Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej"

Transkrypt

1 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy naukowi: Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Gdański Termin oraz miejsce wydarzenia: maja 2011 roku, Gdańsk Konferencja jest elementem projektu Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na wzrost potencjału Uczelni dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Streszczenia w wersji nadesłanej przez autorów Wykład Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) Funkcjonowanie w szkole i w grupie rówieśniczej jako predyktor jakości życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Rozpoznanie choroby nowotworowej u dzieci w wieku szkolnym z uwagi na długie okresy absencji w szkole macierzystej, wyizolowanie z grupy rówieśniczej, obniżenie wydolności psychofizycznej ograniczające możliwości podejmowania aktywności typowych dla grupy wiekowej, jak i możliwość wystąpienia neuropsychologicznych następstw leczenia mogą mieć negatywny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie społeczne. W każdym indywidualnym przypadku standardem powinno być planowanie ścieżki edukacyjnej chorego dziecka tak, aby wszystkie potencjalnie negatywne czynniki były monitorowane i minimalizowane. Planowanie optymalnego przebiegu edukacji dziecka z chorobą nowotworową jest procesem wymagającym współpracy psychologiczno pedagogicznej, obejmującym m.in. ocenę poziomu funkcjonowania poznawczego dziecka, systematyczne monitorowanie adaptacji do leczenia, stawianie wymagań pedagogicznych i egzekwowanie ich realizacji, podtrzymywanie kontaktów ze szkołą macierzystą, kierowanie okresami nauczania indywidualnego oraz stwarzanie okazji do kontaktów rówieśniczych. Realizowanie obowiązku szkolnego przez dzieci z nowotworem ma nieco inne formy w zależności od kraju, etapu leczenia, zaangażowania zespołów leczących oraz lokalnej społeczności szkolnej. Szczególnej troski i pomocy w tym względzie wymagają dzieci o specjalnych potrzebach pedagogicznych, zróżnicowanej dla dzieci, które przejawiały trudności jeszcze przed zachorowaniem i dla dzieci, u których pogorszenie funkcji poznawczych było bezpośrednim skutkiem leczenia. Dostępne są pojedyncze propozycje specyficznych programów reedukacyjnych dla pacjentów onkologicznych zaliczonych do grup ryzyka wystąpienia następstw neuropsychologicznych. Niestety nie są one w powszechnym stosowaniu. Jakość życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową ma ścisły związek z ich osiągnięciami szkolnymi i pozycją wśród rówieśników, stąd potrzeba zarówno rozwiązań systemowych, jak i osobistego zaangażowania wszystkich osób opiekujących się tymi pacjentami.

2 2 Referat Mgr Łucja Bieleninik (Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku), mgr Aneta Koszewska (Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku) Specyfika pracy terapeutyczno edukacyjno wychowawczej z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku przedszkolnym. Niejednorodność obrazu klinicznego mózgowego porażenia dziecięcego, wielość i złożoność dysfunkcji towarzyszących oraz niepowtarzalność ontogenetyczna każdego człowieka dotkniętego tym zespołem wymaga specyficznego podejścia w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Podjęto próbę charakterystyki funkcjonowania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku przedszkolnym, a także przedstawiono zasady pracy terapeutycznej, cele rehabilitacji, stosowane metody terapeutyczne oraz zaprezentowano trudności diagnostyczne w oparciu o przegląd literatury przedmiotu. Dokonano przeglądu literatury polskiej i anglojęzycznej dotyczącej specyfiki pracy terapeutyczno edukacyjno wychowawczej z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mgr Piotr Dąbrowski (Wydział Pedagogiki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna) Zdrowie Rozwój. Ja zdrowotne realne, Ja zdrowotne idealne dwie strony tego samego medalu. Cel pracy: Artykuł poniższy przedstawia poglądy na temat zachowań zdrowotnych, ich określeń i rozumienia. Jest nowatorskim podejściem do tematyki zdrowia, czerpiąc inspiracje z badań psychologicznych. Podjęto w ten sposób próbę stworzenia i porównania profilów Ja zdrowotnego realnego i idealnego. Okres dorastania to czas, kiedy obszar zachowań prozdrowotnych wydaje się niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju. Odpowiedzialni za młodzież rodzice, nauczyciele, pedagodzy czy psycholodzy kładą ogromny nacisk na podkreślanie wagi rozwoju (podejmowanych zachowań prozdrowotnych w tym okresie) dla ukształtowania się również w pełni dojrzałej osobowości. Wspieranie tegoż rozwoju staje się sensem i niemalże priorytetem dla wielu specjalistów, czego dowodem jest również ta konferencja. Czy jednak udaje nam się przebić z informacją o istotnym znaczeniu zachowań prozdrowotnych dla zdrowia i rozwoju do ludzi, którzy z jednej strony będąc jego głównymi aktorami, przeżywają zachodzące w ich życiu zmiany bez żadnego dystansu, z drugiej jednak, mimo braku pewnej refleksyjności na temat zdrowia, powinni stać się głównymi odbiorcami ustaleń i opracowań naukowych dotyczących tego obszaru. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 40 uczniów w okresie adolescencji, między 14 a 17 rokiem życia, podzielonych na dwie równe grupy o średniej wieku (pierwsza 15 lat, zaś druga 16). W badaniach wykorzystano eksperymentalny kwestionariusz Ja zdrowotne realne, Ja zdrowotne idealne stworzony przez autora. W przeprowadzonym badaniu autor chciałby przyjrzeć się po pierwsze, świadomości uczniów dotyczącej zachowań prozdrowotnych, związanych z psychiczną naturą zdrowia. Drugim celem badania jest przyjrzenie się faktycznej realizacji postulowanych zachowań prozdrowotnych przez badanych i zestawienie ich z uświadamianymi i traktowanymi jako idealne, zalecanymi przez nich do realizacji, zachowaniami. Stworzony w ten sposób obraz Ja zdrowotnego realnego porównać będzie można z obrazem Ja zdrowotnego idealnego. Wyniki: Stwierdzono procentowo wyższy stopień wskazywania na czynniki związane z higieną i aktywnością fizyczną w profilu Ja zdrowotnego idealnego, niż na czynniki zdrowotne psychologiczne i leżące w sferze świadomości. Badani deklarujący zachowania zdrowotne jako idealne wzorcowe, nie realizują ich w takim samym stopniu. Stopień bagatelizacji niektórych zachowań jest znacznie wyższy w profilu Ja zdrowotnego idealnego. Wnioski: Można stwierdzić, co do badanych z całą mocą, co do populacji z ostrożnością, że świadomość zachowań zdrowotnych jest czynnikiem koniecznym zdrowego stylu życia, ale niestety niewystarczającym do jego pełnego uwewnętrznienia.

3 Mgr Hanna Fryda (Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni), mgr Katarzyna Sojka (Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni) Terapia osób niepełnosprawnych przez sport Boccia. 3 Boccia pojawiła się w Europie na początku lat 80 tych, kiedy dostrzeżono liczną grupę osób niepełnosprawnych, które z powodu znacznych dysfunkcji nie mogą uprawiać większości dyscyplin. Boccia zadebiutowała na Światowych Igrzyskach Niepełnosprawnych w Nowym Yorku w 1984 roku. Do programu paraolimpijskiego weszła na Igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Uprawiana jest w 50 krajach. W Polsce rozpropagowana przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu. Od listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni odbywają się zajęcia ruchowe Boccia dla dzieci niepełnosprawnych z klas integracyjnych 0 VI. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów sportu osób niepełnosprawnych o specjalności Boccia pedagoga Hannę Frydę i psychologa Katarzynę Sojkę. Zajęcia są kierowane do uczniów z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ta grupa dzieci regularnie uczestniczy w treningach. W zajęciach uczestniczą również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, zaburzeniami zachowania. Niektóre dzieci ze względu na swój stan zdrowia nie uczestniczą w typowych lekcjach wychowania fizycznego. Boccia jest dla nich alternatywną formą ruchu i zajęć fizycznych. Wszystkie dzieci z klas integracyjnych mają możliwość korzystania z zajęć na basenie. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi zajęciami okazjonalnie zapraszamy do gry dzieci pełnosprawne, np. podczas olimpiady i paraolimpiady sportowej. Są to zajęcia atrakcyjne, bardzo lubiane przez dzieci. Głównym założeniem zajęć ruchowych Boccia jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rozwój psychofizyczny poprzez ruch. Rozbudzenie zainteresowania sportem, aktywne spędzanie czasu. Boccia to nie tylko kształtowanie sfery fizycznej, to usprawnianie intelektu, pamięci, koncentracji. Integracyjny charakter zajęć wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny. Boccia to inaczej pojedynek kul. Na specjalnie oznaczonym boisku o wymiarach 12,5 na 6 metrów znajdują się pola dla zawodników: 2 drużyny po 3 graczy. Każda drużyna ma do dyspozycji 6 kul czerwonych lub niebieskich. Zadaniem gracza jest umieszczenie swojej kuli blisko kuli białej. Wygrywa ta drużyna, która uzyska najwięcej punktów, czyli umieści swoje kule na boisku blisko białej kuli. Zasady gry są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: elastyczne kule, możliwość korzystania ze specjalistycznej rynny lub pomoc asystenta. Boccia to gra integracyjna wpływa na rozwój społeczny i uczy zasad komunikacji między ludźmi poprzez rozgrywki grupowe, ćwiczenia w parach. Podczas zajęć dzieci nawiązują kontakty interpersonalne, uczą się mowy ciała, znaczenia kontaktu wzrokowego oraz prowadzenia rozmowy. Podczas zajęć kształtowana jest sprawność sfery fizycznej zarówno motoryki dużej, jak i małej. Każde zajęcia zawierają typowe elementy treningu sportowego: rozgrzewkę z przygotowaniem odpowiednich partii całego ciała, trening główny, zajęcia końcowe i wyciszające. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do możliwości każdego dziecka i są zróżnicowane, np. rzucanie, turlanie piłki, toczenie. Dzieci z ograniczoną sprawnością kończyn górnych lub zwiększoną spastycznością korzystają ze specjalistycznego sprzętu, tzw. rynny. Umieszcza się w niej piłeczkę, a zadaniem gracza jest wypchnięcie jej brodą na boisko. Zawodnicy stopniowo opanowują zasady gry. Boccia daje możliwość odnoszenia sukcesów, dzielenia się z innymi, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości i swój obraz w oczach innych. Dzieci doświadczają różnych emocji podczas gry, uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia oraz kontrolować negatywne emocje, np. gniew i zazdrość. Uczniowie spędzają aktywnie czas, pozytywne pobudzenie organizmu przekłada się na inne życiowe sytuacje. Z obserwacji dzieci wynika, że są bardziej radosne. Na podstawie rozmów z rodzicami i nauczycielami wnioskujemy korzystny wpływ zajęć na funkcjonowanie dzieci ich wyższą aktywność na lekcjach, zaangażowanie w naukę, wyższą motywację do pracy. U niektórych dzieci poprawiła się koncentracja uwagi i spostrzegawczość. Podczas zajęć wplata się różne elementy z zakresu nauczania przedmiotów szkolnych, np. matematyki

4 4 (liczenie punktów, odliczanie obecnych itp.). Mamy nadzieję, że uczestniczenie w zajęciach poprawi funkcjonowanie szkolne i przyczyni się do uzyskania lepszych wyników w nauce. Rodzice obserwują zmiany u swoich dzieci, które chętniej podejmują różnorodny wysiłek, ćwiczą, np. rzuty do celu, mają swoje zainteresowania, czują się docenione i cieszą się ze swoich sukcesów. Dzieci stają się bardziej samodzielne i pewne siebie. Dr Magdalena Giers (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa) Rozwój społeczno emocjonalny osób z zespołem Williamsa. Cel badań: Prześledzenie charakterystyki rozwoju społecznego oraz emocjonalnego osób z rzadkim zaburzeniem genetycznym z uwzględnieniem funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Zespół Williamsa jest chorobą wieloukładową powodującą wiele konsekwencji natury medycznej (głównie wady serca, problemy z nerkami, wady postawy, przykurcze stawów) oraz specyficzny profil psychologiczny (m.in. niepełnosprawność intelektualna, uzdolnienia muzyczne i językowe). Metodyka: Wykorzystane narzędzia badawcze: Podtest Rozumienie ze Skali Inteligencji D. Wechslera dla dzieci WISC R, Test Sally Anne, Test Świadomości Interpersonalnej Helene Broke, obserwacja, wywiad i ankieta. Wyniki: 1. Rozumienie sytuacji społecznych osoby z zespołem Williamsa prezentują na wyższym poziomie niż osoby z zespołem Downa oraz osoby dobrane pod względem rozwoju umysłowego, lecz niższym niż zdrowi rówieśnicy. 2. W zakresie rozumienia fałszywych przekonań (teorie umysłu) osoby z zespołem Williamsa wykazują zbliżone wyniki do osób zdrowych o tym samym poziomie rozwoju umysłowego oraz osób z zespołem Downa, lecz niższe niż zdrowi rówieśnicy. 3. Umiejętność rozpoznawania emocji u osób z zespołem Williamsa jest adekwatna do poziomu prezentowanego przez osoby zdrowe i wyższa niż w przypadku osób z zespołem Downa. Ponadto osoby z zespołem Williamsa skuteczniej dokonują rozróżnienia emocji strachu niż osoby dobrane pod względem rozwoju umysłowego. 4. Obserwacje oraz informacje z wywiadu z osobami z zespołem Williamsa, a także ankiet wypełnionych przez rodziców potwierdzają m.in. przyjazne nastawienie, towarzyskość, tendencję do nawiązywania nowych kontaktów, a jednocześnie uwidaczniają pewne trudności w relacjach rówieśniczych. Wnioski: Osoby z zespołem Williamsa prezentują relatywnie dobry rozwój społeczno emocjonalny oraz wysoki poziom socjalizacji, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, czy szpitalnym, natomiast w rówieśniczym pojawić się mogą pewne trudności. Mgr Anna Gliszczyńska Żywicka (Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi) Adaptacja szkolna dzieci z niepełnosprawnością ruchową po I klasie integracyjnej szkoły podstawowej. Tematyka referatu mieści się w przestrzeni rozważań nad adaptacją szkolną dzieci z niepełnosprawnością ruchową po I roku nauki w integracyjnej szkole podstawowej, a wszelkie zawarte w nim informacje są wynikiem pracy badawczej w ramach studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Lecznicza. Celem badań było opisanie i analiza funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością w szkole integracyjnej po pierwszym roku nauki.

5 5 Skrót metodologiczny prezentuje się następująco: 1. Przedmiot badań funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością ruchową po zakończeniu klasy pierwszej szkoły integracyjnej. 2. Problem główny w jaki sposób dzieci z niepełnosprawnością ruchową adaptują się w szkole masowej w pierwszym roku nauki szkolnej w klasie integracyjnej? 3. Problemy szczegółowe jak przebiegał proces adaptacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową w I klasie szkoły podstawowej, w klasie integracyjnej?, jak przebiega proces adaptacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową w porównaniu z dziećmi bez tej dysfunkcji? 4. Hipotetycznie założyłam, iż w badanym przeze mnie środowisku zaistniały dwa rodzaje adaptacji: zaburzona i standardowa. Za adaptację standardową przyjęłam taki stan funkcjonowania dzieci, który nie wykazuje zaburzeń w zakresie samopoczucia dzieci w klasie, stosunku wobec rówieśników, relacji między uczniami w klasie oraz relacji dziecko nauczyciel. Druga moja hipoteza zakłada, że większość spośród badanych uczniów będzie się adaptowała w sposób standardowy. Trzecia hipoteza wskazywała na fakt, że dzieci z niepełnosprawnością ruchową adaptują się w podobny sposób, jak ich koledzy bez niepełnosprawności. Wyniki badań: badania wykazały, że dzieci z niepełnosprawnością ruchową częściej niż ich koledzy bez tej dysfunkcji spotykają się z różnymi formami odrzucenia społecznego, typu samotność śródlekcyjna, niemożność spotkania się z kolegami w domu czy też brak przyjaciół. Proces adaptacji społecznej w środowisku szkolnym dzieci z niepełnosprawnością ruchową i dzieci bez tej dysfunkcji rzeczywiście przebiega na zasadzie adaptacji standardowej i zaburzonej. Zatem w obu analizowanych grupach zdarzały się trudności adaptacyjne. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową wykazują większe problemy adaptacyjne niż dzieci z grupy porównawczej. Okazuje się, że prawidłowa adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcją ruchu w klasie integracyjnej jest uwarunkowana akceptacją tych dzieci przez rówieśników szkolnych. Sytuacja szkolna znacząco różnicuje dzieci z dysfunkcją ruchu i dzieci bez tego zaburzenia. Wnioski zostały sformułowane w formie implikacji dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i nie tylko. Dr Genowefa Hewelt (Wydział Humanistyczny, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Filia Koszalin) Wybrane problemy edukacji uczniów niesłyszących. Każdy rodzaj niepełnosprawności zamyka człowieka w swoistym układzie barier. Dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu nie jest w stanie odbierać bodźców dźwiękowych, czego następstwem są ubóstwo słownikowe, trudności poznawcze, a także problemy ze rozumieniem czytanego tekstu. Dlatego istotą działań dydaktyczno rehabilitacyjnych surdopedagogów jest kształcenie kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej uczniów niesłyszących. Słowa klucze: uszkodzenie słuchu, kompetencja językowa i komunikacyjna, umiejętność czytania niesłyszących Mgr Alicja Hrynio (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu) Rola fizjoterapeuty oraz specyfika jego pracy w usprawnianiu dziecka z mózgowym porażeniem. Dobry fizjoterapeuta to pojęcie względne. Pracując z dzieckiem chorym na mózgowe porażenie, może stać się zwycięzcą albo ofiarą w walce z tym zaburzeniem. Pierwszym krokiem idącym naprzeciw temu zaburzeniu jest poznanie tego, co można i powinno się zrobić dla chorego dziecka oraz jak zadba się o jego interesy w jak najlepszy sposób. Współcześnie w rehabilitacji dziecka z MPD nie chodzi o przywracanie czegoś utraconego, lecz w ogóle o realnie szybkie stworzenie mu niezależnego i aktywnego na miarę możliwości uczestnictwa w życiu społecznym.

6 6 Zintegrowany proces rehabilitacyjny i realizacja spójnego usprawniania przyczyniają się do jedności psychofizycznej dziecka. Możliwe jest to jedynie dzięki ścisłej współpracy wielu specjalistów, terapeutów oraz rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka. Zespół specjalistów pracujący z chorym dzieckiem powinien ze sobą płynnie współpracować, co będzie sukcesem w przyszłości. Praca w zespole oznacza dobry przepływ informacji, wspólne planowanie i wytyczanie najbliższych celów terapii. Cele. Celem badań była analiza roli fizjoterapeuty w terapii dziecka z mózgowym porażeniem, przedstawienie specyfiki pracy z niepełnosprawnym dzieckiem, zbadanie powiązań relacji między medycznym podejściem a aspektami zaczerpniętymi z psychologii, psychoterapii i socjologii niepełnosprawności oraz ocena współpracy fizjoterapeuty z rodzicami chorego dziecka. Materiał i metody badań. Badania były realizowane w ramach badań własnych nad problemem wspomagania oraz dynamizowania rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością. Główną metodą badawczą był sondaż z wykorzystaniem dwóch rodzajów autorskich ankiet pierwsza skierowana była do rodziców, druga do fizjoterapeutów (każda o innej tematyce pytań), a także wywiady oraz obserwacje własne. Kwestionariusz ankiety sporządzonej dla fizjoterapeutów zawierał pytania dotyczące zawodu fizjoterapeuty (przyczyna wyboru zawodu, predyspozycje zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje dodatkowe), współpracy z pacjentem, stosowania metod terapeutycznych ich skuteczność, stosunek fizjoterapeuty do współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego, stopień zaangażowania się terapeuty w rehabilitację chorego dziecka. W ankiecie przeznaczonej dla rodziców/opiekunów chorego dziecka pytano m.in. o współpracę partnerską terapeuty z dzieckiem i rodzicem, pomoc oraz motywowanie fizjoterapeuty w celu zapewnienia ciągłości usprawniania w domu dziecka. Analiza zebranych informacji (wyniki badań, wywiady, obserwacje własne) pozwoliła na stworzenie oryginalnego poglądu na temat funkcji fizjoterapeuty w życiu chorego przewlekle dziecka. Badaniem objęto grupę 35 rodziców/opiekunów dzieci z MPD oraz 16 fizjoterapeutów. Wyniki. W badanej zbiorowości fizjoterapeutów znaczną większość (69%) stanowiły kobiety i osoby w przedziale wiekowym lat (81%). 44% stale rozwija swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnego rodzaje kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. 94% badanej grupy nie wyobraża sobie rehabilitacji dziecka bez współpracy z psychologiem, logopedą czy terapeutą zajęciowym. Ponad połowa badanej grupy fizjoterapeutów łączy terapię usprawniania z zabawą. 77% badanych rodziców/opiekunów dziecka wyraziło pozytywna opinię na temat toku usprawniania dzieci i postępu dziecka w rozwoju. Zdecydowana większość badanych rodziców wolała, aby terapię usprawniania prowadziła kobieta (fizjoterapeutka). U 80% dzieci zaobserwowano relacje partnerskie fizjoterapeuta niepełnosprawne dziecko. Wnioski. Współpraca pomiędzy fizjoterapeutą a chorym dzieckiem obywa się w ujęciu partnerskim. Fizjoterapeuta jako przedstawiciel profesji medycznej jest bardzo cennym źródłem informacji oraz wskazówek zarówno dla lekarza prowadzącego, jak i dla rodziców chorego dziecka. Fizjoterapeuta poprzez partnerską współpracę ze swoim pacjentem jest w stanie stosować takie techniki i metody usprawniania, które będą pomocne w podnoszeniu jakości życia niepełnosprawnego dziecka. Fizjoterapeuta musi mieć ogólną wiedzę psychologiczną i ściśle współpracować z innymi członkami zespołu terapeutycznego, gdyż wyłącznie medyczne podejście do zagadnienia jest niewystarczające.

7 7 Mgr Katarzyna Kankowska Filipiak (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański) Analiza dyskursu na temat funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Osoby niepełnosprawne stanowią znaczący odsetek mieszkańców świata. Niepełnosprawność w XXI wieku jest zjawiskiem szerokim i powszechnym oraz niesie za sobą szereg konsekwencji indywidualnych i społecznych. Pojęcie niepełnosprawności funkcjonuje w terminologii, tak naprawdę, od niedawna. Wcześniej stosowano do określenia osoby niepełnosprawnej szeregu innych pojęć często pejoratywnych, jak: kaleka, ułomny, upośledzony. W kontekście praw człowieka i godności osoby ludzkiej niepełnosprawni posiadają takie same prawa, jak pozostali obywatele. Często jednak, już od najmłodszych lat, osoby niepełnosprawne napotykają na szereg przeszkód komunikacyjnych, społecznych, kulturowych i myślowych. Istotnymi aspektami adaptacji życiowej i społecznej dziecka niepełnosprawnego są jego relacje rówieśnicze oraz jego funkcjonowanie w szkole. Szkoła stanowi ogromny przełom w życiu dziecka niepełnosprawnego, gdyż to zazwyczaj tam dziecko po raz pierwszy spotyka się z nowym środowiskiem, nowymi obcymi ludźmi, a także z rówieśnikami, z którymi musi nauczyć się współdziałać. Dziecko rozpoczynając naukę w szkolę, napotyka na szereg barier, w tym barier społecznych wynikających z niewłaściwego stosunku do osób niepełnosprawnych, w szczególności do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzieci niepełnosprawne w szkole i w relacjach rówieśniczych często spotykają się z odrzuceniem, izolacją, a także przemocą fizyczną i psychiczną. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, choć wiele z nich ma podłoże społeczne. Współcześnie często porusza się zagadnienie integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, tworząc klasy integracyjne i szkoły integracyjne, lecz często nie zważa się na fakt, że nie ma integracji bez normalizacji. Dr Dominika Kurpiel (Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku), dr Katarzyna Walęcka Matyja (Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki) Uczeń niepełnosprawny a jego pozycja społeczna w klasie integracyjnej. Człowiek, bez względu na to, czy jest osobą niepełnosprawną czy też w pełni sprawną, jest istotą społeczną. Wraz z przebiegiem jego rozwoju zwiększa się liczba grup społecznych, do których przynależy, a tym samym liczba interakcji, których doświadcza. We wczesnym okresie życia duże znaczenie w procesie socjalizacji odgrywa grono osób najbliższych, czyli rodzina. Wraz z wiekiem coraz większego znaczenia dla rozwoju społecznego jednostki nabierają formalne i nieformalne grupy rówieśnicze. Na szczególną uwagę zasługuje klasa szkolna rozumiana jako zespół uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących oraz w pewnym stopniu warunkujących wzajemnie swój rozwój społeczny. Celem pracy było określenie pozycji społecznej dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej oraz jej wybranych uwarunkowań. Materiał badawczy został zebrany za pomocą testu socjometrycznego J. L. Moreno przeznaczonego dla uczniów klas integracyjnych oraz kwestionariusza ankiety skierowanego do wychowawców klas, które brały udział w badaniu. Test socjometryczny został zastosowany do określenia pozycji socjometrycznej zajmowanej przez badane osoby na Skali Akceptacji Społecznej. Skonstruowana na potrzeby niniejszego badania ankieta pozwoliła zebrać dane o przebiegu edukacji uczniów oraz o szkolnych uwarunkowaniach akceptacji, takich jak poziom uspołecznienia i zachowań antyspołecznych ucznia. Uzyskane wyniki badań wskazują, że rozkład pozycji społecznych badanych dzieci w zespołach klasowych, diagnozowany za pomocą socjometrycznego testu J. L. Moreno, potwierdza stale niską pozycję społeczną uczniów niepełnosprawnych wśród rówieśników. Analizując czynniki determinujące miejsce uczniów w hierarchii grupowej, dominujące znaczenie przypisuje się samemu stanowi niepełnosprawności. Ponadto decydujące o niskiej pozycji w grupie rówieśniczej, nawet przy

8 8 przeciętnym poziomie uspołecznienia, mogą być zachowania uczniów niepełnosprawnych o charakterze antyspołecznym. Mgr Jarosław Rebeliński (Gdański Archipelag Kultury) Teatr i drama jako formy pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie TeatrRazem. Czym jest drama? Postaram odnieść się w kilku zdaniach do genezy i istoty dramy angielskiej. W Polsce natomiast, drama pojawiła się w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to z Anglii przyjechał na dwutygodniowy kurs zespół Greenwich Young People s Theatre Company (GYPT) z Londynu. Głównym miejscem, skąd rozprzestrzeniała się drama w pierwszych latach jej istnienia w Polsce, był Teatr Ochoty, przy którym działała Halina Machulska. To właśnie z jej inicjatywy w 1986 roku powstał Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (ASSITEJ Association Internationale du Theatre pour L enfance et la Jeunesse), w którego ramach zaczęła działać sekcja dramy. Od tego czasu drama rozprzestrzeniła się na terenie całej Polski. Teatr. Drama. Terapia. Opis działalności Teatru Razem Organizacja zajęć Teatru Razem Czas trwania jednego cyklu zajęć obejmuje rok szkolny i jest zakończony spektaklem, który powstaje w toku zajęć, wystawianym podczas corocznego Festiwalu Lato Ludzi w Teatrze Leśnym w Gdańsku Wrzeszczu oraz Festiwalu Akcept. W każdym cyklu uczestniczy nie więcej niż 20 osób. Cykl zajęć składa się z kilku etapów następujących bezpośrednio po sobie: Zajęcia dramowe: zajęcia integrujące, wdrażające w organizację pracy, rozpoczynające cykl zajęć, zajęcia stricte dramowe opierające się o pewien problem, myśl przewodnią ustaloną przez prowadzącego, np. bunt jednostki na podstawie mitu o Prometeuszu, ucieczka z domu wraz z wędrówką na podstawie mitu o Odyseuszu. Zajęcia dramowo teatralne: budowanie spektaklu poprzez wybieranie i przekształcanie elementów, które powstały podczas części dramowej; niektóre elementy są zaprojektowane przez reżysera, niektóre powstają na drodze improwizacji uczestników. Zajęcia teatralne: próby, powtarzanie działań, doskonalenie ich pod względem aktorskim, spektakl występ przed publicznością kończący cykl zajęć. Mgr Arleta Magdalena Rogozińska Rzeczywistość a paradoksy polskiej profilaktyki i twórczej resocjalizacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Od wielu lat przedmiotem badań własnych jest rozwój dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz zapobieganie patologii. Głównym celem moich badań jest poszukiwanie nowych metod i rozwiązań w zakresie profilaktyki oraz terapii osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. W referacie dokonam prezentacji wyników badań przeprowadzonych metodą obserwacji bezpośredniej oraz bezpośredniego, indywidualnego oddziaływania terapeutycznego na jednostkę upośledzoną umysłowo i oddziaływania poprzez grupę.

9 9 Przedstawię wyniki badań dotyczących utopijnych działań polskiej szkoły profilaktyki, a także paradoksy z nią związane na podstawie funkcjonowania placówek zapobiegania przemocy w rodzinie oraz specjalistycznych ośrodków wspierania ofiar przemocy w rodzinie. Istotnym elementem tegoż referatu będzie również określenie istoty kreatywnej edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym, która niewątpliwie znajduje uznanie na tym samym poziomie, co twórcza resocjalizacja. Oprócz wcześniej wspomnianych problemów podejmę próbę odpowiedzenia na niekończące się pytania w obszarze biospołecznych czynników rozwoju zachowań patologicznych coraz częściej spotykanych u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zaprezentuję współczesne rozwiązania w zakresie eliminowania wszelkich objawów nieprzystosowania społecznego i uzależnień w tejże grupie odbiorców dóbr współczesności oraz ważność działalności street workers. Mgr Diana Saniewska (Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku) Zastosowanie terapii narratywnej w fizjoterapii indywidualnej. Oddziaływania rehabilitacyjne sensu largo opierają się na rezonansie relacji międzyludzkich. Kontakt fizjoterapeuta pacjent poza komponentą fizyczną, opiera się na aktywności językowej realizowanej w postaci dialogu, którego pożądaną formą jest dialog rozumiany humanistycznie w duchu teorii księdza Józefa Tischnera. W tym kontekście dialog umiejętnie poprowadzony przez fizjoterapeutę o wysokich kompetencjach językowych i komunikacyjnych, odpowiednich do możliwości intelektualnych pacjenta, pozwala na wytworzenie atmosfery terapeutycznej opartej na wrażliwości. Stąd potrzeba kształcenia tych kompetencji wśród rehabilitantów. Dialog pojmowany holistycznie jest też spotkaniem ze sobą, doświadczeniem siebie, przyjętej roli. W tym wypadku roli pacjenta, osoby chorej czy niepełnosprawnej. Tak rozumiany przybiera postać terapii narratywnej. Ma ona nauczyć mówić o sobie, opowiadać siebie, swoją historię, zakorzeniającą i oswajającą świat. Zastosowanie modelu narratywnego w oddziaływaniach terapeutycznych, pozwala na rekonstrukcję tożsamości zwichniętej życiowo przez wskazanie narzędzi do stworzenia adekwatnej metanarracji o charakterze egzystencjalnym. Świat ma charakter narracyjny, co znaczy, że daje się opisać w kategoriach czasu, miejsca, osób i zdarzeń, zatem również tożsamość ma profil narracyjny, co znaczy, że metanarracja jest sposobem życia, konstruowania, przekazywania i rozumienia wiedzy o otaczającym świecie i swoim w nim uczestnictwie. Instrumentem o znaczeniu resocjalizacyjnym może być coaching rozumiany jako restauracja osobowości. Celem uczestniczenia w tak rozumianym dialogu jest przeformułowanie własnej narracji tożsamościowej oraz tak, jak się to dzieje w przypadku psychoanalizy uzgodnienie swojej przeszłości z wymogami teraźniejszości i stworzenie trwałej emocjonalnie osi narracji, która daje zadowolenie i jest społecznie akceptowana. Stworzenie narracji dla własnej choroby umożliwia kolonizowanie przyszłości, czyli zmienianie jej pod kątem swoich możliwości. To z kolei pozwala na wyzyskanie psychosomatycznego charakteru terapii narratywnej, opartej o momenty kreatywne, czyli momenty wglądu. Efektywność tego rodzaju połączenia fizjoterapii indywidualnej, często długotrwałej i bolesnej, z koncepcjami narratywistycznymi, daje się komponować z innymi wspomagającymi rehabilitację technikami psychologicznymi, jak Gestalt, psychosynteza, drama. Dr Maria Staworzyńska Grządziel (Wydział Pedagogiki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna) ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi problemem współczesnych czasów. Mimo rosnącego zainteresowania zespołem nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci potocznie zwanym ADHD nadal mamy na ten temat znikomą wiedzę. ADHD niesie za sobą problemy nie tylko dla dziecka, ale również dla jego rodziców, przedszkola, szkoły oraz jego najbliższego otoczenia.

10 10 Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie, oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy objawów charakterystycznych dla ADHD: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna ruchliwość i nadmierna impulsywność. Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej zmieniają się z wiekiem. Najczęściej nadruchliwość występuje u dziecka w klasie 0 i I. W klasie III wolniej poprawia się zdolność skupienia uwagi. W okresie dojrzewania ten stan utrzymuje się u ponad 2/3 chorych. Dorastający i dorośli mają dużo problemów związanych z nauką oraz funkcjonują poniżej swoich możliwości intelektualnych. Jest to związane z nadpobudliwością psychoruchową, a przede wszystkim z jej konsekwencjami. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, czyli uwarunkowanym genetycznie. Osoby cierpiące z powodu ADHD mogą mieć specyficzne wzorce pracy mózgu. Dotyczy to zwłaszcza pracy kory podczołowej obu półkul mózgowych, struktur głębokich, spoidła wielkiego oraz móżdżku. Wzorce te wydają się odpowiedzialne za powstawanie objawów u dzieci nadpobudliwych. Leczenie dziecka z zespołem hiperkinetycznym powinno być wielokierunkowe i obejmować: poradnictwo rodzinne i trening umiejętności rodzicielskich oraz zmiany modelu pracy placówek oświatowych i nauczycieli, a także prowadzenie rozmów z rodzicami w zakresie metod wychowawczych w celu ustalenia wspólnego kierunku działań. Pracę z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo zawsze należy zacząć od akceptacji jego odmienności, tego, że być może nigdy nie będzie idealnym, wymarzonym dzieckiem lub uczniem, którego chciałoby się mieć w domu lub w klasie. Pomaga to dopasować wymagania do realnych możliwości i chroni wszystkich przed kolejnymi niepowodzeniami. Ks. mgr Karol Wnuk (Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku), Hanna Werdenowska (studentka Wydziału Pedagogiki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Gdański Zespół Żłobków) Rola kapłana w pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną. Rola kapłana w pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną na podstawie badań przeprowadzonych przez studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Lecznicza w trakcie pisania prac dyplomowych pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Marioli Bidzan. Celem wystąpienia jest ukazanie interdyscyplinarnej roli kapłana w pracy z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną. W definicję pracy duszpasterskiej wpisana jest szeroko pojęta troska o powierzonych ludzi i towarzyszenie im w przeżywaniu sytuacji życiowych. Kapłan jest bowiem osobą, która w założeniu i ogólnie przyjętym pojęciu powinna służyć nieustannie wsparciem tym, wśród których pracuje oraz tym, którzy się do niego zgłoszą zwrócą o radę pomoc. Materiał badawczy służący udowodnieniu performatywnej roli kapłana w procesie integracji dziecka w środowisku rówieśniczym, jak również godzeniu się rodziców z nową rzeczywistością, jaką jest wychowywanie dziecka przewlekle chorego, został zebrany wśród młodzieży z placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego Słoneczne Wzgórze w Gdańsku Św. Wojciechu oraz wśród rodziców dzieci przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy i w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 32 przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Biorąc pod uwagę charakter konferencji, prezentacja może wnieść nowe spojrzenie na pracę kapłana w badanym środowisku. W swoim wystąpieniu autorzy chcieliby omówić wpływ osoby duchownej z wykształceniem pedagogicznym, pedagoga leczniczego, na proces integracji i akceptacji środowisk dotkniętych chorobą przewlekłą w środowisku rodzin bez takiego problemu.

11 11 Warsztat Mgr Aneta Koszewska (Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku), Mgr Łucja Bieleninik (Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku) Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci. Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 15 Umiejętności komunikacyjne służą przekazywaniu informacji, wpływają na kształtowanie się relacji międzyludzkich, tworzenie się więzi i przywiązania. Są jednym ze sposobów redukcji negatywnych emocji, takich jak frustracja, złość, jednocześnie są podstawą kreowania wielu pozytywnych stanów emocjonalnych, jak zadowolenie z siebie. W literaturze przedmiotu funkcjonuje podział umiejętności komunikacyjnych na przekaz werbalny i niewerbalny (np.: mimika, pantomimika, proksemika, czynniki paralingwistyczne). Człowiek dysponuje szerokim wachlarzem środków służących komunikacji i doskonali je od pierwszych dni swojego życia. Umiejętności komunikacyjne są podstawą egzystencji człowieka w relacjach interpersonalnych, co podkreślał już Platon: Człowiek jest z natury istotą społeczną. Wyjątkowa sytuacja ma miejsce, gdy dziecko jest obciążone różnymi zaburzeniami OUN, które niekorzystnie wpływają na kształtowanie się jego umiejętności komunikacyjnych, a w szczególności mowy. Już w pierwszym roku życia dziecka mogą wystąpić symptomy będące podstawą do oceny możliwości w obszarze umiejętności komunikacyjnych i dające prognozy rozwoju mowy lub jej braku. Dlatego też ważne jest, aby dziecko zagrożone niepełnosprawnością jak najwcześniej znalazło się pod opieką specjalistów zajmujących się doskonaleniem mowy i umiejętności komunikacyjnych (logopedów, terapeutów komunikacji alternatywnej i wspomagającej), którzy będą optymalizować ten proces. Co to jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (Augmentative and Alternative Communication, AAC), jakie są jej rodzaje, metody, dla kogo jest ona przeznaczona? Jak oceniać umiejętności komunikacyjne dzieci? Czy i kiedy wprowadzać komunikację alternatywną i wspomagającą w pracy terapeutycznej, w jaki sposób? Jakie są trudności w nauce i stosowaniu AAC? Czy i jak komunikacja alternatywna i wspomagająca wpływa na rozwój mowy werbalnej? Jaki wpływ na jej użytkowników wywiera komunikacja alternatywna i wspomagająca? To pytania, na które starano się znaleźć odpowiedź w przeglądzie literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami OUN. Dr Beata Łukaszewska (Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański) W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o śmierci. Liczba uczestników warsztatu: 5 15 Celem warsztatów jest trening umiejętności prowadzenia rozmowy z ciężko chorym dzieckiem. Nabyte umiejętności można będzie z powodzeniem wykorzystać w celu edukacji rodziców, opiekunów chorego dziecka, którzy niejednokrotnie nie wiedzą, jak mają reagować, co mówić, a czego nie. Ludzie mają tendencje do unikania kontaktów i rozmów z osobą umierającą i jej rodziną, dlatego na wstępie zaprezentowana będzie sylwetka E. Kubler Ross, której wieloletnia praca przyczyniła się do zweryfikowania dotychczasowego podejścia do nieuleczalnie chorych, złamania tabu rozmów o umieraniu i śmierci. Omówione zostaną psychologiczne fazy umierania", przez które przechodzą chorzy przygotowujący się do odejścia. Fazy te odnoszą się do reakcji emocjonalnych samych pacjentów, jak i ich rodzin oraz bliskich, przebiegają one z różnym nasileniem i długością czasu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się własnymi refleksjami, poglądami i doświadczeniami związanymi z autopercepcją zjawiska umierania i śmierci. Umiejętność

12 12 spojrzenia na ten nieodłączny aspekt życia, jakim jest śmierć, walka z chorobą, ma na celu przełamanie własnego niepokoju i oswojenie się z tą tematyką, ułatwi uczestnikom określenie własnej postawy wobec kontaktu i rozmowy z osobą ciężko chorą, a w szczególności z dzieckiem. Mgr Monika Nowak (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie) Uzdrawiająca moc żywiołów, czyli świat wewnętrzny dziecka chorego ograniczenia a przestrzeń wolności. Liczba uczestników warsztatu: 20 Ten 1,5 godzinny warsztat skierowany jest do osób, które chcą poznać świat chorego dziecka, a także zainteresowane są sposobami pomocy małym pacjentom w walce ze swoją chorobą. Sama choroba wnosi w życie dziecka wiele ograniczeń: specjalna dieta, obniżenie aktywności fizycznej, deficyt kontaktów społecznych, a jeśli dodatkowo dochodzi długotrwała hospitalizacja oraz doświadczanie agresywnego leczenia, liczba ograniczeń się zwiększa. Następuje rozpad dotychczasowego życia i funkcjonowania rodziny, często izolacja od znanego i bliskiego dziecku świata, pojawiają się nakazy i zakazy wiążące się z procesem leczenia, a także sytuacje, w których dziecko jest niemalże przykute do szpitalnego łóżka i przez pewien czas jest uwięzione w czterech ścianach swojej sali. W tych ograniczeniach można znaleźć pewne obszary wolności, z których chore dziecko może skorzystać, aby nabrać sił do walki z chorobą. Można biernie leżeć w szpitalnym łóżku albo podjąć wysiłek, by wykreować w wyobraźni obrazy, sytuacje, świat cały pozwalające stworzyć sobie przestrzeń aktywności. W wyobraźni wszystko przecież może się zdarzyć. Można trzymać w środku zamrożone emocje lęku, złości, żalu, ale można też przenieść je za pomocą kredek na papier, uwolnić drzemiące w środku potwory oraz je oswoić. Można skupić się na sobie i swoim niesprawiedliwym losie lub zauważyć innych w podobnej sytuacji, borykających się z trudnościami. Sytuacja dziecka chorego zależy od tego, czy swoją uwagę skieruje na istniejące ograniczenia, czy też będzie rozwijać osiągalne obszary wolności. Nie jest możliwe, aby mały pacjent sam poradził sobie z tą trudną sytuacją chorowania i leczenia. Potrzebuje dorosłych, którzy nauczą go bezpiecznie poruszać się w tych dwóch wymiarach. Mgr Jarosław Rebeliński (Gdański Archipelag Kultury) Wykorzystanie dramy w pracy terapeutycznej. Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 Cele: Przedstawienie filozofii i istoty dramy. Zapoznanie uczestników z technikami dramy. Ukazanie możliwości zastosowania technik dramy w terapii. Przybliżenie zasad pracy z grupą. Twórcze spędzanie czasu: rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, koncentracji. Na zajęciach zaprezentuję podstawowe techniki dramy i omówię je w jak najszerszym kontekście, z uwzględnieniem preferencji uczestników. Osoby biorące udział w warsztatach doświadczą na sobie oddziaływania poszczególnych ćwiczeń, co pozwoli bliżej zrozumieć istotę pracy metodą dramy oraz jej oddziaływania terapeutycznego. 1. Przedstawienie się prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników i omówienie ich oraz przedstawienie planu pracy.

13 13 2. Poznanie podstawowych technik dramowych: stop klatka, scenka improwizowana, muzeum, gorące krzesło. 3. Wykorzystanie techniki stop klatki oraz techniki obrazu w pracy z tekstem. 4. Tworzenie historii, praca z wyobraźnią, rola fikcji w pracy dramą. 5. Płaszcz eksperta, praca grupowa w roli. 6. Podsumowanie spotkania. Plakat Mgr Monika Biegasiewicz (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny Przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie) Alienacja i brak wsparcia społecznego jako czynniki facylitujące niedostosowanie społeczne. Zjawisko alienacji i wsparcie społeczne są szczególnie istotne w okresie adolescencji, poczucie alienacji utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia uporanie się z kryzysem rozwojowym i uzyskaniem tożsamości grupowej, natomiast wsparcie społeczne sprzyja temu procesowi. Poczucie alienacji i brak wsparcia społecznego bezpośrednio wiążą się z zachowaniami społeczne niedostosowanymi, które są destruktywnymi formami radzenia sobie z tymi psychologicznie przykrymi stanami. Badania przeprowadzone przy użyciu Skali Poczucia Alienacji Integracji oraz Skali Wsparcia Społecznego autorstwa K. Kmiecik Baran w grupie 107 wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Wyniki badań wskazują, że konkretne formy wsparcia społecznego: możliwość uzyskania niezbędnych informacji, rad w rozwiązywaniu problemów, materialna lub usługowa pomoc, otrzymywanie komunikatów wartościujących, które podtrzymują pozytywny obraz siebie, minimalizują ryzyko poczucia alienacji i wpływają na poczucie zakorzenienia młodzieży wśród ludzi i w świecie wartości. Otrzymywanie wsparcia od rodziców najsilniej wiąże się z poczuciem integracji społecznej młodzieży, poczucie zaradności najsilniej koreluje ze wsparciem rodzicielskim, poczucie sensu najsilniej wiąże się ze wsparciem ze strony rodziców i nauczycieli, a na poczucia zakorzenienia najsilniej wpływa wsparcie otrzymywane od kolegów ze szkoły i sąsiedztwa. Jednocześnie rodzice w porównaniu z innymi osobami (dalsi krewni oraz obcy ludzie: sąsiedzi, koledzy z osiedla) dostarczają nieletnim stosunkowo niewiele wsparcia, a blisko połowa badanych deklaruje brak wsparcia ze strony kolegów szkolnych. Przeprowadzone badania potwierdzają rolę szeroko rozumianych zaniedbań wychowawczych środowiska rodzinnego w drodze do przestępstwa oraz poczucia alienacji i braku wsparcia społecznego jako zmiennych pośredniczących w tym procesie. Mgr Karolina Brzeska (Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży w Starogardzie Gdańskim) Współwystępowanie autyzmu wczesnodziecięcego z niedoczynnością tarczycy. Cel: Prezentacja studium przypadku dotyczącego wpływu przyjmowanego Euthyrox na zachowanie dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym. Metoda: Obserwacja zachowań dziecka przez okres 4 tygodni, 3 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Streszczenie: Studium przypadku dotyczy pięcioletniego chłopca, u którego w wieku 36 miesięcy stwierdzono autyzm wczesnodziecięcy, zaś w wieku 41 miesięcy dodatkowo postawiono diagnozę niedoczynności tarczycy. Po otrzymaniu diagnozy autyzmu wczesnodziecięcego dziecko zostało poddane terapii behawioralnej w wymiarze 15 godzin tygodniowo. W toku trwania terapii rodzice konsultowali dziecko w kierunku zaburzeń hormonalnych, w efekcie czego postawiona została diagnoza niedoczynności tarczycy.

14 14 Wpływ przyjmowanego na zachowanie chłopca w okresie pierwszych 4 tygodni jego przyjmowania: SFERA Zachowanie dziecka przed przyjmowaniem Zachowanie dziecka w 1 tygodniu przyjmowania Zachowanie dziecka w 2 tygodniu przyjmowania Zachowanie dziecka w 3 tygodniu przyjmowania Zachowanie dziecka w 4 tygodniu przyjmowania Sen Jedzenie Ruchliwość Dziecko śpi całą noc Dziecko zjada miseczkę kaszy na śniadanie, porcję obiadu, miseczkę kaszy na kolację Dziecko jest mało ruchliwe, spokojne Dziecko budzi się w nocy i przez okres około 2 godzin nie zasypia, pomimo uspokajania przez mamę Dziecko zjada połowę porcji podczas każdego posiłku, aniżeli przed przyjmowaniem Dziecko jest trochę pobudzone, czasami podskakuje Dziecko budzi się w nocy i przez okres około 2 godzin nie zasypia, pomimo uspokajania przez mamę Dziecko zjada połowę porcji podczas każdego posiłku, aniżeli przed przyjmowaniem Dziecko jest trochę pobudzone, ale podskoki nie występują Dziecko budzi się w nocy, ale po przyjściu mamy po chwili zasypia Dziecko zjada takie same porcje, jak przed przyjmowaniem, lecz zajmuje mu to więcej czasu Dziecko jest trochę pobudzone, ale podskoki nie występują Dziecko śpi całą noc Dziecko je tak samo, jak w czasie, gdy nie przyjmowało Dziecko jest bardziej ruchliwe, aniżeli było przed przyjmowaniem Zachowanie niepożądane krzyk Krzyk występuje 5 6 razy w ciągu 3 godzin obserwacji Krzyk się nasilił do około 8 razy Krzyk pojawia się około 8 razy Krzyk pojawia się około 6 razy Krzyk pojawia się około 6 razy Współpraca z terapeutką Dziecko chętnie współpracuje, szybko wykonuje polecenia Dziecko jest mniej zaangażowane w pracę, szybko się dekoncentruje Dziecko jest mniej zaangażowane w pracę, szybko się dekoncentruje Dziecko pracuje tak, jak wcześniej przed kuracją farmakologiczną Dziecko pracuje tak, jak wcześniej przed kuracją farmakologiczną

15 15 Wnioski: Na podstawie prowadzonej obserwacji i przedstawionej tabeli można wyciągnąć następujące wnioski: 1. Euthyrox wpłynął na zachowanie dziecka w zaprezentowanych sferach jego życia. 2. W początkowym okresie, przed pierwsze 2 tygodnie przyjmowania, jego wpływ był negatywny. 3. W 4 tygodniu przyjmowania organizm dziecka przyzwyczaił się do Eythyroxu i zachowania w opisanych sferach były takie, jak wcześniej, przed rozpoczęciem kuracji lekowej. Mgr Joanna Koss (Uniwersytet Gdański), mgr Magdalena Bilicka (Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie; Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Placówka w Dzierżążnie) Macierzyństwo bywa trudne psychologiczne funkcjonowanie matki w sytuacji przewlekłej choroby dziecka studium przypadku. Postawy matek dzieci przewlekle chorych charakteryzuje zwykle pełne oddanie i bezgraniczne poświęcenie się choremu dziecku. Emocjonalny charakter macierzyństwa sprawia, że wszelkie zagrożenia i trudności w jego przeżywaniu stanowią dla matki dodatkowe psychiczne obciążenie. Przewlekła choroba i niepełnosprawność dziecka dostarczają matce traumatycznych przeżyć. Owe przeżycia wraz z przemęczeniem fizycznym mogą zaburzać funkcjonowanie macierzyńskiej roli. Może to doprowadzić do wielu negatywnych skutków, m.in. w kontakcie z dzieckiem. Przedmiotem rozważań jest opis przypadku matki, obraz jej psychologicznego funkcjonowania w sytuacji przewlekłej choroby dziecka. Wydaje się, że istotna jest odpowiedź na pytania o to, jak przebiega jej funkcjonowanie emocjonalne (funkcjonowanie psychiczne, funkcjonowanie w związku małżeńskim/partnerskim, postawa rodzicielska, zapotrzebowanie na wsparcie, poziom spostrzeganego wsparcia) oraz radzenie sobie w tym wyjątkowo ciężkim okresie i czy wydarzenie krytyczne, jakim jest przewlekła choroba dziecka, może powodować obniżenie jej jakości życia. Mgr Dominika Salwach (Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny; Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU), Łucja Bieleninik (Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku) Determinanty i percepcja jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym porównawcze studium przypadku. Przyjęcie modelu holistycznego w medycynie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania pojęciem jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (Health Related Quality of Life HRQL). Zaczęto przywiązywać większą wagę do podmiotowego traktowania pacjenta, dzięki dokonaniu przez niego subiektywnej oceny jego egzystencji, która uległa zmianie pod wpływem procesów chorobowych. Problem ten dotyczył początkowo pacjentów onkologicznych, stopniowo rozszerzył się na inne grupy kliniczne, w tym pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Celem pracy jest ocena subiektywnie postrzeganej przez pacjentki z jadłowstrętem psychicznym jakości życia zdeterminowanej stanem ich zdrowia, która warunkuje percepcję wizerunku ciała oraz ukazanie czynników wpływających w bezpośredni lub pośredni sposób na jakość życia, w tym: samoocenę, poczucie własnej skuteczności, kondycję psychiczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego, wsparcia społecznego i wykształcenia rodziców. Dokonano analizy funkcjonowania dwóch pacjentek w wieku 19 lat, przebywających w Ośrodku dla Pacjentów z Zaburzeniami Odżywiania, objętych kompleksową opieką lekarską (psychiatryczną, internistyczną) i psychologiczną. Zastosowano następujące metody badawcze: WHOQOL BREF, Drabina Cantrila, Skala Satysfakcji z Życia SWLS, Skala HADS M, Skala Samooceny SES Rosenberga, Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES, Berlińska Skala Wsparcia Społecznego.

16 16 Badane pacjentki jednakowo percypowały swoje zdrowie fizyczne, wykazując z niego niezadowolenie. Zmienną różnicującą je była natomiast jakość życia, która sugeruje, że w przebiegu anoreksji znaczącą rolę odgrywa środowisko rodzinne oraz wykształcenie rodziców. Mgr Dominika Salwach (Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny; Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU), mgr Daria Bogucka (Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku; Uniwersytet Gdański), mgr Agata Hejmowska (Uniwersytet Gdański), mgr Agata Rudnik (Uniwersytet Gdański) Wpływ miastenii na funkcjonowanie adolescenta w środowisku szkolnym oraz rodzinnym. Streszczenie: Ze względu na istotne implikacje praktyczne dla wychowawców, pedagogów oraz osób uczestniczących w edukacji młodzieży zasadne wydało się określenie wpływu miastenii na funkcjonowanie adolescenta w środowisku rodzinnym i szkolnym. Dokonano analizy przypadku 16. letniej dziewczyny, chorującej na miastenię od 9 roku życia. Pacjentka znajduje się pod stałą opieką neurologiczną, objęta jest leczeniem farmakologicznym. Ze względu na stan zdrowia od początku edukacji korzysta z nauczania indywidualnego. Cel: Zbadanie wpływu miastenii na funkcjonowanie adolescenta w środowisku szkolnym (aktywność w procesie dydaktycznym i grupie rówieśniczej) oraz rodzinnym. Metody: Drabina Centrila, Test Drzewa Kocha, Test Niedokończonych Zdań Rottera, Test Porównywania Znanych Kształtów, Test Stosunków Rodzinnych. Wyniki: Analiza przeprowadzonych badań wskazuje na brak znaczącego wpływu miastenii na codzienne funkcjonowanie uczennicy. Wnioski: Badana choruje przewlekle od 7 lat, co wymaga od niej tworzenia różnorodnych mechanizmów adaptacyjnych oraz konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Analiza wyników wyżej wymienionych testów świadczy o tym, że z miastenią można dobrze funkcjonować. Szybkie postawienie diagnozy i odpowiednia farmakoterapia umożliwia pacjentce samodzielne i satysfakcjonujące funkcjonowanie oraz stopniowe włączanie w życie społeczne. Ponadto nauczanie indywidualne wzmacniane odpowiednią wiedzą i podejściem pedagogów jest najlepiej dostosowaną dla pacjentki formą procesu dydaktycznego, zarówno z subiektywnej perspektywy uczennicy, jak i obiektywnej oceny nauczycieli prowadzących jej edukację.

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Pełno(s)prawny Student II

Pełno(s)prawny Student II Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2008 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

socjoterapia w szkole

socjoterapia w szkole socjoterapia w szkole Jarosław Jagieła socjoterapia w szkole Krótki poradnik psychologiczny Copyright by Wydawnictwo Rubikon Redakcja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt okładki Katarzyna Raputa

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo