OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI KONKURSU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE Łuków, ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, tel , fax , ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich i położnych środowiskowych) nad pacjentami SPZOZ w Łukowie w następujących pakietach: 1. Oddziały szpitalne Szpitala św. Tadeusza w Łukowie, 2. Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ w Łukowie, 3. Gabinet pielęgniarki POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 4. Poradnie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu łukowskiego (udzielanie świadczeń przez położne środowiskowe) OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 1. Umowa na udzielanie świadczeń w zakresie świadczeń pielęgniarskich i położnych środowiskowych zostanie zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 2. Materiały konkursowe, w tym projekt umowy udostępnione są w siedzibie SPZOZ, w Łukowie, przy ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, w budynku administracji, pok. Nr 23, w godz oraz na stronie internetowej informacje telefoniczne tel. nr lub wew. 336, fax SPZOZ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn do dnia jego rozstrzygnięcia. 4. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: Konkurs na kontrakty pielęgniarskie, w Dziale Prawnym SPZOZ (budynek administracji, II piętro, pok. nr 23), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Prawnym SPZOZ (budynek administracji, II piętro, pok. 23), w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ. Oferenci o wybranej ofercie zostaną powiadomieni również na piśmie lub telefonicznie. 8. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Łukowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 10. Protest i odwołanie nie przysługują na niedokonanie wyboru oferenta i unieważnienie postępowania. 11. Termin zawarcia umowy wynosi 14 dni liczone od daty upływu terminu do złożenia odwołania. /-/ Grzegorz Gomoła

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora SPZOZ w Łukowie Nr 108/2014 z dnia r. WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO) na świadczenia pielęgniarskie i położnych środowiskowych w SPZOZ w Łukowie I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, zwany dalej SPZOZ adres: Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 tel , fax , strona internetowa: e- mail: II. PRZEDMIOT KONKURSU Przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: 1. Leczenie szpitalne w zakresie oddziałów szpitalnych Szpitala św. Tadeusza w Łukowie, 2. Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Łukowie, 3. Poradnie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu łukowskiego (świadczenia udzielane przez położne środowiskowe), 4. Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powiat łukowski, (ambulatoryjna i wyjazdowa, realizowana środkiem transportu SPZOZ lub Oferenta, jeśli zadeklaruje to w złożonej ofercie) w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w szczególności w Gabinecie pielęgniarki POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna, na zasadach określonych w Umowie - Kontrakcie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 3), oraz Umowie Zlecenie (Załącznik Nr 4 i 5). Świadczenia udzielane będą w zależności od potrzeb SPZOZ w terminach wg ustaleń w harmonogramie miesięcznym zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w oddziale, Przychodni Specjalistycznej oraz harmonogramie zleceń w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. III. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE/ZLECENIOBIORCA (Oferent) Do konkursu mogą przystąpić podmioty: 1. wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej, wykonywanej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w SPZOZ w Łukowie lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w SPZOZ w Łukowie, spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lub 2. legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich i położnych środowiskowych), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), zwani dalej Oferentem, Oferent powinien zobowiązać się do: poddania się kontroli przeprowadzonej przez SPZOZ oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług, w ramach zawartej umowy oraz do spełnienia innych wymagań NFZ, których konieczności wprowadzenia nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oferent prowadzący działalność gospodarczą powinien ponadto posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub zobowiązanie w formie oświadczenia do zawarcia umowy ubezpieczenia OC bezpośrednio przed podpisaniem umowy. W przypadku praktyk zawodowych wykonywanych przez osoby pozostające w stosunku pracy z SPZOZ w Łukowie na stanowisku pielęgniarki, zawarcie umowy kontraktu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem złożenia oświadczenia o propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. IV. KRYTERIA OCENY OFERT: Stawka - 100% Cena. 2

3 V. CZAS TRWANIA UMOWY: 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2016 r. VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Oferent powinien zapoznać się dokładnie z Warunkami konkursu ofert (Załącznik Nr 1), formularzem oferty konkursowej (Załącznik Nr 2), projektem Umowy Kontraktu Załącznik Nr 3 oraz projektem Umowy Zlecenie Załącznik Nr 4 i Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. Dopuszcza się modyfikację formularza ofertowego. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z wyjątkiem nazewnictwa medycznego lub nazw własnych oraz podpisana przez Oferenta. Miejsca, w których Oferent naniósł poprawki powinny być przez Oferenta parafowane /skrócony podpis/. Oferent nie może domagać się od SPZOZ zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta powinna składać się z: formularza oferty konkursowej, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia o wpisie praktyki zawodowej oraz odpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dot. Umowy Kontraktu), dokumentów, w tym: nr aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji, odbycia kursów, dyplom (w przypadku ukończenia studiów I lub II stopnia), lub oświadczenie, że dane w dokumentach z poprzednio realizowanego kontraktu nie uległy zmianie, (jeżeli dane i dokumenty pozostają aktualne), aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy, zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp, kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub pisemne zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Kopię polisy na warunkach określonych w zobowiązaniu oferent przedkłada najpóźniej przed podpisaniem umowy na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy (dot. Umowy Kontraktu), kopii Prawa jazdy oraz Dowodu rejestracyjnego samochodu, w przypadku wyrażenia zgody na używanie własnego samochodu do realizacji świadczeń w zakresie wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, W przypadku przedłożenia kopii SPZOZ w Łukowie zastrzega sobie prawo zażądania oryginału dokumentów. W przypadku Oferentów, którzy w okresie ostatnich 2 lat brali udział w postępowaniach konkursowych w tożsamym zakresie dopuszcza się możliwość złożenia jedynie formularza oferty konkursowej wraz z oświadczeniem (klauzula znajduje się na druku oferty), że dane i dokumenty z poprzednio zawartego kontraktu nie uległy zmianie i są aktualne w stosunku do przedstawionej oferty w niniejszym konkursie. 4. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę jeżeli otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierać dopisek zmiana oferty lub wycofanie oferty. 6. Oferty w zaklejonych kopertach opatrzone opisem: Konkurs na kontrakty pielęgniarskie, należy składać w Dziale Prawnym SPZOZ w Łukowie (budynek administracji, II piętro, pok. nr 23), w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. do godz Oferty złożone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz w Dziale Prawnym SPZOZ w Łukowie (budynek administracji, II piętro, pok. nr 23) w siedzibie SPZOZ, w Łukowie przy ul. Doktora A. Rogalińskiego Złożone oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez SPZOZ. 9. SPZOZ odrzuci ofertę: 1) złożoną przez Oferenta po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń zdrowotnych; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków wymaganych w niniejszym Warunkach konkursu ofert ; 3

4 W przypadku gdy braki, o których mowa w ust 9 pkt 2-6, dotyczą tylko części oferty, SPZOZ może odrzucić ofertę w części dotkniętej brakiem. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wezwie oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 10. Udzielający zamówienia unieważni postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 11; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą SPZOZ przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 11. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 12. Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji wynagrodzeń i spraw organizacyjnych, w szczególności terminarza udzielania świadczeń zaproponowanych w ofercie przez Oferenta. O terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie. Wynik negocjacji podjęcie decyzji o wyborze w ogłoszeniu o wyniku postępowania. 13. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, Komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ. Ogłoszenie zawierać będzie nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. Oferenci zostaną zawiadomieni o terminie zawarcia umowy na piśmie lub telefonicznie. 14. Przedstawiciele uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych: Maria Posiadała Naczelna Pielęgniarka tel Ewa Skrzymowska Dział Prawny tel wew. 336, VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ zostały określone w projekcie Umowy (Załącznik Nr 3, 4 i 5). Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom. SPZOZ zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień umownych w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych, oraz sposobu rozliczeń finansowych i zakresu sprawozdawczości oraz w trakcie realizacji zmian treści umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ww. uregulowania mogą stanowić przedmiot negocjacji dodatkowych. VIII. WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie SPZOZ i Oferent. IX. ZAWARCIE UMOWY SPZOZ zawrze umowę w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu do złożenia odwołania konkursu ofert, pod warunkiem dostarczenia przez oferenta umowy ubezpieczenia OC. Umowa zawarta zostanie w siedzibie SPZOZ w terminie uzgodnionym z oferentem lub przesłana zostanie listem poleconym na adres wskazany w ofercie. X. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ŚRODÓW ODWOŁAWCZYCH 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPZOZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru oferenta oraz na unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni 4

5 od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. Załączniki: Kwalifikacje wymagane załącznik nr 1 Oferta Konkursowa załącznik nr 2 Projekt Umowy - Kontraktu załącznik nr 3 Projekt Umowy Zlecenie załącznik nr 4 Projekt Umowy Zlecenie załącznik nr 5 5

6 Załącznik Nr 1 do Warunków konkursu ofert Lp Zakres (nazwa komórki organizacyjnej) Rodzaj zlecenia Liczba stanowisk (lekarzy) Kwalifikacje (minimalne) Sposób rozliczania Gabinet pielęgniarki POZ nocna i wymagania minimalne: świąteczna opieka pielęgniarka (aktualne prawo zdrowotna, wykonywania zawodu) zlecenia w dni powszednie w godzinach pomiędzy a 8.00 rano oraz zlecenia w soboty i dni wolne od pracy w godzinach pomiędzy 8.00 a 8.00 dnia następnego 9 stawka godzinowa /jednakowa zarówno w dni powszednie, w tym sobota i ustawowo wolne od pracy/ 2. Oddziały szpitalne Szpitala św. Tadeusza w Łukowie zlecenia w dni powszednie i dni ustawowo wolne od pracy 6 wymagania minimalne: pielęgniarka (aktualne prawo wykonywania zawodu) stawka godzinowa /jednakowa zarówno w dni powszednie, w tym sobota i ustawowo wolne od pracy/ 3. Poradnia Specjalistyczna SPZOZ w Łukowie 4. Poradnie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu łukowskiego zlecenia w dni powszednie 3 wymagania minimalne: pielęgniarka i położna (aktualne prawo wykonywania zawodu) według potrzeb SPZOZ 2 wymagania minimalne: położna (aktualne prawo wykonywania zawodu) stawka godzinowa stawka ryczałtowa za: prowadzenie edukacji przedporodowej/ profilaktyki cytologicznej/ zapisywanie pacjentów do lekarza rodzinnego POZ podległego SPZOZ/ wykonywanie wizyty patronażowej noworodka. /-/ Grzegorz Gomoła 6

7 OFERTA KONKURSOWA Załącznik Nr 2 do Warunków konkursu ofert Łuków, dnia 2014 r. I. DANE OFERENTA 1. Nazwa praktyki Adres Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania zawodu (proszę dołączyć potwierdzoną kserokopię) 5. NIP.. 6. PESEL Adres e mail 8. Numer telefonu 9. posiadana specjalizacja z określeniem stopnia (proszę dołączyć potwierdzoną kserokopię) kursy: siedziba Izby i nr wpisu praktyki (proszę dołączyć potwierdzoną kserokopię) Izba w... nr... II. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na kontrakty pielęgniarskie i materiałami konkursowymi i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 2. zapoznałam/em się projektem Umowy Kontraktu/Zlecenie i zobowiązuje się do jej podpisania na zaoferowanych warunkach w miejscu i czasie określonym przez SPZOZ, 3. zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i przedstawienia jej SPZOZ w Łukowie najpóźniej do dnia zawarcia umowy (dot. Umowy Kontraktu). 4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na użytek postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U j.t.).... (podpis oferenta) 7

8 III. OFERTA SZCZEGÓŁOWA Oferuję wykonywanie udzielanie świadczeń w SPZOZ w Łukowie, na warunkach: 1. zakres zł za (słownie......) proponowana liczba zleceń miesięcznie: preferowane dni tygodnia udzielania świadczeń:.. 2. zakres zł za (słownie......) proponowana liczba zleceń miesięcznie: preferowane dni tygodnia udzielania świadczeń:..... (podpis oferenta) 2. Oferuję/ Nie wyrażam zgody na używanie własnego samochodu do realizacji świadczeń w zakresie wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o stawki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Marka samochodu.. Nr rejestracyjny. Pojemność silnika.. 8

9 II. Oświadczam, że dane i dokumenty z poprzednio zawartego kontraktu nie uległy zmianie i są aktualne w stosunku do przedstawionej oferty w niniejszym konkursie. Wnoszę o uwzględnienie moich dokumentów z poprzedniego kontraktu do złożonej przeze mnie oferty.*... (podpis oferenta) * wypełnić jeśli Oferent posiadał poprzednio Umowę z SPZOZ. 9

10 Umowa Kontrakt Nr./2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) Załącznik Nr 3 do Warunków konkursu ofert zawarta w dniu w Łukowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr , REGON: , NIP: , reprezentowanym przez Dyrektora Grzegorza Gomołę, zwanym dalej Udzielającym zamówienia, a... posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wykonującym/ą zawód w formie pod nazwą:, wpisanej do rejestru praktyk prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w pod numerem, adres.., REGON.., NIP., zwanym/ą dalej Przyjmującym zamówienie, o treści następującej: Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), na podstawie których przeprowadzony został konkurs na udzielanie świadczeń pielęgniarskich. 2. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonywania udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w rodzaju., zwanych dalej świadczeniami. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: Udzielający zamówienia zawiadomi Przyjmującego zamówienie o każdej zmianie miejsca udzielania świadczeń (stałej bądź czasowej) przed rozpoczęciem realizacji zleceń. Zmiana miejsca realizacji świadczeń nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. W przypadku konieczności udzielenia świadczeń wyjazdowych transport Przyjmującego zamówienie do miejsca wezwania i z powrotem zabezpiecza Udzielającego zamówienia. 3. Zlecenia dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odbywać się będą w częstotliwości według potrzeb Udzielającego zamówienia, w, przeciętnie.. zleceń w tygodniu/miesiącu, w preferowane dni., w godzinach i datach (w określonych godzinach lub całodobowo, w dni powszednie oraz ustawowo wolne od pracy) wskazanych w uzgodnionym z Przyjmującym zamówienie i zatwierdzonym przez koordynatora harmonogramie zleceń, dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: w szczególności od poniedziałku do piątku w godzinach od do 8.00 (zlecenia 14 godzinne) dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego (zlecenia 24 godzinne). W wyjątkowych przypadkach, ewentualne zmiany w terminarzu uzgadniane są z koordynatorem przed rozpoczęciem pojedynczego zlecenia Przyjmującego zamówienie wobec Udzielającego zamówienia. Jednostronne ograniczenie przez Udzielającego zamówienie liczby zleceń, brak zleceń w danym miesiącu, zmiana harmonogramu zleceń w trakcie miesiąca, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Przyjmującego zamówienie wobec Udzielającego zamówienia. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek stawić się na swój koszt w miejscu wykonywania zlecenia określonym w ust. 2 w czasie umożliwiającym bezproblemowe rozpoczęcie świadczenia usług według harmonogramu zleceń, o którym mowa w ust Ilekroć w umowie jest mowa o komórce Udzielającego zamówienia, rozumie się przez to odpowiednio. 6. Ilekroć w umowie jest mowa o koordynatorze rozumiemy przez to Naczelną Pielęgniarkę/ Pielęgniarkę oddziałową Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do pozostawania w stałej gotowości do udzielania świadczeń w miejscu zlecenia. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 2. W przypadku nieobecności lekarza, w celu zapewnienia dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, Przyjmujący zamówienie pozostaje w gotowości do ich udzielania w miejscu zlecenia do czasu powrotu lekarza z wyjazdu do pacjenta. 3. Udzielający zamówienia zabezpiecza obsadę lekarską, obsługę administracyjną, gospodarczą oraz sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy. 4. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do realizacji zleceń lekarskich oraz do współpracy z personelem medycznym i administracyjnym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienia. 10

11 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń, leków, sprzętu jednorazowego użytku i aparatury medycznej, należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poniesienia kosztów napraw aparatury i sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia w razie zwłoki Przyjmującego zamówienie w zapłacie kosztów naprawy potrąci należną mu kwotę z należności Przyjmującego zamówienie, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Przyjmującego zamówienie Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do dokonywania czynności w imieniu Udzielającego zamówienia. Podjęcie konkretnych czynności zawodowych Przyjmującego zamówienie uzależnione jest od bieżących potrzeb. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 2. Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy udziela świadczeń doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także świadczeń zleconych przez innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, jeżeli potrzeba taka wynika ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji. 3. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 2) dbanie o sprzęt medyczny i mienie Udzielającego zamówienia, 3) zachowanie tajemnicy zawodowej, według zasad określonych w odrębnych przepisach, 4) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Udzielającego zamówienia i Narodowego Funduszu Zdrowia, 5) wykonywanie zawodu i wykonywanie usług medycznych zgodnie aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością, 6) przestrzeganie praw pacjenta oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych jego potencjału w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie dotyczącym niniejszej umowy. 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie niniejszego kontraktu ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia przez Przyjmującego zamówienie szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń lekarskich. 5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) oraz z Urzędem Skarbowym. 6. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza: 1) posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, p.poż, 2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych, 3) odzież ochronną. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach zorganizowanych przez Udzielającego zamówienie, z zakresu: 1) BHP, p.poż, w zakresie postępowania podczas wykonywania prac na terenie SPZOZ w Łukowie przez pracowników firm zewnętrznych, 2) bezpieczeństwa informacji. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej praktyki zawodowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 2) złożenia polisy ubezpieczeniowej jako załącznika do umowy, 3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia. 9. Ewentualne profilaktyczne leczenie poekspozycyjne Przyjmującego zamówienie, w przypadku styczności z wirusem niedoboru odporności, do którego doszło w czasie wykonywania czynności zawodowych jest finansowane przez Przyjmującego zamówienie. 5. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. 11

12 6. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawić i przedłożyć Udzielającemu zamówienia fakturę, z uwidocznionym numerem umowy wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 4, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Płatność za wykonane zlecenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku w kasie lub na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia rachunku wraz ze sprawozdaniem, przy czym bieg terminu płatności nie może rozpoczynać się wcześniej, niż 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę lub w dzień wolny od pracy, to płatności dokonuje się następnego dnia roboczego. 2. Przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywanych świadczeń, w wysokości brutto.. zł (. złotych) za każdą godzinę zlecenia. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 3. Strony ustalają, że wynagrodzenie za używanie własnego samochodu do realizacji świadczeń w zakresie wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oparte zostaje na stawkach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) tj. według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wynoszących na dzień podpisania umowy dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3-0,5214 zł (brutto), b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3-0,8358 zł (brutto). Stawka za każdy kilometr liczona jest od siedziby Udzielającego zamówienia (gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) do miejsca zlecenia i z powrotem od miejsca zlecenia do siedziby Udzielającego zamówienia, przejechany przez Przyjmującego zamówienie w trakcie wykonywania świadczeń pielęgniarskich w zakresie wyjazdowej nocnej i świątecznej nocnej opieki zdrowotnej. Zmiana stawek za kilometr przebiegu pojazdu wynikająca ze zmiany przepisów nie powoduje konieczności aneksowania niniejszej umowy. 4. Do faktury Przyjmujący zamówienie dołączy zestawienie z wykonania świadczeń obejmujące: daty wykonania zleceń oraz ich liczbę wraz z przeliczeniem kwotowym według stawek określonych w ust. 2 i 3, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. Zestawienie to musi zostać potwierdzone przez koordynatora, a w przypadku jego nieobecności osobę wyznaczoną przez Udzielającego zamówienia. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że kwoty, o których mowa w ust. 2 i 3 wyczerpują całość zobowiązań finansowych Udzielającego zamówienia na rzecz Przyjmującego zamówienie, związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 6. Za opóźnienie w wypłacie należności Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki w wysokości ustawowej Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 1) z upływem czasu, na który została zawarta, 2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym niniejszej umowy (bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym), 3) na mocy porozumienia stron, 4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych dla Udzielającego zamówienia, o ile da się to wykazać w sposób nie budzący wątpliwości Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) za nie wykonanie każdego pojedynczego dnia zlecenia (nie stawienie się na zlecenie zgodnie z harmonogramem) lub 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) za każdorazową odmowę udzielenia świadczenia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia w razie zwłoki Przyjmującego zamówienie w zapłacie może potrącić należną mu kwotę z należności Przyjmującego zamówienie, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody na kompensatę. 2. Niezależnie od kary umownej Udzielający zamówienia może dochodzić od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych chorobą, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej. 12

13 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie. 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z zastrzeżeniem prawa Udzielającego Zamówienie do jednostronnej zmiany harmonogramów zleceń. 10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia 13

14 Załącznik numer 1 do Umowy - Kontraktu MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY ZLECEŃ miesiąc... rok. Imię i nazwisko... Suma godzin w dniu Dzień miesiąca Miejsce zlecenia Godziny roboczym w miejscu od* do* zlecenia* Razem *wpis obejmuje godziny oraz minuty rozliczone w systemie dziesiętnym pieczęć i podpis Pielęgniarki pieczęć i podpis/y koordynatora 14

15 MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY KILOMETRÓW data... Załącznik numer 2 do Umowy - Kontraktu Data Imię i nazwisko... Liczba Czas Miejsce wyjazdu przejechanych Stawka Kwota od do (adres) kilometrów do za 1 km wynagrodzenia (godziny miejsca zlecenia i minuty) i z powrotem Razem *wpis obejmuje godziny oraz minuty rozliczone w systemie dziesiętnym pieczęć i podpis Pielęgniarki pieczęć i podpis/y koordynatora 15

16 Załącznik numer 3 do Umowy - Kontraktu Łuków dn..... (imię i nazwisko osoby upoważnionej).. (stanowisko).. (komórka organizacyjna) UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t.) upoważniam Panią/ Pana do przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie (21-400), ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Nr.. zawartej w dniu. Jednocześnie zobowiązuje Panią/ Pana do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.. (podpis Udzielającego zamówienia).. (podpis osoby upoważnionej *) * - osoba upoważniona osoba upoważniona przez Administratora danych do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 16

17 Załącznik Nr 4 do Warunków konkursu ofert Umowa Zlecenie Nr /2014 zawarta w dniu r., w Łukowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr , REGON: , NIP: , reprezentowanym przez Dyrektora Grzegorza Gomołę, zwanym dalej Zleceniodawcą, a.. posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki numer.., wydanym przez., adres zam., NIP.., zwaną dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), na podstawie których przeprowadzony został konkurs na udzielanie świadczeń pielęgniarskich. 2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonywania udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) - w rodzaju. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: W przypadku konieczności udzielenia świadczeń wyjazdowych transport Pielęgniarki do miejsca wezwania i z powrotem zabezpiecza SPZOZ. Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę o każdej zmianie miejsca udzielania świadczeń (stałej bądź czasowej) przed rozpoczęciem realizacji zleceń. Zmiana miejsca realizacji świadczeń nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 3. Zlecenia dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odbywać się będą, w godzinach i datach (w określonych godzinach lub całodobowo, w dni powszednie oraz ustawowo wolne od pracy) wskazanych w uzgodnionym i zatwierdzonym przez koordynatora harmonogramie zleceń. Ewentualne zmiany w harmonogramie uzgadniane są z koordynatorem przed rozpoczęciem pojedynczego zlecenia. Jednostronne ograniczenie przez Zleceniodawcę liczby zleceń, brak zleceń w danym miesiącu, zmiana harmonogramu zleceń w trakcie miesiąca, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca ma obowiązek stawić się na swój koszt w miejscu wykonywania zlecenia określonym w ust. 2 w czasie umożliwiającym bezproblemowe rozpoczęcie wykonywania świadczeń według harmonogramu zleceń, o którym mowa w ust Ilekroć w umowie jest mowa o komórce Zleceniodawcy, rozumie się przez to odpowiednio gabinet pielęgniarki POZ/ oddział szpitalny/przychodnię Specjalistyczną. 6. Ilekroć w umowie jest mowa o koordynatorze rozumiemy przez to Naczelną Pielęgniarkę/Pielęgniarkę Oddziałową Zleceniodawca zabezpiecza opiekę lekarską, obsługę administracyjną, gospodarczą oraz sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy. 2. W celu zapewnienia należytego udzielania świadczeń zdrowotnych Zleceniobiorca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań i procedur medycznych, objętych specyfiką komórki Zleceniodawcy, a w szczególności: 1) rozpoznawać warunki i potrzeby zdrowotne pacjenta; 2) rozpoznawać problemy pielęgnacyjne pacjenta; 3) planować i sprawować opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem; 4) samodzielnie udzielać w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 5) realizować zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 6) orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. 3. Pielęgniarka w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy udziela świadczeń w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta. dotyczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 4. W przypadku nieobecności lekarza, w celu zapewnienia dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, Pielęgniarka pozostaje w gotowości do ich udzielania w miejscu zlecenia do czasu powrotu lekarza z wyjazdu do pacjenta. 5. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Zleceniobiorca uprawniony jest realizacji zleceń lekarskich oraz do współpracy z personelem medycznym i administracyjnym zatrudnianym przez Zleceniodawcę. 17

18 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń, sprzętu, w tym jednorazowego użytku i aparatury medycznej, leków i materiałów opatrunkowych, należących do Zleceniodawcy zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poniesienia kosztów napraw aparatury i sprzętu należącego do Zleceniodawcy, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca w razie zwłoki Zleceniobiorcy w zapłacie kosztów naprawy może potrącić należną mu kwotę z należności Zleceniobiorcy Zleceniobiorca uprawniona jest do dokonywania czynności w imieniu Zleceniodawcy. Podjęcie konkretnych czynności zawodowych Zleceniobiorcy uzależnione jest od bieżących potrzeb Zleceniodawcy. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy ponadto: 1) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przy czym dokumentacja medyczna przechowywana będzie przez Zleceniodawcę, 2) dbanie o sprzęt medyczny i mienie Zleceniodawcy, 3) zachowanie tajemnicy zawodowej, według zasad określonych w odrębnych przepisach, 4) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby SPZOZ i Narodowego Funduszu Zdrowia, 5) wykonywanie zawodu i wykonywanie usług medycznych zgodnie aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością, 6) przestrzeganie praw pacjenta oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Zleceniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zleceniodawcę oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych jego potencjału w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie dotyczącym niniejszej umowy. 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zleceniobiorca i Zleceniodawcę. 4. Zleceniodawca uprawniony jest do żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia a Zleceniodawcą, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Zleceniobiorcę świadczeń lekarskich. 5. Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza: 1) posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, p.poż, 2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności w zakresie tożsamym z umową, 3) odzież ochronną. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach zorganizowanych przez Zleceniodawcę, z zakresu: 1) BHP, p.poż, w zakresie postępowania podczas wykonywania prac na terenie SPZOZ w Łukowie przez pracowników firm zewnętrznych, 2) bezpieczeństwa informacji. 7. Ewentualne profilaktyczne leczenie poekspozycyjne Zleceniobiorcy w przypadku styczności z wirusem niedoboru odporności, do którego doszło w czasie wykonywania czynności zawodowych jest finansowane przez Zleceniobiorcę. 5. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić i przedłożyć Zleceniodawcy fakturę, z uwidocznionym numerem umowy wraz z zatwierdzonym przez koordynatora sprawozdaniem miesięcznym, do 5 dnia miesiąca następującego, po miesiącu rozliczeniowym. Sprawozdanie musi zostać potwierdzone przez koordynatora, a w przypadku jego nieobecności osobę wyznaczoną przez Zleceniodawcę. Płatność za wykonane zlecenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, w kasie lub na rachunek bankowy, wskazany przez Zleceniobiorcę. Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia faktury wraz ze sprawozdaniem, przy czym bieg terminu płatności nie może rozpoczynać się wcześniej, niż 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Zleceniodawcy. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy płatności dokonuje się następnego dnia roboczego. 2. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywanych świadczeń, w wysokości brutto. za każdą godzinę zlecenia. Od kwoty wynagrodzenia zostaną potrącone należne świadczenia publicznoprawne. 18

19 3. Zleceniobiorca świadomy odpowiedzialności finansowej za oświadczenie nieprawdy oświadcza, że jest/nie jest * zatrudniony w... na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenie/ inne *. Zleceniobiorca oświadcza, że jego wynagrodzenie za pracę podlegające składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest niższe/równe/wyższe * od minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w bieżącym roku. 4. Zleceniobiorca rezygnuje/nie rezygnuje 1 z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych wynikających z umowy zlecenia w SPZOZ w Łukowie, jednocześnie zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach w danych zawartych powyżej w niezwłocznym terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Jeżeli w wyniku zmiany w zatrudnieniu Zleceniobiorca nie będzie pozostawał w stosunku pracy z żadnym pracodawcą z tytułu umowy o pracę lub wynagrodzenie uzyskiwane przez niego będzie mniejsze od minimalnego wynagrodzenia, stawka wynagrodzenia ryczałtowego, o której mowa w ust. 2 wynosić będzie za każdą godzinę zlecenia. Obniżenie stawki obowiązuje od dnia ustania stosunku pracy lub zlecenia Zleceniobiorcy. 5. Zleceniobiorca oświadcza, że kwoty, o których mowa w ust. 2 wyczerpują całość zobowiązań finansowych Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy, związanych z wykonaniem umowy. 6. Za opóźnienie w wypłacie należności Pielęgniarce przysługują odsetki w wysokości ustawowej Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 1) z upływem czasu, na który została zawarta, 2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym niniejszej umowy (bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym), 3) na mocy porozumienia stron, 4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz zmian korzystnych dla Zleceniodawcy, o ile da się to wykazać w sposób nie budzący wątpliwości Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 450 zł za nie wykonanie każdego pojedynczego zlecenia (nie stawienie się w danym dniu zgodnie z harmonogramem) lub 230 zł za każdorazową odmowę udzielenia świadczenia pacjentowi lub nieprawidłowe jego wykonanie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca w razie zwłoki Zleceniobiorcy w zapłacie może potrącić należną mu kwotę z należności Zleceniobiorcy. 2. Niezależnie od kary umownej Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 nie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez Zleceniobiorcy, w przypadku niezdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych chorobą, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie. 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 1 niepotrzebne skreślić 19

20 Załącznik numer 1 do Umowy - Zlecenia MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY ZLECEŃ miesiąc... rok. Czas rozpoczęcia udzielania świadczenia Godzina Imię i nazwisko... Czas zakończenia udzielania świadczenia Data Godzina Data Miejsce świadczenia usług Suma godzin w dniu roboczym w miejscu zlecenia* Razem *wpis obejmuje godziny oraz minuty rozliczone w systemie dziesiętnym pieczęć i podpis Zleceniobiorcy pieczęć i podpis/y koordynatora 20

21 Załącznik numer 2 do Umowy - Zlecenia Łuków dn... (imię i nazwisko osoby upoważnionej) (stanowisko).. (komórka organizacyjna) UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t.) upoważniam Panią/ Pana do przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie (21-400), ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Nr.. zawartej w dniu. Jednocześnie zobowiązuje Panią/ Pana do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.. (podpis Udzielającego zamówienia).. (podpis osoby upoważnionej *) * - osoba upoważniona osoba upoważniona przez Administratora danych do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 21

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo