ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)wójt Gminy Przyłęk zarządza, co następuje : 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2013 roku: - o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2013 roku Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,00 złotych, w tym dochody bieżące ,00 złotych i majątkowe ,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę ,00 złotych, z tego wydatki bieżące ,00 złotych i wydatki majątkowe ,00 złotych. Planowany deficyt wynosił ,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody ,41 złotych ,41 złotych ,00 złotych ,00 złotych ,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2013 roku wynosi ,41 złotych, w tym dochody bieżące ,41 złotych, dochody majątkowe ,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk stanowią kwotę ,78 złotych w tym bieżące ,78 złotych i majątkowe ,00 złotych tj. 54,17 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

3 Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne , ,39 46,95 dotacje , ,39 55,4 subwencje , ,00 56,12 OGÓŁEM , ,78 54,17 DOCHODY WŁASNE Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,09 47, , ,94 59, , ,00 41,72 podatek rolny , ,40 60,43 podatek od nieruchomości , ,22 55,12 podatek leśny , ,70 72,87 podatek od środków transportowych , ,81 66,32 Podatek od posiadania psów Opłata targowa podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, , , ,00 49,86 podatek od spadków i darowizn , ,00 66,94 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59,66 wpływy z różnych opłat , ,25 23,06 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,77 52,76 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 2

4 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki opłata za śmieci , Wpływy z majątku gminy , ,27 47,2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,09 42,07 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów , ,18 48,16 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, , Pozostałe dochody: , ,03 45,39 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków wpływy z najmu autokaru szkolnego , ,26 40, , ,17 68,96 wpływy za dożywianie , ,00 55,25 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu , ,92 37,35 - odsetki od podatków i opłat , ,64 34,7 - odsetki od lokat terminowych , ,32 96,05 pozostałe dochody , ,72 32,99 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: , ,39 55,42 na zadania z administracji Urząd Wojewódzki , ,00 53,84 na aktualizację spisu wyborców 1 094, ,09 na obronę cywilną Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 3

5 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur,rent z ubezpieczenia. społecznego na składki na ubezpieczenie zdrowotne na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwrot podatku akcyzowego dla rolników , ,00 52, , ,00 82, , ,00 38, , , Dotacje celowe na zadania własne: , ,00 84,72 pomoc materialna dla uczniów , , na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 6 800, ,00 83,09 na zasiłki okresowe i stałe , ,00 82,48 dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 56,44 na dożywianie dzieci w szkołach , ,00 97,5 Pozostałe dotacje: , ,00 63,4 z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy , , , , ,00 40, , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 4

6 na realizację małych projektów Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 92, , Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz , Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 5

7 Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu. Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku) , , SUBWENCJE Subwencja ogólna: , ,00 56,12 część oświatowa , ,00 61,54 część wyrównawcza , ,00 50,00 część równoważąca , ,00 50,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 roku wynoszą ,64 zł w tym: w podatku rolnym ,00 w podatku od nieruchomości ,23 w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych ,41 Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 9 089,20 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Brak decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych. Zaległości na dzień r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ,92 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat ,05 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) ,66 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego ,21 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 6

8 Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna ,00 zł (57,97%). Kolejna część dochodów ,39 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (25,34%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę ,39 zł (16,69%). W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty za śmieci. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Na planowane wydatki ,41 zł,( w tym wydatki bieżące ,41 zł i majątkowe ,00 zł) wykonano ,30 zł tj. 46,18 % w tym: wydatki bieżące ,20 zł tj. 47,23 % planu, wydatki majątkowe ,10 zł tj. 39,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,20 zł (tj. 87,63% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan ,00 zł ,89 złotych (49,09%), dotacje na zadania bieżące na plan ,00 zł ,00 złotych (50,00%), obsługa długu na plan ,00 zł 9 982,77 złotych (9,88%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,88 zł (19,89%). pozostałe wydatki na plan ,41 zł ,66 zł (46,36%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo , ,60 51,04 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99,94 Dział 600 Transport i łączność , ,61 58,46 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1,66 Dział 710 Działalność usługowa , ,20 10,18 Dział 750 Administracja Publiczna , ,60 41,89 Dział 751 Urzędy naczelnych organów 1 094,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 7

9 Dział 754 władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37,65 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,77 9,88 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,19 50,83 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 34,32 Dział 852 Pomoc społeczna , ,66 48,50 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 30, , ,00 88, , ,02 27, , ,87 44,84 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,36 2,11 Największą pozycję wydatków ,19 tj. 42,69 % stanowią koszty poniesione na oświatę. Kolejna grupa to pomoc społeczna ,66 21,54 %. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach:700 (Gospodarka mieszkaniowa) w 1,66%, 710 (Działalność usługowa) w 10,18%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 9,88%,, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 27,80 % i 926 (Kultura fizyczna i sport) w 2,11%. Brak wykonania: w dziale 630 (Turystyka), w dziale 751(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli) i w dziale 758 (Różne rozliczenia). Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2013 roku. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 272,03 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,66 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,58 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 8

10 Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2013 roku. W I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,10 zł co stanowi 12,37 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł 5 694,68 zł tj. 0,77%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski Budowa wodociągu Szlachecki Las Rudki i na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Grabów nad Wisłą Stefanów. W dziale 600 Transport Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,42 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) ,56 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą ,61 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ,37zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare ,96 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka-Grabów nad Wisłą ,02 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) ,09 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów ,51 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki ,30 zł. Na zadania : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonano kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary na kwotę 2 214,00 zł. W dziale 801- Oświata i wychowanie zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ,50zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę 8 215,50 zł na zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 9

11 Zaktualizowano projekt centrum kulturalno administracyjny Lipiny na budowę biblioteki centrum kulturalnego gminy Przyłęk i poniesiono koszty w kwocie ,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport Poniesiono koszty w wysokości 12,00 zł na wypis działki budowlanej ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę W dziale 630 Turystyka, w dziale 710 Działalność usługowa, oraz w dziale 750 Administracja Publiczna w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zadań. L.P. Dział, rozdzia ł, Pozostałe planowane w budżecie inwestycje będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Nazwa zadania Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Plan na I półrocze 2013 r. W tym: środki z UE Wykona nie za I półrocz e 2013 r. W tym: środki z UE /6: 4/ 1. Bieżące PO KL Powrót do pracy , , , ,38 31,1 4 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0,00 % Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 10

12 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0, Majątko we Leader PROW: Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 226,50 0,00 0,00 Razem , , , ,38 19,8 9 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. PROW- na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 12,00 0,00 0,00 Razem , ,00 12,00 0,00 0,00 Ogółem , , , ,38 4,42 Zaplanowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 11

13 III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę ,00 zł. Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Owocowe smaki regionu - Dożynki Powiatowe 2013 r. w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2013 roku po wykonaniu zadania. dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00zł na zadania : - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,00 zł. Brak wykonania. - rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 zł. Przekazano kwotę ,00 zł. oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,00 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu ,00zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 4 138,00zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w wysokości 1 546,00 zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji. - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 6 500,00 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie ,39 zł i wykorzystano w wysokości ,26 zł na: zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja ,39 zł, wydatkowano w 100%, realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w II półroczu 2013 roku, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę ,00 zł, a wykorzystano ,86 zł, dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 7 300,00 zł wydatkowano 6 903,01 zł. dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł wypłacono ,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację spisu wyborców w wysokości 548,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 12

14 Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2013 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 5 650,00 zł wypłacono 5 282,25 zł, na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę ,00 zł wypłacono ,66 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę ,00 zł. Wydatkowano w 100%. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę ,00 zł zrealizowano w 100%, na dożywianie uczniów kwotę ,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Za I półrocze 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,48 zł. Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi ,00 złotych (kredyt ,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł oraz wolne środki ,00 zł). Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł na plan ,00 zł. Na podstawie umowy Nr 0008/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW z dnia r. umorzono pożyczkę w wysokości ,00 zł zaciągniętej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa, Ławeczko Stare. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie ,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW ,00 zł. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 13

15 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 67, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,19 38, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 325,60 32, Wpływy z usług , ,26 40, Pozostałe odsetki , ,45 13, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 371,88 37, Pozostała działalność , ,39 99, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 14

16 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,56 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 47, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 42, Wpływy z usług , ,18 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, ,00 100, Pozostałe odsetki 200,00 73,29 36, Administracja publiczna , ,78 32, Urzędy wojewódzkie , ,70 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 21,70 43, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 32, Wpływy z usług 2 000, ,17 68, Wpływy z różnych dochodów , ,91 31, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 548,00 50,09 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 15

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 548,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 094,00 548,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,88 97, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,88 96, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,88 96, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 475,00 47, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 475,00 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,02 51, Podatek od nieruchomości , ,02 52, Podatek rolny , ,00 50, Podatek leśny 4 000, ,00 58, Podatek od środków transportowych , ,00 54, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 16

18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 79,00 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,61 52, Podatek od nieruchomości , ,20 61, Podatek rolny , ,40 60, Podatek leśny , ,70 74, Podatek od środków transportowych , ,81 69, Podatek od spadków i darowizn , ,00 66, Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 49, Wpływy z różnych opłat 200,00 149,60 74, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,90 79, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,77 53, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,77 52, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,94 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000, ,94 59, Różne rozliczenia , ,32 56,16 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 17

19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,32 96, Pozostałe odsetki , ,32 96, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,21 65, Szkoły podstawowe , ,21 72, Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36, Wpływy z różnych dochodów , ,21 72, Gimnazja 100,00 45,00 45, Wpływy z różnych opłat 100,00 45,00 45, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 55, Wpływy z usług , ,00 55, Pomoc społeczna , ,94 53,44 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 18

20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 51, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 25,44 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,88 0, Wpływy z różnych dochodów , ,20 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,62 86, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 900, ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 800, ,00 83, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97, Zasiłki stałe , ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 75,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 19

21 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 56, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 86, Wpływy z usług 2 000, ,00 86, Pozostała działalność , ,80 59, Wpływy z różnych dochodów , ,80 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 38, , ,00 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 25,39 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 20

22 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 25, Wpływy z różnych opłat , ,17 25, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 92, Kultura fizyczna ,00 200,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 Razem: , ,78 54,17 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 28, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 808,80 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, ,21 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 46, Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,54 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500, ,45 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 53, Zakup energii , ,77 40, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 704,58 17, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,85 38, Różne opłaty i składki , ,86 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 22

24 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,28 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 105,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,03 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 60, Pozostała działalność , ,39 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 563, ,75 82, Zakup usług pozostałych 2 119,90 119,90 5, Różne opłaty i składki , ,74 100, Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99, Rozwój przedsiębiorczości 1 546, ,02 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 546, ,02 99, Transport i łączność , ,61 58, Drogi publiczne powiatowe 3 000, ,20 86, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,20 86, Drogi publiczne gminne , ,41 58, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 43, Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 690,90 40,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 23

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 3, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 68, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 1, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 97,36 9, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,02 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,20 10, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 52,80 0,20 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 24

26 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 52,80 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,40 23, Zakup usług pozostałych , ,40 23, Pozostała działalność 2 000,00 110,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 110,00 11, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,60 41, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 894, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133, ,00 53, Składki na Fundusz Pracy 873,00 471,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,05 37, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,65 34, Zakup usług pozostałych 5 000, ,41 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 388,99 9, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 42,12 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 25

27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 100,00 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 80, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 51, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 50, Składki na Fundusz Pracy , ,35 29, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,18 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 50, Zakup energii , ,18 22, Zakup usług remontowych ,00 172,20 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 494,00 12, Zakup usług pozostałych , ,89 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,24 10, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,19 18, , ,59 35, Podróże służbowe krajowe , ,48 29, Różne opłaty i składki , ,78 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 26

28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,45 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 32, Zakup usług pozostałych , ,75 42, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 226,50 1, Pozostała działalność , ,04 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 42, Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 603,71 39, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 200, ,89 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 87, Zakup usług remontowych 2 000,00 947,10 47, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 65, Zakup usług pozostałych 2 000,00 913,60 45, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 795,44 53,03 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 27

29 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 138, ,66 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37, Komendy wojewódzkie Policji 6 500, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,52 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 093, ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 42, Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 700,70 20, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, ,66 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 48, Zakup energii , ,37 50, Zakup usług remontowych , ,99 9,28 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 28

30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 202,00 20, Zakup usług pozostałych , ,92 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 356,10 7, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,00 6, Różne opłaty i składki , ,01 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, ,12 75, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 572,93 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2, Obrona cywilna 1 500,00 331,99 22, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 331,99 33, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 150, ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 50, Pozostała działalność , ,12 44, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, ,92 48, Składki na Fundusz Pracy 500,00 235,20 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 29

31 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 18, Różne opłaty i składki 2 000,00 460,00 23, Obsługa długu publicznego , ,77 9, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,77 9, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,77 9, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,19 50, Szkoły podstawowe , ,90 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,55 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 51, Składki na Fundusz Pracy , ,89 48, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 754, ,90 44, Zakup energii , ,33 49, Zakup usług remontowych ,00 885,60 2,68 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 30

32 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 675, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,67 51, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 450, ,72 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 360, ,73 25, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,73 32, Podróże służbowe krajowe 9 800, ,64 31, Różne opłaty i składki 7 100, ,00 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,45 73, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 47, Składki na Fundusz Pracy 7 381, ,96 48, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 472,37 13, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 046,00 754,98 18, Zakup energii 1 300,00 410,71 31, Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 31

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2014 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo