PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES"

Transkrypt

1 PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES 2002 (Tekst ujednolicony zawierający Zmiany Nr 1/2004 stan na 1 sierpnia 2004 r.) Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie. Publications P (Additional Rule Requirements) issued by Polski Rejestr Statków complete or extend the rules and are mandatory where applicable. GDAŃSK

2 3 Publikacja 28/P Próby silników spalinowych, 2002, została zatwierdzona przez Zarząd Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 7 stycznia 2002 r. i wchodzi w życie z dniem 15 maja 2002 r. Niniejsza publikacja zastępuje Publikację Nr 28/P Próby silników spalinowych, Publication No. 28/P Tests of I.C. Engines, 2002, was approved by the Board of Polski Rejestr Statków S.A. on 7 January 2002 and enters into force on 15 May The present publication replaces Publication No. 28/P Tests of I.C. Engines, Copyright by Polski Rejestr Statków S.A., 2002 PRS/HW, 01/2002

3 SPIS TREŚCI str. 1 Próba typu silników spalinowych jednostkowej produkcji Postanowienia ogólne Etap A Wewnętrzne próby zakładowe Etap B próba klasyfikacyjna typu Etap C oględziny części silnika Uwagi Próby zdawczo-odborcze silników spalinowych Próby na stanowisku u producenta Próby silników na statku CONTENTS page 1 Programme for Type Testing of Non-Mass Produced I.C. Engines General Stage A Internal Tests Stage B Type Approval Test Stage C Engine Components Inspection Notes I.C. Engines Trials Works Trials (acceptance test) Shipboard Trials (quay and sea trials)... 21

4 1 PRÓBA TYPU SILNIKÓW SPALINOWYCH JEDNOSTKOWEJ PRODUKCJI 1.1 Postanowienia ogólne Po zakończeniu prac przy projektowaniu i przygotowaniu produkcji każdego silnika nowego typu jednostkowej produkcji, przeznaczonego do zainstalowania na statkach, jeden silnik powinien być poddany próbie typu zgodnie z wymaganiami niniejszej Publikacji Próba typu przeprowadzona na jednym silniku danego typu jest ważna dla wszystkich silników tego typu niezależnie od tego, czy są one wykonywane przez licencjodawcę, czy też licencjobiorcę Silnik poddawany próbie typu należy poddać próbom w zakresie określonym w dalszej części niniejszej Publikacji, po spełnieniu następujących warunków:.1 silnik spełnia kryteria przynależności do danego typu silnika podane w i Części VII Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich,.2 badania i pomiary dla określenia niezawodności pracy silnika zostały wykonane przez producenta podczas wewnętrznych prób zakładowych silnika,.3 dokumentacja techniczna silnika została zatwierdzona w zakresie wymaganym w Części VII, a PRS został powiadomiony o zakresie i charakterze badań przeprowadzonych na etapie przygotowania produkcji Próbę typu przeprowadza się w 3 etapach:.1 Etap A wewnętrzne próby zakładowe..2 Etap B próby klasyfikacyjne typu, wykonane na hamowni w obecności inspektora PRS..3 Etap C oględziny wybranych części silnika przez inspektora PRS po wykonaniu całego programu prób Po zakończeniu próby typu, producent silnika jest zobowiązany wykonać sprawozdanie, zawierające wyniki wszystkich przeprowadzonych prób i wykonanych pomiarów i dostarczyć je inspektorowi PRS. Po pozytywnym zakończeniu procesu uznaniowego PRS wystawia Świadectwo uznania typu silnika. 1.2 Etap A wewnętrzne próby zakładowe Wewnętrzne próby zakładowe przeprowadza się w celu zebrania parametrów eksploatacyjnych, wraz z określeniem czasu pracy silnika w poszczególnych próbach zakładowych. Wyniki tych prób, wraz z czasem pracy części podlegających przeglądowi zgodnie z 1.4, należy przedłożyć inspektorowi PRS podczas prób typu. 5

5 1.2.2 Podczas prób zakładowych silnik powinien być poddany próbom działania w punktach pracy istotnych dla producenta. Punkty pracy mogą być dobrane odpowiednio do zakresu zastosowania silnika. Odnoszące się do tych punktów pracy wartości parametrów eksploatacyjnych powinny być zamieszczone w sprawozdaniu Jeżeli silnik może być w sposób zadowalający eksploatowany we wszystkich punktach pracy bez napędzanych mechanicznie lubrykatorów, to właściwość ta powinna być potwierdzona Dla silników, które mogą być eksploatowane na paliwie ciężkim, właściwość ta powinna być potwierdzona na stanowisku próbnym producenta (licencjodawcy lub licencjobiorcy). Jeżeli nie jest to możliwe, to próba taka powinna być wykonana na statku, na pierwszym silniku oddawanym do eksploatacji Praca normalna Praca normalna obejmuje obciążenia wynoszące 25%, 50%, 75%, 100% i 110% znamionowej mocy silnika: leżące na nominalnej (teoretycznej) krzywej śrubowej oraz przy stałej prędkości obrotowej dla silników głównych, przy stałej prędkości obrotowej dla silników zespołów prądotwórczych. Praca normalna obejmuje też punkty graniczne dopuszczalnego zakresu eksploatacji. Punkty te powinny być określone przez producenta silnika Praca awaryjna Dla silników z doładowaniem należy określić osiąganą moc i prędkość obrotową przy pracy z uszkodzoną turbosprężarką: 6 dla silników z jedną turbosprężarką, kiedy wirnik jest unieruchomiony lub usunięty, dla silników z więcej niż jedną turbosprężarką, gdy uszkodzona turbosprężarka jest odłączona. Uwaga: Producent powinien określić, czy osiągana moc i prędkość obrotowa mogą być utrzymywane długotrwale. W przypadku konieczności ograniczenia czasu pracy, producent powinien określić dopuszczalny czas pracy silnika z uszkodzoną turbosprężarką. 1.3 Etap B próba klasyfikacyjna typu Zakres prób wymieniony jest w Próby powinny być przeprowadzone w obecności inspektora PRS. Wyniki prób należy zapisać w sprawozdaniu, które powinno być podpisane przez uczestników próby typu. Ewentualne zmiany zakresu prób powinny być każdorazowo uzgodnione między producentem a PRS. Przed próbami na hamowni producent powinien przedłożyć inspektorowi PRS obliczony błąd pomiaru mocy silnika na hamowni, świadectwo uwierzytelnienia hamulca oraz pozostałych przyrządów pomiarowych. Jeżeli tego świadectwa nie ma,

6 należy dokonać sprawdzenia hamulca w obecności inspektora PRS w sposób podany przez producenta hamulca. Parametry i ustawienia silnika powinny być zgodne z podanymi w instrukcji obsługi. W sprawozdaniu powinny być ujęte parametry paliwa i olejów smarowych użytych podczas próby Punkty pracy Punkty pracy, według których silnik ma pracować na hamowni, są wskazane na wykresie mocy w funkcji prędkości obrotowej (patrz rys ). Wielkości zmierzone w czasie prób silnika w różnych punktach pracy i zapisane na arkuszach pomiarowych, powinny zawierać wszystkie parametry niezbędne dla jego eksploatacji. Czas pracy silnika w każdym punkcie pracy zależy od wielkości silnika (konieczność osiągnięcia przez silnik przy pomiarze stanu stabilnej pracy) i od czasu niezbędnego dla dokonania odczytów na wszystkich przyrządach pomiarowych. W zasadzie czas ok. 0,5 godz. jest wystarczający dla każdego punktu pracy. Dla mocy znamionowej silnika określonej w wymaga się dwóch godzin pracy. W tym czasie powinny być wykonane dwa odczyty na wszystkich przyrządach pomiarowych w odstępie co najmniej jednej godziny Pomiary parametrów pracy należy wykonać dla następujących punktów pracy oznaczonych na rys.1.3.1:.1 moc znamionowa, tj. 100% mocy przy znamionowym (100%) momencie obrotowym i znamionowej (100%) prędkości obrotowej punkt 1;.2 100% mocy przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej punkt 2;.3 maksymalny dopuszczalny moment obrotowy (zwykle 110%) przy znamionowej prędkości obrotowej punkt 3 lub maksymalna dopuszczalna moc (zwykle 110%) przy prędkości obrotowej wynikającej z teoretycznej krzywej śrubowej punkt 3a;.4 minimalna dopuszczalna prędkość obrotowa przy znamionowym momencie obrotowym punkt 4;.5 minimalna dopuszczalna prędkość obrotowa przy momencie obrotowym równym 90% znamionowego punkt 5;.6 moce częściowe, np. 75%, 50%, 25% mocy znamionowej przy prędkościach obrotowych, wynikających dla tych mocy z teoretycznej krzywej śrubowej przechodzącej przez punkt 1 (punkty 6, 7, 8) oraz przy prędkościach obrotowych, wynikających dla tych mocy z charakterystyki regulatorowej przechodzącej przez punkt 1 (punkty 9, 10, 11). 7

7 8 Rys Charakterystyka mocy w funkcji prędkości obrotowej

8 1.3.3 Praca awaryjna Pomiarowi podlega maksymalna osiągalna moc w warunkach określonych w 1.2.6:.1 przy pracy wg teoretycznej krzywej śrubowej oraz.2 przy pracy ze stałą nastawą regulatora na znamionową prędkość obrotową Próby funkcjonalne.1 Określenie najniższej prędkości obrotowej przy ciągłej pracy zgodnie z teoretyczną krzywą śrubową..2 Próby rozruchów dla silników nienawrotnych lub próby rozruchu i nawrotu dla silników nawrotnych..3 Próba regulatora obrotów..4 Próby układu bezpieczeństwa, w szczególności zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkości obrotowej i spadkiem ciśnienia oleju smarowego. Uwaga: Dla silników przeznaczonych do pracy jako silniki awaryjne mogą być wymagane dodatkowe próby zgodnie z zarządzeniami Administracji. 1.4 Etap C oględziny części silnika Niezwłocznie po zakończeniu prób należy przedstawić do oględzin następujące części jednego układu tłokowo-korbowego dla silników rzędowych i dwóch układów dla silników widlastych:.1 tłok wymontowany i rozłożony;.2 łożysko wodzikowe, rozłożone;.3 łożysko korbowe i główne, rozłożone;.4 tuleję cylindrową, bez demontażu;.5 głowicę cylindrową i zdemontowane z niej zawory;.6 elementy napędu wału rozrządu, wał rozrządu i skrzynię korbową ze zdjętymi wszystkimi pokrywami. Uwaga: W uzasadnionych przypadkach inspektor PRS może zażądać przedstawienia do oględzin innych części silnika. 1.5 Uwagi Jeśli silnik, który przeszedł próbę typu, wykazał się w eksploatacji niezawodną pracą, a producent dla innych silników tego samego typu zwiększył moc o nie więcej niż 10%, to ponowne próby klasyfikacyjne typu nie są konieczne patrz i Części VII Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Wyrażenie zgody na takie zwiększenie mocy wymaga wcześniejszego zatwierdzenia dokumentacji w zakresie wynikającym ze zwiększenia mocy. 9

9 1.5.2 Każdy typ silnika powinien być poddany próbie typu zgodnie z definicją typu silnika podaną w i Części VII Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. 2 PRÓBY ZDAWCZO-ODBIORCZE SILNIKÓW SPALINOWYCH 2.1 Próby na stanowisku u producenta Próby na stanowisku u producenta są końcowym etapem nadzoru PRS nad produkowanym silnikiem, a po pomyślnym ich zakończeniu PRS wystawia metrykę silnika. Program prób na stanowisku u producenta powinien być opracowany przy założeniu, że po wykonanych próbach PRS może wymagać, aby w układzie podawania paliwa był założony ogranicznik dawki paliwa, uniemożliwiający przekroczenie mocy znamionowej. Próby na stanowisku u producenta należy przeprowadzić w zakresie podanym w Zmniejszenie zakresu prób wymaga zgody PRS Zakres prób Dla silnika poddanego próbom, znaczące parametry eksploatacyjne powinny być zmierzone i zapisane przez producenta silnika. Wszystkie wyniki powinny być zestawione w sprawozdaniu z prób, opracowanym przez producenta silnika. W każdym przypadku wszystkie pomiary przeprowadzone dla różnych punktów pracy powinny być dokonane po osiągnięciu stanu stabilnej pracy silnika. Dla punktu pracy przy 100% mocy (moc znamionowa przy znamionowej prędkości obrotowej) należy wykonać dwa odczyty parametrów w odstępie czasu nie mniejszym niż 30 minut. Poniższy zakres prób może ulec rozszerzeniu w zależności od zastosowania silnika Silniki główne napędzające śrubę napędową Należy przeprowadzić próby ruchowe dla następujących punktów pracy:.1 100% mocy (moc znamionowa) przy znamionowej prędkości obrotowej n o po osiągnięciu stanu stabilnej pracy silnika co najmniej przez 60 min.;.2 110% mocy przy obrotach n = 1,032 n o po osiągnięciu stanu stabilnej pracy silnika min.; Uwaga: Po zakończeniu prób układ podawania paliwa powinien być w zasadzie wyregulowany tak, aby w czasie eksploatacji silnik nie mógł pracować z przeciążeniem..3 90% (lub moc eksploatacyjna), 75%, 50% i 25% mocy zgodnie z teoretyczną krzywą śrubową oraz przeprowadzić:.4 próbę rozruchów i nawrotów;.5 próbę regulatora obrotów i niezależnego urządzenia zabezpieczającego przed nadobrotami;.6 próbę urządzeń do awaryjnego zatrzymywania silnika, gdy takie są. 10

10 Silniki główne napędzające prądnice do napędu statku Należy przeprowadzić próby ruchowe, ze znamionową prędkością obrotową i stałą nastawą regulatora, dla następujących punktów pracy:.1 100% mocy (moc znamionowa) przy znamionowej prędkości obrotowej, po osiągnięciu stanu stabilnej pracy silnika co najmniej 50 min.;.2 110% mocy po osiągnięciu stanu stabilnej pracy silnika 30 min.; Uwaga: Po zakończeniu prób układ podawania paliwa silnika napędzającego prądnicę należy wyregulować tak, aby w czasie eksploatacji możliwym było przeciążenie go do 110% mocy oraz aby charakterystyka regulatora wraz z zadziałaniem urządzeń zabezpieczających prądnicę była zachowana po zainstalowaniu na statku..3 75%, 50% i 25% mocy oraz bez obciążenia oraz przeprowadzić:.4 próby rozruchów;.5 próbę regulatora obrotów i niezależnego urządzenia zabezpieczającego przed nadobrotami;.6 próbę urządzeń do awaryjnego zatrzymywania silnika, gdy takie są Silniki napędzające mechanizmy pomocnicze Próby należy przeprowadzić w zakresie takim, jak podano w Parametry pracy silnika podlegające pomiarom Dane, które należy pomierzyć i zarejestrować w czasie próby na silniku pracującym w różnych punktach pracy, powinny zawierać wszystkie wartości konieczne do kontroli pracy. Należy pomierzyć sprężynowanie wału korbowego, jeżeli jego kontrola jest wymagana przez producenta w czasie eksploatacji silnika Oględziny części silnika Po zakończonej próbie silnika inspektor PRS może zażądać przedstawienia do oględzin kilku dowolnie wybranych części silnika. 2.2 Próby silników na statku Po zakończeniu programu docierania silnika określonego przez producenta, należy przeprowadzić próby w niżej podanym zakresie. W przypadku potrzeby rozpatrzenia specjalnych warunków eksploatacyjnych, takich jak holowanie, trałowanie itp., zakres prób może ulec rozszerzeniu Silniki główne napędzające stałą śrubę napędową Należy przeprowadzić próby dla następujących punktów pracy:.1 ze znamionową prędkością obrotową n o co najmniej 4 godziny;.2 z obrotami odpowiadającymi mocy eksploatacyjnej co najmniej 2 godziny; 11

11 .3 z prędkością obrotową n = 1,032 n o (gdy zezwalają na to nastawy silnika patrz ) 30 minut;.4 z minimalnymi obrotami;.5 z obrotami wstecznymi śruby napędowej, podczas prób na uwięzi lub w morzu, przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej co najmniej 0,7 n o = 10 min. oraz przeprowadzić:.6 próbę rozruchów i nawrotów;.7 sprawdzenie układów: kontrolnego, alarmowego i bezpieczeństwa Silniki główne napędzające śrubę nastawną lub przekładnię Próby należy przeprowadzić zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami W przypadku, gdy silnik napędza śrubę nastawną, próby należy przeprowadzić dla różnych nastaw skoku śruby Silniki główne napędzające prądnice do napędu statku Próbę należy przeprowadzić ze znamionową prędkością obrotową i ze stałą nastawą regulatora obrotów dla następujących punktów pracy:.1 z mocą 100% (moc znamionowa) co najmniej przez 4 godziny i z mocą eksploatacyjną co najmniej przez 2 godziny;.2 z mocą 110% 30 minut;.3 z obrotami wstecznymi śruby napędowej wynoszącymi co najmniej 70 % jej prędkości znamionowej 10 minut; oraz przeprowadzić:.4 próby rozruchów;.5 sprawdzenie układów: kontrolnego, alarmowego i bezpieczeństwa. Uwaga: Próby powinny być odniesione do mocy znamionowej prądnic Silniki mechanizmów pomocniczych Silniki zespołów prądotwórczych lub innych ważnych urządzeń pomocniczych należy poddać próbie działania przez co najmniej 4 godziny. W czasie próby zespół lub urządzenie pomocnicze powinny przez dłuższy czas pracować ze swoją mocą znamionową. Należy zademonstrować możliwość dostarczenia przez silnik 100% mocy znamionowej prądnicy, uwzględniając czas niezbędny do zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego prądnicy Należy przeprowadzić próbę pracy silnika głównego przy spalaniu w nim paliw pozostałościowych lub innego rodzaju paliw ciężkich, gdy siłownia statku jest do tego przystosowana. 12

12 TESTS OF I.C. ENGINES 13

13 1 PROGRAMME FOR TYPE TESTING OF NON-MASS PRODUCED I.C. ENGINES 1.1 General Upon finalization of the design and pre-production stages of every new type of non-mass produced engine intended for the installation on board ships, one engine is to be subjected to type testing in accordance with the requirements of the present Publication Type test carried out for a particular type of engine will be accepted for all engines of the same type built by both Licensors and Licensees Engines which are subjected to type testing are to be tested within the scope specified in the present Publication, the following conditions being complied with:.1 the engine satisfies the engine type criteria, specified in paras and 2.1.3, Part VII Machinery, Boilers and Pressure Vessels of the Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships,.2 the investigations and measurements required for reliable engine operation have been carried out during internal tests by the engine Manufacturer,.3 the engine technical documentation, within the scope required in para , Part VII, has been approved and PRS has been informed about the nature and extent of investigations carried out during the pre-production stages Type test is subdivided into three stages:.1 Stage A internal tests..2 Stage B type approval tests, carried out at the manufacturer s test-bed, in the presence of PRS Surveyor..3 Stage C inspection, by PRS Surveyor, of the selected engine components after completion of the test programme After the type test completion, the engine Manufacturer is to compile all results and measurements for the engine tested in a type test report and to submit the report to PRS Surveyor. Upon satisfactory completion of type approval procedure, PRS issues Certificate of Type Approval. 1.2 Stage A Internal Tests Internal tests are carried out to collect operating values, including test hours during particular tests. The tests results, including test hours of the engine components subject to inspection according to 1.4 are to be presented to PRS Surveyor during type test During internal tests, the engine is to be operated at the load points important for the engine Manufacturer. The load points may be selected according to the range of the engine application. The pertaining operating values are to be recorded in a report. 15

14 1.2.3 If an engine can be satisfactorily operated at all load points without using mechanically driven cylinder lubricators, this is to be verified For engines, which may operate on heavy oil fuel, the suitability for this is to be proved at the Manufacturer s (Licensor or Licensee) test-bed. Where not possible, such test is to be performed on board for the first engine to be put into service Normal operation The normal operation includes the load points 25%, 50%, 75%, 100% and 110% of the engine rated power: along the nominal (theoretical) propeller curve and at constant speed for propulsion engines, at constant speed for engines intended for generating sets. The normal operation includes also the limit points of the permissible operating range. These limit points are to be defined by the engine Manufacturer Emergency operation For turbocharged engines, the achievable continuous output is to be determined in the case of turbocharger damage: for engines with one turbocharger, when rotor is blocked or removed, for engines with two or more turbochargers, when the damaged turbocharger is shut off. Note: The engine Manufacturer is to state whether the achievable output can be run continuously. In the case of time limitation, the permissible number of hours of the engine operation is to be given. 1.3 Stage B Type Approval Test The scope of type approval tests is specified in The tests are to be carried out in the presence of PRS Surveyor. The results of the tests are to be recorded in the type test report and signed by the attending representatives. Any changes in the tests scope are to be agreed between the engine Manufacturer and PRS in each particular case. Prior to engine bed tests, the Manufacturer is to furnish PRS Surveyor with the test-bed measuring error, the brake and other equipment verification Certificates. If the brake Certificate is not available, the brake is to be checked in the presence of PRS Surveyor according to the brake Manufacturer s instructions. The engine parameters and setting are to be in accordance with maintenance manual. The type test report is to include the properties of fuel and lubricating oils used during the test. 16

15 1.3.1 Load points The load points at which the engine is to be operated on the test-bed are marked on the power/speed diagram (see Fig ). The data measured and recorded when testing the engine at various load points are to include all necessary parameters for the engine operation. The operating time per load points depends on the engine size (achievement of steady state condition) and on the time necessary for collection of the operating values. Normally, an operating time of 0,5 hour can be assumed per load point. At the rated power, specified in , an operating time of two hours is required. Two sets of readings are to be taken at a minimum interval of one hour The engine operation parameters are to be measured at the following load points, marked in Fig :.1 rated power, i.e. 100% output at 100% torque and 100% speed load point 1;.2 100% power at maximum permissible speed load point 2;.3 maximum permissible torque (normally 110%) at 100% speed load point 3 or maximum permissible power (normally 110%) and speed according to theoretical propeller curve load point 3a;.4 minimum permissible speed at 100% torque load point 4;.5 minimum permissible speed at 90% torque load point 5;.6 part loads, e.g. 75%, 50%, 25% of rated power and speed according to theoretical propeller curve corresponding to points 6, 7, 8 and at rated speed with constant governor setting corresponding to points 9, 10,

16 18 Fig Power/speed diagram

17 1.3.3 Emergency operation The maximum achievable power in emergency operation situations, specified in 1.2.6, is to be measured:.1 when operating along the theoretical propeller curve, and.2 when operating with constant governor setting for rated speed Functional tests.1 Determining the lowest engine speed at continuous operation according to theoretical propeller curve..2 Starting tests, for non-reversible engines and/or starting and reversing tests, for reversible engines..3 Governor test..4 Testing the safety system, particularly for overspeed and low lubricating oil pressure. Note: For engines intended to be used for emergency services, supplementary tests according to the regulations of the Administration may be required. 1.4 Stage C Engine Components Inspection Immediately after completion of the tests, the components of one cylinder for in-line engines and two cylinders for V-engines are to be presented for inspection:.1 piston removed and dismantled;.2 crosshead bearing, dismantled;.3 crank bearing and main bearing, dismantled;.4 cylinder liner, in the installed condition;.5 cylinder head, valves dismantled;.6 control gear, camshaft and crankcase with opened covers. Note: If deemed necessary by PRS Surveyor, further dismantling of the engine may be required. 1.5 Notes If a type tested engine, which has proven reliability in service, is increased in output by not more than 10%, a new type approval test is not necessary see paras and 1.4.6, Part VII Machinery, Boilers and Pressure Vessels. The consent for granting the increased output will require a prior approval of technical documentation within the output increase scope Each engine type is to be subjected to type test in accordance with engine type definition given in paras and 2.1.3, Part VII of the Rules. 19

18 2 I.C. ENGINES TRIALS 2.1 Works Trials (acceptance test) Works trials are the final stage of PRS survey during engine manufacture. On satisfactory completion of the trials, PRS issues a Certificate for the surveyed engine. The programme of works trials is to be prepared on the assumption that after the tests PRS may require that the fuel delivery system should be blocked so as to prevent the engines from running at more than 100% power. Works trials are to be carried out within the scope specified in The scope of the trials may be limited subject to PRS consent Scope of works trials For the engine subjected to trials, the pertaining operating values are to be measured and recorded by the engine Manufacturer. All results are to be compiled in a report prepared by the engine Manufacturer. In each case all measurements conducted at the various load points are to be carried out at steady operating conditions. The readings for 100% power (rated power at rated speed) are to be taken twice at an interval of at least 30 minutes. The scope of the trials, given below, may be extended, depending on the engine application Main engines driving propellers Running tests at the below load points are to be carried out:.1 100% power (rated power) at rated engine speed n o : at least 60 min after having reached steady conditions;.2 110% power at engine speed n = 1,032 n o : min after having reached steady conditions; Note: After running on the test-bed, the fuel delivery system of main engines is normally to be so adjusted that the overload power cannot be given in service..3 90% (or normal continuous cruise power), 75%, 50% and 25% power in accordance with theoretical propeller curve; the following are to be also performed:.4 starting and reversing manoeuvres;.5 testing the governor and independent overspeed protective device;.6 testing shut-down devices, where provided Main engines driving generators for propulsion Running tests at rated speed with a constant governor setting at the below load points are to be carried out: 20

19 .1 100% power (rated power) at rated engine speed: at least 50 min after having reached steady conditions;.2 110% power: 30 min after having reached steady conditions; Note: After running on the test-bed, the fuel delivery system of the engine driving generator is to be so adjusted that overload (110%) power can be given in service after installation on board and that the governing characteristics, including the activation of generator protective devices, can be maintained at all times..3 75%, 50% and 25% power and idle run; the following are to be also performed:.4 starting manoeuvres;.5 testing the governor and independent overspeed protective device;.6 testing shut-down device, where provided Engines driving auxiliary machinery Tests are to be performed in accordance with Parameters to be measured The data to be measured and recorded when testing the engine at various load points are to include all parameters necessary for the engine operation. The crankshaft deflection is to be checked when this check is required by the Manufacturer during the operating life of the engine Inspection of components After the works trials, PRS Surveyor may require some of the engine components, selected at random, to be presented for inspection. 2.2 Shipboard Trials (quay and sea trials) After completion of the running-in programme, specified by the engine Manufacturer, trials within the below scope are to be carried out. Where special operating conditions are to be considered, such as towing, trawling, etc., the scope of the trials may be extended Main propulsion engines driving fixed propellers Tests at the below load points are to be carried out:.1 at rated engine speed n o at least 4 hours;.2 at engine speed corresponding to normal continuous cruise power at least 2 hours;.3 at engine speed n = 1,032 n o (where the engine adjustment permits see ) 30 minutes;.4 at minimum on-load speed ; 21

20 .5 in reverse direction of propeller rotation during the quay or sea trials at a minimum engine speed of n = 0,7 n o 10 minutes; the following are to be also performed:.6 starting and reversing manoeuvres;.7 testing the monitoring, alarm and safety systems Main propulsion engines driving controllable pitch propeller or reversing gear Tests are to be performed in accordance with the requirements of 2.2.1, as appropriate. When the engine drives controllable pitch propeller, the engine tests are to be carried out for various propeller pitches Main engines driving generators for propulsion Tests at rated speed with a constant governor setting at the below load points are to be carried out:.1 100% power (rated power) at least 4 hours and at normal continuous cruise power: at least 2 hours;.2 110% power: 30 minutes;.3 in reverse direction of propeller rotation at a minimum speed of 70 % of the nominal propeller speed: 10 minutes; the following are to be also performed:.4 starting manoeuvres;.5 testing the monitoring, alarm and safety systems. Note: The tests are to be based on the rated electrical power of the driven generators Engines driving auxiliary machinery Engines driving generators or other essential auxiliary machinery are to be subjected to an operation test for at least 4 hours. During the test, the generator or the auxiliary machinery is required to operate at its rated power for an extended period. It is to be demonstrated that the engine is capable of supplying 100% of the generator rated power, due account being taken of the time needed to activate the generator s overload protection system The suitability of the engine for burning residual or other special fuels is to be demonstrated, if machinery installation is arranged to burn such fuels. 22

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 28/P PUBLICATION NO. 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH TESTS OF I.C. ENGINES 2002 (Consolidated text incorporating Amendments No. 1/2004, Amendments No. 2/2009 status on 10 February

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 28/P PRÓBY SILNIKÓW SPALINOWYCH 2016 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków S.A. są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 34/P KONTROLA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH POD WODĄ

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 34/P KONTROLA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH POD WODĄ PRZEPISY PUBLIKACJA NR 34/P KONTROLA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH POD WODĄ 1995 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH Z SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH EMISSIONS OF GASEOUS AND PARTICULATE POLLUTANTS FROM DIESEL

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/61937/16/10/17 commission/ damage No. : 16/010298 Date of commission: 17-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM Rodzaj obliczeń Data Nazwa klienta Ref Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/2007 10:53:55 PM Rodzaj obciążenia, parametry pracy Calculation Units SI Units (N, mm, kw...)

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

cysterna - naczepa - produkty spożywcze i mleko

cysterna - naczepa - produkty spożywcze i mleko DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/60511/16/10/11 commission/ damage No. : 15/026301 Date of commission: 11-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 42/P PUBLICATION NO. 42/P PRÓBY WIRUJĄCYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH TESTING OF ELECTRIC ROTATING MACHINES

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 42/P PUBLICATION NO. 42/P PRÓBY WIRUJĄCYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH TESTING OF ELECTRIC ROTATING MACHINES PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 42/P PUBLICATION NO. 42/P PRÓBY WIRUJĄCYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH TESTING OF ELECTRIC ROTATING MACHINES 2011 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są

Bardziej szczegółowo

przyczepa skrzyniowa i kurtynowa z osiami centralnymi

przyczepa skrzyniowa i kurtynowa z osiami centralnymi DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/50017/17/08/08 commission/ damage No. : B/O/PZ/2017/01/0057 Date of commission: 08-08-2017 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

cysterna - naczepa - klasa 3 wg ADR (paliwa)

cysterna - naczepa - klasa 3 wg ADR (paliwa) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/03309/17/01/17 commission/ damage No. : 15/020893 Date of commission: 17-01-2017 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 2/P PUBLICATION NO. 2/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH ALTERNATIVE SURVEY ARRANGEMENTS FOR MACHINERY 2009 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 5/P WYMAGANIA DLA TURBOSPRĘŻAREK

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 5/P WYMAGANIA DLA TURBOSPRĘŻAREK PRZEPISY PUBLIKACJA NR 5/P WYMAGANIA DLA TURBOSPRĘŻAREK 2016 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Konin, dnia 15-09-2014 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Tel: +48 606 877 966 / +48 63 2406859 e-mail: sekretariat@cgesa.pl Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą podczas pływania

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) (12 pt) Henryk Bąkowski 1, Zbigniew Stanik 2 (12 pt) THE TEST OF THE COOLING FLUID WEAR USED IN MOTOR VEHICLES (12 pt) 1. Introduction Cooling

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik

klimatyzacja, okno dachowe, radioodbiornik DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

OKRĘTOWE SILNIKI SPALINOWE. KONTROLA EMISJI TLENKÓW AZOTU

OKRĘTOWE SILNIKI SPALINOWE. KONTROLA EMISJI TLENKÓW AZOTU PRZEPISY PUBLIKACJA NR 69/P OKRĘTOWE SILNIKI SPALINOWE. KONTROLA EMISJI TLENKÓW AZOTU 2014 luty Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III Materiały dydaktyczne Język angielski Semestr III 1 Temat 1 (4 godziny): Semestr III 30 godzin Pirates on Board A. Revision of grammar and vocabulary Czytanie ze zrozumieniem i tłumaczenie tekstu Pirates

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

cysterna - naczepa - produkty spożywcze i mleko

cysterna - naczepa - produkty spożywcze i mleko DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/60519/16/10/11 commission/ damage No. : 15/010138 Date of commission: 11-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

RS868v3 module configuration

RS868v3 module configuration RS868v3 module configuration Configuration procedure To enter the configuration mode insert a jumper onto the pins marked CONFIG (see: Pinout). After every issued command (besides device reset) the device

Bardziej szczegółowo

ogumienie Kenda 20x zużyte 30proc. (-2,0) gorszy niż zgodny z wiekiem

ogumienie Kenda 20x zużyte 30proc. (-2,0) gorszy niż zgodny z wiekiem DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Krzysztof Sarnecki NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ARiZONA 2010 PRóbY W LOCiE śmigłowca SW-4 W SkRAjNYCh WARUNkACh klimatycznych (WYSOkiE TEmPERATURY i WYSOkOgóRSkiE LądOWiSkA)

ARiZONA 2010 PRóbY W LOCiE śmigłowca SW-4 W SkRAjNYCh WARUNkACh klimatycznych (WYSOkiE TEmPERATURY i WYSOkOgóRSkiE LądOWiSkA) PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 221-226, Warszawa 2011 ARiZONA 2010 PRóbY W LOCiE śmigłowca SW-4 W SkRAjNYCh WARUNkACh klimatycznych (WYSOkiE TEmPERATURY i WYSOkOgóRSkiE LądOWiSkA) ZbIgNIeW KaZulo PZL

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W

VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Przyłącza elektryczne VW3A7703 Akcesoria VW3A Rezystor hamowania IP20 28 Ohm 200W Główne Gama produktów Typ produktu Altivar ATV61 rezystor hamujący ATV71 rezystor

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Określanie harmonogramów i zakresów kontroli osłon i urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn

Określanie harmonogramów i zakresów kontroli osłon i urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(7)/2011, s. 62-67 ISSN-1895-3794 Agata Latała Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Określanie

Bardziej szczegółowo