ISSN BIULETYN 1-2/2009. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1232-7085 BIULETYN 1-2/2009. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A"

Transkrypt

1 ISSN BIULETYN 1-2/2009 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

2 Drogim Czytelnikom Biuletynu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy najlepsze życzenia rodzinnej atmosfery i radości ze Zmartwychwstania składa Redakcja

3 Biuletyn 1-2/2009 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej W TYM NUMERZE: Zdaniem Prezesa 3 Z miesi¹ca na miesi¹c (wiersz H. Szancera) 5 Wielkopolska Okrêgowa Izba Aptekarska zaprosili nas 9 Naczelna Izba Aptekarska Z prac NIA 14 Korespondencja NIA 17 Rose des Apothicaires Ró a Aptekarza 23 Z prac Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej Posiedzenia Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej 24 Prezydia Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej 25 Nowopowsta³e apteki 26 Apteki zlikwidowane 27 Korespondencja Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej 31 Wa ne komunikaty Uchwa³a 21/2009 Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej 35 Œwiatowy Kongres Farmaceutów Katolickich w Poznaniu 45 M³oda Farmacja 46 Z Wydzia³u Farmaceutycznego 51 XVIII Sympozjum Historii Farmacji PTFarm 52 Konkurs z zakresu historii farmacji Gdañsk 53 Z prac innych Okrêgowych Izb Aptekarskich 55 Szkolenia ci¹g³e 59 Praktyczny poradnik aptekarza 62 Dzia³ prawny Dokumenty potwierdzaj¹ce prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej 64 Przekszta³canie spó³ek cywilnych w spó³ki jawne 96 K¹cik historyczny 90. rocznica powstania wielkopolskiego (dokumenty) 68 Aptekarze pamiêtaj¹ o powstaniu wielkopolskim 69

4 Z pó³ek Muzeum Farmacji w Poznaniu 71 Jubileusze (wiersz okolicznoœciowy) 74 Ksi¹ ki Makrokosmos versus mikrokosmos 75 Jak dzieliæ tabletki - porady 77 Og³oszenia 78 Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej 79 ISSN BIULETYN Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytu³ów i adiustacji nades³anych tekstów. Redakcja: Ma³gorzata B¹belek, dr n. farm. Tadeusz B¹belek, Ma³gorzata Gielniak, Marianna Marcinkowska. Numer 1-2/2009 zamkniêto 21 marca 2009 r. Przygotowanie: Wydawnictwo Kontekst Na ok³adce i wewn¹trz numeru prezentujemy zbiory aptekarskie z niemieckich muzeów opublikowane na kartach kalendarza wydanego w Niemczech Stuttgart (1969). Kalendarz ten jest przechowywany w zbiorach poznañskiego Muzeum Farmacji.

5 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 3 Zdaniem Prezesa Szanowne Kole anki i Koledzy Przygotowywanie bie ¹cego wydania biuletynu zbieg³o siê w czasie z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 marca 2009 r. rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia w sprawie zmian wykazów, limitów oraz cen leków refundowanych. Warto zauwa yæ, e towarzyszy temu jedna znacz¹ca zmiana. O dziwo, rozporz¹dzenia z odpowiednim wyprzedzeniem trafi³y do aptek i po raz pierwszy od niepamiêtnych czasów mo na by³o siê spokojnie przygotowaæ do ich realizacji. Reszta bez zmian. Najlepiej sprawê, w odniesieniu do merytorycznych zawartoœci, opisa³ dr n. farm. Tadeusz Szuba Prezes Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego w artykule Uwagi rynkowe o marcowej refundacji opublikowanym na ³amach czasopisma Aptekarz (Vol.17 Nr 3/4 (2009)). Zauwa y³ on co nastêpuje: Prace przy kosmetyce list trwa³y prawie 8 miesiêcy, znacznie d³u ej ni powinny. Przynios³y efekty znacznie mniejsze, ni powinny. To tyle w tym temacie. Obawiam siê, e podobnie jak z listami refundacyjnymi potoczy siê sprawa zmiany naszego prawa farmaceutycznego. Czas up³ywa, a efektów jak nie ma, tak nie ma. Daje to podstawy do stwierdzenia, e nie bêdzie tak ³atwo i prosto. Mo e to i dobrze, bo docieraj¹ce do Okrêgowych Izb sygna³y z Warszawy (Prezydium NRA) musz¹ budziæ usprawiedliwiony niepokój. Trudno oczekiwaæ czegoœ sensownego, skoro sami cz³onkowie Prezydium NRA, tak naprawdê nie wiedz¹, czego chc¹. Niestety taka sytuacja, zreszt¹ obecna nie tylko na szczytach naszego samorz¹du zawodowego (przypomnê kampaniê wyborcz¹ z koñca 2007r.), która przejawia siê w braku solidarnoœci zawodowej, w przedk³adaniu interesu prywatnego nad interes zbiorowy, jest powszechna. W takiej atmosferze Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, zaskar y³ do Trybuna³u Konstytucyjnego niektóre artyku³y w 20 ustawach

6 STR. 4 NUMER 1-2(2009) samorz¹dowych, zwracaj¹c uwagê na niekonstytucyjnoœæ tych aktów prawnych, przede wszystkim w zakresie przynale noœci do samorz¹dów zawodowych. Trudno stwierdziæ, e w naszym przypadku ustawa o izbach aptekarskich ogranicza dostêp do zawodu. W tym miejscu pragnê przypomnieæ, e jeden ze s³awnych poprzedników Pana Kochanowskiego Tadeusz Zieliñski, swego czasu zakwestionowa³, i to skutecznie, obowi¹zuj¹ce w tamtym okresie zapisy, co da³o zielone œwiat³o do wprowadzenia ludzi spoza zawodu, a w praktyce ka dego, kto tylko tego zapragnie, do aptek. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy w aden sposób nie zamykaj¹ drogi do wykonywania zawodu. Dotyczy to równie m³odych adeptów farmacji. Na zasadzie dobrowolnoœci dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe a to nie to samo, co samorz¹d zawodowy. Samorz¹dy winny radziæ sobie same jako, e same w sobie s¹ rzecznikiem praw z mocy ustawy. Tym bardziej, e radz¹ sobie z zasadami wykonywania danego zawodu i przynale enia do niego b¹dÿ nie. Radz¹ sobie bez ingerencji ze strony pañstwa, tym bardziej poradz¹ sobie bez ingerencji ze strony RPO i tak niech pozostanie. Poznañ, marzec 2009 r. Prezes Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu dr n. farm.tadeusz B¹belek

7 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 5 Z miesiąca na miesiąc H. Szancer (Kraków) Wywiad osobliwy. Dnia 1 kwietnia III. Czytelniczki nadobne, czytelnicy drodzy! Jakże bym pragnął pióro utrzymać na wodzy! Ale wstępując dzisiaj w roku Chcę pogwarzyć na serio, bo nie czas na żarty. Wszystko, co Wam tu rzeknę, to prawda najczystsza: Spotkałem dzisiaj właśnie Twardowskiego mistrza, Gdy na ziemię, z księżyca, spływał powolutku, Siedząc dumnie, okrakiem, na słynnym kogutku. (Lecz nie tym, co od bólu głowy, zębów, grypy, Ba od wszelkiej słabości strzeże ludzkie typy). Chociaż mnie zaskoczyło nagłe to spotkanie, W mig odzyskałem rezon i wołam: Mospanie! Quid novi? Co nowego słychać na księżycu? Jakże tam sobie radzisz legend królewicu? A mistrz Twardowski, groźnie marszcząc brwi, odrzecze: Cóż mam ci rzec, spotkany przypadkiem człowiecze? Na księżycu od wieków nic się nie zmieniło, Żyje się tam tak samo, jak niegdyś się żyło. Jedyna ma rozrywka, która mnie nie znudzi, To spoglądać z przestworzy na ziemię i ludzi. Mnogie są i przeróżne moje obserwacje, Znajdziesz wśród nich, a jakże, i waszą farmację, O której mógłbym prawić i godzinę całą, Bo rzeczy nader ważkie oko me ujrzało. Tu mistrz Twardowski chrząknął, wąsa musnął z gracją, I dalej ciągnąć począł przedziwną tonacją:

8 STR. 6 NUMER 1-2(2009) Nie rozumiem, dlaczego cni farmakopole Skarżą się, narzekają, na nikczemną dolę? Wszak wszystkim bez wyjątku wiedzie się wspaniale, Bo władza ich w swej pieczy ma wszędzie i stale. Konkurencji nie znają: wyłączność zawodu Ustawy gwarantują więc nie ma powodu, Aby trąbić na alarm i szaty rozdzierać Nad losem aptekarstwa, na zebraniach gderać, Że źle i że niedobrze, coraz mniejsze zyski I\ że już aptekarstwu koniec grozi bliski, Że mnoży się apteki, choć ich całe mrowie... Ale niech który mądry na to mi odpowie: Jeśli się zaprzestanie koncesjami szastać, W jakiż to sposób liczba aptek będzie wzrastać? Przecież siła zawodu w jego liczebności! Im więcej aptekarzy w zgodzie i jedności (Znane to w całym świecie aptekarskie cechy) Tym dla pepeteefu więcej jest pociechy, Któż bowiem dzisiaj luzem chodzić się odważy? W pepeteefie wszyscy, i młodzi, i starzy! Nie na tym jednak koniec. Spójrzmy w inną stronę: Apteki kasy chorych? dawno pogrzebione, Drogerie (niegdyś składy mówiono apteczne) Nie brużdżą już aptekom, spokojne i grzeczne, Przemysł? ten do poważnej zabrał się syntezy I godziwej produkcji w myśl przyjętej tezy, Że gotowe tinkturki, czopki i pigułki Na zawsze winny zniknąć z aptekarskiej półki. Tak samo specyfiki, bo proszę Waszeci, Zgodnie z rozporządzeniem (patrz paragraf trzeci) Aby lek do numeru rejestru miał dostęp, Znaczyć musi istotny w medycynie postęp. I dzięki tej zasadzie stosowanej ściśle, Coraz mniej specyfików w aptece, w przemyśle, Na ich miejsce wróciła w pełni receptura, Przed którą specyfiki musiały dać nura. A czy pominąć można takie jeszcze fakty: Że produkować całkiem wzbroniono intrakty,

9 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 7 Że we wszystkich aptekach ojczystego globu Znane są tylko proszki własnego wyrobu, Że kodeks aptekarski ogłoszono nowy, Że lekospis zmniejszono niemal do połowy, Że w najmniejszej wioszczynie, w najpodlejszym mieście Apteka ma utargu dziennie złotych dwieście, (Bo taksę podwyższono o kilkaset procent), Że farmaceutą każdy profesor i docent, Że próby dla lekarzy to koszmar przeszłości, Że wszyscy abonują stale Wiadomości, Że za prenumeratę punktualnie płacą! (Choć czasu na czytanie bynajmniej nie tracą), Że Herodowe księgi (rzeczy te są znane) Mają wszystkie nakłady zawsze wyczerpane, I przyznać to należy, rzeknę bez ogródek: Najlepszy dał w tym względzie rezultat Ogródek Dzięki bowiem tej księdze każdy nawet Zulus Wie już, co to za dziwo Strabusa Hortulus... Nakład w mig wyczerpany, nie masz aptekarza, By nie nabył jednego najmniej egzemplarza! Chociaż złośliwi twierdzą, że nie nakład, ale Wyczerpał się z nakładcą tłumacz w swym zapale... Wtem zapiał kur. Na głos ten krzykliwy, rozdarty, Zwiastujący świtanie (miesiąc wstawał czwarty) Mistrz w pół słowa umilkłszy, chyłkiem, po cichutku, Uniósł się znów w przestworza na swoim kogutku * * * Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka, Jako niegdyś powiedział warmiński ksiądz biskup. Z słów mych, cny czytelniku, prawdę całą wyskub. Wiersz opublikowany w Wiadomoœciach Farmaceutycznych (1939, LXVI, 14, ) czyli dok³adnie siedemdziesi¹t lat temu, a jak widaæ problemy ci¹gle takie same.

10

11 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 9 WIELKOPOLSKA OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA Zaprosili nas grudnia grudnia 2008 Fundacja Literacka w Poznaniu, Nasz Klub Centrum Artystyczne ISKRA oraz Sekcja Historii Farmacji Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy wspó³pracy Urzêdu Miasta Poznania na rozstrzygniêcie, wrêczenie nagród i wyró nieñ Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ucji Danielewskiej S³owo jak chleb IV edycji Zaklêcia oraz na wrêczenie medalu Gloria Artis Jerzemu Grupiñskiemu przez Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego i Salon Artystyczny im. Jackowskich w dniu 13 grudnia 2008 r. w Naszym Klubie w Poznaniu. Sekcja Historii Farmacji Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na œcianie budynku mieszcz¹cego Aptekê POD Z OTYM LWEM w dniu 28 grudnia 2008 r. 9 stycznia 2009 Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny na Przyjêcie Noworoczne w dniu 9 stycznia 2009 r. w Centrum Kultury Zamek. 10 stycznia stycznia 2009 Ksi¹dz Arcybiskup Metropolita Poznañski Stanis³aw G¹decki na spotkanie op³atkowe dla Przedstawicieli S³u by Zdrowia w dniu 10 stycznia 2009 r. w Muzeum Archidiecezjalnym. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddzia³ w Poznaniu na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Aktualne problemy aptekarstwa w Polsce w dniu 14 stycznia 2009 r. w Sali Czarnej Collegium Anatomicum.

12 STR. 10 NUMER 1-2(2009) Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego prof. UM dr hab. Edmund Grzeœkowiak na Spotkanie Noworoczne z Pracownikami Wydzia³u Farmaceutycznego po³¹czone z Uroczystym Otwarciem nowych pomieszczeñ dydaktycznych Pracowni Farmacji Praktycznej w Collegium Stomatologicum w dniu 14 stycznia 2009 r. Mgr farm. Bart³omiej Wodyñski na obchody 5-lecia Muzeum Farmacji w Bydgoszczy. 2 lutego lutego lutego lutego lutego 2009 Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia do udzia³u w dyskusji na debacie publicznej pt. Sztywne mar e i ceny leków czy zyska na tym pacjent? w dniu 2 lutego 2009 r. w Domu Dziennikarza Villa Foksal w Warszawie. Oddzia³ Poznañ IFMSA-Poland, M³oda Farmacja Polska, Oddzia³ Poznañ Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii na wspólne Walne Zebranie organizacji studenckich w dniu 4 lutego 2009 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddzia³ w Poznaniu na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Leki roœlinne w infekcjach górnych dróg oddechowych w dniu 11 lutego 2009 r. w Sali Czarnej Collegium Anatomicum. Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk na uroczyste Zebrane w 152 rocznicê pierwszego posiedzenia Towarzystwa Przyjació³ Nauk w dniu 13 lutego 2009 r. do Sali Posiedzeñ PTPN. Sekcja Historii Farmacji Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na zebranie naukowe w dniu 16 lutego 2009 r. w Muzeum Farmacji w Poznaniu.

13 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR lutego lutego marca 2009 Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny na uroczyste obchody 64 rocznicy zakoñczenia walk o Poznañ w dniu 23 lutego 2009 r. na górny taras Cytadeli Poznañskiej. Wielkopolska Okrêgowa Izba Aptekarska w Poznaniu wraz z firm¹ Holbex na szkolenia w ramach ustawicznego kszta³cenia farmaceutów w ramach targów Galenica Pharm organizowanych w dniu 27 lutego 2009 r. przez Hurtowniê Farmaceutyczn¹ Galenica Panax w Hotelu Novotel Centrum. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz na posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej w siedzibie PTFarm w Warszawie, w dniu 18 marca 2009 r. Wielkopolski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Sekcja Aptek Szpitalnych wraz ze Specjalistyczn¹ Hurtowni¹ Farmaceutyczn¹ KOMTUR na cykliczne spotkanie farmaceutów w dniu 18 marca 2009 r. w knie Apollo w Poznaniu marca 2009 Zarz¹d Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego ozowskiego w Poznaniu we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej na seminarium dra Petera Fishera w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniach marca 2009 r. 31 marca 2009 Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o nych w Poznaniu na XVI Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczo Bud etowy w dniu 31 marca 2009 r. w Kinie Apollo wrzeœnia 2009 Komitet Organizacyjny Dni Federalnych (Kongresu) Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich na Kongres w dniach wrzeœnia 2009 r. w Poznaniu.

14

15

16 STR. 14 NUMER 1-2(2009) Z PRAC NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ Pierwsze posiedzenie NRA V kadencji odby³o siê w dniach grudnia 2008 r. w oœrodku szkoleniowym Centrum Falenty, w Falentach k/warszawy przy Al. Hrabskiej 4, Raszyn. Porz¹dek dzienny posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty: Przyjêcie porz¹dku obrad Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia NRA Sprawozdanie finansowe NIA za I pó³rocze 2008 r. Ewa Wiêckowska, skarbnik NRA Preliminarz bud etowy NIA na 2009 r. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê NRA nr V/28/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zasad podejmowania uchwa³ i zajmowania stanowisk przez okrêgowe rady aptekarskie Postanowienie w sprawie wyk³adni uchwa³y NRA nr IV/137/2007 z dnia r. w sprawie dop³at na wydawanie Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej Biuro Prawne NIA Plan pracy NRA na rok 2009 wiceprezes NRA mgr Joanna Pi¹tkowska Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów w Krakowie powo³anie komitetu Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza powo³anie komitetu Konferencja Polsko-Angielska w Krakowie powo³anie komitetu SFATA Spotkania Farmaceutów Artystów Twórców Amatorów - powo³anie komitetu Sprawa utworzenia Centrum Edukacyjno-Wydawniczego Prezes NRA Sprawa po³¹czenia Œl¹skiej, Beskidzkiej i Czêstochowskiej OIA Omówienie dalszego wydawania Aptekarza Polskiego Sprawy ró ne Wolne wnioski Kolejne posiedzenie NRA odbêdzie siê w Warszawie w dniu 18 marca br.

17 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 15 Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyjnego 1. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjê³o informacjê o z³o eniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodnoœci z Konstytucj¹ niektórych przepisów ustawy o izbach aptekarskich (art. 15 ust. 1 i 2), a tak e innych ustaw dotycz¹cych samorz¹dów zawodowych. 2. Stwierdzenie Rzecznika o niekonstytucyjnoœci przepisów prawa wprowadzaj¹cych obowi¹zek przynale noœci do samorz¹du osób wykonuj¹cych zawody zaufania publicznego przy niekwestionowaniu normy art. 17 ust. 1 Konstytucji zawiera wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ i œwiadczyæ mo e o niezrozumieniu istoty samorz¹du osób tych zawodów oraz o jego roli w demokratycznym pañstwie. 3. Sam wniosek Rzecznika podwa a dotychczasowy ³ad konstytucyjny i praktykê pañstwa prawa tworz¹c¹ siê po 1989r.; mo e byæ odczytany jako próba przekreœlenia samej idei i osi¹gniêæ demokratycznego pañstwa dziel¹cego swe imperium z obywatelami i ich ustawowymi samorz¹dami. 4. Uznanie racji Rzecznika by³oby cofniêciem do re imu przesz³oœci, prowadzi³oby do atomizacji spo³eczeñstwa bez sprawdzonych instrumentów obrony przed preponderencj¹ pañstwa, do przekreœlenia autonomii i dobrego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego, s³u ¹cych dobru wszystkich obywateli. Warszawa, 20 stycznia 2009 r. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej dr farm. Jerzy azowski Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

18

19 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 17 KORESPONDENCJA NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ Warszawa, dnia r. G ÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GIF-N-ZSPL-4323/60/MM/08 Pan Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej ul. D³uga Warszawa Szanowny Panie Prezesie Nawi¹zuj¹c do pisma z dnia r., znak L.dz.P-415/2008, dotycz¹cego mo liwoœci nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy Naczeln¹ Izb¹ Aptekarsk¹ a G³ównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie podjêcia wspólnych dzia³añ, maj¹cych na celu walkê ze zjawiskiem sfa³szowanych produktów leczniczych, pragnê uprzejmie podziêkowaæ za z³o on¹ przez Pana Prezesa deklaracjê. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i G³ówny Inspektor Farmaceutyczny rozpocz¹³ starania maj¹ce na celu pozyskanie plakatów informacyjnych sfa³szowane leki zabijaj¹, których czêœæ zostanie przekazana organom samorz¹du aptekarskiego, celem ich rozpowszechnienia. Z up. G³ównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt Zastêpca G³ównego Inspektora Farmaceutycznego Wiêcej na stronie

20 STR. 18 NUMER 1-2(2009) Naczelna Izba Aptekarska L. dz. P-36/2009 Warszawa, dn. 10 lutego 2009 r. Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanowny Panie Ministrze W zwi¹zku z podpisaniem przez Pani¹ Minister w dniu 2 lutego 2009r. rozporz¹dzenia w sprawie kwalifikacji osób wydaj¹cych produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a tak e wymogów, jakim powinien odpowiadaæ lokal i wyposa enie tych placówek oraz punktów aptecznych uprzejmie proszê o pilne podjêcie prac zmierzaj¹cych do jego zmiany. Obecne brzmienie niektórych przepisów powoduje bowiem, e rozporz¹dzenie to jest sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami innych ustaw i tym samym narusza jedn¹ z konstytucyjnych zasad wynikaj¹cych z art.2 Konstytucji tj. zasadê demokratycznego pañstwa prawnego. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.857) istnieje jednoznaczny zakaz sprzeda y produktów leczniczych przez lekarzy i lekarzy dentystów (art. 46 ust.1). Wy³¹czenie stosowania tego przepisu dotyczy jedynie przypadku gdy lekarz doraÿnie dostarcza pacjentowi produkty lecznicze w zwi¹zku z udzieleniem pomocy w nag³ych przypadkach. Wydawanie produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego bezsprzecznie stanowi sprzeda, o której mowa w art. 46 ust. 1 ww. ustawy i trudno zaliczyæ j¹ do doraÿnego dostarczania produktów, o którym mowa w ust. 2 tego artyku³u. Sprzeda ta jako zakazana ustaw¹ nie mo e byæ wiêc dozwolona aktem podustawowym jakim jest rozporz¹dzenie. W sprawie obrotu produktem leczniczym prowadzonym przez lekarzy i lekarzy dentystów wypowiada³ siê ju s¹d administracyjny, który dokonuj¹c wyk³adni celowoœciowej ówczeœnie obowi¹zuj¹cego przepisu ustawy z dnia 28 paÿdziernika 1950 r. o zawodzie lekarza stanowi¹cego, e lekarz nie mo e sprzedawaæ leków uzna³, e powy szy przepis nale y rozumieæ w ten sposób, i lekarz, który nie zaprzesta³ wykonywania zawodu, nie mo e jednoczeœnie prowadziæ dzia³alnoœci polegaj¹cej na sprzeda y leków (orzeczenie NSA z dnia 7 wrzeœnia 1995 r.).

21 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 19 Przedstawiaj¹c powy sze, Naczelna Izba Aptekarska oczekuje, e Pan Minister uwzglêdniaj¹c zastrze enia zg³oszone do przedmiotowego rozporz¹dzenia przeka e NIA harmonogram prac legislacyjnych, które zapewni¹ szybkie wyeliminowanie z obrotu przepisów sprzecznych z przepisami obowi¹zuj¹cych ustaw. Brak reakcji ze strony w³adz mo e zmusiæ Izbê do wykorzystania ostatecznego œrodka jakim jest skarga do Trybuna³u Konstytucyjnego. Niezale nie od powy szej kwestii, Naczelna Izba Aptekarska negatywnie ocenia równie dopuszczenie do grona osób uprawnionych do wydawania produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego pielêgniarek. Pomimo, e obowi¹zuj¹ce przepisy nie zawieraj¹, tak jak w odniesieniu do lekarza zakazu obrotu produktem leczniczym przez te osoby, zakres czynnoœci przynale nych zawodowi pielêgniarki w adnym zakresie nie ³¹czy siê z zakresem wiedzy niezbêdnym do wydawania leków. Wynikaj¹cy z art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodzie pielêgniarki i po³o nej (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz.1237) zakres czynnoœci zwi¹zany z wykonywaniem zawodu, do którego nale y udzielanie œwiadczeñ pielêgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia z uwagi na fakt ograniczenia samodzielnoœci w zakresie procesu diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego do realizacji zaleceñ lekarza nie predestynuje pielêgniarki do dokonywania czynnoœci z zakresu obrotu produktem leczniczym. Naczelna Izba Aptekarska uwa a równie, e realizacja przez Ministra Zdrowia jego uprawnieñ do wydawania rozporz¹dzeñ zawsze uwzglêdniaæ powinna jako kwestiê zasadnicz¹ ochronê zdrowia i ycia pacjenta. Realizacja tej zasady w przypadku obrotu produktem leczniczym zmierzaæ powinna do stawiania jednakowych wymagañ dla wszystkich placówek prowadz¹cych obrót lekiem w zakresie przechowywania i warunków ekspedycji leków. Nie jest dopuszczalne bowiem aby warunki bezpiecznego wydawania tego samego produktu leczniczego determinowane by³y miejscem jego wydawania i przechowywania i ca³kowicie pomija³y cechy oraz w³aœciwoœci leku. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

22 STR. 20 NUMER 1-2(2009) Naczelna Izba Aptekarska Warszawa, 10 lutego 2009 r. L.dz. BP.37/2009 Szanowna Pani Minister Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W zwi¹zku z podpisaniem przez Pani¹ Minister w dniu 2 lutego br. rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, przy jednoczesnym braku rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego wykazy produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, powsta³a sytuacja, która mo e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ycia pacjentów. Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póÿn. zm.), zawiera wyraÿn¹ obligatoryjn¹ delegacjê dla Ministra Zdrowia do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia: wykazów produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów, o których mowa w pkt 1. W naszej ocenie niezbêdne jest pilne i jednoznaczne okreœlenie jakie produkty lecznicze mog¹ byæ przedmiotem obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Obecne brzmienie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, przy zastosowaniu liberalnej wyk³adni, mo e prowadziæ do wniosku, e wszystkie produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza mog¹ byæ przedmiotem obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Takie stanowisko wyrazi³ m. in. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 sierpnia 2006 r. sygn. akt: VII SA/Wa 802/06. Nieograniczony obrót wszystkimi produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza we wszystkich placówkach obrotu pozaaptecznego, w tym sklepach ogólnodostêpnych, stanowi powa ne zagro enia dla zdrowia publicznego. Zaniechanie przez Ministra Zdrowia wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego wykazy produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych narusza przepisy Konstytucji RP (art. 2 i 92) i stanowi przes³ankê odpowiedzialnoœci odszkodowawczej Skarbu Pañstwa (w art. 417 w zw. z art KC). W zwi¹zku z powy szym oczekujemy podjêcia przez Pani¹ Minister pilnych dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do rozwi¹zania przedstawionego problemu. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

23 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 21 Naczelna Izba Aptekarska Warszawa, dn. 5 marca 2009 r. Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W zwi¹zku z poprzedni¹ korespondencj¹ z dnia 1 wrzeœnia 2008 r. oraz 25 listopada 2008 r., po raz kolejny pragnê poinformowaæ Pani¹ o nieprawid³owoœciach dotycz¹cych dystrybucji produktu leczniczego o nazwie CLEXANE. W za³¹czeniu przesy³am pismo, skierowane przez Artura Maci¹ga Dyrektora Sanofi-Aventis do wszystkich Prezesów Okrêgowych Izb Aptekarskich. Pismo to w sposób jednoznaczny potwierdza nieprawid³owe dzia³anie firmy, utrwalaj¹ce stosowanie niedozwolonych praktyk monopolistycznych w odniesieniu, tym razem do wybranych podmiotów obrotu hurtowego. Na³o onemu przez ustawê obowi¹zkowi zaspokojenia potrzeb pacjenta przez wszystkie podmioty obrotu hurtowego odpowiada obowi¹zek podmiotu odpowiedzialnego w zakresie zagwarantowania nieprzerwanych dostaw produktu leczniczego wszystkim hurtownikom. Znamienne jest, e obrót produktem CLEXANE ju od d³u szego czasu odbywa siê z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów. Dzia³ania podejmowane przez firmê koncentruj¹ siê bowiem albo na stosowaniu praktyk monopolistycznych w zakresie obrotu detalicznego (dostarczanie leku wybranym aptekom), albo te na stosowaniu takich samych praktyk w zakresie obrotu na poziomie obrotu hurtowego. Brak reakcji ze strony resortu zdrowia niew¹tpliwie mo e byæ traktowane przez firmê jako przyzwolenie organu na tego typu praktyki. Przedstawiaj¹c powy sze proszê Pani¹ Minister o podjêcie niezbêdnych kroków zmierzaj¹cych do wyegzekwowania stosowania przez podmiot odpowiedzialny prawa oraz zajêcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jedynym bowiem efektem kierowanych przeze mnie pism do Ministra Zdrowia jest modyfikacja sposobu dzia³ania, co niestety w tym przypadku nie jest jednoznaczne z podjêciem przez podmiot odpowiedzialny dzia³ania zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz Za³¹cznik: Pismo Pana Artura Maci¹ga Dyrektora Sanofi Aventis Sp. Z O.O. do Prezesów Okrêgowych Izb Aptekarskich

24 STR. 22 NUMER 1-2(2009) Warszawa, 27 lutego 2009 r. Do Prezesów Okrêgowych Izb Aptekarskich Szanowni Pañstwo, uprzejmie informujemy, e w celu zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostêpu do naszych produktów, w dniu 2 marca 2009 roku SanofVAventis Sp. z o.o. uruchamia Us³ugê Zaopatrzenia Detalicznego skierowan¹ do aptek. Us³uga ta jest odpowiedzi¹ na niepokoj¹c¹ tendencjê utrzymuj¹cych siê problemów z dostêpnoœci¹ preparatu Clexane* na rynku aptek otwartych. Us³uga, prowadzona we wspó³pracy z trzema, wy³onionymi w drodze przetargu, ogólnopolskimi hurtowniami: ACP Pharma S.A., Farmacol S.A., Prosper SA, stanowi dodatkowe Ÿród³o zaopatrzenia dla aptek. Sanofi-Aventis bêdzie nadal prowadziæ sprzeda wszystkich swoich produktów do wszystkich wspó³pracuj¹cych hurtowni na dotychczasowych, niezmienionych zasadach, W przypadku trudnoœci z zakupem objêtych Us³ug¹ produktów, u swojego dostawcy, ka da apteka bêdzie mog³a skorzystaæ z zakupu tego preparatu w ramach Us³uga Zaopatrzenia Detalicznego. Dodatkowo uruchomiliœmy specjaln¹ infoliniê, gdzie pod bezp³atnym numerem mo na uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat Us³ugi Zaopatrzenia Detalicznego. Mamy nadziejê, e aktualnie wdra ana przez Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Us³uga Zaopatrzenia Detalicznego zapewni dostêpnoœæ produktów Spó³ki zarówno aptekom, jak i pacjentom. Dyrektor Artur Maci¹g

25 Rose des Apothicaires Róża Aptekarza Rzadko pojedyncza róża ma tak wiele nazw: Rosa gallica officinalis, Czerwona Róża Lancastrów, Rosoebriago, Rose de Provins (mimo nazwy nie ma nic wspólnego z Prowansją) lub prościej Róża Aptekarza. Sami wybierzcie. Nie ulega jednak wątpliwości, że to róża nad wyraz antyczna, przywieziona do Francji z Bliskiego Wschodu w 1242 roku, jak głosi legenda, przez Thibauta IV, hrabiego Champagne. Aptekarze sami sobie zdali sprawę, że róża jest nie tylko pięknym kwiatem, ale też ma zalety medyczne. W formie zakonserwowanej lub jako syrop, łagodziła kłopoty trawienne, jako balsam czyściła i odkażała skórę, spreparowana z cukrem jęczmiennym pomagała na gardło. A w Prowansji przybierała także cechy nadnaturalne, łącząc mitologię z manikirem. Prawie wszędzie w Prowansji obcina się dzieciom paznokcie po raz pierwszy pod krzewem różanym, żeby były uczciwe przez całe życie i miały ładny głos. Tę optymistyczną wiadomość odczytać można z tabliczki umieszczonej przy wystawie róż aptekarskich w magicznym ogrodzie Le Mas de la Brune, nieopodal wsi Eygalieres. Ogród Alchemika, bo tak się on nazywa, to w istocie kilka ogrodów botanicznych. Trzy największe położone są na olbrzymich kwadratach czarny, biały i czerwony. Przechadzając się po nich, można odnieść wrażenie, że mija się cykl obrazów, w których artyści używali kwiatów i roślin zamiast pigmentu i farby. Niezwykła kreacja na terenie równie niezwykłego domu. Le Mas de la Brune, zbudowany w 1572 roku, jest wyjątkowo ciekawym przykładem prowansalskiego stylu renesansowego, ze wszystkimi jego elementami segmentowymi oknami, okrągłą wieżą, bogato zdobioną kopułą, pilastrami, wnękami, belkowaniem które wprawiają współczesnych architektów w podziw zaprawiony tęsknotą. Dom zamieszkują na stałe wielce ciekawe postacie: syrena, Tarasque (ulubiony prowansalski potwór ludojad), czterej ewangeliści oraz dwie rzeźbione głowy, symbolizujące gniew i obżarstwo. Do tego wspaniały ogród. Czy marzyć o lepszym miejscu na spędzenie popołudnia? Peter Mayle, Prowansja od A do Z Rycina Jerzy Winkler

26 STR. 24 NUMER 1-2(2009) Z PRAC WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ Posiedzenia Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej V kadencji w Poznaniu Posiedzenie Rady w dniu 16 grudnia 2008 Zebranych powita³ p. Prezes. Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku yczy³ cz³onkom Rady, ich Rodzinom i Pracownikom szczêœliwych Œwi¹t i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2009 Roku. Uczestnicy posiedzenia prze³amali siê op³atkiem i z³o yli sobie yczenia. 1. Uchwa³¹ Rady Aptekarskiej PWZ otrzymali: mgr Ma³gorzata Gryniewicz mgr Tomasz Rafa³ Ratajczak mgr Nadia Patrycja Sobolewska-Flieger dr Barbara Anna Szafran-Urbaniak mgr Tamar Szind ikaszwili 2. Rada zapozna³a siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Prezydium w okresie r. 3. Jednog³oœnie zatwierdzono protokó³ z posiedzenia Rady w dn r. 4. Rada ustali³a procedury udzielania rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki, które zosta³y przekazane do opracowania przez prawników. 5. Odniesiono siê do zapisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. 6. W zwi¹zku z notorycznym niep³aceniem przez niektórych farmaceutów sk³adek cz³onkowskich, Rada podjê³a decyzjê o ich egzekucyjnym œci¹ganiu. 7. Rada przedyskutowa³a problem trybu i terminu wprowadzania nowych list leków refundowanych. 8. Zapoznano siê tak e ze sprawami zwi¹zanymi z: kontrol¹ recept przez NFZ, reklam¹ aptek w dawnym województwie pilskim i mieœcie Poznaniu, tematem wa noœci druków recept lekarskich. innymi. * * *

27 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 25 Posiedzenie Rady w dniu 3 marca Uchwa³¹ Rady Aptekarskiej PWZ otrzymali: mgr Izabela Be³cikowska mgr Agnieszka Özkan mgr Agnieszka Pestka 2. Rada przyjê³a przedstawione przez p. Prezesa sprawozdanie z dzia³alnoœci Prezydium Rady w okresie od 16 grudnia 2008 r. do 3 marca 2009 r. 3. Jednog³oœnie zatwierdzony zosta³ protokó³ z posiedzenia Rady w dn r. 4. Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie zwo³ania w dniu 25 marca br. II Sprawozdawczego Okrêgowego Zjazdu Aptekarzy V Kadencji. 5. Jednog³oœnie podjêta zosta³a Uchwa³a Nr 21/2009 w sprawie rêkojmi nale- ytego prowadzenia apteki, doprecyzowuj¹ca procedury i kryteria jej uzyskania. Uchwa³a zosta³a zamieszczona w Biuletynie Nr 1/2009, a wczeœniej przes³ana wraz z Komunikatem Nr 2/2009 Wlkp. OIA. 6. Rada Aptekarska zapozna³a siê ze sprawozdaniami Skarbnika z wykonania bud etu w roku 2008 i preliminarzem kosztów i wydatków przewidzianych w roku bie ¹cym. Sprawozdanie i preliminarz zosta³y przyjête jednog³oœnie. 7. Podjêta zosta³a ponadto uchwa³a w sprawie wydania dyplikatu PWZ w zwi¹zku z zaginiêciem pierwotnie wydanego dokumentu. 8. Spoœród spraw bie ¹cych tematem obrad Rady by³y m.in. nowe listy refundacyjne, sprawa braku leków w aptekach szpitalnych, reklama prowadzona przez apteki Dom Leków w Poznaniu i Lesznie, zmiany wynikaj¹ce ze znowelizowanego kodeksu pracy, rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie obrotu pozaaptecznego i inne. Po posiedzeniu cz³onkowie Rady obejrzeli stan robót w sali konferencyjnej Izby w budynku przy ul. Rynarzewskiej/Palacza. * * * Prezydia Wlkp. O.R.A. Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej obradowa³o w dniach: ; ; ; ; ; ; ;

28 STR. 26 NUMER 1-2(2009) APTEKI NA TERENIE WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ URUCHOMIONE PO Apteka, PI A, ul. Powstañców Wlkp. 99. Data otwarcia: Apteka Aspirynka, SWARZÊDZ, ul. Cieszkowskiego 100/102. Data otwarcia: Apteka Corda, TULISZKÓW, Pl. Powst. Styczniowych 1a. Data otwarcia: Apteka Dom Leków, LESZNO, ul. Cicha 12. Data otwarcia: Apteka Euro-Pharma, POZNAÑ, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 261. Data otwarcia (zmiana w³aœciciela dawniej Pod Kocank¹ ) 6. Apteka Magnolia, MIEJSKA GÓRKA, Plac Korczaka 1a. Data otwarcia Apteka Marceliñska, POZNAÑ, ul. Marceliñska 23. Data otwarcia (zmiana w³aœciciela dawniej Przy Marceliñskiej ) 8. Apteka Optima, POZNAÑ, ul. Szamarzewskiego 8. Data otwarcia (zmiana w³aœciciela dawniej Przy Koœciele ) 9. Apteka Przy Matejki, POZNAÑ, ul. Matejki 2. Data otwarcia Apteka Przyjazna, GOSTYÑ, ul. Kolejowa 24. Data otwarcia Apteka Przyjazna, PLEWISKA, ul. Grunwaldzka 517C. Data otwarcia Apteka Stokrotka II, PRZE MIEROWO, ul. Rynkowa 105. Data otwarcia Apteka Œredzka, ŒRODA WLKP., ul. D¹browskiego 24/1. Data otwarcia Apteka Œwiat Zdrowia, KROBIA, ul. Jutrosiñska 1. Data otwarcia Apteka Verus, POZNAÑ, ul. G³ogowska 29. Data otwarcia Apteka W Przychodni, PLEWISKA, ul. Grunwaldzka 508. Data otwarcia Apteka Wroniecka, WRONKI, ul. Poznañska 30. Data otwarcia Apteka Zielona, BOREK WLKP., ul. Droga Lisia 55. Data otwarcia (zmiana w³aœciciela)

29 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 27 WYGASZONE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEK PO NA TERENIE WLKP. OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 1. Apteka, POZNAÑ, ul. Hetmañska 26. Data zamkniêcia: Apteka Eskulap, ŒLESIN, ul. Krótka 10a. Data zamkniêcia: Apteka Pod Kocank¹, POZNAÑ, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 261. Data zamkniêcia: Przy Bukowskiej, POZNAÑ, ul. Bukowska 100. Data zamkniêcia: Apteka Przy Marceliñskiej, POZNAÑ, ul. Marceliñska 23. Data zamkniêcia: Apteka Vita, LUBOÑ, ul. Wschodnia 22g/65. Data zamkniêcia: Apteka Zielona, BOREK WLKP., ul. Droga Lisia 55. Data zamkniêcia:

30 STR. 28 NUMER 1-2(2009) KORESPONDENCJA WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ Wlkp. OIA/5403/2008 Poznañ, dnia 12 grudnia 2008r. Szanowna Pani Naczelnik, Pani mgr farm. Barbara Mroczyk Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Lekami Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pragnê serdecznie podziêkowaæ Pani za wyczerpuj¹c¹ odpowiedÿ i pozytywne ustosunkowanie siê do naszej proœby przedstawionej w piœmie z dnia r. Ze swej strony, na marginesie powy szej sprawy, pragnê zwróciæ Pani Naczelnik uwagê na bardzo trudn¹ sytuacjê, w jakiej organ kontroluj¹cy stawia kierowników kontrolowanych aptek. Mam na myœli fakt, i kontrolowane recepty do momentu przekazania przez NFZ zaleceñ pokontrolnych i zwrotu recept, ca³y czas pozostaj¹ w rêkach osób kontroluj¹cych. Z tego te powodu niemo - liwe jest ustosunkowanie siê do stawianych w protokole pokontrolnym jakichkolwiek zarzutów czy uchybieñ. W zwi¹zku z powy szym, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o umo liwienie aptekom (i punktom aptecznym) ustosunkowania siê do protoko³u kontroli dopiero po zwrocie recept bêd¹cych przedmiotem kontroli. Jednoczeœnie pragnê daæ wyraz przekonaniu, i uchybienia formalne takie, jak stwierdzone podczas kontroli realizacji recept w (ochrona danych), nie powinny skutkowaæ obowi¹zkiem zwrotu refundacji, a to z uwagi na brak wyraÿnej podstawy prawnej do podjêcia tego typu dzia³añ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trudno te pogodziæ siê z tym, by nastêpstwa prawne uchybieñ pope³nianych przez lekarzy wypisuj¹cych recepty, mia³y obci¹ aæ w³aœcicieli aptek i punktów aptecznych. Z tych te powodów, wyj¹tkowo wnoszê o rozwa enie odst¹pienia od potr¹cenia aptece (ochrona danych) nale noœci wynikaj¹cych z kontrolowanych recept, na których nie z winy aptekarza stwierdziliœcie Pañstwo uchybienia. ¹czê wyrazy powa ania, Tadeusz B¹belek

31 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 29 Wlkp. O.I.A./5460/2008 Poznañ, dnia 18 grudnia 2008 r. Pan dr n. farm. Kazimierz Jakubiec Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny W imieniu Prezydium Wlkp. Okrêgowej Rady Aptekarskiej zwracam siê do Pana Inspektora z uprzejm¹ proœb¹ o ustosunkowanie siê do sprawy wymiaru czasu pracy kierownika apteki. Opiniowanie wniosków o wydanie rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki coraz czêœciej wykazuje, e kierownicy aptek, tak e w samym Poznaniu, zatrudnieni s¹ na ½ etatu lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy. W ma³ych miejscowoœciach, w ma³ych aptekach, gdzie w³aœcicielami s¹ niefarmaceuci, kierownicy pracuj¹ czêstokroæ na umowê-zlecenie i bywaj¹ w aptece raz lub dwa razy w tygodniu. Jedynym pracownikiem okazuje siê technik farmaceutyczny, a zdarza siê, e leki wydaje w³aœciciel, który z zawodem nie ma nic wspólnego. W ocenie Prezydium Rady stanowi to zagro enie bezpieczeñstwu i prawid³owemu funkcjonowaniu aptek. Zakres i waga zadañ na³o onych na kierownika apteki art. 88 Prawa farmaceutycznego jest tak du y, i rzecz¹ niemo liw¹ jest by farmaceuta pracuj¹cy na tym stanowisku móg³ wype³niaæ nale ycie t¹ funkcjê, pracuj¹c w wymiarze ½ etatu lub mniejszym. Wobec faktu, e skala problemu nieustannie narasta, prosimy Pana Inspektora o wyra enie swojego stanowiska, które byæ mo e bêdzie wsparciem przy procedurach opiniowania kandydatów na kierowników aptek. Z powa aniem Tadeusz B¹belek Wlkp. OIA/144/2009 Poznañ, dnia 12 stycznia 2009 r. Pan dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej W zwi¹zku z artyku³em Nowy system dystrybucji, opublikowanym w magazynie Manager Apteki Nr 10/2008, zwracam siê z uprzejmym zapytaniem,

32 STR. 30 NUMER 1-2(2009) czy nie nale a³oby problemu zwi¹zanego z opisywanym systemem dystrybucji (dystrybucja do wyznaczonych przez producenta aptek) zg³osiæ do Urzêdu Antymonopolowego. Je eli problem nie zosta³ zg³oszony, to proszê moje wyst¹pienie potraktowaæ jako wniosek do NRA o jego zg³oszenie Urzêdowi Antymonopolowemu. W uzasadnieniu wniosku warto zadaæ pytanie, dlaczego ograniczenie posiadania aptek wy³¹cznie dla farmaceutów, czy ograniczenie liczby aptek ze wzglêdu na iloœæ mieszkañców, traktowane s¹ jako dzia³ania monopolistyczne, ograniczaj¹ce swobodê gospodarcz¹, a obecne dzia³ania firm farmaceutycznych w zakresie dystrybucji bezpoœredniej, w której producent podpisuje umowy z ograniczon¹ liczb¹ wybranych aptek, takimi dzia³aniami ju nie s¹. W za³¹czeniu przesy³am pismo, które do Wlkp. OIA skierowa³a jedna z naszych kole anek, wraz z kserokopi¹ wzmiankowanego artyku³u. Z powa aniem Tadeusz B¹belek Wlkp. OIA/379/2009 Poznañ, dnia 2 lutego 2009 r. Pan dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej W imieniu Prezydium Wlkp. Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu, zwracam siê z zapytaniem o stanowisko NRA w sprawie obowi¹zków narzuconych zmienionymi przepisami kodeksu pracy na przedsiêbiorstwa, w tym tak e na apteki. Dotyczy to zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy kodeks pracy (Dz. U. Nr 223 poz.1460), nak³adaj¹cych dodatkowe obowi¹zki z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Prosimy o jednoznaczn¹ wyk³adniê tych przepisów tak, aby apteki w ca³ym kraju jednakowo potraktowa³y zaistnia³¹ sytuacjê. Z powa aniem Tadeusz B¹belek

33 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 31 Wlkp. OIA/622/2009 Poznañ, dnia 18 lutego 2009 r. Pan mgr Józef oœ Ma³opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny W imieniu Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej, zwracam siê z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa dzia³añ niektórych podmiotów, polegaj¹cych na oferowaniu internetowej sprzeda y leków refundowanych dostêpnych wy³¹cznie na receptê. Na stronach internetowych podmiotów Dom Zdrowia i Dbam o Zdrowie od pewnego czasu widniej¹ oferty dotycz¹ce wzmiankowanej wy ej kategorii produktów leczniczych. Zdaniem Prezydium Rady s¹ to dzia³ania niedozwolone. Dlatego te zwracam siê do Pañstwa o piln¹ interwencjê w tej sprawie. W za³¹czeniu zrzuty ekranowe wspomnianych witryn internetowych. Z powa aniem Tadeusz B¹belek Wlkp. OIA/623/2009 Poznañ, dnia 18 lutego 2009 r. Pan dr n. farm. Kazimierz Jakubiec Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny W imieniu Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej, zwracam siê z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa dzia³añ niektórych podmiotów, polegaj¹cych na oferowaniu internetowej sprzeda y leków refundowanych dostêpnych wy³¹cznie na receptê. Na stronach internetowych podmiotów Dom Zdrowia i Dbam o Zdrowie od pewnego czasu widniej¹ oferty dotycz¹ce wzmiankowanej wy ej kategorii produktów leczniczych. Zdaniem Prezydium Rady s¹ to dzia³ania niedozwolone. Dlatego te zwracam siê do Pañstwa o piln¹ interwencjê w tej sprawie. W za³¹czeniu zrzuty ekranowe wspomnianych witryn internetowych. Z powa aniem Tadeusz B¹belek

34 STR. 32 NUMER 1-2(2009) Wlkp. OIA/717/2009 Poznañ, dnia r. Pan dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej W zwi¹zku z Komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego, a tak e maj¹c na uwadze permanentny niedobór pewnych grup leków (sterydy, polstygmina, albuminy i inne), o czym informuj¹ nas farmaceuci zatrudnieni zarówno w aptekach szpitalnych jak i ogólnodostêpnych, zwracam siê do Pana Prezesa o piln¹ interwencjê w tej sprawie. Braki dotycz¹ leków ratuj¹cych ycie i dlatego te wielkie oburzenie œrodowiska wywo³uje komunikat Minister Zdrowia, która stwierdza, e w/w leki mo na sprowadzaæ w tzw. imporcie docelowym. Skoro s¹ one dostêpne w ten sposób, to kto jest odpowiedzialny za sytuacjê, gdzie brakuje wspomnianych leków na naszym rynku nawet dla zabezpieczenia potrzeb bie ¹cych. Skazywanie chorych na procedury zwi¹zane z importem docelowym jest rozwi¹zaniem nieodpowiedzialnym i nieetycznym. Z góry wiadomo bowiem, co potwierdza siê w codziennej praktyce, e zanim ostatecznie lek dotrze do pacjenta, ten ju nie yje. Proszê potraktowaæ sprawê jako nies³ychanie wa n¹ i piln¹. Myœlê, e zaistnia³a sytuacja wymaga nag³oœnienia medialnego, co ju wielokrotnie przynosi³o skutki w postaci zdecydowanej reakcji Ministerstwa Zdrowia. Tadeusz B¹belek

35 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 33 Wlkp. OIA/849/2009 Poznañ, dnia 12 marca 2009 r. Pani Zofia Ulz G³ówny Inspektor Farmaceutyczny Dotyczy: internetowej sprzeda y refundowanych produktów leczniczych. Pismem z dnia 18 lutego 2009r, Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej zwróci³o siê z wnioskiem do Ma³opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zbadanie zgodnoœci z prawem praktyk prowadzonych przez placówki prowadzone przez Domzdrowia.pl oraz dzia³aj¹ce w ramach programu: Dbam o Zdrowie, a polegaj¹cych na wysy³kowej sprzeda y refundowanych produktów leczniczych. W odpowiedzi na wniosek Prezydium, Ma³opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystosowa³ pismo z dnia 6 marca 2009r, którego odpis przedk³adamy w za³¹czeniu. Po zapoznaniu siê z treœci¹ wzmiankowanego pisma z dnia 6 marca 2009 r. Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o merytoryczne odniesienie siê do problemu wysy³kowej sprzeda y refundowanych produktów leczniczych. Intencj¹ Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej nie jest uczestniczenie w charakterze strony w postêpowaniu administracyjnym, dotycz¹cym wysy³kowej sprzeda y produktów leczniczych wydawanych wy³¹cznie z przepisu lekarza, lecz zasygnalizowanie budz¹cego powa ny niepokój problemu. Bez wiêkszego znaczenia jest równie to, czy sprzeda produktów leczniczych prowadzi apteka czy punkt apteczny. Zarówno bowiem jedne, jak i drugie placówki podlegaj¹ nadzorowi sprawowanemu przez organy inspekcji farmaceutycznej. Kieruj¹c niniejsze pismo do Pani Inspektor, Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej wziê³o pod uwagê, i omawiana praktyka wysy³kowej sprzeda y refundowanych produktów leczniczych ma zasiêg ogólnokrajowy, wykraczaj¹cy poza w³aœciwoœæ miejscow¹ wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Maj¹c na uwadze powy sze, Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej ponawia swoj¹ proœbê o zbadanie zgodnoœci z prawem praktyk jednostek prowadzonych przez Domzdrowia.pl oraz dzia³aj¹cych w ramach programu Dbam o Zdrowie, które polegaj¹ na wysy³kowej sprzeda y refundowanych produktów leczniczych. Z powa aniem Tadeusz B¹belek

36 STR. 34 NUMER 1-2(2009) Wlkp. OIA/2009 Poznañ, dnia 13 marca 2009r. Pani dr Jadwiga Kuczma-Napiera³a Zastêpca Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia dostêpnoœci w aptekach na terenie województwa wielkopolskiego leku CEFTRIAKSON pragnê poinformowaæ, e w chwili obecnej nie ma adnych k³opotów z nabywaniem tego preparatu przez pacjentów w aptekach ogólnodostêpnych. Nie wypowiadam siê w sprawie dostêpnoœci produktu leczniczego w poszczególnych szpitalach, gdy za gospodarkê tych jednostek odpowiadaj¹ ich dyrektorzy. Ze swej strony dodam, i Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu postanowi³o w najbli szym komunikacie do aptek poinformowaæ aptekarzy o Pani piœmie i przekazaæ informacje dotycz¹ce tego problemu. Mam nadziejê, e w ten sposób Pani proœba zosta³a spe³niona. Pozostaj¹c w g³êbokim powa aniu przesy³am wyrazy szacunku, Tadeusz B¹belek

37 BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ STR. 35 WA NE KOMUNIKATY Uchwa³a Nr 21/2009 Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie: postêpowania przy stwierdzaniu rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki. Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136 poz. 856) w zwi¹zku z art. 99 ust. 4a i art. 88 ust.1-2 i 5 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271) Wielkopolska Okrêgowa Rada Aptekarska w Poznaniu uchwala, co nastêpuje: 1 1. Uchwa³a niniejsza okreœla zasady i przebieg postêpowania w sprawach dotycz¹cych stwierdzania rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki. 2. Postêpowanie w sprawach dotycz¹cych stwierdzania rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki prowadzi Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej, zwane dalej Prezydium Prezydium przeprowadza postêpowanie w przedmiocie stwierdzenia rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki: a. w toku prowadzonego postêpowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostêpnej lub zmiany zezwolenia, ³¹cz¹cych siê z zatrudnieniem kierownika apteki, b. w przypadku zmiany kierownika dzia³aj¹cej ju apteki. 2. W przypadkach okreœlonych w ust.1 lit. a, Prezydium przeprowadza postêpowanie w sprawie rêkojmi, na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w trybie art. 106 kodeksu postêpowania administracyjnego. 3. W przypadkach okreœlonych w ust.1 lit. b, Prezydium przeprowadza postêpowanie na wniosek farmaceuty zamierzaj¹cego obj¹æ funkcjê kierownika apteki, w trybie art. 217 kodeksu postêpowania administracyjnego. Wniosek o stwierdzenie rêkojmi winien byæ przed³o ony Prezydium co najmniej 30 dni przed planowan¹ dat¹ objêcia funkcji kierownika apteki. 4. W sytuacji, o której mowa w ust.3, tj. jeœli o stwierdzenie rêkojmi wystêpuje farmaceuta zamierzaj¹cy obj¹æ funkcjê kierownika apteki, z zastrze eniem ust.5, wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:

38 STR. 36 NUMER 1-2(2009) a. termin objêcia funkcji kierownika apteki wraz z wymiarem czasu pracy, b. nazwê i dok³adne dane adresowe apteki, w której zamierza pe³niæ funkcjê kierownika, c. oznaczenie przedsiêbiorcy prowadz¹cego aptekê (w³aœciciela apteki ), d. godziny pracy apteki, e. obsadê fachow¹ apteki z okreœleniem wymiaru czasu pracy personelu fachowego, f. udokumentowany przebieg pracy zawodowej, g. jeœli z wnioskiem wystêpuje farmaceuta pe³ni¹cy funkcjê kierownika apteki albo hurtowni oœwiadczenie o rezygnacji z funkcji kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej, h. oœwiadczenie dotychczasowego kierownika apteki, o której mowa w lit.b, o rezygnacji z funkcji kierownika apteki. 5. Farmaceuci nie bêd¹cy dotychczas cz³onkami Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej, zamierzaj¹cy obj¹æ funkcjê kierownika apteki, wystêpuj¹c z wnioskiem o którym mowa w ust.3 i ust.4, winni dodatkowo wyst¹piæ o wpis na listê cz³onków Izby oraz do³¹czyæ zaœwiadczenie wystawione przez okrêgow¹ izbê aptekarsk¹, do której nale a³ dotychczas zainteresowany farmaceuta. Z zaœwiadczenia winno wynikaæ, czy zainteresowany farmaceuta: a. nie zalega z zap³at¹ sk³adek cz³onkowskich, b. nie zosta³ ukarany za wykroczenie zawodowe, czy toczy siê wobec niego postêpowanie korporacyjne, c. wywi¹zuje siê z obowi¹zku uczestniczenia w szkoleniach ci¹g³ych (z okreœleniem liczby punktów szkoleniowych twardych i miêkkich zdobytych w trakcie ostatniego okresu szkoleniowego). Ponadto do wniosku nale y do³¹czyæ: a. kopiê dyplomu ukoñczenia studiów, b. kopiê prawa wykonywania zawodu, c. odpisy œwiadectw pracy. 6. Wniosek farmaceuty, który podejmuje siê kierowania aptek¹ na terenie Wlkp. OIA, pozostaj¹c jednoczeœnie cz³onkiem innej okrêgowej izby aptekarskiej, Prezydium Wlkp. ORA przekazuje do zaopiniowania Izbie, której ten farmaceuta jest cz³onkiem Po wp³yniêciu wniosku (zawieraj¹cego komplet dokumentów), o którym mowa w 2 ust.4 i ust.5, Prezydium przeprowadza w niezbêdnym zakresie postêpowanie wyjaœniaj¹ce, celem zapoznania siê z dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej kandydata na kierownika apteki oraz sposobem wype³niania obowi¹zków zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty. W toku prowadzonego postêpowania Prezydium ustala, czy wobec kandydata na kierownika apteki prowadzone by³o postêpowanie

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7sierpnia 2008 r. Warszawa 2008 r. Porz¹dek obrad 17. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec

BIULETYN. 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec BIULETYN 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec BIULETYN REDAGUJE PREZYDIUM PORA oraz KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczàcy dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008

BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008 BIULETYN INFORMACYJNY NR 4 (89) 2008 MAJ, CZERWIEC 2008 1 Redagują: mgr mgr farm. M. Paw³owski - redaktor naczelny, J. Adamczyk, P. Chwia³kowski, S. Kodroñ, D. Najdzicz, J. P³aczek Redakcja zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo