Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz biura parlamentarno samorządowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. VII Kadencja Sejmu

2 I. DZIAŁALNOŚĆ POSŁA NA FORUM SEJMU 1. Wystąpienia wystąpień - W okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł Tadeusz Tomaszewski wygłosił 113 wystąpień. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejmu RP Poseł wygłosił 235 wystąpień. Teksty wszystkich wypowiedzi dostępne są na stronach internetowych: oraz 2. Interpelacje i zapytania poselskie interpelacje i 62 zapytania poselskie - W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł złożył 144 interpelacji i 62 zapytania poselskie. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 437 interpelacji oraz 168 zapytań poselskich. Interpelacje w 2013 roku składano m.in. w sprawie: planowanej likwidacji Biura Windykacji Należności Przewozowych w Poznaniu, drogi krajowej Poznań Gniezno, przebiegu procesu prywatyzacji Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek, zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, niewłaściwego funkcjonowania zbiornika zaporowo-retencyjnego Jeziorsko, prywatyzacji Kopalni Soli "Kłodawa" SA w Kłodawie, drastycznego obniżenia kontraktów w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia, inwestycji drogowych na terenie Wielkopolski w przebiegu drogi krajowej S11, 2

3 wprowadzenia zmian w systemie pobierania podwójnych opłat za przejazd odcinkiem autostrady A2, nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wysokości zasiłku pielęgnacyjnego w Polsce, kontroli warunków leczenia w Domu Zdrojowym funkcjonującym w ramach Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA, umorzenia zaległości w zapłacie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środków unijnych przeznaczonych na rolnictwo w latach , składek na ubezpieczenie społeczne, refundacji leków na raka, pogłębiającego się zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce, działań na rzecz zdrowia prokreacyjnego w Polsce, wypłaty dopłat do powierzchni rolnych dla rolników, uprawnień cywilnych pracowników lotniskowych straży pożarnych, środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji sportowych, kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, mandatów dla karetek pogotowia za przekroczenie prędkości, działań służb państwowych na rynku hazardu w Polsce, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uznania byłych żołnierzy tzw. wojsk kolejowo-drogowych odbywających zasadniczą służbę wojskową w batalionach i pułkach kolejowych w latach za represjonowanych okresu powojennego, negatywnych skutków podatkowych dla przedsiębiorców realizujących umowy handlowe z płatnością powyżej 90. dni, w sprawie planowanych oszczędności w wydatkach budżetu poszczególnych ministerstw na 2013 r., wprowadzenia zmian w przepisach ustaw podatkowych w zakresie funduszu reprezentacyjnego i opieki zdrowotnej oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, darowizn Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego funkcjonowania kwot mlecznych po 2015 r., opieki ambulatoryjnej dotyczącej młodych sportowców w pow. Rawickim, projektu kontynuowania programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach , 3

4 działań władz publicznych na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, poprawy opieki nad chorymi na padaczkę, zmiany przepisów regulujących możliwość zablokowania przez konsumenta zagubionych telefonów, braku należytego dyscyplinowania zarządów i rad nadzorczych PKP Cargo jak i PKP SA, poprawy stanu dróg powiatowych, funkcjonowania sieci viatoll, odstąpienia Polski od Protokołu nr 30 Traktatu Lizbońskiego z dnia 13 grudnia 2007 r., uwzględnienia ginekologów na liście lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne, obecności tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowomigowego podczas trwania egzaminu na prawo jazdy, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, niesienia opłat za poruszanie się po drogach płatnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Zapytania w 2013r. składano m.in. w sprawie: modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno Czeluścin, zarządzania Zespołem Pałacowo-Parkowym w Czerniejewie, modernizacji dworca PKP w Gnieźnie, pomocy publicznej dla zwolnionych grupowo pracowników regionu konińskiego, przywrócenia poradni onkologicznej w Gnieźnie, budowy drogi ekspresowej S5 planowanej w latach , drugiego etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w sprawie środków finansowych z budżetu państwa w 2013 r. przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez ministerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zatrudniania osób niepełnosprawnych w ministerstwach i podległych urzędach centralnych oraz państwowych jednostkach organizacyjnych, 4

5 środków finansowych przewidzianych dla ministerstw na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w projekcie budżetu państwa na 2014 r., opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Teksty interpelacji i zapytań poselskich dostępne są na stronach internetowych: 3. Oświadczenia - 16 oświadczeń - W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Poseł złożył - 16 oświadczeń. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 31 oświadczeń. Złożone oświadczenia w 2013r. dotyczyły m.in.: apelu do Ministra Skarbu Państwa o ponowne dokonanie analizy przekształceń własnościowych w taki sposób, aby zapewnić działalność Kopalni Soli Kłodawa SA z poszanowaniem praw pracowniczych i interesu gospodarczego społeczności lokalnej, planowanej przez zarząd spółki Przewozy Regionalne likwidacji Biura Windykacji Należności Przewozowych, sprzeciwu wobec obniżenia wartości kontraktów na 2014 r. o wskaźnik średnio 8-9% w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia oraz prośby do ministra zdrowia o podjęcie w ramach nadzoru interwencji w Narodowym Funduszu Zdrowia, udzielania pomocy osobom głuchoniemym przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, nowych zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem 30 czerwca 2013 r., listów od sportowców niepełnosprawnych dotyczących przyznawania stypendiów sportowych za wyniki sportowe, wypracowania metodologii współfinansowania utrzymania, remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych z budżetu krajowego, 5

6 uwag przekazanych przez FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, niesprawiedliwego traktowania uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, podjęcia szybkich działań naprawczych, m.in. przez stworzenie warunków urządzania zakładów bukmacherskich, jak w wielu krajach UE, oraz zablokowanie dostępu z terenu Polski do internetowych operatorów hazardowych nieposiadających zezwoleń Ministerstwa Finansów, przyjętej przez Sejm poprawki nr 173 do budżetu państwa na rok powstała nowa rezerwa celowa pn. Dofinansowanie zadania własnego z zakresu kultury fizycznej związanego z ubieganiem się przez miasto Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, o przyznanie roli gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w roku Teksty oświadczeń poselskich dostępne są na stronach internetowych: 4. Pytania w sprawach bieżących - 3 zadane pytania - W terminie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r Poseł Tadeusz Tomaszewski zadał 3 pytania w sprawach bieżących. Łącznie w trakcie trwania VII Kadencji Sejm RP Poseł złożył 8 pytań w sprawach bieżących. Złożone pytania w 2013r dotyczyły: drastycznego obniżenia wartości kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wielkopolskich placówkach ochrony zdrowia na 2014 r., drastycznego zmniejszenia dofinansowania w zakresie dopłat do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w projekcie ustawy okołobudżetowej, będącego zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również dla funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które z dnia na dzień zostaną pozbawione znacznej części dofinansowania, 6

7 wygaszenia przyznanych przed 1 stycznia 2013 r. świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowe kryteria ustawowe dla osób wnioskujących o specjalny zasiłek opiekuńczy, co wiąże się z pozbawieniem części osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi świadczeń. 5. Praca w Komisjach Sejmowych i Grupach Parlamentarnych Nazwa komisji/podkomisji Od Do Funkcja Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Podkomisja stała do spraw rynku pracy Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 823) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 677), poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1417) Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk nr 1434) przewodniczący przewodniczący

8 Praca w grupach Parlamentarnych VII Kadencji Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych wiceprzewodniczący, Poselski Zespół Strażaków - wiceprzewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - członek, Parlamentarny Zespół ds. Węgla i Innych Surowców Energetycznych - członek, Parlamentarny Zespół Olimpijski - członek, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego- członek, Wielkopolski Zespół Parlamentarny członek, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej- członek. 8

9 Poseł Tadeusz Tomaszewski - Lider aktywności poselskiej w okręgu wyborczym 37 na forum Sejmu Wystąpienia Interpelacje Zapytania Pytania w spr. Bieżących Oświadczenia Suma Arndt Paweł PO Czarnecki Witold PiS Dolata Zbigniew PiS Grzeszczak Eugeniusz PSL Hofman Adam PiS Kwiatkowski Jacek TR Nowak Tomasz Piotr PO Poślednia Krystyna PO Tomaszewski Tadeusz SLD Dane opracowano na podstawie informacji zawartej na stronie aktywność Posłów w VII Kadencji do dnia r.

10 I. AKTYWNOŚĆ POSELSKA 1. Działalność biura parlamentarno - samorządowego Powiatowe biuro parlamentarno - samorządowe w Gnieźnie stanowi siedzibę główną BP, posiadającą filie terenowe, funkcjonujące w ramach okręgu Nr 37, zarządzane w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. przez kadrę 4 pracowników Biura Poselskiego, 26 asystentów społecznych, 2 współpracowników społecznych, 4 stażystów i 1 praktykantkę. 2. Siedziba Biura Poselskiego oraz Filie BP Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego ul. Chrobrego 40c, Gniezno tel. (61) , fax (61) KADRA: - Magdalena Szuba Dyrektor BP (pracownik BP), - Bartosz Wojciechowski Zastępca BP (pracownik BP), - Natalia Różewska stażystka od do ; umowa zlecenie, - Beata Kraska - stażystka od do ; umowa o dzieło, - Paulina Kurek praktykantka od do r., - społeczni współpracownicy Posła: Filia Biura Poselskiego w Śremie, ul. Przemysłowa 1 - Eugeniusz Siczyński - społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul.berwińskiego 1 -Stanisław Maćkowiak- społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego we Wrześni, ul. 3 Maja 4, tel Sylwester Jałoszyński - społeczny współpracownik Posła, Filia Biura Poselskiego w Słupcy, ul. Warszawska 58 tel. (63) Henryk Janiak - społeczny współpracownik Posła, - Edyta Morzyńska stażystka od do r., - Joanna Strojanowska stażystka od r., Filia Biura Poselskiego w Koninie, ul. Staszica 27 tel. (63) Paweł Piechocki Przewodniczący Rady Miejskiej SLD, Filia Biura Poselskiego w Turku, ul. 3 Maja 8 tel. (63) Andrzej Kwiatkowski społeczny współpracownik Posła Filia Biura Poselskiego w Kole, ul. ks. Opałki - Adrian Król społeczny współpracownik Posła

11 3. Asystenci społeczni oraz współpracownicy społeczni Posła 1. Stanisław Maćkowiak - Środa Wielkopolska 2. Piotr Marek Mieloch - Środa Wielkopolska 3. Joanna Adamczewska - Gmina Witkowo 4. Angelika Sobczak - Gmina Trzemeszno 5. Dawid Antkowiak - Gmina Trzemeszno 6. Elżbieta Janiak - Gmina Kłecko 7. Leszek Stawicki - Gmina Września 8. Grzegorz Banaszak - Gmina Września 9. Edmund Kubis - Gmina Września 10. Agnieszka Frąckowiak - Gmina Września 11. Adrian Król - Koło 12. Sławomir Malesza - Koło 13. Czesław Dykszak - Gmina Powidz 14. Joanna Strojnowska - Gmina Powidz 15. Janusz Pawlaczyk - Gmina Orchowo 16. Henryk Janiak - Gmina Słupca 17. Katarzyna Błaszczyk Grzelak- Gmina Słupca 18. Aneta Wawrzyniak - Śrem 19. Józef Sochacki - Gmina Grzegorzew 20. Bernardetta Wojciechowska - Gniezno 21. Bartosz Wojciechowski - Gniezno do r. 22. Stanisław Dolaciński - Gniezno 23. Julita Pawlak - Gniezno 24. Anna Stanowska - Gmina Łubowo 25. Patryk Koluch - Śrem 26. Natalia Różewska - Gmina Mieleszyn 27. Franciszek Kosicki - Gmina Pobiedziska 28. Paweł Piechocki - Konin 11

12 4. Radni SLD-powiat gnieźnieński Klub Radnych SLD w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego: 1. Zdzisław Kujawa - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do r. - radny do r. 2. Telesfor Gościniak - Przewodniczący Klubu do r. - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego od r. 3. Anna Wójcik Starczewska - Przewodnicząca Klubu od r. 4. Jerzy Imbierowicz 5. Marek Szóstak do r. 6. Jan Gorzelańczyk 7. Wojciech Jerzakowski 8. Zofia Komosińska od r. 9. Damian Sobczak od r. Klub Radnych SLD w Radzie Miasta Gniezna: 1. Stanisław Dolaciński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 2. Jan Budzyński - Przewodniczący Klubu 3. Czesław Kozielski 4. Łukasz Naczas 5. Halina Sajewska 6. Bartosz Wojciechowski 7. Tadeusz Purol Radni SLD w Radach Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego: Rada Gminy Gniezno 1. Marian Kaźmierczak 2. Henryk Kryściak Rada Gminy Kiszkowo 3. Zuzanna Modrak 12

13 Rada Miejska w Trzemesznie 4. Tadeusz Kostka 5. Zbigniew Matelski Rada Miejska Gminy Kłecko 6. Marek Libner Rada Gminy Niechanowo 7. Zdzisław Zieńczyk 8. Mariusz Urbaniak 5. Działania Biura Parlamentarnego udzielonych porad- W ramach działalności Powiatowego Biura Parlamentarno-Samorządowego bezpłatnie dyżury swoje pełnili specjaliści z zakresu poradnictwa prawnego, pomocy społecznej, odszkodowań polsko- niemieckich, pozyskiwania środków zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych. W okresie od w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. specjaliści udzielili 1092 porad,w tym: Porady prawne- Krzysztof Kaczorek spotkań - dotyczyły głównie porad z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy; Odszkodowania polsko- niemieckie - Władysława Wawrowska pełnomocnik Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - 47 porady, dotyczyły głównie wypełniania wniosków o przyznanie odszkodowań za deportację do pracy przymusowej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Deportowanych, przyznania uprawnień kombatanckich oraz organizacji turnusów rehabilitacyjnowypoczynkowych; Zarządzanie informacją w organizacjach pozarządowych Stanisław Dolaciński - 15 porad; Zarządzanie funduszami w UE Agnieszka Frąckowiak 16 porad; 13

14 Pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu i w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz rozliczania zadań publicznych Bernadeta Wojciechowska - 18 porad; Bezpłatne rozliczanie podatku od osób fizycznych PIT 150 osób w okresie od stycznia do kwietnia, Porady w zakresie zarządzania informacją w społecznościach lokalnych- Joanna Adamczewska - 56 osób. 6. Współpraca Biura Parlamentarno-Samorządowego z innymi instytucjami i organizacjami Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - w ramach realizacji zadań programowych: informacyjno-edukacyjnych, przedsięwzięć sportoworekreacyjnych - współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. Działania w/w koordynują powołane przez SMW we współpracy z samorządami oraz OHP: Gminne Centrum Informacji, Klub Pracy w Niechanowie ul. Gnieźnieńska 7, Niechanowo, Barbara Ostojska - Asystent Społeczny Posła, Klub Pracy w Witkowie ul. Dworcowa 6, Witkowo, tel Joanna Adamczewska - Asystent Społeczny Posła, Klub Pracy OHP Gminnego Centrum Informacji oraz Klub Integracji Społecznej w Kłecku ul. Gnieźnieńska 8, Kłecko, tel Elżbieta Janiak - Asystent Społeczny Posła Gminne Centrum Informacji Sieć /Klub Pracy w Gnieźnie/ ul. Chrobrego 40/41, Gniezno, tel Kinga Szyczeska, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 14

15 ul. Chrobrego 40/41, Gniezno, tel Agnieszka Frąckowiak-Asystent Społeczny Posła 7. Dyżury poselskie w powiatach okręgu nr spotkań / 344 osoby W okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. przeprowadzone zostały dyżury poselskie na terenie: Gniezna, Niechanowa, Witkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Kłecka, Śremu, Kiszkowa, Dąbrówki Kościelnej, Rybna Wielkiego, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Łubowa, Powidza, Brodnicy, Zaniemyśla, Miłosławia, Kołaczkowa, Pyzdr, Nekli, Strzałkowa, a także w Słupcy, Koninie, Turku oraz Koła. W tym czasie podczas 86 spotkań, przyjęto 344 osoby. Sprawy poruszane podczas dyżurów dotyczyły: opieki lekarskiej dla dzieci, stanu dróg gminnych i powiatowych, pozyskiwania źródeł finansowania na funkcjonowanie dla organizacji pozarządowych, w sprawie mieszkań będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, odszkodowania za wywiezienie do pracy przymusowej na terenie RP, uprawnień kombatanckich, prywatyzacji Orzechowskich Zakłaów Przemysłu Sklejek w Orzechowie, poszukiwania zatrudnienia, staży absolwenckich, przekwalifikowań wsparcie doradcze osób niepełnosprawnych w pozyskiwaniu środków PFRON na: zakup sprzętów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, zmian w systemie pomocy społecznej dot. opiekunów osób niepełnosprawnych, planowanej likwidacji Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, opłat związanych z wejściem w życie tzw.,,ustawy śmieciowej, obecności tłmacza języka migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, pomocy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozliczania podatku dochodowego PIT, 15

16 podwójnych opłat za przejazd autostradą Konin-Poznań po zjeździe na węźle Słupca w msc. Kąty, rejestracji organizacji w KRS,uzyskania statusu pożytku publicznego, niewypłacania odpraw po zwolnieniu z pracy bądź zaległych należności, pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizacji programów przeciwdziałania przemocy i pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem. 8. Interwencje interwencji społecznych - W ramach działalności biura w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. podjętych zostało 113 interwencji społecznych, z czego ważniejsze w VII Kadencji to m.in.: sprawy rodzinne, funkcjonowanie samorządu gminy, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, sprawa sytuacji mieszkaniowej i mieszkań socjalnych, możliwości dofinansowania z PFRON, sprawa zwolnień grupowych, utworzenie Niepublicznego Przedszkola,,Grzybek w Sokołowie, planowana likwidacja Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, funkcjonowanie zbiornika zaporowo-retencyjnego Jeziorsko, uzyskania dostępu do leków i ich odpłatność, nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, uzyskania uprawnień kombatanckich, modernizacji dróg krajowych oraz powiatowych, świadczenia emerytalne i rentowe. 9. Konferencje prasowe, wystąpienia w mediach - 30 konferencji prasowych - Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. w Biurze Poselskim w Gnieźnie, w jego Filiach oraz w siedzibach instytucji publicznych, organizacji pozarządowych zorganizowano 30 konferencji prasowych, w tym 16

17 w Gnieźnie, Koninie, Kole, Warszawie, Turku, Śremie, Radio Merkury Poznań, Radio Plus Gniezno, Radio Konin. 10. Spotkania z wyborcami spotkań około osób - W okresie od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. Poseł Tadeusz Tomaszewski odbył 415 spotkań, w których uczestniczyły około osób. Organizacje pozarządowe / Związki Zawodowe 162 spotkania z przedstawicielami organizacji: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (Gniezno, Kołaczkowo - gm. Witkowo, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Bieganowo, Klub Pracy Niechanowo, Klub Pracy Witkowo), GLKS PELIKAN Niechanowo, Gminny Klub Seniora Róża w Niechanowie, Gnieźnieńskie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, KIS Kłecko, KLTC Konin, Klub Jeździecki Zagórów, Klub Kolarski Tarnowo Podgórne, Klub Sportowy Gołańcz, Koło Gospodyń Wiejskich Budziłowo, Koło Gospodyń Wiejskich Obłaczkowo, KS Stella Gniezno,KS Tytan Gniezno,LKS Korona Bukowiec, LOK Września, LZS Kołaczkowo, LZS Ostrów Wlkp., LZS Środa Wlkp., LZS w Żerkowie, LZS Wągrowiec, LZS Zaniemyśl, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Poznań, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Karate, Polski Związek Łowiecki Koło Hubert Gniezno, Polski Związek Wędkarski Miłosław, Polskie Stowarszyszenie Diabetyków w Trzemesznie, PZD Gniezno, PZEiR Gniezno, PZEiR Witkowo, PZEiR Września, Rada Wojewódzka Ludowe Zespoły Sportowe Poznań, ROD w Kazimierzu Biskupim, Rodzinne Ogrody Działkowe (m.in. ROD im. K. Świerczewskiego w Witkowo, ROD Słupca, ROD im. M. Konopnickiej, ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp., ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie, ROD im. Leszka Białego Gniezno, ROD Wspólnota, ROD im.kilińskiego w Trzemesznie), SKFiT,,Chrobry-Gniezno (Skorzęcin), spotkanie z pielęgniarkami z Gniezna, Stowarzyszenie PROMYK (Gniezno, Dębnica, Witkowo), Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Trzuskołoniu, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Gnieźnie, Stowarzyszenie Księgowych w Gnieźnie, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne w Warszawie, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Stowarzyszenie SOS dla Gniezna, Stowarzyszenie Światowid, SZS Wielkopolska, TKKF Sieraków, Towarzystwo Miłośników Gniezna, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Towarzystwo Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego, TŻ Start Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy 17

18 Błyskawica, UKS Darter Gniezno, UKS Jarząbek, UKS Jelitowo,UKS Niechan, UKS Orły Cielimowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku Gniezno, Wielkopolska Izba Lekarska, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kombatatntów RP z Gniezna, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Poznań, WZINR Gniezno (Cielimowo), WZINR Poznań, ZHP Gniezno, Związek Inwalidów Wojennych Gniezno, Związek Inwalidów Wojennych Poznań, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Poselski Zespół Strażaków,Związki zawodowe przy ZOZ Gniezno, Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski Gniezno, Schronisko dla Bezdomnych "Pomocna Przystań", Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa w Grzybowie. OSP/Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 31 spotkań, w tym: ZW OSP Poznań, Zarząd Powiatowy ZOSP, OSP Niechanowo, OSP Witkowo, OSP Zdziechowa, OSP Ślesin, OSP Skorzęcin, OSP Słupca, OSP Goczałkowo- Gurówko, OSP Jarząbkowo, OSP Kłecko, OSP Węgierki, OSP Krzykosy, OSP Trzuskołoń, OSP Trzemeszno, OSP Kołaczkowo, Zarząd OSP w Poznaniu, Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP. Samorząd terytorialny 65 spotkań, w tym: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Miasto Gniezno, Sesja Rady Miasta Gniezna, Niechanowo, Gminna Rada Sportu w Niechanowie, Kiszkowo, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Środa Wielkopolska, Powidz, Konin, Starostwo Powiatowe w Koninie, Sesja Rady Powiatu w Koninie, Witkowo, Sesja Rady Miejskiej w Witkowie, Sesja Rady Miejskiej w Zagórowie, Strzałkowo, Łubowo, Nekla, Gołańcz, Stare Miasto, Łagów Lubuski, Brodnica, Rzgów, Straż Miejska w Gnieźnie, Rada Sołecka Ruchocinek, Rada Sołecka Żydowo, Rada Sołecka Malczewo, Rada Sołecka Kosmowo, Rada Sołecka Oleśnica, Rada Sołecka Niechanowo, Rada Sołecka Jaworowo, Rada Sołecka Wrzembórz, Rada Sołecka Bugaj, Rada Sołecka Lipie, Rada Sołecka Dąbrówka Kościelna, Rada Sołecka Strzyżewo Paczkowe, Rada Sołecka Goranin, Rada Sołecka Bieganowo, Sołectwo Mierzewo, Zebranie Wiejskie w Skotnikach, Zebranie Wiejskie Niechanowo, Rada Osiedla Stare Miasto w Gnieźnie, Rada Osiedla Kawiary - Osiniec w Gnieźnie, OSiR Trzemeszno, OSiR w Przybrodzinie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. 18

19 Administracja rządowa - 13 spotkań, w tym: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie, Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu, Agencja Nieruchomości Rolnych Poznań, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Gniezno. Struktury SLD - 76 spotkań, w tym: Zarząd Krajowy SLD w Warszawie, Rada Krajowa SLD Warszawa, Krajowa Komisja Rewizyjna SLD Warszawa, Konwencja Krajowa SLD Sosnowiec, Kongres Lewicy w Warszawie, Zarząd Wojewódzki SLD w Poznaniu, Rada Wojewódzka SLD Poznań, Zarząd Powiatowy Gniezno, Rada Miejska i Powiatowa SLD w Gnieźnie, Klub Radnych SLD Gniezno, Rada Powiatowa SLD Turek, Rada Powiatowa SLD w Słupcy, Koło SLD Straówka w Koninie, Brodnica, Kłecko, Konin, Koło, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Powidz, Września, Grodzisk Wlkp., Poznań, FM Gniezno, FMS Września, koło SLD Tysiąclecie, koło SLD Grunwald, II Pojedynek Sportowo Rekreacyjny Kół Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Gnieźnieńskiego Porozumienia Lewica Razem. Placówki oświatowe/uczelnie wyższe- 33 spotkania, w tym: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Gnieźnie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno Menadżerska Millenium w Gnieźnie, Kollegium Europejskie w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie,,,Nasza Szkoła w Pietrzykowie, I LO w Gnieźnie, AWF Poznań, Zespół Szkół w Niechanowie, Zespół Szkół w Powidzu, Zespół Szkół w Mieleszynie, Gimnazjum w Strzałkowie, I LO we Wrześni Forum Młodzieżowe, Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Gimnazjum Nr 1 we Wrześni, Gimnazjum Nr 2 w Turku, Szkoła Podstawowa w Targowej Górce, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gnieźnie, Młodzieżowa RM w Wągrowcu, Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Trzemesznie, Konferencja naukowa w Sejmie,,15-lecie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce w Sejmie RP. Placówki kulturalne 16 spotkań, w tym: GOK Niechanowo, Muzeum Początków Państwa Polskiego Gniezno, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Gniezno, Koniński Dom Kultury, MOK Gniezno, Dożynki na 19

20 terenie gmin okręgu (Dominowo, Niechanowo, Kłecko, Rybno Wielkie, Września, Czerniejewo, Jankowo Dolne). Podmioty gospodarcze 8 spotkań, w tym: Dom Rzemiosła Gniezno, GS SCH Niechanowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Razem Strzeszyn, PKO Bank Polski Oddział Gniezno, BGŻ Oddział Gniezno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wódki-Grzybowo. Spotkania upamiętniające ważne wydarzenia historyczne 6 spotkań, w tym: Rocznica Wyzwolenia Gniezna, uroczystości związane z obchodami Święta Pracy we Wrześni, uroczystości związane z wybuchem II Wojny Światowej, akcje promujące związanem z obchodami Dnia Flagi Narodowej oraz Świętem Konstytucji 3 Maja, akcja promująca wywieszanie falg narodowych podczas Święta Niepodległości. Inne - 5 spotkań, w tym: X Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Pyeongchang w Korei, Wielkopolski Kongres Sportu Powszechnego, wizyta parlamentarna na Ukrainie, wizyta studialna w Paryżu w ramach projektu PI- PWP CouveusePl, Mikołajkowy Mecz Charytatywny w piłce nożnej na rzecz S.C.R.K.,,Promyk Gniezno. W okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. podczas dyżurów, spotkań poselskich oraz wniosków podmiotów gospodarczych i samorządów zleconych zostało do przygotowania 83 opinii Biura Analiz Sejmowych, dotyczących m.in. 11. Rozstrzyganie problemów prawnych poprzez opinie i ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych - 83 analizy zlecone - procedury przekształcania dróg o znaczeniu obronnym w drogi krajowe, możliwości łączenia świadczeń emerytalnych, możliwości wypłacenia odsetek w przypadku wstrzymanej pomocy w wyniku wydanego orzeczenia o niepełnosprawności zmienionego przez Sad Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, interpretacji ustawy o systemie oświaty wzgl. form wychowania przedszkolnego, 20

21 możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez ośrodki sportu działające w formie zakładu budżetowego, świadczeń dla medalistów olimpijskich, regulacji prawnych dotyczących sportu osób niepełnosprawnych, możliwości odpowiedzialności majątkowej wolontariusza za zakres wynikający z umowy wolontariackiej, różnicą pomiędzy przewozami w celach turystycznych a regularnymi przewozami, interpretacji przepisów w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, możliwości sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym będącej własnością gminy aktualnemy dzierżawy użytkującemu grunt od 11 lat, rozwiązań prawnych i merytorycznych zawartych w projektach ustaw dotyczących prawnej regulacji funkcjonowania ogrodów działkowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012, w sprawie możliwości zapłaty faktury w terminie powyżej 90 dni w świetle obowiązujących przepisów podatkowych. III. INICJATYWY POSELSKIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 1. Imprezy integracyjno-sportowe osób - 1) VI Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi o Puchar Wójta Gminy Niechanowo 17 luty 2013r. Niechanowo. Celem imprezy była popularyzacja aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminnego, organizacji pozarządowych i klubów sportowych. W rywalizacji sportowej połączonej z integracją sołectw oraz całych rodzin wzięło udział 9 zespołów i ok. 300 mieszkańców gminy. 2) XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 21

22 i Starostów w Tenisie Stołowym - 23 luty 2013r. Witkowo. Uczestnikami rozgrywek byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu województwa wielkopolskiego, dla których rozgrywki zostały przeprowadzone w 3 kategoriach: radnych, wspólnej kategorii dla pań i kategorii wójtów, burmistrzów i starostów. Łącznie w imprezie udział wzięło ok. 100 uczestników, z czego ponad 70 samorządowców z 18 gmin i 8 powiatów z terenu Wielkopolski. Nie zabrakło dobrej zabawy, emocji i stojących na wysokim poziomie pojedynków. 3) XVIII Integracyjna Spartakiada Sportowo Rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy 13 kwietnia 2013r. Gniezno, 30 kwietnia 2013r. Niechanowo i 14 czerwca 2013r. Witkowo. Celem organizowanych spartakiad była popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wśród dzieci i młodzieży sprawnej inaczej oraz osób zdrowych, wyrabianie nawyku aktywnego wypoczynku, integracja oraz aktywizacja środowisk do systematycznego działania w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i rekreacji. Łącznie w imprezach udział wzięło około 500 uczestników. 4) XVII Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych SPORT UŚMIECH ZABAWA 27 kwietnia 2013r. Trzemeszno. Celem organizowanej spartakiady była aktywizacja Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci oraz młodzieży szkół podstawowych, a także gimnazjów, popularyzacja idei olimpijskiej oraz wiedzy na temat działalności UKS i MDP. Łącznie w imprezie udział wzięło około 300 uczestników. 5) Rodzinny Festyn sportowo-rekreacyjny,,majówka - 1 maja 2013r. w Gnieźnie na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. 3 Maja. Organizatorzy przygotowali dla uczestników imprezy liczne atrakcje m.in. występ zespołu muzycznego oraz spektakl edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa pt. Dyzio na drodze, gry i zabawy dla dzieci, pokaz pierwszej pomocy 22

23 przedmedycznej strażaków z OSP Witkowo oraz spotkanie z paniami funkcjonariuszkami z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Przeprowadzono konkurencje rekreacyjno sportowe. Poseł Tadeusz Tomaszewski przeprowadził także konkurs wiedzy o symbolach narodowych, zapisach Konstytucji RP i funkcjonowaniu władz samorządowych a zwycięzcom wręczył książeczki Konstytucje RP wydane w 2013r. Na festynie zebrało się około osób. 6) Regionalny Festyn Sportowo Rekreacyjny dla Seniorów Sport receptą na zdrowie 14 maja 2013r. Kłecko. Na hali sportowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kłecku spotkali się seniorzy reprezentujący takie organizacje społeczne i pozarządowe: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Kulturalne Promyk w Kiszkowie i Trzemesznie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie, Trzemesznie, Witkowie i Kłecku, Polski Związek Niewidomych, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie i Klub Seniora Róża w Niechanowie. Uczestnicy zmagali się w różnych konkurencjach sportowo rekreacyjnych oraz konkursach wiedzy turystyczno krajoznawczej oraz w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Łącznie w imprezie udział wzięło około 230 uczestników. 7) Obóz sportowo-rekreacyjny TKKF w Sierakowie 20 osobowa grupa Seniorów z organizacji pozarządowych powiatu gnieźnieńskiego przebywała na obozie zorganizowanym przez Zarząd Główny TKKF w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Sierakowie. Uczestnicy obozu mieli możliwość skorzystania z zajęć nordic walking, tańca i aerobiku, zajęć usprawniających na basenie, warsztatów malarskie w plenerze, zajęć rękodzieła artystycznego, spacerów i wycieczek po okolicy. 8) XXIII Ogólnopolski Bieg Niechana - 24 maja 2013 r. w Niechanowo. W rywalizacji uczestniczyło prawie 800 uczestników, w tym dzieci i młodzież z 16 szkół podstawowych i z 14 gimnazjów województwa wielkopolskiego. Biegi odbyły się w 6 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. 23

24 9) Regionalna Spartakiada Na sportowo i rodzinnie z okazji Dnia Matki i Dziecka w Bieganowie oraz Budziłowie 1 czerwca 2013r. Bieganowo oraz 2 czerwca 2013r. Budziłowo. Podczas festynów przeprowadzono konkurencje rekreacyjno sportowe, m.in. rzucano woreczkami do kosza, grano w kręgle, w kości, przeciągano linę. Sporo emocji wzbudziła konkurencja: rzut kaloszem pań i panów, w której toczyła swe potyczki młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, dorośli i maluchy. Uczetnikami imprez były dzieci, młodzież i dorośli, w tym seniorzy. Łącznie ok. 500 osób. 10) Rodzinne Festyny Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Mierzewie, Mąkownicy oraz Ruchocinku 1 czerwca 2013r. Mierzewo, 13 czerwca 2013r. Mąkownica oraz 5 czerwca 2013r. Ruchocinek. Podczas festynów dzieci oraz młodzież miała okazję rywalizować w konkurencjach sportowo rekreacyjnyc, m.in. na gazecie, z balonami, hula hop, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, ringo, mini hokej. Dużą niespodzianką dla dzieci były zamki dmuchane, a także malowanie twarzy. Nagrodami dla zwycięzców były pamiątkowe medale oraz słodkie upominki ufundowane przez rodziców. W imprezach uczestniczyło łącznie ok. 350 osób. 11) XXI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich maja 2013r. Gniezno. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie zorganizowało XXI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Uczestnikami zlotu byli nauczyciele i uczniowie 44 szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z całej Polski, a także zaproszeni goście. W imprezie uczestniczyło 148 przedstawicieli szkół sienkiewiczowskich, 9 zaproszonych gości związanych z postacią H. Sienkiewicza, uczniowie i nauczyciele SP 6 oraz rodzice uczniów. 12) XIV Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów 23 czerwca 2013r. Biegnowo. W Pojedynku uczestniczyło 10 drużyn reprezentujących 3 gminy. Ponadto w konkurencjach w kategorii sołtysów wystąpiło 17 liderów/sołtysów poszczególnych wsi z 4 gmin. Podczas imprezy organizatorzy zapewnili 24

25 przybyłym liczne towarzyszące zawodom atrakcje tj.: zamki i in. urządzenia dmuchane dla dzieci, grochówkę, kiełbasę z grilla,wyroby Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni. Łącznie w imprezie udział wzięło około 1000 uczestników. 13) Liga gminna szóstek piłkarskich,,nie piję Nie biorę Z inicjatywy posła Tadeusza Tomaszewskiego od kilku lat na terenie gminy Niechanowo organizowane są rozgrywki piłkarskie. Organizatorem rozgrywek w 2013 roku był Gminny Ludowy Klub Sportowy,,PELIKAN na zlecenie Wójta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ligę rozegrano systemem turniejowym. Łącznie odbyło się 12 turniejów w Mierzewie, Malczewie, Jelitowie, Czechowie, Szczytnikach Czerniejewskich, Jarząbkowie i 6- krotnie na boisku,,orlik w Cielimowie, rozegrano 119 meczy, w których uczestnicy strzelili 555 bramek. We wszystkich turniejach wzięło udział ponad 200 zawodników, a w festynach towarzyszących rozgrywkom ponad 1,5 tysiąca mieszkańców gminy. 14) I Memoriał im. Stanisława Noconia Jelitowo, 29 czerwca 2013r. Z inicjatywy Posła rozegrano turniej szóstek piłkarskich I Memoriał im. Stanisława Noconia ś.p. Sołtysa Jelitowa wielokrotnego organizatora imprez sportowych i kulturowych. Turniej stanowił imprezę towarzyszącą festynu sportoworekreacyjnego zorganizowanego przy boisku piłkarskim w Jelitowie. W turnieju wzięło udział 7 drużyn. W ramach festynu sportowego dzieci i rodzice rywalizowały w 12 konkurencjach m.in. zabawie w króla strzelców, rzucie kaloszem, strzelaniu z wiatrówki, slalomie piłkarskim czy rzucie lotką. Łącznie ok. 300 uczestników. 15) Półkolonie w miejscu zamieszkania lipiec/sierpień 2013r. W akcji letniego wypoczynku Sport Uśmiech Zabawa 2013 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy pomocy partnerów akcji zorganizowało półkolonie dla ok. 677 dzieci i młodzieży na terenie miasta Gniezna (135 dzieci i 10- osobowa kadra), gmin Witkowo (90 dzieci i 7-osobowa kadra), Niechanowo (200 dzieci i 13-osobowa kadra), Kłecko (152 dzieci i 16-osobowa kadra) oraz Gołańczy (100 dzieci i 11-osobowa kadra). 25

26 16) Regionalna Spartakiada Półkolonii,,Sport-Uśmiech-Zabawa w Gnieźnie 30 lipca 2013r. Gniezno. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało w Gnieźnie na kompleksie boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 Regionalną Spartakiadę Półkolonii Sport Uśmiech Zabawa 2013r. W imprezie udział wzięło ok uczestników aktywnie wypoczywających w ramach Półkolonii oraz zorganizowanych grup ze środowisk lokalnych z terenu województwa wielkopolskiego, w tym z miejscowości: Gniezna, Mąkownicy, Ruchocinka, Mielżyna, Niechanowa, Jarząbkowa, Gurówka, Trzuskołonia, Ułanowa, Kłecka, Michalczy, Dębnicy oraz zaproszone dzieci z Bieganowa-Wszemborza, Goranina, Solca i Targowej Górki.. 17) Festyn podsumowujący akcję letniego wypoczynku dla dzieci z terenu miasta Gniezna Półkolnie Sport Uśmiech Zabawa W imprezie udział wzięło 135 dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach na terenie 5 gnieźnieńskich placówkek. Spotkanie było świetną okazją do wspomnień oraz podsumowania niezapomnianych chwil. Podczas festynu każda grupa półkolonistów zaprezentowała swój autorski program artystyczny, który spotkał się z gorącym aplauzem koleżanek i kolegów oraz zaproszonych gości. 18) Wymiana młodzieży z Polski i Niemiec Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan jest od wielu lat partnerem wymiany młodzieży z Poznania oraz miasta Krefeld. W 2013 roku uczestniczyła w niej 30- osobowa grupa młodzieży z Polski i Niemiec. Młodzież uczestnicząca w tym projekcie 21 września 2013 przebywała w Gnieźnie, zwiedzała Gniezno oraz zaprezentowała się gnieźnieńskiej publiczności na scenie EsTeDe w przedstawieniu będącym efektem wspólnych warsztatów,,przez sztukę teatru do wolności. Występ młodych artystów z Poznania i Krefeld poprzedził I Wojewódzki Festiwal,,Warsztat też śpiewa. 19) Jesienne Grzybobranie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan - 22 września 2013r. w Górnych Grądach (gmina Pyzdry) i 6 października 2013r. w Gołabkach (gmina Trzemeszno). 26

27 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało dla społeczności powiatu wrzesińskiego oraz gnieźnieńskiego grzybobranie. Po 4 godzinach intensywnych poszukiwań zawodnicy wracali z lasu z wypełnionymi koszami okazów. Grzybobranie miało wymiar edukacyjny, gdyż doświadczeni Grzybiarze wskazywali zawodnikom grzyby jadalne, a także i te, których należy się wystrzegać. A ponadto integracyjny, który skupił przy realizacji zadania osoby w każdym wieku - w liczbie ok. 160 uczestników. 20) Bieg Osiedla Winiary - 28 września 2013r. w Gnieźnie na osiedlu Jagiellońskim. Organizatorami zawodów była Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rada Osiedla Winiary i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W biegach wzięło udział około 458 uczestników począwszy od przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 192 rodzin w Biegu Rodzinnym. Łącznie w imprezie uczestniczyło ok osób. 21) XVII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 12 października 2013r. Witkowo. Celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród "sprawnych inaczej", aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji osób zdrowych i niepełnosprawnych, wyrabianie nawyku aktywnego udziału w sportowych imprezach rekreacyjnych mieszkańców miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych "sprawnych inaczej". W turnieju uczestniczyło ok. 330 uczestników. 22) II Regionalne Zawody Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w Tenisie Stołowym 8 grudnia 2013r. Niechanowo. Łącznie w imprezie udział wzięło ponad 70 uczestników z terenu województwa Wielkopolskiego. Rozgrywki przeprowadzono w podziale na trzy grupy: sołtysi do 50 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz wspólna kategoria kobiet. W klasyfikacji indywidualnej każdy z finalistów otrzymał pamiątkowy medal. 27

28 Obok głównych zawodów przeprowadzony został również Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 23) XIX Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Gniezno. Celem imprezy była integracja środowisk sprawnych inaczej o różnym stopniu niepełnosprawności, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz popularyzacja i kultywowanie imprez obrzędowych dotyczących świąt Bożego Narodzenia. Impreza organizowana była dziewiętnasty rok z rzędu i na trwałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Impreza gwiazdkowa adresowana była dla 300 dzieci niepełnosprawnych, głównie z rodzin o niższym statusie materialnym, z miasta Gniezna i wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego. 24) X Cykl Spartakiad Integracja na Sportowo i Świątecznie Łącznie zorganizowano w terminie od 1 do 21 grudnia 2013 roku na terenie powiatów wrzesińskiego oraz gnieźnieńskiego 21 imprez. W zadaniu udział wzięło 3003 osób, spośród których 1909 osobom przekazano paczki świąteczne (wśród nich były dzieci, młodzieży, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy). 2. Projekty wspierające, aktywizujące oraz inetegrujące społeczność lokalną osób - 1),,Wyprawka szkolna 2013 Przy wsparciu sponsorów i darczyńców Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan ufundowało 50 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu 6 gmin powiatu gnieźnieńskiego. Uroczyste wręczenie wyprawek odbyło się 26 sierpnia 2013 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Koszt jednej wyprawki wynosił ok. 100 zł. Łącznie pięćdziesiąt rodzin, które otrzymały wyprawki wychowuje 171 dzieci. 28

29 2) Zajęcia sportowe dla uczniów Pływanie recepta na sukces. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie oraz samorządów Gmin Witkowo, Niechanowo i Łubowo w terminie od kwietnia do grudnia 2013 roku zrealizowało po raz trzeci projekt zajęć sportowych dla uczniów pn. Pływanie receptą na sukces. W zajęciach wzięło udział 90 uczestników. 3) "Kuchnia Wielkopolska - wczoraj i dziś" Dąbrówka Kościelna Rada Sołecka w Dąbrówce Koscielnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w ramach programu "Działaj Lokalnie VII" Stowarzyszenia Światowid w Łubowie zorganizowała warsztaty, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z tajnikami Kuchnii Wielkopolskiej. Łącznie w przedsięwzięciu udział wzięło 40 osób. 4) Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu pod nazwą Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Klub Integracji Społecznej w Kłecku. Celem działalności KIS jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. Wsparciem w ramach zadania publicznego w 2012r. objętych zostało 40 osób, w przedziale wiekowym od 20 lat do 50+, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start zawodowy. Z zatrudnienia wspierającego (socjalnego) u pracodawcy na lokalnym rynku pracy w 2013 roku skorzystało 6 osób, w tym: Zajazd Kłeckowianka w Kłecku - 3 osoby, w tym 3 kobiety Piekarnia w Kłecku - 2 osoby, w tym 2 mężczyzn Przewozy MILE w Kłecku - 1 osoba, w tym 1 kobieta 29

30 Pracodawcy zatrudnili uczestników projektu na 12 m-cy na umowę o pracę. Klub Integracji Społecznej monitorując pozostałych uczestników projektu posiada informację dotyczącą powrotu na rynek pracy 5 osób : zakład budowlany, opiekun osoby zależnej, pracownik produkcyjny. Stanowi to około 28% zatrudnionych uczestników projektu. W 2013 roku Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wystąpiło z kolejną aplikacją projektową Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. W ramach zadania publicznego objętych zostało 30 osób nieaktywnych zawodowo, w przedziale wiekowym od 18 bezrobotnych, do 50+, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start zawodowy. Zadanie podzielone zostało na dwie części : pierwsza realizowana w terminie 1 czerwca 2013 r. - 31grudzień 2013 r. dotyczyła wsparcia : ogólnego - poprzez, warsztaty aktywnych form poszukiwania pracy, warsztaty z psychologiem, pracownikiem socjalnym, indywidualne spotkania ze specjalistą rynku pracy, psychologiem, pracownikiem socjalnym, podstawy przedsiębiorczości, zawodowego fryzjer, masarz-wędliniarz, warsztaty kosmetyczne, warsztaty florystyczne W trakcie realizacji zadań programowych oraz przy realizacji projektów w 2013 roku 146 osób podpisało umowy o dzieło i umowy zlecenie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan oraz zostało podpisanych 30 ryczałtów sędziowskich. 3. Projekty, Seminaria, Doradztwo, Szkolenia 40 osób - 1) Spotkanie informacyjno szkoleniowe dla kadry wychowawczo kierowniczej pracującej podczas akcji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Półkolonie Sport Uśmiech Zabawa

31 Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas trwania wypoczynku, a także aktualnymi przepisami prawa. Poszczególne bloki tematyczne spotkania prowadzili przedstawiciele Kuratorium Oświatowego w Poznaniu, Policji, Straży Pożarnej oraz SANEPID-u w Gnieźnie. Po zakończeniu szkolenia kadra otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w spotkaniu. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 25 osób. 2) Spotkanie podsumowujące akcję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Półkolonie Sport Uśmiech Zabawa Podczas spotkania została podsumowana akcja letniego wypoczynku dla dzieci, przedstawiono program całego przedsięwzięcia, podziękowano całej kadrze wychowawców i wolontariuszy, osobom pracującym przy projekcie, a także wszystkim jednostkom współpracującym oraz wspomagającym realizację półkolonii. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 15 osób. 4. Konkursy osoby - 1) XVIII Edycja Konkursu Wiedzy Gmina Niechanowo - Historia i Współczesność - maj 2013r. szkoły gminy Niechanowo Organizatorami Konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, GCI - Klub Pracy w Niechanowie wspólnie z Wójtem Gminy Niechanowo. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klasach gimnazjalnych z terenu gminy Niechanowo. W pisemnych eliminacjach wzięło udział 293 uczniów. Celem konkursu było zapoznanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z historią oraz dorobkiem społeczno -gospodarczym gminy, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej roli i znaczenia samorządu terytorialnego, wiejskiego i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy, sprawdzenie poziomu wiedzy obywatelskiej uczniów, rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej oraz popularyzacja wiedzy o kompetencjach konstytucyjnych Sejmu, Senatu, Rządu oraz Prezydenta RP. Zwycięzcy od organizatorów otrzymali roczne stypendia, w tym zwyciezca w grupie gimnazjalistów o wartości 1500 zł ufundowane przez posła Tadeusza Tomaszewskiego. 31

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo É» µ ²±½² Ì«²» Õ ó Í µ-m б¼ ± ½ ɼ² «ç³ ½ îððè ±µ«± ±» Ù ³² «³ É µ±» ±¼¾ m 6 ± g «¾»«± É» µ ²±½² Ì«²» Õ ó µ-m ±¼ ± ½»»²«Ù³ ² Ó ò É ³»» 6 «¼ m ² ³m±¼ «½ ² ±»» µ-m ±¼ ± ½ óò î Ò í É µ± ôó» a ² Ù± µ± ò ³»

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Wybory organów sołectw i osiedli

Wybory organów sołectw i osiedli ÈÊ Ú ² m É» µ» Ñ µ» g»½ ²» б³±½ ôé µ± ± îððé ó œõ± ³ ½ ²» Ù ²»ÿÿÿŒ Ó m± : ²» ²»» ² Ö» ² ³ ± ±¾ ³ ¼»m»³Œ Ó ½» Ð «Ì»¹± ±½ ² ÈÊ Ú ² m É» µ» Ñ µ» g»½ ²» б³±½ ±¼¾ m 6 ²»»²» Ù³ ² Ó É µ± ± ¼² «ïì ½ ² îððé ò

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Warszawa, grudzień 2010 r. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 nr 2 (87)

czerwiec 2010 nr 2 (87) ISSN 1731-8408 czerwiec 2010 nr 2 (87) Słońce, lato, wakacje taka energetyczna aura sprzyja licznym wydarzeniom kulturalnym i nie tylko. W powiecie konińskim zaroi się od wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/306/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29.09.2014r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Autor opracowania: Ewa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie miasta - 2009 -

RAPORT o stanie miasta - 2009 - RAPORT o stanie miasta - 2009 - (stan na 31 grudnia 2009 r.) Tarnów 2010 r. Zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Prochot-Józefów Angelina Słomska Raport o stanie miasta za 2009 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo