PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami: Novo Zrównoważonego Wzrostu (poprzednie nazwy: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB Zrównoważonego Wzrostu) Novo Obligacji (poprzednie nazwy: SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych, SEB Obligacji) Novo Akcji (poprzednie nazwy: SEB 3 Akcji, SEB Akcji) Novo Stabilnego Wzrostu (poprzednie nazwy: SEB 4 Stabilnego Wzrostu, SEB Stabilnego Wzrostu) Novo Obligacji Plus (poprzednie nazwy: SEB 5 Obligacji Plus, SEB Obligacji Plus) Novo Lokata (poprzednie nazwy: SEB Lokata, SEB Lokata) Fundusz powstał z połączenia następujących funduszy inwestycyjnych: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 5 Obligacji Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Organem Funduszu jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 tfi.pl, Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 14 maja 2007 roku, Warszawa. Data i miejsce sporządzenia niniejszego tekstu jednolitego Prospektu: 18 czerwca 2009 roku, Warszawa.

2 ROZDZIAŁ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu 2. Nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają osoby wymienione w punkcie 1 Nazwa: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 3. Oświadczenie osób wymienionych w punkcie 1 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie Informacyjnym jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy, nie istnieją poza ujawnionymi w Prospekcie informacyjnym okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu ROZDZIAŁ II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Nazwa: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 Telefon: (+48) Fax: (+48) Adres internetowy: tfi.pl Adres poczty elektronicznej: 2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Zezwolenie na wykonywanie działalności zostało udzielone Towarzystwu w dniu 17 maja 2005 roku. 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Na dzień 31 grudnia 2008 roku, wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: Wysokość kapitału własnego Towarzystwa: tys. zł Kapitał podstawowy: tys. zł Kapitał zapasowy: tys. zł Zysk netto (strata) bieżącego okresu: tys. zł 5. Informacja o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony Kapitał zakładowy Towarzystwa opłacony w całości. 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2

3 Podmiotem dominującymi wobec Towarzystwa jest pan Maciej Kwiatkowski posiadający 77,29% kapitału zakładowego Towarzystwa i 77,29% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa są: pan Maciej Kwiatkowski, który posiada akcji serii A uprawniających do wykonywania 77,29% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, pan Krzysztof Łękarski, który posiada 999 akcji serii A uprawniających do wykonywania 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, pan Dariusz Wojdyga, który posiada 999 akcji serii B uprawniających do wykonywania 9,08% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Według wiedzy Towarzystwa wskazani powyżej akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż wynikające bezpośrednio z posiadanych akcji Towarzystwa. 7. Członkowie organów zarządzających i nadzorujących Towarzystwa oraz osoby zarządzające Funduszem 7.1. Zarząd Towarzystwa Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Rafał Lis Członek Zarządu Radosław Rejman Członek Zarządu 7.2. Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa Marek Komorowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Paczuski Członek Rady Nadzorczej Tomasz Perkowski Członek Rady Nadzorczej 7.3. Osoby fizyczne zarządzające Funduszem Nie ma zastosowania. Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wszystkich Subfunduszy OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółce Komandytowo Akcyjnej. 8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Żadna z osób, o których mowa w pkt 7, nie pełni poza Towarzystwem funkcji mogących mieć znaczenia dla sytuacji Uczestników. 9. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, nieobjęte niniejszym Prospektem Informacyjnym Na dzień sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu Towarzystwo zarządzało także następującymi funduszami inwestycyjnymi: Aida Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; Novo Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Za 3 Grosze Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA FNP Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA NGO Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym; OPERA Terra Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA Karolina Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA IV Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym; OPERA V Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. ROZDZIAŁ III DANE O FUNDUSZU 1. Informacje o funduszu 1.1. Data decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Dnia 18 września 2006 r. KPWiG wydała decyzję zezwalającą na przekształcenie SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz SEB 5 Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 14 maja 2007 r. pod numerem RFj Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Novo FIO. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 3

4 Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W razie śmierci Uczestnika, z zastrzeżeniem Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnym Rejestrze małżeńskim, Fundusz jest obowiązany na żądanie: 1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Rejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; 2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa nie wykupione przez Fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa powyżej nie wchodzą do spadku po Uczestniku. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na równe części, tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez umieszczenie odpowiedniego ogłoszenia na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem Uczestnicy IKE uprawnieni są do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz do składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy o IKE oraz Umowy o prowadzenie IKE Określenie praw Uczestników Novo FIO Uczestnik ma prawo do: nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, dostępu do Prospektu i skrótu Prospektu Funduszu oraz półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem żądania doręczenia Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Z tego względu, że Novo FIO powstał z przekształcenia SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz SEB 5 Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, opis zasad przeprowadzania zapisów nie ma zastosowania Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Zbywanie Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Podstawowe zasady nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. a), pkt ppkt 2., pkt ppkt 3. oraz ppkt 4. poniżej. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane poprzez złożenie zlecenia nabycia bezpośrednio Funduszowi w trybie określonym w pkt ppkt Wpłata środków pieniężnych, złożenie stosownego oświadczenia woli przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która nie posiada Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz wpisanie tej osoby do Rejestru jest równoznaczne z zawarciem umowy z Funduszem i przystąpieniem tej osoby do Funduszu. Umowa z Funduszem rozwiązuje się z dniem zamknięcia Rejestru. W przypadku osoby zamierzającej zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE, zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE jest równoznaczne z zawarciem umowy z Funduszem, o której mowa w zdaniu powyżej, skutkującej przystąpieniem tej osoby do Funduszu, z zastrzeżeniem pkt ppkt Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100 złotych. Każda kolejna wpłata, dokonana przez osobę będącą Uczestnikiem, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty, nie niższe jednak niż 1 zł, w umowach zawieranych w ramach realizacji pracowniczych programów emerytalnych lub planów systematycznego oszczędzania. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 1000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty co najmniej 500 złotych, przy czym Fundusz może w Umowie o prowadzenie IKE określić niższe minimalne wpłaty Dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę wpłacającą środki pieniężne następuje w Dniu Wyceny, w którym Fundusz wpisze do Subrejestru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w przypadku wpłat bezpośrednich nie może nastąpić później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. 4

5 Wpisanie do Subrejestru odbywa się na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o złożeniu zlecenia nabycia oraz o dokonaniu wpłaty na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu, a w przypadku wpłat bezpośrednich na podstawie uzyskanych przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty na rachunek Subfunduszu u Depozytariusza lub u innego podmiotu prowadzącego rachunek nabyć Subfunduszu. 2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym zlecenie nabycia oraz informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu, po cenie z tego Dnia Wyceny, z zastrzeżeniem ppkt 3 poniżej. 3. Jeżeli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i informacja o dokonaniu wpłaty dotarły do Funduszu w dniu złożenia zlecenia nabycia, to nabycie Jednostki Uczestnictwa następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa w następnym Dniu Wyceny Szczegółowe zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa 1. Osoba przystępująca do Subfunduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa: a) poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku wskazanym w ppkt 4 jeżeli osoba ta jest uczestnikiem Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, b) poprzez przesłanie ważnego, prawidłowo wypełnionego, pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do Funduszu, korzystając wyłącznie z formularzy udostępnionych przez Fundusz i dokonanie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego tej osoby na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku wskazanym w ppkt 4 w innych wypadkach. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków przynajmniej następujących danych dotyczących osoby wpłacającej: imię i nazwisko albo nazwa (firma), adres zamieszkania albo adres siedziby, numer PESEL lub REGON, nazwa Subfunduszu oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do treści lub autentyczności nie będzie uznane za ważne zlecenie nabycia. 2. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa dokonując wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz prowadzony u Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w inny sposób. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków następujących danych: nazwa Subfunduszu, numer rachunku bankowego Subfunduszu wskazanego przez Fundusz, imię i nazwisko/nazwa wpłacającego, adres wpłacającego i wpisanie w tytule wpłaty numeru Subrejestru, imienia i nazwiska/nazwy Uczestnika. Dokument wpłaty zawierający powyższe dane stanowi odpowiednik formularza zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może nabywać dodatkowe Jednostki Uczestnictwa, po zawarciu z Funduszem stosownej umowy, również poprzez przesyłanie środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz u Depozytariusza za pośrednictwem bankomatu. Umowa określać będzie w szczególności techniczne warunki korzystania z bankomatów w związku z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa, a także sposób identyfikacji Uczestników oraz zasady przesyłania środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz. Umowa nie będzie ograniczała odpowiedzialności Funduszu, ani praw Uczestników, a także nie będzie nakładała na Uczestników dodatkowych obowiązków. 4. W przypadku, w którym zawierający w imieniu Funduszu Umowę o prowadzenie IKE nie jest uprawniony do przyjmowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE za pośrednictwem Dystrybutora lub w trybie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby zawierającej Umowę o prowadzenie IKE na rachunek bankowy Subfunduszu wskazany przez Fundusz, w tym na rachunek Towarzystwa, (przez co rozumie się także wpłatę środków pieniężnych objętych wypłatą transferową z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego Uczestnika IKE). Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika IKE, w tym imienia i nazwiska, numeru IKE, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego subfunduszu wskazanego przez Fundusz. Dokument wpłaty zawierający powyższe dane stanowi odpowiednik formularza zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w ppkt 1. a), ppkt 2., ppkt 3. oraz ppkt 4. data otrzymania informacji o wpływie środków na rachunek bankowy Subfunduszu lub rachunek bankowy Towarzystwa w przypadku określonym w ppkt 1. i 4., odpowiada dacie otrzymania przez Fundusz informacji, o których mowa w pkt ppkt 1., zaś nabycie Jednostek następuje nie później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o wpłacie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym Fundusz otrzymał informację o dokonaniu wpłaty. 6. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych gotówką w banku, przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub za pośrednictwem bankomatu ponosi osoba wpłacająca środki pieniężne. 7. Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację Uczestnika lub osoby działającej w imieniu Uczestnika, wymaganych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1505). Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz Cena i liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa Cena Jednostki Uczestnictwa, określana jest w Dniu Wyceny. Cenę nabycia oblicza się według następującego wzoru: WAN/J P.= 1 X/100% gdzie: P. Cena Jednostki Uczestnictwa, WAN/J Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, X stawka opłaty manipulacyjnej Osoby dokonujące wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa otrzymują taką liczbę Jednostek, jaką mogą nabyć za wpłaconą przez nich kwotę, podzieloną przez cenę tej Jednostki Składanie zleceń, w tym składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu 5

6 1. Składanie zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie innych dyspozycji przewidzianych w Statucie dokonuje się w formie pisemnej na formularzu przedstawionym przez Dystrybutora lub Fundusz, chyba że Statut stanowi inaczej. Treść formularzy jest ustalana przez Fundusz. 2. Towarzystwo nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek błędnego wypełnienia formularza przez osobę składającą zlecenie nabycia lub żądającą odkupienia Jednostek Uczestnictwa, a w szczególności za opóźnienie w zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. 3. Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych. Na podstawie tej umowy Uczestnik może składać zlecenia: nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, konwersji, zamiany, ustanowienia lub odwołania blokady oraz odwołania pełnomocnictwa. W umowie określony jest sposób identyfikacji Uczestnika składającego zlecenie oraz warunki techniczne składania i realizacji zleceń. Umowa zawiera udzielane przez Uczestnika pełnomocnictwo do wystawiania zleceń pisemnych na podstawie jego dyspozycji telefonicznych. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Funduszu wynikających z Statutu i przepisów prawa. 4. Przyjmowanie zleceń telefonicznych, telefaksowych lub internetowych odbywa się za pośrednictwem Funduszu lub wskazanych przez Fundusz Dystrybutorów. W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie zlecenia będzie nagrywane przez Fundusz. Składanie zlecenia przebiega poprzez odpowiadanie na pytania pracownika Funduszu lub Dystrybutora. Na podstawie przyjętego zlecenia telefonicznego osoba upoważniona wystawia zlecenie na piśmie. 5. Realizacji podlegają tylko takie zlecenia składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały: a) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach, b) wypełnione i przesłane w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i autentyczności, c) podpisane przez Uczestnika lub jego pełnomocnika, zgodnie ze wzorem podpisu określonym w umowie. 6. Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub autentyczności. 7. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia za pomocą, którego przekazywane są dane Nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła w dniu przystąpienia do funduszu 13 lat, lub inna osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i żądać ich odkupienia tylko przez przedstawiciela ustawowego tej osoby. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, lub inna osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może nabywać Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz i żądać ich odkupienia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnik niemający zdolności do czynności prawnych lub mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może udzielić pełnomocnictwa Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków, zwany dalej: Wspólnym Rejestrem Małżeńskim, z zastrzeżeniem ppkt Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 3. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po: a) złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: i) wyrażają zgodę na żądanie przez każdego z nich odkupienia, bez ograniczeń, Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z żądaniem odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych, ii) przyjmują do wiadomości, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu żądań odkupienia, których wykonanie jednego wyklucza wykonanie drugiego, Agent Transferowy może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami, iii) pozostają we wspólności majątkowej; b) zobowiązaniu się przez małżonków do natychmiastowego zawiadomienia listem poleconym Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej; c) zrzeczeniu się przez małżonków podnoszenia wobec Funduszu oraz Towarzystwa jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z: i) dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, ii) odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie żądania złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej. 4. Udzielanie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim następuje na podstawie zgody obojga małżonków. Pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego z małżonków. 5. Uczestnictwo w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego ustaje w przypadku: a) ustania wspólności majątkowej w wyniku: i) ustania małżeństwa wskutek śmierci, ii) rozwiązania małżeństwa przez rozwód, iii) unieważnienie małżeństwa, iv) separacji, v) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej; b) orzeczenia sądowego o: i) zniesieniu wspólności majątkowej, ii) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, c) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. 6. Ustanie uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt 5., lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi lub Funduszowi. 6

7 7. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodu śmierci jednego z małżonków połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą częścią dysponuje się w myśl umownego lub sądowego działu spadku. 8. W przypadku ustania uczestnictwa w Funduszu na warunkach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ppkt 5. a) ii), iii), iv) i v) oraz ppkt 5. b) saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu, po uprzednim otwarciu dwóch odrębnych Rejestrów na rzecz każdego z uprawnionych. 9. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający. IKE nie może być prowadzone w ramach Wspólnych Rejestrów Małżeńskich Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ppkt 2. i 3. niniejszego punktu, nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez osobę, od której Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa, jeżeli od dnia wyceny tego zlecenia odkupienia do dnia złożenia zlecenia nabycia Jednostek nie upłynęło 90 dni, jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ta osoba otrzymała w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty wyceny pierwszego odkupienia uwzględnionego w sumowaniu. 2. Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. 3. Przepisy ppkt 1. stosuje się odpowiednio do tych osób, od których Fundusz odkupił wszystkie Jednostki Uczestnictwa bądź jedynie ich część. 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w ppkt 1. jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Novo FIO Zasady odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli (żądanie odkupienia) Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi. 2. Z zastrzeżeniem ppkt 11., Uczestnik może zażądać odkupienia części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym żądanie odkupienia może dotyczyć bądź określonej ilości Jednostek Uczestnictwa, bądź odkupienia Jednostek za określoną kwotę pieniężną. W przypadku, gdy Uczestnik żąda odkupienia Jednostek za kwotę pieniężną równą lub przewyższającą wartość posiadanych przez niego Jednostek, Fundusz odkupuje wszystkie jego Jednostki. 3. Uczestnik może zażądać wielokrotnego, w tym systematycznego, odkupywania od niego Jednostek Uczestnictwa. W żądaniu wielokrotnego odkupywania Jednostek, Uczestnik wskazuje dzień, w którym takie żądanie staje się skuteczne. 4. Uczestnik może zażądać systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez wskazanie, że każdorazowa wartość odkupionych Jednostek Uczestnictwa ma odpowiadać dochodowi uzyskanemu przez Uczestnika z tytułu jego uczestnictwa w Funduszu. 5. Odwołanie zlecenia, o którym mowa w ppkt 3 i 4 wywołuje skutki po otrzymaniu przez Agenta Transferowego oświadczenia w tym przedmiocie, jednak nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od odebrania takiego oświadczenia przez Fundusz lub Dystrybutora. 6. Odkupienie Jednostek nie może być dokonane przez Fundusz później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne. 7. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 8. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby poniżej 50,00 złotych, odkupienie obejmować będzie wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze. 9. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 50,00 złotych albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie wynosić 50,00 złotych. W przypadku, jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia, których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 50,00 złotych Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 50,00 złotych. 10. Towarzystwo działając jako organ Funduszu może zwiększyć lub zmniejszyć minimalną wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, o której mowa w ppkt 8 lub minimalną wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w ppkt 9 w odniesieniu do Subrejestrów prowadzonych w ramach planów systematycznego oszczędzania lub pracowniczych programów emerytalnych. W takich przypadkach umowa o przystąpienie do planu systematycznego oszczędzania lub umowa o wnoszenie składek do Funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego określi minimalne wartości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 11. W przypadku żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, Fundusz dokonuje odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy Uczestnik IKE dokonuje konwersji lub zamiany pomiędzy prowadzącymi IKE Uczestnika funduszami inwestycyjnymi lub subfunduszami zarządzanymi przez Towarzystwo oraz wyjątków określonych w Ustawie o IKE Dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia, po cenie obliczonej zgodnie z punktami poniższymi. 2. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny do godziny otwarcia notowań na rynku kasowym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. 3. W przypadku otrzymania przez Fundusz informacji o żądaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia notowań na rynku kasowym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. 7

8 4. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku określonym w pkt ppkt 3. i ppkt 4. powyżej, następuje w dniach określonych przez Uczestnika w takim zleceniu po cenie z tego dnia. Jeżeli dzień określony przez Uczestnika nie jest Dniem Wyceny, ceną odkupienia jest cena Jednostki z ostatniego Dnia Wyceny Konwersja Jednostek Uczestnictwa Novo FIO 1. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa subfunduszu wydzielonego w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W ramach konwersji odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu wydzielonego w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego następuje w tym samym Dniu Wyceny, przy czym dla zleceń konwersji złożonych począwszy od dnia 22 czerwca 2009 roku dzień ten przypada nie wcześniej, niż na dzień następujący po dniu złożenia zlecenia. W przypadku dokonania konwersji Uczestnik jest zwolniony z opłaty manipulacyjnej, z zastrzeżeniem ppkt 2. i ppkt 3. poniżej. 2. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej obowiązująca w subfunduszu wydzielonym w ramach Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, którego jednostki uczestnictwa będą nabywane, jest wyższa od stawki opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszty opłat manipulacyjnych do wysokości różnicy między opłatą wyższą a niższą. 3. W przypadku drugiej i kolejnych konwersji dokonanych przez Uczestnika do Subfunduszu w okresie kwartału kalendarzowego Towarzystwo będzie pobierało niezależnie od innych opłat, które mogą być pobrane przez Towarzystwo od konwersji na zasadach określonych w Statucie, opłatę w wysokości 10,00 zł. 4. Uczestnik IKE może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zapisanych na IKE wyłącznie na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w ramach innego funduszu prowadzących dla niego IKE zarządzanych przez Towarzystwo, które to jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na IKE Uczestnika Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Novo FIO 1. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są przez Fundusz w dniu, w którym Fundusz wpisał do Subrejestru liczbę odkupionych Jednostek i kwotę należną Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia. Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 2. Żądając odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik wydaje dyspozycje co do sposobu wypłaty środków pieniężnych Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych 1. W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. 2. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest opłatą za zamianę. Opłata za zamianę jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami określonymi dla opłaty manipulacyjnej pobieranej za konwersję Jednostek Uczestnictwa Wypłaty kwot należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika tj. w przypadku: zleceń nabycia realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia wpłaty środków Dystrybutorowi oraz otrzymania przez Dystrybutora zlecenia nabycia, zleceń odkupienia później niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika, który, w przypadku: zlecenia nabycia może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia i wpłaty środków, zlecenia odkupienia może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane najpóźniej w 7 dniu od jego złożenia. W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika roszczenie wobec Towarzystwa o naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: nabycia Jednostek Uczestnictwa różnicę w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, odkupienia Jednostek Uczestnictwa różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. W przypadku pisemnego zgłoszenia powyżej opisanego roszczenia Towarzystwu przez Uczestnika, Towarzystwo niezwłocznie naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę, chyba że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników, w przypadku, w którym niemożliwość terminowej realizacji zlecenia wynika z okoliczności, za które odpowiada: Uczestnik lub bank krajowy lub instytucja kredytowa. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, jeżeli nieterminowa realizacja zlecenia nastąpiła z winy banku krajowego lub instytucji kredytowej roszczenia Uczestnika Funduszu, o których mowa powyżej, winny być kierowane bezpośrednio do banku krajowego lub instytucji kredytowej. W przypadku błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczby nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa mając na uwadze prawidłowo ustaloną wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz, w przypadku Uczestników, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych, niż powinni byli 8

9 otrzymać z tytułu odkupienia mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci Uczestnikowi brakującą kwotę. 1.7.A. Częstotliwość zbywania i odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Fundusz bywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, to jest w każdym dniu w którym odbywa się sesja Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 1.7.B. Określenie terminu, w jakim najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa Termin, w jakim najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa, został określony w pkt i pkt powyżej. 1.7.C. Określenie terminu, w jakim najpóźniej nastąpi odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia Terminu, w jakim najpóźniej nastąpi odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, został określony w pkt powyżej Okoliczności, w których Novo FIO może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Statut nie przewiduje zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek na dwa tygodnie. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres nie przekraczający dwóch miesięcy, w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki w ratach Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa Novo FIO Ze względu na terytorialny zasięg oferty Novo FIO Jednostki Uczestnictwa Funduszu zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Usługi finansowe Ze względu na osoby, którym zbywane są Jednostki Uczestnictwa Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego Opodatkowanie Funduszu Ponieważ Fundusz jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych jest on zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) Opodatkowanie Uczestników W przypadku, gdy Uczestnikami są osoby fizyczne: Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT opodatkowane są dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Nie dotyczy to dochodów z tytułu udziału w Funduszu w ramach indywidualnych kont emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych w przypadkach, o których mowa poniżej. Funduszami kapitałowymi w rozumieniu Ustawy o PIT są między innymi fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych. Od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się na podstawie art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem treści art. 52a Ustawy o PIT. Podatek ten jest pobierany także od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie oraz od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o PIT. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje jednostki uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje jednostki uczestnictwa począwszy od jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika po najwyższej cenie (metoda HIFO). Wyłączona jest możliwość wskazania przez Uczestnika kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58) ustawy o PIT wolne o podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, 9

10 środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci Uczestnika. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o PIT wolne o podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, wypłatą transferową z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7a) z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75 % uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem tym jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1c Ustawy o PIT nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. W przypadku, gdy Uczestnikami są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej: Dochody tych podmiotów, z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i będą opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy podatek ten w roku 2008 wynosi 19% podstawy opodatkowania. Powyższe zasady opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestnikami są osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania z państwem osoby zagranicznej Wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbywania Jednostek Uczestnictwa ogłaszana jest na stronie najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny o godzinie 12: Określenie metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną Wartość Aktywów Aktywa Funduszu i Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu i zobowiązania Subfunduszy ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt ppkt 1. 3) i pkt Wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy oraz wartość zobowiązań Funduszu oraz Subfunduszy w danym Dniu Wyceny jest ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i zobowiązań w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów wszystkich Subfunduszy w danym Dniu Wyceny o ich zobowiązania oraz zobowiązania Funduszu w tym Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu jest równa wartości Aktywów tego Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu. Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Lokaty notowane na Aktywnym Rynku 1. Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: 1) wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku, 2) jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na postawie, którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia albo inną ustaloną przez Aktywny Rynek wartość stanowiącą jego odpowiednik, który to kurs lub wartość koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 3) jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas kurs koryguje się z wykorzystaniem wartości oszacowanej w pierwszej kolejności przez serwis Bloomberg, a w przypadku braku możliwości wykorzystania serwisu Bloomberg, przy wykorzystaniu serwisu Reuters, a następnie, w przypadku dłużnych papierów wartościowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 3. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 2, jest możliwość dokonania transakcji na danym rynku. W przypadku niemożliwości zastosowania kryterium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rynek główny ustalany będzie w oparciu o ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku. 4. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w ppkt 3, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ppkt 1, w dniu dokonywania wyceny określa się o godzinie 12:00. O godzinie 12:00 następuje kumulacja obrotów na Aktywnym Rynku w Polsce oraz dostępne są bieżące kursy walutowe wyliczane przez Narodowy Bank Polski. 6. Zgodnie z postanowieniami podpunktów powyższych będą wyceniane następujące lokaty: 10

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z

Bardziej szczegółowo

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO Prospekt Informacyjny SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: 1) SEB Wschodnioeuropejski, 2) SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, 3) SEB Europejski,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/240 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/265 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 2 lutego 2015 r. Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz działa pod nazwą Legg Mason

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa Funduszu Fundusz działa pod nazwą PKO Światowy Fundusz Walutowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 11 października 2006 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2015 r., Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY (nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo