Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku zał. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku 2015 - zał. 1"

Transkrypt

1 Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku zał. 1 Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertą, miejsce realizacji - adres, tel. Nazwa programu, nurt, w jakim odbywa się praca Cele programu Adresat programu Formy pomocy Zakładane rezultaty Zasięg programu, liczba edycji, czas trwania Liczba miejsc w program) e Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4, Warszawa kontakt telefoniczny: (pon - pt ) korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. prowadzony w oparciu o podejście krótkotermi nowe skoncentrow ane na rozwiązaniac h TSR. Cele główne programu: - zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc; - zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc; -zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc ; Cele szczegółowe: - wzmacnianie motywacji osób do uczestnictwa w programie i wprowadzania zmian zachowań i postaw sprzyjających konstruktywnemu współżyciu ; - nabywanie kompetencji służących odzyskaniu samokontroli nad agresywnymi zachowaniami, dzięki rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia sobie ze stresem i uczuciami w sytuacjach trudnych, Dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie (kobiety i mężczyźni), w tym: - osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie, - członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura Niebieskie Karty" - osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, - rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku Zapisy do programu telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) - grupa korekcyjnoedukacyjna (15 spotkań po 3 godziny w ciągu cyklu - czwartki do południu) - gruda zamknięta (istnieie możliwość dołączenia do grupy do trzeciego spotkania) - indywidualne konsultacje specjalistyczne (jako równoległy, uzupełniający tryb pracy w grupie, wg potrzeb) - warsztaty umiejętności Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania wobec osób stosujących przemoc, które w wyniku udziału w programie: - zaprzestaną stosowania przemocy; - zmienią postawę na taką, która będzie sprzyjała budowaniu konstruktywnych relacji z bliskimi, opartych na szacunku i partnerstwie; - nabędą kompetencje kontroli zachowań agresywnych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia sobie ze stresem i uczuciami w sytuacjach trudnych, konfliktowych; - poznają model wychowywania dzieci bez przemocy; - ukształtują postawę partnerstwa i szacunku wobec osób bliskich; -zostaną zmotywowane do regularnego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym poprzez zawarcie z nimi kontraktu; - nabędą wiedzę na temat zjawiska przemocy, konsekwencji ogólno miejski Styczeń - Listopad edycje w roku: I cykl styczeńkwiecień 2015 II cykl maj- sierpień 2015 iii cykl wrzesieńlistopad miejsc w jednej edycji. Łącznie w roku ok. 40 miejsc. 1

2 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska Warszawa oddziaływań korekcyjnoedukacyjnyc h dla osób stosujących przemoc w konfliktowych; - modelowanie i kształtowanie postaw szacunku i partnerstwa wobec osób bliskich; - informowanie o konsekwencjach psychospołecznych i instytucjonalno-prawnych wynikających ze stosowania przemocy; - kształtowanie umiejętności rodzicielskich opartych na wychowaniu bez przemocy; -pomoc w rozpoznawaniu przez uczestników własnych przekonań dotyczących przemocy, ról kobiecych i męskich oraz ich wpływu na zachowanie; -wspieranie w określaniu własnych potrzeb i osobistych zasobów, jako podstawy do budowania życia bez przemocy; -nawiązanie i rozwijanie współpracy ze służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy. Głównym celem programu jest zatrzymanie przemocy poprzez: - redukcję zachowań niepożądanych u uczestników programu, - kształtowanie postawy zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich, - osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez różne służby. Osoby dorosłe stosujące przemoc bez względu na płeć, zgłaszające się do programu z motywacją własną lub z powodu psychospołecznych (jeden 1- dniowy warsztat w ciągu cyklu organizowany w sobotę lub niedzielę 8 godzin) Zapisy do programu telefoniczne lub osobiście: - indywidualna konsultacja kwalifikująca do psychospołecznych i instytucjonalnoprawnych wynikających ze stosowania przemocy poprzez m.in. wręczenie im materiałów dydaktycznych, informacyjnych dla osób stosujących przemoc. Zakłada się następujące rezultaty (mierzalne w procentach, założone na podstawie wyników dotychczasowej pracy w tym obszarze oraz doświadczeń przy realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób ogółnomiejski (istnieje możliwość przyjęcia osób z terenu woj. mazowieckiego 10 miejsc 2

3 Kontakt telefoniczny: ; Miejsce realizacji: Belgijska 4 Sala konferencyjna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy szacunku i partnerstwa wobec członków rodziny oraz odpowiedzialności za swoje czyny. Zmiana postawy uczestników wiązać się będzie z gotowością nauczenia się panowania nad swoimi emocjami i zachowaniami, powstrzymywaniem się od agresji, poprawą komunikacji, jak również chęcią zmiany swojego nastawienia wobec bliskich na bycie bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym. Zawartość merytoryczna programu skoncentrowana jest na osiągnięciu celu głównego i zawiera elementy, które dostarczą wiedzy, stworzą możliwość poznania siebie oraz pozwolą na zmianę form myślenia i reagowania. Cel programu jest zatem spójny z zapisem 4 Rozporządzenia: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. wskazującym następujące cele programu korekcyjno-edukacyjnego: - powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy; - rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia ; - kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania skierowania przez instytucję do tego upoważnioną tj. Sąd lub kuratorską służbę sądową. Do programu nie zostaną zakwalifikowane osoby chore psychicznie, osoby w czynnym uzależnieniu od alkoholu czy środków psychoaktywnych oraz osoby, które są sprawcami innych form przemocy aniżeli przemoc.

4 udziału w programie (ok.30 min) 16 cotygodniowych spotkań grupowych po 3 godziny zajęć każde (zajęcia odbywają się we wtorki w godz ); - 2 warsztaty tematyczne całodniowe po 8 godzin zajęć każdy (zajęcia odbędą się w sobotę i/lub w niedzielę - termin oraz zakres tematyczny (umiejętności wychowawcze, asertywność, trening zastępowania agresji ART) - do uzgodnienia z uczestnikami programu. stosujących przemoc ): frekwencja na zajęciach - min. 60%; liczba osób, które ukończą program i będą podlegać monitoringowi przez okres 3 lat-m in. 60%; powstrzymanie przemocy w rodzinach uczestników na czas trwania programu - 100% (w kontrakcie grupy wszyscy uczestnicy indywidualnie zobowiążą się do zaprzestania stosowania przemocy wobec rodziny co najmniej na czas uczestnictwa w oddziaływaniu) zdobycie wiedzy nt. kontroli złości przez uczestników programu - 60% (osoby z frekwencją co najmniej 75%); zdobycie wiedzy nt. asertywnego wyrażania uczuć i potrzeb przez uczestników programu - 60% (osoby z frekwencją co najmniej 75%). - program dotowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki). I edycja Marzec-Lipiec

5 dzieci bez używania przemocy ; - uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; - zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy ; - zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy; - uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. Pracownia Inicjatyw - Krzysztof Stańczyk ul. Żeromskiego 29, Warszawa, (wejście od ul. Jarzębskiego) piętro 1, pok. 155 Kontakt telefonicznv: psychoedukacyjny w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i agresją Zakładane cele: - zatrzymanie przemocy, w rodzinach, w których ona występuje; -psychoedukacja nt. konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, w szczególności złości i agresją; - trening konstruktywnych zachowań interpersonalnych zastępujących zachowania agresywne; - uczenie odpowiedzialności za zachowania przemocowe; - inicjowanie i rozwój konstruktywnych wzorców zachowań; - doskonalenie międzyinstytucjonalnego systemu na rzecz pomocy - osoby mające problem z własną agresją, stosujące przemoc; - członkowie rodzin, w których występuje przemoc. - konsultacje indywidualne dla osób mających problem z agresją, stosujących przemoc, członków ich rodzin, a także wszystkich zainteresowanych (w tym pracowników lokalnych służb i instytucji) - zajęcia grupowe (przyjęcie do grupy poprzedza konsultacja z terapeutą prowadzącym/i). Zaiecia odbvwaia sie w Doniedziałki: - konsultacje: - zatrzymanie przemocy, w rodzinach, w których ona występuje; - zmiana schematów zachowań osób mających problem z agresją lub stosujących przemoc na społecznie akceptowane; - poprawa funkcjonowania uczestników zajęć grupowych (m.in. ustabilizowanie sytuacji rodzinnej, socjalnej, ograniczenie spożycia alkoholu), - zmotywowanie osób doznających przemocy do udziału w dedykowanych im programach; - zwiększenie wiedzy w zakresie problematyki przemocy u wszystkich odbiorców programu. skierowany do rodzin i osób z terenu Dzielnicy Bielany (istnieje możliwość udziału osób z terenu m.st. Warszawy) 1edycja - program roczny (z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników), 15 miejsc 4

6 rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany. godz , zajęcia grupowe godz czas realizacji programu r. Bemowskie Stowarzyszenie Trzezwościowe Reduta" ul. Synów Pułku Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) psychoedukacyjny dla osób uzależnionyc h stosujących przemoc w rodzinie. realizowany w konwencji poznawczej. Zakładane cele: - zatrzymanie przemocy w rodzinie; - radzenie sobie z emocjami, w szczególności: złością i agresją; - uczenie odpowiedzialności za zachowania przemocowe. Uczestnicy pełnoletni bez podziału na płeć. Rekrutacja: zobowiązania sądowe, skierowania instytucji, zgłoszenia dobrowolne. Zapisy telefoniczne lub osobiste: -prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych - sprawców przemocy (4x w miesiącu po 1 godzinie wtorek ) - grupa motywacyjnoedukacyjna (4x w miesiącu po 2 godziny wtorek ) -grupa otwarta, całoroczna Zakładane rezultaty: - zatrzymanie przemocy ; - zmiana schematów zachowań osób mających problem z uzależnieniem i agresją; - poprawa funkcjonowania w życiu społecznym; - zdobycie wiedzy nt. kontroli złości i agresji. dzielnicowy skierowany do rodzin i osób z terenu Dzielnicy Bemowo. styczeń - grudzień 2015 Spotkania cykliczne. 10/15 miejsc w grupie. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii BOJA" ul. Dunikowskiego Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dla młodzieży doznającej cyberprzemocy Zakładane cele: - zapewnienie dostępności do różnych form pomocy oraz efektywności podejmowanych działań, - motywowanie do zmiany zachowań, rozwijania umiejętności samokontroli i bezobjawowego współżycia w rodzinie, - wsparcie interwencyjne osób w kryzysie związanym z doznana przemocą, - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie cyberprzemocy - osoby dorosłe - sprawcy przemocy, - młodzież doznająca cyberprzemocy. Zapisy telefoniczne - konsultacje - grupa edukacyjna dla sprawców - czw - wsparcie grupowe dla młodzieży doświadczającej cyberprzemocy - pon - interwencje kryzysowe Zakładane rezultaty: Po zakończeniu zajęć sprawcy będą umieli: - definiować zachowania o charakterze przestępczym, - rozpoznawać i unikać wzorców zachowań związanych z przemocą, - rozwijać konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, - rozwiązywać bolesne sprawy z przeszłości, - okazywać empatię, - przejawiać zmiany w intra- i interpersonalnym funkcjonowaniu, - osoby, które podczas programu osiągają takie efekty, uzyskują alternatywę zachowań agresywnych, dzielnicowy. Oba segmenty skierowane do mieszkańców Ursynowa luty - grudzień w każdej grupie do 12 osób. Łącznie 24miejsca 5

7 - rozpoznać niebezpieczeństwo powrotu do nadużyć i w odpowiedzi użyją nowo nabytych umiejętności radzenia sobie ze stresem U młodzieży doświadczającej cyberprzemocy nastąpi: - wzrost świadomości na temat zjawiska cyberprzemocy i jego konsekwencji, wyrażający się w szukaniu pomocy i podejmowaniu działań dążących do ochrony przed przemocą oraz zmiany sytuacji życiowej, - nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą oraz radzenia sobie w sytuacji silnego stresu i napięcia - wyrażające się w rozpoznawaniu i nazywaniu sytuacji przemocowych, rozpoznawaniu objawów stresu i zapobieganiu ich eskalacji oraz korzystaniu z sieci wsparcia, - poprawa kondycji psychicznej osób korzystających ze wsparcia przejawiająca się większą dbałością o stan emocjonalny oraz fizyczny, - wzrost umiejętności życiowych przejawiający się podejmowaniem działań mających na celu poprawę swojej sytuacji, - wzrost poczucia sprawczości, odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, samodzielności oraz wiary w siebie u osób korzystających z pomocy. Przychodnia Uzależnienia i Wspótuzależnien ia od Alkoholu Edukacyjno Korekcyjny Cele główne programu: - uświadomienie uczestnikom czym jest przemoc, Osoby dorosłe stosujące przemoc, zarówno mężczyźni jak i kobiety, Zapisy do programu telefonicznie lub osobiście: - 2 spotkania Zakładane rezultaty: - zatrzymanie przemocy poprzez naukę nowych i ogólnomiejski czas realizacji marzec - 20 miejsc 6

8 ul. Leszno Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) dla osób stosujących przemoc, w oparciu o polskie opracowanie amerykański ego programu Education Groups for Men who batter-the Duluth Model - uzyskanie przez nich świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, - rozpoznanie przez nich sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, - opracowanie indywidualnego, planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, - nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji, - nabycie umiejętności partnerskiego układania stosunków, uczenie się korzystania z pomocy innych, - wzrost umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, - nabycie umiejętności zachowań asertywnych, - wzrost świadomości odpowiedzialności za swoje zachowania. które zgłoszą się do programu z motywacją własną lub skierowane przez instytucję do tego upoważnioną tj. Sąd lub kuratorską służbę sądową. Osoby, które przyznają się do stosowania przemocy i są gotowe do pracy nad zmianą swoich zachowań Do programu nie zostaną zakwalifikowane osoby: - chore psychicznie, - z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi uniemożliwiającymi realizację zadań, - uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoa ktywnych, które nie przeszły podstawowego programu psychoterapii uzależnienia, - hazardziści Osoby decydujące się na udział w programie podpisują kontrakt indywidualne, w czasie których prowadzona jest wstępna edukacja na temat przemocy, wypełniane są przez osobę zgłaszającą się kwestionariusza Historia Przemocy obejmuje 24 spotkania grupowe - czas trwania ok. 6 miesięcy Grupa jest rotacyjna Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 3 godz. Zajęcia grupowe są podzielone na 8 bloków tematycznych Na każdy z bloków przeznacza się 3 spotkania. Zajęcia prowadzone są przez 2 osoby: kobietę i mężczyznę. korygowanie dawnych wzorców zachowań u osób uczestniczących w ie: - zaprzestanie stosowania przemocy, - nabycie umiejętności budowania relacji opartych na partnerstwie, - nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, - nabycie umiejętności zachowań asertywnych, - zmiana przekonań dotyczących ról kobiety i mężczyzny, w ich wzajemnej relacji, jak i w relacji z dziećmi, - zdobycie wiedzy na temat przemocy, jej rodzajów, umiejętności rozpoznawania narastającego napięcia (Plan Bezpieczeństwa) i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny. grudzień 2015 Opracowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. 7

9

10 Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, poradnictwa specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej - zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy I. Umowy wieloletnie - przeciwdziaianie przemocy 1. Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, Warszawa, ui. Wiśniowa 42 lok. 39 Osoby doznające przemocy obecnie i w przeszłości tel. (22) Agnieszka Chodor-Jaśniok, Małgorzata Płócińska 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa, ul. Jaktorowska 4 Ewa Podgórska, Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą Realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc - Działania informacyjno-konsultacyjne i pierwszy kontakt; - Indywidualne konsultacje z psychologiem; - Grupa dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej; - Grupa dla matek doświadczających przemocy w relacjach z dorastającymi/ dorosłymi dziećmi. - Konsultacje diagnostyczne; - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej; - Warsztaty umiejętności. Osoby stosujące przemoc - kobiety, mężczyźni tel. (22) Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa, ul. Gęślarska 3 Mieisce realizacji zadania: Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa ul. Korotyńskiego 13 Renata Durda 4. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Walecznych 59 Mieisce realizacii zadania: Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Warszawa ul. Mazowiecka 12/25 Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą - Konsultacje kwalifikujące do programu tzw. pierwszy kontakt; - Konsultacje psychologiczne indywidualne; - Prowadzenie otwartej grupy edukacyjnej dla osób wchodzących do programu; - Grupa wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały przemocy ; - Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet; - Grupa wsparcia dla osób starszych doznających przemocy; - Konsultacje prawne indywidualne; - Spotkania edukacyjne o tematyce prawnej; - Działania edukacyjno-informacyjne przez Internet. - Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona bezpośrednio dzieciom i ich rodzinom; - Pomoc prawna; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupy dla rodziców; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupy dla dzieci; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupa dla młodzieży; - Superwizje grupowe dla WSPD. Osoby doznające przemocy Dzieci - ofiary i świadkowie przemocy doznające różnych form krzywdzenia, rodzice niekrzywdzący, opiekunowie, rodzeństwo tel. (22) tel. (22) Alicja Budzyńska 5. Fundacja Dzieci Niczyje, Wzmacnianie kompetencji Pomoc psychologiczna i działania psychospołeczne w Rodzice małych dzieci do tel. (22)

11 Warszawa, ul. Walecznych 59 Praskie Centrum Dziecka i Rodziny Renata Szredzińska 6. Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa, Agata Jarzyna 7. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok Warszawa Placówka realizująca: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM ul. Walecznych 59, Warszawa wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą T adeusz Wieszczyk II. Umowy roczne - przeciwdziałan e przemocy 1. Stowarzyszenie OD-DO Zapewnienie pomocy Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II doznającym różnych form przemocy, w tym Cezary Biernacki przemocy seksualnej tym: - Konsultacje psychologiczne dla rodziców; - Spotkania tematyczne z cyklu Ważne tematy dla mamy i taty ; - Aktywne poniedziałki; - Warsztaty umiejętności rodzicielskich Być mamą ; - Spotkania supewizyjno-monitorujące dla profesjonalistów LSPKMD. - Interwencje; - Konsultacje z rodziną; - Wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców; - Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców; - Porady prawne; - Konsultacje diagnostyczne; - Wsparcie psychologiczne dzieci - ofiar wykorzystywania seksualnego. - Praca socjalna; - Opieka pedagogiczna nad mieszkańcami hostelu (23 miejsca); - Poradnictwo psychologiczne; - Grupa wsparcia dla osób dorosłych; - Indywidualne konsultacje i porady wychowawcze dla matek oraz diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci; - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Poradnictwo prawne; - Warsztaty umiejętności zaradczych dla ofiar przemocy; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci. - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Grupa wsparcia; - Warsztaty psychoedukacyjne. lat 3, zwłaszcza z grup ryzyka krzywdzenia, dzieci do lat 3, profesjonaliści mający kontakt z rodzinami małych dzieci pracujący w instytucjach realizujących Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci Dzieci doświadczające przemocy i ich rodziny. Dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy Adresatami zadania są ofiary przemocy w rodzinie, przede wszystkim osoby dorosłe kobiety i dzieci Osoby młode dorosłe z rodzin dysfunkcyjnych, które w domu rodzinnym doświadczały przemocy Tel. (22) , Tel. (22) tel. (22) Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej, Warszawa, ul. Zgoda 13 lok. 157 Mieisce realizacji zadania: Placówka Fundacji Warszawa Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Poradnictwo prawne. Osoby dorosłe doświadczające przemocy aktualnie i w przeszłości, zagrożone przemocą i świadkowie przemocy domowej tel. (22) ,

12 ul. Chmielna 15 lok. 102 Irena Falska, Joanna Drożdż 3. Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, Warszawa, Urszula Nowakowska Miejsce realizacji zadania: - siedziba Fundacji przy ul. Wilcza 60/19 - poradnia przy ul. Pięknej 66 A lok 10 i 11 Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi kobietami; - Specjalistyczne - indywidualne poradnictwo prawne; - Indywidualne poradnictwo psychologiczne; - Specjalistyczne - indywidualne poradnictwo socjalno - zawodowe; - Działania interwencyjne i asysta w kontaktach z instytucjami; - Grupowe formy wsparcia: - grupowe formy wsparcia: grupa wsparcia, warsztaty WenDo, spotkania edukacyjne dot. zdrowia i aspektów prawnych. Dorosłe kobiety zagrożone przemocą doznające przemocy obecnie oraz w przeszłości, świadkowie przemocy. Tel. (22) Całodobowy telefon interwencyjny: Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa, Miejsce realizacji zadania: - siedziba Fundacji przy Al. Dzieci Polskich 20 - filia przy ul. Złota 7/20 Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie; - Konsultacje diagnostyczne; - Konsultacje i interwencje specjalistyczne; - Konsultacje i interwencje prawne; - Grupa psychoedukacyjna dla dzieci; - Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych. Dzieci krzywdzone doznające przemocy, w tym z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy Tel. (22) Joanna Cielecka - Kuszyk, Anna Staszewska 5. Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, Warszawa, Mieisce realizacii zadania: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Magdalena Pietrowska 6. Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warszawa Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym - Zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz doraźnej pomocy kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy ; - Pierwszy kontakt i wsparcie specjalistów w obsłudze klientek SOW; - Specjalistyczne poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających przemocy ; - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i krótkoterminowa terapia dla kobiet; - Opieka psychologiczna i pomoc terapeutycznoedukacyjna dla dzieci; - Grupowe formy wparcia psychologicznego oraz edukacyjno - terapeutycznego dla kobiet; - Specjalistyczne poradnictwo socjalne; - Działania interwencyjne; - Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami. - Dyżury konsultacyjne specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy; - Dyżury konsultacyjne i interwencyjne adwokata socjalnego ; Kobiety - ofiary przemocy wraz z dziećmi w szczególności z m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego Osoby dorosłe doznające przemocy oraz osoby ze środowisk zagrożonych przemocą w Tel. (22) (22) Tel. (22)

13 Katarzyna Przyborowska 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa, ul. Jaktorowska 4 Ewa Podgórska 8. Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska Warszawa Mieisce realizacji zadania: Poradnia Rodzinna ul. Dobra 5 lok. 15/16 Warszawa przemocy seksualnej. Kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemocy. Zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjnoedukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw. pilotażowy. Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Porady psychologiczne dla uczestników; - Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców i opiekunów - Porady prawne, w tym także konsultacje w zespole psycholog - prawnik, - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, - Warsztaty psychoedukacyjne; - Trening antystresowy, - Spotkania edukacyjno-prawne; - Grupa o charakterze rozwojowym; - Opieka nad dziećmi uczestników. - Indywidualne konsultacje psychologiczne, - Grupa pomocy psychologicznej, - Treningi psychoedukacyjne - Konsultacje psychologiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców; - Interwencje kryzysowe; - Konsultacje prawne; - Konsultacje zawodowe; - Pomoc terapeuty środowiskowego. rodzinie Osoby stosujące przemoc - absolwenci programów korekcyjno-edykacyjnych Rodziny, w których występuje przemoc tel. (22) Tel. (22) Małgorzata Michałowicz 9. Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Warszawa, ul. Nowolipki 2 tel. (22) , Ewa Starzyk 10. Komitet Ochrony Praw Dziecka Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej Nasz najbliższy wróg...kampania - Pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców; - Grupa wsparcia; - Konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców. - oferta skierowana do rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym - młodzież i młodzi dorośli w wieku lat mieszkańcy Warszawy którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy, rodzice i opiekunowie tej młodzieży. Tel. (22) Kampania informacyjno-edukacyjna Mieszkańcy Warszawy Tel. 22/

14 ul. Oleandrów 6, III piętro Magdalena Stachowiak, 11. Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 63 m. 1 Magdalena Rutkiewicz informacyjno - edukacyjna na temat przeciwdziałania przemocy Kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy Kampania społeczna Mieszkańcy Warszawy Tel , III. Poradnictwo specjalistyczne - umowy wieloletnie 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6 Dorota Kozłowska 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa, Agata Jarzyna 3. Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa, Ija Ostrowska Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD" Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. - Poradnictwo prawne; - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Doradztwo zawodowe. - Poradnictwo prawne; - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Mediacje rodzinne. Mieszkańcy Warszawy, w szczególności osoby posiadające dzieci oraz rodzice samotnie wychowujący potrzebujący pomocy z zakresu poradnictwa specjalistycznego Osoby dorosłe oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów w tym opiekuńczo - wychowawczych - Poradnictwo obywatelskie. Mieszkańcy m.st. Warszawy tel. (22) Tel. (22) Tel. (22) Fundacja Academia luris ul. Freta 20/24a Warszawa (realizacja zadania w 15 punktach na terenie Warszawy) Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Poradnictwo prawne. Mieszkańcy Warszawy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej Tel. (22) Agata Dobrowolska IV. Pomoc społeczna - umowy wie oletnie 1. Stowarzyszenie Pomocy i Organizacja schronienia i Interwencji Społecznej ul. całodobowego wsparcia dla Nowogrodzka 7 lok kobiet z małoletnimi dziećmi i 513 Warszawa kobiet w ciąży w Warszawie Placówka realizująca: przy ul. Chlubnej 9A-9D. Ośrodek Wsparcia ul. Chlubna 9A-9D Praca socjalna; - Opieka opiekuńczo - wychowawcza nad mieszkańcami ośrodka; - Porady prawne; - Poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności prospołecznych; - Porady pedagogiczne oraz warsztaty wychowawcze Ośrodek na 130 miejsc Do placówki kieruje WCPR po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.

15 Warszawa Urszula Mroczek tel , dla matek, diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci; - Porady psychologiczne dla matek i dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizacyjne dla dzieci; - Doradztwo zawodowe, zajęcia indywidualne i warsztatowe; - Coaching; - Wyjścia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i matek. kierowania przez W C P R -p. A. Skrzypek Tel

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu I. Umowy wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy

Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w, ; socjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej - zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu 1. Umowy wieloletnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące)

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) Ogólnomiejska oferta programowa kierowana do w rodzinie na terenie m. st. Warszawy w roku 2011( informacja na dzień 21 lutego 2011 r.) Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertę Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

realizacji Czas trwania danej edycji programu Forma i sposób programów korekcyjno-edukacyjnych Liczba spotkań

realizacji Czas trwania danej edycji programu Forma i sposób programów korekcyjno-edukacyjnych Liczba spotkań Sprawozdanie z prowadzonego programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie za 2014 rok składane w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danej edycji programu: Podmiot realizujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu Nr...z dnia... PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 ZAMOŚĆ - SIERPIEŃ 2008 Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób Strona1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Strona2 1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą Wykaz zadań zleconych na 2016 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego oraz pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 Załącznik do uchwały Nr VI/44/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2015 r. POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2015-2020 Inowrocław 2015

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XV/76/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 grudnia 2015 r. Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020 1 I.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku I. Informacje ogólne. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Łask funkcjonuje na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok Załącznik do sprawozdania z działalności PCPR za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie) I. Organizacje pozarządowe Lp. Nazwa podmiotu 1. Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES 2. Stowarzyszenie KONTAKT 3. Stowarzyszenie STOP Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr./2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia.. PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Kalisz 2016 r. SPIS TREŚCI STRONA Wstęp 3 I. Charakterystyka zjawiska 4 II.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania (działania na rzecz osób doświadczających ) Organizacje pozarządowe Prowadzenie przy ul. Niecałej 18/3 w Lublinie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań Załącznik do Uchwały nr 2522/2017 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 15.02.u HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2017 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dz.U.11.50.259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE Lp. Nazwa organizacji/instytucji Adres i telefon Oferta INSTYTUCJE I PLACÓWKI NA TERENIE MOKOTOWA 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU LP. NAZWA ZADANIA ZAKRES DZIAŁAO PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja 2011r.

Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja 2011r. Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia na rok 2011 powiatowego programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie MOśNA INACZEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu

Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu Wykaz zadań zleconych na 2016 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego oraz pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Art.7) trudna sytuacja życiowa

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015 Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom 2013-2015 RADOM 2013 Wstęp Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych adresowany do

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Adres organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 Powiat grodziski Grodzisk

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie

Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie Konferencja organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w ramach projektu systemowego Wola

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Adres organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 Powiat grodziski Grodzisk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Wyjazd integracyjny- integracja klasowa 2. Profilaktyka uzależnieńdostarczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR

PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR Co to jest przemoc? Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2013 Dyrektora PCPR w NML z dnia 27.12.2013 RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1 Nowe Miasto Lubawskie 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE MYSZKOWSKIM NA LATA

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE MYSZKOWSKIM NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE MYSZKOWSKIM NA LATA

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Warszawa, październik 2015 r. Specyfika sytuacji rodziny z małym dzieckiem Specyfika sytuacji rodziny z małym

Bardziej szczegółowo

Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Biłgorajskiego na lata 2015-2017

Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Biłgorajskiego na lata 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017 Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Programu

Harmonogram realizacji Programu Harmonogram realizacji Programu Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata - Cel ogólny: Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2013 2015 Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015 POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2014-2015 Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na Wydział Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp Treść zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Zadania organizacyjne i ogólnowychowaw cze 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych Ponadto przedmiotem naszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 258/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Zadania własne MCPS jako jednostki samorządu województwa mazowieckiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych Cel: przyjrzenie się kontaktowi rodzic dziecko oraz doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE Edukator Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych.

Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych. Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych. 2/lG 1. Realizacja programów kształtujących umiejętności psychospołeczne (np. zastępowania agresji ART, trening

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na 2015 r.

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr X/84/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na 2015 r. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015 za rok 2013.

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015 za rok 2013. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015 za rok 2013. I. Informacja o Programie. Program Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 I Informacje ogólne 1.Wprowadzenie zmian w Miejskim Systemie Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo