DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok UCHWAŁA Nr II/2/7 Rady Gminy Markusy z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 26. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 21 roku Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art.199 ust. 3 ustawy z 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 25 roku Nr 249, poz. 214) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje: 1. Rada Gminy Markusy po rozpatrzeniu przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok 26, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budŝetu w szczegółowości - jak w uchwale budŝetowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały jako jej integralną część. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach. Przewodniczący Rady Gminy Józef Kujawa

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY MARKUSY za 26 rok. I. Ogólne informacje o budŝecie Plan budŝetu na rok 26 uchwalono 29 grudnia 25 roku uchwałą Nr X/63/5 Rady Gminy Markusy. BudŜet wynosił: 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł, 3) przychody w wysokości zł, 4) rozchody w wysokości zł. W okresie od stycznia do grudnia 26 roku plan budŝetu uległ zmianie i ukształtował się następująco: 1) dochody w wysokości ,27 zł, 2) wydatki w wysokości ,27 zł, 3) przychody w wysokości , zł, 4) rozchody w wysokości , zł. W ciągu 12 miesięcy zmiany nastąpiły na podstawie uchwał Rady Gminy Markusy oraz zarządzeń Wójta Gminy Markusy, a mianowicie: 1) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 6/26 z r. 2) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 1/26 z r. 3) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr II/9/26 z r. 4) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 16/26 z r. 5) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 23/26 z r. 6) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/21/26 z r. 7) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 25/26 z r. 8) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 27/26 z r. 9) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 3/26 z r. 1) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr V/31/6 z r. 11) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VI/36/6 z r. 12) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VI/38/6 z r. 13) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 37/26 z r. 14) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 38/26 z r. 15) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 4/26 z r. 16) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VII/39/6 z r. 17) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr VIII/51/6 z r. 18) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 46/26 z r. 19) Uchwala Rady Gminy Markusy Nr II/5/26 z r. 2) Uchwała Rady Gminy Markusy Nr III/14/6 z r. 21) Zarządzenie Wójta Gminy Markusy Nr 53/26 z r. REZERWY BUDśETOWE W uchwale budŝetowej na rok 26 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 5. zł. W okresie od stycznia do 31 grudnia rozdysponowano kwotę w wysokości 3.6 zł. Środki finansowe przeznaczono na wydatki: 1) bieŝące związane z finansowaniem ochotniczych straŝy poŝarnych na kwotę 6 zł, 2) koszty przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierznie do Warszawy celem wzięcia udziału w konkursie Super Szkoła w wysokości 1. zł oraz 1. zł celem wzięcia udziału w gali z okazji zajęcia I miejsca, 3) bieŝące związane z oczyszczaniem terenu gminy w wysokości 1. zł. Kwota rezerwy pozostała w wysokości 1.4 zł. PRZYCHODY pierwotnie w wysokości zł planowano pozyskać ze środków poŝyczek i kredytów, przy czym w ciągu roku zmniejszono do kwoty zł. W/w kwotę planowano przeznaczyć na realizację zadań n/w: 1) koszty wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro na kwotę 5. zł, 2) koszty wykonania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum w Stankowie w wysokości. zł, 3) wplata na rzecz Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego - 3. zł, 4) remont i modernizacja oraz wyposaŝenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo zł z tego zł na prefinansowanie zadania, 5) remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno na kwotę zł, z tego 45. zł na prefinansowanie zadania. ROZCHODY w wysokości zł zaplanowano na spłatę kredytów i poŝyczek zaciągniętych do 31 grudnia 25 roku, a mianowicie: 1) kredyt 66. zł, który zaciągnięto w banku PKO w wysokości 66. zł (splata ostatniej raty nastąpi 7 grudnia 21 roku), 2) kredyt 6.64 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości zł, (termin spłaty ostatniej raty wg umowy to 2 grudnia 28 roku), 3) poŝyczka długoterminowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jn.: a) zł (poŝyczka zaciągnięta w wysokości zł - ostatnia rata spłaty przypada na 2 listopada 26 roku), b) zł dotyczy spłaty poŝyczki zaciągniętej na kwotę zł termin spłaty ostatniej raty określono na 2 stycznia 29 roku), c) 2. zł - spłata do 2 września 26 r. drugiej i ostatniej raty poŝyczki zaciągniętej na kwotę 4. zł. W/w naleŝności zostały zapłacone w terminach umownych.

3 REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie dochodów w I półroczu 26 roku przedstawia się następująco: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Plan 22288,27 zł. Wykonanie 22443,8, tj. 11 %. Wpływy w tym dziale: 1) wpłata na kwotę 248,2 zł, z której zł to dobrowolna wpłata stanowiąca refundację poniesionych kosztów budowy wodociągu na odcinku wsi m. Stankowo-Topolno oraz 148,2 zł - opłata za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole-Zwierzno - Złotnica, 2) wpłaty z rozliczenia sprzedaŝy świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - kwota 176,4 zł oraz pozostałe dochody 156,51, co stanowi razem 332,91 zł, 3) odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 54,7 zł, 4) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ustawy z dnia 1 marca 26 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 16, poz. 1132). Plan 2187,27 zł. Wykonanie 2187,27 zł, tj. %. Dział 2 Leśnictwo Plan 947 zł. Wykonanie 946,34 zł, tj. %. PowyŜszą kwotę otrzymano z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Plan 1328, zł. Wykonanie 198,5 zł, tj. 144 %. PowyŜszą kwotę otrzymano tytułem nadwyŝki środków obrotowych z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. Wynik nadwyŝki ustala się jako róŝnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów naleŝnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów i zobowiązań. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan 2324 zł, wykonanie 14639,1 zł, tj. 63 %. Środki finansowe pozyskano z tytułów n/w: 1) rozdział 74: a) darowizna pienięŝna w wysokości 4 zł, b) wpłaty z rozliczenia zaległości za zuŝycie wody i energii elektrycznej -kwota zł, 2) rozdział 75: a) wpływy za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości 2418,62 i trwały zarząd 1533,89 zł, co stanowi razem 3.952,51 zł, b) czynsz dzierŝawny za grunty komunalne 548,31, c) wpływy z usług 289,2 zł, z tego z tytułu czynszu za lokale uŝytkowe ,21, oraz 8767,99 zł pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich w tym b. GOK w Markusach, d) wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 57431,8 zł, które wykonano w 48 % dochodów planowanych, e) odsetki od opłat po terminie 62,5 zł, f) odsetki od wpłat za mienie komunalne nabyte w systemie ratalnym - kwota 1154,2 zł, g) wplata kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaŝy -kwota 6964,8 zł, 3) rozdział 795: a) czynsz z wynajmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych osiągnięto w wysokości 3372,59 zł, tj. 73 %, b) odsetki od wpłat naleŝności przeterminowanych kwota 1765,48 zł, c) dochody pozostałe 6.88,71 zł. Szczegóły zawarto w odrębnej informacji w zakresie gospodarki mieniem gminnym w roku 26. Dział 75 Administracja publiczna plan 6421, zł, wykonanie ,6 zł, tj. 84%: 1) rozdział środki na realizację zadań zleconych otrzymanych w formie dotacji celowej z budŝetu państwa - plan 442 zł, wykonanie 4412,71, tj. %, 2) rozdział plan 213 zł, wykonanie 1152,5 zł, tj. 52 %, z tego wpływy n/w: a) opłata targowa 165 zł, b) opłata za czynności urzędowe (wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy) 13 zł, c) opłata administracyjna (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana) 375 zł, d) opłata za usługi kserograficzne 928,72 zł, e) wpływy z róŝnych dochodów (nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne - 985,77 zł, oraz pozostałe wpływy - 343,67 zł, f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od opłaty za dowody osobiste) 293,89 zł, 3) rozdział wpływy z wynajmu sali UG dla Związku Gmin Kanału Elbląskiego, 176,3 zł, 4) otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej 2.3 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł, wykonanie 199,76 zł, tj. 93 %. Dochody stanowią środki dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa plan zł, wykonanie zł, tj. %, z tego: 1) rozdział wplata 558 zł z PZU w Elblągu tytułem zwrotu nadpłaty opłaty komunikacyjnej obejmującej ubezpieczenie pojazdów straŝackich oraz 13.5 zł wplata Ochotniczej StaŜy PoŜarnej w Markusach ze środków Krajowego Systemu Gaśniczego na dofinansowanie zakupu samochodu poŝarniczego typu podnośnik ruchomy Star 2, rok produkcji 1987, którego wartość zakupu wyniosła 4.,1 zł, 2) rozdział dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu gotowości obrony cywilnej w gminie przez formacje OC - plan 3 zł i wykonanie 3 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 plan zł, wykonanie ,42 zł, tj. 77 %, z tego: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat osiągnięto na kwotę 446,75 zł, które planowano na kwotę 3841 zł, tj. 115 %, 2) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych - plan 1639 zł, wykonanie 11469,49 zł, tj. 7 %, a mianowicie: - podatek od nieruchomości - plan 82 zł, wykonanie 47684,9 zł, tj. 58 %, - podatek rolny - plan 69 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 79 %, - podatek leśny - plan 6 zł, wykonanie 5455,7 zł, tj. 91 %, - podatek od środków transportowych - plan 33 zł, wykonanie 34467,1 zł, tj. 14 %, - wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna) - plan 3 zł, wykonanie 36,6 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych plan zł, wykonanie 318 zł, tj. 32 %, - wpływy z zaległości podatków zniesionych - plan 5 zł, wykonanie 463,28 zł, tj. 81 %, - wpływy z odsetek od wpłat regulowanych po terminie - plan 35. zł, wykonanie 42294,36 zł, tj. 12 %, 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 29.5 zł, wykonanie 3763,27 zł, tj. 128 %, z tego: - podatek od spadków i darowizn - plan 4 zł, wykonanie 51 zł, tj. 125 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25 zł, wykonanie 3216,29 zł, tj.128 %, - odsetki od wpłat nieterminowych - plan 5 zł, wykonanie 45,98 zł, tj. 92 %, 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan 22 zł, wykonanie 18623,59 zł, tj. 85 %, 5) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa -plan zł, wykonanie zł, tj. 13 %, 6) wpłata podatku dochodowego od osób prawnych 2983,41 zł. Nadmienia się, Ŝe dodatkowe informacje o realizacji zobowiązań podatkowych tj. skutki obniŝenia stawek podatkowych, stan zobowiązań, realizacja naleŝności podatkowych i zbiorczy raport zaległości i nadpłat oraz działania związane z postępowaniem egzekucyjnym - zawarto w tabelach od numeru 1 do numeru 5. Dział 758 RóŜne rozliczenia plan zł, wykonanie ,27 zł, tj. %, 1) część oświatowa subwencji ogólnej plan zł, wykonanie zł, tj. %, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej plan zł, wykonanie zł, tj. %, 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku budŝetu plan 9 zł, wykonanie 9769,27 zł, tj. 19 %. Dział 81 Oświata i wychowanie - plan 236 zł, wykonanie 3887,19 zł, tj. 169%, z tego: 1) otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej na wydatki szkół podstawowych - plan 888 zł, wykonanie 941 zł, tj. 16 %, z tego 8 zł od firmy LOTOS dla Szkoły Podstawowej w śurawcu, 2) dotacje celowe z budŝetu państwa na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 26/27 - plan 2261 zł, wpływy 226,6 zł, tj. %, 3) otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej na wydatki oddziałów przedszkolnych, plan 48 zł, wykonanie 53 zł, tj. 11 %, 4) darowizna na wydatki Gimnazjum w Stankowie - plan i wykonanie 2 zł, 5) rozliczenie środków obrotowych dochodów własnych - wplata w wysokości 15284,5 zł, którą otrzymano w związku z likwidacją rachunku bankowego Gimnazjum w Stankowie pn. doŝywianie uczniów (zmiana zasad w zakresie doŝywianie dzieci szkolnych), 6) dotacje celowe z budŝetu państwa na kwotę 1185 zł z przeznaczeniem na wypłatę przyznanych pracodawcom w drodze decyzji w roku 26 kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 7) dotacje z budŝetu państwa w wysokości zł na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan zł, wykonanie 31561,18 zł, tj. % - dochody z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Środki finansowe przeznaczane są na profilaktykę i przeciwdziałanie z uzaleŝnieniami. Dział 852 Pomoc społeczna - plan zł, wykonanie 25914,42 zł, tj. 98 %, z tego: 1) rozdział dotacje celowe z powiatu na dofinansowanie wydatków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Markusach - plan 5 zł. PowyŜsza kwota wpłynęła na rachunek budŝetu 1 lipca 26 r. w wysokości 5 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy socojoterapeutycznej w m. Markusy, 2) rozdział świadczenia rodzinne: a) paragraf 21 - dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych plan zł, wykonanie ,99 zł, tj. 99 %, 3) rozdział dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan zł, wykonanie 21167,14 zł, tj. 99 %, 4) rozdział dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób objętych pomocą społeczną plan zł, wykonanie ,41 zł, tj. 98 %, 5) rozdział dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej plan 117 zł, wykonanie ,98, tj. %, 6) rozdział wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach plan 25 zł, wykonanie 2448,9 zł, tj. 98 %, 7) rozdział plan zł, wykonanie zł, tj. 86 %, z tego: a) środki Fundacji Polsko-Niemieckiej na doŝywianie uczniów planowano w wysokości 15 zł - wpływy spodziewane w II półroczu nie wpłynęły, gdyŝ fundacja nie pozyskała sponsora za granicą,

5 b) dotacje celowe z budŝetu państwa na doŝywianie uczniów - plan zł, wykonanie zł, tj. %, 8) rozdział plan 766 zł, wykonanie 714 zł to środki dotacji celowej z budŝetu państwa, które otrzymano na wypłatę świadczenia dla poszkodowanych rolników w związku z suszą w roku ubiegłym. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan zł, wykonanie 12117,2 zł, tj. 37 %, 1) dotacje celowe z budŝetu państwa na pomoc materialną dla uczniów plan zł, wykonanie 11667,2 zł, tj. 36 %, 2) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na pomoc materialną dla uczniów gimnazjum plan 84 zł, wykonanie 54 zł, tj. 6 %. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł, wpływy 75437,88 zł, tj. 79 % 1) odsetki od środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 15 zł, wykonanie 85,1 zł, tj. 57 %, 2) wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu plan zł, wykonanie 75352,87 zł, tj. 79 %. Rozliczenie nastąpiło w %. DOCHODY OGÓŁEM: - plan ,27 zł, - wykonanie ,89 zł, - tj. 91 %, z tego: 1) dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych: - plan ,27 zł, - wykonanie 21257,28 zł, tj. 99 %, 2) dotacje celowe z budŝetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy: - plan 94432, zł, - wykonanie ,78 zł, tj. 77 %, 3) dotacje celowe z funduszy celowych: - plan 84 zł, - wykonanie 54 zł, tj. 6 %, 4) subwencja z budŝetu państwa: - plan zł, - wykonanie zł, tj. %, 5) pozostałe dochody: - plan zł, - wykonanie ,83 zł, tj. 77 %, 6) dotacje w ramach zawartych porozumień plan i wykonanie 5 zł, tj. %. REALIZACJA WYDATKÓW: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo plan ,27 zł, wykonanie ,91 zł,tj.66 % z tego: 1) opłata składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłat na podatek rolny - plan 15 zł, wykonanie 11176,1 zł, tj. 75 %, 2) wydatki inwestycyjne plan zł, wykonanie ,62 zł. Środki wydatkowano na realizację zadań n/w: a) remont i modernizacja oraz wyposaŝenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo koszty wyniosły 3928,73, z tego wydatki w roku 26 to kwota 37986,73 zł, zaś w latach poprzednich zł, b) remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - kwota planu wydatków zł, z którego koszty poniesione w roku 26 kwota 35955,89 zł, c) koszty wykonania dokumentacji projektowej dla miejscowości: Krzewsk, Rachowo, Nowe Dolno, Markusy, śurawiec, oszacowano na kwotę zł zadanie przeniesiono do realizacji na rok 27. Posiadanie dokumentacji projektowej pozwoli na podjęcie starań o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach , 3) wydatki związane z zakupem usług w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych, - plan 3 zł, - wykonanie 2584,92 zł, 4) wydatki na kwotę 2187,27 zł poniesiono ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa i przeznaczono na wypłatę dopłaty dla rolników do oleju napędowego. Dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 29 zł, wykonanie ,87 zł, tj. %, z tego: 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budŝetowego - plan 26 zł, wykonanie 26 zł, tj. %, która stanowi dofinansowanie do cen usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Markusach jn.: a) 3,5 zł do ceny wprowadzania 1m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, b) 2,78 zł do ceny usług za wywóz nieczystości stałych świadczonych na rzecz gospodarstw domowych, c),8 zł do ceny usług za wywóz nieczystości stałych świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców, 2) zakup usług w związku z utrzymaniem studni publicznych plan 3 zł, wykonanie 2984,87 zł. Dział 6 Transport i łączność - plan 35 zł, wykonanie 4517,9 zł, tj. 13 %. PowyŜszą kwotę planowano na koszty utrzymania dróg publicznych gminnych. W /w kwotę wydatkowano na: a) zakup szlaki do naprawienia drogi w m. Rachowo i wydatkowano 12 zł, b) zakup usług związanych z usuwaniem śniegu i lodu z dróg w sezonie zimowym, kwota 3177,9 zł, c) transport piachu na drogę w m. Wiśniewo - kwota 1.22 zł. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan 134,217 zł, wykonanie 8516,98 zł, tj. 61 %, z tego: 1) zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz obiektów uŝyteczności publicznej w naleŝytym stanie technicznym (materiały malarskie, budowlane itp.) - wydatkowano 3287,12 zł, które planowano na kwotę zł, 2) zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz opłata za dostawę wody - kwota planu 3. zł, z którego wydatkowano kwotę 2154,25 zł, 3) zakup usług - 375,61 zł,

6 a) wywóz nieczystości płynnych 1151,5 zł, b) wywóz odpadów stałych 1245,48 zł, c) naprawa kosiarki 634,71 zł, d) koszenie boiska ( k. OSP Markusy ) 225 zł, e) usługi kominiarskie 4148,27 zł, f) prace remontowe 2267,65 zł: - instalacja elektryczna w budynku OSP śurawiec 1936,7 zł, - instalacja elektryczna w budynku OSP Markusy 5185,43 zł, - instalacja elektryczna w budynku w m. Węgle 1349,49 zł, - instalacja elektryczna w budynku OSP Kępniewo 54 zł, - instalacja elektryczna w budynku w m. śółwieniec 535 zł, - usługa podnośnikiem oraz remont pokrycia dachowego budynku zabytkowego w m. Jezioro 976,8 zł, - usługi transportowe kwota ,43 zł, - usunięcie awarii oświetlenia w m. Brudzędy 297,3 zł, - naprawa kuchenki elektrycznej będącej na wyposaŝeniu b. GOK w Markusach kwota 15 zł, - montaŝ szafek liczników energii elektrycznej w budynkach komunalnych w m. Brudzędy i Stalewo, łącznie kwota 85 zł, - dorabianie kluczy 6,5 zł. Dział 71 Działalność usługowa - plan 37 zł, wykonanie 3257,92 zł, tj. 88 %, które wydatkowano na zakup materiałów i usług geodezyjnych oraz wycenę mienia komunalnego do sprzedaŝy. Dział 75 Administracja publiczna plan zł, wykonanie ,43 zł, tj. 9 %, w tym wydatki n/w: 1) administracja samorządowa realizująca zadania rządowe finansowane ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa - plan 442 zł, wykonanie 4412,71 zł, tj. %, 2) rada gminy plan 54 zł, wykonanie 4598,2 zł, tj. 91 %, które głownie obejmują wypłatę diet zryczałtowanych dla radnych, 3) administracja samorządowa - plan zł, wykonanie ,35 zł, tj. 91 %, z tego: a) wynagrodzenia osobowe plan zł, wykonanie ,47 zł, tj. 96 %, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł, wykonanie 52267,8 zł, tj.%, c) prowizja dla sołtysów za pobór naleŝności podatkowych - plan 28 zł, wykonanie 2438,53 zł, tj. 87 %, d) pochodne od plac - plan 1359 zł, wykonanie 11885,3zł, tj. 88 %, e) wynagrodzenia bezosobowe - plan 319 zł, wykonanie 84173,98 zł, tj. 84 %, f) diety dla sołtysów za udział w pracach rady oraz wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 25, wykonanie 18588,48 zł, tj.74 %, g) ekwiwalent za odzieŝ ochronną wg przepisów Bhp dla pracowników obsługi - plan 4 zł, wykonanie zł, h) zakup leków i materiałów medycznych plan 2 zł, wykonanie zł, i) zakup energii cieplnej i elektrycznej plan 26 zł, wykonanie 19385,23 zł, tj. 75 %, j) podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 392 zł, wykonanie 2975,84zł, tj. 76 %, k) koszty ubezpieczenia mienia - plan zł, wykonanie zł, tj. %, l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan zł, wykonanie 15348,75 zł, tj. 98 %, m) dotacje z budŝetu dla samorządu województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację projektu pn. Wrota Warmii i Mazur plan 14 zł, wykonanie zł, - w ramach wspólnego projektu nastąpi przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną, umoŝliwiającą cyfrową komunikację wewnątrz urzędu, pomiędzy j.s.t. oraz klient-urząd, n) zakup materiałów i wyposaŝenia plan 6255 zł, wykonanie 5297,42 zł, tj. 83 % (głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, paliwa i części zamiennych do pojazdu słuŝbowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism ), o) zakup usług plan 9738 zł, wykonanie 84428,54 zł, tj. 9 % - głównie wydatki obejmują usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wyrób pieczątek, opłata RTV, naprawa i przegląd stanu technicznego urządzeń biurowych, koszty szkoleń pracowników urzędu, remont pojazdu słuŝbowego, koszty opłaty komorniczej i sądowej, oplata abonamentu i opieki autorskiej programów komputerowych), 4) pozostała działalność administracyjna - plan zł, wykonanie 12233,35 zł, tj.46 % - oplata składek z tytułu przynaleŝności do stowarzyszeń i związków oraz koszty opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m Krzewsk, Markusy, Zwierzno oraz finansowanie wydatków poniesionych na organizację doŝynek gminnych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa - plan zł, wykonanie 199,76 zł, tj. 93 %. PowyŜsza kwota obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, które finansowane są ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa na kwotę w wysokości 62,99 zł (plan 612 zł) oraz koszty przygotowania i organizacji wyborów do rady gminy, wybory wójta ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa - kwota planu zł, wykonanie 1.387,77 zł, tj. 92 %. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa plan zł, wykonanie ,12 zł, tj. 9 %, z tego: 1) zakup sprzętu biurowego na potrzeby Posterunku Policji w Gronowie Elbląskim - plan 75 zł, wykonanie 7,4 zł. Kwotę wydatkowano 12 lipca na zakup br. sprzęt n/w: a) urządzenie wielofunkcyjne Panasonic: model DP 152 P- PPR - 1 szt., b) jednostka centralna komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP HE 1 szt., c) monitor komputerowy Belinea 17 1 szt., d) zasilacz - 1 szt., e) klawiatura - 1 szt., f) mysz A-4 Tech Nawigator Opto Ecco - 1 szt.,

7 ) wydatki ochotniczych straŝy poŝarnych plan zł, wykonanie 16266,421 zł, tj. 92 %, środki finansowe przeznaczono na: a) realizację zadania zleconego pn. Zawody sportowo-poŝarnicze plan i wykonanie 15 zł, b) wypłata ekwiwalentu w wysokości 6 zł za 1 godzinę udziału członków OSP w zdarzeniach ratowniczogaśniczych - plan 16 zł, wykonanie 65,1 zł, tj. 61 %, c) zakup materiałów i wyposaŝenia, głownie: zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów poŝarniczych, opał na potrzeby OSP Krzewsk - plan 43 zł, wykonanie 4285,92 zł, tj. %, d) zakup energii elektrycznej i cieplnej plan 16 zł, wykonanie 1914,8 zł, tj. 68 %, e) zakup usług plan 1758 zł, wykonanie 847,35 zł, tj. 78 % - środki wydatkowano na przeglądy techniczne pojazdów, legalizację gaśnic p. poŝarowych, naprawę pojazdów oraz sprzętu, koszty przewozu członków OSP na zawody wojewódzkie, e) opłata składek w związku z ubezpieczeniem mienia i członków OSP - plan 1797 zł, wykonanie zł, tj. 88 %, f) wydatki inwestycyjne plan 435 zł, wykonanie 4217,24 zł, z tego: - kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Krzewsku ,11 zł (remont instalacji elektrycznej 477,11 zł oraz zakup materiałów budowlanych 324 zł), - kontynuacja rozbudowy remizy OSP W Zwierznie ,13 zł (zakup materiałów budowlanych ,11 zł, prace budowlane ,2 zł), g) wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 371 zł, wykonanie 37,1 zł - środki wydatkowano na zakup samojezdnego podestu ruchomego do pojazdu specjalistycznego OSP w Markusach, przy czym jednostka OSP Markusy dofinansowała kwotę 13.3 zł ze środków Krajowego Systemu Gaśniczego i 3. zł ze środków własnych natomiast pozostałą kwotę stanowiły dochody budŝetu Gminy Markusy, 3) wydatki na obronę cywilną plan 13 zł, wykonanie 2693,5 zł, tj. 26 %, z tego: a) zwrot kosztów przejazdu członków formacji o.c. akcji kurierskiej i spraw obronnych - plan 447 zł, wykonanie 143 zł, b) wynagrodzenia bezosobowe - plan 6 zł, wykonanie zł, c) zakup materiałów i wyposaŝenia - plan 5453 zł, wykonanie 414,3 zł, tj. 76 % (zakupiono niezbędny sprzęt tj. łomy łopaty itp. oraz odzieŝ tj. kombinezony, gumowce, osłony na buty oraz maski, d) zakup usług pozostałych - plan 38 zł, wykonanie 1464 zł, W II półroczu wystąpiły wydatki ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa w zakresie przeprowadzenia szkolenia z zakresu gotowości OC w gminie, na które przyznano kwotę w wysokości 3 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 6999 zł, wykonanie 33416,7 zł, tj. 55 %. PowyŜsza kwota obejmuje wydatki związane z kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Dział 758 RóŜne rozliczenia plan 14 zł określa środki rezerwy ogólnej. Dział 81 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan zł, wykonanie ,68 zł, tj. 9 %, 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - plan zł, wykonanie ,55 zł, tj.99 %: 2) Szkoła Podstawowa w śurawcu - plan zł, wykonanie ,8 zł, tj. %, 3) Gimnazjum w Stankowie plan zł, wykonanie ,61 zł, tj. 99 %, 4) Urząd Gminy w Markusach plan zł, wykonanie 38122,72 zł, tj. 18 %, a) dowóz uczniów do szkół - plan zł, wykonanie ,92 zł, b) przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - plan 15 zł, wykonanie 4, zł, c) pomoc materialna dla uczniów plan zł (środki dotacji celowej z budŝetu państwa zł, środki funduszy celowych 84 zł, środki własne gminy 586 zł), wykonanie 12117,2 zł (realizacja ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa na kwotę 11667,2 zł oraz z funduszy celowych 54 zł), d) wydatki inwestycyjne plan. zł, wykonanie 488 zł, e) zakup wyprawki dla dzieci z oddziałów zerowych plan 2261 zł, wykonanie 226,6 zł, f) wydatki kwota planu i wykonania zł ze środków dotacji celowej z budŝetu państwa, którą wydatkowano na wypłatę pracodawcom za wyszkolenia uczniów wg decyzji administracyjnej. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych stanowi odrębne informacje. Dział 851 Ochrona zdrowia plan zł, wykonanie 129,25 zł, tj. 41 %. Wydatki ponoszone są ze środków opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Zadania realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach. Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie naduŝywania alkoholu oraz zjawisk patologicznych, przemocy i agresji. Kwotę 129,25 zł wydatkowano na: a) zakup mebli biurowych do Punktu Konsultacyjnego GKRPA - zł, b) czajnik elektryczny 125 zł, c) szkolenie członków GKRPA 211 zł, d) usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć profilaktycznych 1854zł, e) spektakl teatralny dla dzieci szkolnych 321 zł, f) zwrot kosztów podróŝy 692,18 zł, g) dofinansowanie doŝywiania dzieci korzystających ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Markusach - kwota 3 zł, h) porady dla uzaleŝnionych 8 zł, i) realizacja programu edukacyjnego bezpieczna szkoła zł, j) przewóz dzieci na kolonie 321 zł, k) koszty kolonii letnich - kwota 17.7 zł, z której ,33 zł zapłacono ze środków rachunku subkonto - tj. konto wydatków, które nie wygasły do 31 grudnia 25 roku oraz z dochodów bieŝących 854,67 zł,

8 l) zakup nagród dla uczestników konkursów zorganizowanych przez GKRPA kwota 969,7 zł, m) zakup baterii umywalkowej, Ŝaluzji na okna - kwota 172,2 zł, n) zapłacono koszty energii elektrycznej 15,68 zł. Informuje się, Ŝe organizatorem kolonii było: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras, 2-31 Lublin. Miejscem kolonii był JAROSLAWIEC w okresie od 15 sierpnia do 24 sierpnia 26 roku. Udział wzięło 3 dzieci z rodzin z problemem alkoholowych. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł, wykonanie ,87 zł, tj. 96 %. Zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Markusach. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi odrębną informację. Plan finansowy Urzędu Gminy w Markusach obejmuje zadania: 1) rozdział świadczenia rodzinne plan zł, wykonanie ,99 zł, tj. 99 %, w tym na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę zł a wydatkowano ,1 zł, tj. 99 % - wydatki ponoszone są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone, 2) rozdział opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan zł, wykonanie 21167,14 zł, tj. 99 % które finansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone, 3) rozdział dodatki mieszkaniowe plan 42 zł, wykonanie 21395,95 zł, tj.51 %, 4) rozdział wypłata świadczenia dla 5 osób wykonujących prace społecznie uŝyteczne w okresie od lutego do grudnia 26 roku plan 139 zł, wykonanie zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan zł, wykonanie 88838,81 zł, tj. 19 %, z tego: 1) rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ; plan 36 zł, wykonanie 6 zł, na zadania: a) 6 zł - i wplata na rzecz Związku Gmin Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego, która stanowi udział gminy będącej członkiem Związku Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego w kosztach opracowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie pomocy finansowej w formie poŝyczki na opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją technicznoekonomiczną gospodarki ściekowej na wykonanie I etapu zadania, b) 3 zł planowana wpłata udziału gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora DruŜno i Zalewu Wiślanego tj. I etap realizacyjny pn. Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gmin : Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy - z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacyjnego Miasta Elbląg. Wartość udziału finansowego gminy Markusy szacuje się w wysokości zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata Przy czym wplata udziału gminy Markusy została przeniesiona na rok 27 i wyniesie 36. zł. 2) wydatki na oczyszczanie wsi planowano na kwotę 2.5 zł, z której wydatkowano 1.224,68 zł, tj. 49 % (koszty obejmowały wywóz porzuconej padliny oraz zakup opakowań do wywozu nieczystości komunalnych), 3) na oświetlenie uliczne planowano środki w wysokości zł, z czego wydatkowano zł tj. 71 %, 4) pozostałe wydatki - kwota planu zł i wykonania 2175,13 zł dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i publicznych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2336 zł, wykonanie ,74 zł, z tego : 1) rozdział plan 186 zł, wykonanie 13787,74 zł, tj. 74 % - kwotę wydatkowano na realizację zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, wykaz zadań prezentuje odrębna tabela do sprawozdania, 2) rozdział dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury: plan 115 zł, wykonanie 115. zł, tj. %, sprawozdanie z działalności bibliotek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia br. stanowi odrębna informacja, 3) rozdział wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - plan. zł, wykonanie zł - środki planowano na koszty wykonania dokumentacji kosztorysowej dla nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro (zadanie przeniesiono do zadań na rok 27). Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 484 zł, wykonanie 193 zł, tj. 25 %. W tym dziale planowano środki na organizacją zbiorowej działalności sportowej. W okresie 12 miesięcy 26 roku wydatkowano kwotę 193 zł wydatkowano na: 1) zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego o wartości 12 zł, 2) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowopoŝarniczych o wartości 15 zł, 3) zakup sprzętu sportowego o wartości 823 zł. Wydatki budŝetowe planowane w wysokości ,27 zł wykonano na kwotę ,64 zł, co stanowi 85 %. II. UZASADNIENIE ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU FINANSOWEGO. DOCHODY NajniŜsze wykonanie dotyczy dochodów: 1. Wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego - plan 12 zł, wykonanie 57431,8 zł, tj.48 %. Plan dochodów uwaŝa się za właściwy, gdyŝ ustalono w oparciu o wnioski w sprawie kupna-sprzedaŝy nieruchomości - szczegóły w tym zakresie zawarto w odrębnej informacji. 2. NaleŜności z tytułu podatków i opłat: 1) podatek od nieruchomości plan 82 zł, wpływy 47684,9 zł, tj. 58 %, 2) podatek rolny - plan 69 zł, wpływy ,36 zł, tj. 79 %, 3) naleŝności z podatków zniesionych plan 5 zł, wpływy 463,28 zł, tj. 81 %, 4) wpływy z opłaty skarbowej plan 22 zł, wpływy 18623,5 zł, tj. 85 %.

9 NajniŜsze wykonanie dochodów w stosunku do planu dotyczy głównie wpływów z łącznego zobowiązania pienięŝnego (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny). PowyŜsze moŝe być spowodowane opóźnieniem realizacji dopłat dla rolnictwa. 3. Dochody z refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - plan zł, wpływy 75352,87 zł, tj.79 %. Prognozując na rok 26 plan dochodów wzięto pod uwagę dotychczasowe zasady zatrudniania i refundacji kosztów. W miesiącu lutym 26 roku Urząd Pracy zaproponował tylko zawarcie porozumienia na zatrudnienie pięćdziesięciu pracowników do prac społecznie uŝytecznych. Wobec tego wykorzystano taką moŝliwość. UwaŜa się, Ŝe taka forma pracy równieŝ pozwala na aktywizację osób bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku. Wydatki bieŝące Realizację wydatków bieŝących ocenia się w stopniu pozytywnym. Powstałe zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy budŝetowych stanowią głównie rozliczenia między okresowe. JednakŜe pewne obawy stanowią kwoty zobowiązań i naleŝności zakładu budŝetowego tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. Z tym, Ŝe kwoty zobowiązań ulegają zmniejszeniu natomiast naleŝności - głównie z tytułu opłaty za dostawę wody wykazują tendencję wzrostową. III. Wydatki inwestycyjne: Plan zł, wykonanie 76983,87 zł, tj. 58%. Plan wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania n/w: 1. Remont i modernizacja oraz wyposaŝenie świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo. Rozpoczęcie prac nastąpiło w III kwartale ub. r. natomiast zakończono jego realizację w IV kwartale ub. r. Wartość zadania ogółem wyniosła 392.8,73 zł, z której w roku 26 poniesiono ,73 zł oraz w latach poprzednich zł. Przy czym wydatki sfinansowano w roku 26 ze środków kredytu w wysokości zł oraz zł z poŝyczki na prefinansowanie zadania do czasu refundacji z budŝetu Unii Europejskiej. 2. Remont i budowa chodnika we wsi Zwierzno - ogłoszony pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, gdyŝ nie odnotowano chętnych do wykonania zadania. Ogłoszono drugi przetarg z terminem składania ofert w terminie do 4 września bieŝącego roku. Wartość zadania w roku 26 oszacowano na kwotę zł, z tego w roku zł. Środki planowano ze źródeł: kredyt zł; 45. zł poŝyczka na prefinansowanie zadania do czasu refundacji z budŝetu Unii Europejskiej oraz środki z dochodów własnych zł. Zadanie zgodnie z umową zostanie zakończone w terminie do końca maja 27 roku. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla pięciu wsi w ramach Programu Rozwoju Wsi oszacowano na kwotę. zł. Zaplanowano, Ŝe koszty zostaną sfinansowane z dochodów własnych. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono do zadań budŝetu gminy na rok 27, gdyŝ moŝliwości korzystania ze środków budŝetu Unii Europejskiej na lata zostały wyczerpane. 4. Rozbudowa remizy OSP w m. Zwierzno i w m. Krzewsk - w części planowanej do wykonania w roku 26 została zrealizowana. Poza tym planuje się kontynuować w latach rozbudowę remizy OSP w Zwierznie i oszacowano wydatki na kwotę 82. zł, natomiast na kontynuację rozbudowy remizy OSP w Krzewsku zaplanowano na rok 27 kwotę 1. zł. 5. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stankowie. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2.5. zł. W roku 26 zakładano wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej ok.. zł. Pozostałą kwotę 24. zł oszacowano na koszty wykonania robót w latach po 1.2. rocznie. Ze względu na trudności finansowe budŝetu odstąpiono od realizacji inwestycji. 6. Odstąpiono od modernizacji zaplecza kuchennego w budynku Gimnazjum w Stankowie o wartości szacowanej na kwotę zł. Decyzję podjęto po przetargu na wykonanie zadania. Przetarg został uniewaŝniony, gdyŝ dwie oferty zawierały błędy formalne.poza tym koszty wg najtańszej oferty ukształtowały się na kwotę 79. zł. Cena ta znacznie przewyŝszyła zdolność finansową gminy. W związku z tym, Ŝe pomieszczenia kuchenne nie spełniają warunków sanitarnych, doŝywianie uczniów zostało zorganizowane poprzez zakup posiłków w firmie świadczącej usługi cateringowe. 7. Wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby modernizacji nieruchomości zabytkowej w m. Jezioro. Na ten cel zaplanowano w roku 26 na kwotę. zł. Podjęcie działań w tym zakresie przewidziano na rok 27. IV. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIAZAŃ I NALEśNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH. 1. Urząd Gminy w Markusach: 1) zobowiązania ogółem ,84 zł, a) zobowiązania z tytułu kredytów i poŝyczek długoterminowych ,62 zł, b) zobowiązania wymagalne - zł, c) kredyt w rachunku bieŝącym - zł, d) zobowiązania niewymagalne ,22, z tego: - zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych (zadanie: modernizacja i budowa chodnika we wsi Zwierzno) ,58 zł zapłata nastąpiła w lutym 27 roku), - wydatki bieŝące 13327,64 zł, z tego 67144,7 zł - wynika z naliczenia kosztów tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 27 roku, 2) naleŝności ogółem ,96 zł a) naleŝności wymagalne z tytułu podatków i opłat ,96 zł, b) naleŝności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

10 Szkoła Podstawowa w Zwierznie: 1) zobowiązania ogółem 72657,12 zł, a) zobowiązania wymagalne - zł, c) zobowiązania niewymagalne 72657,12 zł - wynika z naliczenia tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 27 roku, 2) naleŝności ogółem - zł. 3. Szkoła Podstawowa w śurawcu: 1) zobowiązania ogółem 5639,6 zł, a) zobowiązania wymagalne -, b) zobowiązania bieŝące 5639,6 zł, z tego naliczone koszty tzw. trzynastej pensji z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 27 r. - kwota ,61 zł oraz 6,38 zł zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, 2) naleŝności ogółem - zł. 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach: 1) zobowiązania ogółem 17778,15 zł, a) zobowiązania wymagalne - zł, b) zobowiązania bieŝące z tytułu naliczenia kosztów tzw. trzynastej pensji z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 27 roku kwota ,15 zł, 2) naleŝności ogółem zł. 5. Gimnazjum w Stankowie: 1) zobowiązania ogółem 4986,5 zł, z tego: a) zobowiązania bieŝące z tytułu naliczenia kosztów tzw. trzynastki z pochodnymi do wypłaty w I kwartale 27 roku kwota 4986,5 zł, 2) naleŝności ogółem zł. V. INFORMACJA O ZOBOWIAZANIACH I NALEśNOŚCIACH ZAKLADÓW BUDśETOWYCH: 1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach : 1) zobowiązania wymagalne 24.47,5 zł, 2) naleŝności wymagalne 54798,23 zł - z tytułu sprzedaŝy usług, głównie dostawa wody. VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIAZAŃ I NALEśNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY: 1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy: 1) zobowiązania zł, 2) naleŝności zł. VII. INFORMACJA O STANIE ZOBOWI.AZAŃ I NALEśNOŚCI ZAKLADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Markusach: 1) zobowiązania ogółem zł, 2) naleŝności ogółem zł, a) naleŝności wymagalne zł. VIII. GOSPODARKA ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. 1. Stan środków na rachunku na początek roku ,88 zł. 2. Przychody - 518,68 zł. 3. Wydatki - zł. 4. Stan środków na 3 czerwca 26 roku ,56 zł. Nie wystąpiły naleŝności i zobowiązania. IX. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POśYCZKACH I MOśLIWOŚCI ICH SPLATY: 1. Kredyt zaciągnięty w roku 2 w wysokości 66. zł - na koniec 31 grudnia saldo do zapłaty stanowiło kwotę 264 zł. Kredyt zaciągnięto na spłatę zobowiązań inwestycji wodociągowej. 2. PoŜyczka długoterminowa w wysokości zł zaciągnięta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dzień 31 grudnia ub. r. stan do spłaty saldo, zł. 3. Z poŝyczki długoterminowej zaciągniętej na kwotę zł - saldo do spłaty to kwota zł. 4. Kredyt zaciągnięty w wysokości zł na pokrycie deficytu występującego w roku 23 - do zapłaty pozostała kwota zł. 5. PoŜyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 4. zł została ostatecznie zapłacona w roku Kredyt w rachunku bieŝącym w wysokości. zł zaciągnięty w styczniu ub. r., uregulowano w terminie do 31 grudnia 26 roku. 7. Kredyt w wysokości ,62 zł zaciągnięto w roku 26 w banku NORDEA zs. w Gdyni na realizację zadania pn. Modernizacja i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Stalewie oraz Modernizacja i budowa chodnika we wsi Zwierzno. 8. PoŜyczka na prefinansowanie zadań wymienionych w punkcie 7 ukształtowała się w wysokości , zł. Splata nastąpi po otrzymaniu refundacji ze środków budŝetu Unii Europejskiej, którą przewiduje się w roku 27. Łącznie stan długu z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień 31 grudnia 26 roku to kwota ,62 zł. Informuje się, Ŝe dotychczas zaciągnięte kredyty i poŝyczki regulowane były w terminach umownych. Ocenia się, Ŝe gmina posiada moŝliwości finansowe spłaty w/w kredytów i poŝyczek.

11 X. INFORMACJA O NADWYśCE- DEFICYCIE. Na koniec 26 roku wykonanie dochodów było niŝsze od wydatków o kwotę ,75 zł, którą pokryto z przychodów. Spłata kredytów i poŝyczek w wysokości zł została wykonana zgodnie z umowami. XI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WLASNYCH WYKAZ JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH. 1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie: 1) stan środków na początek roku ,25 zł, 2) dochody ,53 zł, 3) wydatki ,2 zł, 4) stan środków na r ,76 zł. 2. Szkoła Podstawowa w śurawcu : 1) stan środków na początek roku ,51 zł, 2) dochody - 365,94 zł, 3) wydatki ,68 zł, 4) stan środków na r ,77 zł. 3. Gimnazjum w Stankowie : 1) stan środków na początek roku ,46 zł, 2) dochody , zł, 3) wydatki ,46 zł, 4) stan środków na koniec roku -, zł. Zestawienie sald na 31 grudnia na rachunkach jednostek w/w: 1) stan na początek okresu sprawozdawczego ,22 zł, 2) dochody ,27 zł, 3) wydatki ,16 zł, 4) stan środków pienięŝnych na 3 czerwca br ,53 zł. XII. OPINIE I WNIOSKI Z analizy wykonania budŝetu wynika, Ŝe niektóre dochody - głównie z tytułu podatków były regulowane nieterminowo i w stopniu niŝszym od załoŝeń. W związku z tym poza postępowaniem egzekucyjnym prowadzone były z zalegającymi rozmowy indywidualne, w wyniku których kilku podatników uregulowało zaległości całkowicie. Odnośnie zaległości bez moŝliwości uregulowania w drodze postępowania egzekucyjnego podobnie jak w roku ubiegłym, zadłuŝenia zostały wpisane do hipoteki przymusowej. Reasumując uwaŝa się, Ŝe zadania budŝetu w 26 roku zostały wykonane na miarę moŝliwości finansowych budŝetu. W jednostkach budŝetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Raty kredytów i poŝyczek spłacono w terminach określonych umownie. Środki dotacji celowych udzielone z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych i innych określonych ustawami zostały rozliczone w terminie ustawowym. Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji załoŝeń do wykonania budŝetu za 26 rok. I. W okresie od dnia 1 stycznia 26 roku do dnia 31 grudnia 26 roku sprzedano niŝej wymienione nieruchomości: 1) działka zabudowana /bud. gosp. dz.55/1 km 2 Markusy/ ,- 2) 1 lokal mieszkalny Markusy /udział w dz. 55/2 km 2 / ,92 3) działka zabudowana Markusy /bud. gosp. dz.55/3 km 2 / ,- 4) 1 lokal mieszkalny/udz. w dz.55/2 km 2 Markusy - I wpłata/ ,8 5) 1 lokal uŝytkowy Stankowo /udz. w dz.81/1 km 1 / ,- 6) dz. zabudowana Zw. Pole /dz. nr 15/1 km 2 / - 7.3,- 7) 2 działki niezabudowane śurawiec /dz. nr 46/8 i 46/9 km 1 / ,- 8) 1 działka niezabudowana śurawiec /dz. 46/1 km 1 / - 8.5,- 9) dz. niezabudowana Zw. Pole /nr 22/18 km 1 / - 1.,- 1) dz. zabudowana /bud. gosp. / -Zw. Pole /dz. nr 19/1 km 2 / - 7.5, ,- Informuje się, Ŝe plan dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaŝy mienia komunalnego na rok 26 wynosił; ,- zł. Zatem jego wykonanie na dzień r. wynosi ,8 zł co stanowi 39,6 % realizacji załoŝeń na które składają się: a) wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości , zł, b) spłata rat z lat poprzednich ,8 zł. II. Ponadto informuje się, Ŝe do budŝetu gminy na dzień: 31 grudnia 26 r. wpłynęły następujące kwoty: a) wpływy z tytułu dzierŝawy lokali uŝytkowych ,21, b) wpływy z tytułu wieczystego uŝytkowania gruntów ,62, c) wpływy z tytułu wynajmu sali GOK i świetlic ,99, d) wpływy z tytułu dzierŝawy gruntów komunalnych ,31, e) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych ,59, f) wpływy za obwody łowieckie - 946,34, g) wpływy z tytułu trwałego zarządu ,89, ,95 III. Z planowanej sprzedaŝy nie sprzedano następujących nieruchomości o wartości szacunkowej: 1) dz. niezabudowana Stare Dolno /przetarg/ ,, 2) dz. zabudowana Węgle-śukowo/2lokale / ,25. Stwierdza się, Ŝe generalnie wykonanie planu dochodów za 26 rok z tytułu innych dochodów, tj. wieczyste uŝytkowanie, dzierŝawa lokali uŝytkowych, wynajem świetlic, czynsz lokalowy, dzierŝawa gruntów, trwały zarząd wynosi: 88,8 % załoŝeń.

12 Lp. Tabela Nr 1 Skutki obniŝenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 26 roku. Rodzaj naleŝności ObniŜenia maksymalnych stawek Osoby fizyczne i prawne Zwolnienia Osoby fizyczne i prawne Odroczenia Osoby prawne i fizyczne Umorzenia naleŝności głównej osoby fizyczne i prawne Umorzenia odsetek za zwłokę Fizycznych Fizycznych prawne Podatek rolny - 221, 19713, ,96-2 Podatek od nieruchomości , ,99-184, , , 3 Podatek leśny - - _ 4, 4 Podatek od środków transportowych , - 5 Podatek od posiadania psów 385,2-6, - 6 Razem , , , , , Lp. ilość upomnień (szt.) Egzekucja naleŝności Wg stanu na dzień 31 grudnia 26 roku. Kwota upomnień Ilość tyt. wyk. (szt.) Kwota tyt. wyk. Wezwania Przed sądowe Tabela Nr 2 Kwota wezwań 1. Zobowiązania pienięŝne , , 2. Za wykonanie sieci wodociągowej 7 3, 3. Czynsz lokale mieszkalne , ,37 4. Czynsz lokale uŝytkowe ,68 5. Czynsz dzierŝawny 24 13,56 6. Podatek od środków transportowych , ,36 7. Zwrot kosztów za energię elektryczną 1 144,96 8. Wieczyste uŝytkowanie gruntów komunalnych ,95 Razem , , ,37 Zbiorczy raport zaległości i nadpłat na Tabela Nr 3 Rodzaj naleŝności Zaległość Nadpłata NaleŜne odsetki Za wyk sieci wodociągowej 235, , Wieczyste uŝytki gruntów 3471,22 76,6 844, Czynsz dzierŝ. gr. komunalne 4888,6 14, , Czynsz lokale uŝytkowe 8312, , Zakup nieruchomości 425,4 475, Czynsz lokale mieszkalne 4171,91 153, , Zaliczka alimentacyjna ,61 Świadczenia rodz. niesł. pobrane 16,24 Pod. Od środków transportowych 6914, , Pod. Od nieruch. os. Prawne 25422, , Pod. Rolny os. prawne 2322,3 358, 1224, Hipoteka os. prawne 13234,35 196, Hipoteka os. fizyczne (b. podatek od środków transportu, , , łączne zobowiązania pienięŝne) Łączne zobow. pienięŝne (z wyłączeniem zajęcia hipoteki) ,21 455, , Wynajem Sali Rozliczenia z tytułu wody i energii elektr. 15,33 3, Refundacja PUP - prace społeczno uŝyteczne Podatek od czynności cywilnoprawnych 87,8 349,1 (na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych ) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 597,57 opłacany w formie karty podatkowej (na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych) Razem: ,96 148, ,

13 Osoba Informacja o realizacji naleŝności podatkowych na r. Zaległ. począt. Nadpł. począt. Tabela Nr 4 Przypis Odpis Wpłata Zal. Końc. Nadpł. Końc. OD NIERUCHOMOŚCI PRAWNA ,7, 53798, , , ,56, FIZYCZNA ,1 335, , 111, , ,42 14, RAZEM 28526,8 335, ,8 2391, , ,98 14, ROLNY PRAWNA , , 222, ,5 2322,3 358, FIZYCZNA ,78 837, , 55263, , ,69 351,67 RAZEM 26663,22 837, , 57466, , ,99 79,67 LEŚNY PRAWNA ,1 5355,1 FIZYCZNA 33 68,7 156, 4,,6 12,1 RAZEM 68,7 5511,1 4, 5455,7 12,1 OD ŚRODKÓW TRANSPORTU PRAWNA ,7 4666,7 FIZYCZNA , ,4 225, 298,4 6914,4 RAZEM 144, , ,1 5597,66 45 HIPOTEKA PRAWNA , ,95 PRAWNA ,4 4161, 8191, 1158,4 FIZYCZNA , , , ,71 RAZEM , ,2 4161, 463, ,6 Tabela Nr 5 Informacja o stanie zobowiązań pienięŝnych w poszczególnych sołectwach na dzień r. Liczba zalegających Kwota zaległości Lp. Sołectwo na dzień Na: Na: / Balewo 4/2 1635,5 821, 2 Brudzędy 27/ , ,92 3 Dzierzgonka 5/4 278,25 771,62 4 Jezioro 11/8 4435,4 459,45 5 Kepniewo 15/12 28, ,24 6 Krzewsk 39/ , ,87 7 Markusy 32/ , ,98 8 Nowe Dolno 16/ , ,2 9 Rachowo 1/ , ,73 1 Stalewo 9/ , ,22 11 Stankowo Topolno 21/ , ,52 12 Węgle śukowo 16/1 1764, ,89 13 Wiśniewo 9/7 1541, ,9 14 Złotnica 9/7 42,6 5329,31 15 Zwierzeńskie Pole 6/7 57, 16596,47 16 Zwierzno 19/ , ,95 17 śółwiniec 11/ , ,57 18 śurawiec 25/ , ,56 19 Kartoteki nieczynne 5 podatników (naleŝność objęta postępowaniem egzekucyjnym) 5/ 6997,58 Razem 284/ , ,41 Zestawienie dochodów budŝetu Gminy Markusy na rok 26. Plan po Dochody Dział Rozdział Treść % zmianie wykonane Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 49 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów 249, 248,2 69 Wpływy z róŝnych opłat 177, 332,91 188

14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 55, 54,7 99 opłat , 635, Pozostała działalność 2187, ,27 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej zadań zleconych gminie ustawami , , , , Leśnictwo 295 Pozostała działalność 75 Dochody z najmu i dzierŝawy Skarbu Państwa dla j.s.t. 947, 946,34 oraz innych umów o podobnym charakterze , 946, , 946,34 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 237 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych 1328, 198,5 144 zakładu budŝetowego , 198, , 198, Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom. 96 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4, 4, 97 Wpływy z róŝnych dochodów,, 74 14, 14, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 5, 3952, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 548, Wpływy z usług 3786, 289, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 12, 57431, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15, 62, Pozostałe odsetki 24, 1154, Wpływy z róŝnych dochodów 56, 6964, , 13622, Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 45, 3372, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 1765, Wpływy z róŝnych dochodów 4, 688, , 41646, , 14639, Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 442, 4412,71 realizację zadań bieŝ. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 4412, Urzędy gmin 43 Wpływy z opłaty targowej 3, 165, Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe 4, 13, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 69 Wpływy z róŝnych opłat 7, 375, 54

15 Wpływy z usług, 928, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3, 97 Wpływy z róŝnych dochodów 5, 1329, Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu, 293,89 29 administr. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami , 1152, Pozostała działalność 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 97 Wpływy z róŝnych dochodów 181, 76, , 2476, , 53941, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 21 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 612, 62,99 99 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 62, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 11233, 1387,77 92 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 1387, , 199, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 97 Wpływy z róŝnych dochodów 1458, 1458, , 1458, Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 3, 3, realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 3, , 14358, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty płatniczej 653, 2688, 446, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5, , 446, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny 82, 69, 47684, , Podatek leśny 6, 5455, Podatek od środków transportowych 33, 34467, Podatek od posiadania psów 49 Wpływy z innych lok. opłat 3, 36,6 1 5 Podatek od czynności cywilno-praw. 1, 318, 32

16 Zaległości z podatków zniesionych 5, 463, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 35, 42294, , 11469, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 Podatek od spadków i darowizn 4, 51, Podatek od czynności cywilnoprawnych 25, 3216, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 5, 45,98 92 opłat , 3763, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 41 22, 18623, , 18623, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 45221, 13 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2983, , 4824, , , RóŜne rozliczenia 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 9, 9769, , 9769, , ,27 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 83 Wpływy z usług 96 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 888, 941, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2261, 226,6 realizację własnych zadań bieŝących gmin , 1167, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 96 pienięŝnej 48, 53, , 53, Gimnazja 96 Otrzymane spadki, zapisy 2, 2, i darowizny w postaci pienięŝnej 24 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub 15284,5 środków obrotowych 811 2, 15484, Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 11185, 11185, realizację własnych zadań bieŝ. gminy , 11185, , 3887, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu 31533, 31561, , 31561, , 31561, Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowaw.

17 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące 5, 5, realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , 5, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ. 97 Wpływy z róŝnych dochodów, 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16883, , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 21294, 21167,14 99 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , 21167, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1856, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 36646, , 97 realizację własnych zadań bieŝących gminy , , Ośrodki pomocy społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 117, ,98 realizację własnych zadań bieŝących gmin , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 Wpływy z usług 25, 2448, , 2448, Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów 15, 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 94488, 94488, realizację własnych zadań bieŝących gmin , 94488, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 766, 714, 92 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 714, , 25914, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , 11667, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 84, 54, 6 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , 12117, , 12117, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pozostałe odsetki 15, 85, , 85, Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów 95533, 75352, , 75352, , 75437, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 97 Wpływy z róŝnych dochodów,,58, 9215,,58, 921,,58, Ogółem , ,89 91 z tego:

18 Dotacje celowe , ,6 92 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone ( 21) , ,28 99 Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy ( 23) 94432, ,78 77 Porozumienia z j.s.t. ( 232) 5, 5, 2. Pozostałe dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 244; 626) 84, 54, 6 3. Subwencje z budŝetu państwa dla gminy ( 292) , , 4. Pozostałe dochody , ,83 77 Zestawienie wydatków budŝetu Gminy Markusy na rok 26. Plan po Dochody Dział Rozdział Treść % zmianie wykonane Rolnictwo 13 Izby rolnicze 285 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% 15, 11176,1 75 uzyskanych wpływów z podatków , 11176, Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 65 Wydatki inwestycyjne jedn. budŝ , 248, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 26743, , , , Składki na ubezp. Społeczne 61,44 61, Składki na Fundusz Pracy 8,76 8, Wynagrodzenia bezosobowe 357,39 357,39 43 Zakup usług pozostałych 3, 2584, RóŜne opłaty i składki 21379, , , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 Dostawanie wody 265 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 26, 26, 43 Zakup usług pozostałych 3, 2984, , 28984, , 28984,87 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5, 12, 2 43 Zakup usług pozostałych 3, 4397, , 4517, , 4517, Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi jednostki mieszkaniowej 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35217, 3287, Zakup energii 3, 2154, Zakup usług pozostałych 67, 375, , 8516, , 8516, Działalność usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3, 1325, Zakup usług pozostałych , , 3257,92 88

19 , 3257, Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników , 27427, 44 Dodatkowe wynagrodzenie robocze 3 47, 3 462, Składki na ubezpieczenie społeczne 7 97, 797, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 133, 1133, 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 42, 42, , 4412, Rada gminy 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 48, 44485, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1, 722, Zakup pozostałych usług 1, 46, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4, 241, , 4599, Urzędy gmin 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4,. 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 25, 18588, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie robocze , 52267,8 4 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 28, 2438, Składki na ubezpieczenie społeczne , 13612, Składki na Fundusz Pracy 16 48, 15237, Wynagrodzenia bezosobowe 319, 84173, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6255, 5297, Zakup leków i materiałów medycznych 2,, 426 Zakup energii 26, 19385, Zakup usług pozostałych 9738, 87428, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 92, 2975, RóŜne opłaty i składki , 16344, 444 Odpisy na ZFSS , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 14,, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , Pozostała działalność 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub , 2948, 23 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki 15, 68, 5 5, 85, , 3 839, , 12233, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 93, 86, Składki na Fundusz Prac 15, 12, Wynagrodzenia bezosobowe 54, 54, , 62,99 99

20 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe 565, 246, 36, 2328, 8, 1453, 72, 4845, 236,72 33, , 8, 1452,91 692, , 1387, , 199, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 5, 7, ,, Ochotnicze straŝe poŝarne 283 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15, 15, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 6, 65, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 3, 4285, Zakup energii 16, 1914, Zakup usług pozostałych 1 758, 847, RóŜne opłaty składki 1797, 15891, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 435, 4217, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 371, 37, , 16266, Obrona cywilna 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 447, 143, Wynagrodzenia bezosobowe 6,, 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 453, 414, Zakup usług pozostałych 3 8, 1464, , 5747, , , RóŜne rozliczenia 7572 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 87 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 6999, 33416,7 55 wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , 33416, , 33416, RoŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy 14,, ,, ,,

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok

Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2006 rok Z a ł ą c z n i k N r 1 d o u c h w a ł y N r X L V / 1 9 9 / 2 0 0 6 R a d y G m i n y S z y d ł ó w z d n i a 2 8 l u t e g o 2 0 0 6 r. Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008 Dochody budŝetu Gminy Rozprza - 2008 rok Dział Rozdział Treść Zał Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Rozprza za 2008 r. plan na 2008 (31.12.2008) wykonanie I - XII 2008 wykonanie % 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2007 r. Nr 89 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO: 1350 Nr V/54/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Dział N a z w a działu. Rolnictwo i łowiectwo. Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo. Odsetki od środków na kontach bankow

Dział N a z w a działu. Rolnictwo i łowiectwo. Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo. Odsetki od środków na kontach bankow Tabela Nr 3 Prognoza D O C H O D Ó W budŝetu gminy na 2008 rok w złotych Dział N a z w a działu WaŜniejsze źródła dochodów 010 020 Rolnictwo i łowiectwo Opłaty za pobór wody ( 0830) Leśnictwo Kwota razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo