PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami: Novo Zrównoważonego Wzrostu (poprzednie nazwy: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB Zrównoważonego Wzrostu) Novo Obligacji (poprzednie nazwy: SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych, SEB Obligacji) Novo Akcji (poprzednie nazwy: SEB 3 Akcji, SEB Akcji) Novo Stabilnego Wzrostu (poprzednie nazwy: SEB 4 Stabilnego Wzrostu, SEB Stabilnego Wzrostu) Novo Obligacji Plus (poprzednie nazwy: SEB 5 Obligacji Plus, SEB Obligacji Plus) Novo Lokata (poprzednie nazwy: SEB Lokata, SEB Lokata) Fundusz powstał z połączenia następujących funduszy inwestycyjnych: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 5 Obligacji Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Organem Funduszu jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 tfi.pl, Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 14 maja 2007 roku, Warszawa. Data i miejsce sporządzenia niniejszego tekstu jednolitego Prospektu: 18 czerwca 2009 roku, Warszawa.

2 ROZDZIAŁ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu 2. Nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają osoby wymienione w punkcie 1 Nazwa: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 3. Oświadczenie osób wymienionych w punkcie 1 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie Informacyjnym jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy, nie istnieją poza ujawnionymi w Prospekcie informacyjnym okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Nazwa: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 Telefon: (+48) Fax: (+48) Adres internetowy: tfi.pl Adres poczty elektronicznej: 2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Zezwolenie na wykonywanie działalności zostało udzielone Towarzystwu w dniu 17 maja 2005 roku. 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Na dzień 31 grudnia 2008 roku, wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa: tys. zł Kapitał podstawowy: tys. zł Kapitał zapasowy: tys. zł Zysk netto (strata) bieżącego okresu: tys. zł 5. Informacja o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony Kapitał zakładowy Towarzystwa opłacony w całości. 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2

3 Podmiotem dominującymi wobec Towarzystwa jest pan Maciej Kwiatkowski posiadający 77,29% kapitału zakładowego Towarzystwa i 77,29% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są: pan Maciej Kwiatkowski, który posiada akcji serii A uprawniających do wykonywania 77,29% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, pan Krzysztof Łękarski, który posiada 999 akcji serii A uprawniających do wykonywania 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, pan Dariusz Wojdyga, który posiada 999 akcji serii B uprawniających do wykonywania 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Według wiedzy Towarzystwa wskazani powyżej akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż wynikające bezpośrednio z posiadanych akcji Towarzystwa. 7. Członkowie organów zarządzających i nadzorujących Towarzystwa oraz osoby zarządzające Funduszem 7.1. Zarząd Towarzystwa Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu Radosław Rejman Członek Zarządu 7.2. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa Marek Komorowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Paczuski Członek Rady Nadzorczej Tomasz Perkowski Członek Rady Nadzorczej 7.3. Osoby fizyczne zarządzające Funduszem Nie ma zastosowania. Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wszystkich Subfunduszy OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółce Komandytowo Akcyjnej. 8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Żadna z osób, o których mowa w pkt 7, nie pełni poza Towarzystwem funkcji mogących mieć znaczenia dla sytuacji Uczestników. 9. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, nieobjęte niniejszym Prospektem Informacyjnym Na dzień sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu Towarzystwo zarządzało także następującymi funduszami inwestycyjnymi: Aida Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; Novo Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Za 3 Grosze Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA FNP Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA NGO Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Terra Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Karolina Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA IV Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA V Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. Informacje o funduszu 1.1. Data decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Dnia 18 września 2006 r. KPWiG wydała decyzję zezwalającą na przekształcenie SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz SEB 5 Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 14 maja 2007 r. pod numerem RFj Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Novo FIO. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 3

4 Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W razie śmierci Uczestnika, z zastrzeżeniem Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnym Rejestrze małżeńskim, Fundusz jest obowiązany na żądanie: 1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; 2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa nie wykupione przez Fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa powyżej nie wchodzą do spadku po Uczestniku. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na równe części, tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem Uczestnicy IKE uprawnieni są do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz do składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy o IKE oraz Umowy o prowadzenie IKE Określenie praw Uczestników Novo FIO Uczestnik ma prawo do: nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, dostępu do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem żądania doręczenia Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Z tego względu, że Novo FIO powstał z przekształcenia SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz SEB 5 Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, opis zasad przeprowadzania zapisów nie ma zastosowania Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Podstawowe zasady nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. a), pkt ppkt 2., pkt ppkt 3. oraz ppkt 4. poniżej. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi w trybie określonym w pkt ppkt Wpłata środków pieniężnych, złożenie stosownego oświadczenia woli przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która nie posiada Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz wpisanie tej osoby do Rejestru jest równoznaczne z zawarciem umowy z Funduszem i przystąpieniem tej osoby do Funduszu. Umowa z Funduszem rozwiązuje się z dniem zamknięcia Rejestru. W przypadku osoby zamierzającej zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE, zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE jest równoznaczne z zawarciem umowy z Funduszem, o której mowa w zdaniu powyżej, skutkującej przystąpieniem tej osoby do Funduszu, z zastrzeżeniem pkt ppkt Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100 złotych. Każda kolejna wpłata, dokonana przez osobę będącą Uczestnikiem, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty, nie niższe jednak niż 1 zł, w umowach zawieranych w ramach realizacji pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 1000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty co najmniej 500 złotych, przy czym Fundusz może w Umowie o prowadzenie IKE określić niższe minimalne wpłaty Dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę wpłacającą środki pieniężne następuje w Dniu Wyceny, w którym Fundusz wpisze do Subrejestru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w przypadku wpłat bezpośrednich nie może nastąpić później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. 4

5 Wpisanie do Subrejestru odbywa się na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o złożeniu zlecenia nabycia oraz o dokonaniu wpłaty na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu, a w przypadku wpłat bezpośrednich na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. 2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym zlecenie nabycia oraz informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu, po cenie z tego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem ppkt 3 poniżej. 3. Jeżeli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu w dniu złożenia zlecenia nabycia, to nabycie Jednostki Uczestnictwa następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa w następnym Dniu Wyceny Szczegółowe zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa 1. Osoba przystępująca do Subfunduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa: a) poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku wskazanym w ppkt 4 jeżeli osoba ta jest uczestnikiem Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, b) poprzez przesłanie ważnego, prawidłowo wypełnionego, pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do Funduszu, korzystając wyłącznie z formularzy udostępnionych przez Fundusz i dokonanie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego tej osoby na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku wskazanym w ppkt 4 w innych wypadkach. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków przynajmniej następujących danych dotyczących osoby wpłacającej: imię i nazwisko albo nazwa (firma), adres zamieszkania albo adres siedziby, numer PESEL lub REGON, nazwa Subfunduszu oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do treści lub autentyczności nie będzie uznane za ważne zlecenie nabycia. 2. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa dokonując wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz prowadzony u Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w inny sposób. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków następujących danych: nazwa Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu wskazanego przez Fundusz, imię i nazwisko/nazwa wpłacającego, adres wpłacającego i wpisanie w tytule wpłaty numeru Subrejestru, imienia i nazwiska/nazwy Uczestnika. Dokument wpłaty zawierający powyższe dane stanowi odpowiednik formularza zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa, po zawarciu z Funduszem stosownej umowy, również poprzez przesyłanie środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz u Depozytariusza za pośrednictwem bankomatu. Umowa określać będzie w szczególności techniczne warunki korzystania z bankomatów w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa, a także sposób identyfikacji Uczestników oraz zasady przesyłania środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz. Umowa nie będzie ograniczała odpowiedzialności Funduszu, ani praw Uczestników, a także nie będzie nakładała na Uczestników dodatkowych obowiązków. 4. W przypadku, w którym zawierający w imieniu Funduszu Umowę o prowadzenie IKE nie jest uprawniony do przyjmowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE za pośrednictwem Dystrybutora lub w trybie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby zawierającej Umowę o prowadzenie IKE na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz, w tym na rachunek Towarzystwa, (przez co rozumie się także wpłatę środków pieniężnych objętych wypłatą transferową z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego Uczestnika IKE). Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika IKE, w tym imienia i nazwiska, numeru IKE, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego subfunduszu wskazanego przez Fundusz. Dokument wpłaty zawierający powyższe dane stanowi odpowiednik formularza zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w ppkt 1. a), ppkt 2., ppkt 3. oraz ppkt 4. data otrzymania informacji o wpływie środków na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku określonym w ppkt 1. i 4., odpowiada dacie otrzymania przez Fundusz informacji, o których mowa w pkt ppkt 1., zaś nabycie Jednostek następuje nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o wpłacie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym Fundusz otrzymał informację o dokonaniu wpłaty. 6. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub za pośrednictwem bankomatu ponosi osoba wpłacająca środki pieniężne. 7. Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację Uczestnika lub osoby działającej w imieniu Uczestnika, wymaganych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1505). Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa Cena Jednostki Uczestnictwa, określana jest w Dniu Wyceny. Cenę nabycia oblicza się według następującego wzoru: WAN/J P.= 1 X/100% gdzie: P. Cena Jednostki Uczestnictwa, WAN/J Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, X stawka opłaty manipulacyjnej Osoby dokonujące wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa otrzymują taką liczbę Jednostek, jaką mogą nabyć za wpłaconą przez nich kwotę, podzieloną przez cenę tej Jednostki Składanie zleceń, w tym składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu 5

6 1. Składanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie innych dyspozycji przewidzianych w Statucie dokonuje się w formie pisemnej na formularzu przedstawionym przez Dystrybutora lub Fundusz, chyba że Statut stanowi inaczej. Treść formularzy jest ustalana przez Fundusz. 2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek błędnego wypełnienia formularza przez osobę składającą zlecenie nabycia lub żądającą odkupienia Jednostek Uczestnictwa, a w szczególności za opóźnienie w zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych. Na podstawie tej umowy Uczestnik może składać zlecenia: nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, konwersji, zamiany, ustanowienia lub odwołania blokady oraz odwołania pełnomocnictwa. W umowie określony jest sposób identyfikacji Uczestnika składającego zlecenie oraz warunki techniczne składania i realizacji zleceń. Umowa zawiera udzielane przez Uczestnika pełnomocnictwo do wystawiania zleceń pisemnych na podstawie jego dyspozycji telefonicznych. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Funduszu wynikających z Statutu i przepisów prawa. 4. Przyjmowanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych odbywa się za pośrednictwem Funduszu lub wskazanych przez Fundusz Dystrybutorów. W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane przez Fundusz. Składanie zlecenia przebiega poprzez odpowiadanie na pytania pracownika Funduszu lub Dystrybutora. Na podstawie przyjętego zlecenia telefonicznego osoba upoważniona wystawia zlecenie na piśmie. 5. Realizacji podlegają tylko takie zlecenia składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały: a) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach, b) wypełnione i przesłane w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i autentyczności, c) podpisane przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, zgodnie ze wzorem podpisu określonym w umowie. 6. Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności. 7. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia za pomocą, którego przekazywane są dane Nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i żądać ich odkupienia tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz i żądać ich odkupienia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnik niemający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może udzielić pełnomocnictwa Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków, zwany dalej: Wspólnym Rejestrem Małżeńskim, z zastrzeżeniem ppkt Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po: a) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: i) wyrażają zgodę na żądanie przez każdego z nich odkupienia, bez ograniczeń, Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych, ii) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu żądań odkupienia, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Agent Transferowy może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami, iii) pozostają we wspólności majątkowej; b) zobowiązaniu się przez małżonków do natychmiastowego zawiadomienia listem poleconym Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej; c) zrzeczeniu się przez małżonków podnoszenia wobec Funduszu oraz Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z: i) dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, ii) odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie żądania złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej. 4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody obojga małżonków. Pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego z małżonków. 5. Uczestnictwo w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego ustaje w przypadku: a) ustania wspólności majątkowej w wyniku: i) ustania małżeństwa wskutek śmierci, ii) rozwiązania małżeństwa przez rozwód, iii) unieważnienie małżeństwa, iv) separacji, v) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej; b) orzeczenia sądowego o: i) zniesieniu wspólności majątkowej, ii) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, c) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 6. Ustanie uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt 5., lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi lub Funduszowi. 6

7 7. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą częścią dysponuje się w myśl umownego lub sądowego działu spadku. 8. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ppkt 5. a) ii), iii), iv) i v) oraz ppkt 5. b) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych Rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych. 9. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający. IKE nie może być prowadzone w ramach Wspólnych Rejestrów Małżeńskich Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ppkt 2. i 3. niniejszego punktu, nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę, od której Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa, jeżeli od dnia wyceny tego zlecenia odkupienia do dnia złożenia zlecenia nabycia Jednostek nie upłynęło 90 dni, jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty wyceny pierwszego odkupienia uwzględnionego w sumowaniu. 2. Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. 3. Przepisy ppkt 1. stosuje się odpowiednio do tych osób, od których Fundusz odkupił wszystkie Jednostki Uczestnictwa bądź jedynie ich część. 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w ppkt 1. jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli (żądanie odkupienia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi. 2. Z zastrzeżeniem ppkt 11., Uczestnik może zażądać odkupienia części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym żądanie odkupienia może dotyczyć bądź określonej ilości Jednostek Uczestnictwa, bądź odkupienia Jednostek za określoną kwotę pieniężną. W przypadku, gdy Uczestnik żąda odkupienia Jednostek za kwotę pieniężną równą lub przewyższającą wartość posiadanych przez niego Jednostek, Fundusz odkupuje wszystkie jego Jednostki. 3. Uczestnik może zażądać wielokrotnego, w tym systematycznego, odkupywania od niego Jednostek Uczestnictwa. W żądaniu wielokrotnego odkupywania Jednostek, Uczestnik wskazuje dzień, w którym takie żądanie staje się skuteczne. 4. Uczestnik może zażądać systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez wskazanie, że każdorazowa wartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa ma odpowiadać dochodowi uzyskanemu przez Uczestnika z tytułu jego uczestnictwa w Funduszu. 5. Odwołanie zlecenia, o którym mowa w ppkt 3 i 4 wywołuje skutki po otrzymaniu przez Agenta Transferowego oświadczenia w tym przedmiocie, jednak nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od odebrania takiego oświadczenia przez Fundusz lub Dystrybutora. 6. Odkupienie Jednostek nie może być dokonane przez Fundusz później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne. 7. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 8. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby poniżej 50,00 złotych, odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze. 9. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 50,00 złotych albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie wynosić 50,00 złotych. W przypadku, jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 50,00 złotych Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 50,00 złotych. 10. Towarzystwo działając jako organ Funduszu może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, o której mowa w ppkt 8 lub minimalną wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w ppkt 9 w odniesieniu do Subrejestrów prowadzonych w ramach planów systematycznego oszczędzania lub pracowniczych programów emerytalnych. W takich przypadkach umowa o przystąpienie do planu systematycznego oszczędzania lub umowa o wnoszenie składek do Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego określi minimalne wartości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 11. W przypadku żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, Fundusz dokonuje odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy Uczestnik IKE dokonuje konwersji lub zamiany pomiędzy prowadzącymi IKE Uczestnika funduszami inwestycyjnymi lub subfunduszami zarządzanymi przez Towarzystwo oraz wyjątków określonych w Ustawie o IKE Dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia, po cenie obliczonej zgodnie z punktami poniższymi. 2. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny do godziny otwarcia notowań na rynku kasowym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. 3. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia notowań na rynku kasowym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. 7

8 4. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku określonym w pkt ppkt 3. i ppkt 4. powyżej, następuje w dniach określonych przez Uczestnika w takim zleceniu po cenie z tego dnia. Jeżeli dzień określony przez Uczestnika nie jest Dniem Wyceny, ceną odkupienia jest cena Jednostki z ostatniego Dnia Wyceny Konwersja Jednostek Uczestnictwa Novo FIO 1. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa subfunduszu wydzielonego w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W ramach konwersji odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu wydzielonego w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego następuje w tym samym Dniu Wyceny, przy czym dla zleceń konwersji złożonych począwszy od dnia 22 czerwca 2009 roku dzień ten przypada nie wcześniej, niż na dzień następujący po dniu złożenia zlecenia. W przypadku dokonania konwersji Uczestnik jest zwolniony z opłaty manipulacyjnej, z zastrzeżeniem ppkt 2. i ppkt 3. poniżej. 2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej obowiązująca w subfunduszu wydzielonym w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszty opłat manipulacyjnych do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. 3. W przypadku drugiej i kolejnych konwersji dokonanych przez Uczestnika do Subfunduszu w okresie kwartału kalendarzowego Towarzystwo będzie pobierało niezależnie od innych opłat, które mogą być pobrane przez Towarzystwo od konwersji na zasadach określonych w Statucie, opłatę w wysokości 10,00 zł. 4. Uczestnik IKE może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zapisanych na IKE wyłącznie na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w ramach innego funduszu prowadzących dla niego IKE zarządzanych przez Towarzystwo, które to jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na IKE Uczestnika Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Novo FIO 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia. Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 2. Żądając odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik wydaje dyspozycje co do sposobu wypłaty środków pieniężnych Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych 1. W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. 2. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest opłatą za zamianę. Opłata za zamianę jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami określonymi dla opłaty manipulacyjnej pobieranej za konwersję Jednostek Uczestnictwa Wypłaty kwot należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika tj. w przypadku: zleceń nabycia realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia, zleceń odkupienia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika, który, w przypadku: zlecenia nabycia może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia i wpłaty środków, zlecenia odkupienia może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia. W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: nabycia Jednostek Uczestnictwa różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, odkupienia Jednostek Uczestnictwa różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. W przypadku pisemnego zgłoszenia powyżej opisanego roszczenia Towarzystwu przez Uczestnika, Towarzystwo niezwłocznie naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę, chyba że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników, w przypadku, w którym niemożliwość terminowej realizacji zlecenia wynika z okoliczności, za które odpowiada: Uczestnik lub bank krajowy lub instytucja kredytowa. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyżej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa mając na uwadze prawidłowo ustaloną wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz, w przypadku Uczestników, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych, niż powinni byli 8

9 otrzymać z tytułu odkupienia mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci Uczestnikowi brakującą kwotę. 1.7.A. Częstotliwość zbywania i odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Fundusz bywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, to jest w każdym dniu w którym odbywa się sesja Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 1.7.B. Określenie terminu, w jakim najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa Termin, w jakim najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa, został określony w pkt i pkt powyżej. 1.7.C. Określenie terminu, w jakim najpóźniej nastąpi odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia Terminu, w jakim najpóźniej nastąpi odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, został określony w pkt powyżej Okoliczności, w których Novo FIO może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Statut nie przewiduje zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek na dwa tygodnie. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres nie przekraczający dwóch miesięcy, w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki w ratach Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa Novo FIO Ze względu na terytorialny zasięg oferty Novo FIO Jednostki Uczestnictwa Funduszu zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Usługi finansowe Ze względu na osoby, którym zbywane są Jednostki Uczestnictwa Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego Opodatkowanie Funduszu Ponieważ Fundusz jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych jest on zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) Opodatkowanie Uczestników W przypadku, gdy Uczestnikami są osoby fizyczne: Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT opodatkowane są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Nie dotyczy to dochodów z tytułu udziału w Funduszu w ramach indywidualnych kont emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych w przypadkach, o których mowa poniżej. Funduszami kapitałowymi w rozumieniu Ustawy o PIT są między innymi fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych. Od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się na podstawie art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem treści art. 52a Ustawy o PIT. Podatek ten jest pobierany także od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie oraz od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o PIT. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje jednostki uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje jednostki uczestnictwa począwszy od jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58) ustawy o PIT wolne o podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, 9

10 środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci Uczestnika. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o PIT wolne o podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, wypłatą transferową z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7a) z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75 % uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem tym jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1c Ustawy o PIT nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. W przypadku, gdy Uczestnikami są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej: Dochody tych podmiotów, z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i będą opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy podatek ten w roku 2008 wynosi 19% podstawy opodatkowania. Powyższe zasady opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestnikami są osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania z państwem osoby zagranicznej Wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbywania Jednostek Uczestnictwa ogłaszana jest na stronie najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny o godzinie 12: Określenie metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną Wartość Aktywów Aktywa Funduszu i Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu i zobowiązania Subfunduszy ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. 3) i pkt Wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy oraz wartość zobowiązań Funduszu oraz Subfunduszy w danym Dniu Wyceny jest ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i zobowiązań w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów wszystkich Subfunduszy w danym Dniu Wyceny o ich zobowiązania oraz zobowiązania Funduszu w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu jest równa wartości Aktywów tego Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Lokaty notowane na Aktywnym Rynku 1. Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: 1) wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku, 2) jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na postawie, którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia albo inną ustaloną przez Aktywny Rynek wartość stanowiącą jego odpowiednik, który to kurs lub wartość koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 3) jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas kurs koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 3. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 2, jest możliwość dokonania transakcji na danym rynku. W przypadku niemożliwości zastosowania kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rynek główny ustalany będzie w oparciu o ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku. 4. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 3, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ppkt 1, w dniu dokonywania wyceny określa się o godzinie 12:00. O godzinie 12:00 następuje kumulacja obrotów na Aktywnym Rynku w Polsce oraz dostępne są bieżące kursy walutowe wyliczane przez Narodowy Bank Polski. 6. Zgodnie z postanowieniami podpunktów powyższych będą wyceniane następujące lokaty: 10

11 1) akcje, 2) warranty, 3) prawa do akcji, 4) prawa poboru, 5) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, listy zastawne, weksle i inne dłużne papiery wartościowe, 6) instrumenty pochodne, 7) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku 1. Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) akcje i prawa do akcji przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) w porównaniu do kursów akcji spółek notowanych na Aktywnym Rynku, 2) prawa poboru w oparciu o ich wartość teoretyczną, 3) obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, listy zastawne, weksle i inne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe i wierzytelności pieniężne w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, 4) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne z zastosowaniem Efektywnej Stopy Procentowej, a wbudowany instrument w oparciu o model właściwy zgodnie z ppkt 5) poniżej dla wyceny danego instrumentu pochodnego, 5) instrumenty pochodne w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu składnika lokat: a) w przypadku kontraktów terminowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przy czym w przypadku kontraktów terminowych dotyczących walut stosuje się model wyceny oparty na kursach interpolowanych (wyznaczany z porównania kursu bieżącego i kursu terminowego z uwzględnieniem terminu wykonania transakcji terminowej), b) w przypadku instrumentów typu opcyjnego: model Blacka Scholesa; 6) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń, które miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, do godziny określonej w pkt ppkt 5 w Dniu Wyceny. 2. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 3. Modele wyceny, o których mowa w ppkt 1, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. 4. Modele i metody wyceny składników lokat, o których mowa w ppkt 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych. Pożyczki papierów wartościowych 1. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu i Subfunduszy denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której są denominowane. 2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu i Subfunduszy, o których mowa w ppkt 1, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 3. Wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty euro. 4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 110, poz. 1269), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 5. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Subfundusz. 2. Informacje o subfunduszach 2.1. Novo Zrównoważonego Wzrostu Zasady polityki inwestycyjnej Novo Zrównoważonego Wzrostu Główne kategorie lokat Novo Zrównoważonego Wzrostu oraz ich dywersyfikacja charakteryzująca specyfikę Subfunduszu Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są: akcje, prawa do akcji, dłużne papiery wartościowe, w tym bony skarbowe, obligacje, listy zastawne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, albo w dłużne papiery wartościowe Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Lokaty w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie: oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji emitenta akcji (analizy fundamentalnej), oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent, względnej atrakcyjności wyceny rynkowej akcji emitenta. Lokaty w papiery dłużne są dokonywane przede wszystkim na podstawie: obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej krajów będących emitentami tych papierów wartościowych, analizy fundamentalnej, a w szczególności wypłacalności, emitentów pozarządowych, 11

12 przebiegu krzywej dochodowości, realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku do innych rynków papierów wartościowych, ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe Jeżeli na rzecz Novo Zrównoważonego Wzrostu mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, oraz określenie wpływu zawarcia takich umów na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną 1. Z zastrzeżeniem pkt 2, Subfundusz może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów giełdowych. 2. Subfundusz przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 1) płynności, 2) ceny, 3) dostępności, 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 3. Instrumenty Pochodne, o których mowa w pkt 1 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych, 2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne w celu ograniczenia tego ryzyka, 3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego. 4 jeśli nabycie bądź sprzedaż Instrumentu Pochodnego od instrumentu bazowego skorelowanego z Instrumentami Pochodnymi znajdującymi się w portfelu Subfunduszu jest bardziej atrakcyjna niż odpowiadająca temu sprzedaż bądź nabycie Instrumentów Pochodnych w portfelu. 4. Subfundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na następujących rynkach zorganizowanych w: a) Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na następujących rynkach: NYSE lub NASDAQ, Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade), Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Ice Futures, International Securities Exchange, NYBOT (New York Board of Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange), PCX (Pacific Exchange), PHLX (Philadelphia Stock Exchange) b) Australii, na rynku Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, c) Islandii, na rynku Iceland Stock Exchange, d) Japonii, na następujących rynkach: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, e) Korei Południowej, na rynku Korea Stock Exchange, f) Meksyku, na rynku Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), g) Nowej Zelandii, na rynku New Zealand Stock Exchange, h) Szwajcarii, na rynku Swiss Exchange, Swiss Market Data i) Turcji, na rynku Istanbul Stock Exchange. j) Kanadzie, na rynku Canadian Exchange Group, Bourse de Montreal, TSX Group, k) Norwegii, na rynku Oslo Stock Exchange, 2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 5. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Subfundusz, sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 4) bazę dla tych instrumentów stanowią: a) indeksy giełdowe, b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, c) kursy walut, d) stopy procentowe. Umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawierane są między innymi w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. Ryzyko to ulega, więc zmniejszeniu poprzez zawieranie 12

13 tych umów. Jednakże umowy te pociągają za sobą określone w umowie zobowiązania finansowe ze strony kontrahenta, które powodują powstanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, co wpływa na wzrost ryzyka kredytowego Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Novo Zrównoważonego Wzrostu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Novo Zrównoważonego Wzrostu w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Novo Zrównoważonego Wzrostu Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego rynku. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela papierów wartościowych. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe składa się z ryzyka niewypłacalności emitentów oraz ryzyka kontrahenta. Ryzyko niewypłacalności emitentów, charakterystyczne dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po dacie dokonania transakcji. Ryzyko rozliczenia Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. Ryzyko płynności Ryzyko związane z niemożnością realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie dużego pakietu papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. Ryzyko walutowe Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Novo Zrównoważonego Wzrostu Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia jego celu inwestycyjnego, a także określonej stopy zwrotu z dokonanej przez Uczestnika inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować znaczne wahania wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, a tym samym czasowe obniżenie zainwestowanego kapitału. Jednocześnie dochodowość Subfunduszu jest związana także z właściwym zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich inwestycji. Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności na wystąpienie, których Uczestnik nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ Ryzyko to obejmuje możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenia Funduszu z innym funduszem oraz zmianę polityki inwestycyjnej. Ryzyko niewypłacalności gwaranta Zgodnie ze postanowieniami Statutu Subfundusz będzie mógł inwestować nawet do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe jednego emitenta tych papierów, jeżeli te papiery wartościowe są gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Istnieje tym samym ryzyko, że w przypadku niewypłacalności emitenta, a także gwaranta możliwa jest utrata znacznych Aktywów przez Subfundusz. Ryzyko inflacji Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu Subfunduszu aktywów. Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu Określenie profilu inwestora 13

14 Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wyższych stóp zwrotu niż rentowność papierów dłużnych lub oprocentowanie lokat bankowych, ale i akceptuje duże wahania wartości Jednostki Uczestnictwa związane przede wszystkim z wysokim dopuszczalnym udziałem akcji w portfelu Subfunduszu. Subfundusz dzięki zmiennej alokacji aktywów pomiędzy akcjami i papierami dłużnymi jest mniej podatny na spadki cen akcji od funduszy inwestujących wyłącznie w akcje. Inwestor powinien na bieżąco obserwować sytuację na GPW lub założyć kilkuletni horyzont swojej inwestycji Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz Wskazanie przepisów Statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określają Art Części I Statutu Funduszu oraz Art. 8 Części II Statutu Funduszu Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC), wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Novo Zrównoważonego Wzrostu w średniej wartości wartości aktywów netto Subfunduszu za cały rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych WKC za 2008 rok wynosi 4,00%. WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu prowadzoną w ramach Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Następujące koszty nie są włączone do wskaźnika WKC: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, koszty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, koszty świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, kosztów związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo pobiera od każdej wpłaty opłatę manipulacyjną według stawki określonej w tabeli stawek opłat manipulacyjnych, przy czym maksymalna stawka opłaty wynosi 5,5 % od danej wpłaty. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej przy danej wpłacie stanowi, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadająca na Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika w tym Subfunduszu na dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa, powiększona o wartość dokonywanej wpłaty do Subfunduszu. Powyższa zasada nie ma zastosowania przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania. Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczestnictwa, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku jej ponoszenia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki w stosunku do wszystkich nabywców, określonych grup nabywców Jednostek Uczestnictwa bądź poszczególnych nabywców Jednostek Uczestnictwa może nastąpić: a) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu, b) w przypadku nabywania przez jednego nabywcę, jednorazowo lub łącznie Jednostek Uczestnictwa za kwotę przekraczającą złotych lub złożenia deklaracji nabycia jednostek za taką kwotę w określonym czasie, c) w ramach uczestnictwa w planie systematycznego oszczędzania, uczestnictwa w prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych, gromadzenia oszczędności na IKE lub w stosunku do osób uczestniczących w Funduszu lub innych funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, co najmniej przez okres 3 miesięcy, d) w stosunku do pracowników Towarzystwa i ich najbliższej rodziny, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa, pracowników Dystrybutorów, e) w stosunku do osób będących uczestnikami innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, f) w stosunku do osób dokonujących wpłat bezpośrednich do Funduszu, w tym za pośrednictwem bankomatów. Towarzystwo może pobierać także opłatę manipulacyjną przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, z którym wiąże się otwarcie Rejestru w ramach planu systematycznego oszczędzania. Dotyczy to uczestnictwa w planach systematycznego oszczędzania utworzonych przez Fundusz, których warunki nie przewidują pobierania od Uczestników innych opłat manipulacyjnych niż opłata za otwarcie Rejestru. Opłata za otwarcie Rejestru, ustalona jest w umowie o przystąpienia do planu systematycznego oszczędzania i nie może być wyższa niż 160 zł. Opłata za konwersję Jednostek Uczestnictwa W przypadku dokonania konwersji Uczestnik jest zwolniony z opłaty manipulacyjnej, z zastrzeżeniem akapitów poniższych. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej obowiązująca w subfunduszu wydzielonym w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszty opłat manipulacyjnych do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. W przypadku drugiej i kolejnych konwersji dokonanych przez Uczestnika do Subfunduszu w okresie kwartału kalendarzowego Towarzystwo będzie pobierało niezależnie od innych opłat, które mogą być pobrane przez Towarzystwo od konwersji na zasadach określonych w Statucie, opłatę w wysokości 10,00 zł. Do zwolnienia lub obniżenia wysokości opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące zwolnienia lub obniżenia opłaty wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa. Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa 14

15 Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest opłatą za zamianę. Opłata za zamianę jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami określonymi dla opłaty manipulacyjnej pobieranej za konwersję Jednostek Uczestnictwa. Opłata w ramach reinwestycji Jednostek Uczestnictwa Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu przez osobę, od której Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Opłata w ramach odpłatnej blokady Jednostek Uczestnictwa Za ustanowienie odpłatnej blokady Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo pobiera opłatę w wysokości 0,5% wartości blokowanych Jednostek Uczestnictwa, lecz jednorazowo nie więcej niż 100, zł. Opłata w ramach prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych Towarzystwo jest uprawnione do pobrania w związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE jednorazowej opłaty za otwarcie Rejestru, która jest pobierana przy pierwszej wpłacie na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu w ramach IKE. Opłata za otwarcie Rejestru ustalana jest w Umowie o IKE i nie może być wyższa niż 1000 złotych. Niezależnie od powyższej opłaty Towarzystwo jest uprawnione do pobrania w związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE także opłaty manipulacyjnej związanej ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych objętą Regulaminem IKE. W ramach IKE mogą być pobierane wyłącznie opłaty wskazane wyżej, tj. opłata za otwarcie Rejestru i opłata manipulacyjna związana ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa, stanowiące formę opłaty wskazanej w art. 86 ust. 2 Ustawy oraz opłata, o której mowa poniżej. W przypadku dokonywania wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE z Funduszem, Towarzystwo jest uprawnione do pobrania dodatkowej opłaty, stanowiącej opłatę wskazaną w art. 39 ust. 1 Ustawy o IKE, w wysokości 5% od dokonanej wypłaty transferowej lub zwrotu, z zastrzeżeniem, że opłata ta nie jest pobierana w przypadku konwersji w ramach IKE. Zasady naliczania dodatkowej opłaty określone są w tabeli opłat manipulacyjnych objętej Regulaminem IKE. Towarzystwo może zwolnić z opłat, o których mowa powyżej, lub obniżyć wysokość tych opłat, lub odroczyć w czasie ich pobranie całości lub części, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Rejestru, zbywanie lub konwersję Jednostek Uczestnictwa. Zastosowanie zwolnień, obniżek lub odroczenia w pobraniu opłat może nastąpić pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w IKE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na IKE w zdefiniowanym okresie Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; Nie ma zastosowania Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie miesięczne, które naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego. Wynagrodzenie obliczane jest od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż 4% w skali roku. Wysokość wynagrodzenia, jaka będzie pobierana jest ustalana przez zarząd Towarzystwa. Wynagrodzenie przekazywane jest ze środków Subfunduszu w wysokości skumulowanej ze wszystkich dni w danym miesiącu, na ostatni dzień każdego miesiąca, w terminie do 7 dnia roboczego następnego miesiąca Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Nie ma zastosowania Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem Następujące usługi dodatkowe realizowane są na rzecz Subfunduszu przez podmioty prowadzące działalność maklerską w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi: przekazywanie przygotowanych przez te podmioty analiz lub rekomendacji, oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń zawarcia transakcji. Towarzystwo, ani Subfundusz nie ponosi w związku ze świadczeniem takich usług przez podmioty prowadzące działalność maklerską jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz tych podmiotów. Jedynym kosztem ponoszonym przez Subfundusz lub Towarzystwo są prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, na których ustalenie nie wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską świadczeń dodatkowych. Świadczenia dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 15

16 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU NADZIEŃ R tys. zł w tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat ŚREDNIA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 3 LATA 6,54% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% ŚREDNIA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 5 LAT 1,54% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% ŚREDNIA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 10 LAT 7,51% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu określonego przez Subfundusz Dla Novo Zrównoważonego Wzrostu benchmark to: 16

17 *WIG + 0.5*Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1 3 Yr minus koszty zarządzania ,5 * WIG + 0,5 * 3 letni swap procentowy minus koszty zarządzania ,5 * WIG + 0,5 * 3 letni swap procentowy Średnia arytmetyczna z benchmarków SEB2 (średnia ze średniej rentowności bonów skarbowych 52 tygodniowych z ostatnich 4 przetargów minus koszty zarządzania) i SEB3 (Indeks WIG) Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt ŚREDNIA STOPA ZWROTU ZE WZORCA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 3 LATA 4,14% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% ŚREDNIA STOPA ZWROTU ZE WZORCA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 5 LAT 4,46% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% ŚREDNIA STOPA ZWROTU ZE WZORCA NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZA OSTATNIE 10 LAT 9,61% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości Informacje o utworzeniu rady inwestorów Statut nie przewiduje utworzenia Rady Inwestorów Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszy opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusze polityką inwestycyjną 17

18 Działając w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadczam, że wskazane powyżej metody i zasady wyceny Aktywów Subfunduszu są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także potwierdzam zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną. Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną Dla Zarządu SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Szturmowa 2A Warszawa Przedmiot umowy Na podstawie umowy z dnia 18 września 2006 r. z SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Szturmowej 2A, Warszawa ( Towarzystwo ) wykonaliśmy prace atestujące zgodność metod i zasad wyceny aktywów ( metody i zasady ), przyjętych przez SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Szturmowej 2A, Warszawa ( Fundusz ) w odniesieniu do aktywów Subfunduszu SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu ( Subfundusz ) z przepisami rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodność i kompletność tych zasad z polityką inwestycyjną Subfunduszu opisaną w Statucie Funduszu ( Statut ). Metody i zasady wyceny aktywów przyjęte przez Fundusz w odniesieniu do aktywów Subfunduszu przedstawione zostały w Rozdziale III punkt 1.6 Prospektu informacyjnego Funduszu ( Prospekt ). Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest zawarta w Rozdziale II art. 6 Statutu załączonego do Prospektu. Rozgraniczenie odpowiedzialności Za przyjęcie metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodność i kompletność tych zasad z polityką inwestycyjną Subfunduszu odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. Naszym zadaniem było sporządzenie oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej. Kryteria Oceny Prace wykonaliśmy stosownie do Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych. Nasza praca polegała na zapoznaniu się z opisanymi w Prospekcie metodami i zasadami wyceny aktywów Subfunduszu i porównaniu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 r. z późn. zm.) oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 231 z 2004 r.) ( Rozporządzenie ). Ponadto zapoznaliśmy się z polityką inwestycyjną Subfunduszu opisaną w Rozdziale II art. 6 Statutu, aby stwierdzić, czy zawarte w Prospekcie metody i zasady wyceny aktywów obejmują wszystkie ujęte w Statucie inwestycje. Uważamy, że przeprowadzone prace stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia niniejszego oświadczenia. Opinia Naszym zdaniem, metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu, zawarte w Rozdziale III punkt 1.6 Prospektu, są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z Rozporządzeniem oraz Ustawą o rachunkowości i przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną, a także obejmują kompletnie składniki inwestycji Subfunduszu wymienione w Rozdziale II art. 6 Statutu. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu dołączenia do Prospektu informacyjnego Funduszu SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 z 2004 r. z późn. zm.) i nie może być wykorzystane w żadnym innym celu bez naszej pisemnej zgody. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Andrzej J. Konopacki Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 1750/287 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 18 września 2006 r. Uwaga! W związku z aktualizacją Prospektu opis metod i zasad wyceny aktywów przyjętych przez Fundusz dla aktywów Subfunduszu został w całości i bez zmian przeniesiony do punktu Rozdziału III Prospektu. Uwaga! Nazwa Subfunduszu SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu została zmieniona na SEB Zrównoważonego Wzrostu, a następnie na Novo Zrównoważonego Wzrostu Novo Obligacji Zasady polityki inwestycyjnej Novo Obligacji Główne kategorie lokat Novo Obligacji oraz ich dywersyfikacja charakteryzująca specyfikę Subfunduszu Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są: dłużne papiery wartościowe około 90%, w tym bony skarbowe, obligacje, listy zastawne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Novo Obligacji może lokować ponad 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Lokaty w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie: obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej krajów będących emitentami tych papierów wartościowych, analizy fundamentalnej, a w szczególności wypłacalności, emitentów pozarządowych, 18

19 przebiegu krzywej dochodowości, realnych stóp procentowych oraz względnej wyceny w stosunku do innych rynków papierów wartościowych, ratingu emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe, przyszłego kształtowania się kursu waluty, w której dokonywane są lokaty Jeżeli na rzecz Subfunduszu mogą być zawierane umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, oraz określenie wpływu zawarcia takich umów na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną 1. Z zastrzeżeniem pkt 2, Subfundusz może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów giełdowych. 2. Subfundusz przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 1) płynności, 2) ceny, 3) dostępności, 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 3. Instrumenty Pochodne, o których mowa w pkt 1 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych, 2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne w celu ograniczenia tego ryzyka, 3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego. 4) jeśli nabycie bądź sprzedaż Instrumentu Pochodnego od instrumentu bazowego skorelowanego z Instrumentami Pochodnymi znajdującymi się w portfelu Subfunduszu jest bardziej atrakcyjna niż odpowiadająca temu sprzedaż bądź nabycie Instrumentów Pochodnych w portfelu. 4. Subfundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na następujących rynkach zorganizowanych w: a) Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na następujących rynkach: NYSE lub NASDAQ, Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade), Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Ice Futures, International Securities Exchange, NYBOT (New York Board of Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange), PCX (Pacific Exchange), PHLX (Philadelphia Stock Exchange) b) Australii, na rynku Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, c) Islandii, na rynku Iceland Stock Exchange, d) Japonii, na następujących rynkach: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, e) Korei Południowej, na rynku Korea Stock Exchange, f) Meksyku, na rynku Mexico Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, g) Nowej Zelandii, na rynku New Zealand Stock Exchange, h) Szwajcarii, na rynku Swiss Exchange, Swiss Market Data i) Turcji, na rynku Istanbul Stock Exchange. j) Kanadzie, na rynku Canadian Exchange Group, Bourse de Montreal, TSX Group, k) Norwegii, na rynku Oslo Stock Exchange, 2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 5. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Subfundusz, sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 4) bazę dla tych instrumentów stanowią: a) indeksy giełdowe, b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, c) kursy walut, d) stopy procentowe. Umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawierane są między innymi w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. Ryzyko to ulega, więc zmniejszeniu poprzez zawieranie tych umów. Jednakże umowy te pociągają za sobą określone w umowie zobowiązania finansowe ze strony kontrahenta, które powodują powstanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, co wpływa na wzrost ryzyka kredytowego. 19

20 Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Novo Obligacji, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Novo Obligacji w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Novo Obligacji Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego rynku. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela papierów wartościowych. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe składa się z ryzyka niewypłacalności emitentów oraz ryzyka kontrahenta. Ryzyko niewypłacalności emitentów, charakterystyczne dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po dacie dokonania transakcji. Ryzyko rozliczenia Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. Ryzyko płynności Ryzyko związane z niemożnością realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie dużego pakietu papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. Ryzyko walutowe Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Novo Obligacji Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia jego celu inwestycyjnego, a także określonej stopy zwrotu z dokonanej przez Uczestnika inwestycji w Jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może powodować znaczne wahania wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, a tym samym czasowe obniżenie zainwestowanego kapitału. Jednocześnie dochodowość Subfunduszu jest związana także z właściwym zarządzaniem i podejmowanymi przez Towarzystwo decyzjami inwestycyjnymi. Uczestnicy powinni wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ decyzji inwestycyjnych na rentowność ich inwestycji. Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności na wystąpienie, których Uczestnik nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ Ryzyko to obejmuje możliwość otwarcia likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenia Funduszu z innym funduszem oraz zmianę polityki inwestycyjnej. Ryzyko niewypłacalności gwaranta Zgodnie ze postanowieniami Statutu Subfundusz będzie mógł inwestować nawet do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe jednego emitenta tych papierów, jeżeli te papiery wartościowe są gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Istnieje tym samym ryzyko, że w przypadku niewypłacalności emitenta, a także gwaranta możliwa jest utrata znacznych Aktywów przez Subfundusz. Ryzyko inflacji Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu Subfunduszu aktywów. Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez Subfundusz stopy zwrotu Określenie profilu inwestora 20

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (poprzednia nazwa: SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty) (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z

Bardziej szczegółowo

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Prospekt Informacyjny SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy DB Funds FIO ) z wydzielonymi subfunduszami: DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH DB FUND DYNAMICZNYM DB FUND

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (poprzednia nazwa: SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty) (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO Prospekt Informacyjny SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: 1) SEB Wschodnioeuropejski, 2) SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, 3) SEB Europejski,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Optimum FIO ) z wydzielonymi subfunduszami: OPTIMUM GOTÓWKOWY OPTIMUM OBLIGACJI OPTIMUM AKCJI Organem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SFIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO SFIO AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Agio Multistrategia, Agio Kapitał, Agio Agresywny 1, Agio Aktywnej Alokacji (subfundusz powstały z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami:

PROSPEKT INFORMACYJNY. MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z wydzielonymi subfunduszami: MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: MS Płynnościowy MS Obligacji MS Stabilnego Wzrostu MS Aktywnego Inwestowania MS Akcji Fundusz może używać skróconej nazwy w

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Rozdział III 1. Pkt.3.1.9. ppkt.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz.

prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru właściwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytułowa: W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r.

I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Funduszy oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND SFIO PORTFELOWY) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium SFIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień r.) CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień r.) CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień 26.07.2016 r.) CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND A, SUPERFUND

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy 23.03.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowy Z dniem 23 marca 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą DB Funds Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO Kapitał PLUS FIO

PROSPEKT INFORMACYJNY. AGIO Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO Kapitał PLUS FIO AGIO Kapitał PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: AGIO Kapitał PLUS FIO Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: AgioFunds Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Allianz Globalny SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz BRIC, - Allianz Akcji Azji i Pacyfiku. Allianz Globalny

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać nazwy Legg Mason Akcji FIO lub LM Akcji FIO. Do 1 października 2006 roku Fundusz działał pod nazwą Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Udzielając zgody Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. Subfundusz Dynamicznych Spółek 2. Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zmianą Firmy ING Usługi Finansowe S.A. na

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/179 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział I. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1/186 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniTotal Trend 3) UniWIBID (subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska

Bardziej szczegółowo

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. Subfundusz Dynamicznych Spółek 2. Subfundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz używa skrótu nazwy: QUERCUS PARASOLOWY SFIO Subfundusze Funduszu: QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU QUERCUS SELEKTYWNY

Bardziej szczegółowo