Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku zał. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku 2015 - zał. 1"

Transkrypt

1 Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku zał. 1 Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertą, miejsce realizacji - adres, tel. Nazwa programu, nurt, w jakim odbywa się praca Cele programu Adresat programu Formy pomocy Zakładane rezultaty Zasięg programu, liczba edycji, czas trwania Liczba miejsc w program) e Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4, Warszawa kontakt telefoniczny: (pon - pt ) korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. prowadzony w oparciu o podejście krótkotermi nowe skoncentrow ane na rozwiązaniac h TSR. Cele główne programu: - zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc; - zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc; -zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc ; Cele szczegółowe: - wzmacnianie motywacji osób do uczestnictwa w programie i wprowadzania zmian zachowań i postaw sprzyjających konstruktywnemu współżyciu ; - nabywanie kompetencji służących odzyskaniu samokontroli nad agresywnymi zachowaniami, dzięki rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia sobie ze stresem i uczuciami w sytuacjach trudnych, Dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie (kobiety i mężczyźni), w tym: - osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie, - członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura Niebieskie Karty" - osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, - rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku Zapisy do programu telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) - grupa korekcyjnoedukacyjna (15 spotkań po 3 godziny w ciągu cyklu - czwartki do południu) - gruda zamknięta (istnieie możliwość dołączenia do grupy do trzeciego spotkania) - indywidualne konsultacje specjalistyczne (jako równoległy, uzupełniający tryb pracy w grupie, wg potrzeb) - warsztaty umiejętności Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania wobec osób stosujących przemoc, które w wyniku udziału w programie: - zaprzestaną stosowania przemocy; - zmienią postawę na taką, która będzie sprzyjała budowaniu konstruktywnych relacji z bliskimi, opartych na szacunku i partnerstwie; - nabędą kompetencje kontroli zachowań agresywnych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia sobie ze stresem i uczuciami w sytuacjach trudnych, konfliktowych; - poznają model wychowywania dzieci bez przemocy; - ukształtują postawę partnerstwa i szacunku wobec osób bliskich; -zostaną zmotywowane do regularnego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym poprzez zawarcie z nimi kontraktu; - nabędą wiedzę na temat zjawiska przemocy, konsekwencji ogólno miejski Styczeń - Listopad edycje w roku: I cykl styczeńkwiecień 2015 II cykl maj- sierpień 2015 iii cykl wrzesieńlistopad miejsc w jednej edycji. Łącznie w roku ok. 40 miejsc. 1

2 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska Warszawa oddziaływań korekcyjnoedukacyjnyc h dla osób stosujących przemoc w konfliktowych; - modelowanie i kształtowanie postaw szacunku i partnerstwa wobec osób bliskich; - informowanie o konsekwencjach psychospołecznych i instytucjonalno-prawnych wynikających ze stosowania przemocy; - kształtowanie umiejętności rodzicielskich opartych na wychowaniu bez przemocy; -pomoc w rozpoznawaniu przez uczestników własnych przekonań dotyczących przemocy, ról kobiecych i męskich oraz ich wpływu na zachowanie; -wspieranie w określaniu własnych potrzeb i osobistych zasobów, jako podstawy do budowania życia bez przemocy; -nawiązanie i rozwijanie współpracy ze służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy. Głównym celem programu jest zatrzymanie przemocy poprzez: - redukcję zachowań niepożądanych u uczestników programu, - kształtowanie postawy zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich, - osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez różne służby. Osoby dorosłe stosujące przemoc bez względu na płeć, zgłaszające się do programu z motywacją własną lub z powodu psychospołecznych (jeden 1- dniowy warsztat w ciągu cyklu organizowany w sobotę lub niedzielę 8 godzin) Zapisy do programu telefoniczne lub osobiście: - indywidualna konsultacja kwalifikująca do psychospołecznych i instytucjonalnoprawnych wynikających ze stosowania przemocy poprzez m.in. wręczenie im materiałów dydaktycznych, informacyjnych dla osób stosujących przemoc. Zakłada się następujące rezultaty (mierzalne w procentach, założone na podstawie wyników dotychczasowej pracy w tym obszarze oraz doświadczeń przy realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób ogółnomiejski (istnieje możliwość przyjęcia osób z terenu woj. mazowieckiego 10 miejsc 2

3 Kontakt telefoniczny: ; Miejsce realizacji: Belgijska 4 Sala konferencyjna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy szacunku i partnerstwa wobec członków rodziny oraz odpowiedzialności za swoje czyny. Zmiana postawy uczestników wiązać się będzie z gotowością nauczenia się panowania nad swoimi emocjami i zachowaniami, powstrzymywaniem się od agresji, poprawą komunikacji, jak również chęcią zmiany swojego nastawienia wobec bliskich na bycie bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym. Zawartość merytoryczna programu skoncentrowana jest na osiągnięciu celu głównego i zawiera elementy, które dostarczą wiedzy, stworzą możliwość poznania siebie oraz pozwolą na zmianę form myślenia i reagowania. Cel programu jest zatem spójny z zapisem 4 Rozporządzenia: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. wskazującym następujące cele programu korekcyjno-edukacyjnego: - powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy; - rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia ; - kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania skierowania przez instytucję do tego upoważnioną tj. Sąd lub kuratorską służbę sądową. Do programu nie zostaną zakwalifikowane osoby chore psychicznie, osoby w czynnym uzależnieniu od alkoholu czy środków psychoaktywnych oraz osoby, które są sprawcami innych form przemocy aniżeli przemoc.

4 udziału w programie (ok.30 min) 16 cotygodniowych spotkań grupowych po 3 godziny zajęć każde (zajęcia odbywają się we wtorki w godz ); - 2 warsztaty tematyczne całodniowe po 8 godzin zajęć każdy (zajęcia odbędą się w sobotę i/lub w niedzielę - termin oraz zakres tematyczny (umiejętności wychowawcze, asertywność, trening zastępowania agresji ART) - do uzgodnienia z uczestnikami programu. stosujących przemoc ): frekwencja na zajęciach - min. 60%; liczba osób, które ukończą program i będą podlegać monitoringowi przez okres 3 lat-m in. 60%; powstrzymanie przemocy w rodzinach uczestników na czas trwania programu - 100% (w kontrakcie grupy wszyscy uczestnicy indywidualnie zobowiążą się do zaprzestania stosowania przemocy wobec rodziny co najmniej na czas uczestnictwa w oddziaływaniu) zdobycie wiedzy nt. kontroli złości przez uczestników programu - 60% (osoby z frekwencją co najmniej 75%); zdobycie wiedzy nt. asertywnego wyrażania uczuć i potrzeb przez uczestników programu - 60% (osoby z frekwencją co najmniej 75%). - program dotowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki). I edycja Marzec-Lipiec

5 dzieci bez używania przemocy ; - uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; - zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy ; - zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy; - uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. Pracownia Inicjatyw - Krzysztof Stańczyk ul. Żeromskiego 29, Warszawa, (wejście od ul. Jarzębskiego) piętro 1, pok. 155 Kontakt telefonicznv: psychoedukacyjny w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i agresją Zakładane cele: - zatrzymanie przemocy, w rodzinach, w których ona występuje; -psychoedukacja nt. konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, w szczególności złości i agresją; - trening konstruktywnych zachowań interpersonalnych zastępujących zachowania agresywne; - uczenie odpowiedzialności za zachowania przemocowe; - inicjowanie i rozwój konstruktywnych wzorców zachowań; - doskonalenie międzyinstytucjonalnego systemu na rzecz pomocy - osoby mające problem z własną agresją, stosujące przemoc; - członkowie rodzin, w których występuje przemoc. - konsultacje indywidualne dla osób mających problem z agresją, stosujących przemoc, członków ich rodzin, a także wszystkich zainteresowanych (w tym pracowników lokalnych służb i instytucji) - zajęcia grupowe (przyjęcie do grupy poprzedza konsultacja z terapeutą prowadzącym/i). Zaiecia odbvwaia sie w Doniedziałki: - konsultacje: - zatrzymanie przemocy, w rodzinach, w których ona występuje; - zmiana schematów zachowań osób mających problem z agresją lub stosujących przemoc na społecznie akceptowane; - poprawa funkcjonowania uczestników zajęć grupowych (m.in. ustabilizowanie sytuacji rodzinnej, socjalnej, ograniczenie spożycia alkoholu), - zmotywowanie osób doznających przemocy do udziału w dedykowanych im programach; - zwiększenie wiedzy w zakresie problematyki przemocy u wszystkich odbiorców programu. skierowany do rodzin i osób z terenu Dzielnicy Bielany (istnieje możliwość udziału osób z terenu m.st. Warszawy) 1edycja - program roczny (z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników), 15 miejsc 4

6 rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany. godz , zajęcia grupowe godz czas realizacji programu r. Bemowskie Stowarzyszenie Trzezwościowe Reduta" ul. Synów Pułku Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) psychoedukacyjny dla osób uzależnionyc h stosujących przemoc w rodzinie. realizowany w konwencji poznawczej. Zakładane cele: - zatrzymanie przemocy w rodzinie; - radzenie sobie z emocjami, w szczególności: złością i agresją; - uczenie odpowiedzialności za zachowania przemocowe. Uczestnicy pełnoletni bez podziału na płeć. Rekrutacja: zobowiązania sądowe, skierowania instytucji, zgłoszenia dobrowolne. Zapisy telefoniczne lub osobiste: -prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych - sprawców przemocy (4x w miesiącu po 1 godzinie wtorek ) - grupa motywacyjnoedukacyjna (4x w miesiącu po 2 godziny wtorek ) -grupa otwarta, całoroczna Zakładane rezultaty: - zatrzymanie przemocy ; - zmiana schematów zachowań osób mających problem z uzależnieniem i agresją; - poprawa funkcjonowania w życiu społecznym; - zdobycie wiedzy nt. kontroli złości i agresji. dzielnicowy skierowany do rodzin i osób z terenu Dzielnicy Bemowo. styczeń - grudzień 2015 Spotkania cykliczne. 10/15 miejsc w grupie. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii BOJA" ul. Dunikowskiego Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dla młodzieży doznającej cyberprzemocy Zakładane cele: - zapewnienie dostępności do różnych form pomocy oraz efektywności podejmowanych działań, - motywowanie do zmiany zachowań, rozwijania umiejętności samokontroli i bezobjawowego współżycia w rodzinie, - wsparcie interwencyjne osób w kryzysie związanym z doznana przemocą, - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie cyberprzemocy - osoby dorosłe - sprawcy przemocy, - młodzież doznająca cyberprzemocy. Zapisy telefoniczne - konsultacje - grupa edukacyjna dla sprawców - czw - wsparcie grupowe dla młodzieży doświadczającej cyberprzemocy - pon - interwencje kryzysowe Zakładane rezultaty: Po zakończeniu zajęć sprawcy będą umieli: - definiować zachowania o charakterze przestępczym, - rozpoznawać i unikać wzorców zachowań związanych z przemocą, - rozwijać konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, - rozwiązywać bolesne sprawy z przeszłości, - okazywać empatię, - przejawiać zmiany w intra- i interpersonalnym funkcjonowaniu, - osoby, które podczas programu osiągają takie efekty, uzyskują alternatywę zachowań agresywnych, dzielnicowy. Oba segmenty skierowane do mieszkańców Ursynowa luty - grudzień w każdej grupie do 12 osób. Łącznie 24miejsca 5

7 - rozpoznać niebezpieczeństwo powrotu do nadużyć i w odpowiedzi użyją nowo nabytych umiejętności radzenia sobie ze stresem U młodzieży doświadczającej cyberprzemocy nastąpi: - wzrost świadomości na temat zjawiska cyberprzemocy i jego konsekwencji, wyrażający się w szukaniu pomocy i podejmowaniu działań dążących do ochrony przed przemocą oraz zmiany sytuacji życiowej, - nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą oraz radzenia sobie w sytuacji silnego stresu i napięcia - wyrażające się w rozpoznawaniu i nazywaniu sytuacji przemocowych, rozpoznawaniu objawów stresu i zapobieganiu ich eskalacji oraz korzystaniu z sieci wsparcia, - poprawa kondycji psychicznej osób korzystających ze wsparcia przejawiająca się większą dbałością o stan emocjonalny oraz fizyczny, - wzrost umiejętności życiowych przejawiający się podejmowaniem działań mających na celu poprawę swojej sytuacji, - wzrost poczucia sprawczości, odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, samodzielności oraz wiary w siebie u osób korzystających z pomocy. Przychodnia Uzależnienia i Wspótuzależnien ia od Alkoholu Edukacyjno Korekcyjny Cele główne programu: - uświadomienie uczestnikom czym jest przemoc, Osoby dorosłe stosujące przemoc, zarówno mężczyźni jak i kobiety, Zapisy do programu telefonicznie lub osobiście: - 2 spotkania Zakładane rezultaty: - zatrzymanie przemocy poprzez naukę nowych i ogólnomiejski czas realizacji marzec - 20 miejsc 6

8 ul. Leszno Warszawa Kontakt telefoniczny: (22) dla osób stosujących przemoc, w oparciu o polskie opracowanie amerykański ego programu Education Groups for Men who batter-the Duluth Model - uzyskanie przez nich świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, - rozpoznanie przez nich sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, - opracowanie indywidualnego, planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, - nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji, - nabycie umiejętności partnerskiego układania stosunków, uczenie się korzystania z pomocy innych, - wzrost umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, - nabycie umiejętności zachowań asertywnych, - wzrost świadomości odpowiedzialności za swoje zachowania. które zgłoszą się do programu z motywacją własną lub skierowane przez instytucję do tego upoważnioną tj. Sąd lub kuratorską służbę sądową. Osoby, które przyznają się do stosowania przemocy i są gotowe do pracy nad zmianą swoich zachowań Do programu nie zostaną zakwalifikowane osoby: - chore psychicznie, - z ograniczonymi zdolnościami poznawczymi uniemożliwiającymi realizację zadań, - uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoa ktywnych, które nie przeszły podstawowego programu psychoterapii uzależnienia, - hazardziści Osoby decydujące się na udział w programie podpisują kontrakt indywidualne, w czasie których prowadzona jest wstępna edukacja na temat przemocy, wypełniane są przez osobę zgłaszającą się kwestionariusza Historia Przemocy obejmuje 24 spotkania grupowe - czas trwania ok. 6 miesięcy Grupa jest rotacyjna Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 3 godz. Zajęcia grupowe są podzielone na 8 bloków tematycznych Na każdy z bloków przeznacza się 3 spotkania. Zajęcia prowadzone są przez 2 osoby: kobietę i mężczyznę. korygowanie dawnych wzorców zachowań u osób uczestniczących w ie: - zaprzestanie stosowania przemocy, - nabycie umiejętności budowania relacji opartych na partnerstwie, - nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, - nabycie umiejętności zachowań asertywnych, - zmiana przekonań dotyczących ról kobiety i mężczyzny, w ich wzajemnej relacji, jak i w relacji z dziećmi, - zdobycie wiedzy na temat przemocy, jej rodzajów, umiejętności rozpoznawania narastającego napięcia (Plan Bezpieczeństwa) i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny. grudzień 2015 Opracowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. 7

9

10 Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, poradnictwa specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej - zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu Nazwa zadania Zakres umowy - formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy I. Umowy wieloletnie - przeciwdziaianie przemocy 1. Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, Warszawa, ui. Wiśniowa 42 lok. 39 Osoby doznające przemocy obecnie i w przeszłości tel. (22) Agnieszka Chodor-Jaśniok, Małgorzata Płócińska 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa, ul. Jaktorowska 4 Ewa Podgórska, Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą Realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc - Działania informacyjno-konsultacyjne i pierwszy kontakt; - Indywidualne konsultacje z psychologiem; - Grupa dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej; - Grupa dla matek doświadczających przemocy w relacjach z dorastającymi/ dorosłymi dziećmi. - Konsultacje diagnostyczne; - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej; - Warsztaty umiejętności. Osoby stosujące przemoc - kobiety, mężczyźni tel. (22) Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa, ul. Gęślarska 3 Mieisce realizacji zadania: Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa ul. Korotyńskiego 13 Renata Durda 4. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Walecznych 59 Mieisce realizacii zadania: Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Warszawa ul. Mazowiecka 12/25 Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą - Konsultacje kwalifikujące do programu tzw. pierwszy kontakt; - Konsultacje psychologiczne indywidualne; - Prowadzenie otwartej grupy edukacyjnej dla osób wchodzących do programu; - Grupa wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały przemocy ; - Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet; - Grupa wsparcia dla osób starszych doznających przemocy; - Konsultacje prawne indywidualne; - Spotkania edukacyjne o tematyce prawnej; - Działania edukacyjno-informacyjne przez Internet. - Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona bezpośrednio dzieciom i ich rodzinom; - Pomoc prawna; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupy dla rodziców; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupy dla dzieci; - Psychologiczna pomoc grupowa - grupa dla młodzieży; - Superwizje grupowe dla WSPD. Osoby doznające przemocy Dzieci - ofiary i świadkowie przemocy doznające różnych form krzywdzenia, rodzice niekrzywdzący, opiekunowie, rodzeństwo tel. (22) tel. (22) Alicja Budzyńska 5. Fundacja Dzieci Niczyje, Wzmacnianie kompetencji Pomoc psychologiczna i działania psychospołeczne w Rodzice małych dzieci do tel. (22)

11 Warszawa, ul. Walecznych 59 Praskie Centrum Dziecka i Rodziny Renata Szredzińska 6. Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa, Agata Jarzyna 7. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok Warszawa Placówka realizująca: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM ul. Walecznych 59, Warszawa wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy dotkniętym przemocą T adeusz Wieszczyk II. Umowy roczne - przeciwdziałan e przemocy 1. Stowarzyszenie OD-DO Zapewnienie pomocy Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II doznającym różnych form przemocy, w tym Cezary Biernacki przemocy seksualnej tym: - Konsultacje psychologiczne dla rodziców; - Spotkania tematyczne z cyklu Ważne tematy dla mamy i taty ; - Aktywne poniedziałki; - Warsztaty umiejętności rodzicielskich Być mamą ; - Spotkania supewizyjno-monitorujące dla profesjonalistów LSPKMD. - Interwencje; - Konsultacje z rodziną; - Wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców; - Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców; - Porady prawne; - Konsultacje diagnostyczne; - Wsparcie psychologiczne dzieci - ofiar wykorzystywania seksualnego. - Praca socjalna; - Opieka pedagogiczna nad mieszkańcami hostelu (23 miejsca); - Poradnictwo psychologiczne; - Grupa wsparcia dla osób dorosłych; - Indywidualne konsultacje i porady wychowawcze dla matek oraz diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci; - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Poradnictwo prawne; - Warsztaty umiejętności zaradczych dla ofiar przemocy; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci. - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Grupa wsparcia; - Warsztaty psychoedukacyjne. lat 3, zwłaszcza z grup ryzyka krzywdzenia, dzieci do lat 3, profesjonaliści mający kontakt z rodzinami małych dzieci pracujący w instytucjach realizujących Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci Dzieci doświadczające przemocy i ich rodziny. Dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy Adresatami zadania są ofiary przemocy w rodzinie, przede wszystkim osoby dorosłe kobiety i dzieci Osoby młode dorosłe z rodzin dysfunkcyjnych, które w domu rodzinnym doświadczały przemocy Tel. (22) , Tel. (22) tel. (22) Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej, Warszawa, ul. Zgoda 13 lok. 157 Mieisce realizacji zadania: Placówka Fundacji Warszawa Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Poradnictwo prawne. Osoby dorosłe doświadczające przemocy aktualnie i w przeszłości, zagrożone przemocą i świadkowie przemocy domowej tel. (22) ,

12 ul. Chmielna 15 lok. 102 Irena Falska, Joanna Drożdż 3. Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, Warszawa, Urszula Nowakowska Miejsce realizacji zadania: - siedziba Fundacji przy ul. Wilcza 60/19 - poradnia przy ul. Pięknej 66 A lok 10 i 11 Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi kobietami; - Specjalistyczne - indywidualne poradnictwo prawne; - Indywidualne poradnictwo psychologiczne; - Specjalistyczne - indywidualne poradnictwo socjalno - zawodowe; - Działania interwencyjne i asysta w kontaktach z instytucjami; - Grupowe formy wsparcia: - grupowe formy wsparcia: grupa wsparcia, warsztaty WenDo, spotkania edukacyjne dot. zdrowia i aspektów prawnych. Dorosłe kobiety zagrożone przemocą doznające przemocy obecnie oraz w przeszłości, świadkowie przemocy. Tel. (22) Całodobowy telefon interwencyjny: Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa, Miejsce realizacji zadania: - siedziba Fundacji przy Al. Dzieci Polskich 20 - filia przy ul. Złota 7/20 Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie; - Konsultacje diagnostyczne; - Konsultacje i interwencje specjalistyczne; - Konsultacje i interwencje prawne; - Grupa psychoedukacyjna dla dzieci; - Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych. Dzieci krzywdzone doznające przemocy, w tym z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy Tel. (22) Joanna Cielecka - Kuszyk, Anna Staszewska 5. Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, Warszawa, Mieisce realizacii zadania: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Magdalena Pietrowska 6. Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warszawa Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym - Zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz doraźnej pomocy kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy ; - Pierwszy kontakt i wsparcie specjalistów w obsłudze klientek SOW; - Specjalistyczne poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających przemocy ; - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i krótkoterminowa terapia dla kobiet; - Opieka psychologiczna i pomoc terapeutycznoedukacyjna dla dzieci; - Grupowe formy wparcia psychologicznego oraz edukacyjno - terapeutycznego dla kobiet; - Specjalistyczne poradnictwo socjalne; - Działania interwencyjne; - Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami. - Dyżury konsultacyjne specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy; - Dyżury konsultacyjne i interwencyjne adwokata socjalnego ; Kobiety - ofiary przemocy wraz z dziećmi w szczególności z m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego Osoby dorosłe doznające przemocy oraz osoby ze środowisk zagrożonych przemocą w Tel. (22) (22) Tel. (22)

13 Katarzyna Przyborowska 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Warszawa, ul. Jaktorowska 4 Ewa Podgórska 8. Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska Warszawa Mieisce realizacji zadania: Poradnia Rodzinna ul. Dobra 5 lok. 15/16 Warszawa przemocy seksualnej. Kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemocy. Zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjnoedukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw. pilotażowy. Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej - Porady psychologiczne dla uczestników; - Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców i opiekunów - Porady prawne, w tym także konsultacje w zespole psycholog - prawnik, - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, - Warsztaty psychoedukacyjne; - Trening antystresowy, - Spotkania edukacyjno-prawne; - Grupa o charakterze rozwojowym; - Opieka nad dziećmi uczestników. - Indywidualne konsultacje psychologiczne, - Grupa pomocy psychologicznej, - Treningi psychoedukacyjne - Konsultacje psychologiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców; - Interwencje kryzysowe; - Konsultacje prawne; - Konsultacje zawodowe; - Pomoc terapeuty środowiskowego. rodzinie Osoby stosujące przemoc - absolwenci programów korekcyjno-edykacyjnych Rodziny, w których występuje przemoc tel. (22) Tel. (22) Małgorzata Michałowicz 9. Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Warszawa, ul. Nowolipki 2 tel. (22) , Ewa Starzyk 10. Komitet Ochrony Praw Dziecka Zapewnienie pomocy doznającym różnych form przemocy, w tym przemocy seksualnej Nasz najbliższy wróg...kampania - Pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców; - Grupa wsparcia; - Konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców. - oferta skierowana do rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym - młodzież i młodzi dorośli w wieku lat mieszkańcy Warszawy którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy, rodzice i opiekunowie tej młodzieży. Tel. (22) Kampania informacyjno-edukacyjna Mieszkańcy Warszawy Tel. 22/

14 ul. Oleandrów 6, III piętro Magdalena Stachowiak, 11. Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 63 m. 1 Magdalena Rutkiewicz informacyjno - edukacyjna na temat przeciwdziałania przemocy Kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy Kampania społeczna Mieszkańcy Warszawy Tel , III. Poradnictwo specjalistyczne - umowy wieloletnie 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6 Dorota Kozłowska 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa, Agata Jarzyna 3. Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa, Ija Ostrowska Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD" Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. - Poradnictwo prawne; - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Doradztwo zawodowe. - Poradnictwo prawne; - Poradnictwo psychologiczne; - Poradnictwo pedagogiczne; - Mediacje rodzinne. Mieszkańcy Warszawy, w szczególności osoby posiadające dzieci oraz rodzice samotnie wychowujący potrzebujący pomocy z zakresu poradnictwa specjalistycznego Osoby dorosłe oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów w tym opiekuńczo - wychowawczych - Poradnictwo obywatelskie. Mieszkańcy m.st. Warszawy tel. (22) Tel. (22) Tel. (22) Fundacja Academia luris ul. Freta 20/24a Warszawa (realizacja zadania w 15 punktach na terenie Warszawy) Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Poradnictwo prawne. Mieszkańcy Warszawy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej Tel. (22) Agata Dobrowolska IV. Pomoc społeczna - umowy wie oletnie 1. Stowarzyszenie Pomocy i Organizacja schronienia i Interwencji Społecznej ul. całodobowego wsparcia dla Nowogrodzka 7 lok kobiet z małoletnimi dziećmi i 513 Warszawa kobiet w ciąży w Warszawie Placówka realizująca: przy ul. Chlubnej 9A-9D. Ośrodek Wsparcia ul. Chlubna 9A-9D Praca socjalna; - Opieka opiekuńczo - wychowawcza nad mieszkańcami ośrodka; - Porady prawne; - Poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności prospołecznych; - Porady pedagogiczne oraz warsztaty wychowawcze Ośrodek na 130 miejsc Do placówki kieruje WCPR po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.

15 Warszawa Urszula Mroczek tel , dla matek, diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci; - Porady psychologiczne dla matek i dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizacyjne dla dzieci; - Doradztwo zawodowe, zajęcia indywidualne i warsztatowe; - Coaching; - Wyjścia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i matek. kierowania przez W C P R -p. A. Skrzypek Tel

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr 31/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Strzyżów 2009 r. 1 Spis treści I. Uzasadnienie programu...3 II. Założenia programowe...4

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Warszawa, dn. 21 stycznia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ASLAN W OKRESIE 1 STYCZNIA 31 GRUDNIA 2009 R. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI: 1) Nazwa organizacji: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2008 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo