Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku"

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku - beneficjent projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działających w sferze pożytku publicznego i zainteresowanych realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu w 2011 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku na podstawie umowy ramowej nr UDA-PKL /08-00 zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego (Instytucją Pośredniczącą) w dniu r. na realizację projektu systemowego Systematycznie do celu przez Gminę Gdańsk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku na okres od r. do r. Celem Partnerstwa jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społeczno - zawodowym będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu poszukuje się Partnera do realizacji następujących działań: realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób - grupy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat sprawiającej problemy wychowawcze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie 160 godzin treningu edukacyjnego (warsztaty edukacyjno - kulturalne, coaching indywidualny) i warsztatów z poradnictwa zawodowego, realizacja kontraktów socjalnych (aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa, trening zdrowotny) dla 40 osób w tym osób: bezdomnych, niedostosowanych społecznie, niepracujących, zagrożonych bezdomnością, zagrożonych eksmisją, realizacja kontraktów socjalnych (trening umiejętności rodzicielskich, aktywizacja społeczna i zawodowa) dla 20 osób w tym osób/rodzin z różnorodnymi problemami społecznymi m.in. ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo -

2 wychowawczych, uzależnienie, brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: Dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia Doświadczenie w realizacji programów aktywizacji społeczno - zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne, w szczególności premiowane będzie doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (min. 5 lat) Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS, w szczególności projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL Zasoby, którymi podmiot dysponuje, w szczególności: a. zdolności organizacyjne, b. doświadczona kadra mogąca sprawnie zarządzać realizowanymi zadaniami, c. doświadczona kadra mogąca fachowo realizować zadania merytoryczne, d. zasoby lokalowe do prowadzenia zajęć dla Beneficjentów Ostatecznych na terenie Gdańska Proponowany harmonogram oraz kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji max 25 pkt max 25 pkt max 15 pkt max 25 pkt max 10 pkt Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz harmonogramem i kosztorysem realizacji przewidzianych do przekazania Partnerowi działań mogą składać podmioty będące organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działających w sferze pożytku publicznego, posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji aktywizacji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainteresowane udziałem w realizacji projektu.

3 Zakłada się powierzenie całości wyżej wymienionych zadań jednemu Partnerowi. Poprzez partnerstwo należy rozumieć wspólną realizację projektu przez beneficjenta i partnerów. Zgodnie z zapisami art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) partnerami w projekcie są: podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt. Warunkiem zawarcia umowy o realizację działań w projekcie Systematycznie do celu z wyłonionym w otwartym naborze partnerem, jest akceptacja realizacji projektu w 2011 r. w ramach partnerstwa, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Pośredniczącej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą - z podpisem osoby upoważnionej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134 A (z dopiskiem Systematycznie do celu ), do dnia 14 marca 2011 r. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: aktualny wyciąg z rejestru (zaświadczenie o wpisie do rejestru organizacji działającej w sferze pożytku publicznego); aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty, aktualny statut; sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za rok 2009 albo ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za ten okres; harmonogram i kosztorys realizacji przewidzianych do przekazania Partnerowi działań; wykaz i cv kluczowych ekspertów - 2 osób, wykaz i cv kadry zarządzającej - 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego projektu. Wyniki naboru ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz jego publikację na stronach internetowych niezwłocznie po zakończeniu postępowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU SYSTEMOWEGO SYSTEMATYCZNIE DO CELU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. I. INFORMACJA O PODMIOCIE 1. Nazwa podmiotu 2. NIP 3. Numer KRS lub innego właściwego rejestru 4. Regon 5. Adres siedziby 5.1. Województwo 5.2. Miejscowość 5.3. Ulica 5.4. Numer domu 5.5. Numer lokalu 5.6. Kod pocztowy 5.7. Adres poczty elektronicznej 6. Osoby uprawnione do reprezentacji 6.1. Imię i nazwisko - stanowisko 6.2. Imię i nazwisko - stanowisko 7. Osoba do kontaktów roboczych 7.1. Imię i nazwisko 7.2. Numer telefonu 7.3. Adres poczty elektronicznej 7.4. Numer faksu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szczegółowe warunki otwartego naboru partnera w celu zawarcia partnerstwa do realizacji Projektu Systematycznie do celu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 1. Ogłaszający Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk tel. (58) , Organizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 134 A Gdańsk tel. (58) do 74, Forma Otwarty nabór partnera organizowany na podstawie: art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), Uchwały Nr LIII/1535/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata , Uchwały Nr LII/1496/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na 2011 rok realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu Miasta Gdańska.

6 4. Rodzaje działań przeznaczonych do realizacji przez Partnera w ramach Projektu Systematycznie do celu 4.1. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób - grupy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat sprawiającej problemy wychowawcze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przeprowadzenie 160 godzin treningu edukacyjnego (warsztaty edukacyjno - kulturalne, coaching indywidualny) i warsztatów z poradnictwa zawodowego, 4.2. Realizacja kontraktów socjalnych (aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa, trening zdrowotny) dla 40 osób, w tym osób: bezdomnych, niedostosowanych społecznie, niepracujących, zagrożonych bezdomnością, zagrożonych eksmisją, 4.3. Realizacja kontraktów socjalnych (trening umiejętności rodzicielskich, aktywizacja społeczna i zawodowa) dla 20 osób, w tym osób/rodzin: z różnorodnymi problemami społecznymi m.in. ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, uzależnienie, brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zakłada się powierzenie całości wyżej wymienionych zadań jednemu Partnerowi. Adresaci działań: Osoby zagrożone wykluczeniem społeczno - zawodowym w wieku aktywności zawodowej i ich rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności: - młodzież w wieku od 15 do 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, - osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością, - osoby z problemami społecznymi (ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, uzależnienie, brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego). 5. Warunki uczestnictwa w naborze Zgłoszenia na realizację działań w ramach otwartego naboru mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W naborze uczestniczą wyłącznie podmioty, które dostarczą 1 egzemplarz zgłoszenia według załączonego wzoru wraz z załącznikami, w terminie określonym w ogłoszeniu.

7 6. Realizatorzy Osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 7. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami naboru partnera i materiałami informacyjnymi o przedmiocie naboru. Formularze zgłoszeń można pobrać ze strony: lub odebrać w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A. Merytorycznych konsultacji w zakresie działań udziela: Katarzyna Gonia Koordynator Projektu Systematycznie do celu ul. Leczkowa 1a w Gdańsku, nr tel , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. 8. Zasady składania zgłoszeń Zgłoszenia należy złożyć: 1. w zamkniętej kopercie z napisem Nabór na Partnera Systematycznie do celu 2. w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze, 3. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A, Gdańsk. W przypadku wysłania zgłoszeń pocztą muszą one wpłynąć do kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 21 dni od daty publikacji ogłoszenia o naborze (nie decyduje data stempla pocztowego)

8 9. Termin i tryb rozpatrzenia zgłoszeń Złożone w otwartym naborze zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu do ich składania przez Zespół Oceniający powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Prezydent Miasta na podstawie opinii Zespołu Oceniającego dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. 10. Kryteria oceny zgłoszeń Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru (zgodnie z kartą oceny projektu, stanowiącą Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia). 1. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1.1 merytoryczna wartość oferty (w szczególności sposób rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu), 1.2 doświadczenie oferenta w pozyskiwaniu środków oraz realizacji projektów unijnych, 1.3 możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, 1.4 budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, 1.5 współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, 1.6 doświadczenie kierunkowe w pracy zawodowej osób bezpośrednio realizujących zadanie, 1.7 dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Gdańsk, w tym: rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim, 1.8 zgodność zadania z Lokalnym Programem Rewitalizacji. 2. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia: 2.1 złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, 2.2 zawierające komplet niezbędnych załączników, 2.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, 2.4 złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie.

9 11. Harmonogram pracy Zespołu Opiniującego Zespół Opiniujący, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska: dokona wyboru najkorzystniejszych ofert niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego terminu do ich składania, wyniki wyboru przedłoży do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gdańska. 12. Sposób informowania o wynikach konkursu Wyniki przeprowadzonego naboru na partnera ogłoszone zostaną na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz publikację na stronach internetowych i w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia. 13. Istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści Niniejszy nabór partnera będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy oferentem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku. Oferent będzie występował jako Partner we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu Systematycznie do celu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunkiem zawarcia umowy o realizację projektu Systematycznie do celu z wyłonionym w otwartym naborze Partnerem, jest akceptacja realizacji projektu w 2011 r. w ramach partnerstwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Pośredniczącej. 14. Zastrzeżenia ogłaszającego Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator oraz Zespół Oceniający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do organizacji, które złożyły zgłoszenie o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru partnera bez podania przyczyny oraz przesunięcie terminu składania zgłoszeń.

10 15. Zawartość złożonego zgłoszenia oraz wymagane załączniki Złożone zgłoszenie powinno zawierać: 1. szczegółowy rzeczowy opis działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 2. dokładny termin i miejsce działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 3. ogólny koszt realizacji działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego zgłoszenie w zakresie działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 6. deklarację o zamiarze wykonania działań przewidzianych do realizacji przez Partnera, 7. wykaz i cv kluczowych ekspertów - 2 osób, wykaz i cv kadry zarządzającej - 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji projektu; do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego projektu, jeżeli organizacja składająca ofertę zostanie wybrana do realizacji projektu, 8. harmonogram i kosztorys realizacji przewidzianych do przekazania Partnerowi działań wpisujący się we wstępny kosztorys i harmonogram realizacji projektu w 2011 roku. Do zgłoszenia należy załączyć: 1. aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty); 2. aktualny statut potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji pozarządowej; 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za rok 2009 albo ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności; 4. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem). Dodatkowo można dołączyć: 1. rekomendacje dla organizacji, 2. umowę partnerską lub oświadczenie Partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca dla realizacji działań przewidzianych do realizacji przez Partnera. Zgłoszenie powinno być: 1. zgodne ze statutem organizacji, 2. podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów (w tym KRS).

11 Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 1. uzupełnienia brakujących podpisów pod zgłoszeniem, w przypadku gdy nie zostało one podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2. złożenia podpisu pod załącznikami do zgłoszenia przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych lub inną upoważnioną do tego celu osobę; 4. uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe. Wykaz wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz na stronach internetowych i w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze partnera. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy zgłoszeń. Braki formalne można uzupełnić w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 134 A. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w oznaczonym terminie, zostanie ono odrzucone z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego uzupełnienia. Decyzje o wyborze partnera podejmuje Prezydent Miasta Gdańska w oparciu o opinię Zespołu Oceniającego. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie. 16. Terminy i warunki realizacji zadania Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie partnerskiej.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Załącznik do uchwały nr 2918 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 8 lipca 2015r. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo