Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika"

Transkrypt

1 Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2. Dojrzałość szkolna dzieci wiejskich i miejskich 3. Sytuacja szkolna uczniów klas początkowych a postawy rodziców 4. Postawy rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów klas I-III 5. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin z problemem alkoholowym 6. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin patologicznych 7. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin: niepełnej, samotnej matki 8. Rodzina a organizacja czasu wolnego dzieci 9. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10. Przemoc wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 11. Edukacja ekologiczna dzieci 12. Czytelnictwo dzieci w wieku wczesnoszkolnym 13. Zabawy i gry problemowe w edukacji wczesnoszkolnej 14. Praca z uczniem zdolnym w klasach I-III 15. Przyczyny agresji wśród dzieci 16. Zabawy i gry w nauczaniu zintegrowanym 17. Walory edukacyjne wycieczek szkolnych w klasach I-III 18. Środki dydaktyczne w edukacji zintegrowanej 19. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym 20. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły i przedszkola 21. Dydaktyczne problemy oceniania szkolnego 22. Uwarunkowania rodzinne agresji uczniów 23. Postawy młodzieży wobec narkomanii 24. Postawy młodzieży wobec alkoholizmu 25. Uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży 26. Sposoby wspierania ucznia zdolnego w szkole 27. Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych 28. Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola 29. Środowiskowe uwarunkowania gotowości szkolnej prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian 1. Działalność Komisji Edukacji Narodowej w Polsce 2. Szkolnictwo elementarne na ziemiach polskich w okresie zaborów 3. Doktryna nowego wychowania, jej geneza i wpływ na teorię i praktykę pedagogiczną 4. Pedagogika narodowa i państwowa jako główne odmiany myśli pedagogicznej Drugiej Rzeczypospolitej 5. Wychowanie w szkole polskiej lat międzywojennych 6. Geneza i wychowawcza funkcja Związku Harcerstwa Polskiego 7. Działalność wychowawcza placówek opieki nad dziećmi (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, Wioski Dziecięce SOS, placówki socjoterapii) 8. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły na wsi (w miejscowości X, w latach )

2 9. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i praktyczna nauka zawodu w (tu nazwa szkoły zawodowej i lata jej funkcjonowania) 10. Problemy szkolnictwa i oświaty w wybranym czasopiśmie lokalnym (lub w roczniku prasowym) 11. Problemy organizacji szkolnictwa w wybranym kraju europejskim (Niemcy, Czechy, Francja, Anglia, Szwecja) 12. Kształcenie nauczycieli w Polsce (geneza, rozwój, ewolucja form) w XX wieku prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta Tematyka dla absolwentów specjalności Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej: 1. Talent pedagogiczny nauczyciela przedszkola. 2. Talent pedagogiczny nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 3. Propozycje pedagogiki twórczości dla wychowania przedszkolnego. 4. Propozycje pedagogiki twórczości dla edukacji wczesnoszkolnej. 5. Trenowanie wybranych umiejętności instrumentalnych w wieku przedszkolnym. 6. Trenowanie wybranych umiejętności instrumentalnych w wieku wczesnoszkolnym. 7. Media i Internet w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 8. Media i Internet w rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Tematyka dla absolwentów specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna: 1. Realizacja funkcji opiekuńcze przez współczesną rodzinę. 2. Realizacja funkcji opiekuńczych przez współczesną placówkę edukacyjną. 3. Realizacja funkcji opiekuńczych przez współczesne placówki opiekuńczo-wychowawcze. 4. Opiekun formalny i nieformalny w życiu dziecka niepełnosprawnego. 5. Opiekun formalny i nieformalny w życiu niepełnosprawnej osoby dorosłej. 6. Resocjalizacja dla osób z ograniczoną wolnością. 7. Resocjalizacja prewencyjna w środowisku dzieci i młodzieży zagrożonej. 8. Wykorzystanie diagnozy i ewaluacji pedagogicznej w projektowaniu personalnych zadań opiekuńczych. 9. Wykorzystanie diagnozy i ewaluacji pedagogicznej w projektowaniu personalnych zadań resocjalizacyjnych. 10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczych. 11. Doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w placówkach penitencjarnych. Tematyka dla absolwentów Edukacji bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Wychowanie dla kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. 2. Wychowanie dla kultury bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych lub opiekuńczowychowawczych. 3. Doskonalenie zawodowe pracowników służb osobowych i prewencyjnych. 4. Wykorzystanie diagnozy i ewaluacji pedagogicznej dla podnoszenia jakości kształcenia zawodowego (w tym inspektorów pracy). 5. Edukacja dla zdrowia w aspekcie ustawicznego kształcenia. 6. Wartości kierunkowe i instrumentalne wśród bezrobotnych lub osób zagrożonych bezrobociem. 7. Uczestnictwo elektronicznych mediów i Internetu w rozwoju osobowym i rywalizacji na rynku edukacji, pracy i zatrudnienia. dr hab. Jan Kania prof. WSH TWP 1. Kompetencje komunikacyjne pedagogów. 2. Kariera zawodowa w wyobrażeniach uczniów klas maturalnych. 3. Komputer w pracy nauczyciela.

3 4. Komunikacja niewerbalna w pracy nauczyciela. 5. Wpływ społeczeństwa sieci na zachowania i postawy dzieci i młodzieży. 6. Medialne kompetencje studentów pedagogiki. 7. Wpływ wizerunku medialnego celebrytów na zachowania i postawy młodzieży szkolnej. 8. Prezentacje multimedialne w edukacji przedszkolnej. 9. Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej. 10. Zainteresowanie mediami lokalnymi wśród młodzieży szkolnej. dr hab. Czesław Plewka prof. WSH TWP 1. Nauczyciel współczesnej szkoły wobec własnych powinności 2. Nauczyciel współczesnej szkoły wobec własnej odpowiedzialności 3. Praca zawodowa w systemie wartości studentów 4. Rozwój zawodowy pracownika w środowisku pracy 5. Uwarunkowania kariery zawodowej młodych pracowników 6. Preferencje zawodowe studentów WSH TWP 7. Umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym 8. Absolwent szkoły wyższej na współczesnym rynku pracy 9. Kształcenie ustawiczne w miejscu pracy 10. Konflikt jako kategoria rozwoju nauczyciela 11. Świadomość dydaktyczna współczesnych nauczycieli 12. Innowacyjność w pracy zawodowej współczesnego nauczyciela 13. Kulturowe wzory biografii profesji nauczycielskiej 14. Zmieniająca się szkoła w narracjach nauczycieli 15. Nauczyciel o własnych możliwościach 16. Obraz społeczności współczesnego pokoju nauczycielskiego 17. Świat edukacji w narracjach nauczycieli 18. Oczekiwania społeczne wobec współczesnych nauczycieli 19. Poczucie szczęścia w narracjach nauczycieli 20. Poczucie jakości życia w narracjach współczesnych nauczycieli 21. Nauczyciel przyszłości w opiniach uczniów gimnazjów 22. Nauczyciel przyszłości w opiniach uczniów liceum 23. Nauczyciel przyszłości w opiniach nauczycieli 24. Szkoła przyszłości w opiniach uczniów 25. Szkoła przyszłości w opiniach uczniów 26. Współczesny nauczyciel w środowisku lokalnym 27. Nadzieje, złudzenia i dylematy reform oświatowych w narracjach nauczycieli 28. Nauczyciel w przestrzeni szkolnej 29. Profesjonalizm w pracy współczesnego nauczyciela 30. Tematy zaproponowane przez studentów z zakresu pedagogiki dr hab. Larisa Romanyuk prof. WSH TWP 1. Problemy edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym pochodzących z rodzin migrujących zarobkowo 2. Przejawy aktywności wolnoczasowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym 3. Trudności edukacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 4. Repertuar zabaw w pracy wychowawczej przedszkola 5. Wspieranie ucznia dyslektycznego w warunkach szkolnych 6. Przyczyny i uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym 7. Uspołecznianie dziecka 5-letniego w warunkach przedszkolnych

4 8. Repertuar zabaw ruchowych poprawiających wydolność fizyczną dzieci przedszkolnych 9. Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych w przedszkolu w opinii nauczycieli 10. Zachowania uczniów w klasach integracyjnych 11. Preferowane formy aktywności ruchowej dzieci w warunkach przedszkola 12. Zróżnicowane działania szkoły na rzecz wspierania ucznia z niepowodzeniami szkolnymi 13. Rozwijanie sprawności manualnej dziecka pięcioletniego w warunkach przedszkola 14. Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkola 15. Preferowane aktywności dzieci sześcioletnich w opinii rodziców( nauczycieli) 16. Nauczyciel w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 17. Aktywność ucznia siedmioletniego w świetlicy szkolnej 18. Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela przedszkola 19. Drama jako metoda skutecznego oddziaływania wychowawczego 20. Oczekiwania społeczne wobec nauczyciela kl I-III 21. Sukcesy trudności edukacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym pochodzące z rodzin bezrobotnych 22. Wypalenie zawodowe nauczycieli kl I-III 23. Aktywność artystyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym 24. Rozwijanie aktywności artystycznej w warunkach świetlicy szkolnej. 25. Adaptacja uczniów do warunków szkolnych 26. Profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku. 27. Rozwijanie koncentracji uwagi u dzieci w przedszkolu (w młodszym wieku szkolnym ) 28. Nauczyciel w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 29. Wspomaganie rozwoju dziecka ( niedowidzącego, niedosłyszącego z zaburzona emocją itp. ) 30. Rozwijanie ( kształtowanie )zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym 31. Poznawania środowiska przyrodniczego prze uczniów w młodszym wieku szkolnym 32. Kształtowaniu szacunku do osób starszych w pracy z dzieckiem kl I-III dr hab. Elżbieta Magiera Zagadnienia badawcze seminarium magisterskiego dotyczą dziejów szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Europie i w Polsce od XVI do końca XX wieku. Proponowane tematy obejmują historię szkolnictwa, poglądy pedagogiczne i tworzenie pedagogiki i jej subdyscyplin w różnych epokach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem epoki Oświecenia, XIX wieku, okresu zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej, drugiej połowy XX wieku i przełomu XX i XXI wieku. Szczegółowy zakres tematyki podejmowanej na seminarium obejmuje: 1. Szkolnictwo i myśl pedagogiczna Oświecenia, a zwłaszcza prace koncepcyjne, organizacyjne, programowe i dorobek Komisji Edukacji Narodowej. 2. Koncepcje szkolnictwa elementarnego i średniego w Europie Zachodniej w XIX wieku. 3. Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej na ziemiach polskich pod zaborami. 4. Dzieje szkolnictwa w okresie międzywojennym i jego reformy. 5. Pedagodzy XX wieku, ich osiągnięcia i wkład w rozwój nauki. 6. Kształcenie nauczycieli w XX wieku. 7. Regionalna historia oświaty. Specyfika tworzenia szkolnictwa po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim. Monografie placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych. 8. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkolnictwa i innych placówek oświatowo wychowawczych na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku. 9. Przemiany szkolnictwa w krajach Unii Europejskiej. 10. Reforma edukacji w Polsce na przełomie X i XXI wieku. 11. Zagadnienia oświatowe w świetle raportów edukacyjnych i ustawodawstwa oświatowego w XX i na początku XXI wieku.

5 12. Działalność wychowawcza organizacji młodzieżowych. 13. Dzieje oświaty dorosłych: ruchów, organizacji, instytucji edukacyjnych. 14. Problematyka oświatowo-wychowawcza na łamach czasopism. dr hab. Elżbieta Perzycka 1. Nauczyciel, uczeń w kulturze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 2. Problematyka edukacji medialnej, 3. Kultura edukacji szkolnej z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. 4. Problemy w klasie szkolnej z perspektywy ucznia i nauczyciela. 5. Zagrożenia, możliwości i ograniczenia stosowania nowoczesnych technik nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne. 6. Uczeń zdolny. 7. Trudności wychowawcze i dydaktyczne z perspektywy rodziny, nauczyciela, szkoły dr Urszula Morcinek Jest to przykładowa tematyka badawcza, w oparciu o którą mogą być konstruowane indywidualnie tematy badawcze prac magisterskich 1. Metody terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a efekty w rozwoju indywidualnym i społecznym 2. Poziom umiejętności czytania dzieci na etapie edukacji elementarnej i jego uwarunkowania (indywidualne, środowiskowe). 3. Poziom umiejętności dzieci na etapie edukacji elementarnej (językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne itp.) 4. Ocena poziomu gotowości szkolnej w kontekście wybranych czynników pracy przedszkola. 5. Uwarunkowania środowiskowe gotowości szkolnej. 6. Postawy rodzicielskie a wybrane aspekty rozwojowe dziecka (np. rozwój społeczny, poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym) 7. Terapia pedagogiczna w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła). 8. Dziecko z zaburzeniami rozwoju w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych ( dziecko z ryzyka dysleksji, nadpobudliwość psychoruchowa, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia wzroku, słuchu itp.) 9. Edukacja włączająca na przykładzie działalności przedszkola integracyjnego 10. Media w pracy dydaktycznej przedszkola i klas początkowych. 11. Wybrane metody pracy edukacyjnej przedszkola, szkoły a osiągnięcia dziecka 12. Twórcza aktywność dziecka na szczeblu edukacji elementarnej. 13. Diagnozowanie i terapia wybranych przypadków metodą indywidualnych przypadków. 14. Ocena przebiegu działań integracyjnych w placówkach edukacji zintegrowanej. 15. Zaburzenia zachowania dzieci (uczniów) i działania zapobiegawcze w placówkach: przedszkolu i szkole. 16. Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w kształtowaniu gotowości szkolnej 17. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w placówce ogólnodostępnej dr inż. Wojciech Oleszak 1. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. 2. Podstawowe formy działalności człowieka oraz główne powinności człowieka dorosłego. 3. Kształtowanie oraz funkcjonowanie struktury czynności, umiejętności i kompetencji zawodowych człowieka. 4. Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla osób dorosłych.

6 5. Coaching jako jedna z technik doradztwa zawodowego. 6. Kwalifikacje i kompetencje pracownika dawniej i dziś. 7. Metody doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. 8. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy. 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, mentoring i couching. 10. Rola pracy w kształtowaniu postaw pracowniczych. 11. Oczekiwania zawodowe młodzieży miejskiej. 12. Proces nabywania zachowań przedsiębiorczości. 13. Kształtowanie istotnych cech osobowości dla pracy zawodowej. 14. Stan kontaktów pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy. 15. Przygotowanie jednostki i grup społecznych do współpracy w przedsiębiorstwie. 16. Motywowanie do bezpiecznych zachowań pracowników. 17. Ocena bezpiecznych zachowań pracowników. 18. Analiza zdarzeń wypadkowych w kontekście człowieka. 19. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładzie. 20. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a jego wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. 21. Działania społecznego inspektora pracy na poprawę warunków pracy. 22. Wpływ szkoleń na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. 23. Przygotowanie pracownika do pracy w kontekście szkolenia wstępnego. 24. Wypadkowość jako miernik kultury bezpieczeństwa. 25. Zarządzanie ryzykiem w pracy. 26. Motywowanie do bezpiecznego postępowania w pracy. 27. Techniczne, organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przyczynowości wypadkowej. 28. Niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki występujące w procesach pracy. 29. Psychofizyczne właściwości człowieka a wypadki przy pracy. 30. Wpływ szkoleń bhp na świadomość społeczną. 31. Stres pracowników a funkcjonowanie firmy. 32. Identyfikacja zagrożeń jako element organizacji bezpiecznej pracy. 33. Wypalenie zawodowe pracowników. 34. Kształtowanie bezpiecznych postaw pracowników. 35. Dobór treści i metod szkolenia z zakresu bhp dla pracowników w procesie podnoszenia kompetencji zawodowych. 36. Wpływ wdrożenia systemu bezpieczeństwa na kulturę pracy. 37. Wpływ szkoleń bhp na świadomość społeczną. 38. Czynnik ludzi w zarządzaniu ryzykiem zawodowym. Powyższe tematy mają charakter orientacyjny. Studenci mogą zgłaszać własne propozycje tematów prac magisterskich, które będą przedmiotem dyskusji podczas seminariów celem sprecyzowania tematów badawczych. dr Alina Tomaszewska 1. Autorytaryzm w wychowaniu 2. Etyczny wymiar pracy nauczyciela 3. Rola grup rówieśniczych w rozwoju społecznym dzieci (młodzieży) w świadomości rodziców (młodzieży) 4. Postawy młodzieży wobec osób z zaburzeniami rozwoju 5. Obraz szkoły w tekstach autorów blogów internetowych 6. Ideał wychowawczy w opinii nauczycieli (młodzieży/rodziców) 7. Metody motywowania uczniów do nauki

7 8. Szkoła marzeń uczniów szkoły (podstawowej/gimnazjum/ponadgimnazjalnej) 9. Status społeczny człowieka starego 10. Kary i nagrody w wychowaniu 11. Sytuacje trudne w szkole oraz tematy zgłoszone przez studentów.

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej 1. Psychopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach pedagogika, filologia i filologia polska w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo