I. Informacje ogólne. Numer REGON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840"

Transkrypt

1 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, procedur wysokospecjalistycznych, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki medycznej w pełnym zakresie; realizacja zadań dydaktycznych w ramach przygotowania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie podyplomowe osób wykonujących zawody medyczne; prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych; promocja zdrowia Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej. Z usług laboratorium oraz sterylizatornii korzystają podmioty zewnętrzne. Szpital udostępnia pokoje m.in. dla osób bliskich pacjentów. Szpital prowadzi aptekę wyłącznie na użytek własny. Okres ubezpieczenia: r r. składający się z dwóch rocznych okresów ubezpieczenia, tj. od r. do r. oraz od r. do r. Numer PKD: 8511Z Numer REGON: Lokalizacje: Poznań, ul. Polna 33, Poznań, ul. Wawrzyniaka 43, Poznań, ul. Bukowska 35, Poznań, ul. Bukowska 39. Komórki organizacyjne działalności medycznej: Oddziały: Oddz. Położniczo-Ginekologiczny Pododdz. Położniczo-Ginekologiczny I Pododdz. Położniczo-Ginekologiczny II Pododdz. Położniczo-Ginekologiczny III Pododdz. Położniczy II Pododdz. Położniczy III Pododdz. Położniczy IV Pododdz. Ginekologiczny I Pododdz. Ginekologiczny III Pododdz. Ginekologiczny IV Pododdz. Diagnostyczno-Obserwacyjny Pododdz. Porodowy Pododdz. Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Pododdz. Endokrynologiczny Pododdz. Izby Przyjęć Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Oddz. Operacyjny Oddz. Izolacyjny Noworodka Oddz. Neonatologiczny Oddz. Onkologiczny Poradnie: 1

2 Ginekologiczno - Położnicza Andrologiczna Diabetologiczna dla Ciężarnych Niepłodności Menopauzy i Osteoporozy Kobiet Patofizjologii Szyjki Macicy Endokrynologii Ginekologicznej Seksuologiczna i Patologii Współżycia USG i Badań Prenatalnych Poradnia Uroginekologiczna Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradnia Onkologii Ginekologicznej Patologii ciąży Poradnia Neonatologiczna Poradnia Logopedyczna Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Poradnia Preluksacyjna Poradnia Pediatryczna Szkoła Rodzenia Poradnia Laktacyjna Genetyczna Lekarz Medycyny Pracy Inne: Centralne Laboratorium Pracownia RTG Pracownia USG Pracownia Densytometrii Pracownia Urodynamiki Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu Pracownia Endoskopii Pracownia Patomorfologiczna Apteka Centralny Gabinet Zabiegowy Dział Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektorni Izba Przyjęć Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy Pracownia Andrologii Pracownia EKG Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny N Zespół Psychologów Pracownia Embriologiczna Pracownia Kriogeniczna Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Zatrudnienie: Lekarze 100 (umowa o pracę); 9 (umowa zlecenie); 169 (kontrakt) Pielęgniarki i położne 590 Pozostały personel 368 2

3 Wolontariat pozostali 12 Wielkość obrotu: - za 2014 rok: zł - planowany na 2015 rok: zł - kontrakt z NFZ na 2014 rok: zł - działalność lecznicza komercyjna na 2014 rok: zł - pozostała działalność np. wynajem pomieszczeń na rok 2014: ok zł Ilość łóżek szpitalnych: ogółem: 402 oddział neonatologiczny: 69 OIOM: 3 łóżek intensywnych oddział ginekologiczno-położniczy: 312 inne: 69 stanowisk noworodkowych Roczna liczba pacjentów (w 2014): w lecznictwie zamkniętym: w lecznictwie otwartym: ok Izba przyjęć: liczba porodów: Zabezpieczenia przed szkodami z tytułu odpowiedzialności cywilnej: Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. W placówce został potwierdzony i działa Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, wraz z nim działa Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący jego przestrzeganie. W szpitalu rejestruje się zakażenia szpitalne z uwzględnieniem ich źródeł, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych. Określa się profil flory bakteryjnej, w tym szczepy wielooporne, także postać kliniczna zakażenia. W szpitalu prowadzi się kohortację i izolację pacjentów. Prowadzone są szkolenia wszystkich grup zawodowych w zakresie w/w działań. W placówce znajduje się pracownia mikrobiologiczna, w której zatrudniony jest mikrobiolog, nie korzysta się z podwykonawcy w zakresie badań mikrobiologicznych. Sterylizacja sprzętu wykonywana jest we własnym zakresie. Szpital posiada ponadto certyfikat jakości ISO Szpital objęty jest autorskim programem zarządzania ryzykiem MENTOR S.A.: Bezpieczny Menedżer. W jego ramach pracownicy oraz kadra zarządzająca Zamawiającego uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, prowadzonych przez zewnętrznych konsultantów. Celem Programu jest szeroko rozumiana prewencja. Dotąd w Szpitalu zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące m.in.: Praw pacjenta, podstaw odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym, świadomej zgody oraz postępowania z pacjentami niezdolnymi do decydowania, zasad prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej. Uczestnicy szkoleń zyskują umiejętności w zakresie wskazywania podstawowych czynników odpowiedzialnych za ilości i wysokość roszczeń, ponadto w zakresie wskazywania podstawowych czynników zapobiegawczych tj.: - świadoma zgoda pacjenta (umiejętność przygotowania formularza świadomej zgody dla poszczególnych rodzajów interwencji), - prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (np. umiejętność prawidłowego dokumentowania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stanów nagłych, bez zgody pacjenta itp.; dokumentowanie całości procesu leczenia, a także niewłaściwego zachowania się pacjentów), - postępowanie z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody, - umiejętności komunikacyjne. Kolejnym etapem zarządzania ryzykiem wdrażanym po szkoleniach są odpowiednio dostosowane procedury postępowania, które implementuje Zamawiający (także wersji na urządzenia mobilne). Szpital w 2014 podjął działania zmierzające do uzyskania akredytacji, w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje szkolenia odpowiadające standardom akredytacyjnym. 3

4 II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia pełny, tj.: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, huragan, grad, lawina, powódź, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, szkoda wodociągowa (w tym wskutek zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem), podtopienia, zalanie (w tym także przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowe), upadek drzew, budynków/budowli lub innych przedmiotów, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Zakres powinien obejmować mienie podczas składowania tymczasowego (np. w okresie remontów, przerw) oraz mienie czasowo wyłączone z eksploatacji/użytkowania. Środki trwałe i mienie niskocenne sumy stałe przedmiot ubezpieczenia: księgowa brutto środki trwałe (w tym mienie niskocenne i mienie poza ewidencją środków trwałych) zgodnie z poniższym zestawieniem Rodzaj Wartość Grupa ,28 Grupa ,28 Grupa ,24 Grupa ,28 Grupa ,52 Środki trwałe umarzane jednorazowo (niskocenne) ,55 RAZEM: ,15 Uwaga: wyłączone został sprzęt elektroniczny biurowy (stacjonarny i przenośny) do lat 5 oraz aparatura medyczna, która jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Środki obrotowe wypłata odszkodowania: przedmiot ubezpieczenia: sumy stałe zł wartość zakupu lub wytworzenia wartość zakupu lub wytworzenia leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, biurowy itp. Mienie pracownicze pierwsze ryzyko zł (1 000 zł/1 osobę) wartość rzeczywista, Mienie osób trzecich (w tym mienie pacjentów, osób odwiedzających oraz mienie studentów pozostawiane w szatniach) pierwsze ryzyko zł (1 000 zł/1 osobę) wartość rzeczywista 4

5 Nakłady inwestycyjne w obce środki trwałe* sumy stałe ,54 wartość księgowa brutto * za nakłady inwestycyjne w obce środki trwałe rozumie się wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków. Gotówka System ubezpieczenia pierwsze ryzyko zł nominalna Franszyzy / udział własny (nie dotyczy mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów) : Franszyza redukcyjna: 300 zł Franszyza integralna: 300 zł Udział własny: brak 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia bez względu na adres - we wszystkich placówkach, zakres ubezpieczenia: wypłata odszkodowania: kradzież z włamaniem i rabunek należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.), limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Środki trwałe, w tym mienie niskocenne pierwsze ryzyko zł Środki obrotowe pierwsze ryzyko zł Mienie pracownicze pierwsze ryzyko, zł (1 000 zł/1 osobę) wartość rzeczywista Mienie osób trzecich (w tym mienie pacjentów, osób odwiedzających oraz mienie studentów pozostawiane w szatniach) pierwsze ryzyko zł (1 000 zł/1 osobę) wartość rzeczywista Gotówka pierwsze ryzyko kradzież z włamaniem rabunek w lokalu rabunek w transporcie suma ubezpieczenia zł zł zł 5

6 Funkcjonują 2 punkty kasowe, transporty wykonywane są przez Ubezpieczonego lub osoby u niego zatrudnione, które Ubezpieczony wyznaczył do wykonywania transportu. Ubezpieczeniem objęte są transporty wykonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Liczba transportów w okresie ubezpieczenia ok. 30. Łączna wartość przewożonej gotów w okresie ubezpieczenia ok zł. Franszyzy / udział własny (nie dotyczy mienia pracowniczego oraz mienia pacjentów) : Franszyza integralna: 200 zł 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyzk Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność za szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego / Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka, kradzież z włamaniem i rabunek, działanie ognia i innych zdarzeń losowych (w tym między innymi przez: działanie wody, działanie wiatru, działanie lawiny, osunięcie się ziemi), wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca. Zakres terytorialny: RP Sprzęt elektroniczny przenośny (do 5 lat) wykaz nr 1 sumy stałe ,94 zł wartość księgowa brutto Sprzęt elektroniczny stacjonarny (do 5 lat) wykaz nr 2 sumy stałe ,12 zł wartość księgowa brutto Aparatura medyczna elektroniczna wykaz nr 3 sumy stałe ,07 zł wartość księgowa brutto Mienie osób trzecich - aparatura obca (użytkowane na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy) wykaz nr 4 sumy stałe ,69 zł wartość odtworzeniowa nowa Dane oraz wymienne nośniki danych (informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy udokumentowanego pochodzenia, wymienne nośniki danych). pierwsze ryzyko ,00 zł wartość odtworzeniowa nowa Franszyzy / udział własny: Dla aparatury medycznej udział własny 5% jednak nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł w każdej szkodzie. Dla pozostałego sprzętu udział własny 5% nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż zł w każdej szkodzie. Dla sprzętu przenośnego utraconego w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku udział własny 15% w każdej szkodzie. Dla danych i wymiennych nośników danych franszyza redukcyjna 500 zł w każdej szkodzie. 6

7 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco NNW, Assistance) Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym wykaz nr 5 do SIWZ Ubezpieczenie AC (zakres pełny): włączone ryzyko kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, bez stosowania udziału własnego w szkodzie, rozliczanie kosztów naprawy pojazdu na podstawie uprzednio uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, tj. według wariantu Warsztat. Suma ubezpieczenia AC: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, NNW kierowców i pasażerów, Ubezpieczenie Assistance- zakres ubezpieczenia rozszerza się o zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego, zajezdni lub innego miejsca wskazanego i/lub będącego w dyspozycji Ubezpieczającego/Zamawiającego do wysokości 3.000,00 zł w okresie ubezpieczenia na każdy pojazd (limit 3.000,00 zł jest dodatkowym limitem ponad limit określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym wykaz nr 5 do SIWZ Łączna cena ubezpieczenia powinna uwzględniać koszt ubezpieczenia AC dla podanych wartości sum ubezpieczenia. Wartości wszystkich ww. pojazdów zostaną przeszacowane miesiąc przed początkiem okresu ubezpieczenia w celu ustalenia aktualnych wysokości sum ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia OC: minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami Suma ubezpieczenia NW: zł Niniejszym zastrzega się wprowadzenie wyrównania okresu ubezpieczenia: - dla ryzyka AC i NNW od dnia rozpoczęcia ochrony do , w drugim roku do dla ryzyka OC od dnia rozpoczęcia ochrony na rok, jednakże polisy zawarte w pierwszym roku zostaną rozwiązane z dniem , nastąpi zwrot nadpłaconej składki za niewykorzystany okres i zostaną zawarte polisy roczne od dnia do Powyższe zasady będą miały zastosowanie także dla nowonabywanych przez Zamawiającego pojazdów, zarówno w pierwszym jak i drugim roku trwania umowy. 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 7

8 Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego przepisami prawa polskiego. określonej Intencją Zamawiającego nie jest zawieranie obowiązkowego ubezpieczenia badacza i sponsora, gdyż jako ośrodek badawczy, zgodnie z Ustawą prawo farmaceutyczne, nie odpowiada za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł na jeden wypadek ,00 zł na wszystkie wypadki. Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC nadwyżkowa: ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki, Franszyza integralna: 200,00 zł (dotyczy wszystkich szkód). C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem które jest wykorzystywane w tej działalności. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; wtym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy), powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy) (nieruchomości stanowią własność Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, z które odpowiedzialność ponosi Zamawiający działający jako samodzielny publiczny ZOZ, powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za mienie przechowywane), powstałe w mieniu powierzone (OC za mienie powierzone) Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 8

9 OC pracodawcy: zł na jeden i wszystkie wypadki, OC najemcy ruchomości: zł na jeden i wszystkie wypadki, OC za mienie przechowywane: zł na jeden i wszystkie wypadki, OC za mienie powierzone: zł na jeden i wszystkie wypadki (pozostałe niewymienione powyżej ryzyka do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej). Udział własny: 5% szkody, nie mniej niż 500 zł, nie więcej niż 3000 zł w każdej szkodzie rzeczowej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody rzeczowe i osobowe (w zakresie szkód osobowych z wyłączeniem szkód medycznych ubezpieczonych na podstawie pkt B.) wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem. III. KLAUZULE OBLIGATORYJNE: Nazwa klauzuli Treść klauzuli 1. Klauzula reprezentantów Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ-u, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula miejsca ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana w przypadku składników mienia, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczeni dla tych składników mienia., sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji zostanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Klauzula prac budowlanych ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych w przedsiębiorstwie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę) z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 5. Klauzula stempla pocztowego 6. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty Z zachowaniem pozostałych zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 7. Klauzula zgłaszania szkód Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia 9

10 szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, auto - casco 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula początku ochrony ubezpieczeniowej 10. Klauzula przewłaszczenia zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków i mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co do dnia). Limit: zł dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zł dla ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy wszystkich ryzyk w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 11. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 12. Klauzula wyłączenia regresu 13. Klauzula akceptacji zabezpieczeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane były ubezpieczycielowi wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 14. Klauzula wyrównania kwot Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony 15. Klauzula ubezpieczenia drobnych prac (robót) budowlano-montażowych uzgodniły, że jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że suma ubezpieczenia jednej lub wielu ubezpieczonych pozycji jest wyższa od ich wartości ubezpieczenia, uzyskane w ten sposób nadwyżki podzielone zostaną pomiędzy te pozycje, w stosunku do których zachodzi niedoubezpieczenie, lub których suma ubezpieczenia okazała się zbyt niska ze względu na koszty powstałe w związku z likwidacją szkody. Klauzula ta dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, klauzula zastrzeżeniem, iż klazula ta nie dotyczy środków obrotowych ubezpieczonych na sumy zmienne i mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko., Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych 10

11 wymagających pozwolenia na budowę (pozwolenie zgodnie z prawem budowlanym b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 1.000,00zl. 16. Klauzula katastrofy budowlanej Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł 17. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT 18. Klauzula dewastacji wandalizmu Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku., od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również pacjentów; ochrona dotyczyć ma mienie zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z wyłączeniem dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 19. Klauzula mienia w transporcie Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, że znajduje się na terenie RP. Ubezpieczenie obejmuje ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, w tym również, zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku uszkodzenia środka transportu, wypadku środka transportu). Dotyczy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego 20. Likwidacyjna środków trwałych 21. Klauzula użytkowania aparatury medycznej poza miejscem ubezpieczenia 22. Klauzula rzeczoznawców bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zostanie objęta ochroną ubezpieczeniową aparatura medyczna także poza miejscem ubezpieczenia, również podczas transportu, załadunku i wyładunku. Limit: zł na jedno i na wszystkie zdarzenia Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ramach zawartych umów ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje kosztów poniesionych na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł. 11

12 Dotyczy wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ryzyka OC 23. Samolikwidacji małych szkód 24. Klauzula przepięć 25. Ryzyko aktów terroryzmu Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo po uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: a) datę sporządzenia protokołu b) skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół c) datę wystąpienia szkody d) przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe) e) wykaz uszkodzonego mienia f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody g) szacunkową wartość szkody h) dokumentację fotograficzną Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel zażąda odpowiednio do stanu rzeczy. W przypadku jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje się także do zawiadomienia stosownych organów Policji. Powyższe postanowienia, w żadnym razie: a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczyciela faktu wystąpienia szkody, b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne., sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), jak również w wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego (m.in. wskutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny i urządzenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit odpowiedzialności : ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ponadto ochroną zostaje objęte ryzyko szkód spowodowanych przepięciem pomimo braku wymaganych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - limit odpowiedzialności zł Franszyza redukcyjna: 5%, nie więcej niż zł, do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł Franszyza redukcyjna: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł 26. Klauzula kradzieży zwykłej 27. Klauzula ubezpieczenia szyb Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia (ochrona nie dotyczy wartości pieniężnych w tym gotówki) Dla potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą. Udział własny w każdej szkodzie: 500,00 zł za wyjątkiem szkód w mieniu pracowników. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej: 5.000,00 zł. Po wygaśnięciu limitu umowa w tej części wygasa. Dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limit zł), Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od 12

13 28. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 29. Klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych 30. Klauzula pokrycia majątku nabytego przed przetargiem 31. Klauzula potrącenia rat 32. Klauzula szkód mechanicznych 33. Klauzula składowania ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczeniem są objęte przedmioty takie jak: oszklenia ścienne i dachowe; szyby okienne i drzwiowe; płyty szklane, które stanowią część gablot, kontuarów, stołów; przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin; lustra; szyldy i transparenty, szklane wykładziny słupów, ścian, filarów; tablice świetlne; wykładziny szklane i kamienne, gabloty, szyldy, neony, markizy i in. elementy oszklenia wewnętrznego i zewnętrznego Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 100 zł Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do umowy ubezpieczenia zastosowanie ma prewencyjna suma ubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która zastosowanie będzie miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia stwierdzonego w razie powstania szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu zapasów). Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w przypadku zastosowania przez Ubezpieczonego środków, o których mowa w art , Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wynikłe z ich zastosowania, nawet jeśli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Dotyczy wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty majątek Ubezpieczonego, powodujący wzrost wartości bądź zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia, w którego posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od r. do r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tego mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. Zgłoszenie przedmiotowego wykazu majątku do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 90 dni od początku okresu ubezpieczenia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia wykazu majątku do ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych, a raty nie opłacone nie stają się wymagalne. Dotyczy wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi. Za szkody spowodowane: działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści w postaci utraty zysku Limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 13

14 34. Klauzula śniegu, lodu 35. Klauzula kosztów ewakuacji 36. Klauzula dodatkowych kosztów akcji ratowniczej 37. Ubezpieczenie sprzętu od dostawy do włączenia do eksploatacji 38. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 39. Klauzula uderzenia pojazdu 40. Klauzula dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą 41. Klauzula czasu ochrony Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody: a) Wynikłe z opadów śniegu/zalegania lodu, które spowodują: uszkodzenie konstrukcji budynku/budowli od ciężaru śniegu/lodu (w tym szkody w mieniu powstałe w wyniku uszkodzenia konstrukcji budynku/budowli od ciężaru śniegu/lodu), zawalenie budynku/budowli od ciężaru śniegu/lodu (w tym szkody w mieniu powstałe w wyniku zawalenia się budynku/budowli od ciężaru śniegu/lodu), zalanie mienia wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu/lodu. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu/lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione koszty ewakuacji. Za koszty ewakuacji uważa się koszty związane z: a) transportem pracowników Ubezpieczającego oraz osób trzecich przebywających na terenie lokalizacji Ubezpieczającego, b) transportem sprzętu - mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia do pomieszczeń zastępczych, c) magazynowaniem sprzętu - mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w okresie maksymalnie do 3 dób od momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że odpowiedzialność za szkody oraz koszty powstałe w wyniku przeprowadzania akcji ratowniczej mającej na celu zapobieżenie powstania lub zwiększenia ewentualnej szkody do wysokości dodatkowych ,00 zł na zdarzenie. Jest to dodatkowy limit ponad limit określony w OWU (limit określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). W przypadku niedoubezpieczenia mienia objętego akcją ratowniczą nie ma zastosowania do tych szkód oraz kosztów zasada proporcji oraz niedoubezpieczenia. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem łub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego pozostaje chwilo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia (dot. sprzętu wcześniej sprawnego technicznie i eksploatowanego). Przez termin tymczasowo rozumie się okres do 6 miesięcy. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody spowodowane uderzeniem pojazdu w ubezpieczony przedmiot. Za taką szkodę uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00 zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. brak wpłaty przez Ubezpieczonego składki, bądź pierwszej z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki wyznaczając nowy termin zapłaty. Dopiero nie opłacenie zaległej składki w nowym wyznaczonym terminie spowoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zaległą składkę za okres faktycznie udzielanej ochrony. 14

15 Dotyczy wszystkich ryzyk IV. KLAUZULE FAKULTATYWNE: Nazwa klauzuli 1. Klauzula odtworzenia dokumentacji 2. Klauzula zwiększonych kosztów działalności 3. Klauzula fundusz prewencyjnego 4. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej 5. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Treść klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji Ubezpieczonego, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (w tym w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku). Limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku zakresem ubezpieczenia zostają objęte uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności. W szczególności : koszty niezbędne do wznowienia działalności szkodzie (w tym koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia, koszty wynajmu zastępczych maszyn i urządzeń w celu wznowienia działalności, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, koszty frachtu ekspresowego w tym lotniczego, koszty transportu. Limit odpowiedzialności : zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 5% zainkasowanych składek. Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznych regulaminów Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodno kanalizacyjnej maksymalnie do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, nie będzie umniejszana o wysokość wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży SZKODOWOŚĆ: Data szkody Data zgłoszenia S. szk. wypł. (zł) S. rez. na odszk. (stan)(zł) Ryzyko OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego Ogień i inne żywioły OC podmiotu medycznego Kradzież i rabunek Kradzież i rabunek Kradzież i rabunek OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego 15

16 Sprzęt elektroniczny OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego OC podmiotu medycznego Sprzęt elektroniczny Sprzęt elektroniczny Sprzęt elektroniczny OC klienta korporacyjnego OC podmiotu medycznego Sprzęt elektroniczny Kradzież i rabunek Kradzież i rabunek Ryzyka komunikacyjne: Wypłacone odszkodowanie (zł) ryzyko rezerwa OC OC zł 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY-

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): -WARUNKI MINIMALNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY- 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Informacje o Zamawiającym: Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia. I. Informacje ogólne

Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia. I. Informacje ogólne Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Numer REGON: Lokalizacje: Poznań, ul. Polna 33, Poznań, ul. Wawrzyniaka 43, Poznań, ul. Bukowska 35, Poznań, ul. Bukowska 39.

Numer REGON: Lokalizacje: Poznań, ul. Polna 33, Poznań, ul. Wawrzyniaka 43, Poznań, ul. Bukowska 35, Poznań, ul. Bukowska 39. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo