Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno samorządowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. VII Kadencja Sejmu

2 I. DZIAŁALNOŚĆ POSŁA NA FORUM SEJMU 1. Wystąpienia wystąpień - W okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł Tadeusz Tomaszewski wygłosił 113 wystąpień. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejmu RP Poseł wygłosił 235 wystąpień. Teksty wszystkich wypowiedzi dostępne są na stronach internetowych: oraz 2. Interpelacje i zapytania poselskie interpelacje i 62 zapytania poselskie - W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł złożył 144 interpelacji i 62 zapytania poselskie. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 437 interpelacji oraz 168 zapytań poselskich. Interpelacje w 2013 roku składano m.in. w sprawie: planowanej likwidacji Biura Windykacji Należności Przewozowych w Poznaniu, drogi krajowej Poznań Gniezno, przebiegu procesu prywatyzacji Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek, zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, niewłaściwego funkcjonowania zbiornika zaporowo-retencyjnego Jeziorsko, prywatyzacji Kopalni Soli "Kłodawa" SA w Kłodawie, drastycznego obniżenia kontraktów w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia, inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w przebiegu drogi krajowej S11, 2

3 wprowadzenia zmian w systemie pobierania podwójnych opłat za przejazd odcinkiem autostrady A2, nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wysokości zasiłku pielęgnacyjnego w Polsce, kontroli warunków leczenia w Domu Zdrojowym funkcjonującym w ramach Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA, umorzenia zaległości w zapłacie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środków unijnych przeznaczonych na rolnictwo w latach , składek na ubezpieczenie społeczne, refundacji leków na raka, pogłębiającego się zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce, działań na rzecz zdrowia prokreacyjnego w Polsce, wypłaty dopłat do powierzchni rolnych dla rolników, uprawnień cywilnych pracowników lotniskowych straży pożarnych, środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji sportowych, kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, mandatów dla karetek pogotowia za przekroczenie prędkości, działań służb państwowych na rynku hazardu w Polsce, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uznania byłych żołnierzy tzw. wojsk kolejowo-drogowych odbywających zasadniczą służbę wojskową w batalionach i pułkach kolejowych w latach za represjonowanych okresu powojennego, negatywnych skutków podatkowych dla przedsiębiorców realizujących umowy handlowe z płatnością powyżej 90. dni, w sprawie planowanych oszczędności w wydatkach budżetu poszczególnych ministerstw na 2013 r., wprowadzenia zmian w przepisach ustaw podatkowych w zakresie funduszu reprezentacyjnego i opieki zdrowotnej oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, darowizn Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego funkcjonowania kwot mlecznych po 2015 r., opieki ambulatoryjnej dotyczącej młodych sportowców w pow. Rawickim, projektu kontynuowania programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach , 3

4 działań władz publicznych na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, poprawy opieki nad chorymi na padaczkę, zmiany przepisów regulujących możliwość zablokowania przez konsumenta zagubionych telefonów, braku należytego dyscyplinowania zarządów i rad nadzorczych PKP Cargo jak i PKP SA, poprawy stanu dróg powiatowych, funkcjonowania sieci viatoll, odstąpienia Polski od Protokołu nr 30 Traktatu Lizbońskiego z dnia 13 grudnia 2007 r., uwzględnienia ginekologów na liście lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne, obecności tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowomigowego podczas trwania egzaminu na prawo jazdy, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, niesienia opłat za poruszanie się po drogach płatnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Zapytania w 2013r. składano m.in. w sprawie: modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno Czeluścin, zarządzania Zespołem Pałacowo-Parkowym w Czerniejewie, modernizacji dworca PKP w Gnieźnie, pomocy publicznej dla zwolnionych grupowo pracowników regionu konińskiego, przywrócenia poradni onkologicznej w Gnieźnie, budowy drogi ekspresowej S5 planowanej w latach , drugiego etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w sprawie środków finansowych z budżetu państwa w 2013 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez ministerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zatrudniania osób niepełnosprawnych w ministerstwach i podległych urzędach centralnych oraz państwowych jednostkach organizacyjnych, 4

5 środków finansowych przewidzianych dla ministerstw na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w projekcie budżetu państwa na 2014 r., opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Teksty interpelacji i zapytań poselskich dostępne są na stronach internetowych: 3. Oświadczenia - 16 oświadczeń - W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł złożył - 16 oświadczeń. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 31 oświadczeń. Złożone oświadczenia w 2013r. dotyczyły m.in.: apelu do Ministra Skarbu Państwa o ponowne dokonanie analizy przekształceń własnościowych w taki sposób, aby zapewnić działalność Kopalni Soli Kłodawa SA z poszanowaniem praw pracowniczych i interesu gospodarczego społeczności lokalnej, planowanej przez zarząd spółki Przewozy Regionalne likwidacji Biura Windykacji Należności Przewozowych, sprzeciwu wobec obniżenia wartości kontraktów na 2014 r. o wskaźnik średnio 8-9% w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia oraz prośby do ministra zdrowia o podjęcie w ramach nadzoru interwencji w Narodowym Funduszu Zdrowia, udzielania pomocy osobom głuchoniemym przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, nowych zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem 30 czerwca 2013 r., listów od sportowców niepełnosprawnych dotyczących przyznawania stypendiów sportowych za wyniki sportowe, wypracowania metodologii współfinansowania utrzymania, remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych z budżetu krajowego, 5

6 uwag przekazanych przez FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, niesprawiedliwego traktowania uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, podjęcia szybkich działań naprawczych, m.in. przez stworzenie warunków urządzania zakładów bukmacherskich, jak w wielu krajach UE, oraz zablokowanie dostępu z terenu Polski do internetowych operatorów hazardowych nieposiadających zezwoleń Ministerstwa Finansów, przyjętej przez Sejm poprawki nr 173 do budżetu państwa na rok powstała nowa rezerwa celowa pn. Dofinansowanie zadania własnego z zakresu kultury fizycznej związanego z ubieganiem się przez miasto Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, o przyznanie roli gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w roku Teksty oświadczeń poselskich dostępne są na stronach internetowych: 4. Pytania w sprawach bieżących - 3 zadane pytania - W terminie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r Poseł Tadeusz Tomaszewski zadał 3 pytania w sprawach bieżących. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 8 pytań w sprawach bieżących. Złożone pytania w 2013r dotyczyły: drastycznego obniżenia wartości kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia na 2014 r., drastycznego zmniejszenia dofinansowania w zakresie dopłat do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w projekcie ustawy okołobudżetowej, będącego zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również dla funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które z dnia na dzień zostaną pozbawione znacznej części dofinansowania, 6

7 wygaszenia przyznanych przed 1 stycznia 2013 r. świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowe kryteria ustawowe dla osób wnioskujących o specjalny zasiłek opiekuńczy, co wiąże się z pozbawieniem części osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi świadczeń. 5. Praca w Komisjach Sejmowych i Grupach Parlamentarnych Nazwa komisji/podkomisji Od Do Funkcja Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Podkomisja stała do spraw rynku pracy Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677), poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1417) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk nr 1434) przewodniczący przewodniczący

8 Praca w grupach Parlamentarnych VII Kadencji Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych wiceprzewodniczący, Poselski Zespół Strażaków - wiceprzewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - członek, Parlamentarny Zespół ds. Węgla i Innych Surowców Energetycznych - członek, Parlamentarny Zespół Olimpijski - członek, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego- członek, Wielkopolski Zespół Parlamentarny członek, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej- członek. 8

9 Poseł Tadeusz Tomaszewski - Lider aktywności poselskiej w okręgu wyborczym 37 na forum Sejmu Wystąpienia Interpelacje Zapytania Pytania w spr. Bieżących Oświadczenia Suma Arndt Paweł PO Czarnecki Witold PiS Dolata Zbigniew PiS Grzeszczak Eugeniusz PSL Hofman Adam PiS Kwiatkowski Jacek TR Nowak Tomasz Piotr PO Poślednia Krystyna PO Tomaszewski Tadeusz SLD Dane opracowano na podstawie informacji zawartej na stronie aktywność Posłów w VII Kadencji do dnia r.

10 I. AKTYWNOŚĆ POSELSKA 1. Działalność biura parlamentarno - samorządowego Powiatowe biuro parlamentarno - samorządowe w Gnieźnie stanowi siedzibę główną BP, posiadającą filie terenowe, funkcjonujące w ramach okręgu Nr 37, zarządzane w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. przez kadrę 4 pracowników Biura Poselskiego, 26 asystentów społecznych, 2 współpracowników społecznych, 4 stażystów i 1 praktykantkę. 2. Siedziba Biura Poselskiego oraz Filie BP Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego ul. Chrobrego 40c, Gniezno tel. (61) , fax (61) KADRA: - Magdalena Szuba Dyrektor BP (pracownik BP), - Bartosz Wojciechowski Zastępca BP (pracownik BP), - Natalia Różewska stażystka od do ; umowa zlecenie, - Beata Kraska - stażystka od do ; umowa o dzieło, - Paulina Kurek praktykantka od do r., - społeczni współpracownicy Posła: Filia Biura Poselskiego w Śremie, ul. Przemysłowa 1 - Eugeniusz Siczyński - społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul.berwińskiego 1 -Stanisław Maćkowiak- społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego we Wrześni, ul. 3 Maja 4, tel Sylwester Jałoszyński - społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego w Słupcy, ul. Warszawska 58 tel. (63) Henryk Janiak - społeczny współpracownik Posła, - Edyta Morzyńska stażystka od do r., - Joanna Strojanowska stażystka od r., Filia Biura Poselskiego w Koninie, ul. Staszica 27 tel. (63) Paweł Piechocki Przewodniczący Rady Miejskiej SLD, Filia Biura Poselskiego w Turku, ul. 3 Maja 8 tel. (63) Andrzej Kwiatkowski społeczny współpracownik Posła Filia Biura Poselskiego w Kole, ul. ks. Opałki - Adrian Król społeczny współpracownik Posła

11 3. Asystenci społeczni oraz współpracownicy społeczni Posła 1. Stanisław Maćkowiak - Środa Wielkopolska 2. Piotr Marek Mieloch - Środa Wielkopolska 3. Joanna Adamczewska - Gmina Witkowo 4. Angelika Sobczak - Gmina Trzemeszno 5. Dawid Antkowiak - Gmina Trzemeszno 6. Elżbieta Janiak - Gmina Kłecko 7. Leszek Stawicki - Gmina Września 8. Grzegorz Banaszak - Gmina Września 9. Edmund Kubis - Gmina Września 10. Agnieszka Frąckowiak - Gmina Września 11. Adrian Król - Koło 12. Sławomir Malesza - Koło 13. Czesław Dykszak - Gmina Powidz 14. Joanna Strojnowska - Gmina Powidz 15. Janusz Pawlaczyk - Gmina Orchowo 16. Henryk Janiak - Gmina Słupca 17. Katarzyna Błaszczyk Grzelak- Gmina Słupca 18. Aneta Wawrzyniak - Śrem 19. Józef Sochacki - Gmina Grzegorzew 20. Bernardetta Wojciechowska - Gniezno 21. Bartosz Wojciechowski - Gniezno do r. 22. Stanisław Dolaciński - Gniezno 23. Julita Pawlak - Gniezno 24. Anna Stanowska - Gmina Łubowo 25. Patryk Koluch - Śrem 26. Natalia Różewska - Gmina Mieleszyn 27. Franciszek Kosicki - Gmina Pobiedziska 28. Paweł Piechocki - Konin 11

12 4. Radni SLD-powiat gnieźnieński Klub Radnych SLD w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego: 1. Zdzisław Kujawa - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do r. - radny do r. 2. Telesfor Gościniak - Przewodniczący Klubu do r. - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego od r. 3. Anna Wójcik Starczewska - Przewodnicząca Klubu od r. 4. Jerzy Imbierowicz 5. Marek Szóstak do r. 6. Jan Gorzelańczyk 7. Wojciech Jerzakowski 8. Zofia Komosińska od r. 9. Damian Sobczak od r. Klub Radnych SLD w Radzie Miasta Gniezna: 1. Stanisław Dolaciński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 2. Jan Budzyński - Przewodniczący Klubu 3. Czesław Kozielski 4. Łukasz Naczas 5. Halina Sajewska 6. Bartosz Wojciechowski 7. Tadeusz Purol Radni SLD w Radach Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego: Rada Gminy Gniezno 1. Marian Kaźmierczak 2. Henryk Kryściak Rada Gminy Kiszkowo 3. Zuzanna Modrak 12

13 Rada Miejska w Trzemesznie 4. Tadeusz Kostka 5. Zbigniew Matelski Rada Miejska Gminy Kłecko 6. Marek Libner Rada Gminy Niechanowo 7. Zdzisław Zieńczyk 8. Mariusz Urbaniak 5. Działania Biura Parlamentarnego udzielonych porad- W ramach działalności Powiatowego Biura Parlamentarno-Samorządowego bezpłatnie dyżury swoje pełnili specjaliści z zakresu poradnictwa prawnego, pomocy społecznej, odszkodowań polsko- niemieckich, pozyskiwania środków zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych. W okresie od w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. specjaliści udzielili 1092 porad,w tym: Porady prawne- Krzysztof Kaczorek spotkań - dotyczyły głównie porad z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy; Odszkodowania polsko- niemieckie - Władysława Wawrowska pełnomocnik Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - 47 porady, dotyczyły głównie wypełniania wniosków o przyznanie odszkodowań za deportację do pracy przymusowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Deportowanych, przyznania uprawnień kombatanckich oraz organizacji turnusów rehabilitacyjnowypoczynkowych; Zarządzanie informacją w organizacjach pozarządowych Stanisław Dolaciński - 15 porad; Zarządzanie funduszami w UE Agnieszka Frąckowiak 16 porad; 13

14 Pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu i w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz rozliczania zadań publicznych Bernadeta Wojciechowska - 18 porad; Bezpłatne rozliczanie podatku od osób fizycznych PIT 150 osób w okresie od stycznia do kwietnia, Porady w zakresie zarządzania informacją w społecznościach lokalnych- Joanna Adamczewska - 56 osób. 6. Współpraca Biura Parlamentarno-Samorządowego z innymi instytucjami i organizacjami Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - w ramach realizacji zadań programowych: informacyjno-edukacyjnych, przedsięwzięć sportoworekreacyjnych - współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. Działania w/w koordynują powołane przez SMW we współpracy z samorządami oraz OHP: Gminne Centrum Informacji, Klub Pracy w Niechanowie ul. Gnieźnieńska 7, Niechanowo, Barbara Ostojska - Asystent Społeczny Posła, Klub Pracy w Witkowie ul. Dworcowa 6, Witkowo, tel Joanna Adamczewska - Asystent Społeczny Posła, Klub Pracy OHP Gminnego Centrum Informacji oraz Klub Integracji Społecznej w Kłecku ul. Gnieźnieńska 8, Kłecko, tel Elżbieta Janiak - Asystent Społeczny Posła Gminne Centrum Informacji Sieć /Klub Pracy w Gnieźnie/ ul. Chrobrego 40/41, Gniezno, tel Kinga Szyczeska, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 14

15 ul. Chrobrego 40/41, Gniezno, tel Agnieszka Frąckowiak-Asystent Społeczny Posła 7. Dyżury poselskie w powiatach okręgu nr spotkań / 344 osoby W okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. przeprowadzone zostały dyżury poselskie na terenie: Gniezna, Niechanowa, Witkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Kłecka, Śremu, Kiszkowa, Dąbrówki Kościelnej, Rybna Wielkiego, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Łubowa, Powidza, Brodnicy, Zaniemyśla, Miłosławia, Kołaczkowa, Pyzdr, Nekli, Strzałkowa, a także w Słupcy, Koninie, Turku oraz Koła. W tym czasie podczas 86 spotkań, przyjęto 344 osoby. Sprawy poruszane podczas dyżurów dotyczyły: opieki lekarskiej dla dzieci, stanu dróg gminnych i powiatowych, pozyskiwania źródeł finansowania na funkcjonowanie dla organizacji pozarządowych, w sprawie mieszkań będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, odszkodowania za wywiezienie do pracy przymusowej na terenie RP, uprawnień kombatanckich, prywatyzacji Orzechowskich Zakłaów Przemysłu Sklejek w Orzechowie, poszukiwania zatrudnienia, staży absolwenckich, przekwalifikowań wsparcie doradcze osób niepełnosprawnych w pozyskiwaniu środków PFRON na: zakup sprzętów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, zmian w systemie pomocy społecznej dot. opiekunów osób niepełnosprawnych, planowanej likwidacji Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, opłat związanych z wejściem w życie tzw.,,ustawy śmieciowej, obecności tłmacza języka migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, pomocy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozliczania podatku dochodowego PIT, 15

16 podwójnych opłat za przejazd autostradą Konin-Poznań po zjeździe na węźle Słupca w msc. Kąty, rejestracji organizacji w KRS,uzyskania statusu pożytku publicznego, niewypłacania odpraw po zwolnieniu z pracy bądź zaległych należności, pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizacji programów przeciwdziałania przemocy i pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem. 8. Interwencje interwencji społecznych - W ramach działalności biura w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. podjętych zostało 113 interwencji społecznych, z czego ważniejsze w VII Kadencji to m.in.: sprawy rodzinne, funkcjonowanie samorządu gminy, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, sprawa sytuacji mieszkaniowej i mieszkań socjalnych, możliwości dofinansowania z PFRON, sprawa zwolnień grupowych, utworzenie Niepublicznego Przedszkola,,Grzybek w Sokołowie, planowana likwidacja Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, funkcjonowanie zbiornika zaporowo-retencyjnego Jeziorsko, uzyskania dostępu do leków i ich odpłatność, nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, uzyskania uprawnień kombatanckich, modernizacji dróg krajowych oraz powiatowych, świadczenia emerytalne i rentowe. 9. Konferencje prasowe, wystąpienia w mediach - 30 konferencji prasowych - Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. w Biurze Poselskim w Gnieźnie, w jego Filiach oraz w siedzibach instytucji publicznych, organizacji pozarządowych zorganizowano 30 konferencji prasowych, w tym 16

17 w Gnieźnie, Koninie, Kole, Warszawie, Turku, Śremie, Radio Merkury Poznań, Radio Plus Gniezno, Radio Konin. 10. Spotkania z wyborcami spotkań około osób - W okresie od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. Poseł Tadeusz Tomaszewski odbył 415 spotkań, w których uczestniczyły około osób. Organizacje pozarządowe / Związki Zawodowe 162 spotkania z przedstawicielami organizacji: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (Gniezno, Kołaczkowo - gm. Witkowo, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Bieganowo, Klub Pracy Niechanowo, Klub Pracy Witkowo), GLKS PELIKAN Niechanowo, Gminny Klub Seniora Róża w Niechanowie, Gnieźnieńskie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, KIS Kłecko, KLTC Konin, Klub Jeździecki Zagórów, Klub Kolarski Tarnowo Podgórne, Klub Sportowy Gołańcz, Koło Gospodyń Wiejskich Budziłowo, Koło Gospodyń Wiejskich Obłaczkowo, KS Stella Gniezno,KS Tytan Gniezno,LKS Korona Bukowiec, LOK Września, LZS Kołaczkowo, LZS Ostrów Wlkp., LZS Środa Wlkp., LZS w Żerkowie, LZS Wągrowiec, LZS Zaniemyśl, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Poznań, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Karate, Polski Związek Łowiecki Koło Hubert Gniezno, Polski Związek Wędkarski Miłosław, Polskie Stowarszyszenie Diabetyków w Trzemesznie, PZD Gniezno, PZEiR Gniezno, PZEiR Witkowo, PZEiR Września, Rada Wojewódzka Ludowe Zespoły Sportowe Poznań, ROD w Kazimierzu Biskupim, Rodzinne Ogrody Działkowe (m.in. ROD im. K. Świerczewskiego w Witkowo, ROD Słupca, ROD im. M. Konopnickiej, ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp., ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie, ROD im. Leszka Białego Gniezno, ROD Wspólnota, ROD im.kilińskiego w Trzemesznie), SKFiT,,Chrobry-Gniezno (Skorzęcin), spotkanie z pielęgniarkami z Gniezna, Stowarzyszenie PROMYK (Gniezno, Dębnica, Witkowo), Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Trzuskołoniu, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Gnieźnie, Stowarzyszenie Księgowych w Gnieźnie, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne w Warszawie, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszenie SOS dla Gniezna, Stowarzyszenie Światowid, SZS Wielkopolska, TKKF Sieraków, Towarzystwo Miłośników Gniezna, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Towarzystwo Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, TŻ Start Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy 17

18 Błyskawica, UKS Darter Gniezno, UKS Jarząbek, UKS Jelitowo,UKS Niechan, UKS Orły Cielimowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku Gniezno, Wielkopolska Izba Lekarska, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kombatatntów RP z Gniezna, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Poznań, WZINR Gniezno (Cielimowo), WZINR Poznań, ZHP Gniezno, Związek Inwalidów Wojennych Gniezno, Związek Inwalidów Wojennych Poznań, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Poselski Zespół Strażaków,Związki zawodowe przy ZOZ Gniezno, Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski Gniezno, Schronisko dla Bezdomnych "Pomocna Przystań", Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa w Grzybowie. OSP/Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 31 spotkań, w tym: ZW OSP Poznań, Zarząd Powiatowy ZOSP, OSP Niechanowo, OSP Witkowo, OSP Zdziechowa, OSP Ślesin, OSP Skorzęcin, OSP Słupca, OSP Goczałkowo- Gurówko, OSP Jarząbkowo, OSP Kłecko, OSP Węgierki, OSP Krzykosy, OSP Trzuskołoń, OSP Trzemeszno, OSP Kołaczkowo, Zarząd OSP w Poznaniu, Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP. Samorząd terytorialny 65 spotkań, w tym: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Miasto Gniezno, Sesja Rady Miasta Gniezna, Niechanowo, Gminna Rada Sportu w Niechanowie, Kiszkowo, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Środa Wielkopolska, Powidz, Konin, Starostwo Powiatowe w Koninie, Sesja Rady Powiatu w Koninie, Witkowo, Sesja Rady Miejskiej w Witkowie, Sesja Rady Miejskiej w Zagórowie, Strzałkowo, Łubowo, Nekla, Gołańcz, Stare Miasto, Łagów Lubuski, Brodnica, Rzgów, Straż Miejska w Gnieźnie, Rada Sołecka Ruchocinek, Rada Sołecka Żydowo, Rada Sołecka Malczewo, Rada Sołecka Kosmowo, Rada Sołecka Oleśnica, Rada Sołecka Niechanowo, Rada Sołecka Jaworowo, Rada Sołecka Wrzembórz, Rada Sołecka Bugaj, Rada Sołecka Lipie, Rada Sołecka Dąbrówka Kościelna, Rada Sołecka Strzyżewo Paczkowe, Rada Sołecka Goranin, Rada Sołecka Bieganowo, Sołectwo Mierzewo, Zebranie Wiejskie w Skotnikach, Zebranie Wiejskie Niechanowo, Rada Osiedla Stare Miasto w Gnieźnie, Rada Osiedla Kawiary - Osiniec w Gnieźnie, OSiR Trzemeszno, OSiR w Przybrodzinie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. 18

19 Administracja rządowa - 13 spotkań, w tym: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie, Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu, Agencja Nieruchomości Rolnych Poznań, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Gniezno. Struktury SLD - 76 spotkań, w tym: Zarząd Krajowy SLD w Warszawie, Rada Krajowa SLD Warszawa, Krajowa Komisja Rewizyjna SLD Warszawa, Konwencja Krajowa SLD Sosnowiec, Kongres Lewicy w Warszawie, Zarząd Wojewódzki SLD w Poznaniu, Rada Wojewódzka SLD Poznań, Zarząd Powiatowy Gniezno, Rada Miejska i Powiatowa SLD w Gnieźnie, Klub Radnych SLD Gniezno, Rada Powiatowa SLD Turek, Rada Powiatowa SLD w Słupcy, Koło SLD Straówka w Koninie, Brodnica, Kłecko, Konin, Koło, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Powidz, Września, Grodzisk Wlkp., Poznań, FM Gniezno, FMS Września, koło SLD Tysiąclecie, koło SLD Grunwald, II Pojedynek Sportowo Rekreacyjny Kół Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Gnieźnieńskiego Porozumienia Lewica Razem. Placówki oświatowe/uczelnie wyższe- 33 spotkania, w tym: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Gnieźnie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno Menadżerska Millenium w Gnieźnie, Kollegium Europejskie w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie,,,Nasza Szkoła w Pietrzykowie, I LO w Gnieźnie, AWF Poznań, Zespół Szkół w Niechanowie, Zespół Szkół w Powidzu, Zespół Szkół w Mieleszynie, Gimnazjum w Strzałkowie, I LO we Wrześni Forum Młodzieżowe, Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Gimnazjum Nr 1 we Wrześni, Gimnazjum Nr 2 w Turku, Szkoła Podstawowa w Targowej Górce, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gnieźnie, Młodzieżowa RM w Wągrowcu, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Trzemesznie, Konferencja naukowa w Sejmie,,15-lecie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce w Sejmie RP. Placówki kulturalne 16 spotkań, w tym: GOK Niechanowo, Muzeum Początków Państwa Polskiego Gniezno, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Gniezno, Koniński Dom Kultury, MOK Gniezno, Dożynki na 19

20 terenie gmin okręgu (Dominowo, Niechanowo, Kłecko, Rybno Wielkie, Września, Czerniejewo, Jankowo Dolne). Podmioty gospodarcze 8 spotkań, w tym: Dom Rzemiosła Gniezno, GS SCH Niechanowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Razem Strzeszyn, PKO Bank Polski Oddział Gniezno, BGŻ Oddział Gniezno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wódki-Grzybowo. Spotkania upamiętniające ważne wydarzenia historyczne 6 spotkań, w tym: Rocznica Wyzwolenia Gniezna, uroczystości związane z obchodami Święta Pracy we Wrześni, uroczystości związane z wybuchem II Wojny Światowej, akcje promujące związanem z obchodami Dnia Flagi Narodowej oraz Świętem Konstytucji 3 Maja, akcja promująca wywieszanie falg narodowych podczas Święta Niepodległości. Inne - 5 spotkań, w tym: X Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Pyeongchang w Korei, Wielkopolski Kongres Sportu Powszechnego, wizyta parlamentarna na Ukrainie, wizyta studialna w Paryżu w ramach projektu PI- PWP CouveusePl, Mikołajkowy Mecz Charytatywny w piłce nożnej na rzecz S.C.R.K.,,Promyk Gniezno. W okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. podczas dyżurów, spotkań poselskich oraz wniosków podmiotów gospodarczych i samorządów zleconych zostało do przygotowania 83 opinii Biura Analiz Sejmowych, dotyczących m.in. 11. Rozstrzyganie problemów prawnych poprzez opinie i ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych - 83 analizy zlecone - procedury przekształcania dróg o znaczeniu obronnym w drogi krajowe, możliwości łączenia świadczeń emerytalnych, możliwości wypłacenia odsetek w przypadku wstrzymanej pomocy w wyniku wydanego orzeczenia o niepełnosprawności zmienionego przez Sad Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, interpretacji ustawy o systemie oświaty wzgl. form wychowania przedszkolnego, 20

21 możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez ośrodki sportu działające w formie zakładu budżetowego, świadczeń dla medalistów olimpijskich, regulacji prawnych dotyczących sportu osób niepełnosprawnych, możliwości odpowiedzialności majątkowej wolontariusza za zakres wynikający z umowy wolontariackiej, różnicą pomiędzy przewozami w celach turystycznych a regularnymi przewozami, interpretacji przepisów w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, możliwości sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym będącej własnością gminy aktualnemy dzierżawy użytkującemu grunt od 11 lat, rozwiązań prawnych i merytorycznych zawartych w projektach ustaw dotyczących prawnej regulacji funkcjonowania ogrodów działkowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012, w sprawie możliwości zapłaty faktury w terminie powyżej 90 dni w świetle obowiązujących przepisów podatkowych. III. INICJATYWY POSELSKIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 1. Imprezy integracyjno-sportowe osób - 1) VI Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi o Puchar Wójta Gminy Niechanowo 17 luty 2013r. Niechanowo. Celem imprezy była popularyzacja aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminnego, organizacji pozarządowych i klubów sportowych. W rywalizacji sportowej połączonej z integracją sołectw oraz całych rodzin wzięło udział 9 zespołów i ok. 300 mieszkańców gminy. 2) XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 21

22 i Starostów w Tenisie Stołowym - 23 luty 2013r. Witkowo. Uczestnikami rozgrywek byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu województwa wielkopolskiego, dla których rozgrywki zostały przeprowadzone w 3 kategoriach: radnych, wspólnej kategorii dla pań i kategorii wójtów, burmistrzów i starostów. Łącznie w imprezie udział wzięło ok. 100 uczestników, z czego ponad 70 samorządowców z 18 gmin i 8 powiatów z terenu Wielkopolski. Nie zabrakło dobrej zabawy, emocji i stojących na wysokim poziomie pojedynków. 3) XVIII Integracyjna Spartakiada Sportowo Rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy 13 kwietnia 2013r. Gniezno, 30 kwietnia 2013r. Niechanowo i 14 czerwca 2013r. Witkowo. Celem organizowanych spartakiad była popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wśród dzieci i młodzieży sprawnej inaczej oraz osób zdrowych, wyrabianie nawyku aktywnego wypoczynku, integracja oraz aktywizacja środowisk do systematycznego działania w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i rekreacji. Łącznie w imprezach udział wzięło około 500 uczestników. 4) XVII Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych SPORT UŚMIECH ZABAWA 27 kwietnia 2013r. Trzemeszno. Celem organizowanej spartakiady była aktywizacja Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci oraz młodzieży szkół podstawowych, a także gimnazjów, popularyzacja idei olimpijskiej oraz wiedzy na temat działalności UKS i MDP. Łącznie w imprezie udział wzięło około 300 uczestników. 5) Rodzinny Festyn sportowo-rekreacyjny,,majówka - 1 maja 2013r. w Gnieźnie na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. 3 Maja. Organizatorzy przygotowali dla uczestników imprezy liczne atrakcje m.in. występ zespołu muzycznego oraz spektakl edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa pt. Dyzio na drodze, gry i zabawy dla dzieci, pokaz pierwszej pomocy 22

23 przedmedycznej strażaków z OSP Witkowo oraz spotkanie z paniami funkcjonariuszkami z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Przeprowadzono konkurencje rekreacyjno sportowe. Poseł Tadeusz Tomaszewski przeprowadził także konkurs wiedzy o symbolach narodowych, zapisach Konstytucji RP i funkcjonowaniu władz samorządowych a zwycięzcom wręczył książeczki Konstytucje RP wydane w 2013r. Na festynie zebrało się około osób. 6) Regionalny Festyn Sportowo Rekreacyjny dla Seniorów Sport receptą na zdrowie 14 maja 2013r. Kłecko. Na hali sportowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kłecku spotkali się seniorzy reprezentujący takie organizacje społeczne i pozarządowe: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Kulturalne Promyk w Kiszkowie i Trzemesznie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie, Trzemesznie, Witkowie i Kłecku, Polski Związek Niewidomych, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie i Klub Seniora Róża w Niechanowie. Uczestnicy zmagali się w różnych konkurencjach sportowo rekreacyjnych oraz konkursach wiedzy turystyczno krajoznawczej oraz w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Łącznie w imprezie udział wzięło około 230 uczestników. 7) Obóz sportowo-rekreacyjny TKKF w Sierakowie 20 osobowa grupa Seniorów z organizacji pozarządowych powiatu gnieźnieńskiego przebywała na obozie zorganizowanym przez Zarząd Główny TKKF w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Sierakowie. Uczestnicy obozu mieli możliwość skorzystania z zajęć nordic walking, tańca i aerobiku, zajęć usprawniających na basenie, warsztatów malarskie w plenerze, zajęć rękodzieła artystycznego, spacerów i wycieczek po okolicy. 8) XXIII Ogólnopolski Bieg Niechana - 24 maja 2013 r. w Niechanowo. W rywalizacji uczestniczyło prawie 800 uczestników, w tym dzieci i młodzież z 16 szkół podstawowych i z 14 gimnazjów województwa wielkopolskiego. Biegi odbyły się w 6 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. 23

24 9) Regionalna Spartakiada Na sportowo i rodzinnie z okazji Dnia Matki i Dziecka w Bieganowie oraz Budziłowie 1 czerwca 2013r. Bieganowo oraz 2 czerwca 2013r. Budziłowo. Podczas festynów przeprowadzono konkurencje rekreacyjno sportowe, m.in. rzucano woreczkami do kosza, grano w kręgle, w kości, przeciągano linę. Sporo emocji wzbudziła konkurencja: rzut kaloszem pań i panów, w której toczyła swe potyczki młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, dorośli i maluchy. Uczetnikami imprez były dzieci, młodzież i dorośli, w tym seniorzy. Łącznie ok. 500 osób. 10) Rodzinne Festyny Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Mierzewie, Mąkownicy oraz Ruchocinku 1 czerwca 2013r. Mierzewo, 13 czerwca 2013r. Mąkownica oraz 5 czerwca 2013r. Ruchocinek. Podczas festynów dzieci oraz młodzież miała okazję rywalizować w konkurencjach sportowo rekreacyjnyc, m.in. na gazecie, z balonami, hula hop, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, ringo, mini hokej. Dużą niespodzianką dla dzieci były zamki dmuchane, a także malowanie twarzy. Nagrodami dla zwycięzców były pamiątkowe medale oraz słodkie upominki ufundowane przez rodziców. W imprezach uczestniczyło łącznie ok. 350 osób. 11) XXI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich maja 2013r. Gniezno. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie zorganizowało XXI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Uczestnikami zlotu byli nauczyciele i uczniowie 44 szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z całej Polski, a także zaproszeni goście. W imprezie uczestniczyło 148 przedstawicieli szkół sienkiewiczowskich, 9 zaproszonych gości związanych z postacią H. Sienkiewicza, uczniowie i nauczyciele SP 6 oraz rodzice uczniów. 12) XIV Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów 23 czerwca 2013r. Biegnowo. W Pojedynku uczestniczyło 10 drużyn reprezentujących 3 gminy. Ponadto w konkurencjach w kategorii sołtysów wystąpiło 17 liderów/sołtysów poszczególnych wsi z 4 gmin. Podczas imprezy organizatorzy zapewnili 24

25 przybyłym liczne towarzyszące zawodom atrakcje tj.: zamki i in. urządzenia dmuchane dla dzieci, grochówkę, kiełbasę z grilla,wyroby Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni. Łącznie w imprezie udział wzięło około 1000 uczestników. 13) Liga gminna szóstek piłkarskich,,nie piję Nie biorę Z inicjatywy posła Tadeusza Tomaszewskiego od kilku lat na terenie gminy Niechanowo organizowane są rozgrywki piłkarskie. Organizatorem rozgrywek w 2013 roku był Gminny Ludowy Klub Sportowy,,PELIKAN na zlecenie Wójta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ligę rozegrano systemem turniejowym. Łącznie odbyło się 12 turniejów w Mierzewie, Malczewie, Jelitowie, Czechowie, Szczytnikach Czerniejewskich, Jarząbkowie i 6- krotnie na boisku,,orlik w Cielimowie, rozegrano 119 meczy, w których uczestnicy strzelili 555 bramek. We wszystkich turniejach wzięło udział ponad 200 zawodników, a w festynach towarzyszących rozgrywkom ponad 1,5 tysiąca mieszkańców gminy. 14) I Memoriał im. Stanisława Noconia Jelitowo, 29 czerwca 2013r. Z inicjatywy Posła rozegrano turniej szóstek piłkarskich I Memoriał im. Stanisława Noconia ś.p. Sołtysa Jelitowa wielokrotnego organizatora imprez sportowych i kulturowych. Turniej stanowił imprezę towarzyszącą festynu sportoworekreacyjnego zorganizowanego przy boisku piłkarskim w Jelitowie. W turnieju wzięło udział 7 drużyn. W ramach festynu sportowego dzieci i rodzice rywalizowały w 12 konkurencjach m.in. zabawie w króla strzelców, rzucie kaloszem, strzelaniu z wiatrówki, slalomie piłkarskim czy rzucie lotką. Łącznie ok. 300 uczestników. 15) Półkolonie w miejscu zamieszkania lipiec/sierpień 2013r. W akcji letniego wypoczynku Sport Uśmiech Zabawa 2013 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy pomocy partnerów akcji zorganizowało półkolonie dla ok. 677 dzieci i młodzieży na terenie miasta Gniezna (135 dzieci i 10- osobowa kadra), gmin Witkowo (90 dzieci i 7-osobowa kadra), Niechanowo (200 dzieci i 13-osobowa kadra), Kłecko (152 dzieci i 16-osobowa kadra) oraz Gołańczy (100 dzieci i 11-osobowa kadra). 25

26 16) Regionalna Spartakiada Półkolonii,,Sport-Uśmiech-Zabawa w Gnieźnie 30 lipca 2013r. Gniezno. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało w Gnieźnie na kompleksie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 Regionalną Spartakiadę Półkolonii Sport Uśmiech Zabawa 2013r. W imprezie udział wzięło ok uczestników aktywnie wypoczywających w ramach Półkolonii oraz zorganizowanych grup ze środowisk lokalnych z terenu województwa wielkopolskiego, w tym z miejscowości: Gniezna, Mąkownicy, Ruchocinka, Mielżyna, Niechanowa, Jarząbkowa, Gurówka, Trzuskołonia, Ułanowa, Kłecka, Michalczy, Dębnicy oraz zaproszone dzieci z Bieganowa-Wszemborza, Goranina, Solca i Targowej Górki.. 17) Festyn podsumowujący akcję letniego wypoczynku dla dzieci z terenu miasta Gniezna Półkolnie Sport Uśmiech Zabawa W imprezie udział wzięło 135 dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach na terenie 5 gnieźnieńskich placówkek. Spotkanie było świetną okazją do wspomnień oraz podsumowania niezapomnianych chwil. Podczas festynu każda grupa półkolonistów zaprezentowała swój autorski program artystyczny, który spotkał się z gorącym aplauzem koleżanek i kolegów oraz zaproszonych gości. 18) Wymiana młodzieży z Polski i Niemiec Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest od wielu lat partnerem wymiany młodzieży z Poznania oraz miasta Krefeld. W 2013 roku uczestniczyła w niej 30- osobowa grupa młodzieży z Polski i Niemiec. Młodzież uczestnicząca w tym projekcie 21 września 2013 przebywała w Gnieźnie, zwiedzała Gniezno oraz zaprezentowała się gnieźnieńskiej publiczności na scenie EsTeDe w przedstawieniu będącym efektem wspólnych warsztatów,,przez sztukę teatru do wolności. Występ młodych artystów z Poznania i Krefeld poprzedził I Wojewódzki Festiwal,,Warsztat też śpiewa. 19) Jesienne Grzybobranie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan - 22 września 2013r. w Górnych Grądach (gmina Pyzdry) i 6 października 2013r. w Gołabkach (gmina Trzemeszno). 26

27 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało dla społeczności powiatu wrzesińskiego oraz gnieźnieńskiego grzybobranie. Po 4 godzinach intensywnych poszukiwań zawodnicy wracali z lasu z wypełnionymi koszami okazów. Grzybobranie miało wymiar edukacyjny, gdyż doświadczeni Grzybiarze wskazywali zawodnikom grzyby jadalne, a także i te, których należy się wystrzegać. A ponadto integracyjny, który skupił przy realizacji zadania osoby w każdym wieku - w liczbie ok. 160 uczestników. 20) Bieg Osiedla Winiary - 28 września 2013r. w Gnieźnie na osiedlu Jagiellońskim. Organizatorami zawodów była Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Winiary i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W biegach wzięło udział około 458 uczestników począwszy od przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 192 rodzin w Biegu Rodzinnym. Łącznie w imprezie uczestniczyło ok osób. 21) XVII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 12 października 2013r. Witkowo. Celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród "sprawnych inaczej", aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji osób zdrowych i niepełnosprawnych, wyrabianie nawyku aktywnego udziału w sportowych imprezach rekreacyjnych mieszkańców miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych "sprawnych inaczej". W turnieju uczestniczyło ok. 330 uczestników. 22) II Regionalne Zawody Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w Tenisie Stołowym 8 grudnia 2013r. Niechanowo. Łącznie w imprezie udział wzięło ponad 70 uczestników z terenu województwa Wielkopolskiego. Rozgrywki przeprowadzono w podziale na trzy grupy: sołtysi do 50 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz wspólna kategoria kobiet. W klasyfikacji indywidualnej każdy z finalistów otrzymał pamiątkowy medal. 27

28 Obok głównych zawodów przeprowadzony został również Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 23) XIX Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Gniezno. Celem imprezy była integracja środowisk sprawnych inaczej o różnym stopniu niepełnosprawności, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz popularyzacja i kultywowanie imprez obrzędowych dotyczących świąt Bożego Narodzenia. Impreza organizowana była dziewiętnasty rok z rzędu i na trwałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Impreza gwiazdkowa adresowana była dla 300 dzieci niepełnosprawnych, głównie z rodzin o niższym statusie materialnym, z miasta Gniezna i wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego. 24) X Cykl Spartakiad Integracja na Sportowo i Świątecznie Łącznie zorganizowano w terminie od 1 do 21 grudnia 2013 roku na terenie powiatów wrzesińskiego oraz gnieźnieńskiego 21 imprez. W zadaniu udział wzięło 3003 osób, spośród których 1909 osobom przekazano paczki świąteczne (wśród nich były dzieci, młodzieży, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy). 2. Projekty wspierające, aktywizujące oraz inetegrujące społeczność lokalną osób - 1),,Wyprawka szkolna 2013 Przy wsparciu sponsorów i darczyńców Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan ufundowało 50 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu 6 gmin powiatu gnieźnieńskiego. Uroczyste wręczenie wyprawek odbyło się 26 sierpnia 2013 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Koszt jednej wyprawki wynosił ok. 100 zł. Łącznie pięćdziesiąt rodzin, które otrzymały wyprawki wychowuje 171 dzieci. 28

29 2) Zajęcia sportowe dla uczniów Pływanie recepta na sukces. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie oraz samorządów Gmin Witkowo, Niechanowo i Łubowo w terminie od kwietnia do grudnia 2013 roku zrealizowało po raz trzeci projekt zajęć sportowych dla uczniów pn. Pływanie receptą na sukces. W zajęciach wzięło udział 90 uczestników. 3) "Kuchnia Wielkopolska - wczoraj i dziś" Dąbrówka Kościelna Rada Sołecka w Dąbrówce Koscielnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w ramach programu "Działaj Lokalnie VII" Stowarzyszenia Światowid w Łubowie zorganizowała warsztaty, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z tajnikami Kuchnii Wielkopolskiej. Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło 40 osób. 4) Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pod nazwą Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Klub Integracji Społecznej w Kłecku. Celem działalności KIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. Wsparciem w ramach zadania publicznego w 2012r. objętych zostało 40 osób, w przedziale wiekowym od 20 lat do 50+, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start zawodowy. Z zatrudnienia wspierającego (socjalnego) u pracodawcy na lokalnym rynku pracy w 2013 roku skorzystało 6 osób, w tym: Zajazd Kłeckowianka w Kłecku - 3 osoby, w tym 3 kobiety Piekarnia w Kłecku - 2 osoby, w tym 2 mężczyzn Przewozy MILE w Kłecku - 1 osoba, w tym 1 kobieta 29

30 Pracodawcy zatrudnili uczestników projektu na 12 m-cy na umowę o pracę. Klub Integracji Społecznej monitorując pozostałych uczestników projektu posiada informację dotyczącą powrotu na rynek pracy 5 osób : zakład budowlany, opiekun osoby zależnej, pracownik produkcyjny. Stanowi to około 28% zatrudnionych uczestników projektu. W 2013 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wystąpiło z kolejną aplikacją projektową Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. W ramach zadania publicznego objętych zostało 30 osób nieaktywnych zawodowo, w przedziale wiekowym od 18 bezrobotnych, do 50+, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start zawodowy. Zadanie podzielone zostało na dwie części : pierwsza realizowana w terminie 1 czerwca 2013 r. - 31grudzień 2013 r. dotyczyła wsparcia : ogólnego - poprzez, warsztaty aktywnych form poszukiwania pracy, warsztaty z psychologiem, pracownikiem socjalnym, indywidualne spotkania ze specjalistą rynku pracy, psychologiem, pracownikiem socjalnym, podstawy przedsiębiorczości, zawodowego fryzjer, masarz-wędliniarz, warsztaty kosmetyczne, warsztaty florystyczne W trakcie realizacji zadań programowych oraz przy realizacji projektów w 2013 roku 146 osób podpisało umowy o dzieło i umowy zlecenie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan oraz zostało podpisanych 30 ryczałtów sędziowskich. 3. Projekty, Seminaria, Doradztwo, Szkolenia 40 osób - 1) Spotkanie informacyjno szkoleniowe dla kadry wychowawczo kierowniczej pracującej podczas akcji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Półkolonie Sport Uśmiech Zabawa

31 Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas trwania wypoczynku, a także aktualnymi przepisami prawa. Poszczególne bloki tematyczne spotkania prowadzili przedstawiciele Kuratorium Oświatowego w Poznaniu, Policji, Straży Pożarnej oraz SANEPID-u w Gnieźnie. Po zakończeniu szkolenia kadra otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w spotkaniu. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 25 osób. 2) Spotkanie podsumowujące akcję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Półkolonie Sport Uśmiech Zabawa Podczas spotkania została podsumowana akcja letniego wypoczynku dla dzieci, przedstawiono program całego przedsięwzięcia, podziękowano całej kadrze wychowawców i wolontariuszy, osobom pracującym przy projekcie, a także wszystkim jednostkom współpracującym oraz wspomagającym realizację półkolonii. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 15 osób. 4. Konkursy osoby - 1) XVIII Edycja Konkursu Wiedzy Gmina Niechanowo - Historia i Współczesność - maj 2013r. szkoły gminy Niechanowo Organizatorami Konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, GCI - Klub Pracy w Niechanowie wspólnie z Wójtem Gminy Niechanowo. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klasach gimnazjalnych z terenu gminy Niechanowo. W pisemnych eliminacjach wzięło udział 293 uczniów. Celem konkursu było zapoznanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z historią oraz dorobkiem społeczno -gospodarczym gminy, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej roli i znaczenia samorządu terytorialnego, wiejskiego i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy, sprawdzenie poziomu wiedzy obywatelskiej uczniów, rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej oraz popularyzacja wiedzy o kompetencjach konstytucyjnych Sejmu, Senatu, Rządu oraz Prezydenta RP. Zwycięzcy od organizatorów otrzymali roczne stypendia, w tym zwyciezca w grupie gimnazjalistów o wartości 1500 zł ufundowane przez posła Tadeusza Tomaszewskiego. 31

Spotkania z wyborcami 16.09. 31.12.2013r.

Spotkania z wyborcami 16.09. 31.12.2013r. Spotkania z wyborcami 16.09. 31.12.2013r. 30.12.2013 (poniedziałek) Podsumowanie projektu FIO "CIM III" realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w powiecie wrzesińskim Spotkanie Klubu Radnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii wyborczej do Sejmu OKRĘG WYBORCZY NR 37

Podsumowanie kampanii wyborczej do Sejmu OKRĘG WYBORCZY NR 37 Podsumowanie kampanii wyborczej do Sejmu OKRĘG WYBORCZY NR 37 2015 Budowanie listy Spotkania wyborcze Kandydaci 1. Tadeusz TOMASZEWSKI 2. Jacek KWIATKOWSKI 3. Kazimierz Czesław PAŁASZ 4. Ryszard Piotr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Dyżury poselskie w 2012 roku

Dyżury poselskie w 2012 roku Dyżury poselskie w 2012 roku 10 grudnia 2012 roku 14.00-15.00 - Filia Biura Poselskiego w Środzie Wielkopolskiej 30 listopada 2012 roku 12.15-13.30 - Filia Biura Poselskiego w Śremie 14.00-15.00 Urząd

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I R E G U L A M I N XIV REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA 2009 26 WRZEŚNIA 2009 r. K I S Z K O W O R E G U L A M I N XIV REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGANOWO REGIONALNY POJEDYNEK SPORTOWY MIESZKAŃCÓW WSI I SOŁTYSÓW r.

REGULAMIN BIEGANOWO REGIONALNY POJEDYNEK SPORTOWY MIESZKAŃCÓW WSI I SOŁTYSÓW r. REGULAMIN XVIII REGIONALNY POJEDYNEK SPORTOWY MIESZKAŃCÓW WSI I SOŁTYSÓW BIEGANOWO 25.06.2017r. 1 I. CEL: II. popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, konkurencji sportowych, rekreacyjnych, gier i

Bardziej szczegółowo

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno samorządowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej za okres od 8 listopada 2011r. do 30 lipca 2015r. VII Kadencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Z PIERWSZEGO ROKU VII KADENCJI SEJMU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno samorządowego za okres od dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 www.smw.info.pl www.facebook.com/stowarzyszeniemlodychwielkopolan Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo obejmuje wybrane imprezy organizowane w 2016 roku. IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZANIA

Współzawodnictwo obejmuje wybrane imprezy organizowane w 2016 roku. IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZANIA REGULAMIN XVIII WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO EDYCJA 2016 ROK I CEL popularyzacja sportu i turystyki w środowisku

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Informacja o udziale w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Informacja o udziale w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego Informacja o udziale w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego I. Spotkania z wyborcami i debaty. L.p. Data Miejsce Tematyka Ilość osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego. VI Kadencja Sejmu

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego. VI Kadencja Sejmu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz BIURA POSELSKIEGO SLD za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. VI Kadencja Sejmu www.tadeusztomaszewski.pl www.tadeusztomaszewski.blog.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Do ustalenia 2. Liga Gminna i Powiatowa siatkówki, piłki nożnej wtorek, sobota, niedziela

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA

REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA REGULAMIN PATRONAT SPRAWUJE TADEUSZ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS W POZNANIU XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA NIECHANOWO 20 MAJA 2016 r XXVI OGÓLNOPOLSKI BIEG NIECHANA I. CEL

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy na rok 2016 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Wlkp. 2. Liga Gminna tenisa stołowego sobota, 3. Aktywny Senior (piłka nożna, siatkowa, zdrowy, 4.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003-2006 WEDŁUG DYSPONENTÓW, DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 653 053 14 964 500 12 313 500 12 313 500 700

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński L.p. Imię i nazwisko Tytuł, funkcja, stanowisko Data nadania Nr uchwały Rady Powiatu 1. Henryk Józef Muszyński Ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 28.02.2006 XXXIII/281/2006 2. Tadeusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno samorządowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 14 lipca 2015r. VII

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014 L.p. Nr oferty Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/14 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2014 r. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo