Turystyka jest wielką szansą zaktywizowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka jest wielką szansą zaktywizowania"

Transkrypt

1

2 Federacja Związków Gmin i Powiatów RP Polska Organizacja Turystyczna Urząd Kultury Fizycznej i Sportu Stowarzyszenie Gmin i Powfatów Małopolski Fundacja Rozwoj u Samorządności i Prasy Lokalnej II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialriych RP MIJA 2000 I. ~ Kraków, maja 2000 r. Program: Ddń 1-Jli4td, 12,,.., 2000 r. Teatr im. juliusz:tt Słow11c1Uego w Krakowie Otwan:1c konfcrcnq1: Kazimierz Barczyk. przewodn i C7ący Pcderac"ji Związków Gmin i Powiatów RP Sesj11 l Turystyk.a i sport - zadania, kompetencje i współpraca instytucji państwowych, samor:rą!lowych i po:t11r:rą!lowych Mirosław Handke, minister edukacji narodowej Gwidon Wójcik, pmhekretar/ 'ranu, prc:tcs Zarządu Polskiej Organizacji Tu ry1ityc.:ncj. Mieczysław Nowicki. prc.:cs Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Włodzimierz Sukiennik. prezes Polskiej Izby Turystyki. Anna Somorowska, p1e;i:e~ Pobkiej Agencji Ro:twoju Tun,r... J..1 Władysław Jamro.&y, pre:tes Zarz.1du Toralizarora Sportowl."go Sesja II TurystyltA i promocja w gminach, poiviatach i 1POjel4.'Ódr.tu.iach Tadeusz TomilS:tewski, prlcwodruczącr Sejmowej Komisji Kultuq Ft;i:)ancJ Sporrn 1 Turysryk1, J erzy Kalinowski r.1dra '' Komitecie Integracji Europejskiej, olnnl'k łbdv p(,hk11 1 l)rga111zacj1 Turystyc:tncj, J anusz Zdebski, prc.i:e\ Polskiego Towarzysrwa TurysryC'zno- KraJll.l:na\1,;.:cgo J ózef Hlebowicz, p1vcs Srowarzyszenia Gmin U zdrowi sko\\ych, Adam Markowski, przcwod1ii~zący ZwiąLku Gmin Jurajskich, Ferdynand Morski, dyrd.wr Sh1~kil. go Związku Gmin i Powiatów, Jacek Protasiewic1., pro?ze<; Regionalnej Organizacji Turystyki (woj do l noślą<>kie), dyre-kmr Hiura Promocji Miast a i \X'spółpracy 7 /.il~ra.nica '' Urzi;dzie Miasta Wrocławia, Stanisław Wziątek, preles StowarzysLcnia Gmin Pojezicrz.i Dra11~k.1cgo, burnustrz Pokzyna Zdroju. Madej Korkuć. prc7.c<> Zarządu lundacji Rozwoju Samorz.1dnoso 1 Pra~y Lokalnej. członek Rad} Polskiej Organiz.acj1 I 111 )'St)C7.11CJ Sesjam Sport, rekreacja i rebabilitdl:ja cv gminach, powiatach i fl!oje111ój:r,1vjttch Irena Szewińska, <..:lonek. Międqnarodowego Komitetu O l impij~k1cgo, prezes Polskiego Związku Lekkiej Arlecykl, Maciej Świątkowsk i, pr7ewodniczący Komisji Zdrowia, Kulrnry ri1yc'7.nej i Sportu Senatu RP, Jan Wieczorkowski, członek Komisji WspólneJ Rządu i Samorządu Tcrymrialncgo, członek Zarządu Województwa Malopobkiego ds. Sportu i Turyscyki. Marian Bukowiec, rektor Abdemii Wychowania f izycznego w Krakowie, Tadeusz Mękarski. dyrektor Oddzia łu 1'talopolskiego Polsk1t go l u ndu~zu Rehabilitacji Osób Niepl."inosprawnych. KrzysztofGurba, ptlc\1odniczący Komisji Sporru 1 Tur\ sryk1 Rad, ~lta.'ca KraJ..ow.1, Czes ław Lang, dyrektor 1 orgamzator Tour d.: Pologne Godz Urocz~-sty koktajl Godz Rod.zirui" Antoniego Słonimskiego - spe'4takl te;itralny dla uczestników Forum DriM II - ""1«4, r. P.1/ac V.'ielopolsJUcb - M4t}sln:lt Kr11kou1sk.i phtl'. \'('s:tysck1ch Swięrych Prc1cntacja Programu Festiwalu Kraków 2000 Spotkania konsultacyjne rozpoczęcie godz Bogusław Sonik, d1 rl'ktqr Festiwalu Kraków Etu opcjskn Stolica Kultury, przcwodniczacy Sejmiku \ ( 1 nfl'wl'1d1 I\\.1 I\ I.ile 1pnJ,ki ego, Tadeusz 8tll'zy1iski, <h 11.'klll1 In~L} l ulll Turystyki w Kr:i.J..1l\1w. Ryszard M;irck S1:pecht prl."zes Polskiego Towarz}".tw.a Sdin1111,k 1'11 d1.1an1')' h Punkty konsultacyjne i infonnac}'jne POT, UKFiS, CIE, PFRON, PTSM, z udzialem referentów z pierwszego dnu konferencji - czynne do godz Turystyka jest wielką szansą zaktywizowania gospodarczego polskich gmin 1 regionó.v. Jest to szansa przede ws:f.i/& kim dla terenón o niskim stopniu industnalizacji, posiadających dobre \WTUnki ge<r ~ftczne i klimatyczne. Gmmy i regiony o ugruntowanych tra dycpch turystyki przyjazdowej zazwyczaj łatwiej przystosowuj ą się do zm ieniających s i ę form turystyki. Nie zawsze jednak jest co łatwe również i w ich przypadku. W nie których miejscowościach kuracyjnych odej ście od scentralizowanego systemu kuracji i wypoczynku spowodowało.:atamanie ru chu turystycznego. Nie zawsze udawało się co wypełnić aktywnością prywatnych pen sjonaców. Poza cym zmorą wielu miejsce waści wypocz)'nkowych jest sezonowość ruchu curysrycznego Ambtme próby dostosowywania się do nowoczesnych form tul')~t) ki oraz przełamywania srereocypu tul')'sl)'czj\ego rrue1scowośo możemy ob~f\wiwał w ciągu kilku ostamich lar \l Krymcy. Kryrum u swoirm cradyganu kura C)'.)nymt 1 zupełnie niczlą in&astrukrurą tury sryczn:i \l.ydaw:ili się nadal cu~nym samograjem W pol~ ie lat 90 okazało się jednak, że wielu curysto\l me chciało pl"z)'jezdżać do kurortu, k0jar1..ąc go Jedyrue ze scaryczną formą wypoc~ku 1 uważając, że Krynica jest jedynie dla cmcrytó'>1?'. Samorząd gminny, chcąc dać impuls do nowych inwestycji mogących zmie nić rucyscyc:r.ny \\~zerunek Krynicy i zarazem dać nowe miejsca pracy, wrócił do przedwojen nego plimrlu wybudowania kolejki gondolo wej na Jaworzynę Krynick~ Do tego pomysłu \\Tacano po wojnie kilkakrocn1e, ale nic mógł ~ię doczekać realizag1. Nie d~lo do tego nawet wted)' gdy isauaj ~peł)mentalny nowosądecki Fundusz Turystycrn}. ma1ący min. wspomóc finansowo bud ~ pv.orzynskiq kolejki. W 1994 r. rozpoczęliśmy wstępne prace poznawcze. Okazalo się np u Jaworzyna Jt:St dru gim wzniesieniem w Polsce po KaspT )'m Wierchu, gdzie najdłuzej ucrzymujc.się śnieg (ok. 5 miesięcy). BadaMm),jak wyglądają podobne inwe~cycje w Auscni, Francji i Ntemcr.ech" - mówi Jan Golba, burmistrz Krymcy, inicjator pomysłu budowy kolejki. Utworzono korporację finansową z udziałem m.in. gminy, której wkładem były grunty krakowskiej Akade mii Rolniczej, której udziałem byłygruncy na Ja worzynie, austriackiej firmy GIRAK, Gakexu, PKO BP. Staraliśmy się i.a.interesować mim; kańców gminy udziałem w rym pr7.ed.sięwzię '

3 ~.. o u ł~rysttl l I ~PORTU Sł ~~IĄDÓW TIRYTORlllM~CN IP du, proponując im kupno chocby symbolicznych ilości akcji. Sądzi liśmy, ie zwiąże co mocniej mies?.kańców z cym przedsi~-zięciem'' - mó'.lijan Golba. W 1996 r. rozpoczęco budowę, we wrześniu 1997 r. kolejka l'usz)4a. O tym. a jest to inwestyga opbcal.na, świadczy fakt dołączenia do udziałowców poważnego pr-.tedsiębiorstwa PZU - Życie. \Y/ wyniku prac inwescy cyjnych Krynica stała się poważnym ośrodkiem turyscyki narciarskiej Na Jaworzynie są czynne 4 misy zjazdowe (S" pr-l)"go<oll-'ad.iu). Czytelnicy,,Ruczypospohctj" uznali Kryrucę za tra'ci pod względem atrakcyjności ośrodek narciarski w kraju. Wprawdzie!\\i.a część dochodów z kolejki za.~ ila Skarb Pańsrwa, ale prl.)' okazji nastą piło pewne ożywien i e turystyczne przynoszące w rezultacie wzrost dochodów zarówno miesr.. kańców jak i kasy samorząd.owej. Powstały nowe miejsca prac)'. Powstały nowe restauracje, sklepy, serw1i;y ush.j.gowe. Nie zamienamy na tym poprzestać. Chcemy utworzyć \\1elki kompleks narciarski ciągnący się od Rozroki przez Jaworzynę aż do Wierchomli. Planujemy także wybudowanie AquaParku na teren.ie Czarnego Potoku. Mamy rwłzie~ na ja.k najefekc)"mitjsz.e wyko~tanse hali sporcowo-widm~1skowej z lodo\\iooem" mówi bunrus07. Krynicy Oferta curyscyczna posza.ególnych regionów i gmin musl byc zróżnicowana. Potencjalną, ~ jeszcze mało wykortysraną siłą turystycznego przyciągania jest wykorzystanie tradycji lokalnej. Tucaj Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale widać również sporo aekau.ych inicjatyw lokalnych uarrakcyjniających W'Ów no życie scajych mieszkańców Jak 1 curystów. \T/ wielu miejscowościach (niekomeczme wielkich) powstały bractwa rycerskie, kultywujące dawne tradycje. Pokazy walk z udziałem braci- rycerzy p rzyciągają turystów. Ciekawe zjawisko można i.aobserv.rowa.ć na iicm1ach za. chodnich, gdzie coraz a.ęścicj wraca się do rekonstruowania pewnych fragmenrów ramrejszej niemieckiej lokalnej tradycji kulturalnej. Odbudowuje się np. zntjnowane w c1.a.sie wojny, składające \ię i. zabytkowych kamienic7..ek, śródmieście Kostriynia. Niekiedy dochodzi nawet do sporów o poniemieckie prledmiory mogące stać się arraktją turyscyaną. Np. wieś Dam1ca doporru.na się od Słupska zwroru rnogącej przyciągać rurystów rzeźby cenionego artysty Fritza Klimscha, srojącej n iegdyś na cmenrarzu rodo\iym von Gampów, dav.nych właścicieli Damnicy. Acrakcj1 woąż jcst Jcdru.k za mało. W niektórych skansenach budoo-niccwa ludowego próbuje się organizować rozmai re fe;cyny z pokazami kucia koni, wyrobu naczyń glinianych, pieczenia chleba. Lokalność buduje ~ii: niekiedy nal.\ et przy wykorzyscaniu bohaterów literackich i filmowych. Na Dolnym Śląsku wykorzystuje się np. filmow e rodziny Kargulów i Pawlaków. W PacanO\\i e, dokąd wg bajki Kornela Makuszyńskiego zmierzał celem podkucia Koziołek Matołek, zamier7.ano utwortyć cenmun rekreacyjne, którego głównym bohaterem byłby bajkowy kozioł. Pomysł na razie nie doczekał się jednak realizacji. Wciąż niedostaceczme docenianą form,\ tu ryscyki jest czw. turystyka piełguym kowa, której celem są przede wszysckim punkty religijne. Pielgr-Lym musi jednak równ1ez gdzieś przenocować, gdzieś zjeść, r..akup1ć pamiątki. Powoduje to więc również wymierne. korzyści finansowe dla miejscowej ludnosc1. \t./ osrarnich larach nastąpiło ożyv.ierue rurystrk1 pielgrzymkowej me tylko do chr1~ijariskich miejsc kulru. Coraz częściej do Polsk.1 przyby wają róm1ie:c ;eydowscy chasyd11, bv modlić się u grobów swych cadyków, m.in. w Lcz.a1sku, Gór7.e Kalwarii, Bobowej, Nowym Sączu. Niekiedy mo7.na s ię spotkać z opiniami cy pu: Do nas nikt nie przyjedzie, bo u na.-; nic nie ma ciekawego do zobaczerua" Nic tylko widoki mogą jednak przyciągać. Przynętą może być np. jaka.s lokalna atrakcja kulinarna. W Lopusznej np. od byw ają się konkursy kuchni góralskiej, w niektórych miejscowościach dolnoś ląskich konkursy w jed1eniu go lonek. Pr:r.ykładcm potencjalnych możliwości uattakcyjmcnia oferty turystyc7.ncj jc~l bogato obcurzona przez geografię podkrakowska gmina Liszki, która na raz1e eksploacuje turystycznie m.in. zalew w Kryspmo\\ie, skałki mnikowskie, jaskinie w Piekarach, nie wykorzysrując narnmiast dostarccznic lokalnych tradycji kulinarnych w posra.ci umkarowej kiełbasy hs1eclaej. robionej 7.. krojonych kawałków najlepszego mięsa. Podobnie jest zreszra z Tuchowem, Dębowcem i Głogowem, gdzie ismieją również stare tradycje wędliniars kie. Nike jednak nie przyjedzie do chocby najauakcyjniejszcj miejscowości, Jeżeli nie będzie wi edział o owych atrakcjach. KluczO\\'~ l\)lą w turysryczn)m 07)'\\ieniu polskich m1e}-.cov.ości jesr infonna.ga turystyczna. Ukazało się wprawdzie sporo dobrych przewodników po rozmaitych miejscowośc iach i rcg10nach (nawet tych ma~'ch), ale generalnie informacji ruryscycznej jest za mało i jest ona a mało ofensywna.,,dopominamy się często w krakowskim samor.tądzie o bezpłatne materiały nirystyc7j1o-promocyjne: foldery, mapki irp 7.37.W}'C7..aj jednak bezskutec7.nic. Ratują nas niektóre lokale gastronomicwc, które w celach reklamowych wydaly bezplame miniplany Krakowa" - mówi wspóhvlaściciel jednt.-go z krakowskich biur turystycznych. Oprocz rradycyjnego biura informacji tu ryscycznej (które lrcsz rą nie musi być osobną firmą; w mmcjszej miejscowości jego zadania mo7na zlecić np. właścicielom czynnych przez większość dnia miejsco\\-ych sklepów czy rescauracjl albo posiadającemu telefon komórkowy nuejscowemu nauczycielowi) wa.zny jest ró\\nie.t ttgulamy udział sarnofz.1(iów w roz IllJ.ll)'Ch t'1'gach curysrycznych oraz posiadanie aktualizowanej regularnie witryn} inrernetowcj Tanim kosztem można równiez propagować walory rurystyczne danej miejsco'nosc1 prlcz sprzedaż poczcówek. Wzorem mogą być tu inne kraje, gdzie prawie w każdym miejscu moma kupić pocztówkę z widokiem ogolnpn m ejscoo'ości, widoloem miejscowego zabytku, \\1dokiem hocelu, gdzie się mieszka, w1dok1em restauracji, w której się jada. Tutaj \1ypada wróc i ć jedynie do dmvnych tradycji. Pl7ed pie'rwszą wojną świarową prawie każda choćby zapadła mieścina lub wieś galicyjska wyda.wala widokówki. Rola.wnorządu w promocji geograficznej danl-g<> terenu Jest nie do pr7.eccnienia. Samor1.ąJ me może się cylko ogranicać do biernego prqglądania się oraz do bardzo ważnego udzia Licz.1 się również łu w rozwoju infi-a.~truktury. umiejętności dobrego,,sprzedania" medialnego swej m i cj.o,cm1ości. BOGDAN GANCARZ, S wiatowy ruch schronisk młodzieżowych, którego główną ideą i celem jest organizowanie najtańszej turystycznej bazy noclegowej - w szczególności dla młodzieży- może pochwalić się siecią ponad 5,5 tys. schronisk działających w 78 państwach całego świata. Reprezentantem tego ruchu w Polsce jest utworzone w 1926 r. Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych, które powstało jako trzecie na świecie - po niemieckim i szwajcarskim. Towarzyscwo, wspólnie z władzami ośw iatowymi, przez prawie 75 lar swojej działalności współorganizowało sieć schronisk młodzie-.wwych, na którą składa s ię ponad 155 schronisk caloroanych i ponad 450 sezonowych. Dysponują one liczącą się w polskiej tu ryscyce liczbą ponad 9,5 tys. miejsc całorocznych i ok. IS tys. miejsc sezonowych. Ta najtańsza w Polsce i na Ś\1~ecie baza rurysrycma słu7.y 1\sqsrkim turystom, ale pr7..ede wszysc kim młoclztezy szkolnej, kcóra stan0\\1 ponad 90 proc. cu~cow schroniskowych. Młodzież 'Ukolna w rrakcae roku szkolnego korzysta ze schronisk ml~idz1eżowych, trakrując je Jako podstawową bazę noclegową dja 57.kolnych wycieczek edukaąjnych (realizacja programu szkolnego); s.1 organizowane zielone klasy", wycieczki krajoznawcze i inne imprezy mlodz1eżow e W okresie wakacji letmch. w oparciu o sieć -.chronisk mlodzie.lowych. po tzw. rrasach typowych PTSM. Z rej najr.ari\zej i zarazem najwartościowszej wychowawczo i zdrowotnie formy letniego wypocqnku korzysta w każdym roku po.nad 35 tys. młodych turystów. PTSM oferuje swoim cr..łonkorn międ:r.ynarodową legitymację. dzięki której mogą korqscać 7. \11clu zniżek i rabatów (mlod.7.ież do 26 lat} w ob1ekrach na całym świecie. W 1999 r. z walorów tych skorqstalo ponad 360 rys. m łodych polskich rurysrów wyjeżdżających 7.a granicę orv. 1,5 mln kor:r.ystających na miejscu. Systematycznie wzrasca ceż liczba członkó\\ 1..agran1cmych srowarqszeń korrysca1ąg ch z pold<lej bazy schronisk mlod.7.iezowych. W ub. r. było ich ponad 70 rys. Doci erają Jednak do nas sygnały o zawieszaniu ( łub obnilan.iu poniżej 25 proc.) zniżek czlonkow11kich w niektórych szkolnych schroniskach. Marrwi to, zwalywszy,.że ponad 90 proc. korzystających ro ide.ntyfi ku,ąca się 1 l'tsm młodziez szkolna i akademicka oraz nauciyc1ele. Wierqmy, że rak jak w wielkiej światowej n1ry:.c:yce system zniżek i rabarów!>tanowi najskuteczniejszy magnes'' decydująg o przyjc.ldlie do miejscowości i obiekru, tak i w P()lsce turysta będzie wybierał pobyt w schromskach młodzieżowych, licząc na określoną zn iżkę. Dalsza efekrywna d:t.iajalność schronisk młodzieżowych jest obecnie w największej mierze uzależniona od przychylności władz samor~dowych, które - zdaniem PTSM - powmny być 7..tmteresowane utrzymaniem, ale rak.że dal~zym rozwo1em s1ec1 CeJ grupy placówek o~'' 1arowo-ruąscycznych. Wprowadi.uuu refonny UStro)O\\"Cj państwa rowarzys1.ą m.m. głębokie zmi.3.ny w systemie zarzą.cl7.ania, zaróm10 szkolnictwem, jak i całą sfer.i ruryscyk1, w tym mlod11e:l.c,)\\'ej. Zaistni ałe zmiany to glówrue przekaame (z dniem 1 scyczma 1999 r.) szkoln)'ch schronisk mlodzie- 7m~ych do zakresu 1..adań powiatów 1 gmin oraz 7a!>ilanie prze7 bud.żet pańscwa budżetów wszystkich powiatów prowadzących szkolne ~hroniska m łod zieżowe. W ub. r. mia.l.o to formę doracji celowej przekazywanej powiatnm prze;:. wojewodów, w tym roku dokonywane jesr w ramach C1.(Ści oświatowej subwencji ogólnej p17.ekazywanej powiatom przu Mmistersrwo Finansów (na t7w. L.a.dan.ia pozas1.kolne). Na pocrzeby wynikające z bieżącego funkcjonowania szkolnych schromsk młodzieżowych w ~rawie budżerowej na 2000 r. 1,ostala zaplanowana k""-'ora 10 mln zł. k tórą rozdzielono m1ę<uy pow1.uy algoryrmem okres1onym w rozpori.ldzen1u m1mscra eduka.g1 narodoo"tj z dn. 16 grudma 1999 r. Przydokonyw'an.iu pod.zia.łu W\\ snidków z.alozono, ie powiary prowadzące szkolne schroniska m łodzi eżowe będą ocrzymr-vać w ramach subwencji kwocę skalkulowaną na poziomie 17.w. finansowego standardu A, CJ ok zł rocaue na 1 ucznia, biorąc u (>lxistawę kalkulacyjną liczbę uczniów pobieraj<lcych nauk\' \\C wszysduch typa.eh szkól prowadzonych na terenie powiatu. Należy takie Z\wócić uwagę, że schroniska publicme pozos tają nadal jednostkami bud.żerowymi. \YI myśl zaleceń przekazanych jednostkom umorządu terytorialnego pr.tei. MEN ora.7 zgodnie z sugesną Ministerstwa Finansów 12 1U~~Jł 2000 I. ~ \\ydatlo związane z prow:idzen1em szkolnych schronisk młodzieżowych poo~nny być klasyfikowane w d?.iale 79 Oświata i Wychowanie", rozdz Pozostała działalność". Opłaty pobierane przez schroniska m łodzieżowe z.a świadcwne usługi noclegowe należy traktować jako środki specjalne poi.ostające \\ dyspozycµ szkolnych schronisk młodzież.owych. Spra\\y te \\inny b}'c odpcmiedmo uregulowane w drodz.e uchwał organów stanowiących jednostki samorządu cerycorialnego, sto~ownie do postanowień art. 21 ustawy o finansach publicznych. Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieżo \\}'Ch pragme nadal ścis1e współpracmvać z sieci.\ szkolnych schronisk mlod11eźm\ych, m.in. poprzez aktywną ich promocję i starania o ich opcymalj1e wykorzysr.anie (corocznie \1;ydawany jest lnformaror.ptsm o ba.zie schronisk młodzieżowych, zamieszcianie wykazu adresowego polskich schronisk w Infonnaro17.e MFSM - wrdawan)m w Londynie, udzial 7.t scosikiem promoc)jn}m PISM na najw:aijj1ejszych krajowrch i.zagra.iuczn}'ch targach rurystycznych, 1rp.), organizowame konkursów współzawodnictwa schronisk młodzieżowych, które mają isrorny wpływ na podnoszenie standardu oraz wyrównywania jakości świadczonych usług. organiwwarue narad szkoleruoo-o-i.nstrukta.iowych dla kitto\l,ni.kow schronisk. prowadzerue poprzez cxldzialy PTSM centralnych rezerwacji rrue.isc w schromskach mlocb:iezou.ych na okres wakacji i dla potrzeb funkgonowania cras typo'-\l}cll dla obozów wędrmvnych, podejmowanie wsze!. kach dlia.jań mających na celu wspieranie merytoryczne i finansowe schronisk m lodzi ei:o\~ych. Polskie Towarzysrwo Schronisk Młodztezowych gorąco prosi o przychylność i pomoc w dalszym funkcjonowaniu przeję1:ych przez samor14dy szkolnych schronisk mlodzieżowych. R. MAREK SZPECHT, DYREKTOR GENERAL.NY PTSM EUGENIUSZ BU ŚKO, SKARBNIK PTSM

4 ~ li FORUM TURYSTYKI I SPORTU SAMORZĄDÓW IERYTOllllllTCH IP ~ Koło napędowe w regionach RozmoU'a z Gwidonem Wójcik.iem, prezesem Polskiej OrganiZ1191 Tmystyci.ne.J, u 1 iceministrem transpottu i gospodarki u'olintj - Jak widzi Pa n miejsce turystyki w si:rat.gii rozwoju regionalnego? - To 1111CJ'C'e 1a~adn ioe. Jeśli mówimy o tu ry..cyce, ro w.u.ne są ~1o:ywiśc1e i.trategie gmin ne, pow1ato\\o:, al.: najba.rjzicj 1 ~totne dla tej dz.tedzin} gospodarki b..-dą scraregie globalne, WOJewódzkie Z UZ}'Sk.ln}'Ch mformacj1 \\"iem} u we w~zrsckich srraregiach. na\\et najmnil'j S7) eh jedno:.rek s.unorządo\\)dl, niryscrka ma 'ffi\ljc m1c;\cc, ale tylko w melicznych trak towana JCSt Jako t.a...a.dmcl} element ro7.woju regionalnego. Chcemr. b~ w atrakcyjnych pod względem rurystycznym n.-gionach Polski za.jęła \\fascm-e mtejsce. była rra.ktowana Jako kolo ;;a.machowc m1wo1u gospodarczego. - O kt6rych regionach Pan myl.li? - Zwł a.\lcla o cych, gd1ic me ma p r1.em~lu, albo jest on slabo r<uwi nię ty, gdzie jest duże bezrobocie, a z dnigicj strony te regiony s:i bardzo a.rrakcyjne rurystycmic. Mają s1ansę sko r1.ys tać r1.)s 11ących z roku na rok srodków Un ii EurupcjskicJ. pod warunkiem, le sr.,or.t.l dllbrc apl\)' \\ ''"lich strategiach,.z;mieraj;ice planr ro:t\\'oju C\Jl)"it)' ki na najbliższe 30 lar. To podsta\\'a złozenia wniosku do fundu~zu SAPARD, Phare Il i otrzymania 7.n aczącej pomocy. - Część gmin, powiatów, a takie re giony nie mają jesu:ze gotowych strategii. Mogą więc uwzględnić wa sze postulaty. Czy jakoś Im w tym pomożecie, by w strat.giach znalazły się dobre zapisy w odniesieniu do rozwoju turystyki? i. - Na to jest z.awsie jedna recepta 7a trudnienie dobrych fachowców, cwl1r7 ą.cych strategie ro:twoju, w cym przypadku turyst} k1, al bo choćby konsul canrów. Na rynku działają jednak rózni lu dw:, czasem nawet z t)'tu łanu naukowymi, których jakość pracy Jest taka sobie. Zarem chcąc otrlymać naprawdę fachową porno,, trzeba kontakmwać stę z oficjaln} m1 czynni kami, nunistersrwem, POT, Polsk~ Agc:ncJą Rozwoju T urysryki. - Rozumiem, ie dysponujecie nazwiskami ekspertów. - Dysponujemy nazwi5kami ludzi, krór7.y napis:tą strategii; dobrze. Ludzi, któr;:y prarn ją w Polsce naukowo, są cbperca111 Unii Europejskiej. Także w Polskiej Agencji Rozwoju Tu l)'scyki, której od 1tieda\\11a jes teśmy 98-pro centowym właścicielem, działa krajowa turysrycm.a usługa mwestorska, która koprzy 'li pary samorządy i inwestorow, ul.amia kon takcy, a Jednoo..eśnie puygotowuje dla gmm cal} prlke~ doprowad.l.ają0 do ~n11;cia IO '\\\:stora W gminie nie musla praccmać fa. ch1.w;cy oj wszysduego. Dobra zarl.ldt.ana gmma po\\ mna ijiele usług za.ma\\ 1ać na L1.! \mą trz. Moim zdaniem nieetekc)'\\ n~ b) loby np ~ gdyby każda n.ymniejsza gmma miała f.ichowcó\\ od pisania programów, które można składać\\ Unii Eumpej:.kiej, by pozyskiwać środki. Jestem gott)\\)' 1a. o ferować jedną lub dwie osoby. które b~ krą71 ć" po gminach i takie programy p1 sa.c. Warto im zapłacić, może trochę \\ięcej mż własnemu pracownikowi, ale mieć pe\\ność, źe ten program jest dobry. - Władze nie wszystkich san10!"zą" dów ~sobie % tego sprawę. - Dlatego najpierw musimy je do takiego rozwiązania przekonać. jak to robimy? W POT działa dyrekcja współpracy regional nej. zajmująca się ruemal wyl.ączme koncakta m1 z reg1ona.rm. \t' zasadzie osob) cam pracu jące niemal cały czas są gdzieś \\ Polsce. Prze.. konują.. pokazują. ze wano. - Czy Polska Organizaqa T Ul'}'ltyki zamierza w jakiś spmóbwspierać sa- ~ Oczywiście, aczkolwiek nie jest to podstawo\\)' kierunek naszej działalności. Zosrahśmy powołani, by promować Polskę na ze wnątrz. Natomiast promowaniem Polski w Polm~ zajmą się regionalne organizacje tu ryscyczne. wzorowane na POT i działające we współpracy i koordynacji z nami, ale powoly wane pr7.ez samoriądy i branżę turysryczną w danvm regionie. Pierwsza taka organizacja już po~vstala na Dolnym Śląsku. - sąd będą pieniądze na ich dzia. łalność? - Od s.uuorządów. które obecnie, tyle i.e bż. dy z osobna. wydają całkiem pokaźne kwrny n.i p romoqę. Taka n.-gionalna orgaru.zatja będzie oo rob la w 1mien1u WSZ}'Sr.kich gnun. pov iatów, \\\ljt.'\\\l<llt\\ danego regionu. Częsciowo sam<>r1..ądy pc>'\idn}' przekazywac p1emądze dla mej na rózne ndania. np. na \\)~nicrwa promo C}Jl'X'. Ta organi1acja nie będzie promowac pos1cugólnych gmm, łea cały region. Ten sposób JC\t najbardziej raqonalny, bo\\ iem curystę trud no jt.~t prl) ciągnąć. pokazlljąc mu jedną gminę. Najpierw kraj, a potem region. Na SZCZA;ście co raz więcej władz samor.!ądowych to rozumie. bo jci.t to olbrzymia szansa na kilkakrotne zw1ęks1.enic t fektów promocji Polski. Jeżeli pieniąd7e, które wyjajcmy wszyscy - rz,ącl, samorządy, branż.a rurystyczna - zaczruemy "'Ydawać \\Spół nie - efekty będą zdecydowarue \\1ększe. - Wracając to pytania, na co mogą & ayć samorządy z wuzllj ttn>ny? - Przede WSZ}'Stlum na pełne wsparcie merytoryczne. Już w tej chwili pomagamy. Orga ntzujemy np. różnego rodzaju szkolenia Przede ws1ysrkim Jednak mogą liczyć na wpar cie finansowe w dziedzirue promoqi.. W ttj c h\~i li kończymy prace przygoto\\ujące Stan dard wydawmcrw promocyjnych Polski na nai bhz.~ze cztery lara. Powstanie specjalny pod ręcznik. Wydawmcrwa będą miały jednolitą szatę graficzną. \\)'dawanych będzie niewiele C}'tlllów, ale w wielkich nakład.ach i wielu języ kach. Ccyli gruby folder,,polska" i kilka zasad niczych, n aj l ep~z) ch produktów turystycznych. W.sl}'Stkie regiony. gminy, powiaty orrzym ają od na.~ pod ręcz nik. Jeżeli zechcą tworzyć SWOJC '"'}'J..1wnictwa w bardzo precycyjnie iściś le określonym prze1 nas standardzie, oc.zywi śc1 e z wła.snvmi, ale uzgodnionymi treściami, to otrzym.tjil od na.\ bezpłamą dys trybucję ma teńałó\\ pruz cztery lata. Ponadto te, które uznamy 1.a \\ aźnc 1 ~pelniające nasze \\)'mogi, pc>'\1t'<łlmy np. folder o KrakO\\i e, oo-4mają ró\\ nici wsp.lrcie finansowe - Na jakie inne formy pomocy mog~ liayo - T.irgi, do których dokladamr niem.ile bu dit'tu\\'t pie1114dn:, b) s:unorl.ldy brały w nich udział. Na nlj\\ięksl) 'Ch targach ~cycm> ch S\\1ata w Berhni~ chcemr. by od pr0-szłego roku prwmtowaly sa( wyłąonie rt'gionr- Br rue było napisów I} pu stammm, gmina, urz.ąd marsza! kowsk1. bo tcg\j nikt nie roiuntie, tylko Małopol~ka, Śląsk, Mazowsze. Do takich prezentacji bt;jz1emy si~ dokładać. Mi~ta, regiony zaprav.amy Leż w różnr miejsca świata i tam pomagamy im w promocji - Czy w Pana ocenie Polska ma IDn sę być atrakcyjna turystycznie, skoro w t2j chwili można pojechai w kat.de m.iejke na kuli ziemskiej"? - Polska Jest atrakcyjna rurystyczrue. Nie tak jak np H!SZpania, bo u nas się me wypoczywa nad oepł}m morzem, ale naszym aru rem są ~iełlue obszary nieskażonej przyrody Także. choć nie w takim \\ym1arze jak np. Wio chv, mamy miasta ze \\Spaniałym kulturowym klimatem - choćby Kraków, loruń, Gdańsk. Jesteśmy rów111ez kra1em, w którym można z powodzeniem uprawiać bardlo modną w świecie tzw. turyscykę akc)"\/llą. C7.ęsto nawcr ekstremalną. A także miejscl'm, w którym wciąż jest niewykorzystane olbrzymie 1 tanie zaplecze uzdrowiskowe. Staramy się rę dziedzi nę u aktywnić i stworzyć coś w rodzaju marki. Powiedzieć. ze to jest markowy produkt, pro dukt dobry. Ale to Jeszcze crochę potrwa. l \\Tesr..cie agroturyscyka. Sprawa dla Polski oaf.!--ażri1e1sza. Pańscwo od dawna Ją wspiera, bo nie pobiera podatku za usługi agrocury sryczne. Z rym że n.lwet 3eśla istnieje \\1ele go spod.ars!'\\ na jedn}m tereme, ro kaide działa ojdzi.ełnie. Tyma.asem one musz4 cwot?.}'ć COŚ na. kszta}t OOtdU Z Jt~ rtt"trc.ja, W którym pokoje są nie na jednym korytami, lecz w promieniu np. 10 km Mu~1 powstać ~ystem rezerwaq1. Przrgotowalem projekt, który teraz fachowcy rozpracowu1ą w ~:zatgółach. Choał bym, b) stał się pod~tawą ~zesnastu proiektów, podarowanych marqa}kom woiewód7cw. Wy starczy tam wpisać nazwr gmin, gosp..ldarscw, złożyć re projekty do Ph.ire li /. duia ~iansą na otrzymanie pieniędzy na rozwój obszarow agroturyscycwych.jeden taki projekt obejmuje gospodarstw, pogn1powanych wo kół różn ych atrakcj1. Agroturystyk.i to szan.sa polskie] rurysc}'ki i dlatego na w:-;zdk1c sposo by będziemy ją wspirrar. ROZMAWIAlAJOl.ANTA KRYSIŃSKA

5 li FORUM TURYSTY.Kl.. 1. S.~l).lłT. S.IMOIZĄDÓW _ l~l.'.ff.olłl~lhch IP!.lt.~ _1 2.~.1~ - MIJA 2000 R. D zi ś, na przełomie XX i XXI wieku, można i trzeba dokonać wnikliwej analizy sytuacji w lecznictwie uzdrowiskowym, by przewidzieć i przygotować dalszy kierunek działalności uzdrowiskowej dla vvszystkich zainteresowanych gości i kuracjuszy, przeds iębiorstw świadczących usług i leczenia uzdrowiskowego, przedsiębiorstw w uzdrowiskach działających w sferze hotelowej i bytowej, podmiotów gospodarczych okolouzdrowiskowych, a przede wszystkim władz uzdrowiskowych. py, a pomału - tu i ówdzie - i w Polsce. Uzdrowiska, do niedawna mające charakter ośrodków lecznictwa, niemal ośrodków szpitalnych i sanaroryjnych, wzbogacają ofertę o wiele atrakcyjnych form spędzani a czasu, począwszy od turyscyki zdrowotnej (urlopów zdrowotnych), do bardzo modnych dziś zak ładów regeneracji sil witalnych przez odpowiednie ćwiczenia fizyczne o bogatym programie, a nawet salonów pięknośc i. W cych ramach funkcjonują cygodniowe, dziesięciodniowe lub dwurygodniowe pobyty zd rowotne, oparte o wykorzystywanie miejscowych u rządzeń, naturalnych tworzyw leczniczych i dobrze zorganizowane rozkłady zajęć z konkretnym celem terapeutycznym. W cakim stanie rzeczy, skoro uzdrowiska srają się ośrodkami rurystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, trzeba rozróżniać funkcje: - uzdrowiska jako centrum leczenia chorych za pomocą określonych metod i środków; - uzdrowiska jako centrum zdrowia na czas wolny, okres urlopów i wypoczynkn; - uzdro'wiska jako centrum wakacyjne w górach i nad morzem; - uzdro\\riska jako centrum sportowe ze szczególnymi możl iwościami uprawiania ok reślonych rodzajów sportu (sporty zimowe, wodne, golf, jeździeccwo); - uzdrowiska jako centrum kulrury i kształcen ia; - uzdrowiska jako centrum kongresowe. Przemiany Współczesne Józef Hlebowicz - Wydłużenie okresu trwania życia ludzkiego, masowy rozwój chorób cywilizacyjnych oraz zwi~any z powyższymi czynnikami rozwój działalności rehabilitacyjnej, pochorobowej, profilakcycznej i przedrentowej są głównymi czynnikami wzrosru zainteresowania lecznictwem uzdrowiskowym. Ten sposób leczenia okazuje się być zatem pożądany do zwalczania chorób cywilizacyjnych, chorób wieku starczego, rehabilitacji i profilakcyki. Takie ~est akrualoe zapotrzebowanie medycyny uzdrowiskowej. Powstał zarazem problem związany z poszukiwaniem racjonalnych oszczędn o ści w wydatkach na lecznictwo uzdrowiskowe socjalne - problem okresu kuracji uzdro'wiskowej. Tradycyjne 21 lub 24 dni uznane zostało przez wielu lekarzy za niepotrzebny wydatek czasu i kosztów, nato miast właściwe byłoby stosowanie metody bardziej zindywidualizowanego okresu kuracji, stosownie do rozpoznania lekarskiego. Ta sprawa pozostaje wciąż zagadnieniem kontrowersyjnym. Kolejna grupa problemów lecznictwa uzdrowiskowego związana jest z możliwościam i intensyfikacji oddziaływania kuracji. lsmieje w Niemczech i w Austrii silna tendencja do korzystania z rzw. kuracji compact to jesc bardziej efekcywnego wykorzystywania czasu pobytu kuracjuszy w uzdrowisku poprzez odbywanie wspólnych grupowych kuracji połączonych z aktywnością fizyczną. Metoda ta daje lepsze wyniki zdrowotne, jest też bardziej efektywna ekonomicznie. Tak wygląda to na zachodzie Euro- prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Wyodrębnienie funkcji uzdrowiska jako cenrrum medycznego, leczniczego jest ru niezbędne ze względu na fakt, ze w tej funkcji angażowane są środki z funduszy ubezpiecze(1 społecznych, podczas gdy inne mają charakter działalno ści gospodarczej. Taki układ jest niezbędny, aby uzdrowiska mogły opierać.swoją działaność na dwóch podporach ekonomicznych w lecz nicrwie socjalnym i p ełni odpłatnym oraz na działalności curyscyki zdrowotnej o charakterze gospodarczym. Stanowisko samorządnych władz gmin reprezentowało od początku pogląd odmienny - państwa demokracycznego. W rezultacie postulowana od początku swego istnienia przez Stowarzyszenie Gmin Uzd rowiskowych konieczność przekształcenia monopoliscycznych przedsię bi orstw uzdrowiskowych w przedsiębior~twa gminne lub prywatne oparte o rachunek ekonomiczny trafiała na opór ze strony Ministersrwa Zdrowia przez nieustanne odwlekanie przedstawienia w łasnej wizji przeksztalcenia. Prywaty7.acja p17..edsiębiorstw "ppu" ma Z dniem r. państwowe przeds na celu nie cylko zas tąpienie niechcianego iębiorstwa uzdrowiskowe w trybie ustawo kapitału pańsrwowego przez kapitał prywat wym sta ły ~ię Jednoosobowymi spółkami ny, ale również zdynamizowanie działalności uzdrowisk, dzię ki bezpośredniemu zaintereskarbu państwa. Celem tej operacji ma być doprowadzenie do dalszego kroku, tj. do w uzdrowiskach sowaniu cym problemem prywatnego przedsięb i orcy oraz władz gminnych. W Niem czech 82% stanowią własność gminy, a 12% własno ść prywatną i zaledwie 6% własność pańs twową, tj. landów. W Hiszpanii czy Portugalii uzdrowiska są na ogól w posiadaniu rodzin. W Niemczech nawet w uzdrowiska.eh państwowych zakłady lecznicze i administracja państwowa są częściowo lub cał kowicie sprywacyzowane. Polska nal eży do tej grupy pań~tw, w których wykszralciły się uzdrowi~ka terapeuryczne podgórskie i nizinne, a nawet nadmorskie, jako o d rębna gałąź lecznicrwa. W Polsce ten proces przemian własności o wych i funkcjonalnych przebiegał i przebiega znacznie wolniej niż w innych krajach b. bloku sowieckiego. Szczególnie osrro sprawa działania opóźniającego widoczna była i jesr nadal w ko n tekście powołania do życia w maju 1990 r. lokalnych samorządów gminnych, którym usrawa dala szerokie upra\mienia demokratyczne i władcze na terenie gmin. Pańsrwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, tj. zakłady lccznicrwa wraz z ich terenami, pozostały prakcycznie poza zasięgi em wład:ty lokalnej, gminnej. Pozostały w dalszym ciągu aż do r. przedsiębiorsrwami resortowymi Ministerstwa Zdrowia, nie związanymi żadnymi przepisami z koniec.mością współp racy, współdziałania z lokalną władzą gminną. Działo się to z w i elką stra tą dla obu zainteresowanych stron. Minisrersrwo Zdrowia rep rezentowało pogląd odpowiadający centralistycznemu zarządzaniu przedsięb iorstwami uzdrowiskowymi, jako warrościami ogólnokrajowymi. prywaryzacji przedsiębiorstw w trybie przetargu. Takie rozwiąza nie prawne wyelimino walo możliwość przejęcia pańsrwowych przedsiebiorstw przez gminy, na terenie których są one położone, gdyż żadna gmina nie będzie w stanie konkurować w przetargu. Gminy u;r.drowiskowe odczuwają rę sytuację jako pozbawiającą je ważnych szans r01wojowych. Z punkru widzenia policyki f7.ądu prywa cyzacja patiscwowych przedsiębiorstw uzdro "~skowych przewidywana na rok 2000 po \\~nna spełnić dwie ważne role. Po pierwsze - umol.liwić wycofanie za.angażowanych paii.stwowych środków finansowych w prowadze niu cych przedsiębiorscw i po drngie - wprowadzić środki prywatne, w cym i zagraniczne, króre powinny w oparciu o ponvicrd.zone gdzie indziej przewidywania dać silny bodziec do rozwoju przedsiębiorscwa. Kolejna spr:i.wa ro markering. Sufowie państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, obecnie jednoosobowych l>pólek skarbu państwa, w znacznej większości sprawują swe funkcje od widu lat. Są przyzwyczaje ni do kierowania p rzedsiębiorsrwem, które nie znało problemu marketingu, poszukiwania klientów (kuracjuszy), zasad prawdziwej konkurencyjności i konieczności działalno ści innowacyjnej. Pełnili funkcje dyrektorów, których odpowiedzialność w sferze wspólc1..esnych 1Aymogów jest obca. Domagają się więc 7.apewnienia przez kasy chorych (kcóre weszły obecnie w dawne funkcje Ministerstwa Zdrowia), aby zapewni ły im ekonomic:t ną stabilność. W rzeczywistości tylko część wpływów do nowych przed.~iębiorstw pochodzić będ;r.ie z ekwiwalentów za kuracje opla- cane przez kasy chorych. Własna aktywność marketingowa może stać się w wielu przy padkach nie do pokonania, Trzeba przyznać, że już od wielu lat niekrórzy szefowie pańsrwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych wykazują sporą akcywność w poszukiwaniu klientów pełnop ł atnych. Natomiast zapewne nawyk monopolistycznej pozycji w uzdrowisku w obliczu powstawania innych przedsiębiorsrw uzdrowiskowych w tejże miejscowości może srworzyć 'Wiele trudności, które powinien wygrać dobry manager. Sprawa prywatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych w ac-i.ach kuracjuszy ma niezmiennie ten sam aspekr. Jest co sprawa wysokości opłat i jakości usług p rzedsiębi orstwa uzdrowiskowego. Sprawa odpłatności w stosunku do kuracjusry socjalnych by ła omawiana wyżej. Sprawa ta powinna być rozwiązana przez system ubczpieczeli socjalnych. Z drugiej strony skierowanie dla ubez pieczonych na leczenie w zakładzie uzdrowiskowym powinno być regulowane według z.a.sady, że przysługuje ono rylko określon ej grupie wymagającej leczenia naturalnymi tworzywami leczniczymi - jak wody lecznicze, borowiny, gaz leczniczy itd. O gminach uzdrowiskowych w kontekście prywacyzacji była mowa powyżej. Należy jednak wrócić do niej pod katem widzenia możliwości inwestorów krajowych i zagranicznych. Dobra współpraca między władzami gminy i przedsiębiorstwem prywaryzowa nym powinna zapewnić nowemu inwestorowi dobre warunki rozwoju pod wieloma aspektami, króre dla gminy mają znac'lenie podsrawowe. Chodzi tu o konku rencyjność uzdrowiska w sensie krajowym, ale również o sprawy rozwoju gmmy, zacrudmenia jej mieszkańców i udziału inwestorów w ogólnych kosztach rozwoju komunalnego. Inwestorzy krajowi i zagraniczni będą przede wszystkim zainteresowani czynnikiem.,otwarcia" rady i zarządu gminy na prespekcywę ich działalności. P rzekształcenia własnościowe, a dokładniej prywaryzacja państwowych przecl~iębiorscw uzdrowiskowych 1.alożona jest pr.tez Ministerstwo Skarbu na rok 2000, a więc 7-8 lat później aniżeli w innych krajach bylego bloku paktu warszawskiego. Przypadnie więc na okres, w którym w krajach zachodniej Europy koncepcja wspierania uzdrowisk przez curysrykę zd rowotną została w bardzo znacznym stopniu upowszechniona i posiada praktyczne doświadczenia. Stowarqszenie Gmin Uzdrowiskowych docenia w pełni walory funkcji turysryki zdrowomej, jednak zadania gmin uzdrowiskowych są tak obszerne, 7.e mimo bardzo dobrej woli - gminy uzdrowi~ kowe muszą być wspierane w tym zakresie przez współ udział władz państwowych i ofensywnych inwestorów..

6 Nowoczesne zarządzanie obiek(ami rekreacyjno -sportowymi - Bxsport Sport i rekreacja to dwa słowa, które nieodłącznie pojawiają się na łamach prasy. radia i telewizji. Społeczeiistwo polskie po latach bezruchu i ograniczeń zaczyna szukać możliwości czynnego spędzania czasu wolnego. To poszukiwanie jest niezależne od pór roku i lokalizacji. Trzeba jednak oddać częściowo rację tym, którzy mówią, iż są rejony predysponowane turystycznie. Aby sp rostać zapotrzebowaniu i wymaganiom potrzebne są miejsca, gdzie czynnie można spędzać czas. Wyczuwając kon iunk tu rę, zaczyna się inwestować w obiekty rekreacyjne, tworząc tym samym miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Pojawiają się jednak pytania dotyczące zyskowno ści takiej inwestycji, tj. jak przyciągnąć klientów i jak zapewnić prawid łowe korzystanie i funkcjonowanie basenów, parków wodnych, wyciągów narciarskich, kortów. st:idionów itp. Rozwiązaniem tego problemu może być system automatycznej obsługi klientów. Zapewni on przyjazną i sprawną obsługę, a inwestorom możliwość monitorowania i zarządzania obiektem (obiektami). Cofając się w czasie możemy powiedzieć. iż pierwsze próby wprowadzenia tego typu systemów w Polsce miały miejsce na początku lat 90-tych. Były one opierane o identyfikatory z kodem kreskowym, karty magnetyczne lub indukcyjne. Rozwiązania takie charakteryzowały s i ę jednak niewielkim stopniem bezpieczeństwa, niską wygodą użytkowania (czasami zawodziły przy nieumiejętnym umieszczeniu karty w czytniku lub karty ulegały zniszczeniu), niewielkim lub średnim k~sztem jednostkowym. W ostatnich latach pojawiły się systemy budowane w oparciu o układy elektroniczne - transpondery zbliżeniowe. M ogą one występować w różnej formie: karty, zegarki. breloczki itp. Cechuje je łatwość posługiwania się nimi, niezawodność. nielimitowany czas funkcjonowania. malejący koszt identyfikatora. wysoki stopień bezpieczeiistwa Uednoznaczne określen ie użytkowniła np. szafki basenowej - brak możliwości podrobienia kluczyka"). Tak wysoki stopień bezpieczeństwa pozwala na wprowadzenie karnetów bez obaw wykonania ich kopii. Elastyczność systemu to zaleta, dająca możliwość wprowadzenia różnych form rozliczeń: z góry, z dołu, zaliczkowo, itp. - indywidualnie do potrzeb użytkown i ka. Te wszystkie cechy pozwalają wykorzystywać identyfikatory transponderowe w systemach obsługi klientów obiektów sportowych. Możliwość zdalnego monitorowania systemu - czy to przez dostawców produktu, czy przez zarządzających - pozwala na optymalne wykorzystanie obiektu wpływając na niezawodn ość obsługi. Pam ię tać musimy o tym, i ż na obiektach sportowych takich jak basen, występuj e duża w ilgotność powietrza, stężenie związków chloru, na wyciągach narciarskich niskie temperatury, opady śniegu, wszędz ie p ojawiają się też akty wandalizmu i głupoty ludzkiej. Tym wszystkim czynnikom przeciwstawiają się elektroniczne systemy obs łu gi klientów. Trzeba mieć jednak na uwadze to, iż na system oprócz infrastruktury. urządzeń, oprogramowania skjad ają się t akże odpowiednio przeszkoleni w obs łbdze ludzie. To oni bezpośrednio lub poś rednio do!.tarczają dane z systemu jak był i jest wykorzystywany ob1ekt (obiekty). Dziękj temu możliwe jest zróżnicowanie cen w za leżności od warunków (dzień tygodnia. pora dnia. pogoda, itp.), zaplanowanie godzin otwarcia. remontów. kontrola nad przepływającymi srodkami finansowymi (zabezpieczenie przed oszustwem ze strony klientow jak i obsługi). System oferowany właścic ielom obiektów musi dać się rozbudowywać na żądanie o takie moduły jak: fakturowanie. finanse i ks ięgowość, monitorowanie podsystemów (alarmowego, przeciwpożarowego, uzdatniania wody. dos tępu do pomieszczeń, ilp.), rejestracja czasu pracy, kadry-p łace. Kolejnym atutem systemów budowanych w oparciu o polskie składniki jest lepszy dobór za mniejsze pieniądze. Podsumowuj ąc pamiętać należy, iż coraz więcej obiektów. mimo często zbyt późnego uwzględnienia wymagań technologii Inteligentnego Budynku ~ w procesie powstawania (remoncie) jest wyposażana w coraz to lepsze systemy obs ługi klientów. Jeżeli jestescie Panstwo zainteresowani takim systemem i chcą Panst\lto uzyskać więcej informacji na ten temat to prosimy o zapoznanie się z reklamą (strona obok) lub kontakt z naszą firmą - Budimex Soft Rzeszow SA. ul. Podwisłocze 46, tel /0-17/ , fax /0-17/ , Opis systemu znajduje się rownież na naszej witrynie internetowej budimex Soft Rzeszów S.A. I~ & J r..l ~ y01~jf:j ( O IJ01LJf}J I I.J 0~01 BJf i {J1-1 '1 f 1 & ~1 () y) JJ 0 _, EJ fj ar:f 0 'JIJ'Y' () JJ Zadania realizowane przez system: ~ Obsługa klientów indywidualnych i grupowych, ~ obsługa karnetów, ~ rejestracja czasu pobytu osób w wydzielonych płatnych strefach obiektu i podobiektach, ~ rozliczenie czasu pobytu w oparciu o różne cenniki tygodniowe i dzienne. ~ możliwość rejestracji wejścia na obiekt w dowolnym momencie ~ kontrola stanu obciązema płatnych stref, ~ sprzedaż dodatkowych usług 1 ~ towarów; ~ prowadzenie pełnej księgowości z ewidencją dla potrzeb podatku od towarów i usług, ~ prowadzenie rozliczeń kadrowopłacowych, ~ dodatkowe moduły zarządzające w ~ technologii Inteligentnego Budynku prowadzące do minimalizacji kosztów eksploatacji obiektu. Zalety wdrożenia Systemu: ~Peł n a kontrol a ko s ztów ui ytkowanla obiektu zintegrowane oprogramowanie dystrybucyjne. finansowo-księgowe oraz kadrowe, które pozwala równiet na prowadzenie inne1 działalności usługowo-handlowej (obsługa drukarek fiskalnych) ~ Przystosowanie Systemu do obsługi osób niepełnosprawnych zastosowame bramek wahadłowych umotliwia korzystanie z obiektu osobom poruszającym się na wózkach. 0 Bezpieczeństwo rozwiązania sieć strukturalna kategorii 5, wydzielony obwód zasilania, sprzęt komputerowy sprawdzonych producentów, oprogramowame utytkowe na bazach Btrieve to elementy zapewniające stabilną i poprawną pracę systemu. Elastyczność Systemu duże możliwości definiowania cennika (pory dnia, dni tygodnia), łatwa rozbudowa Systemu w przysz łości. budimex S<)ft. Rzeszów S.A. 'JL, POL't<Ht:L'..C::t 415, R:.ESZ' ~ TEL.t+~i: i~ c~-~ :o ~, f'ax (+4ti l~> R6.2160f.\ e-ro3il! I NfOl8XSOrT.RZCSZOW 0 PL http: 1: 0 PL I

7 ~ li FORUM TUITS1T.IU.1 SPORTU SAMORZĄDÓW IHTTORIALllTCH IP Wieś i turysta to od dawna dyskutcr wany temat wśród tych, którzy widzieli i widzą możliwośc i dodatkowych dochodów dla ludności z tą częścią naszego kraju związaną. Początkowo było to letnisko na wsi, potem wsie turystyczne, dalej wsie letniskowe i wczasy pod gruszą, obecnie agroturystyka. S..c.anc;ą dla polskiej wsi jest dobrze opracowany program, m1ed:r.y innymi rozwoju ruchu ruryscycmego na terenach wiejskich. Specyficzne warunki w różnych regionach Polski wym;igają pewnych analtz i brania pod uwagę uwanmkowań i możliwości nie cylko ekonomicznych, ale i przyrodniczych. Wszystkie wsie w Polsce mają mo7.l i wości przyjt;cia turystów. Wymaga to tylko o k reś leni a, jakim ma on być i jakim grupom ~ l ui.yć. Wsie w okolicach tlui.ych m i a~t mogą służyć baz.1 noclegową tttiy..tom p1c~zym, rowcrowp11, indywidualnym i gnipom. /dojud PKS, BUS,.MPK PKP,r O\l'Cr,doJścte piechotą, \\'}pad samochodem sobota 1uedzie!J /do 15 km. Wsie ~l ej połozone /do 35knv - wypady..c.a mia.~to mwet, pi~hora. PKS.BUS.PKP, samochód /piątek, \Obou med11da. Cal) rok. \~'su~ do 70 km - 'Aeekend 1 meco dhu,sze pobyty Jo1az.d BUS, samochod, PKS, PKP, rower. Cały rok \hie pm~)zej 70 km samochod BUS.PKS PKP- tu \\')'}Vdy 11eco zamozniejszych samochodami. BUS, PKI>, PKS na weekend, oraz grup n:i wyc11:czk1. Rotszcrzony 'ie:r.oll rurysryczny, t:im gdzie ro mo:i:hwe 1 na Limę. Wyjazdy na pobyt w ramach zielonych szkó ł". Wsi~ ponadregionalne, do których przybędą turyśc i 7. całej Polski i zza gran,icy w okresie całt gn roku - na pohyr wak:icyj1\y. Wsie górskie i nadmmskic s Lanow ią ogromną atrakcję ponadregionalną w okresie całego roku. Wsie, na których terenach.tnajdują sit; JCt.iora, są bardzo atrakcyjne w.~ezon 1e lata. Problem polega cylko na odpowiednim rozpropagowaniu tych uroków i spmmrua. aby sezon wydłużyć. Obecnie, pt?)' s7}nk1m rozwoju motoryzag1, propagowamc ''}J~ 7 domu na łono przyrody Jla o<lrcagl'1wan ia \tl"t."<;(l\\ uraz 1.ażycia ruchu, srwortyła \lę rmlhwthć dla ws0~tkich wsi woj. małopolskiego i innych WOJewódLrw m przyjęm ruchu turyscycznego a C}m sam)'lll uzyskania dochodów za świadczone usługi_ Zrod.r.ila ~1ę nowa na1wa rego ruryscycznego mzwuju - agroru~cyk.l. Agroturystyka to me tylko pobyt, ale też w zalcznośc1 od odlcgto.;ci, oj tl'go, czym moze dana w1e.s zwabić turystów wypady w dni wolne. Pieszo, rowerami t innymi środkami komunik.lcji. Ro7.wój agrocurysryk1 wymaga jednak uzbrojenia wsi w ba.7.ę gru.tronomic7.llą,jakieś atrakcje lub (ldpowicdnie zaprezentowanie tego, co wieś pti~iada. M<1żliw(lŚĆ przyjmowania przez cały rok, w okre:.1c lctmm albo larem i zimą lub w rozszerzonym se.i:on1l rn pierwszy etap. Drugi etap to odp0\\.1edn1e przygorowarue sp-:dzarna czasu w miar~ atrakqjnie. Od cego 1..aJezy dlugosć pobyru. Inaczej cza.~ spęd.i:ać będzie rvdzin 7 m łym dzieckiem, a inac-.t:cj ludlic tloru~h. mlod1ie1 Dlatego reż walne jest, c.i:>m drponujc dana wieś. Obiekcy labytko\\c, błtskosć la\u, r.i:ckt, sta1,;,'u, szlaki turyscyczne piesze, w1dok1, "atrakcyjne plenery dla fotografików, możh wość podpatrywania zwier:r.ąr z apararem fo. rograficznym, wędkowanie, miejsca na biwak, rozpalenia ogniska itd. Bezpieczeństwo rury sty - dostęp do lekarza., ośrodek zdrowia itp. - to trzeci etap. Wieś obecna mo że jeszcze liczyć na uboże jące rodziny w miastach, rodziny z ma.lymi dziećmi turystów z iru1ych regionów Polski, I, dla których ten akurat region stan0\\11 atr.llc CJ~. tury-.tow zagranicznych, do których dotl7e informacja o ich ismienitl Dlatego agrocuryscyka w WOJ. malopolskun, WOJC\\'t)dzcwach nadmorskich i na pojezierzach mo.i:e stano\,ic podsrawę dła \\}'Ueczek oraz baz.ę dla pieszych i l"o\\~rq\\)'ch "'}'Padów. Wsie połozone przy vlakach komunikac}jnych powinny nato m1a\t ~tano'aić ogromną baz.ę noclegową dla k1cmwcó\\ 1 pa.~erów. Uzupełniać lukę w bazie moteli 1 hoteli. Turysra musi mieć dostęp do informacji o wsrystkich W'Siach w Polsce bez względu na to, gd7.ie one są położone i na jakim etapie zagtispodarowania s i ę znajdują. Mapa z lokalizacj:i wsi małopolskich i katalog, elektroniczna mapa i elektroniczny katalog \V\i'W to podstawa nowoczesnej informacji turysr:ycznej. AN DRZEJ KUBASIAK Ata All Trading Agency sp. z o. o. ul. Górnośląska Pszczyna tel/fax (O 32) 21O37 70, 21O Sprzedaż i montaż basenów prefabrykowanych wraz z technologią uzdatniania...vody basenowej. Sprzedaż i montaż atrakcji wodnych, zjeżdżalni itp. Zasięg działania: ogólnopolski. Usługi inne: konstrukcje z drewna klejonego, nawierzchnie oraz wyposażenie do obiektów sportowych, glazura ścienna i podłogowa. W ybrane realiz:aie: Kompleks basenów otwartych, ul. 3 Maja, Polkowice { 1998 r_) Basen otwarty w MOSiR Pszczelnik, Siemianowice Sląsk ie ( 1999 r.) Kryta Pływaln ia, Oborniki Wielkopolskie ( l 998 r.) 1 \ Kompleks bosenćw otwartych. Polkowice 2\Ksyto plywo nlo, Oborrild Wlelkopolskle 3\Bosen 4\Bosen paydomowy

8 ~. li ro ~ u TUIYSTYICI I SPORTU S.IMO~Z-~.D.~~ T~HTOlllLHCH IP nie z stan1e zdeprecjonowany Mówi mi nister M ieczys ław Nowicki, prezes U rzędu Kultury Fizycznej i Sportu Ja k ocenia Pan pod l egłość UKFiS- u Ministerstwu Edukacji Na rodowej? s lł głosy, ie przejście UKFiS u pod skrzydła MEN może prowadzić do deprecjacji sportu? Myślę. ie tego rnc:uaju oba\~y są bezpodsta\me. Pan mimsrer Micczysłlaw Handke mówi ł o cym w momenae wręczania dyplomów i rent dla medalistów olimp1jsk1ch. Prosi.ę z.arem me mieć i.adnych o~w. pomeważ ce środki, które były docychcus przeznaczone na... sport, na pewno nie będą uszczuplone. Nie ma ceż żadnych kolizji na scyku MEN UKFiS. Współpraca układa się dobrze. Wypracowaliśmy już wspólne stanowisko co do sporru dzieci i mlodzieży, teraz kolej na inne spgl\'y Proszę się nie oba\>iać, podległość urzędu, którym kieruję, wcale nie odbiera mi autonomu. ~d.; pracował dla dobra poł sk1cgo sportu. Jak zatem wygląda to wspólne stanowisko co do sportu dzieci I młodzieży? Planujemy reakcywowanie Szkolnych Klubów Sportowych i wypełnienie wolnego czasu młodzieży sportem. Szukamy środków na sfinansowanie cych działań. chodzi tu m.in. o pien iądze dla nauczycieli wf, którty zechcą się cym zająć i tu właśnie MEN powinien mi pomóc, rozwij ając nad UKFiS-em parasol ochronny, a nie wch łaniając go w swoje struktury. Poza cym mam z ministrem ustalenia, że z nascaniem nowego roku szkolnego nastąpi fuzja środków finansowych z MEN 1 UKFiS na fakultacywne zajęcia w szko łach po godzmach. Czy w nowym układzie organizacyjnym nie zmieni<t s ię priorytety dotycz~ sportu amatorskiego i sportu wyczynowego? Nie sądzę, gdyż ce dwie sprawy są mocno ze sobą związane. Abyśm y mieli sport wyczynowy na wysokim poziomie, musi najpierw brć sport amatorski. W tym miejscu są zarem pewne pola do zagospodarowania. Ś l edzę rę sprawę dokładnie i jestem przekonany, że będzie lepiej. Proszę nie obawiać się, że zachwieje się kondyqa polskiego sportu wyczynowego. Wypowiedzi ministra pochodzą z wywiadów udzie!onych. Przeglądowi Spon:owemu" i. KuneroWl Akademickiemu AWF" z Wrocławia W Ambitne programy UKFiS-u Departamencie Sportu Dzieci 1 Młodzieży w U rzę dzie Kultury Fizycznej i Sportu powstały ambitne programy mające na celu szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo pod kątem przyszłego reprezentowania naszego kraju w igrzyskach olimpijskich oraz prcr mocję sportu wśród wszystkich dzieci. Na real izację tego pierwszego UKFiS przeznaczy ponad 55 mln zł, na drugi wyodrębniono pulę 39 mln zł. O szczegółach mówi Tadeusz Wróblewski, <iyrektor Departamentu Sportu Dzieci i Młodzieży w UKFiS: Real1ucjtmy {'rogt.jm s:jwlmctwa sportou.-ego or.iz program sutolen1a młodl.ie:cy uzdolnicr '"1 sportou'o, kt,jry u stom1kil d-0 poprudnit:h l.it uległ trut.jnit, poniew4i rotpocr.rliśm) u spólpracę z 16 U'(ljtu Odztu'4mi. Staranry się u ięc do pieniędzy, które pruz.naroimy na szkolenit mllldzieiy uz.dolnione1 sportoujo, u:.yskiu i1ć dod4tltouit frodk1 od mam:.ałkóu sejmi k6u1 11 ojeu ódutich. jest to bardzo tr#dne, gdyi. 1cb budżet:) s4 z reguły bardw napięte) ale od n ies1iśmy w ~m wkm1t prw1en suk.ces, poniewa ż. pon4d 40% kosz.tóu reali2:.acj1 tego progri1- mu jest pokrywane ze środkóu 1ni1rsulków. Nie ttkryu am, ze chcem~y uz._ysk1wać jesz.cze u ięcej pieniędz; od sjmorz.;idów. Na szkolnictwo sportowe wstały prz.ez.nacz.one skromnr środki w U.'Vsokości 20 mln z.ł. Chodzi o dz.iali1l ność publicw)'ch i 11iepublicz.nych sz.k1il mi strwstu a sportowego. Z11leiJ nam n.j tym, 11by pieni4dze prz.ekal:j11 ane na te si.kory b_vły efektywnie U')'daw4ne, a ma się to obj.iw tać u po stad u.yniku sportou ego. Przeprou.ulZAmy peuon.1 modyftlcjcjr u ZA krene ntept1blicznych szkoi mistrz.ostu a sportou1ego. Niektóre z.u 14w sponouoe b.jrdw PCbocz.o podcbotiz4 do tych rozu i,fuń. np. Polski Zu iq uk KoLtrski oraz. Polski lu'1.µ.ek 84Jn11nton.J. Zwi4zki sportou't prou~ce publ1c::.ne sz.koły mistn.ostu.i sportou:ego róu nitz U'trJfilt.uJq ptu' ne dzi.uanta, tak u irc z.iznacu sir ptu ien postęp, jeżeli chodi:i o u ięlcszą efekty1mośc u"'4- uiania pienięd:cy na te jednostki Banko istotnym elementem nasz.tj dz.iałal naści jest realiucja programu sporth u sz.ystkich dveci. Program ten n111 docitrai do tych wszystkich, którzy chc4 aktywnie 11prdunać kult11rę fi:cycr.tuf, a na jego real1:..i9r pn.ez.nac z.yl1śnry u tym rok.u 39 mln zj. Rozu ija się on bdrdz.o dobru i chcemy nim objąć tdki.r gim- 11az.1.i. Otrzymaliśmy z Ministmtwa Ed11kacji Narodowej mformac1ę, te sytua9a kultury ft z._yczne) w gimnazjach jest zagrożona i dlatego staramy się uprzedzić nasz ych kolegów, zi. w1e- 11ry o tym, że gimnazja potrz.ebujll doposaż.mia u1 sprzęt, ale pod u1arunkiem, i.e spełni4 011c nasze U')'mogt w postaci utu orz.roi.:1 stowarty suma kult11ry fizycznej. Chodzi o stou an._ys:u nie zu.ykle, cz...vli ucznioll ski klub sportouy po 111staly na bazie gimnazjum. Cały system szkolenia ko1iczy się systemem u spólltu od111du. a, u ktrirym ci r.au'odnu:y polw:.uj4 się po iluś /.Jtacb pracy treningowej. Tutaj graj4 rolę anwicje pou tauj U~ gmin i U'Ojeu ót/zhj\ pon1eu'tlz SJ'Stem szkoleni.i obejmuje prakt; c:z.n1e u szystkie jednostki samorządu terytorialnego, ale ~kcesy odnos:jl ci, którzy trenuj4 najb.irduą sumiennie. W 1999 r. wstało skl.jsyftkou.in~vch ponad 2200 kjsthów. jest d/4 n.u bardzo sa tysfalujonu1qce, u ponad 380 z nich to 11cz.n1ou skie kluby sportou>e. 0ZJl4all to, i.e nasz.a praca pr:ynori ]Ui pierwsu efekty. Jako UKF1S będtiemy chcieli uhonorvu'tzć przynajmniej pitnl'sz4 lnydzieslkf prezesów uctniou. skich klub611 1 SportOtllJCb, z:aprajzjij4c ich do Warsz.aury i I".)' różnia14c icb tlyplcrnem.

9 Sprawnemu zar'lądzaniu obiektami sporcowymi pomóc mogą systemy automatycznej obsługi klientów (czw. SOK). D7.ięk i nim rynek tt~ług rekrcacyjn)'ch mo7.e być efektywniej cksploarowan)'. Pierwsze w Polsce systemy obsługi klientów obiekrów sport<lwych.tostały wdrożone dla obsługi wyciągów narciarskich na przdomie 1991/92. Kilka lat późni.ej zaczęto je wdrażać w ośrodkach basenowych. Najbardziej manym obiekrem scoującym takie rolwiązania jesr AQUAPARK w Polkowicach, \\)'korzysmjący dwa roduje tdcnryfikatorów pełniących podobne funkcje: rranspondery zbli7eniowe i pastyl ki Dallas. Z punktu widzenia sposobu ro?.liczania klientów system)' obsługi klientów można podziel i ć na: idenryfikacyjne, w których nas tępuje jed}'llie idenryfi kacja osoby i sprawdzeme ważności uprawn i eń, cza,owe, w którrch rozliczenie klienta następuje po wykonaniu usługi ora.7. p rze<lpłatne, w krórych klient przed skorzystaniem'/, us ł ug, zakupuje pew n ą, zapisywaną w ukladzie elektronicznym lub na pasku magnerycznym identyfikatora, l iczbę punkrów, krórymi potem w dowolnr sposób może dysponować. Jednym 7. kluc1.owych zagadniet1 podczas projektowania systemów SOK jest dobór odpowiedniego rodzaju elementów idenryfikacyjnych. Obecnie jako elementy identyfikuj ą ce srosowane są identyfikatory z kodem kreskowym, karty magnctyc.tne i indukcyjne, Auto ma identyfi układy elekrronicrne srykowe, głównie jako tzw. pastylki Dallas oraz rransponderr 7.blii.e niowe, kcóre mogą być jednokrornie lub wielokrotnie zapisywa łn e. Transpondery tej ostatniej grupy w najbliższych 2-3 latach prawdopodobnie zdominują ~ys tcmy SOK. Ze względu na mo7.liwość.tapisania elekrronicznych środków pła tniczych w układzie elektronicznym transpondera umo7.liwiają one rw<menic przedpłamych, rozproswnych systemów OFF-LINE. W systemach takich klient po nabyciu okreś l onej liczby punktów dokonuje nimi płatności za wykonanie kolejnych usług, przy czym autoryzacja plamości może dokonywać s i ę na po:.liomie transpon der - czyi:nik, bez konieczności odwo)ywania s i ę do centralnej bazy danych. Ponadto po zaimplementowaniu aplikacji portfeli wirtualnych ' możl iwa jest praca jednego transpondera w kilku systemach, bez powstawania problemu wzajemnych roz liczeń. Ważną funkcją systemów SOK jest du~carcza.nie władzom danego ośrodka infonnacji pomocnych w efekcy.mym 1.ar1.ądr..aniu jego cz na 1.a~obami. W jednej chwili powinni otr.l}'il1ywać oni zagregowaną informację o akrualnym i historycznym \\ykorqstaniu poszczególnych obiektów i podobiektów (parkingi, bary, wypo życzenie sp 17.ęru sportowego), raką jak: liczba osób aktualnie korzyscających z usług, obciąienie obickrów w danym okresie czasu, średni cza~ przestoju, itp. Zestawienia takie umoiliwiają oprym.alizację wykorzystania obiekrów, tj. zoprymalizowanie godzin otwarcia, różnicowanie cen w zależności od warunków pogodowych i innych, planowanie rerminów wykonywania rcmonrów, a ponadro 7.apewniają pełną kontrolę nad przep ływającymi przez system środkami finansowym.i. Sicdmiole.rnia historia systemów SOK w Polsce wykazuje, że możliwe jesr opracowanie i wdrożenie nawet bardzo dużych systemów SOK. Wymaga co jednak dużego doświad czenia projektowego firm wdrażaj ących, a tak:le bliskiej ich współpracy z właścicielami obiektów, co pozwala uniknąć finansowo bardzo bolesnych dla obu stron nieporozumieit ARKADIUSZ TYSZKIEWICZ ELEKTRONICZNE SYSTEMY NALICZ"NIA OPŁAT (ESNO) dla: kompleksó\v rekreacyjnych, basenów, wyciągów narciars lodowisk, sfrzelnig. 9 lat doświadczeń 20 wdrotonych systemów ESNO 500 OOO ldentyllkatorów pracujących w naszych systemach ESNO innych wdrożonych systemów automatycznej identyfikacji i 20 OOO - OOO kart Kryte p/yw!łlnle: Gliwice, Polkowice, Krotoszyn, Sierpc, Wyszkó w, Kęty, W)'clągl narclatskle: GON Szczyrku, GAT Korbiel6w, COS Szczyrk., ON Koniaków, Długa Polana" Nowy Targ, "Czorsztyn-Skr Kluszkowce, STRAMA Zakopane, Stnelnlc'e: Strzelecki Klub SportowywToruniu. KRAKÓW U.018, ul. StrHc>mska 1313A, W. (112) ' , r WAA1ZAM , ul.,._usio_ 11, teł. (021) , POZNM 11-MI, ul. Unlł Lube lllej 3, teł. (Hi) 171 U 71 HMlł: kr.tioweumc.rd.com.pł ~. Reforma systemu edukacji, która weszła w życie z dniem 1 września 1999 r., zmien iła ustrój szkolny, czyli per wołała nowy typ szkoły, jakim jest gimnazjum. Zmiany te nie naruszylyobowiązujących rozstrzygn ięć dotyczących kultury f~ zycznej w szkołach, natomiast wprowadzily jeden formalny zapis różn iący szkoły sportowe od innych typów szkół. W odróżjlieniu od zwykłych szkół, sportowe mogą łączyć się w zespoły składające się z podstawów'ek i gimnazjów. Wszystkie inne będą m usiały zniknąć do 2002 r. Zgodnie z założeniami reformy oświarowej w klasa.eh I - III zosrało wprowadzone naucz.anie w systemie zintegrowanym, w klasach lv - Vl w systemie bloków p!7..edmiorowych. Normalne 1.ajęcia w oparciu o programy przcdmiorowe odbywają się dopiero w klasach gimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych. Jeżeli chodzi o bloki przedmiorowe, co kulmra fizyczna jest wyl1czona z cych bloków i są to oddzielne zajęcia, natomiast w klasach l - lll zajęcia związane z akrywnością mchową dzieci są w :1..asadzie prowad7.one w systemie zimegrowanym, co jednak nie oznac~, iż dyrektor szkofy nie może powierzyć prowadzenia zajęć z kulrury fi. zycznej nauczycielowi specjaliście, w przypadku gdy uważa, że nauczyciel nauczania zintegrowa nego nie posiada odpowiednich kwalifikacji do prowaifr..enia 1,ajęć z kulrury flzrcznej. Dosyć tstotną zmianą wynikającą z reformy jest znacznie zwiększona rola i autonomia dr rektora szkoły. Wiąże się co z rym, że każdy dyrektor szkoły, poza obowiązkowymi god7.inami lekcyjn}'ll1i podzielonymi w ramowych planach naua..ania, otrt.ymal Cz\\. pulę godzin dyrekcorskich. Pula ca jest pr.lczilaa.ona na poszczególne odd.zialy w wymiarze rygodniowym. Po\\inna ona być przeznaczana na różnego rodzaju zajęcia związane z rozwojem zainreresowań, czy też szczególnych uzdolnień dzieci i młodzi eży. Podczas rozmów z kuratorami i dyrektorami szkół wielokrotnie podkreślaliśm y, że jednym z pierwszoplanowych zadań i priorytetów dla dyrektora szkoły powinna D)'Ć możliwość zabezpieczenia zajęć z rekreacji czy reż kultury fizycznej dzieci i młodzieży, właśnie z owej puli godzin dyrektorskich - mówi Irena Dzierzgowska, sekretarz stanu w MEN. - Trzeba jednak pamiętać, że nie jest co pula, która powinna być pr.te'/,naczana na typowe przedmioty szkolne i dyrektor szkoly nie powinien dokładać z rej puli dodarkowych godzin lekcyjnych w zakresie maremacyki, języka polskiego itp. To jest w ramm\ych planach nauczania. Dyrektor szkofy po\\inien pl'7a.nao.ać go<lziny z cej puli na dodatkowe, równtc'l pozalekcyjne, zajęcia, w tym m.m. zajęcia z za. kresu kultury fuycznej czy ogólnej akr}'wno śc1 ruchowej dzieci 1 młodzieży. T~ MAJA 2000 I... ~ tlla szkół sportowych przyniosła reforma, jest ta, która dotyczy ście- żek przedmiorowych i prowadzenia w ramach Z dorychczasowych anali7. wynika, że pula dyrektorska wykorzysrywana bywa bardzo ró7.nie, czasem w sposób budzący wątpliwa - Bardzo istotną zmianą programową, jaką ści, ale - Jak mówi Irena Dzierzgowska - po rych ścieżek dwóch wyraźnie wspomagających jawiło się szereg cieka~ych inicjaryw. Część realizację zadań w zakresie szkolnej kultury figodzin z tej puli zostala przernaczona na zycmej. Chodii tu o edukację prozdrowomą przykład na 1.ajęcia w dniach wolnych, głów- oraz edukację ekologiczną, króre poprzez wy nie w soboty. Ma ro specjalny wymiar wycho- chowawcze nastawienie na kszrakowanie odwawczy, ponieważ w szkołach są wtedy orga- powiedzialności za własne zdrowie, pewne mzowane zaj~ia, w krorych często biorą wzory zachowań oraz własny rozwój fizyclny, ud.ział rak.te rodzice - np. pikniki szkolne po\l~nny flardzo wyraźnie wspomagać działaj wycieczki szkolne. Możliwość takiego dys- nia nauczycieli prowadzących.ta.jęcia.l kultury fizyc-lnej. Zaletą ka.ldej ście.lki pr.gedmiotowej, równiei tej, jest ro, że program takich działań po'>tinien być tworzony łącznie przez nauczy- cieli różnych przedmiorów i powinien następ nie w różnym zakresie tych nauczycieli obo- panowania godzinami?.ależy jednak głównie od bazy, jaką posiada dana szkoła oraz od tego, c7.y pracuje w niej nauczyciel, który chce i potrafi prowadz i ć zajęcia tego rypu. O ile na ogół nic brakuje nauczycieli z pasją oddających si~ swoim podopiecznym, o ryle z zaple- wiązywać. czem bywa różnie. Wciąż w bardzo wielu Nie bez wpływu na funkcjonowanie szkół szkołach brakuje nie cylko porząd nych sporwwych pozostaje sposób podzi.1.lu sub-- obiektów sportowych, ale wręc7. podsta\l o- wcncji oświatowej. Rozporz.1d.zenie w tej sprawych. W dalszym ciągu brakuje około 8 rys. wie obowuµ;uje od srycznia 2000 r. i stawia sal gimnasryc.tnych. Kwestia ta jest jednym szkoły sporrowe i mistr1.0srwa sportowego '/, priorytetów MEN, jeżeli chodzi o zadania w korzrsmej syruacji. Według rozpon:ądzcn ia inwcscycrjne na 2000 r. obowiązuje kwoca baj.()wa przeliczona na kal- - W rezerwach celowych na ten rok, poza dego ucmia, cryli na trw. uc1.nia prleliczenio zadaniami związanymi z konieczną moderni- wego. Dmyczr to każdego rypu szkoty, ale 1.acją CZ)' rekon~trukcją ~icci szkolnej, drugim w prz}'padku szkól sporrowych istnieje możlipriorycetem z pewnością będ'/,ie budowa.c;al wość zwięk szenia kwocy bazowej o 20%. gimna\tycznych oraz tych obiektów sporro- \V,T przypadku szkół misrrrosrwa sportowego wych, kn)re mialyb)i nieco większy zasięg niż możliwy jest naromi:i.st dwukrotny wzrost kwocy bvmvej pr7.er.nao onej na ksltałcenie jednego uonia. Dodatkowe środki mogą jcsz o.e pochod zić z puli na.ta.dania zlecone. MAW prl)'szkolna sala gimnascyczna, dzięki czemu mogłyby obsłużyć kilka szkól znajdujących się na rerenie danej gminy - mówi min. lrena Dzierzgowska.,

10 ~ li FORUM TURYSTYKI I SPORTU SAMORIĄDÓW TERYTORIALNYCH IP Podejmując decyzję budowy obiektu!>p~mowego nałe7.y wziąć pod uwagę kilka aspektó~~ komu obiekt ma służyć, jakie ma spdmać warunki, jalc1 mamy budżet na budo~.: 1 Ja.kl będziemy mieć na Utl'Z)manie ob1ektu. Oco podstawowe wskazówki, o których dobrze \\'ted.zieć, budując halę sportową. Wskazowk1 ce oparte są o standardy stosowane w kra1ach UE oraz wymagania architektonie7.ne. Budowla t Kon~tmkcJa; lekka, najlepiej stalowa lub z drewna klejonego, uwzględn iająca zainstalowanie wielu elementów montażowych w ścianach lub elementach konstrukcji; t Ok.na: najlepiej, aby sala była pozbawiona okien, gdy7. os1c1.(dności wynikające ze światła dziennego ~ą pororne; wy7.s7-e są koszty ogrzi:wania i ucrrymania CZ}'l>tośc i. ś11-iado dzienne unudma p1'1wadzeme 1 oglądanie z..a \\l"l<ló\\ (txłblas~1) ; t Sufie: ~ysokość sufiru powuma byc' me mniejsza rut 7 m. a w sabch do siatkówki 9 m; do meczow mi~narodowych lluj'l wysokość co t2,5 m; t \'('encylacja; o.ęść wypo~.l7ema oraz podłogi i a.~tó~owanicm drewna ~)magają stałej temperatulj i wilgotności p<>1ąierra, aby Budujemy halę sportową skraplanie wilgoci nie nascępowalo na podłodze i urządzeniach sporcowych; t ł\'agłośmerue: obiekt wznoszony wyląame dla potrzeb sporrowych me wymaga skomplikowanej aparaculj' (wzmacniacz, mikser, odtwarzacz CD 1 auruo, głośniki. mikrofon} stacjonarne i bezprzewodowe); obiekt, który będzie ró\\nież halą w1do\\iskową musi byc' wyposażony w aparaturę wysokiej mocy; t Ogrzewanie: dobrym roz\\iązaniem jest stosowanie promienników ciepła, krćirt> ogr7t'\va ją bezpośn.-dnio ludi.i i przedmioty, a nic pllwietrlc; t Oświetlenie: powinno :atpcwniać równomierny poziom na całym polu gry; dla treningów jest to lux, dla mccz6\v ligowych lux, dla transmisji celewiryjn}'ch 1500 lux. Szatnie: należy je tak usyruować,.1by 1.awodnicy wchodzili z korytarr.1 w obuwiu 7.ewnętrznpn 1ednym1 d17w1am1, a \\'X_Chod11li na salę w sporcow\111 drugimi:.,., bezpo~rednim sąsiedzmie malca'. się mu~ ubikacje i naayski. Sala główna t Podłoże: nalezy zapewnić izolaq~ poziomą przeci,rnilgoao\\'ą, p!7e\\idrjeć nale1y fundamem:y 1 culeje do,fupkó\\ do tenisa i ~1ackówki, bramek do p1lk1 n,-uncj i no.lncj halowej oraz zaczepy do koszy najazdowych i drążka; Nawierzchnie: dla sali przysrjcolnych najlepsza będzie nawierzclmia synceryczna wykonana na beronie z zastosowaniem podkładu z dywaruka ze spojonego granulatu gumowego: dla sal o szerszym przeznaczeniu scosu1e się nawierzchnie rypu Pulastic 2000; t Trybuny: do obliczeń ilości miejsc przyjmuje się 0,5 m na jedno miejsce; stosować można trybu ny srałe i składane; najlepsrym ro7.11-~ązaniem jest trybtma kombinllwana (część kr.tesdck moina dla określonych porrzeb wyjąć); t Sprzęt sportowy: przy zakupie sprzętu w mniejszym stopniu niż ceną należy kierować się jakością i oferowanymi przez dostawcę zasadami gwarancji i serwisu; należy pami<;tać, że dla rozgrywek oficjalnych w pos1czególnych dyscyplinach \\ymagane są ur7.ądzenia z cerryfikacami danych federaq1: gimnascycmy: celem zapob1eiema uszkodzen na~ierzchni wszystkie spfz(cy po ~mnr być zabezpieczone od spodu tzw. bia4 Sprzęt gumą; t Drabtnk.i: drabmk.i powinno się montować na długich śaana.ch; najlepsze i najtańsze są podwójnc (2 x 90 an). WIESŁAW BORKOWK2

11 II Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP Totalizator Sportouy sp. z o. o. (

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a u z d r o w i s k - k l a s t e r i n g Redakcja naukowa: Jan Hermaniuk, Jan Krupa Rzeszów 2010 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa. samorządu terytorialnego. obsługa bankowa ÓDZTW < Instrumenty finansowania

Kompleksowa. samorządu terytorialnego. obsługa bankowa ÓDZTW < Instrumenty finansowania TA ÓDZTW < Kompleksowa obsługa bankowa samorządu terytorialnego..._ Bieżące za rządzanie finansami specjalna lokata dla samorządów i inne lokaty terminowe, rachunki bieżące i pomocnicze, home banking,

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna Nowe spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych opracowanie Tomasz Gołąb Tomasz Ochinowski Włodzimierz Szpringer Warszawa 2010 Broszura powsta³a w ramach projektu Przedsiêbiorstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

Pytania o przyszłość polskiej wsi

Pytania o przyszłość polskiej wsi Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Pytania o przyszłość polskiej wsi Podsumowanie ogólnopolskiej debaty Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Warszawa 2010 1 2 Od wydawcy: W wielu krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych przykładów - raport

Katalog dobrych przykładów - raport Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Katalog dobrych przykładów - raport opracowanie SWIG DELTA PARTNER Cieszyn, 2006 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo