List of academic publications. 1. Z problematyki granic niezawisłości sędziowskieji Selected issues on the boundaries of

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of academic publications. 1. Z problematyki granic niezawisłości sędziowskieji Selected issues on the boundaries of"

Transkrypt

1 PhD Grzegorz Ławnikowicz List of academic publications I. Monographs and academic articles 1. Z problematyki granic niezawisłości sędziowskieji Selected issues on the boundaries of judicial independence (co-author S. Pilipiec), [in:] M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasiak, T. Bojarski (ed.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa! The Poland of the 1990s. The transformations of the State and law, Wydawnictwo UMCS, vol. III, Lublin 1997, pp Konstrukcja katalogu gwarancji niezawisłości sędziowskiej w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej/The construction of the catalogue of the guarantees of judicial independence in the legał thought of the Second Polish Republic, [in:] M. Maciejewski and M. Marszał (ed.), Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku/ Political and legał doctrines at the threshold of the 21 st century, Wrocław 2002, pp Koncepcja jednolitości władzy państwowej - antyteza starych porządków" i uniw er solistyczny aksjomat. Przykład II Rzeczypospolitej/ The concept of the unity of the State authority - the anti-thesis of 'the old order' and the universalistic axiom. The example of the Second Polish Republic, [in:] L. Dubel (ed.), Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych/ Ideas as the source of political and legał institutions, Lublin 2003, pp Niezawisłość sądów w myśli prawniczej Polski międzywojennej/ The independence of courts in the legał thought of the interwar Poland, "Studia Iuridica Lublinensia" 2007, vol. IX, pp Międzywojenne rozważania o granicach sędziowskiego imperium i polityce orzecznictwa/ The interwar discourse on the boundaries of the judicial empire and the policy of jurisdiction, [in:] R. M. Małajny (ed.), Najnowsze kierunki badań w dziedzinie Historii doktryn politycznych i prawnych/ The recent research directions within the area of the history of political and legał doctrines, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, pp

2 6. Uposażenie sędziów w II RP. Norma - praktyka - idea. Przegląd podstawowych problemów/ Salaries of judges in the Second Polish Republic. The norm - the practice - the idea. A review of basie issues, [in:] W. Witkowski (ed.), W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Arturowi Korobowiczowi/ In the circle of the past and the presence of the Polish law. The jubilee book dedicated to Professor Artur Korobowicz, Lublin, 2008, pp Aksjologiczne podstawy pańshva społecznego w ujęciu dekalogu Konstytucji Kwietniowej/ The axiological bases of the social State as expressed in the decalogue of the April Constitution, [in:] A. Sylwestrzak, D Szpoper, A. Machnikowska, P. Dąbrowski (ed.), Kultura i myśl polityczno - prawna, Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych/ Political and legał culture and thought, papers from the 7th National Polish 2010, pp Congress of Departments of Political and Legał Doctrines, Sopot 8. Idea uspołecznienia państwa w myśli polityczno - prawnej polskiego międzywojnia/ The idea of socialisation of the State in the political and legał thought of the Polish interwar period, [in:] M. Marszał, M. Sadowski (ed.) Na szlakach niepodległości. Myśl polityczna i prawna w latach /On the trails of independence. The political and legał thought in the years , Wrocław 2009, pp Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolite/ The idea of judicial independence in the legał thought and the legał order of the Second Polish Republic, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009, p Trzecia władza. Sądy i trybunały/the. third authority. Courts and tribunals, [in:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce /The elements of the science of the State and politics, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, pp Kontrola państwowa i ochrona prawa! The State control and the protection of law, [in:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce/ The elements of the science of the State and politics, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, pp Źródła prawa Unii Europejskiej/ The sources of the law of the European Union, [in:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce! The elements of the science of the State and politics, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 201 1, pp

3 13. Między II a III RP. Refleksje o podstawach deontologii sędziowskiej w ujęciu dwóch tekstów prawa o ustroju sądów powszechnych! Between the Second and the Third Polish Republic. Reflections on the bases of judicial deontology as seen by two texts of law on the system of common courts, [in:] Justyński J., Madeja A. (ed.), Moralność i włada jako kategorie myśli politycznej! Morality and power as the categories of the political thought, Monografie Lex, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, pp Koncepcja państwa społecznego W. Makowskiego, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi"/ W. Makowski's concept of the social State, "Studies over fascism and Nazi crimes", no. XXXIII, pp Status prezydenta w koncepcji państwa społecznego W. Makowskiego/ The status of president in W. Makowski's concept of the social State, [in:] R. Ptaszyński, T. Sikorski (ed.),,suw er en - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej, Studia politologiczne pod redakcją Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego/ The sovereign the superior the representative of the State. The head of the State in the contemporary Polish political discourse. A political science study, ed. R. Ptaszyński and T. Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, pp Rola praktyki politycznej w kształtowaniu się podstaw polskiego międzywojennego autorytaryzmu! The role of political practice in forming the foundations of the Polish interwar authoritarianism, [in:] I. Nowikowski, J. Kostrubiec, M. Chrzanowski (ed.), Państwo - Prawo - Polityka. Księga poświęcona Profesorowi Henrykowi Groszykowi! The State-Law - Politics. The jubilee book dedicated to Professor Henryk Groszyk, Lublin 2012, pp M.Andrzeja Frycza Modrzewskiego - de bello, czyli o sztuce pokoju! Andrzej Frycz Modrzewski's de bello, that is on the art of peace [in:] M. Karpiuk, K. Orzeszyna (ed. nauk.), BezpieczeństM'o narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne/ The national security of the Republic of Poland. Selected legał issues, Warszawa 2014, pp Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego! Between the necessity of the State and the praise of the authoritarianism. Wacław Makowski- concept of the social State, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, p Samorząd terytorialny w republice Bułgarii/ The local government in the Republic of Bułgaria, [in:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (ed.), Samorząd terytorialny w 3

4 państwach Unii Europejskiej/ The local government in the European Union member States, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, submitted for publication (planned date of publication - September 2014, p. 21) 20. Spuścizna zaborcza a unifikacja postaw w dyskursie na temat pożądanego statusu trzeciej władzy/ The heritage of the Partitions and the unification of attitudes in the discourse on the desired status of the third authority, a chapter from the monograph prepared under the auspices of the Polish Society of Political Thought, submitted for publication, p Rola studiów prawniczych w przygotowaniu do pełnienia służby sędziowskiej. Dyskurs i praktyka 11 RP/ The role of the legał studies while preparing to serve as the judge. The discourse and the practice of the Second Polish Republic, a paper prepared to be presented at the 25 th All-Polish Conference of Historians of Law in Cracow (22-25 September, 2014), p. 15. II. Other publications 1..Jakobinizm/iacobinism. [in:] M. Żmigrodzki (ed.), Encyklopedia Politologii, T. 1, Teoria Polityki/ Encyclopaedia of political science, vol. 1, The theory of politics, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, pp Ochłokracja/Ochlocracy, [in:j M. Żmigrodzki (ed.), Encyklopedia Politologii, T. 1,Teoria Polityki/ Encyclopaedia of political science, vol. 1, The theory of politics, vol. I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, pp Wykładnia prawa/interpretation of law, [in:] M. Żmigrodzki (ed.), Encyklopedia Politologii, T. 2, Ustroje Państwowe, Encyclopaedia of political science, vol. 2, Political systems, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, pp Omówienie dyskusji/y/) i s cu s s i o n of the discourse (co~authors: P. Sobieszewski, M. Szewczyk, M. Szwarczyk), [in:] M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasiak, T. Bojarski (ed.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i praw/the Poland of the 1990s. The transformations of the State and law, Wydawnictwo UMCS, vol. III, Lublin 1997, pp Omówienie dyskusjily)\sc\xs,s,\on of the discourse (co-authors: P. Sobieszewski, M. Szewczyk, M. Szwarczyk), [in:] L. Antonowicz, H. Groszyk, M. Sawczuk, W. Skrzydło, T. Bojarski (ed.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa! The Poland of the 1990s. The transformations of the State and law, Wydawnictwo UMCS, vol. II, Lublin 1998, pp

5 6. Omówienie dyskusji/d i sc u s s i o n of the discourse (co-authors: P. Sobieszewski, M. Szewczyk, M. Szwarczyk), [in:] T. Bojarski, L. Dubel, M. Nazar, A. Oleszko, A. Korobowicz, M. Poźniak-Niedzielska, E. Skrętowicz, W. Perdeus, A. Wrzyszcz (ed.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa/ The Poland of the 1990s. The transformations of the state and law, Wydawnictwo UMCS, vol. I, Lublin 1999, pp Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX w. Materiały źródłowe. Wybór i opracowanie/the history of the political and legał doctrines of the early 20th century. A selection and discussion of source materials, (co-authors: L. Dubel, J. Kostrubiec, M. Łuszczyńska, W. Więcław), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, p Historia doktryn politycznych i prawnych. Testy/ The history of political and legał doctrines. Tests, (co-authors: J. Kostrubiec, M. Łuszczyńska), ed. L. Dubel, Wydawnictwo LexisNexis, ed. 1., Warszawa 2010, pp Historia doktryn politycznych i prawnych. Testy/ The history of political and legał doctrines. Tests, (co-authors: J. Kostrubiec, M. Łuszczyńska), ed. L. Dubel, Wydawnictwo LexisNexis, ed. 2., Warszawa 2010, pp Edukacja etyczna prawników. Cele i metody, sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej/the ethical education of lawyers. The aims and methods. A post-conference report (Warsaw, June 8, 2009), (co-authors: J. Kostrubiec, S. Pilipiec), "Studia Iuridica Lublinensia" 2010, vo!ume XIII, pp Refleksje na temat przygotowanego do druku przez M. Marszala i S. Wojtowicz wyboru pism Stanisława Łosia poświęconych sprawie ukraińskiej/the discourse on a selection of Stanisław Łoś's writings on the Ukrainian issue as prepared for publication by M. Marszał and S. Wojtowicz, "yinnnales Universatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G" 2012, vol. LIX, 2, pp

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

5. Intencjonalność, intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych (Intentionality, Intersubjectivity and the Causality of Legal Acts),

5. Intencjonalność, intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych (Intentionality, Intersubjectivity and the Causality of Legal Acts), Dr hab. Mariusz J. Golecki Associate Professor University of Łódź LIST OF PUBLICATIONS Books (monographs): 1. Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» Stalowa Wola 2014 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Scholarly publications

Scholarly publications Professor Richard Butterwick-Pawlikowski Scholarly publications (not including ordinary book reviews, press interviews or popular articles) Books Monographs 1. Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI ZESZYT 13 BEZPIECZEŃSTWO 1 WSAiB Gdynia 2010 ACADEMIC PUBLICATIONS No. 13 SECURITY 1 Gdynia 2010 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland Jan Lencznarowicz ADDRESS: Office: Institute of American Studies and Polish Diaspora Jagiellonian University Rynek Gł. 34 31-010 Kraków, POLAND phone (48 12) 429 61 57, (48 12) 663 14 84 fax (48-12) 422

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe: 1 1. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : teoria i praktyka - wybrane problemy : materiały konferencyjne. Warszawa, czerwiec 2011 / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku Supreme Chamber of Control Annual Report 2006 - Poland - 1 Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE WARSZAWA 2008 INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/504262 PROBLEMY TRANSFORMAOI, INTEGRACJI I BEZPIEGENSTWA PAŃSTW AZJI CENTRALNEJ pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN 1506 8285 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec

Bardziej szczegółowo

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem HISTORICAL ANNALS LXXVIII 2012 Sławomir Gawlas Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem I 1. The history of peasants as a distinct social class within

Bardziej szczegółowo

Regionalne elity polityczne w Polsce

Regionalne elity polityczne w Polsce Agnieszka Szczudlińska-Kanoś doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA EDUCATION Poznań University of Economics (2008) Ph.D. (doktor habilitowany) in Economics Columbia University, New York (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, Kościuszko

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Course descriptions. Lecturer(s)

Course descriptions. Lecturer(s) Course descriptions Philosophy (type of course: obligatory) 2hrs of per week 0100-DAX100 I exam prof. dr hab. Tadeusz Skalski To present basic trends and its exponents in the history of philosophy and

Bardziej szczegółowo