Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360"

Transkrypt

1 Montaż NetBotz Rack Access PX AP9360

2 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar. Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com). Ce manuel est disponible en français sur le site internet d APC (www.apc.com). Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com). 本 マニュアル< 各 国 の 言 語 に 対 応 する>は APC ウェブサ イト (www.apc.com) からダウンロードできます Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie internetowej APC (www.apc.com). Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com ) Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com). Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur. 在 APC 公 司 的 网 站 上 (www.apc.com) 有 本 手 册 的 中 文 版

3 Spis tre ci Informacje wst pne Informacje ogólne Produkt i jego wyposa enie Opcjonalne wyposa enie dodatkowe Dodatkowa dokumentacja Przerób wtórny Kontrola przy odbiorze Zgodno z systemem InfraStruXure Elementy panelu przedniego i tylnego Panel przedni Panel tylny Monta Urz dzenie Rack Access PX Zamek urz dzenia Rack Access PX Monta Akcesoria Wy cznik drzwiowy Sygnalizator alarmowy (opcjonalny) Szybka konfiguracja Informacje ogólne Protokó TCP/IP Kreator konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC Serwer BOOTP i DHCP Lokalny dost p do konsoli Zdalny dost p do konsoli Konsola Jak uzyska dost p do skonfigurowanego urz dzenia Interfejs 18 Telnet Protokó SNMP Protoko y FTP i SCP Jak skonfigurowa kart dost pu Interfejs 21 Konsola Procedura w przypadku utraty has a Instalacja urz dzenia Rack Access PX i

4 Uaktualnianie oprogramowania sprz towego Narz dzie automatycznej aktualizacji w systemach Microsoft Windows Aktualizacje r czne, g ównie dla systemów Linux Metody przesy ania pliku z oprogramowaniem sprz towym U ywanie protoko u FTP do aktualizacji jednego urz dzenia Rack Access PX U ywanie protoko u XMODEM do aktualizacji jednego urz dzenia Rack Access PX Specyfikacje techniczne Urz dzenie Rack Access PX Akcesoria Gwarancja Ograniczona gwarancja Ograniczenia gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Informacje dotycz ce systemów podtrzymywania ycia Zasady ogólne Przyk adowe urz dzenia podtrzymuj ce ycie ii Instalacja urz dzenia Rack Access PX

5 Informacje wst pne Informacje ogólne Urz dzenie NetBotz Rack Access PX s u y do elektronicznego monitorowania i sterowania dost pem do obudowy NetShelter SX. Produkt i jego wyposa enie Urz dzenie Rack Access PX. Ilo Element 1 Urz dzenie Rack Access PX (AP9360) 1 Kabel konfiguracji interfejsu RS232 (numer cz ci APC ) 1 Kabel zasilania o d ugo ci 1,8 m IEC-320-C13 do IEC-320-C14 (numer cz ci APC ) 1 Kabel zasilania o d ugo ci 1,8 m NEMA 5-15P do IEC-C13 (numer cz ci APC ) Zamek urz dzenia Rack Access PX. Uwaga Note Zestaw wspornika. Urz dzenie Rack Access PX jest wysy ane z dwoma oddzielnie zapakowanymi zamkami Rack Access PX. Ilo Element 1 Zamek z wbudowanym czytnikiem kart dost pu i kablem o d ugo ci 2,4 m (8 stóp) 1 Krzywka z wkr tem 1 Podk adka krzywki 2 Wkr ty 1 Klucz Ilo Element 2 Klamry monta owe 4 Czarne ruby z bem sto kowo-p askim /4 cala 1 Ustalacz kabla zasilaj cego 1 Czarny pasek mocuj cy Velcro o d ugo ci 8cali 2 Czarne opaski na przewody o d ugo ci 8 cali Zestaw wy cznika drzwiowego. Ilo Element 2 Magnesy wy cznika drzwiowego 2 Wy czniki drzwiowe 2 Kable wy czników drzwiowych RJ-45 od ugo ci 4,19 m (13,75 stóp) 4 Nakr tki sze ciok tne M3 6 ruby /16 Roloc 20 Opaski na przewody o d ugo ci 4 cali 10 Kwadratowe samoprzylepne uchwyty opasek kablowych 0,75 cala 4 Dwustronna ta ma samoprzylepna 2,5 0,5 cala Instalacja urz dzenia Rack Access PX 1

6 Informacje wst pne Zestaw szybkoz czek. Ilo Element 2 Z czka RJ-45/RJ Czarne opaski na przewody o d ugo ci 8 cali 2 Czarne kable kategorii 5 o d ugo ci 3 m (10 stóp) Opcjonalne wyposa enie dodatkowe Dla urz dzenia Rack Access PX jest dost pne nast puj ce wyposa enie opcjonalne: Sygnalizator alarmowy (AP9324) Karty dost pu (10 sztuk w opakowaniu) (AP ) Dodatkowa dokumentacja Dodatkowe informacje na temat interfejsów zarz dzania, kont u ytkowników, dostosowywania konfiguracji, narz dzi konfiguracji, przesy ania plików i Kreatora konfiguracji adresu IP urz dzenia mo na znale w User s Guide (Podr cznik u ytkownika) urz dzenia Rack Access PX na dostarczanym dysku CD Utility lub na witrynie internetowej firmy APC: Dodatkowe informacje mo na znale w Security Handbook (Podr cznik zabezpiecze ) znajduj cym si na dysku CD Utility lub na witrynie internetowej firmy APC: Przerób wtórny Kontrola przy odbiorze Materia y opakowaniowe nadaj si do przerobu wtórnego. Prosimy zachowa je do wykorzystania w przysz o ci lub zutylizowa w odpowiedni sposób. Opakowanie i jego zawarto nale y sprawdzi pod k tem uszkodze w transporcie oraz nale y upewni si, e dostarczone cz ci s zgodne z wszystkimi cz ciami wymienionymi w tabeli elementów zestawu na strona 1. O wszelkich uszkodzeniach powsta ych w trakcie transportu nale y niezw ocznie powiadomi przewo nika. Firmie APC lub sprzedawcy nale y zg osi brakuj ce elementy, uszkodzenia lub innego rodzaju problemy. Zgodno z systemem InfraStruXure Urz dzenie jest przeznaczone do pracy w systemach InfraStruXure firmy APC. Instrukcje podstawowej konfiguracji zawarte w niniejszym dokumencie nie dotycz systemów z zainstalowanym kontrolerem InfraStruXure Manager. W takim przypadku nale y skorzysta z dokumentacji do czonej do kontrolera InfraStruXure Manager, która zawiera wi cej informacji. 2 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

7 Power Status Link RX/TX 10 = Green 100 = Orange 10 /100 Base- T Netwo rk Po rt RS232 Console Port N- 1 Rese t Elementy panelu przedniego i tylnego Panel przedni Ko ki monta owe na panelu przednim urz dzenia Rack Access PX umo liwiaj zamocowanie obudowy APC bez u ycia narz dzi i modu ów U. Panel tylny AC Line In Lock Peripheral Lock Front Rear Door Door Switch Beacon Switch aem0188a Element Wej cie zasilania Port zamka drzwi przednich Port urz dze peryferyjnych Port zamka drzwi tylnych Opis Zapewnia zasilanie urz dzenia Rack Access PX; informacje o napi ciu mo na znale w Specyfikacje techniczne na str. 27. Port u ywany do komunikacji z zamkiem przednim. Umo liwia pod czenie opcjonalnego urz dzenia. Port u ywany do komunikacji z zamkiem tylnym. Dioda zasilania Wskazuje, czy urz dzenie jest zasilane (zielona zasilanie; ciemna brak zasilania). Port konsoli RS-232 Prze cznik resetowania Port sieci 10/ 100 Base-T Port wy cznika drzwi tylnych Port Alarm Beacon (sygnalizator alarmowy) Port wy cznika drzwi przednich Port szeregowy u ywany do konfigurowania pocz tkowych ustawie sieci za pomoc dostarczanego kabla konfiguracyjnego (numer cz ci APC ). Resetuje urz dzenie Rack Access PX; ten prze cznik nie zmienia danych konfiguracyjnych. Umo liwia pod czenie urz dzenia Rack Access PX do sieci. Diody stanu i po czenia wskazuj ruch w sieci. Dioda Status (stan): Podczas uruchamiania miga na pomara czowo i zielono, wskazuj c stan po czenia sieciowego (ci g e wiecenie na zielono adres IP zosta ustalony, dioda miga na zielono próba uzyskania adresu IP). Dioda cza: Miga, wskazuj c ruch w sieci (na zielono praca zszybko ci 10 Mb/s; na pomara czowo praca z szybko ci 100 Mb/s). Port u ywany do komunikacji zwy cznikiem drzwi tylnych. Umo liwia pod czenie opcjonalnego sygnalizatora alarmowego (AP9324). Port u ywany do komunikacji z wy cznikiem drzwi przednich. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 3

8 Monta Urz dzenie Rack Access PX Urz dzenie Rack Access PX mo na zamontowa z przodu lub ty u obudowy za pomoc osprz tu do monta u w obudowie, który wykorzystuje 1 modu miejsca w obudowie. Urz dzenie Rack Access PX mo na zamontowa z ty u obudowy za pomoc wyposa enia do monta u na ko kach bez u ycia narz dzi, które nie zajmuje miejsca w obudowie. Wyposa enie do monta u na ko kach bez u ycia narz dzi jest dost pne tylko z obudowami firmy APC. Monta na ko kach bez u ycia narz dzi. Uwaga Note Ta opcja mo e nie by dost pna dla wszystkich obudów. 1. Oba ko ki monta owe listwy zasilaj cej nale y wsun w otwory znajduj ce si w kanale kablowym na tylnej cz ci ciany bocznej obudowy. 2. Nast pnie urz dzenie Rack Access PX nale y zatrzasn, dociskaj c je do do u, a do zablokowania ko ków monta owych. Monta w obudowie. 1. Nale y usun ko ki do monta u bez u ycia narz dzi znajduj ce si z przodu urz dzenia. 2. Nale y zamocowa ustalacz kabla zasilaj cego do ko ca urz dzenia Rack Access PX znajduj cego si najbli ej wej cia zasilania, a nast pnie zamocowa wsporniki (na wyposa eniu) do urz dzenia Rack Access PX za pomoc dwóch dostarczonych rub na ka dy wspornik. aem0049a 4 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

9 Monta 3. Wybierz w obudowie miejsce na urz dzenie Rack Access PX. Uwaga Note Urz dzenie Rack Access PX zajmuje jeden modu U. Karbowany otwór (lub numer w przypadku nowszych obudów) na pionowej szynie obudowy wskazuje rodek wn ki. 7 1 U 6 4. Zamocowa nakr tki koszyczkowe (wchodz w sk ad wyposa enia obudowy) na pionowych szynach monta owych obudowy, nad numerem (lub karbowanym otworem) wypadaj cym na pocz tku wybranego modu u o wysoko ci U i pod numerem wypadaj cym na ko cu tego modu u. 5. Ustawi otwory monta owe we wspornikach naprzeciwko zamontowanych nakr tek koszyczkowych i wkr ci cztery ruby (dostarczone z obudow ), aby przymocowa wsporniki do obudowy. 5 ns0014a 6. Pod cz zasilanie do urz dzenia, pod czaj c kabel zasilania do wej cia zasilania. Przestroga Caution Je li drzwi i uchwyty s zamkni te podczas pod czania zasilania do urz dzenia Rack Access PX, drzwi zostan automatycznie zablokowane. 7. Do zamocowania kabla zasilaj cego do ustalacza kabla zasilaj cego s u y dostarczany pasek mocuj cy Velcro lub opaski na przewody. pdu0080a Instalacja urz dzenia Rack Access PX 5

10 Monta Zamek urz dzenia Rack Access PX Aby zamontowa zamek urz dzenia Rack Access PX: 1. Nale y wymontowa zainstalowany zamek NetShelter. Zdj krzywk z zamka drzwi tylnych i od o y j do kroku 3. Zamek drzwi przednich Zamek drzwi tylnych aem0088a ns0929a 6 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

11 Monta 2. Monta zamka urz dzenia Rack Access PX. a. Wsun zamek urz dzenia Rack Access PX przez otwór w drzwiach obudowy, w którym znajdowa si oryginalny zamek. b. Za o y pokryw tyln na zamek i w o y ruby w celu zamocowania zamka na miejscu. aem0093a 3. Zamontowa podk adk krzywki i krzywk na zamku urz dzenia Rack Access PX. W przypadku zamka tylnego nale y u y krzywki zdj tej w kroku 1. Zamek drzwi przednich aem0090a aem0091a Instalacja urz dzenia Rack Access PX 7

12 Monta Zamek drzwi tylnych 4. Poprowadzi kabel zamka. 5. Na zawiasie mi dzy drzwiami i obudow nale y zamocowa przewód czujnika do z czki RJ-45/RJ-45. Pod czy czarny kabel kategorii 5 o d ugo ci 3 metrów (na wyposa eniu) z drugiej strony z czki. 6. Poprowadzi kabel dalej i pod czy go do odpowiedniego portu zamka drzwi. aem0096a aem0095a 8 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

13 Monta Akcesoria Wy cznik drzwiowy Uwaga Note Drzwi z zamkami urz dzenia Rack Access PX musz mie wy czniki drzwiowe. 1. Wybra miejsce u góry obudowy do zamontowania wy cznika drzwiowego imagnesu wy cznika drzwiowego. Przednie drzwi: Zamontowa wy cznik drzwi przednich i magnes wy cznika drzwi przednich prostopadle do pod ogi. Tylne drzwi: Zamontowa wy cznik drzwi tylnych i magnes wy cznika drzwi tylnych równolegle do pod ogi. 2. Przymocowa wy czniki drzwiowe do stela a obudowy. a. Zamocowa cz wy cznika drzwiowego z zaciskami kablowymi do stela a drzwi obudowy za pomoc dwóch rub (na wyposa eniu). b. Obci os ony na ko cach obu przewodów kabla RJ-45 wy cznika drzwiowego (na wyposa eniu) i usun niewielki fragment izolacji z ko ca ka dego przewodu. Podczas przecinania izolacji nale y uwa a, aby nie przeci przewodów. aem0060a aem0081a aem0080a Instalacja urz dzenia Rack Access PX 9

14 Monta Akcesoria c. W o y odizolowane ko ce przewodów pod kwadratowe metalowe podk adki i owin wokó rub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokr ci ruby. d. Na o y plastikow os on na wy cznik drzwiowy i zatrzasn j. Poprowadzi kabel przez otwór w pokrywie. aem0097a e. Pod czy kable wy czników drzwiowych do portów oznaczonych Front Door Switch (Wy cznik drzwi przednich) i Rear Door Switch (Wy cznik drzwi tylnych) na panelu tylnym urz dzenia Rack Access PX. 3. Przymocowa magnes wy cznika drzwiowego do drzwi obudowy. Uwaga Note Nie nale y nak ada plastikowej os ony na magnes wy cznika drzwiowego do chwili zamontowania wy cznika drzwiowego na drzwiach obudowy. Przednie drzwi a. Przymocowa magnes wy cznika drzwiowego do drzwi obudowy za pomoc dwóch rub (na wyposa eniu). b. Os oni magnes wy cznika drzwiowego plastikow os on i zatrzasn os on na miejscu. Tylne drzwi Przymocowa magnes wy cznika drzwi tylnych do drzwi obudowy za pomoc nakr tek (na wyposa eniu) a. Nasun magnes wy cznika drzwiowego na fabrycznie zamontowane gwintowane ko ki i zamocowa dwiema nakr tkami. b. Os oni magnes wy cznika drzwiowego plastikow os on i zatrzasn os on na miejscu. aem0098a 10 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

15 Monta Akcesoria Sygnalizator alarmowy (opcjonalny) 1. Zamontowa sygnalizator alarmowy w widocznym miejscu na dachu obudowy lub w jej wn trzu. Sygnalizator ma magnetyczn podstaw. 2. W przypadku zamontowania sygnalizatora na dachu nale y poprowadzi jego kabel przez istniej ce otwory w sposób pokazany na ilustracji poni ej. 3. Pod czy kabel do portu Beacon (Sygnalizator). 4. Za pomoc z czek RJ-45 i standardowych kabli kategorii 5 mo na wyd u y kabel maksymalnie do 100 m (330 stóp). aem0061a Instalacja urz dzenia Rack Access PX 11

16 Szybka konfiguracja Warning Ostrze enie Je li urz dzenie Rack Access PX jest zarz dzane w sieci lokalnej LAN APC serwera InfraStruXure Manager, ustawienia sieciowe i NTP urz dzenia Rack Access PX zostan automatycznie skonfigurowane przez serwer BOOTP serwera InfraStruXure Manager. Je li jednak urz dzenie Rack Access PX ma by dost pne w sieci LAN u ytkownika (w sieci korporacyjnej), urz dzenie Rack Access PX nale y skonfigurowa w sposób opisany w tym rozdziale. Informacje ogólne Zanim urz dzenie Rack Access PX b dzie mog o dzia a w sieci, nale y skonfigurowa nast puj ce ustawienia protoko u TCP/IP: adres IP urz dzenia Rack Access PX mask podsieci adres domy lnej bramki Uwaga Note Je li bramka domy lna nie jest dost pna, nale y u y adresu IP komputera, który znajduje si w tej samej podsieci co urz dzenie Rack Access PX i jest na ogó w czony. Urz dzenie Rack Access PX u ywa bramki domy lnej do testowania sieci, gdy nat enie ruchu jest bardzo niewielkie. Wi cej informacji na temat funkcji czuwania realizowanej przy u yciu domy lnej bramki mo na znale w punkcie Watchdog Features (Funkcje czuwania) rozdzia u Introduction (Wst p) User s Guide urz dzenia Rack Access PX. Protokó TCP/IP Do okre lenia ustawie protoko u TCP/IP wymaganych przez urz dzenie Rack Access PX nale y u y jednej z nast puj cych metod: kreatora konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC (patrz Kreator konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC na str. 13); serwera BOOTP lub DHCP (patrz Serwer BOOTP i DHCP na str. 13); komputera lokalnego (patrz Lokalny dost p do konsoli na str. 16); komputera w sieci (patrz Zdalny dost p do konsoli na str. 16). 12 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

17 Szybka konfiguracja Kreator konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC Kreatora konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC mo na u y w komputerach z systemem Windows 2000, Windows Server 2003 lub Windows XP do skonfigurowania podstawowych ustawie protoko u TCP/IP urz dzenia Rack Access PX. Patrz See równie also 1. W ó dysk CD Utility do nap du CD-ROM komputera dzia aj cego w sieci. 2. Po wy wietleniu monitu nale y klikn cze Device IP Configuration Wizard (Kreator protoko u IP urz dzenia), aby uruchomi kreatora lub, je li zostanie wy wietlony monit o ponowne uruchomienie komputera, nale y przej do kreatora z menu Start po ponownym uruchomieniu komputera. 3. Poczekaj, a kreator wykryje nieskonfigurowane urz dzenie Rack Access PX, a nast pnie post puj wed ug instrukcji wy wietlanych na ekranie. Uwaga Note Serwer BOOTP i DHCP Uwaga Note Patrz See równie also Aby skonfigurowa wiele urz dze Rack Access PX lub skonfigurowa urz dzenie Rack Access PX z pliku konfiguracyjnego u ytkownika, nale y zapozna si z User s Guide urz dzenia Rack Accesss PX znajduj cym si na dostarczanym dysku CD Utility. Je li zostanie w czona opcja Start a Web browser when finished (Po zako czeniu uruchom przegl dark sieci internetowej), mo na u y ci gu apc zarówno jako nazwy u ytkownika, jak i has a w celu zalogowania si na urz dzeniu Rack Access PX za pomoc przegl darki. Serwer BOOTP i DHCP, domy lne ustawienia konfiguracji w celu okre lenia sposobu definiowania ustawie protoko u TCP/IP zak adaj, e jest dost pny prawid owo skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP udost pniaj cy ustawienia protoko u TCP/IP dla urz dze Rack Access PX. Je li serwery te s niedost pne, nale y skonfigurowa niezb dne ustawienia TCP/IP zgodnie z opisem w punktach Kreator konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC na str. 13, Lokalny dost p do konsoli na str. 16 lub Zdalny dost p do konsoli na str. 16. Aby u y pliku konfiguracyjnego u ytkownika (.ini) jako pliku startowego serwera BOOTP lub DHCP za pomoc serwera FTP/TFTP, nale y zapozna si z rozdzia em dotycz cym konfiguracji protoko u TCP/IP w User s Guide urz dzenia Rack Access PX na dostarczanym dysku CD Utility lub na witrynie internetowej firmy APC pod adresem Instalacja urz dzenia Rack Access PX 13

18 Szybka konfiguracja Domy lne ustawienia serwera BOOTP & DHCP powoduj, e urz dzenie Rack Access PX próbuje wykry prawid owo skonfigurowany serwer. Najpierw wyszukiwany b dzie serwer BOOTP, anast pnie serwer DHCP i dzia anie to b dzie powtarzane do momentu wykrycia serwera BOOTP lub DHCP. Uwaga Note Protokó BOOTP. Do skonfigurowania ustawie TCP/IP urz dzenia Rack Access PX mo na u y serwera BOOTP zgodnego ze standardem RFC951. Uwaga Note Wi cej informacji mo na znale w punkcie Protokó BOOTP na str. 14 lub Protokó DHCP na str. 15. Je eli serwer BOOTP jest niedost pny, nale y zapozna si z rozdzia em Kreator konfiguracji protoko u IP dla urz dze APC na str. 13, Lokalny dost p do konsoli na str. 16 lub Zdalny dost p do konsoli na str. 16, aby skonfigurowa ustawienia protoko u TCP/IP. 1. Wpisz adresy MAC i IP urz dzenia Rack Access PX, wprowad ustawienia maski podsieci i domy lnej bramki oraz wpisz opcjonaln nazw pliku Bootup w polu pliku BOOTPTAB serwera BOOTP. Patrz See równie also Adres MAC mo na znale na spodzie urz dzenia Rack Access PX lub na wydruku testu jako ci (Quality Assurance), znajduj cym si w opakowaniu. 2. Gdy urz dzenie Rack Access PX zostanie uruchomione ponownie, serwer BOOTP udost pni mu ustawienia protoko u TCP/IP. Je li okre lono nazw pliku bootup, urz dzenie Rack Access PX spróbuje przes a ten plik z serwera BOOTP przy u yciu protoko u TFTP lub FTP. Urz dzenie Rack Access PX przyjmuje wszystkie ustawienia okre lone w pliku bootup. Je li nie okre lono nazwy pliku bootup, urz dzenie Rack Access PX mo na skonfigurowa zdalnie za pomoc us ugi Telnet lub interfejsu sieciowego: User Name (domy lna nazwa u ytkownika) i Password (has o) to apc. Patrz See równie also Informacje na temat tworzenia pliku bootup mo na znale w dokumentacji serwera BOOTP. 14 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

19 Szybka konfiguracja Protokó DHCP. Do skonfigurowania ustawie TCP/IP urz dzenia Rack Access PX mo na u y serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/RFC2132. Patrz See równie also 1. Urz dzenie Rack Access PX wysy a danie DHCP zawieraj ce nast puj ce informacje identyfikacyjne: Identyfikator dostawcy sprz tu Vendor Class Identifier (domy lnie: APC) Identyfikator klienta Client Identifier (domy lnie jest to adres MAC urz dzenia Rack Access PX) Identyfikator klasy u ytkownika User Class Identifier (domy lnie: identyfikacja oprogramowania sprz towego, którego u ywa urz dzenie Rack Access PX). 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP odpowiada, przesy aj c ofert DHCP zawieraj c wszystkie ustawienia niezb dne urz dzeniu Rack Access PX do komunikacji sieciowej. Oferta DHCP zawiera tak e opcj informacji charakterystycznych dla producenta (Vendor Specific Information, opcja 43 protoko u DHCP). Domy lnie urz dzenie Rack Access PX ignoruje oferty DHCP, które w ramach informacji charakterystycznych dla producenta nie zawieraj znacznika APC w formacie szesnastkowym: Option 43 = gdzie pierwszy bajt (01) to kod drugi bajt (04) to d ugo pozosta e bajty ( ) to znaczniki APC. Patrz See równie also W tym rozdziale znajduje si krótkie podsumowanie na temat komunikacji urz dzenia Rack Access PX z serwerem DHCP. Wi cej informacji na temat korzystania z serwera DHCP do konfigurowania ustawie sieciowych urz dzenia Rack Access PX mo na znale w punkcie Konfiguracja serwera DHCP w User s Guide urz dzenia Rack Access PX. Informacje na temat dodawania kodu do opcji informacji charakterystycznych dla producenta mo na znale w dokumentacji serwera DHCP. Aby wy czy znaczniki APC dla przysz ych ofert DHCP, nale y wy czy ustawienie Require vendor specific cookie to accept DHCP address (Wymagaj, aby znaczniki konkretnego dostawcy akceptowa y adres DHCP). To ustawienie jest dost pne w interfejsie sieciowym po wybraniu zak adki Administration (Administracja) w opcji Network (Sie ) na górnym pasku menu, opcji TCP/IP w lewym menu nawigacji oraz opcji BOOTP & DHCP albo DHCP w obszarze TCP/IP. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 15

20 Szybka konfiguracja Lokalny dost p do konsoli Dost p do konsoli sterowania mo na uzyska za pomoc komputera lokalnego, do którego urz dzenie Rack Access PX jest pod czone przez port szeregowy znajduj cy si na jego tylnej cz ci. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wy cz wszystkie us ugi korzystaj ce z tego portu. 2. Za pomoc kabla konfiguracyjnego (nr cz ci APC ) pod czy wybrany port do portu szeregowego znajduj cego si na panelu tylnym urz dzenia Rack Access PX. 3. Uruchom program terminalowy (np. HyperTerminal ) i skonfiguruj wybrany port wed ug nast puj cych parametrów: 9600 bitów/s, 8 bitów danych, bez parzysto ci, 1 bit stopu, brak sterowania przep ywem, anast pnie zapisz wprowadzone zmiany. 4. Naci nij klawisz ENTER, aby wy wietli monit User Name. 5. Wpisz apc jako User Name i Password. 6. Aby zako czy konfiguracj, post puj zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie Konsola na str. 17. Zdalny dost p do konsoli Z dowolnego komputera znajduj cego si w tej samej podsieci co urz dzenie Rack Access PX mo na u y protoko u ARP i us ugi Ping w celu przypisania adresu IP do urz dzenia Rack Access PX, a nast pnie u y protoko u Telnet w celu uzyskania dost pu do konsoli danego urz dzenia Rack Access PX i skonfigurowania niezb dnych ustawie TCP/IP. Uwaga Note 1. U yj protoko u ARP, aby zdefiniowa adres IP urz dzenia Rack Access PX, a nast pnie u yj adresu MAC danego urz dzenia w poleceniu ARP. Przyk adowo, aby zdefiniowa adres IP dla urz dzenia Rack Access PX, którego adres MAC to 00 c0 b7 63 9f 67, u yj jednego z nast puj cych polece : Patrz See równie also Po skonfigurowaniu adresu IP urz dzenia Rack Access PX mo na u y us ugi Telnet bez wcze niejszego korzystania z protoko u ARP i us ugi Ping, aby uzyska dost p do urz dzenia. Format polecenia systemu Windows: arp -s c0-b7-63-9f-67 Format polecenia systemu LINUX: arp -s :c0:b7:63:9f:67 Adres MAC mo na znale na spodzie urz dzenia Rack Access PX lub na wydruku testu jako ci (Quality Assurance) znajduj cym si w opakowaniu. 16 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

21 Szybka konfiguracja 2. U yj us ugi Ping z rozmiarem danych 113 bajtów w celu przypisania adresu IP zdefiniowanego w poleceniu protoko u ARP. W przypadku adresu IP okre lonego w krok 1 nale y u y jednego z nast puj cych polece us ugi Ping: Format polecenia systemu Windows: ping l 113 Format polecenia systemu LINUX: ping s U yj us ugi Telnet, aby zalogowa si na urz dzeniu Rack Access PX za pomoc w a nie przypisanego adresu IP. Na przyk ad: telnet Wpisz apc jako User Name i Password. Aby zako czy konfiguracj, post puj zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie Konsola na str. 17. Konsola Po zalogowaniu do konsoli zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie Lokalny dost p do konsoli na str. 16 oraz punkcie Zdalny dost p do konsoli na str. 16 nale y wykona nast puj ce czynno ci: 1. Wybierz opcj Network (Sie ) z menu Control Console (Konsola). 2. Wybierz opcj TCP/IP z menu Network (Sie ). 3. Je li do konfigurowania ustawie protoko u TCP/IP nie jest u ywany serwer BOOTP lub DHCP, wybierz menu Boot Mode (Tryb rozruchu). Wybierz opcj Manual boot mode (R czny tryb rozruchu). Ustaw warto ci opcji System IP, Subnet Mask (Maska podsieci) i Default Gateway (Bramka domy lna), anast pnie naci nij klawisz ENTER, aby powróci do menu TCP/IP. Zmiany zostan wprowadzone po wylogowaniu si. 4. Naci nij klawisze CTRL-C, aby zamkn menu Control Console. 5. Wyloguj si (opcja 4 w menu Control Console). Uwaga Note Je li podczas wykonywania czynno ci opisanych w punkcie Lokalny dost p do konsoli na str. 16 kabel zosta od czony, nale y go teraz pod czy i ponownie uruchomi stosown us ug. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 17

22 Jak uzyska dost p do skonfigurowanego urz dzenia Zaloguj si na skonfigurowanym urz dzeniu Rack Access PX za pomoc nast puj cych interfejsów: interfejs sieciowy (protokó HTTP lub HTTPS); us uga Telnet lub Secure SHell (SSH); protokó SNMP; protokó FTP lub Secure CoPy (SCP), aby zaktualizowa oprogramowanie sprz towe. Patrz See równie also Wi cej informacji na temat interfejsów zawiera User s Guide urz dzenia Rack Access PX. Interfejs WWW Jako przegl darki sieciowej mo na u y programu Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wy szej wersji (tylko dla systemu operacyjnego Windows), Firefox, wersja 1.x, firmy Mozilla Corporation (dla wszystkich systemów operacyjnych) lub Netscape 7.x lub wy szej wersji (dla wszystkich systemów operacyjnych) w celu skonfigurowania urz dzenia Rack Access PX lub przejrzenia dziennika zdarze. Inne powszechnie dost pne przegl darki mog tak e dzia a poprawnie, ale nie zosta y w pe ni przetestowane przez firm APC. Chc c u ywa przegl darki sieciowej do konfigurowania opcji urz dzenia Rack Access PX i do przegl dania dziennika zdarze, mo na skorzysta z jednego z nast puj cych protoko ów: protoko u HTTP (domy lnie w czonego), który zapewnia uwierzytelnianie przy u yciu nazwy u ytkownika i has a, ale nie zapewnia szyfrowania; bezpieczniejszego protoko u HTTPS, który oferuje dodatkowe zabezpieczenie za pomoc mechanizmu Secure Socket Layer (SSL) i szyfruje nazwy u ytkowników, has a iprzesy ane dane. Protokó ten zapewnia tak e uwierzytelnianie urz dzenia Rack Access PX przy u yciu certyfikatów cyfrowych. Aby uzyska dost p do interfejsu HTTP i skonfigurowa zabezpieczenia urz dzenia w sieci: 1. Wprowad adres IP urz dzenia Rack Access PX lub jego nazw DNS (je li jest skonfigurowana). 2. Podaj nazw u ytkownika i has o (domy lnie s to apc i apc dla administratora). 3. Wybierz i skonfiguruj wybrany typ zabezpiecze. (Ta opcja jest dost pna tylko dla administratorów). 18 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

23 Jak uzyska dost p do skonfigurowanego urz dzenia Patrz See równie also Informacje na temat wyboru i konfiguracji zabezpiecze sieciowych mo na znale w Security Handbook. Na karcie Administration (Administracja) wybierz opcj Network (Sie ) na górnym pasku menu, a nast pnie opcj access (dost p) w obszarze Web wlewym menu nawigacji, aby w czy lub wy czy protoko y HTTP lub HTTPS. Telnet Dost p do konsoli sterowania mo na uzyska za pomoc us ugi Telnet lub pow oki Secure SHell (SSH), w zale no ci od tego, która z nich jest w czona. Wybierz zak adk Administration (Administracja), opcj Network (Sie ) na górnym pasku menu, a nast pnie opcj access (dost p) w obszarze Console (Konsola) w lewym menu nawigacji. Domy lnie w czona jest us uga Telnet. W czenie pow oki SSH powoduje automatyczne wy czenie us ugi Telnet. Us uga Telnet jako metoda dost pu podstawowego. Us uga Telnet zapewnia podstawowe zabezpieczenia przez uwierzytelnianie nazwy u ytkownika i has a, ale nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpiecze wpostaci szyfrowania. Aby za pomoc us ugi Telnet uzyska dost p do konsoli urz dzenia Rack Access PX z dowolnego komputera w tej samej podsieci: 1. W wierszu polecenia wpisz poni sze polecenie i naci nij klawisz ENTER: telnet adres W miejsce parametru adres wpisz adres IP urz dzenia Rack Access PX lub jego nazw DNS (je li jest skonfigurowana). 2. Wprowad nazw i has o (domy lnie apc i apc dla administratora lub device i apc dla u ytkownika urz dzenia). Pow oka SSH jako metoda dost pu przy wysokim poziomie zabezpiecze. Je li winterfejsie HTTP u ywane s skuteczne zabezpieczenia bazuj ce na protokole SSL, dost p do konsoli nale y uzyskiwa przy u yciu bezpiecznej us ugi Secure SHell (SSH). Us uga SSH szyfruje nazwy u ytkowników, has a i przesy ane dane. Interfejs, konta u ytkowników i prawa dost pu u ytkowników s takie same, bez wzgl du na to, czy dost p do konsoli sterowania jest uzyskiwany przez pow ok SSH czy us ug Telnet, ale w celu korzystania z pow oki SSH nale y najpierw skonfigurowa pow ok SSH i zainstalowa na komputerze program kliencki pow oki SSH. Patrz See równie also Wi cej informacji na temat konfigurowania us ugi SSH i korzystania z niej zawiera User s Guide urz dzenia Rack Access PX. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 19

24 Jak uzyska dost p do skonfigurowanego urz dzenia Protokó SNMP Po dodaniu bazy PowerNet MIB do standardowej przegl darki SNMP MIB mo na uzyskiwa dost p do urz dzenia Rack Access PX za po rednictwem protoko u SNMP przy u yciu tej przegl darki. Domy lne has o (community name) uprawniaj ce do odczytu to public; domy lne has o uprawniaj ce do odczytu/zapisu to private. Po w czeniu mechanizmu SSL i pow oki SSH w celu uzyskania wysokiego poziomu zabezpiecze w postaci uwierzytelniania i szyfrowania nale y wy czy protokó Uwaga Note SNMP. Umo liwienie dost pu do urz dzenia Rack Access PX przez protokó SNMP pogarsza skuteczno zabezpiecze dost pnych po w czeniu mechanizmu SSL ipow oki SSH. Do wy czenia protoko u SNMP wymagane s uprawnienia administratora. Na karcie Administration (Administracja) wybierz opcj Network (Sie ) na górnym pasku menu, wybierz opcj access (dost p) w obszarze SNMP w lewym menu nawigacji, a nast pnie odznacz pole wyboru Enable SNMP access (W cz dost p SNMP) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Protoko y FTP i SCP Protoko u FTP (domy lnie w czony) lub Secure CoPy (SCP) mo na u ywa do przesy ania nowego oprogramowania sprz towego do urz dzenia Rack Access PX lub do odczytu kopii dziennika zdarze urz dzenia. Protokó SCP zapewnia wy szy poziom zabezpiecze w postaci szyfrowania transmisji danych i jest w czany automatycznie po w czeniu pow oki SSH. Po w czeniu mechanizmu SSL ipow oki SSH w celu uzyskania wysokiego poziomu zabezpiecze w postaci uwierzytelniania Uwaga Note i szyfrowania nale y wy czy protokó FTP. Umo liwienie przesy ania plików do urz dzenia Rack Access PX przez protokó FTP pogarsza skuteczno zabezpiecze dost pnych po w czeniu mechanizmu SSL i pow oki SSH. Do wy czenia protoko u FTP wymagane s uprawnienia administratora. Na karcie Administration (Administracja) wybierz opcj Network (Sie ) na górnym pasku menu i opcj FTP server (Serwer FTP) w lewym menu nawigacji. Odznacz pole wyboru Access (Dost p): Enable (W cz) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Aby przes a pliki do urz dzenia Rack Access PX za pomoc protoko u FTP lub SCP, nale y u y domy lnej nazwy u ytkownika i has a, czyli apc i apc dla administratora lub device i apc dla u ytkownika urz dzenia. W wierszu polecenia u yj adresu IP urz dzenia. Patrz See równie also W User s Guide urz dzenia Rack Access PX mo na znale informacje o korzystaniu z protoko u FTP lub SCP do pobierania plików dziennika zurz dzenia Rack Access PX lub przesy ania oprogramowania sprz towego do urz dzenia Rack Access PX. 20 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

25 Jak skonfigurowa kart dost pu Uwaga Note Aby skonfigurowa kart dost pu, u ytkownik musi mie mo liwo korzystania z interfejsu sieciowego lub konsoli urz dzenia Rack Access PX. Informacje dotycz ce konfiguracji znajduj si w punkcie Szybka konfiguracja na str. 12. Informacje dotycz ce dost pu do interfejsu sieciowego lub konsoli mo na znale w punkcie Jak uzyska dost p do skonfigurowanego urz dzenia na str. 18. Interfejs WWW 1. Zamknij i zablokuj drzwi obudowy. Trzymaj kart dost pu przed zamkiem urz dzenia Rack Access PX do chwili us yszenia sygna u d wi kowego. 2. Zaloguj si do interfejsu sieciowego. Kliknij zak adk Rack Access (Dost p do obudowy). Domy lnie jest wybrana pozycja User Access (Dost p u ytkownika) w lewym menu nawigacji. 3. Kliknij numer identyfikacyjny karty w sekcji Unregistered Users (Niezarejestrowani u ytkownicy) strony WWW. 4. Wprowad nazw i informacje kontaktowe u ytkownika karty. 5. W cz dost p do konta u ytkownika karty. Aby czasowo uniemo liwi dost p u ytkownikowi bez jego usuwania, wy cz t opcj. 6. Przypisz drzwi otwierane przez skonfigurowan kart dost pu: Front (Przednie), Back (Tylne) lub Both (Obydwoje). 7. W cz dost p u ytkownika karty dla konkretnych dni tygodnia oraz okre l godziny dost pu w te dni. a. Aby umo liwi dost p przez ca y dzie, zaznacz pole wyboru obok dnia. b. Aby okre li godziny, w których karta mo e odblokowa obudow wybranego dnia, wprowad czas w godzinach i minutach. Poprawny jest przedzia czasu od 00:00 do 23: Kliknij przycisk Register User (Zarejestruj u ytkownika), aby zastosowa ustawienia konfiguracji dla karty. Konsola 1. Trzymaj kart dost pu przed zamkiem urz dzenia Rack Access PX do chwili us yszenia sygna u d wi kowego. 2. Zaloguj si do konsoli. Wybierz opcj Device Manager (Mened er urz dzenia), a nast pnie User Access (Dost p u ytkownika). Wybierz opcj Unregistered Users (Niezarejestrowani u ytkownicy). Wybierz kart do zarejestrowania iwpisz YES (TAK). 3. Wybierz opcj Registered Users (Zarejestrowani u ytkownicy), a nast pnie wybierz nieskonfigurowan kart. 4. Wprowad nazw i informacje kontaktowe u ytkownika karty. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 21

26 Jak skonfigurowa kart dost pu 5. W cz dost p do konta u ytkownika karty. Aby czasowo uniemo liwi dost p u ytkownikowi bez jego usuwania, wy cz t opcj. 6. Przypisz drzwi otwierane przez skonfigurowan kart dost pu: Front (Przednie), Back (Tylne) lub Both (Obydwoje). 7. W cz dost p u ytkownika karty dla konkretnych dni tygodnia oraz okre l godziny dost pu w te dni. a. Wybierz dzie tygodnia. b. Aby okre li godziny, w których karta mo e odblokowa obudow w wybrane dni, wprowad czas w godzinach i minutach w polach Start Time (Czas rozpocz cia) i End Time (Czas zako czenia). Poprawny jest przedzia czasu od 00:00 do 23:59. c. Wybierz opcj Access (Dost p), aby w czy lub wy czy dost p dla ka dego dnia. d. Wybierz opcj Accept Changes (Akceptuj zmiany), aby zastosowa ustawienia konfiguracji dla danego dnia. e. Wybierz opcj Accept Changes (Akceptuj zmiany), aby zastosowa ustawienia konfiguracji dla danej karty. 22 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

27 Procedura w przypadku utraty has a Dost p do konsoli mo na uzyska z lokalnego komputera lub innego urz dzenia pod czonego do portu szeregowego urz dzenia Rack Access PX. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wy cz wszystkie us ugi korzystaj ce z tego portu. 2. Pod cz kabel szeregowy (nr cz ci APC ) do wybranego portu komputera i do portu RS-232 konsoli urz dzenia Rack Access PX. 3. Uruchom na komputerze program terminalowy (np. HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port w nast puj cy sposób: 9600 bitów/s 8 bitów danych bez parzysto ci 1 bit stopu brak sterowania przep ywem danych 4. Naci nij kilkakrotnie klawisz ENTER, aby wy wietli monit o wprowadzenie nazwy u ytkownika (User Name). Je li nie jest mo liwe wy wietlenie monitu User Name, sprawd : czy port szeregowy nie jest u ywany przez inn aplikacj ; czy wybrano prawid owe ustawienia terminala podane w kroku 3; czy u ywany jest w a ciwy kabel wskazany w kroku Naci nij przycisk Reset. Dioda stanu b dzie miga a na przemian na pomara czowo lub zielono. Gdy tylko dioda zacznie miga, ponownie naci nij przycisk Reset, aby tymczasowo przywróci domy ln nazw u ytkownika i has o. 6. Naci nij kilkakrotnie klawisz ENTER, dopóki ponownie nie pojawi si monit User Name, anast pnie wprowad domy ln nazw u ytkownika i has o, tj. apc. (Je li logowanie nie zostanie zako czone w ci gu 30 sekund od wy wietlenia monitu User Name, nale y powtórzy krok 5 i zalogowa si ponownie.) 7. Z menu Control Console wybierz opcj System, a nast pnie opcj User Manager (Mened er u ytkowników). 8. Wybierz u ytkownika Administrator, anast pnie zdefiniuj ustawienia User Name i Password, które zosta y przywrócone do domy lnej warto ci apc. 9. Naci nij kombinacj klawiszy CTRL-C, wyloguj si, ewentualnie pod cz wcze niej od czony kabel szeregowy i ponownie uruchom wszelkie wy czone us ugi. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 23

28 Uaktualnianie oprogramowania sprz towego Narz dzie automatycznej aktualizacji w systemach Microsoft Windows Zautomatyzowane, samorozpakowuj ce si narz dzie zawiera modu y oprogramowania sprz towego niezb dne do automatyzacji aktualizacji dla dowolnego obs ugiwanego systemu operacyjnego Windows. Aktualn wersj narz dzia mo na bezp atnie pobra z sekcji pomocy technicznej witryny internetowej firmy APC Na tej stronie internetowej nale y odszuka najnowsz wersj oprogramowania sprz towego dla posiadanego produktu firmy APC i pobra zautomatyzowane narz dzie, a nie poszczególne modu y oprogramowania sprz towego. Warning Ostrze enie Aktualizacje r czne, g ównie dla systemów Linux Je li na wszystkich komputerach w sieci dzia a system Linux, nale y r cznie zaktualizowa oprogramowanie sprz towe urz dzenia Rack Access PX, czyli nale y u y oddzielnych modu ów oprogramowania sprz towego firmy APC (modu u AOS i modu u aplikacji). Niezb dne oddzielne modu y oprogramowania sprz towego do r cznej aktualizacji mo na pobra w sekcji pomocy technicznej witryny internetowej firmy APC Uwaga Note Ka de narz dzie aktualizacji odpowiada konkretnemu typowi produktu firmy APC. Nie nale y u ywa narz dzia z dysku CD jednego produktu do aktualizacji oprogramowania sprz towego innego produktu firmy APC. Podczas korzystania z wersji narz dzia pobranej z witryny internetowej firmy APC nale y si upewni, e odpowiada ono typowi posiadanego produktu firmy APC. Je li na komputerze w sieci dzia a obs ugiwany w sieci system operacyjny Microsoft Windows, mo na u y narz dzia opisanego w punkcie Narz dzie automatycznej aktualizacji w systemach Microsoft Windows na tej stronie, aby automatycznie zaktualizowa oprogramowanie sprz towe urz dzenia Rack Access PX za pomoc sieci. To narz dzie automatyzuje ca y proces aktualizacji. Aby zako czy r czn aktualizacj, patrz Metody przesy ania pliku z oprogramowaniem sprz towym na str Instalacja urz dzenia Rack Access PX

29 Uaktualnianie oprogramowania sprz towego Metody przesy ania pliku z oprogramowaniem sprz towym Aby zaktualizowa oprogramowanie sprz towe urz dzenia Rack Access PX: Na komputerze w sieci z systemem operacyjnym Microsoft Windows mo na u y automatycznego narz dzia aktualizacji oprogramowania sprz towego pobranego z witryny internetowej firmy APC Na komputerze w sieci z dowolnym obs ugiwanym systemem operacyjnym mo na u y protoko u FTP lub SCP do przes ania oddzielnych modu ów oprogramowania firmowego AOS i aplikacji. Je li urz dzenie Rack Access PX nie znajduje si w sieci, mo na u y protoko u XMODEM dla po czenia szeregowego, aby przes a oddzielne modu y oprogramowania sprz towego AOS i aplikacji z komputera do urz dzenia Rack Access PX. Uwaga Note U ywanie protoko u FTP do aktualizacji jednego urz dzenia Rack Access PX Patrz See równie also W przypadku przesy ania oddzielnych modu ów oprogramowania sprz towego i rezygnacji z u ywania automatycznego narz dzia aktualizacji oprogramowania sprz towego do aktualizacji oprogramowania sprz towego urz dzenia Rack Access PX, modu AOS (APC Operating System) nale y przes a do urz dzenia Rack Access PX przed przes aniem modu u aplikacji. Informacje na temat przesy ania pobranej aktualizacji oprogramowania sprz towego urz dzenia Rack Access PX mo na znale w User s Guide dost pnym na dysku CD Utility lub na witrynie internetowej firmy U ywanie protoko u XMODEM do aktualizacji jednego urz dzenia Rack Access PX Do przes ania pobranej aktualizacji oprogramowania sprz towego nale y u y komputera lokalnego pod czonego do urz dzenia Rack Access PX za pomoc portu szeregowego na panelu tylnym urz dzenia. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wy cz wszystkie us ugi korzystaj ce z tego portu. 2. Za pomoc kabla konfiguracyjnego pod cz wybrany port do portu RS-232 konsoli na panelu tylnym urz dzenia Rack Access PX. 3. Uruchom program terminalowy (na przyk ad HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port na 9600 bitów na sekund, 8 bitów danych, bez parzysto ci, 1 bit stopu, bez sterowania przyp ywem danych. Zapisz zmiany. 4. Naci nij kilkakrotnie klawisz ENTER, aby wy wietli monit o wprowadzenie nazwy u ytkownika (User Name). 5. Wpisz User Name i Password (domy lnie: apc, tylko dla administratorów) i naci nij klawisz ENTER. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 25

30 Uaktualnianie oprogramowania sprz towego 6. W menu Control Console wybierz opcje System, Tools (Narz dzia), File Transfer (Przesy anie plików) i XMODEM. 7. Zostanie wy wietlony monit Perform transfer with XMODEM -CRC? (Wykona transfer za pomoc XMODEM CRC?). Wpisz Yes (Tak) i naci nij klawisz ENTER. 8. System wy wietli monit o wybranie pr dko ci przesy ania i zmian ustawie terminala, aby odpowiada y pr dko ci przesy ania. Naci nij klawisz ENTER, aby zaakceptowa pobieranie oprogramowania przez urz dzenie Rack Access PX. 9. W programie terminalowym wy lij plik za pomoc protoko u XMODEM. Po zako czeniu przesy ania na konsoli zostanie wy wietlony monit o przywrócenie normalnej szybko ci transmisji. Nie nale y przerywa przesy ania. Przestroga Caution Po zako czeniu przesy ania urz dzenie Rack Access PX zostanie uruchomione ponownie. 26 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

31 Specyfikacje techniczne Urz dzenie Rack Access PX Parametry elektryczne Znamionowe napi cie wej ciowe V pr du zmiennego; 50/60 Hz Parametry fizyczne Wymiary (W Sz G) 4,42 43,20 4,42 cm Ci ar 0,99 kg Ci ar transportowy 3,69 kg Wymiary wysy kowe (W Sz G) 6,70 45,00 22,50 cm Zamek Maksymalna d ugo kabla zamka Parametry rodowiska Wysoko bezwzgl dna (n.p.m.) Eksploatacji Przechowywanie Temperatura Eksploatacji Przechowywanie Wilgotno wzgl dna Eksploatacji Przechowywanie 100 m (330 stóp) od 0 do 3000 m od 0 do m od 0 do 45 C od -15 do 65 C od 0 do 95%, bez kondensacji od 0 do 95%, bez kondensacji Zgodno z normami Zgodno z normami CE, C-UL zatwierdzone dla CSA C22.2 Nr , UL wymienione dla UL , VDE zatwierdzone dla EN , FCC Cz 15 Klasa A, ICES-003 Klasa A, VCCI Klasa A, EN Klasa A, EN 55024, EN , EN , AS/NZS CISPR 22 Akcesoria Sygnalizator Maksymalna d ugo kabla 100 m (330 stóp) Wy czniki drzwiowe Odleg o Maksymalna d ugo kabla Poni ej 2,54 cm (1 cal) w linii powietrznej 100 m (330 stóp) Instalacja urz dzenia Rack Access PX 27

32 Gwarancja Ograniczona gwarancja Firma APC gwarantuje, e urz dzenie Rack Access PX b dzie wolne od wad materia owych i produkcyjnych przez dwa lata od daty zakupu. Zobowi zania wynikaj ce z gwarancji ograniczone s do naprawy lub wymiany wadliwych produktów jako jedynej mo liwej opcji. Gwarancja nie obejmuje urz dze, które zosta y uszkodzone w wyniku wypadku, niedbalstwa lub wadliwego u ycia, b d te zosta y w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane. Gwarancja przys uguje wy cznie pierwszemu nabywcy produktu. Ograniczenia gwarancji Poza przypadkami okre lonymi w ramach niniejszej gwarancji firma APC nie udziela innych gwarancji, wyra nych ani domniemanych, w tym gwarancji wynikaj cych z tytu u r kojmi oraz przydatno ci do okre lonego celu. Poniewa ustawodawstwa niektórych pa stw nie dopuszczaj ograniczenia lub wy czenia domniemanych gwarancji, z tego wzgl du powy sze ograniczenie mo e nie mie zastosowania. Poza przypadkami okre lonymi powy ej firma APC nie b dzie ponosi odpowiedzialno ci za szkody bezpo rednie, po rednie, szczególne, przypadkowe ani wynikowe, powsta e w wyniku korzystania z produktu, nawet je li zosta a powiadomiona o mo liwo ci wyst pienia takich szkód. W szczególno ci firma APC nie ponosi odpowiedzialno ci za poniesione koszty, takie jak utrata zysków lub przychodów, utrata wyposa enia, utrata mo liwo ci korzystania z wyposa enia, utrata oprogramowania, utrata danych, zastosowanie rodków zast pczych, roszczenia strony trzeciej lub inne. Na mocy niniejszej gwarancji u ytkownikowi przys uguj okre lone prawa; inne prawa mog przys ugiwa u ytkownikowi w zale no ci od ustawodawstwa danego kraju. Uzyskiwanie pomocy technicznej W celu uzyskania pomocy technicznej dotycz cej problemu z urz dzeniem Rack Access PX nale y wykona nast puj ce czynno ci: 1. Zanotowa numer seryjny. Numer seryjny jest wydrukowany na etykiecie znajduj cej si na spodzie urz dzenia. 2. Nale y skontaktowa si z biurem pomocy technicznej, wybieraj c numer telefonu podany na tylnej stronie ok adki niniejszego podr cznika. In ynier pomocy technicznej postara si rozwi za problem telefonicznie. 3. Je li wymagany b dzie zwrot produktu, pracownik dzia u technicznego przeka e numer autoryzacyjny zwracanego produktu (RMA, return material authorization). Po up ywie terminu gwarancji u ytkownik zostanie obci ony kosztami zwi zanymi znapraw lub wymian sprz tu. 28 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

33 Gwarancja 4. Starannie zapakuj urz dzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodze powsta ych w czasie transportu. Do czy informacje zawieraj ce imi i nazwisko, adres, numer autoryzacyjny RMA oraz numer telefonu kontaktowego, kopi dowodu zakupu oraz czek w celu uregulowania nale no ci, o ile b dzie to wymagane. 5. Wyra nie zanotuj numer autoryzacyjny RMA na opakowaniu produktu. 6. Wy lij ubezpieczon, op acon przesy k na adres podany przez pracownika biura pomocy technicznej. Instalacja urz dzenia Rack Access PX 29

34 Informacje dotycz ce systemów podtrzymywania ycia Zasady ogólne Firma American Power Conversion (APC) nie zaleca u ytkowania swoich produktów wnast puj cych okoliczno ciach: W systemach podtrzymywania ycia, gdzie awaria lub usterka produktu firmy APC mo e spowodowa awari urz dzenia podtrzymuj cego ycie lub wp yn znacz co na jego bezpieczne funkcjonowanie b d skuteczno. W bezpo redniej opiece medycznej. Firma APC nie sprzeda wiadomie swoich produktów w celu wykorzystania ich w powy szych zastosowaniach, o ile nie otrzyma pisemnego, satysfakcjonuj cego firm APC zapewnienia o (a) zminimalizowaniu ryzyka zagro enia zdrowia lub spowodowania szkód materialnych, (b) przyj ciu przez u ytkownika odpowiedzialno ci zwi zanej z takim ryzykiem, oraz (c) zapewnieniu odpowiedniej ochrony, zgodnej z okoliczno ciami, odpowiedzialno ci firmy American Power Conversion. Przyk adowe urz dzenia podtrzymuj ce ycie Termin urz dzenie podtrzymywania ycia odnosi si mi dzy innymi do analizatorów tlenu dla noworodków, stymulatorów uk adu nerwowego (u ywanych w narkozie, agodzeniu bólu lub do innych celów), urz dze do autotransfuzji, pomp krwi, defibrylatorów, detektorów i alarmów arytmii, rozruszników serca, systemów do hemodializy, systemów do dializy otrzewnowej, inkubatorów wentylacyjnych dla noworodków, wentylatorów (dla doros ych i dla dzieci), wentylatorów anestezyjnych, pomp infuzyjnych oraz innych urz dze oznaczonych jako krytyczne przez ameryka ski urz d federalny ds. ywno ci i leków (FDA). Systemy okablowania dla szpitali oraz zabezpieczenia przed pr dem up ywowym mo na zamówi w postaci wyposa enia dodatkowego dla wielu systemów UPS firmy APC. Firma APC nie twierdzi, e tak zmodyfikowane urz dzenia posiadaj wydany przez APC lub inn organizacj certyfikat dopuszczaj cy ich stosowanie ich w szpitalach lub s za takie uznawane. Z tego wzgl du urz dzenia te nie spe niaj wymogów dopuszczaj cych ich stosowanie w bezpo redniej opiece medycznej. 30 Instalacja urz dzenia Rack Access PX

35

36 Zakłócenia na częstotliwościach radiowych Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. USA FCC This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this user manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference. The user will bear sole responsibility for correcting such interference. Canada ICES This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Japan VCCI This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions. この 装 置 は 情 報 処 理 装 置 等 電 波 障 害 自 主 規 制 協 議 会 (VCCI)の 基 準 に 基 づくクラス A 情 報 技 術 装 置 です この 装 置 を 家 庭 環 境 で 使 用 すると 電 波 妨 害 を 引 き 起 こすことがあります この 場 合 には 使 用 者 が 適 切 な 対 策 を 講 ず るように 要 求 されることがあります Taiwan BSMI 警 告 使 用 者 : 這 是 甲 類 的 資 訊 產 品, 在 居 住 的 環 境 中 使 用 時, 可 能 會 造 成 射 頻 干 擾, 在 這 種 情 況 下, 使 用 者 會 被 要 求 採 取 某 些 適 當 的 對 策

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja

Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja Wyposażenie AR8650. AR8650 6 12 6 6 3 6 AR8651. AR8651 6 12 6 6 3 12 Potrzebne narzędzia (nie należą do wyposażenia)

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Switched Rack Power Distribution Unit

Instalacja. Switched Rack Power Distribution Unit Instalacja Switched Rack Power Distribution Unit This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo