondentki mia#y mo&liwo$' wyboru do 3 odpowiedzi. Suma % jest wi%ksza ni&

26 Podsumowanie Pami#tajmy o tym, $e my same jeste&my odpowiedzialne za w%asny rozwój, a nie kto&, dla kogo pracujemy. Iwona Smith, PwC Badanie przeprowadzone na próbie celowej 193 mened&erek wskazuje na wa&ne fakty zwi"zane z po#o&eniem kobiet i ich awansem zawodowym. Co wa&ne, wyniki okazuj" si% z jednej strony, spójne wewn%trznie, z drugiej za$, zgodne z wnioskami szerszych analiz dotycz"cych sytuacji kobiet w Polsce. Po pierwsze, za sukces uznawana jest równowaga pomi%dzy prac" a &yciem prywatnym i jednoczesna samorealizacja w pracy. Grupa badanych mened&erek odzwierciedla hierarchi% warto$ci typow" dla swojej grupy spo#ecznej osób wykszta#conych, mieszkaj"cych w mie$cie, z wy&szym ni& $redni poziomem dochodów. Po drugie, de nicja sukcesu wydaje si% wynika' z realnie odczuwanych wyzwa!. Najwa&niejsz" trudno$ci" w awansie zawodowym do$wiadczan" przez badane mened&erki b%d"ce w wi%kszo$ci matkami jest trudno$' w godzeniu obowi"zków zawodowych i rodzinnych. Co równie wa&ne, na poziomie poznawczym i bez wzgl%du na posiadanie lub nieposiadanie dzieci, respondentki jednog#o$nie wskazuj" na obci"&enie obowi"zkami rodzinnymi jako najwa&niejsz" przyczyn% ma#ej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Warto podkre$li', &e badane ujmuj" to zagadnienie szeroko, to znaczy rozpoznaj" te& sytuacje, w których kobiety same podejmuj" decyzj% o rezygnacji z kariery zawodowej ze wzgl%du na wysokie koszty godzenia obydwu sfer, jak równie& to, &e wp#yw na takie wybory ma m.in. konserwatywne wychowanie w dzieci!stwie oraz nierówne role spo#ecznej przypisywane kobietom i m%&czyznom. Po trzecie, mened&erki do$wiadczaj" i s" $wiadome zjawiska dyskryminacji w rmach, wynikaj"cego przede wszystkim z funkcjonowania stereotypów p#ci i uprzedze! wobec kobiet. Respondentki do$wiadczy#y lub znaj" osobi$cie przypadki stosowania odmiennych standardów oceny pracy kobiet i m%&czyzn, nierównego wynagradzania czy pomijania przy awansach. Badane do$wiadczaj" zjawiska szklanego su tu i zauwa&aj", &e brakuje modeli kobiet na najwy&szych stanowiskach w biznesie. Jedn" z najwa$niejszych barier dla kobiet na drodze do sukcesu jest bardzo ma%a ilo&' kobiet na stanowiskach kierowniczych. Nie mamy wzorców. Nina Kowalewska-Motlik, New Communications Po czwarte, mened&erki pracuj" na swój awans dok#adnie w tych obszarach, w których maj" wp#yw, to znaczy s" silne, wytrwa#e i konsekwentne, podwy&szaj" swoje kwali kacje i staraj" si% maksymalnie wykorzysta' do$wiadczenie z miejsca pracy. Dodatkowo przywi"zuj" wag% do analizy w#asnych kompetencji oraz budowania sieci kontaktów. Wydaje si% wi%c, &e, badane robi" wszystko, co w swojej mocy, aby rozwija' karier% zawodow". Niestety, czynniki, które ostatecznie o niej przes"dzaj", znajduje si% poza ich wp#ywem. W zwi"z- 24

27 ku te& z tym, badane mened&erki bardzo adekwatnie wskazuj" na potrzebne im narz%dzia. Ze strony pracodawców oczekuj" elastycznych form zatrudnienia oraz zapewnienia, &e b%d" równo traktowane bez wzgl%du na swoj" p#e', czyli mówi"c krótko, &e w rmach nie b%dzie dochodzi' do dyskryminacji. Polityka rz"du powinna za$ wspiera' elastyczno$' form pracy, zapewni' dost%p do &#obków i przedszkoli oraz promowa' d#ugofalowe zmiany $wiadomo$ciowe, np. w systemie edukacji, zwi"zane z równymi rolami kobiet i m%&czyzn. Nale&y podkre$li', &e w$ród badanych istnieje bardzo wysoka $wiadomo$' tego, &e dost%pne instrumenty prawne zwi"zane z równych traktowaniem nie wystarcz", aby kobiety mia#y równe szanse awansu w biznesie. Kobieta i m"#czyzna w Rzeczpospolitej Polskiej maj& równe prawa w #yciu rodzinnym, politycznym, spo$ecznym i gospodarczym. Po pi"te, badane widz" konieczno$' wzajemnego wspierania si% kobiet w karierze zawodowej. Solidarno$' kobiet w biznesie, nawet je$li istnieje, uznawana jest za niewystarczaj"c". Dzia#alno$' w organizacjach biznesowych i tych zrzeszaj"cych kobiety stwarza mo&liwo$ci do rozwoju umiej%tno$ci zawodowych i wzmacnia wewn%trzn" si#% mened&erek. Konstytucja RP, art. 33 Aneks - Kim s" badane? 34% kobiet, które wzi%#y udzia# w badaniu, ma znacz"ce, 6 10-letnie do$wiadczenie mened&erskie. Porównywalne proporcje - po 26% i 27% - dotycz" kobiet, które niedawno rozpocz%#y karier% na stanowisku kierowniczym i tych, które zajmuj" takie pozycje od 11 do 15 lat. Najmniejsza grupa badanych 13% - pe#ni funkcje mened&erskie najd#u&ej, od ponad 15 lat. DO-WIADCZENIE MENED)ERSKIE Liczba lat na stanowiskach mened$erskich 6 10 lat...34% lat...27% Do 5 lat...26% Powy&ej 15 lat...13% Zdecydowana wi%kszo$' respondentek 67% - zarz"dza zespo#em licz"cym do 25 osób. Wraz z rosn"- c" liczb" podw#adnych maleje liczba mened&erek. 11% badanych odpowiada za prac% osób, 8% osób. Najmniej kobiet 7% i 6% - zarz"dza zespo#ami liczniejszymi ni& 100 osób. 25

28 LICZBA PODW+ADNYCH Ca%kowita liczba osób, którymi Pani zarz"dza (bezpo&rednio i po&rednio) Do 25 osób...67% osób...11% osób...8% osób...7% Powy&ej 500 osób...6% Najwi%ksza cze$' (57%) respondentek to kobiety w wieku lata. Prawie identyczna liczba kobiet reprezentuje grup% pomi%dzy 26 a 34 rokiem &ycia i grup% posiadaj"cych od 45 do 54 lat. Zdecydowan" mniejszo$' stanowi" kobiety najm#odsze do 26 roku &ycia (3%) i najstarsze powy&ej 54 lat (4%). WIEK Wiek lata...57% lata...18% lata...18% powy&ej 54 lat...4% poni&ej 26 lat...3% Du&a grupa mened&erek to matki (71%), posiadaj"ce jedno (34%) lub dwójk% (32%) dzieci. Zdecydowana mniejszo$' ma wi%cej ni& trójk% potomstwa. Znacz"ca cz%$' kobiet (29%) nie posiada w ogóle dzieci. SYTUACJA RODZINNA Liczba dzieci % % % 3 i wi%cej...5% 26

29 Ambasadorki projektu AGNIESZKA ANIELSKA Prezes zarz!du MURATOR S.A, prezes Time S.A. i spó"ki Promotor United Entertainment Absolwentka handlu zagranicznego w Szkole G#ównej Handlowej. Wiedz% uzupe#nia#a w norweskiej wy&szej szkole marketingu oraz na uczelniach w Duisburgu i Bochum. Po studiach zdobywa#a do$wiadczenie zawodowe w rmie konsultingowej Ernst & Young oraz w bran&y farmaceutycznej - w koncernie Novartis, w której uczestniczy#a w jednej z najwi%kszych fuzji na rynku (Ciba Geigy + Sandoz = Novartis). W 1999 roku zwi"za#a si% ze $wiatem mediów. Rozpocz%#a prac% w cz%$ci koncernu Bertelsmann, rmie Gruner + Jahr Polska. Najpierw by#a dyrektorem operacyjnym, a nast%pnie pe#ni#a funkcj% dyrektora zarz"dzaj"cego w wydawnictwie. Od 2004 roku kieruje grup" mediow" ZPR. Absolwentka Vital Voices Fortune/U.S. State Department Global Mentoring Program. AGNIESZKA CHRZANOWSKA Piosenkarka, kompozytorka, aktorka Absolwentka Pa!stwowej Wy&szej Szko#y Teatralnej w Krakowie. Dyrektor Artystyczny za#o&onego przez siebie Radiowego Teatru Piosenki w Krakowie. Wyda- #a albumy: S#owa, Nie bój si% nic nie robi', Ca#y $wiat p#onie, Ogie! olimpijski, Tylko dla kobiet, Bez udzia#u gwiazd. Laureatka trzech presti&owych nagród na 21. Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc#awiu. Nagrodzona przez Polski Komitet Olimpijski Wawrzynem Olimpijskim w dziedzinie sztuki za album Ogie! olimpijski. Nominowana do nagrody Fryderyk w 2000 i 2006 roku. Wspiera organizacje dzia#aj"ce na rzecz zwierz"t, organizuje aukcje, bierze udzia# w koncertach charytatywnych i akcjach interwencyjnych. Nagrodzona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierz%tami w Polsce. 27

30 OLGA GRYGIER-SIDDONS Prezes Zarz!du PwC NINA KOWALEWSKA-MOTLIK Prezes New Communications Od lipca 2009 stoi na czele PwC w Polsce. Urodzi- #a si% w Polsce, ale ponad 20 lat sp%dzi#a w Wielkiej Brytanii. Z PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jest zwi"zana od 1991 roku, ostatnio pe#ni#a rol% partnera w zespole doradztwa nansowego dla sektora energetycznego w londy!skim oddziale rmy. Posiada bogate do$wiadczenie w doradztwie dla rz"dów i wiod"cych mi%dzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury. Od lat anga&uje si% w sprawy rozwoju zawodowego kobiet, uczestniczy- #a w wielu konferencjach i seminariach dotycz"cych tej tematyki. +ona i mama dwójki dzieci. Swój wolny czas najch%tniej sp%dza z rodzin", je(dzi na nartach i uprawia jog%. Z rynkiem reklamy zwi"zana od 1989 roku. W latach dyrektor generalny i prezes agencji Young & Rubicam Poland. Obecnie prezes New Communications, rmy doradztwa strategicznego, marketingowego i PR. Wy#"czny przedstawiciel biznesowy grupy Financial Times, grupy The Economist, G+J i telewizji CNN oraz partner organizacji Superbrands. Ekspert od brandingu i marketingu narodowego. 28

31 ALEKSANDRA LE$NIA%SKA Dyrektor ds. Personalnych - Polska oraz kraje CEE Shell JOANNA MALINOWSKA-PARZYD#O Dyrektor Personalny TVN SA. Poprzednio Dyrektor Personalny w DHL Polska oraz Servisco. Ma wieloletnie do$wiadczenie mened&erskie w mi%dzynarodowych korporacjach. Wdro&y#a szereg projektów z zakresu rozwoju pracowników, kultury organizacyjnej, komunikacji wewn%trznej, tworzenia systemów kompetencyjnych, talent management oraz systemów informatycznych wspieraj"cych zarz"dzanie personelem. Ma do$wiadczenie w przeprowadzaniu fuzji oraz budowaniu rmy od podstaw. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku Absolwentka Szko#y G#ównej Handlowej w Warszawie. Po godzinach interesuje si% re-modelingiem budynków i projektowaniem wn%trz. Pasjonuje j" fotogra a i egzotyczne podró&e z plecakiem ostatnio szczególnie Ameryka Po#udniowa. Ciekawa ludzi co pozwala jej cieszy' si% codzienn" prac". Od lat pracuj"ca na rzecz $wiata tradycyjnych warto$ci i ekologicznych relacji w biznesie. Ekspert w obszarze komunikacji, przywództwa i zarz"dzania mark" osobist" oraz zarz"dzania kapita#em intelektualnym przedsi%biorstw. Bieg#a w przeliczaniu mi%kkiej wiedzy HR na twarde wska(niki. Karier% zawodow" rozpocz%#a od prowadzenia radiowego Klubu Trójki i bada! ankietowych, by docelowo odkry' obszar marketingu i komunikacji korporacyjnej. Od kilkunastu lat oddana mediom. Od 2007 Dyrektor Personalny TVN SA. Certy kowany coach ICC specjalizuj"cy si% w pracy z kadr" zarz"dzaj"c" (business coach, personal brand coach, coach medialny). Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton Vital Voices. Trener biznesu. Wyk#adowca akademicki. Absolwentka Wydzia#u Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szcz%$liwa &ona i mama Ja$ka i Olesia. 29

32 AGNIESZKA MOCZU#O Dyrektor ds. Prawnych Pfizer Polska Sp. z o.o. Absolwentka Wydzia#u Prawa Uniwersytetu Gda!- skiego, od 1996 roku radca prawny. W latach pracowa#a na stanowisku Senior Counsel w warszawskim biurze kancelarii White&Case, w którym odpowiada#a za Dzia# Korporacyjny i praktyk% prawa pracy. Od marca 2004 Dyrektor ds. Prawnych i cz#onek zarz"du operacyjnego P zer Polska Sp. z o.o., gdzie zajmuje si% wszelkimi aspektami prawnymi dzia#alno$ci spó#ki w Polsce. Jej pasj" jest sztuka pog#%bia swoje zainteresowania, studiuj"c podyplomowo histori% sztuki i jej perspektyw% spo- #eczn" i polityczn" w warszawskim Collegium Civitas. Od lat podró&uje, staraj"c si% nie tylko zwiedza' zabytki i cuda natury, ale tak&e poznawa' inne kultury (szczególnie smaki kuchni $wiata). BEATA PAW#OWSKA Dyrektor Generalny, Cz"onek Zarz!du Royal Unibrew Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zwi!zku Pracodawców Przemys"u Piwowarskiego w Polsce Ma dwudziestoletnie do$wiadczenie mened&erskie. Karier% zawodow" rozpoczyna#a w mi%dzynarodowym koncernie Procter & Gamble. Funkcj% Dyrektora Generalnego pe#ni#a, m.in. w International Paper Klucze, The Coca Cola Company Polska, MTV Polska oraz Hoop S.A. Stworzy#a takie marki jak Velvet, Kropla Beskidu czy Hoop Cola. Wypromowa#a równie& piwo *om&a, jako mark% ogólnopolsk". W 2000 roku uzyska#a tytu# Dama Biznesu przyznawany przez Business Center Club oraz Zwierciad#o. Uko!czy- #a studia ekonomiczne w Szkole G#ównej Handlowej. Prywatnie m%&atka i matka czternastoletniego syna. Uwielbia podró&e i wyprawy trackingowe, uprawia ró&e, kolekcjonuje srebra i star" porcelan%. 30

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 151/2011

Prakseologia Nr 151/2011 Prakseologia Nr 151/2011 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ I EMPIRYCZNEJ Bronis!aw Bomba!a FENOMENOLOGIA PRZYWÓDZTWA: BY" KIM# CZYNI" CO# 11 Wojciech Gasparski POSTAWA

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING Marek Jaboski Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu STRATEGICZNE ZARZDZANIE WYNIKAMI A MODELOWANIE BIZNESU STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING STRESZCZENIE Artyku przedstawia problematyk

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja TerazPolskaPromocja ebook,tom1 wydanie1 Publikacja zbiorowa pod red. Jarosawa Górskiego, zawiera skróty prac magisterskich nagrodzonych w III edycji (2009 r.) Konkursu Teraz Polska Promocja na najlepsz

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo