ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)wójt Gminy Przyłęk zarządza, co następuje : 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2013 roku: - o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2013 roku Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,00 złotych, w tym dochody bieżące ,00 złotych i majątkowe ,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę ,00 złotych, z tego wydatki bieżące ,00 złotych i wydatki majątkowe ,00 złotych. Planowany deficyt wynosił ,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody ,41 złotych ,41 złotych ,00 złotych ,00 złotych ,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2013 roku wynosi ,41 złotych, w tym dochody bieżące ,41 złotych, dochody majątkowe ,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk stanowią kwotę ,78 złotych w tym bieżące ,78 złotych i majątkowe ,00 złotych tj. 54,17 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

3 Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne , ,39 46,95 dotacje , ,39 55,4 subwencje , ,00 56,12 OGÓŁEM , ,78 54,17 DOCHODY WŁASNE Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,09 47, , ,94 59, , ,00 41,72 podatek rolny , ,40 60,43 podatek od nieruchomości , ,22 55,12 podatek leśny , ,70 72,87 podatek od środków transportowych , ,81 66,32 Podatek od posiadania psów Opłata targowa podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, , , ,00 49,86 podatek od spadków i darowizn , ,00 66,94 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59,66 wpływy z różnych opłat , ,25 23,06 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,77 52,76 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 2

4 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki opłata za śmieci , Wpływy z majątku gminy , ,27 47,2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,09 42,07 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów , ,18 48,16 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, , Pozostałe dochody: , ,03 45,39 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków wpływy z najmu autokaru szkolnego , ,26 40, , ,17 68,96 wpływy za dożywianie , ,00 55,25 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu , ,92 37,35 - odsetki od podatków i opłat , ,64 34,7 - odsetki od lokat terminowych , ,32 96,05 pozostałe dochody , ,72 32,99 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: , ,39 55,42 na zadania z administracji Urząd Wojewódzki , ,00 53,84 na aktualizację spisu wyborców 1 094, ,09 na obronę cywilną Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 3

5 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur,rent z ubezpieczenia. społecznego na składki na ubezpieczenie zdrowotne na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwrot podatku akcyzowego dla rolników , ,00 52, , ,00 82, , ,00 38, , , Dotacje celowe na zadania własne: , ,00 84,72 pomoc materialna dla uczniów , , na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 6 800, ,00 83,09 na zasiłki okresowe i stałe , ,00 82,48 dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 56,44 na dożywianie dzieci w szkołach , ,00 97,5 Pozostałe dotacje: , ,00 63,4 z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy , , , , ,00 40, , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 4

6 na realizację małych projektów Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 92, , Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz , Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 5

7 Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu. Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku) , , SUBWENCJE Subwencja ogólna: , ,00 56,12 część oświatowa , ,00 61,54 część wyrównawcza , ,00 50,00 część równoważąca , ,00 50,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 roku wynoszą ,64 zł w tym: w podatku rolnym ,00 w podatku od nieruchomości ,23 w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych ,41 Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 9 089,20 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Brak decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych. Zaległości na dzień r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ,92 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat ,05 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) ,66 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego ,21 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 6

8 Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna ,00 zł (57,97%). Kolejna część dochodów ,39 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (25,34%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę ,39 zł (16,69%). W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty za śmieci. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Na planowane wydatki ,41 zł,( w tym wydatki bieżące ,41 zł i majątkowe ,00 zł) wykonano ,30 zł tj. 46,18 % w tym: wydatki bieżące ,20 zł tj. 47,23 % planu, wydatki majątkowe ,10 zł tj. 39,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,20 zł (tj. 87,63% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan ,00 zł ,89 złotych (49,09%), dotacje na zadania bieżące na plan ,00 zł ,00 złotych (50,00%), obsługa długu na plan ,00 zł 9 982,77 złotych (9,88%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,88 zł (19,89%). pozostałe wydatki na plan ,41 zł ,66 zł (46,36%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo , ,60 51,04 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99,94 Dział 600 Transport i łączność , ,61 58,46 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1,66 Dział 710 Działalność usługowa , ,20 10,18 Dział 750 Administracja Publiczna , ,60 41,89 Dział 751 Urzędy naczelnych organów 1 094,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 7

9 Dział 754 władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37,65 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,77 9,88 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,19 50,83 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 34,32 Dział 852 Pomoc społeczna , ,66 48,50 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 30, , ,00 88, , ,02 27, , ,87 44,84 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,36 2,11 Największą pozycję wydatków ,19 tj. 42,69 % stanowią koszty poniesione na oświatę. Kolejna grupa to pomoc społeczna ,66 21,54 %. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach:700 (Gospodarka mieszkaniowa) w 1,66%, 710 (Działalność usługowa) w 10,18%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 9,88%,, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 27,80 % i 926 (Kultura fizyczna i sport) w 2,11%. Brak wykonania: w dziale 630 (Turystyka), w dziale 751(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli) i w dziale 758 (Różne rozliczenia). Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2013 roku. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 272,03 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,66 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,58 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 8

10 Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2013 roku. W I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,10 zł co stanowi 12,37 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł 5 694,68 zł tj. 0,77%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski Budowa wodociągu Szlachecki Las Rudki i na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Grabów nad Wisłą Stefanów. W dziale 600 Transport Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,42 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) ,56 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą ,61 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ,37zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare ,96 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka-Grabów nad Wisłą ,02 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) ,09 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów ,51 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki ,30 zł. Na zadania : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonano kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary na kwotę 2 214,00 zł. W dziale 801- Oświata i wychowanie zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ,50zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę 8 215,50 zł na zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 9

11 Zaktualizowano projekt centrum kulturalno administracyjny Lipiny na budowę biblioteki centrum kulturalnego gminy Przyłęk i poniesiono koszty w kwocie ,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport Poniesiono koszty w wysokości 12,00 zł na wypis działki budowlanej ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę W dziale 630 Turystyka, w dziale 710 Działalność usługowa, oraz w dziale 750 Administracja Publiczna w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zadań. L.P. Dział, rozdzia ł, Pozostałe planowane w budżecie inwestycje będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Nazwa zadania Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Plan na I półrocze 2013 r. W tym: środki z UE Wykona nie za I półrocz e 2013 r. W tym: środki z UE /6: 4/ 1. Bieżące PO KL Powrót do pracy , , , ,38 31,1 4 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0,00 % Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 10

12 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0, Majątko we Leader PROW: Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 226,50 0,00 0,00 Razem , , , ,38 19,8 9 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. PROW- na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 12,00 0,00 0,00 Razem , ,00 12,00 0,00 0,00 Ogółem , , , ,38 4,42 Zaplanowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 11

13 III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę ,00 zł. Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Owocowe smaki regionu - Dożynki Powiatowe 2013 r. w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2013 roku po wykonaniu zadania. dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00zł na zadania : - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,00 zł. Brak wykonania. - rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 zł. Przekazano kwotę ,00 zł. oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,00 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu ,00zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 4 138,00zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w wysokości 1 546,00 zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji. - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 6 500,00 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie ,39 zł i wykorzystano w wysokości ,26 zł na: zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja ,39 zł, wydatkowano w 100%, realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w II półroczu 2013 roku, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę ,00 zł, a wykorzystano ,86 zł, dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 7 300,00 zł wydatkowano 6 903,01 zł. dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł wypłacono ,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację spisu wyborców w wysokości 548,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 12

14 Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2013 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 5 650,00 zł wypłacono 5 282,25 zł, na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę ,00 zł wypłacono ,66 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę ,00 zł. Wydatkowano w 100%. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę ,00 zł zrealizowano w 100%, na dożywianie uczniów kwotę ,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Za I półrocze 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,48 zł. Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi ,00 złotych (kredyt ,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł oraz wolne środki ,00 zł). Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł na plan ,00 zł. Na podstawie umowy Nr 0008/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW z dnia r. umorzono pożyczkę w wysokości ,00 zł zaciągniętej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa, Ławeczko Stare. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie ,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW ,00 zł. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 13

15 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 67, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,19 38, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 325,60 32, Wpływy z usług , ,26 40, Pozostałe odsetki , ,45 13, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 371,88 37, Pozostała działalność , ,39 99, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 14

16 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,56 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 47, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 42, Wpływy z usług , ,18 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, ,00 100, Pozostałe odsetki 200,00 73,29 36, Administracja publiczna , ,78 32, Urzędy wojewódzkie , ,70 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 21,70 43, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 32, Wpływy z usług 2 000, ,17 68, Wpływy z różnych dochodów , ,91 31, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 548,00 50,09 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 15

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 548,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 094,00 548,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,88 97, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,88 96, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,88 96, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 475,00 47, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 475,00 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,02 51, Podatek od nieruchomości , ,02 52, Podatek rolny , ,00 50, Podatek leśny 4 000, ,00 58, Podatek od środków transportowych , ,00 54, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 16

18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 79,00 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,61 52, Podatek od nieruchomości , ,20 61, Podatek rolny , ,40 60, Podatek leśny , ,70 74, Podatek od środków transportowych , ,81 69, Podatek od spadków i darowizn , ,00 66, Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 49, Wpływy z różnych opłat 200,00 149,60 74, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,90 79, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,77 53, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,77 52, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,94 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000, ,94 59, Różne rozliczenia , ,32 56,16 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 17

19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,32 96, Pozostałe odsetki , ,32 96, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,21 65, Szkoły podstawowe , ,21 72, Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36, Wpływy z różnych dochodów , ,21 72, Gimnazja 100,00 45,00 45, Wpływy z różnych opłat 100,00 45,00 45, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 55, Wpływy z usług , ,00 55, Pomoc społeczna , ,94 53,44 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 18

20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 51, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 25,44 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,88 0, Wpływy z różnych dochodów , ,20 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,62 86, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 900, ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 800, ,00 83, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97, Zasiłki stałe , ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 75,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 19

21 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 56, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 86, Wpływy z usług 2 000, ,00 86, Pozostała działalność , ,80 59, Wpływy z różnych dochodów , ,80 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 38, , ,00 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 25,39 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 20

22 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 25, Wpływy z różnych opłat , ,17 25, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 92, Kultura fizyczna ,00 200,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 Razem: , ,78 54,17 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 28, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 808,80 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, ,21 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 46, Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,54 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500, ,45 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 53, Zakup energii , ,77 40, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 704,58 17, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,85 38, Różne opłaty i składki , ,86 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 22

24 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,28 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 105,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,03 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 60, Pozostała działalność , ,39 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 563, ,75 82, Zakup usług pozostałych 2 119,90 119,90 5, Różne opłaty i składki , ,74 100, Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99, Rozwój przedsiębiorczości 1 546, ,02 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 546, ,02 99, Transport i łączność , ,61 58, Drogi publiczne powiatowe 3 000, ,20 86, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,20 86, Drogi publiczne gminne , ,41 58, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 43, Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 690,90 40,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 23

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 3, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 68, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 1, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 97,36 9, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,02 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,20 10, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 52,80 0,20 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 24

26 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 52,80 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,40 23, Zakup usług pozostałych , ,40 23, Pozostała działalność 2 000,00 110,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 110,00 11, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,60 41, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 894, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133, ,00 53, Składki na Fundusz Pracy 873,00 471,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,05 37, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,65 34, Zakup usług pozostałych 5 000, ,41 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 388,99 9, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 42,12 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 25

27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 100,00 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 80, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 51, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 50, Składki na Fundusz Pracy , ,35 29, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,18 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 50, Zakup energii , ,18 22, Zakup usług remontowych ,00 172,20 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 494,00 12, Zakup usług pozostałych , ,89 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,24 10, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,19 18, , ,59 35, Podróże służbowe krajowe , ,48 29, Różne opłaty i składki , ,78 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 26

28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,45 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 32, Zakup usług pozostałych , ,75 42, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 226,50 1, Pozostała działalność , ,04 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 42, Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 603,71 39, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 200, ,89 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 87, Zakup usług remontowych 2 000,00 947,10 47, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 65, Zakup usług pozostałych 2 000,00 913,60 45, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 795,44 53,03 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 27

29 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 138, ,66 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37, Komendy wojewódzkie Policji 6 500, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,52 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 093, ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 42, Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 700,70 20, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, ,66 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 48, Zakup energii , ,37 50, Zakup usług remontowych , ,99 9,28 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 28

30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 202,00 20, Zakup usług pozostałych , ,92 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 356,10 7, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,00 6, Różne opłaty i składki , ,01 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, ,12 75, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 572,93 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2, Obrona cywilna 1 500,00 331,99 22, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 331,99 33, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 150, ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 50, Pozostała działalność , ,12 44, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, ,92 48, Składki na Fundusz Pracy 500,00 235,20 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 29

31 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 18, Różne opłaty i składki 2 000,00 460,00 23, Obsługa długu publicznego , ,77 9, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,77 9, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,77 9, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,19 50, Szkoły podstawowe , ,90 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,55 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 51, Składki na Fundusz Pracy , ,89 48, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 754, ,90 44, Zakup energii , ,33 49, Zakup usług remontowych ,00 885,60 2,68 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 30

32 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 675, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,67 51, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 450, ,72 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 360, ,73 25, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,73 32, Podróże służbowe krajowe 9 800, ,64 31, Różne opłaty i składki 7 100, ,00 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,45 73, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 47, Składki na Fundusz Pracy 7 381, ,96 48, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 472,37 13, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 046,00 754,98 18, Zakup energii 1 300,00 410,71 31, Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 31

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo