(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190312"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl7 E05B 15/02 (54) Zaczep zamka (23) Pierwszeństwo z wystawy: ,PL,MTP BUDMA (73) Uprawniony z patentu: Gawron Wojciech, Częstochowa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 15/01 (4 5) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 11/05 (72) Twórcy wynalazku: Wojciech Gawron, Częstochowa, PL PL B1 (57) 1. Zaczep zam ka kątowy wykonany z metalowej blachy przeznaczony dla furtek, bram lub innych drzwi o metalowej oprawie drzwi I mocowany do nich w sposób niedemontowany bez naruszenia spoistości materiału zaczepu zam ka lub elementów do niego przylegających, znamienny tym, że górne ramię zaczepu zamka (1) i dolne ramię zaczepu zamka (7) mają po jednej krawędzi wklęsłej (14) wgłąb materiału, a osie wklęsłości przebiegają w osi podłużnej otworów pod elementy funkcyjne zamka, to jest otwór dla zapadki zamka (2) 1 otwór dla zasuw'ki zamka (5). FIG.1

2 Zaczep zamka Zastrzeżenia patentowe 1 Zaczep zamka kątowy wykonany z metalowej blachy przeznaczony dla furtek, bram lub innych drzwi o metalowej oprawie drzwi i mocowany do nich w sposób niedemontowany bez naruszenia spoistości materiału zaczepu zamka lub elementów do niego przylegających, znamienny tym, ze górne ramię zaczepu zamka (1) i dolne ramię zaczepu zamka (7) mają po jednej krawędzi wklęsłej (14) wgłąb materiału, a osie wklęsłości przebiegają w osi podłużnej otworów pod elementy funkcyjne zamka, to jest otwór dla zapadki zamka (2) i otwór dla zasuwki zamka (5). 2. Zaczep zamka według zastrz. 1, znamienny tym, że w części środkowej długości zaczepu zamka w przekroju nieprzechodzącym przez otwory pod elementy funkcyjne zamka, to jest przez otwór dla zapadki zamka (2) i otwór dla zasuwki zamka (5) ma kształt kątownika, przy czym ramię zaczepu zamka niemające otworów, będące przylgą oporową (4) dla drzwi jest wygięte w przeciwną stronę aniżeli wygięcia stanowiące osłony elementów funkcyjnych zamka to jest osłonę dla otworu dla zapadki zamka (3) i osłonę otworu dla zasuwki zamka (6) powstałe z blachy naciętej dla otworów (2) i (5). 3. Zaczep zamka według zastrz. 1, znamienny tym, ze w części środkowej długości zaczepu zamka w przekroju nieprzebiegającym przez otwory (2) i (5) pod elementy funkcyjne zamka ma kształt kątownika, przy czym ramię zaczepu zamka niemające otworów i stanowiące przylgę oporową (4) drzwi jest wygięte w przeciwną stronę do powierzchni czołowej (8) zaczepu zamka niz ramiona zaczepu zamka górne (1) i dolne (7). 4 Zaczep zamka według zastrz. 1, znamienny tym, ze w miejscu przejścia od przekroju w kształcie kątownika do przekroju płaskownika, to jest w m iejscu granicy powierzchni czołowej (8) zaczepu zam ka i ram ienia górnego (1) oraz ram ienia dolnego (7) posiada poprzeczne wcięcia (13). 5 Zaczep zamka według zastrz. 1, znamienny tym, ze otwór dla zapadki zamka (2) i otwór dla zasuwki zamka (5) posiadają osłony (3) i (6) powstałe przez nacięcia blachy na trzech krawędziach otworów (2) i (5), a same osłony dla zapadki zamka (3) i dla zasuwki zamka (6) są wygięte wzdłuz nie naciętej krawędzi otworów na stronę przylgi oporowej (4) drzwi. * * * Przedmiotem patentu jest zaczep zamka kątowy, przeznaczony głównie dla furtek, bram lub innych drzwi o futrynach metalowych, lub z bocznymi słupkam i metalowymi. Znane i powszechnie stosowane są zaczepy zamka płaskie i kątowe. Zaczepy płaskie przeznaczone są do drewnianych ościeżnic drzwiowych współpracujących ze skrzydłami bezprzylgowymi, oraz do skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych. Zaczepy kątowe przeznaczone są do drewnianych ościeżnic kątowych z wrębem, współpracujących ze skrzydłami przylgowymi. Wadą dotychczasowych zaczepów zamka jest ich ograniczone stosowanie w zasadzie do drewnianych ościeżnic drzwiowych. W przypadku furtek, bram lub innych drzwi o futrynach metalowych istnieją różne sposoby, metody i wykonywanie zaczepów zamków, z których najczęstsze to wykonywanie otworów bezpośrednio w metalowych ościeżnicach drzwiowych dla zapadki i zasuwki zam ka, oraz dodatkowe wykonywanie przylgi dla zatrzym ania w wyznaczonym położeniu zam knięcia furtkę, bramę, lub drzwi. Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zaczepu zamka spełniającego wymogi prostej budowy, niezawodności działania, montażu przez spawanie do metalowych obudów drzwi, furtek i bram, oraz aby podczas samego montażu istniała prosta regulacja szczeliny między zaczepem zamka i drzwiami lub furtką. Cel ten został zrealizowany w rozwiązaniu kątowego zaczepu zamka według wynalazku w ten sposób, ze górne ramię zaczepu zamka i dolne ramię zaczepu zam ka m ają po jednej

3 krawędzi wklęsłej wgłąb materiału, a osie wklęsłości przebiegają w osi podłużnej otworów pod elementy funkcyjne zamka, to jest otwór dla zapadki zamka i otwór dla zasuwki zamka. W części środkowej długości zaczepu zamka w przekroju nieprzebiegającym przez otwory pod elementy funkcyjne zamka, zaczep zamka ma kształt kątownika, przy czym ramię zaczepu zam ka niem ające otworów, będące przylgą oporow ą dla drzwi je st wygięte w przeciwną stronę aniżeli wygięcia stanowiące osłony elementów funkcyjnych zamka powstałe z blachy naciętej dla otworów. W części środkowej długości zaczepu zamka w przekroju nieprzebiegającym przez otwór dla zapadki zamka i przed otwór dla zasuwki zamka zaczep ma kształt kątownika, przy czym ramię zaczepu zamka stanowiące przylgę oporową drzwi jest wygięte w przeciwną stronę do powierzchni czołowej zaczepu zamka niz ramię górne i ramię dolne zaczepu zamka. W m iejscu przejścia od przekroju w kształcie kątownika do przekroju płaskownika, to jest w miejscu granicy powierzchni czołowej zaczepu zamka i ramienia górnego oraz ramienia dolnego posiada poprzeczne wcięcia. Otwór dla zapadki zamka i otwór dla zasuwki zamka posiadają osłony powstałe przez nacięcia blachy na trzech krawędziach otworów, a same osłony dla zapadki zamka i zasuwki zamka są wygięte w zdłuz nie naciętej krawędzi otworów na stronę przylgi oporowej drzwi. K onstrukcja zaczepu zam ka kątowa przeznaczona je st do zam ocow ania przez przyspaw ane do powierzchni słupków metalowych, lub do metalowych obudów drzwi. Zaczep zamka kątowy przez swą konstrukcję może być stosowany zarówno do lewych jak również do prawych drzwi, a jego nierozłączną częścią jest przylga oporowa drzwi. Podczas montażu reguluje się przez odginanie ram ion szczelinę między zaczepem zam ka i drzwiami. Przedm iot w ynalazku w przykładzie wykonania je st przedstaw iony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zaczep zamka w widoku z przodu, gdzie pokazano czołowe szersze ramię kątownika, fig. 2 - zaczep zamka w widoku bocznym z przylgą oporową drzwi, osłonami otworów dla zapadki i dla zasuwki, oraz zaznaczeniem możliwości odginania ramienia górnego i ramienia dolnego, fig. 3 - widok perspektywiczny zaczepu zamka, i fig. 4 - przekrój zaczepu zam ka z zaznaczeniem m ocowania zaczepu zam ka przyspaw anego odgiętym ram ieniem do słupka furtki z zam kniętym zamkiem w zaczepie zamka. Rysunek pokazuje zgodnie z wynalazkiem zaczep zam ka kątowy. W przekroju poprzecznym zaczep zam ka m a kształt kątownika o nierównych ram ionach. Szersze ramię kątownika jest dłuzsze o taką długość, jaką stanowią górne ramię zaczepu zamka 1 i dolne ramię zaczepu zamka 7, oraz wcięcia poprzeczne 13 z obydwu stron każdego ramienia 1 i 7, które ułatw iają odginanie tych dwu ram ion pod żądanym kątem w zalezności od wymaganej odległości zaczepu zamka od słupka ogrodzenia 10. To ramię kątownika stanowiące powierzchnię czołową zaczepu zamka 8 z otworami funkcyjnymi wykonanymi w ten sposób, że otwór dla zapadki zamka 2 i otwór dla zasuwki zamka 5 nacięte są na trzech bokach, a blacha otworów odgięta jest w kierunku, w którym wygina się ramiona zaczepu zamka 1 i 7. Odgięta blacha stanowi osłonę zapadki zamka 3 i osłonę zasuwki zamka 6. Powierzchnia czołowa zaczepu zamka 8 ma na całej długości lekkie odgięcie 15 wzdłuż linii łączącej wewnętrzne krawędzie wcięć poprzecznych 13, natom iast po drugiej stronie w zdłuz linii łączącej w ew nętrzne kraw ę- dzie wcięć poprzecznych 13 znajduje się odgięta przylga oporowa 4 zaczepu zamka dla drzwi. Przylga oporowa 4 zaczepu zamka jest krótsza od czołowej powierzchni zaczepu zamka 8 o długość obydwu ramion zaczepu zamka 1 i 7 oraz o głębokość wcięć poprzecznych 13 górnego i dolnego. Przylga oporowa 4 zaczepu zamka stanowi ogranicznik ruchu furtki, lub drzwi, ustawiając je w granicznym położeniu tak, ażeby było możliwe zanikniecie furtki, lub drzwi za pom ocą zamka 11 i zasuwki zamka 12 znajdującego się w furtce lub w drzwiach. Obydwa ram iona zaczepu zamka, ramię górne 1 i ramię dolne 7 m ają na krawędzi dolnej dla ram ienia 7 i górnej dla ramienia 1 wcięcia 14, których osie przebiegają w osi otworów funkcyjnych zaczepu zamka, to jest w osi otworu dla zapadki 2 i w osi otworu dla zasuwki 5 zamka. Tak skonstruowany zaczep zamka kątowy może być stosowany zarówno do drzwi otwieranych w lewo, jak również do drzwi otwieranych w prawo przez obrót zaczepu zamka przed zam ontowaniem o 180 wokół punktu ciężkości zaczepu zamka.

4 Montaż zamka do metalowego słupka furtki lub drzwi polega na odgięciu o odpowiedni kąt w kierunku odwrotnym do przyłgi oporowej drzwi 4, a zgodnym z odgiętymi osłonami zapadki 3 i zasuwki 6 w zalezności od potrzeby górnego ramienia zaczepu zam ka 1 i dolnego ramienia zaczepu zam ka 7, co ułatw iają dwustronne wcięcia poprzeczne 13 przy każdym ramieniu zaczepu zamka 1 i 7. Po odpowiednim wygięciu obydwu ramion zaczepu 1 i 7, ustawieniu zaczepu wykorzystując wcięcia ramion zaczepu 14 górnego i dolnego następuje przyspaw ane zaczepu do metalowego słupka ogrodzenia 10, do którego przyspawa się również osłonę zapadki zamka 3 i osłonę zasuwki zamka 6. Konstrukcja zaczepu kątowa znacznie upraszcza zarówno samo wykonanie otworów pod elementy funkcyjne zamka jak również przylgi oporowej dla drzwi. Monolityczny zaczep zamka z przylgą oporow ą drzwi wymaga przed montażem tylko wygięcia pod odpowiednim, żądanym kątem obydwu odginanych ramion zaczepu zam ka i p rzy sp aw an a go do metalowych słupków, oraz przyspawania odgiętych osłon zapadki i zasuwki, co zapewnia trwałe, bezpieczne i niezawodne użytkowanie zaczepu zam ka według wynalazku.

5 FIG.3 FIG. 4

6 FIG.1 FIG.2 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116005 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2000 (19) PL (n)63061

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BAMAR-POL D. Błacha Sp.j., Opole, PL E06B 9/40 (2006.01) E06B 9/80 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BAMAR-POL D. Błacha Sp.j., Opole, PL E06B 9/40 (2006.01) E06B 9/80 (2006. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113575 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2002 (19) PL (n)62272 (13) Y1 (51) IntCI. E06B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 180495 (13) B1

(19) PL (11) 180495 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 317557 (22) Data zgłoszenia: 18.12.1996 (19) PL (11) 180495 (13) B1 (51) IntCl7 E02D 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09 PL 213775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384895 (51) Int.Cl. B41F 27/06 (2006.01) B41F 27/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62688. HOBES, spol. s r.o., Horni Benesov, CZ E05B 15/08 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113539 (22) Data zgłoszenia: 22.09.2002 (19) PL (11)62688

Bardziej szczegółowo

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych Montaż zamków wpuszczanych i nawierzchniowych Przygotowanie Zamki do drzwi ze względu na mocowanie w drzwiach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zamki wpuszczane, zamki wierzchnie. Zamki wpuszczane

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307033 (22) Data zgłoszenia: 31.01.1995 (51) Int.Cl.6: A61B 3/107

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010 Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic.

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. MINIMAX Porta SYSTEM Porta SYSTEM ELEGANCE Porta SYSTEM Gipsy Kings Villadora RETRO Villadora MODERN Naświetla Ościeżnica kątowa Mała Ościeżnica kątowa duża Ościeżnica kątowa duża SKŁADANA Ościeżnica regulowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 02.05.75 (P. 180113) Zgłoszenie ogłoszono: 03.01.77

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 02.05.75 (P. 180113) Zgłoszenie ogłoszono: 03.01.77 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 99791 Patent dodatkowy do patentu nr URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszono: 02.05.75 (P. 180113) Pierwszeństwo:. Zgłoszenie ogłoszono: 03.01.77 Opis patentowy opublikowano:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DM/04/2014 - na dostawę przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Bąk Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) O

RZECZPOSPOLITA (12) O RZECZPOSPOLITA (12) OPlS PATENTOWY (19)PL (11) 172601 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 302651 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 15.03.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B60S 3/06 (5 4

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE www.legbudgargula.com Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KONSTRUKCJE BETONOWE KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój

Bardziej szczegółowo