PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej OBSZAR II: Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo OBSZAR III: Terapia pedagogiczna OBSZAR IV: Terapia logopedyczna OBSZAR V: Pomoc rodzinie OBSZAR VI: Profilaktyka OBSZAR VII: Doradztwo edukacyjno zawodowe OBSZAR VIII: Wspieranie zdolności dzieci i młodzieży OBSZAR IX: Działalność informacyjno szkoleniowa (oferta dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz dla rodziców) OBSZAR X: Mediacje, interwencja kryzysowa OBSZAR XI: Wspieranie rozwoju małego dziecka (od momentu urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej) OBSZAR XII: Inne działania Poradni

2 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016. Dyrektor Wicedyrektor Analiza pracy Poradni Dyrektor Wicedyrektor styczeń 2016 czerwiec Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe Członkowie Rady pedagogicznej Dyrektor Zgodnie z planem doskonalenia 4. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: - Zmiany w przepisach prawa oświatowego Dyrektor zawodowego wprowadzanych zmian - Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu G.Cudna Dyrektor I sem. - Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego M.Latecka Dyrektor II sem. OBSZAR II: Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo 1. Diagnoza dzieci z trudnościami edukacyjnymi w tym dzieci z Pracownicy zgodnie przydziałem Dyrekcje szkół, zaburzeniami typu dyslektycznego. zadań na rok szkolny 2015/16 pedagodzy nauczyciele, 2. Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w liczeniu - dyskalkulia I. Sałacka, M. Latecka T.Wojciechowska, I. Wojciechowska, J. Głuszkowska, M. Novaković, L. Włodarczyk, M. Żbikowska, D. Bukowska,, J. Krysiak, I. Ryniec-Januszek A. Anczakowska, A.Sokołowska, M. Biesiacka, H.Łagodzińska, J.Kwiecińska, M.Napierała lekarze zgłoszeń

3 3. Diagnoza dzieci niewidomych i słabowidzących. I. Ryniec-Januszek, M.Lenartowska 4. Diagnoza dzieci niesłyszących i słabosłyszących. H. Łagodzińska, M. Novaković M. Biesiacka 5. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie E. Jakubowska I. Ryniec-Januszek 6. Diagnoza dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka J. Krysiak, K. Szczepańska I. Kwiatkowska, M. Latecka A. Ziółkowska, I.Ryniec-Januszek 7. Diagnoza dzieci z autyzmem I. Kwiatkowska,M. Kramkowska, I. Ryniec-Januszek, I. Pałucka 8. Diagnoza dzieci niepełnosprawnych (ruchowo, intelektualnie i niepełnosprawnościami sprzężonymi) I. Wojciechowska, A.Anczakowska 9. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami w sferze psycholodzy zachowania i emocji. 10. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej poznawczo (ocena rozwoju intelektualnego i społeczno-emocjonalnego) I.Sałacka, psycholodzy zgłoszeń 11. Diagnoza psychologiczna na y służby zdrowia M. Biesiacka zgłoszeń 12. Przesiewowe badania słuchu na terenie Poradni oraz w wybranych przedszkolach. Badania audiometryczne i centralnego przetwarzania słuchowego M.Latecka M.Novaković 4 x tygodniowo zgodnie z planem tyg. 13. Przesiewowe badania wzroku M. Lenartowska zgłoszeń 14. Diagnoza logopedyczna na y diagnozy trudności edukacyjnych J.Adamczyk, D.Bukowska J.Zygadlińska, A.Wilmańska, J.Zielińska, E.Gawłowska-Czyżewska, J.Głuszkowska, J. Kaczyńska W ramach codziennych dyżurów logop. wg. hormon.; 15. Wspomaganie szkół w zakresie udzielania zdiagnozowanym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w macierzystych placówkach. D.Bukowska, M.Żbikowska, T.Wojciechowska, J.Krysiak, J.Głuszkowska Dyrektor i osoby diagnozujące Dyrekcje szkół, pedagodzy nauczyciele. w ramach diagnozy psych.-ped.

4 16. Opiniowanie Członkowie zespołów ds. pom.uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi, opieki logop., doradztwa eduk.-zaw., wspier.zdolności dzieci i młodz. 17. Działalność Zespołów Orzekających na podstawie Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Orzekanie: - o ie kształcenia specjalnego, - o ie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych, - o ie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - o ie nauczania indywidualnego, - o ie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przewodniczący zespołów orzekających Dyrektor, widedyrektor Pozostali członkowie zespołów orzekających Cały rok Posiedzenia zespołów w piątki dr Maciaś- Jonczykneurolog dziec. dr Piechocka pediatra OBSZAR III: Terapia pedagogiczna 1. Terapia pedagogiczna dzieci ze sprzężonymi deficytami i nasilonymi J. Głuszkowska, T.Wojciechowska, Rodzice trudnościami w czytaniu i pisaniu I.Wojciechowska, E. Nęcka, M. Żbikowska, I. Sałacka, M.Latecka, L.Włodarczyk, H.Łagodzińska, A.Ziółkowska, T.Borowiak, M.Novaković, E.Jakubowska, 2. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji M. Latecka inni pedagodzy 3. Terapia małego dziecka E.Nęcka, Ter.Wojciechowska, M.Latecka, A.Ziółkowska 4. Treningi ortograficzne dla dzieci i młodzieży J. Głuszkowska, T.Wojciechowska E. Nęcka, I.Wojciechowska, M. Żbikowska, I. Sałacka, L.Włodarczyk, E.Jakubowska H.Łagodzińska, A.Ziółkowska, M.Novaković od paźdz.2015 do czerw.2016

5 5. Realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti (dla J. Głuszkowska, uczniów kl. IV, V, VI, gimnazjów, szkół ponadgimn.) 6. Terapia dzieci z autyzmem M.Kramkowska, I.Kwiatkowska 7. Terapia indywidualna i grupowa z elementami integracji sensorycznej J. Krysiak, K.Szczepańska, M.Latecka T.Wojciechowska, A.Kaczyńska, A.Ziółkowska 8. Zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci 4-5 letnich Wiem- M. Latecka, T.Wojciechowska potrafię program autorski 9. Program autorski Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym J.Głuszkowska, 10. Terapia grupowa dla dzieci kl. I-III wg. programu Ortograffiti z Bratkiem z wykorzystaniem autorskiego programu Bajkoterapia J.Gluszkowska od paźdz.2015 do czerw Indywidualna terapia dzieci z dysfunkcjami narządu słuchu H. Łagodzińska, M.Novaković 12. Indywidualna terapia dzieci słabowidzących I. Ryniec-Januszek 13. Indywidualna terapia w systemie konsultacyjnym Członkowie zespołu ds. terapii pedagogicznej 14. Terapia ręki E.Nęcka 15. Wdrożenie programu podnoszącego efektywność uczenia się dla uczniów gimnazjum Naucz się uczyć I.Wojciechowska, A.Anczakowska rodzice I sem. OBSZAR IV: Terapia logopedyczna 1. Prowadzenie zajęć logopedycznych na terenie Poradni terapia J.Zielińska, E.Gawłowska-Czyżewska, Rodzice indywidualna i grupowa K.Szczepańska, A.Kaczyńska, T.Wojciechowska, J.Adamczyk, J.Zygadlińska, A.Wilmańska, cały rok 2. Opieka logopedyczna na terenie przedszkoli: - całościowa diagnoza logopedyczna - terapia logopedyczna przy stałej współpracy z rodzicami J. Zielińska, E. Nęcka A. Kaczyńska, M. Żbikowska, T.Wojciechowska, J. Adamczyk, A.Wilmańska Dyrektorzy przedszkoli, rodzice w okresie roku szkolnego

6 - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki logopedycznej badania przesiewowe zajęcia pokazowe dla rodziców i nauczycieli konsultacje dla nauczycieli i rodziców szkolenia rad pedagogicznych pogadanki dla rodziców zajęcia warsztatowe dla rodziców E. Gawłowska-Czyżewska, J. Zygadlińska, T.Borowiak, J.Głuszkowska 3. Zajęcia, programy oraz działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: - Terapia grupowa dla dzieci jąkających się: pogadanki nt. problemu jąkania i dzieci jąkających, wsparcie psychologiczne dla dzieci jąkających się i ich rodzin. - Cykl spotkań warsztatowych dla rodziców i dzieci: Jestem Czuję Widzę Słyszę Mówię J.Zielińska, A.Wilmańska E.Nęcka Rodzice, nauczyciele przedszkoli 2 grupy; każda 1 x w tygodniu 5 spotkań od listopada do czerwca - Zajęcia z profilaktyki logopedycznej w grupie 3-4 latków w przedszkolu A.Kaczyńska Raz w miesiącu - Rozwijanie wrażliwości słuchowej szansą na prawidłowy rozwój mowy dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnych J.Zygadlińska Cały rok szk. - Stymulacja mowy i myślenia dzieci w przedszkolu szkolenie dla nauczycieli PP19 T.Borowiak grudz..2015r. - Współpraca ze żłobkami na terenie Włocławka oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: bezpłatnych diagnoz i konsultacji logopedycznych cykl spotkań, J.Zielińska, E.Nęcka, A.Wilmańska Opiekunowie, nauczyciele, rodzice

7 OBSZAR V: Pomoc rodzinie 1. Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla E. Kalwasińska, - Cały rok młodzieży: E. Fałkowska, D. Bukowska - praca nad zmianą dysfunkcjonalnych wzorców zachowań, A. Cieślak, G. Cudna, A. Sokołowska, - psychoterapia indywidualna, J.Krzemińska, A. Wrzaskowska - grupy terapeutyczne - trening antystresowy 2. Terapia rodziny E. Fałkowska, D. Bukowska - 3. Indywidualna pomoc dla rodziców: - psychoedukacja, - korekta systemu wychowawczego - mediacje w konfliktach z dziećmi A. Cieślak, G.Cudna, A.Sokołowska Wszyscy członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie oraz członkowie zespołu ds. profilaktyki - - psychoterapia E. Fałkowska,D.Bukowska, A.Cieślak A.Sokołowska, J.Krzemińska, A. Wrzaskowska - coaching rodzicielski, M.Kramkowska 4. Pomoc dzieciom i młodzieży wykorzystywanych seksualnie. A.Cieślak, G.Cudna, E. Fałkowska, D. Bukowska, A.Sokołowska, A. Wrzaskowska 5. Organizowanie pomocy uczniom i ich rodzinom dotkniętym problemem J.Kwiecińska, G.Cudna, uzależnień. E.Kalwasińska, A.Sokołowska 6. Współpraca z innymi placówkami niosącymi pomoc rodzinie: sądem, Wszyscy członkowie zespołu ds. MOPR, policją, RODK, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym pomocy rodzinie 7. Grupowa pomoc dla rodziców:, M.Kramkowska Szkoła dla rodziców warsztaty psychoedukacyjne Rodzeństwo bez rywalizacji warsztaty psychoedukacyjne Sąd, Policja zgłaszanych - -

8 OBSZAR VI: Profilaktyka 1. Współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi Wszyscy członkowie zespołu Dyrekcja w zakresie profilaktyki problemowej. ds.profilaktyki Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, włączenie się w realizację ogólnopolskich programów i akcji profilaktycznych. Cały rok 2. Zajęcia i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży : - zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne dla uczniów kl. I - IV szkół podstawowych E.Kalwasińska,, A.Sokołowska, G. Cudna, M.Novaković, M.Kramkowska - program To ja dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, G.Cudna, A.Sokołowska - zajęcia promujące zdrowy styl życia dla uczniów szkół, A. Sokołowska podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych G. Cudna, M.Novaković, pedagodzy szkolni E.Kalwasińska - program Twój wybór dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej i E. Kalwasińska, G. Cudna, klas gimnazjalnych A. Sokołowska - program Debata dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i klas, A. Sokołowska gimnazjalnych - zajęcia na temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienia - G. Cudna, E.Kalwasinska profilaktyka uzależnień (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) A.Sokołowska - zajęcia z zakresu rozwoju psychoseksualnego E. Kalwasińska, A.Sokołowska Cały rok w zależności od - zajęcia Jak radzić sobie z agresją dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia Zyski i straty związane z korzystaniem z Internetu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych E. Kalwasińska, A.Sokołowska, G.Cudna, M.Kramkowska G. Cudna, A. Sokołowska - zajęcia Jak radzić sobie z emocjami G.Cudna,A.Sokołowska, M.Kramkowska, E.Kalwasińska, - program Decyzja dla uczniów gimnazjów, A. Sokołowska

9 - zajęcia Nie dla papierosów G.Cudna, A. Sokołowska - zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas I gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych E. Kalwasińska, A. Sokołowska, G.Cudna, M.Kramkowska, M.Novaković - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów E. Kalwasińska, A.Sokołowska G.Cudna, M.Novaković, J.Krzemińska, A.Czerwińska pedagodzy szkolni, wychowawcy klas rodzice wrzesień, październik Grupy- cały rok - program Korekta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, A. Sokołowska w zależności od - zajęcia warsztatowe Być tolerancyjnym dla V, VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów - - Trening pewności siebie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum G. Cudna, A.Sokołowska E.Kalwasinska G. Cudna, J.Krzemińska pedagodzy szkolni A. Sokołowska, E. Kalwasińska - program Zapobieganie HIV-AIDS G. Cudna, M.Novaković - program Szkoła promująca zdrowie A. Sokołowska - zajęcia Rola emocji w życiu człowieka G.Cudna - Zajęcia warsztatowe kształtujące poczucie własnej wartości dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - - Program edukacyjno-terapeutyczny Poznaję siebie-lepiej sobie radzę dla uczniów kl. I gimnazjum - - Program autorski Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek dla uczniów kl. 0 z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub/i ze środowisk zagrożonych uzależnieniem - Dopalacze nowe zagrozenia zajęcia warsztatowe E.Kalwasińska E.Kalwasińska, A.Sokołowska, G.Cudna j.w E.Kalwasińska, A. Sokołowska pedagodzy szkolni Cały rok J.Kwiecińska, A.Ziółkowska rodzice W każdym sem. po dwie grupy 1 x w tyg. pedagodzy szkolni Cały rok A.Sokołowska - Zajęcia motywacyjne A.Sokołowska, M.Novaković II sem.

10 1. Spotkania z pedagogami szkolnymi z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnymi doradcami zawodowymi, dotyczące stałych i nowych zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracy doradców zawodowych z Poradni ze szkołami w zakresie realizacji tych zadań. OBSZAR VII: Doradztwo edukacyjno zawodowe D.Korczak, M.Napierała I. Pałucka M.Gawroński A.Anczakowska 2. Spotkania z rodzicami uczniów gimnazjów dotyczące planowania kariery zawodowej ich dzieci. 3. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjów, dotyczących świadomego planowania kariery zawodowej. 4. Badania osób niezdecydowanych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udzielanie indywidualnej pomocy w planowaniu własnej kariery zawodowej. 5. Badania osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, udzielanie pomocy w planowaniu kariery zawodowej. Członkowie zespołu ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Pedagodzy szkolni wrzesień 2015 marzec 2016 od list. 15 do kwiet. 16 w zależności od zgłoszeń Pedagodzy szkolni od paź do maja 2016 Pedagodzy szkolni Cały rok szk. Pedagodzy szkolni 6. Spotkania informacyjno edukacyjne z uczniami kl.iii Gimnazjum i kl. III LO w ramach godzin wychowawczych 7. Dyżury konsultacyjne dla uczniów i ich rodziców w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Pedagodzy i wychowawcy II semestr roku szkol.2015/16 Pedagodzy szkolni 8. Uczestnictwo w ogólnopolskim przedsięwzięciu organizowanym corocznie przez SDSiZ RP Ogólnopolskim Tygodniu Kariery - działania na terenie szkół i Poradni 9. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole 10. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie wspomagania wychowanków w planowaniu własnej kariery zawodowej 11. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w zakresie wspomagania wychowanków gimnazjum w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej. j.w j.w I. Pałucka, M.Gawroński A.Anczakowska, M.Napierała M.Gawroński, A.Anczakowska Dyrektor PPP, Dyrektorzy szkół, Pedagodzy szkolni Pedagodzy szkolni, szkolni doradcy zawodowi Dyrektor i pedagog Centrum Opieki nad Dzieckiem Pozostali członkowie zespołu Dyrektor MOW październik 2015

11 12. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się na terenie miasta informacją i poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy (PUP, OHP, MCIZ, CIiPKZ, Cech Rzemiosł Różnych) 13. Udostępnianie zasobów Punktu planowania przyszłości i poradnictwa zawodowego w ramach popołudniowych godzin pracy doradców zawodowych, m.in: - informatorów o zawodach, - multimedialnego programu komputerowego Spacery po zawodach 14. Organozowanie i nadzorowanie SIECI WSPÓŁPRACY doradców zawodowych z Poradni i szkolnych doradców zawodowych lub osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole Członkowie zespołu ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Przedstawiciele innych placówek Dyrektor cały rok zgodnie z planem pracy doradców zawodowych Pedagodzy szkolni, cały rok szkolni doradcy zawodowi OBSZAR VIII: Wspieranie zdolności dzieci i młodzieży 1. Trening myślenia twórczego i inteligencji emocjonalnej dla wybranej I. Sałacka, Dyrektorzy szkół od paźdz klasy w gimnazjum 2. Diagnozowanie uczniów ubiegających się o indywidualny tok lub program nauczania I. Sałacka, psycholodzy Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, rodzice Według zgłoszeń OBSZAR IX: Działalność informacyjno szkoleniowa (zgodnie z priorytetami MEN i KO) DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW L.p. Tematyka, tytuł szkolenia, spotkania Osoby realizujące 1. Depresja i zachowania samobójcze G.Cudne Zespół stresu pourazowego i zespół ostrego stresu G.Cudne

12 3. Action Learning dla pedagogów warsztaty cykliczne M.Kramkowska 4. Umiejętności coachingowe nauczycieli cykl 5-6 spotkań M.Kramkowska 5. Szkolenie dla dyrektorów Współpraca ze społecznością szkolną (uczniowie, M.Kramkowska rodzice, nauczyciele) 6. Szkolenie opiekunów Samorządu Uczniowskiego Kompetencje SU M.Kramkowska 7. Szkolenie dla wychowawców klas Zadania i rola wychowawcy klasy we M.Kramkowska wspieraniu rodzica i rozwoju ucznia Cały rok I sem. listopad/grudzień 2015 listopad/grudzień 2015 listopad ADHD komunikacja z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową M.Kramkowska luty Konstruktywna komunikacja z rodzicem M.Kramkowska marzec Komunikacja z uczniem drogą do osiągnięcia sukcesu M.Kramkowska kwiecień Warsztaty metodyczne dla pedagogów szkolnych rozwijające umiejętności E. Kalwasińska cyklicznie cały rok wychowawcze oraz umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z dzieckiem i jego rodziną 12. Dopalacze nowe zagrożenia E. Kalwasińska A.Sokołowska 13. Budowanie poczucia własnej wartości czyli adekwatna samoocena przed startem na A. Anczakowska marzec 2016 rynek pracy (dla pedagogów, doradców zawodowych) 14. Rozwój psychoseksualny wieku dziecięcego A.Sokołowska r. 15. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów A.Sokołowska styczeń 2016r. 16. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów A.Cieślak listopad 2015 DLA RODZICÓW L.p. Tematyka, tytuł szkolenia, spotkania Osoby realizujące 1. Konsultacje dla rodziców dzieci 6-letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego w r.szk. 2015/16, u których zaobserwowano trudności adaptacyjne, M.Żbikowska , ,

13 emocjonalne, edukacyjne , , Dojrzałość szkolna szkolenie dla rodziców w ramach programu Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek A.Ziółkowska, J.Kwiecińska marzec/kwiecień Szkolenie Rad Rodziców nt. współpracy w szkole M.Kramkowska luty/marzec Szkoła coraz blizej zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 5-letnich objętych M.Żbikowska luty 2016 rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym 5. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży J.Kwiecińska, G.Cudna Dopalacze nowe zagrożenia E.Kalwasińska Rozwój psychoseksualny wieku dziecięcego A.Sokołowska r. 8. Szkoła dla rodziców M.Kramkowska 9. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci E.Kalwasińska A.Sokołowska cykle 10 spotkań OBSZAR X: Mediacje, interwencja kryzysowa 1. Kontynuowanie dyżurów pracowników przyjmujących klientów Członkowie zespołu ds. pomocy Dyrektor zgłaszających się o pomoc psychologiczną i wychowawczą zgodnie z rodzinie przyjętą procedurą. 2-4 godz. dyżury w każdy dzień tygodnia pracy 2. Kontynuowanie stałego dyżuru dla osób z problemem uzależnień. J.Kwiecińska w środy Uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (powołanego przez Prezydenta Miasta Włocławek) E.Fałkowska, G.Cudna MOPR, Policja, Urząd Miasta Włocławek Zgodnie z harmonogr. prac Zespołu Interdyscypl.

14 4. Pomoc rodzinie w ramach procedury Niebieska karta Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie i inni pracownicy zgodnie z ami 5. Uczestnictwo w pracach Zespołu Koordynującego Realizację Programu A.Sokołowska Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Włocławek na lata MOPR, Policja, placówki oświatowe Urząd Miasta Włocławek, MOPR, Policja, PCK, Straż Miejska, MZOZ, Sanepid, zgłaszanych zgłaszanych 6. Autopsja psychologiczna, G.Cudna Szkoły i placówki zgłoszeń 7. Współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad Dzieckiem Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie oraz zespołu ds. profilaktyki Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego zgłaszanych 8. Dyżury konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli, uczniów w sprawie trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, realizowane na terenie przedszkoli i szkół. Członkowie zespołu ds. pomocy rodzinie Dyrektorzy placówek y dostosowane do zgłoszeń OBSZAR XI: Wspieranie rozwoju małego dziecka (od momentu urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej) 1. Realizacja zajęć terapeutycznych z dziećmi na podstawie opinii o Zespoły wczesnego wspomagania Dyrektor ie wczesnego wspomagania rozwoju rozwoju tworzone spośród specjalistów zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora PPP we Włocławku. od paźdz.2015 do czerw Dyżury specjalistów z zespołu ds. rozwoju małego dziecka dla rodziców, nauczycieli, wychowawców 3. Udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych dzieci z przedszkolnych grup integracyjnych J.Krysiak, A.Ziółkowska 1 raz w tyg. Członkowie zespołu ds. rozwoju małego dziecka piątki Cały rok w zależności od

15 OBSZAR XII: Inne działania Poradni M.Napierała. I.Pałucka w G-14 Dyrektorzy placówek Dyrektor Poradni 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek planowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. 2. Organizowanie i nadzorowanie sieci współpracy nauczycieli: a) w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego cykliczne spotkania doradców zawodowych z Poradni i szkolnych doradców zawodowych lub osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa w szkole (gimn., szk.ponadgimn.) celem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem b) w zakresie profilaktyki: zajęcia warsztatowe dla pedagogów rozwijające umiejętnosci wychowawcze oraz rozwiązujące sytuacje problemowe w pracy z dzieckiem i jego rodziną praca z grupą pedagogów z wykorzystaniem metody Action Learning cykliczne spotkania nauczycieli przedszkoli w celu rozwiązywania problemów dzieci, nauczycieli oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem A.Sokołowska, E.Kalwasińska, M.Kramkowska Koordynator A.Sokołowska bieżący rok szkolny 3. Udział w Narodowym Czytaniu Lalki we wpółpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 4.Współudział w organizacji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji M.Żbikowska, J.Adamczyk, T.Borowiak Dyrektor koordynatorzy zespołów problemowych 5. Konsultacje dla rodziców dzieci 5, 6-letnich dot.dojrzałości szkolnej M.Latecka J.Krysiak K.Szczepańska I.Kwiatkowska 6. Sześciolatek w I klasie dyżury konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich rozpoczynających spełnianie obowiązku szkolnego w roku szk. 2015/16 Miejska Biblioteka Publiczna Pozostali pracownicy Dyrektor r paźdz. 2015r. luty, marzec, kwiecień 2016 M.Żbikowska Dyrektor wrzesień, paźdz, listopad, grudz. 2 razy w miesiącu 7. Współudział w organizacji Światowego Dnia bez Tytoniu Zespół ds. profilaktyki Dyrektor

16 8. Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Ładnego Pisania E.Jakubowska Dyrektor II sem. 9. Szkolenie nauczycieli przygotowujące do realizacji programów Przyjaciele Zippiego i W kręgu uśmiechu. Podsumowanie realizacji programów Przyjaciele Zippiego i W kręgu uśmiechu 10. Porządkowanie i doposażanie kącika zabaw dla dzieci na korytarzu Poradni. M.Kramkowska współpraca z CKZiU Dyrektorzy przedszkoli i szkół A.Ziółkowska, I.Pałucka, A.Cieślak Dyrektor I.sem. 11. Szerokie wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy Poradni: - funkcjonowanie strony internetowej Poradni - wykorzystywanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz w doradztwie zawodowym - wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy Poradni Dyrektor Pozostali członkowie Rady Pedagogicznej M.Gawroński Cały rok 12. Dyżury dla rodziców i nauczycieli dzieci z autyzmem M.Kramkowska, I.Kwiatkowska Dyrektor raz w miesiącu 13. Szkolenia Samorządów Uczniowskich nt. kompetencji i współpracy w szkole. M.Kramkowska, Dyrektorzy szkół II sem. Plan Pracy Poradni został przedstawiony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r.

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo