Program Szkolenia Asystent rodziny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Szkolenia Asystent rodziny"

Transkrypt

1 Program Szkolenia Asystent rodziny I ZJAZD 25 godzin dydaktycznych I dzień r. 9 godzin dydaktycznych: 1. Forum wymiany doświadczeń uczestników - doświadczenia w pracy zbliżonej do zadań asystenta rodziny - wiedza na temat zakresu obowiązków asystenta rodziny - omówienie założeń pracy pisemnej oraz zasad jej pisania i składania 2. Część integracyjna: - gry integracyjne - gry psychologiczne - gry budowania zespołów 3. Ja w roli asystenta rodziny: analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny: - moje mocne strony - moje ograniczenia - mój warsztat pracy oparty na technikach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 4. Etyka pracy asystenta rodziny: - systemy wartości, wybory indywidualne - dylematy moralne oraz trudne decyzje 5. Metodyka pracy asystenta: - wyzwania pracy - specyfika środowisk versus historia rodziny 6. Higiena pracy: - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 7. Podsumowanie dnia: - czego nauczyły nas gry - dlaczego chcemy być asystentami rodziny - nasze mocne i słabe strony - nasze potrzeby i cele - próba wytyczenia/określenia ścieżki rozwoju w przyszłości II dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Rodzina - definicja, skład - podstawowa struktura - funkcje, potrzeby, wyzwania Rodzina przed, w trakcie i po rozwodzie - przemiany w jednostkach - przemiany w małżeństwie - przemiany w rodzinie - przemiany społeczne Struktura rodziny, cykl życia rodziny - rodzaje przywiązania Role w rodzinie - identyfikacja własnych uczuć, myśli i hipotez Charakterystyka problemów rodziny: - destruktywne zachowania dziecka i rodziców - nieprawidłowe postawy rodzicielskie - problemy wychowawcze: szukanie zasobów 1

2 III dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Wyzwania rodziny: - role społeczne: własne założenia, stereotypy i specyfika środowiska - bezrobocie - uzależnienia - choroby psychiczne i zaburzenia - śmierć II ZJAZD 25 godzin dydaktycznych IV dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zagadnienia ogólne dotyczące pieczy zastępczej - rodzinna piecza zastępcza - instytucjonalna piecza zastępcza - postępowanie adopcyjne Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadania gminy, powiatu, samorządu województwa, wojewody, ministra właściwego do spraw rodziny, - finansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej Zadania i uprawnienia asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej V dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Wybrane zagadnienia z prawa - rodzinnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w tym ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, - karnego naruszenie i zaniedbanie obowiązków rodzicielskich, jako przesłanka objęcia pomocą w formie asystenta rodziny - cywilnego obowiązek alimentacyjny - prawa pracy- status asystenta rodziny - administracyjnego - KPA - zabezpieczenia społecznego system wsparcia rodzin z dziećmi Omówienie zmian w obowiązujących przepisach prawa - aktualny stan prawny i zmiany (ustawy i przepisy wykonawcze) VI dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Dokumentacja prowadzona przez asystenta rodziny. III ZJAZD 25 godzin dydaktycznych VII i VIII dzień r godzin dydaktycznych: Warsztat praktycznej pracy z rodziną Analiza potrzeb, problemów i zasobów rodziny Sporządzanie planu pracy z rodziną - techniki dochodzenia do celów - praca nad metodami wychowawczymi w sytuacjach trudnych/kryzysowych -genogram metody obrazowania etapów pracy: rysunki, wykresy, listy (Blok ćwiczeń praktycznych, praca w grupach, symulacja i odgrywaniu scenek pracy z rodziną) 2

3 IX dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Podstawy komunikacji z młodzieżą - stereotypy i założenia dorosłych versus młodzieży - cele i potrzeby dzisiejszej młodzieży - budowanie zaufania Uwzględnienie specyfiki ryzykownych zachowań młodzieży Techniki pracy z młodzieżą: generowanie i modelowanie scenek/symulacji Podstawy interwencji kryzysowej i rozmowy z osobą wykorzystywaną seksualnie Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - tworzenie lokalnej sieci wsparcia dziennego - diagnoza potrzeb i możliwości środowiska - aktywizacja twórczości i inicjatywy dzieci i młodzieży - praca nad rozwojem osobistym IV ZJAZD 25 godzin dydaktycznych X dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Podstawy mediacji - kto to jest mediator, uprawnienia - rola, obowiązki, teoria mediacji - podstawy prawne, założenia mediacji Podstawowe zasady oraz przebieg procesu mediacji - zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność). - etapy procesu - mediacje sądowe, prywatne/przed sądowe Etyka mediatora w praktyce asystenta rodzinnego - zasady etyki mediatora - wskazówki, kiedy można być mediatorem - przeciwskazania do pełnienia roli mediatora Różnicowanie pomiędzy mediacją a innymi formami pracy z rodziną na ile podobne są cele i strategie mediacji rozwodowych, poradnictwa rozwodowego oraz terapii rozwodowej Mediacja, jako narzędzie do zarządzania konfliktem Psychologia konfliktu - teoria z praktyką: teorie konfliktów i ich przełożenie na życie codzienne - rodzaje konfliktów - model konfliktu - siły eskalujące konflikt - tendencyjność poznawcza a rozwiązanie konfliktu - konsekwencje konfliktów - co można zyskać na konflikcie - sposoby rozwiązywania XI dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Metody rozwiązywania konfliktu - dochodzenie do ukrytych potrzeb i celów - techniki mediatora nieoficjalnego - dochodzenie do porozumienia poprzez poszukiwanie niezrealizowanych potrzeb Przebieg mediacji (symulacje mediacji, praca na casusach) Metody i techniki pracy z rodziną Narzędzia mediatora: techniki pokonywania impasu, dochodzenia do potrzeb, Praca nad indywidualnym warsztatem mediatora nieoficjalnego 3

4 - tworzenie alternatywnych rozwiązań BATNA/WATNA - szukanie kompromisów i dróg pośrednich - tworzenie listy potrzeb i zasobów - interwencje podczas mediacji - praca z genogramem - pytania cyrkularne -wachlarz pomocnych pytań XII dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Praktyka mediacyjna - symulacje sesji mediacyjnych Strategie pracy z nierównowagą sił w mediacjach rodzinnych - klaryfikacja rozkładu sił - urealnianie celów i potrzeb - zachęcanie do zmiany punktu widzenia - kreatywność, jako narzędzie pracy mediatora V ZJAZD 25 godzin dydaktycznych XIII dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Rozwód, zdrada, konflikt przemiany rodziny i rozkład sił w związkach Symulacje typowych konfliktów Korzyści i trudności mediacji motywacja stron Rodzina w ujęciu systemowym - podstawy podejścia systemowego - założenia dotyczące rodziny - natura konfliktu Rodzina w mediacji - specyfika i cele mediacji w rodzinie - konflikt stały, czasowy - podejmowanie decyzji o rozstaniu - czym dla rodziny mogą być mediacje - zagrożenia dla procesu mediacji Rodzina po rozwodzie - dzieci - rodzicielstwo - funkcjonowanie w społeczeństwie - stereotypy, założenia, drogi rozwoju Rozwód jako szansa rozwojowa XIV dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Komunikacja interpersonalna - podstawy budowania konstruktywnych komunikatów - konstruktywna krytyka - budowanie i utrzymywanie granic - higiena emocji w przekazie werbalnym Podstawy konstruktywnej komunikacji - komunikaty TY i JA - krytyka konstruktywna - pytania wokół 4

5 - metafory - przeformułowania Rodzaje komunikatów, informacje zwrotne, konstruktywna krytyka Impas i strategie radzenia sobie z silnymi emocjami - techniki kompensacji emocji - samoświadomość Strategie pracy z nierównowagą sił - redukcja konfliktu - poprawa komunikacji - klaryfikacja obszarów zgody - pytania otwarte - informacje zwrotne XV dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Podstawy edukacji zdrowotnej - profilaktyka bezpiecznych zachowań seksualnych wśród młodzieży - używki, jako świadomy wybór konsekwencji - podstawy diagnozy potencjalnych niezdrowych wzorców zdrowotnych przekazywanych pokoleniowo Asertywność - komunikowanie granic w kontakcie interpersonalnym - strefa intymna, charakterystyka obszaru - strefa osobista, prywatna a publiczna - zgodność z wewnętrznym JA i zewnętrznym spostrzeganiem - techniki asertywnej komunikacji podstawy asertywności i komunikatów NIE Motywowanie klienta do zmiany - definicja motywacji, docieranie i identyfikacja motywów klienta - zmiana, jako sytuacja trudna psychologicznie, techniki wsparcia psychologicznego, aktywne słuchanie Elementy technik psychologicznych - techniki motywacyjne oparte na zasobach klienta - metody pracy z planem zmian Praca z trudnymi klientami: - agresywnymi - roszczeniowymi - bezradnymi - relacje klientów z pomagaczami - techniki pracy z trudnymi klientami - identyfikacja potrzeb pomagacza, a potrzeb klienta - techniki obrony własnego stanowiska - techniki nawiązywania współpracy Podstawy interwencji kryzysowej VI ZJAZD 25 godzin dydaktycznych XVI dzień r. 9+9 godzin dydaktycznych: Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania - anoreksja, bulimia, samookaleczanie - ADHD - kompulsywne zachowania i agresja Wprowadzenie do tematyki psychogennych zaburzeń odżywiania Zapoznanie się ze specyfiką choroby i pracy z młodzieżą Ćwiczenia praktyczne stosowane w pracy z osobami chorymi Podstawy systemowego podejścia w pracy z rodziną Techniki zastępowania destruktywnych zachowań na rzecz zdrowego stylu odżywiania i utrzymywania uzyskanych postępów Pielęgnacja niemowląt i dzieci 5

6 - Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego: - Fizjologiczny proces rozwoju psychoruchowego niemowląt i dzieci, - Obszary funkcjonowania niemowlaka (regulacja stanów, sen, jedzenie, aktywność) oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (nauka, zabawa). - Niepokojące objawy w rozwoju psychoruchowym dziecka, symptomy zaniedbań ze strony rodziny Praca z osobami niepełnosprawnymi - ograniczenia i możliwości prawne - specyfika choroby/niepełnosprawności - specyfika kontaktu: empatia, radzenie sobie z trudnymi emocjami Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem - charakterystyka funkcjonowania rodziny - potencjalne problemy i praca na zasobach - udzielanie wsparcia - pomoc przy delegowaniu obowiązków oraz organizowaniu życia rodziny Praca z własnymi uczuciami i doświadczeniami: przeformułowanie trudności i blokad na zasoby i pomocne techniki XXI dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Coaching rodzicielski, jako nowoczesna i sprawdzona metoda pracy z dziećmi i młodzieżą - jak pracować z dzieckiem na jego zasobach - docieranie do potrzeb i blokad dziecka - wsparcie i stawianie granic Wstęp do metod pracy z rodziną, jako systemem Motywowanie poprzez docieranie do zasobów osobistych, potrzeb i celów Techniki projektowania pożądanych zmian i ścieżek rozwoju Trudne komunikaty jak utrzymywać granice - empatia - konstruktywna krytyka - krótkie komunikaty - ilość przekazywanych szczegółów - radzenie sobie z emocjami XIX dzień r. 9 godzin dydaktycznych: VII ZJAZD 25 godzin dydaktycznych Przemoc w rodzinie - funkcjonowanie rodziny - role członków rodziny Cykle przemocy - historia związku przemocowego od początku - próba wgłębienia się w podstawy, na których urosła przemoc Uwikłanie w związku - przyczyny pozostawania w przemocy - czynniki wikłające - argumentacja osób doznających i stosujących przemoc - identyfikacja własnych uczuć i reakcji Rodzaje przemocy Kto jest odpowiedzialny - argumenty obu stron Podstawy prawne - prawo a przemoc Komunikacja w rodzinie skonfliktowanej - wzory i poziomy komunikacji - techniki manipulacji 6

7 - interwencje mediatora Ćwiczenia, symulacje praktyczne rozpoznawanie komunikatów, identyfikacja emocji oraz dobieranie technik interwencji Więzi rodzinne i ich ochrona - reakcje na konflikt w rodzinie Gry małżeńskie Podstawy pomocy psychologicznej i wsparcia w kryzysie XX dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Elementy pedagogiki - metody wychowawcze - podstawy wzorców wychowania Wstęp do psychologii dziecka Etapy rozwojowe - rozwój psychiczny - rozwój fizyczny - rozwój społeczny - rozwój dziecka od okresu prenatalnego do dorosłości - elementy profilaktyki zdrowych zachowań przed, w trakcie i po ciąży Sytuacje kryzysowe w rodzinie: kłótnie, rozwody, przemoc a ich wpływ na zachowanie i rozwój dziecka - konsekwencje negatywnych wzorców komunikacyjnych i emocjonalnych - nauka mechanizmów przyswajania przez dzieci i młodzież wzorców rodzinnych - metody rozpoznawania zaniedbań w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny Kryzysy rozwojowe - zaufanie - nieufność (niemowlęctwo) - autonomia - wstyd i zwątpienie (niemowlęctwo) - inicjatywa - poczucie winy (dzieciństwo) - pracowitość - poczucie niższości (okres szkolny) - faza dojrzewania płciowego - tożsamość a niepewność roli - wczesny okres dojrzałości - intymność a izolacja Potrzeby i ograniczenia rozwojowe na różnych etapach rozwoju XXI dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Rozwój dziecka: prawidłowości i anomalie Reakcje dziecka - na rozwód - przemoc - uzależnienia - wykorzystywanie seksualne - reakcje uzależnione od wieku Dziecko, jako - nieobecny świadek - nieobecny sędzia VIII ZJAZD 25 godzin dydaktycznych XXII dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego Proste zasady oszczędności faktycznych i pozornych Podstawy tworzenia i zarządzania domowym budżetem Techniki planowania i przewidywania wydatków Samokontrola versus realne potrzeby rodziny 7

8 XXIII dzień r. 9 godzin dydaktycznych: Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wyzwań wychowawczych - wypełnianie ról społecznych Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym - przygotowanie do pracy w środowisku - poszukiwanie zasobów/sojuszników w środowisku lokalnym - praca interdyscyplinarna - kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych - umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej Współpraca asystenta ze służbami i ośrodkami wsparcia - poznanie zadań i kompetencji służb - współpraca w opracowaniu i realizacji plany pomocy rodzinie Elementy superwizji własnej, a tworzenie grup wymiany doświadczeń - analiza doświadczeń (w pracy z klientem, z grupą, we współpracy w zespole pracowniczym) - wykorzystanie doświadczeń zawodowych współpracowników i innych specjalistów zaangażowanych w pomoc podopiecznym Zebranie prac uczestników oraz ustalenie kolejności prezentacji Prezentacja pracy jest dobrowolna, służy natomiast wymianie doświadczeń na forum grupy. W przypadku gdyby żaden z uczestników nie wyraził chęci prezentacji swojej pracy trenerowi zaleca się przeprowadzenie symulacji pracy asystenta opartej na studium przypadku zgłoszonym przez uczestników lub własnym. Prezentacja wybranych prac uczestników XXIV dzień r. 7 godzin dydaktycznych: Prezentacja wybranych prac uczestników Zebranie prac uczestników oraz ustalenie kolejności prezentacji Prezentacja pracy jest dobrowolna, służy natomiast wymianie doświadczeń na forum grupy. W przypadku gdyby żaden z uczestników nie wyraził chęci prezentacji swojej pracy trenerowi zaleca się przeprowadzenie symulacji pracy asystenta opartej na studium przypadku zgłoszonym przez uczestników lub własnym. Zakończenie szkolenia (zebranie ocen uczestników, rozdanie certyfikatów) *Każdy blok szkoleniowy rozpoczyna się od: - prezentacja osoby trenera - wprowadzenie do tematyki szkolenia - zebrania oczekiwań/potrzeb oraz doświadczeń uczestników - przedstawienia ramowego programu dnia **Każdy blok szkoleniowy kończy się: - podsumowaniem tematyki szkolenia - zebraniem wrażeń uczestników - rundą wypowiedzi na forum grupy, co każdy z uczestników zabiera ze szkolenia dla siebie: technikę, pomysł - możliwością zgłoszenia indywidualnych tematów wnoszonych przez uczestników 8

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi

Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera 5 1.2. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo