Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15"

Transkrypt

1 Żary, dnia r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: 2. PRZETARG NIEOGRANICZONY Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11. ust. 8. w/w ustawy. 3. Przedmiot zamówienia roboty budowlane : Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są Remonty wolnych lokali mieszkalnych: ul. Witosa 38/15, Powstańców Wielkopolskich 16/I/1, Katowicka 4/13, Katowicka 4/16, Piastowska 3-4/3, Zakopiańska 6/9 w Żarach. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NA ZADANIE WITOSA 38/15 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 - wyk. fundamentu pod piec szt. 1 - postawienie pieca licowanego kaflami + osprzęt szt. 1 - opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia pieca - wymiana drzwi do pom. wc + osprzęt szt. 1 - naprawa tynków wew. na ścianach - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych - zamontowanie kuchni gaz. 4pal. z piekarnikiem gaz. szt. 1 - protokół szczelności inst. gazowej 2. NA ZADANIE POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16/I/1 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Pow. Wielkopolskich 16/I/1 - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z zachowaniem koloru białego, wymiarów i podziału okien szt. 2 - wymiana parapetów wew. i zew. szt. 4

2 - postawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami z podgrzewaczem wraz z wbudowaniem osprzętu szt. 1 - rozebranie pieca licowanego kaflami szt. 1 - wyk. fundamentu pod piec szt. 1 - postawienie pieca licowanego kaflami + osprzęt szt. 1 - opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia trzonu kuchennego i pieca do przewodów dymowych - wymiana drzwi zew. do lokalu + klamki + szyldy + zamki 2szt. szt. 1 - wymiana drzwi wew. + klamki i szyldy szt. 1 - ułożenie płyty OSB / p + k / - montaż listew podłogowych - montaż płyt rygips na sufitach / p + k / - montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, baterii. kpl. - wykonanie inst. w-k - malowanie ścian i sufitów w lokalu farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorach jasnych wraz ze szpachlowaniem 2x 3. NA ZADANIE KATOWICKA 4/13 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przey ul. Katowicka 4/13 - wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PCV z zachowaniem koloru białego, wymiarów i podziału okien szt. 1 - wymiana parapetu zew. i wew. szt. 2 - postawienie trzonu kuchennego licowanego kaflami z podgrzewaczem wraz z wbudowaniem osprzętu szt. 1 - zerwanie płytek z posadzki - wyrównanie posadzki pod montaż paneli podłogowych - montaż listew przyściennych - wymiana drzwi wejściowych do lokalu + klamki + szyldy + zamki szt.2 szt. 1 - montaż szafki + zlewozmywak + bateria kpl. - demontaż karniszy na suficie - malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorach jasnych ścian i sufitu 4. NA ZADANIE KATOWICKA 4/16 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Katowicka 4/16 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu + klamki + szyldy+ zamki szt. 2 szt. 1 - remont trzonu kuchennego z podgrzewaczem szt. 1 - montaż szafki pod zlewozmywak / zlewozmywak w lokalu / wraz z montażem zlewozmywaka, baterii / kpl - montaż wodomierza o przepływie 1.5m3/h z legalizacją + protokół szt. 1 - naprawa, dopasowanie i pomalowanie stolarki okiennej w kolorze białym szt. 1 - malowanie lokalu farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorach jasnych ścian i sufitów 5. NA ZADANIE PIASTOWSKA 3-4/3 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ

3 Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Piastowska 3-4/3 - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z zachowaniem koloru białego, podziału i wymiarów okien szt. 3 - wymiana parapetów wew. i zew. szt. 6 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu + klamki + szyldy + zamki szt. 2 szt. 1 - naprawa, dopasowanie drzwi wew. szt. 1 - wykonanie instalacji gazowej do lokalu / bez montażu kuchni gaz. / - postawienie trzonu kuchennego z ścianką + osprzęt szt. 1 - wykonanie fundamentu pod piec szt. 1 - przestawienie pieca licowanego kaflami + osprzęt szt. 1 - opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia trzonu i pieca - wykonanie inst. w-k / wykonanie nowych podejść / - montaż szafki + zlewozmywaka + baterii kpl. - montaż wodomierza o przepływie 1.5 m3 /h z legalizacją + protokół szt. 1 - ułożenie płytek cer. w obrębie zlewozmywaka na wys. 1,6 m - ułożenie płyty OSB - montaż listew przyściennych - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym ze szpachlowaniem 2x lok 6. NA ZADANIE ZAKOPIAŃSKA 6/9 SKŁADA SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W NINIEJSZEJ Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Zakopiańska 6/9 - rozebranie pieca licowanego kaflami szt.1 - wyk. fundamentu pod piec szt.1 - postawienie pieca licowanego kaflami + osprzęt o kub. 1,1 m3 / h-2,00m / w ścianie, dostarczenie opinii kominiarskiej dot. prawidłowości podłączenia pieca szt. 1 - wykucie otworu w ścianie gr 12 cm / pod piec / m2 2 - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z zachowaniem koloru białego, wymiarów i podziałem okien szt. 3 - wymiana parapetów wew. i zew. szt. 6 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu + klamki + szyldy + zamki szt 2 szt. 1 - wymiana drzwi wew. pełnych szt. 1 - ułożenie płyty OSB - montaż listew przyściennych - wykonanie inst. w-k - montaż szafki, zlewozmywaka + baterii kpl. - wykonanie inst. gazowej + montaż kuchni 4 pal. z piekarnikiem gaz. kpl. - protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej - zerwanie tapet, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym ścian i sufitów ze szpachlowaniem 2 x Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w powyższym zestawieniu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający zaleca wizję w terenie. W celu dokonania oględzin po klucze należy zgłosić się na Rejony nr 1 i 2 - Zakopiańska nr 7

4 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną całość dostępna jest na stronie internetowej Wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa. Informacji na temat zamówienia udziela: Damian Hałabura 5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej na 1, 2, 3, 4,5 lub 6 adresów. 6. Termin realizacji zamówienia do r. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 7.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 tejże ustawy 7.2. Wykonawca składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem Wykonawca składający ofertę musi nie zalegać z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 7.4 Wykonawca składający ofertę musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonej usługi 7.5. Wykonawca musi przyjąć obowiązki określone w projekcie umowy załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Wadium i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymagane. 9. Opis sposobu obliczania ceny 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

5 3. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty 4. W cenie ofert na zadanie zawiera się wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o zakresy remontów. 10. Kryterium wyboru 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium: a ) Cena brutto ( C ) wykonania remontu.. : waga 100 % b) Pkt wg wzoru - najniższa C oferty / C badanej oferty x 100 x 100 % Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który uzyska największą ilość punktów. 11. Oferty należy składać do dnia r. do godziny w siedzibie przedsiębiorstwa.otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie w siedzibie przedsiębiorstwa. 12. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Tablica ogłoszeń Strona internetowa Biuletyn uzp.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego 30, 83-300 Kartuzy REGON 000484038 NIP 589 000 91 95 TEL. (058) 681-05-82 www.smk.kartuzy.com.pl e-mail: biuro@smk.kartuzy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Strona 1 z 5 Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru Numer ogłoszenia: 141136-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gościęcin: Modernizacja kotłowni węglowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkolnym w Gościęcinie, ul. Szkolna 16, dz. nr 216 Numer ogłoszenia: 219418-2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. OKRZEI 14, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont dachu bitumicznego budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-2/2012 Gliwice, 25-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: ZP-1/2012 Gliwice, 09-07-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizację Projektu budowlanego zabezpieczenia budynku nr 5 przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie- nr postępowania ZP/9/2015.

Realizację Projektu budowlanego zabezpieczenia budynku nr 5 przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie- nr postępowania ZP/9/2015. Warszawa dnia 17.08.2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji 02 542

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 05-09-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSZSp/3610/1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:16 Kalisz: Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta BULIONIK przy ulicy Łódzkiej 149 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 178006-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Budowa oświetlenia drogowego w Biernej Numer ogłoszenia: 111428-2014;

Bardziej szczegółowo