ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)wójt Gminy Przyłęk zarządza, co następuje : 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2013 roku: - o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; - o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2013 roku Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,00 złotych, w tym dochody bieżące ,00 złotych i majątkowe ,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę ,00 złotych, z tego wydatki bieżące ,00 złotych i wydatki majątkowe ,00 złotych. Planowany deficyt wynosił ,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody ,41 złotych ,41 złotych ,00 złotych ,00 złotych ,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2013 roku wynosi ,41 złotych, w tym dochody bieżące ,41 złotych, dochody majątkowe ,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk stanowią kwotę ,78 złotych w tym bieżące ,78 złotych i majątkowe ,00 złotych tj. 54,17 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 1

3 Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne , ,39 46,95 dotacje , ,39 55,4 subwencje , ,00 56,12 OGÓŁEM , ,78 54,17 DOCHODY WŁASNE Plan w zł Wykonanie w zł Wykonanie% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,09 47, , ,94 59, , ,00 41,72 podatek rolny , ,40 60,43 podatek od nieruchomości , ,22 55,12 podatek leśny , ,70 72,87 podatek od środków transportowych , ,81 66,32 Podatek od posiadania psów Opłata targowa podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, , , ,00 49,86 podatek od spadków i darowizn , ,00 66,94 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59,66 wpływy z różnych opłat , ,25 23,06 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,77 52,76 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 2

4 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki opłata za śmieci , Wpływy z majątku gminy , ,27 47,2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,09 42,07 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów , ,18 48,16 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, , Pozostałe dochody: , ,03 45,39 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków wpływy z najmu autokaru szkolnego , ,26 40, , ,17 68,96 wpływy za dożywianie , ,00 55,25 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu , ,92 37,35 - odsetki od podatków i opłat , ,64 34,7 - odsetki od lokat terminowych , ,32 96,05 pozostałe dochody , ,72 32,99 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: , ,39 55,42 na zadania z administracji Urząd Wojewódzki , ,00 53,84 na aktualizację spisu wyborców 1 094, ,09 na obronę cywilną Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 3

5 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur,rent z ubezpieczenia. społecznego na składki na ubezpieczenie zdrowotne na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwrot podatku akcyzowego dla rolników , ,00 52, , ,00 82, , ,00 38, , , Dotacje celowe na zadania własne: , ,00 84,72 pomoc materialna dla uczniów , , na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 6 800, ,00 83,09 na zasiłki okresowe i stałe , ,00 82,48 dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 56,44 na dożywianie dzieci w szkołach , ,00 97,5 Pozostałe dotacje: , ,00 63,4 z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy , , , , ,00 40, , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 4

6 na realizację małych projektów Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 92, , Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz , Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , , Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 5

7 Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu. Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku) , , SUBWENCJE Subwencja ogólna: , ,00 56,12 część oświatowa , ,00 61,54 część wyrównawcza , ,00 50,00 część równoważąca , ,00 50,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2013 roku wynoszą ,64 zł w tym: w podatku rolnym ,00 w podatku od nieruchomości ,23 w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych ,41 Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 9 089,20 zł. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Brak decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych. Zaległości na dzień r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ,92 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat ,05 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) ,66 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego ,21 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 6

8 Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna ,00 zł (57,97%). Kolejna część dochodów ,39 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (25,34%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę ,39 zł (16,69%). W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty za śmieci. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Na planowane wydatki ,41 zł,( w tym wydatki bieżące ,41 zł i majątkowe ,00 zł) wykonano ,30 zł tj. 46,18 % w tym: wydatki bieżące ,20 zł tj. 47,23 % planu, wydatki majątkowe ,10 zł tj. 39,89 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,20 zł (tj. 87,63% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan ,00 zł ,89 złotych (49,09%), dotacje na zadania bieżące na plan ,00 zł ,00 złotych (50,00%), obsługa długu na plan ,00 zł 9 982,77 złotych (9,88%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł ,88 zł (19,89%). pozostałe wydatki na plan ,41 zł ,66 zł (46,36%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo , ,60 51,04 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99,94 Dział 600 Transport i łączność , ,61 58,46 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1,66 Dział 710 Działalność usługowa , ,20 10,18 Dział 750 Administracja Publiczna , ,60 41,89 Dział 751 Urzędy naczelnych organów 1 094,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 7

9 Dział 754 władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37,65 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,77 9,88 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,19 50,83 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,00 34,32 Dział 852 Pomoc społeczna , ,66 48,50 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 30, , ,00 88, , ,02 27, , ,87 44,84 Dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,36 2,11 Największą pozycję wydatków ,19 tj. 42,69 % stanowią koszty poniesione na oświatę. Kolejna grupa to pomoc społeczna ,66 21,54 %. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach:700 (Gospodarka mieszkaniowa) w 1,66%, 710 (Działalność usługowa) w 10,18%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 9,88%,, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 27,80 % i 926 (Kultura fizyczna i sport) w 2,11%. Brak wykonania: w dziale 630 (Turystyka), w dziale 751(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli) i w dziale 758 (Różne rozliczenia). Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2013 roku. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 272,03 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie ,66 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o ,58 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 8

10 Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2013 roku. W I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,10 zł co stanowi 12,37 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan ,00 zł 5 694,68 zł tj. 0,77%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski Budowa wodociągu Szlachecki Las Rudki i na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Grabów nad Wisłą Stefanów. W dziale 600 Transport Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę ,42 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) ,56 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą ,61 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów ,37zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare ,96 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka-Grabów nad Wisłą ,02 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) ,09 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów ,51 zł - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki ,30 zł. Na zadania : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie), Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy Łagów i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonano kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary na kwotę 2 214,00 zł. W dziale 801- Oświata i wychowanie zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę ,50zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatkowano kwotę 8 215,50 zł na zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 9

11 Zaktualizowano projekt centrum kulturalno administracyjny Lipiny na budowę biblioteki centrum kulturalnego gminy Przyłęk i poniesiono koszty w kwocie ,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport Poniesiono koszty w wysokości 12,00 zł na wypis działki budowlanej ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę W dziale 630 Turystyka, w dziale 710 Działalność usługowa, oraz w dziale 750 Administracja Publiczna w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zadań. L.P. Dział, rozdzia ł, Pozostałe planowane w budżecie inwestycje będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Nazwa zadania Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Plan na I półrocze 2013 r. W tym: środki z UE Wykona nie za I półrocz e 2013 r. W tym: środki z UE /6: 4/ 1. Bieżące PO KL Powrót do pracy , , , ,38 31,1 4 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0,00 % Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 10

12 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia , ,00 0,00 0,00 0, Majątko we Leader PROW: Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie witaczy , ,00 226,50 0,00 0,00 Razem , , , ,38 19,8 9 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. PROW- na zadanie Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 12,00 0,00 0,00 Razem , ,00 12,00 0,00 0,00 Ogółem , , , ,38 4,42 Zaplanowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 11

13 III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie ,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę ,00 zł. Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Owocowe smaki regionu - Dożynki Powiatowe 2013 r. w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2013 roku po wykonaniu zadania. dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00zł na zadania : - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,00 zł. Brak wykonania. - rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ,00 zł. Przekazano kwotę ,00 zł. oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,00 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu ,00zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 4 138,00zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w wysokości 1 546,00 zł. Przekazano w terminie zgodnie z zawartymi umowami o udzieleniu dotacji. - Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu 6 500,00 zł. Dotację przekazano w pełnej wysokości. III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie ,39 zł i wykorzystano w wysokości ,26 zł na: zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja ,39 zł, wydatkowano w 100%, realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w II półroczu 2013 roku, zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę ,00 zł, a wykorzystano ,86 zł, dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 7 300,00 zł wydatkowano 6 903,01 zł. dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł wypłacono ,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację spisu wyborców w wysokości 548,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 12

14 Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2013 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 5 650,00 zł wypłacono 5 282,25 zł, na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę ,00 zł wypłacono ,66 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę ,00 zł. Wydatkowano w 100%. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę ,00 zł zrealizowano w 100%, na dożywianie uczniów kwotę ,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Za I półrocze 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,48 zł. Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi ,00 złotych (kredyt ,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł oraz wolne środki ,00 zł). Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł na plan ,00 zł. Na podstawie umowy Nr 0008/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW z dnia r. umorzono pożyczkę w wysokości ,00 zł zaciągniętej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa, Ławeczko Stare. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie ,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych ,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW ,00 zł. Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 13

15 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 67, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,19 38, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 325,60 32, Wpływy z usług , ,26 40, Pozostałe odsetki , ,45 13, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 371,88 37, Pozostała działalność , ,39 99, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 14

16 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,56 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 47, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 42, Wpływy z usług , ,18 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, ,00 100, Pozostałe odsetki 200,00 73,29 36, Administracja publiczna , ,78 32, Urzędy wojewódzkie , ,70 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 21,70 43, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 32, Wpływy z usług 2 000, ,17 68, Wpływy z różnych dochodów , ,91 31, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 548,00 50,09 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 15

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 548,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 094,00 548,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,88 97, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,88 96, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,88 96, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 475,00 47, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 475,00 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,02 51, Podatek od nieruchomości , ,02 52, Podatek rolny , ,00 50, Podatek leśny 4 000, ,00 58, Podatek od środków transportowych , ,00 54, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 16

18 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 79,00 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,61 52, Podatek od nieruchomości , ,20 61, Podatek rolny , ,40 60, Podatek leśny , ,70 74, Podatek od środków transportowych , ,81 69, Podatek od spadków i darowizn , ,00 66, Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 49, Wpływy z różnych opłat 200,00 149,60 74, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,90 79, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,77 53, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 59, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,77 52, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,94 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000, ,94 59, Różne rozliczenia , ,32 56,16 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 17

19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,32 96, Pozostałe odsetki , ,32 96, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,21 65, Szkoły podstawowe , ,21 72, Wpływy z różnych opłat 50,00 18,00 36, Wpływy z różnych dochodów , ,21 72, Gimnazja 100,00 45,00 45, Wpływy z różnych opłat 100,00 45,00 45, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 55, Wpływy z usług , ,00 55, Pomoc społeczna , ,94 53,44 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 18

20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 51, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 25,44 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,88 0, Wpływy z różnych dochodów , ,20 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,62 86, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 900, ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 800, ,00 83, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97, Zasiłki stałe , ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 75,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 19

21 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 56, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 86, Wpływy z usług 2 000, ,00 86, Pozostała działalność , ,80 59, Wpływy z różnych dochodów , ,80 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 38, , ,00 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 25,39 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 20

22 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 25, Wpływy z różnych opłat , ,17 25, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 92, Kultura fizyczna ,00 200,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 100,00 Razem: , ,78 54,17 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 21

23 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 28, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 808,80 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500, ,21 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 46, Składki na Fundusz Pracy 2 800, ,54 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500, ,45 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 53, Zakup energii , ,77 40, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 704,58 17, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,85 38, Różne opłaty i składki , ,86 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,34 75,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 22

24 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,28 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 105,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,03 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 60, Pozostała działalność , ,39 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 563, ,75 82, Zakup usług pozostałych 2 119,90 119,90 5, Różne opłaty i składki , ,74 100, Przetwórstwo przemysłowe 1 546, ,02 99, Rozwój przedsiębiorczości 1 546, ,02 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 546, ,02 99, Transport i łączność , ,61 58, Drogi publiczne powiatowe 3 000, ,20 86, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,20 86, Drogi publiczne gminne , ,41 58, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 43, Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 690,90 40,64 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 23

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 3, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 68, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,39 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 1, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 97,36 9, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,02 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,20 10, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 52,80 0,20 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 24

26 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 52,80 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,40 23, Zakup usług pozostałych , ,40 23, Pozostała działalność 2 000,00 110,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 110,00 11, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,60 41, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 894, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133, ,00 53, Składki na Fundusz Pracy 873,00 471,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,05 37, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,65 34, Zakup usług pozostałych 5 000, ,41 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 388,99 9, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 42,12 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 25

27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 100,00 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 80, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 51, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 50, Składki na Fundusz Pracy , ,35 29, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,18 39, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 50, Zakup energii , ,18 22, Zakup usług remontowych ,00 172,20 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 494,00 12, Zakup usług pozostałych , ,89 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,24 10, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,19 18, , ,59 35, Podróże służbowe krajowe , ,48 29, Różne opłaty i składki , ,78 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 26

28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,45 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 32, Zakup usług pozostałych , ,75 42, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 226,50 1, Pozostała działalność , ,04 51, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 42, Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 603,71 39, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 200, ,89 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 87, Zakup usług remontowych 2 000,00 947,10 47, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 65, Zakup usług pozostałych 2 000,00 913,60 45, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 795,44 53,03 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 27

29 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 138, ,66 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 953,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 37, Komendy wojewódzkie Policji 6 500, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 500, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,52 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 093, ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 42, Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 700,70 20, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, ,66 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 48, Zakup energii , ,37 50, Zakup usług remontowych , ,99 9,28 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 28

30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 202,00 20, Zakup usług pozostałych , ,92 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 356,10 7, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 60,00 6, Różne opłaty i składki , ,01 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, ,12 75, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 572,93 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2, Obrona cywilna 1 500,00 331,99 22, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 331,99 33, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 150, ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 50, Pozostała działalność , ,12 44, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, ,92 48, Składki na Fundusz Pracy 500,00 235,20 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 29

31 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 18, Różne opłaty i składki 2 000,00 460,00 23, Obsługa długu publicznego , ,77 9, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,77 9, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,77 9, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,19 50, Szkoły podstawowe , ,90 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,55 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 51, Składki na Fundusz Pracy , ,89 48, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 754, ,90 44, Zakup energii , ,33 49, Zakup usług remontowych ,00 885,60 2,68 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 30

32 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 675, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,67 51, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 450, ,72 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 360, ,73 25, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,73 32, Podróże służbowe krajowe 9 800, ,64 31, Różne opłaty i składki 7 100, ,00 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,45 73, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 47, Składki na Fundusz Pracy 7 381, ,96 48, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 472,37 13, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 046,00 754,98 18, Zakup energii 1 300,00 410,71 31, Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 Id: A33DAF47-9B0D A3F-6CB2FA66B766. Podpisany Strona 31

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo