PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie o godzinie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady - 21 radnych Obecnych - radnych ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.) Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście i służby Starosty. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 15 stycznia 2015 r. 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. 5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM. 7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego wstępne informacje. 8. Informacje nt. promocji Powiatu Brzeskiego za 2014 r. z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej ( druk nr 1 ). 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 ( druk nr 2). 10. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2014 r. ( druk nr 3). 11. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014 ( druk nr 4), b) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( druk nr 5), c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu ( druk nr 6), d) dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ( druk nr 7), e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ( druk nr 8), f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2015 r. ( druk nr 9), g) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 10), h) Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata ( druk nr 11), i) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 12), j) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej ( druk nr 13), 1

2 k) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawi Komisji Zdrowia ( druk nr 14), l) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki ( druk nr 15), m) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr II/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej ( druk nr 16). 12. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych. 14. Zamknięcie obrad sesji. Przebieg obrad: Do pkt.1. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk otworzył obrady IIV posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego. Przywitał zaproszonych gości i służby Starosty. Stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, a więc kworum, przy którym podejmowanie uchwał jest prawomocne. ( Nieobecny : J. Golonka) Do pkt.2. Starosta M. Stefański wniósł o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie środków PFRON. Radny K. Puszczewicz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad materiału dotyczącego promocji Powiatu Brzeskiego. Jest to bardzo ważny materiał, ale on jest niedopracowany- brak dat przy imprezach,kwot, kosztów, brakuje kto organizował, przy czyim współudziale. Po poprawkach, uzupełnieniu możemy to omówić na następnej sesji. Starosta M. Stefański jakieś drobne błędy może są, ale merytoryka jest bardzo ważna. Naczelnik B. Jakubowicz materiał jest dosyć szczegółowy, nie zawiera kwot bo na poprzedniej sesji nikt nie zgłosił, aby te kwoty dopisać. Jest również prezentacja multimedialna, gdzie wiele rzeczy jest omówionych. Jeżeli chodzi o święta narodowe to faktycznie są dwa. Radny K. Puszczewicz informacja o promocji powinna być bardzo rzetelna ponieważ jest to informacja publiczna. Proszę o przegłosowanie wniosku. Radny J. Niesłuchowski - poparł wniosek formalny radnego Puszczewicz. Radna C. Zdebik materiał jest obszerny natomiast są w nim pewne braki. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk poddał wniosek Starosty pod głosowanie, który Rada przyjęła jednogłośnie. Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego K. Puszczewicza pod głosowanie, w wyniku którego Rada 4 głosami za i 15 przeciw nie przyjęła wniosku. Rada jednogłośnie przyjęła cały porządek obrad w brzmieniu jak niżej: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 15 stycznia 2015 r. 2

3 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. 5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM. 7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego wstępne informacje. 8. Informacje nt. promocji Powiatu Brzeskiego za 2014 r. z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej ( druk nr 1 ). 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 ( druk nr 2). 10. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2014 r. ( druk nr 3). 11. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014 ( druk nr 4), b) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( druk nr 5), c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu ( druk nr 6), d) dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ( druk nr 7), e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ( druk nr 8), f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na 2015 r. ( druk nr 9), g) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 10), h) Powiatowego Programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata ( druk nr 11), i) Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Brzeskim na lata ( druk nr 12), j) Określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu.(druk 13) k) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej ( druk nr 14), l) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawi Komisji Zdrowia ( druk nr 15), m) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr I/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki ( druk nr 16), n) zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr II/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej ( druk nr 17). 12. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych. 14. Zamknięcie obrad sesji. 3

4 Do pkt.3. Rada jednogłośnie przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z obrad z dnia 15 stycznia 2015r. Do pkt.4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego stanowi zał. nr 2 do protokołu. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn pkt.2. i z dn pkt 2 interesuje mnie to posiedzenie Zarządu z dnia r. w tym dniu mieliśmy sesje. 15 stycznia było posiedzenie Zarządu, na którym osobiście Pan przedstawiał wniosek o przeprowadzenie takiego audytu. Pan uznał śledząc ten protokół i protokół z posiedzenia sesji, że ta firma zewnętrzna generalnie musi być, bo to wszystko co do tej pory było to właściwie złe, bo ludzie tutaj mieszkają. Nie będę cytował słów, były pytania i była dyskusja. Co jest grane Panie Starosto, bo co innego mówi Pan na posiedzeniu Zarządu, a co innego na sesji. Starosta M. Stefański dostaliśmy ofertę, która była nie do przyjęcia, ponieważ była to cena nie do przyjęcia. I Zarząd jej nie przyjął. Powiedzieliśmy sobie, że damy zapytanie ofertowe i będziemy analizowali. To nie było podjęcie decyzji na Zarządzie tylko informacja.firma z Wrocławia dała ofertę i to była cena nie do przyjęcia i dlatego ją odrzuciliśmy. Złożyliśmy zapytanie do trzech firm i z dwóch przyszła odpowiedz i m.in. firma z Wrocławia zeszła do kwoty Radny K. Puszczewicz Pan o tym nie pisze w sprawozdaniu z prac Zarządu, ani nie ma o tym nic w protokole z posiedzenia Zarządu. Te dwa protokoły z Zarządu i z sesji różnią się i to w zasadniczy sposób. Starosta M. Stefański niestety nie przyznam Panu racji. 15 była informacja, decyzja wyboru oferty była w zupełnie innym dniu, na zupełnie innym Zarządzie. Radny K. Puszczewicz czy mam przeczytać protokół z Zarządu z 15 stycznia odczytał zapis. Starosta M. Stefański ale w między czasie była dyskusja i przyszła droga oferta i zrobiliśmy zapytania do firm podobnych. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn r. pkt. 1a na str.3 Pani sekretarz ma tyle obowiązków w urzędzie, ta osoba powinna być inna osobą a nie sekretarzem. Sekretarz G. Prorok myślę, że podołam. Radny K. Puszczewicz posiedzenie pkt 3 str.4 czy rzeczywiście była to tylko pomyłka, czy w urzędzie panuje bałagan. Starosta M. Stefański proszę nie obrażać urzędników i jeśli jest pomyłka i ktoś chce ją naprawić to jest dobrze. Radny K. Puszczewicz posiedzenie z dn pkt. 12,13,14,15 proszę doprecyzować kiedy były przeprowadzone kontrole. Starosta M. Stefański Dyrektor BCM odpowie, ponieważ naczelnik wydziału jest na chorobowym. 4

5 Radny K. Puszczewicz kontrola opisana w pkt. 15 gdzie brak jest nadzoru nad osobami ubezwłasnowolnionymi i brak nadzoru nad procedurą przymusu bezpośredniego wobec tych osób, to nie wytrzymuje krytyki. Widzę, że Pan to dopiero czyta i nie było to przedmiotem dyskusji komisji zdrowia. Prosiłbym, aby te cztery protokoły z kontroli przesłać do komisji zdrowia. Starosta M. Stefański ja nie czytam, ja to znam. To są kontrole w 80 % rutynowe, bo sanepid sprawdza rutynowo, a co do kontroli to odpowie dyrektor Konik. Radny K. Puszczewicz posiedzenie pkt. 17 ta informacja, którą Pan przekazuje jest niewystarczająca. Naczelnik M. Niedźwiedź udzielił odpowiedzi. Dyrektor K. Konik na Zarządzie była przedstawiona dokładna informacja i tam te dokumenty były prezentowane. Kontrola była przeprowadzona w miesiącu styczniu 2015r. i wcześniej była na SOR przeprowadzona kontrola przez NFZ również na SOR była realizowana w zakresie zabezpieczenia w sprzęt i nie wykazała nieprawidłowości. Wynik był pozytywny. Kontrola przez organy Wojewody Opolskiego dała wyniki takie jak Państwo widzicie zaprezentowane w postaci braku wydzielonego obszaru terapii natychmiastowej, w postaci braku zestawu do trudnej intubacji i ten zestaw został w tej chwili zakupiony. Brak ważnych paszportów technicznych dwóch respiratorów i to było w czasie kiedy zostały przekazane zlecenia na przeprowadzenie aktywizacji tych paszportów,stosownej firmie a jeszcze nie zostały przez tą firmę wykonane w związku z tym był poślizg kilku dni. Brak zatrudnionego ordynatora SOR z tego względu, że my mamy od wielu lat kierownika SOR zgodnie z przepisami prawa jest napisane, że oddziałami szpitalnymi kieruje ordynator ( kierownik oddziału ) i nie tylko w SOR, ale i w innych są kierownicy a nie ordynatorzy. Wniosłem pismo, że z naszego puntu widzenia może być kierownik oddziału a nie koniecznie ordynator i oczekuję na odpowiedz Wojewody Opolskiego co do tego zakresu. Brak wpisu w księdze ruchu chorych stwierdzony brak został uzupełniony i kadra została odpowiednio przeszkolona. Radny K. Puszczewicz pominął Pan kontrolę sanepidu z Opola. Dyrektor K. Konik czy Pani Niesłuchowska ma dokumenty. Było to szczegółowo omawiane na Zarządzie, bo taka jest praktyka. Radny K. Puszczewicz protokoły nie trafiły do komisji zdrowia. Dyrektor K. Konik zdarzenia jakie wystąpiły są wytłumaczalne. Trudno odnieść się i dyskutować. Jeżeli Państwo chcecie dyskutować,to muszę się przygotować i trudno mi jednoznacznie i do końca odpowiedzieć. Radny K. Puszczewicz czy ja pytam o coś innego niż jest w sprawozdaniu. Starosta M. Stefański po to są kontrole,żeby pewne rzeczy poprawiać i dzieje się tak we wszystkich szpitalach. Radny T. Komarnicki posiedzenie czym się zajmuje firma p. Wirgi. Starosta M. Stefański jest to firma porządkowa i nie prowadzi szkoły. 5

6 Radny T. Komarnicki list z Horodenki czy zostały podjęte jakieś kroki i czy coś się dzieje w tym temacie. Starosta M. Stefański jest pewien problem,bo moglibyśmy wyasygnować jakąś sumę i nie wiem na co ona będzie rozdysponowana. Myśleliśmy o sprzęcie, ale on u nas jest bardzo drogi, a używanego nie ma i dodatkowo przejazd przez granicę to cło. Naczelnik promocji analizuje sprawę. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła p. Brygida Jakubowicz. Radny R. Jończyk pkt.6 z posiedzenia r. czy Zarząd będzie indywidulanie traktował każdą jednostkę i jeżeli jednostka się zwróci to zostanie zaakceptowana podwyżka. Czy będzie to globalne. Starosta M. Stefański- będzie kompleksowo. Radny D. Socha- posiedzenie r. pkt. 12 czy Zarząd rozważa utworzenie jednej klasy dla osób bardziej dorosłych. Starosta M. Stefański- tak, są takie rozmowy i prawdopodobnie taki oddział moglibyśmy stworzyć. Radny J. Niesłuchowski- posiedzenie pkt.10 czy została wybrana oferta i ile ofert wpłynęło. Starosta M. Stefański były 2 oferty, jedna została wybrana. Kierownik T. Dudek jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu i do jutra komisja przetargowa wystąpiła w zakresie uszczegółowienia ofert o wyjaśnienia wątpliwości komisji i najprawdopodobniej jeżeli dokumenty będą kompletne w następnym tygodniu przetarg zostanie rozstrzygnięty i będzie podpisana umowa. Na chwilę obecna są badane dokumenty. Radny J. Niesłuchowski jeśli chodzi o posiedzenie r. chcę być jako radny rzetelnie informowany o danym etapie i proszę o szczere odpowiedzi. A jeżeli chodzi o kontrole w BCM. Przy każdej kontroli są nieprawidłowości mniejsze i większe. Czy były ze strony Zarządu jakieś wytyczne dla dyrektora BCM w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych. Chciałbym w dyskusji podjąć temat braku lekarza na SOR. Starosta M. Stefański jeżeli chodzi o audyt ja myślę, że dobrze zrobiłem, że nie przedstawiłem danych firmy. Jeżeli chodzi o szpital,to zaraz będzie punkt i dyrektor wyjaśni. Zarząd cały czas obliguje Pana dyrektora do absolutnego poprawienia stanu i to się odbywa. Radny J. Zeman zwróciliśmy się z wnioskiem o wytłumaczenie kwestii udzielania zamówień przez starostwo i otrzymaliśmy regulamin, który jest stosowany w przypadku zamówień, których kwoty są niższe niż te wskazane w ustawie prawo zamówień publicznych. W chwili obecnej jest to kwota euro. Jest zapis w regulaminie w paragrafie 6 zamówienia, o których mowa w paragrafie 4 mogą być poprzedzone postepowaniem w trybie ofertowym. Kiedy mogą być, kiedy powinny być, a kiedy nie musza być poprzedzone postepowaniem w trybie ofertowym. Czy w związku z tym, że w chwili obecnej prawo zamówień publicznych mówi nam o kwocie euro jako tej,dla której stosowany powinien być regulamin. Czy w związku z tym nie powinien być ten regulamin zmieniony i wprowadzony podział kwot, bo z tego co czytam taka samą procedurę należy stosować dla zamówień o wartości 500 euro i dla zamówień w wysokości euro. Być może się mylę i w takim razie proszę o odpowiedz. 6

7 Starosta M. Stefański samorządowcy w całej Polsce walczyli, aby podnieść ten poziom do euro, bo ten poprzedni był niższy i nic nie mogliśmy zrobić, bo byliśmy cały czas w fazie przetargowej. Teraz mamy taką możliwość i nie chciałbym, żebyśmy sobie komplikowali. Radny T. Zeman pytanie dotyczy sprawozdania posiedzenie z dn r. pkt.6 to zadanie można było znaleźć jako postepowanie, które ukazało się na stronie BIP natomiast postepowanie dotyczące wyboru firmy, która świadczyć będzie audyt BCM to tego postepowania nie można było znaleźć. Kiedy powinno być a kiedy może, a kiedy nie musi być postepowanie. Radca prawny W. Kucypera nie mam przed sobą regulaminu, ale jeżeli są zapisy, że mogą być poprzedzone trybem ofertowym, to znaczy mogą,ale nie muszą i to jest decyzja Zarządu kiedy mogą, a kiedy muszą. Nie róbmy katalogu zamkniętego czy jakiegoś niedookreślonego dokładnie jakie postepowanie ma być, a jakie ma nie być. Radny T. Zeman czyli Zarząd podejmuje decyzje, które z postepowań poprzedzone są trybem ofertowym, które nie są bez względu na wartość postepowania. Do pkt.5. Radny T. Róża- radny przekazał uwagi radnych i sołtysów z posiedzenia Rady Miejskiej w Grodkowie Staroście, które dotyczą głównie dróg powiatowych. Wcześniej dał spis tych problemów kierownikowi Kowalskiemu, ale skupi się na trzech: - dokończenie inwestycji w miejscowości Jędrzejów gdzie była realizowana droga powiatowa Wójtowice Jaszów. Tam zabrakło 40 m chodnika. Myślę, że ten koszt nie je duży. Byłem tam wczoraj, rozmawiałem z Panem sołtysem, może by się jeszcze w ramach 50:50 dołożyła Gmina Grodków i wtedy ten problem w miejscowości Jędrzejów kompleksowo rozwiązać. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodkowie zgłaszała problem przycięcia drzew na drodze powiatowej z Kolnicy do Młodoszowic. To są chyba ostatnie dni, bo przyjdzie wiosna i takich rzeczy nie będzie można robić. Padła również propozycja, tylko niesprecyzowana, czy Gmina Grodków mogłaby przejąć niektóre ulice. Bo tak się dzieje w Grodkowie, że jest ul. Zawadzkiego, która jest ulicą zamkniętą przez dwie drogi gminne i też należałoby się nad tym problemem pochylić. Czy i na jakich warunkach by Powiat Brzeski przekazałby ulice gminie Grodków. Radna C. Zdebik - będąc na sesji Gminy Lubsza - powtórzę wniosek, który już wcześniej mój kolega mówił chodzi o drogę Michałowice- Szydłowice. Jest to bardzo krótki odcinek między kościołem, a sklepem, gdzie ludzie chodzą ubrudzeni do kolan. To jest krótki odcinek, należy do powiatu. Sądzą wszyscy, że to nie są duże wydatki. Bardzo proszę,może można by było w tek kwestii coś zrobić. Radny J. Bort na sesji w Grodkowie gdzie padły takie propozycje droga powiatowa Kopice Żelazna żeby tam chociaż dziury połatać. To jest droga, która nigdy nie była robiona przez powiat. Przejazd kolejowy do Sulisławia z Wójtowic. Te tory, których kolej zrzekła się na rzecz Gminy Grodków i ten przejazd można by było uzupełnić, bo tam są dziury tym bardziej, że jest to droga powiatowa. 7

8 Następna droga to jest droga do Żarowa. Nie chodzi o kapitalny remont, ale chociaż o naprawę dziur. Radny J. Hargot - do p. Kowalskiego chodzi o most do miejscowości Prędocin. Czy jest planowany mocniejsza naprawa tego mostu? W tamtej kadencji jeździłem tam z Panem, widzieliśmy częściowy remont tego mostu, ale Sołtys zgłaszał informację, że stan tego mostu jest delikatnie rzecz mówiąc niezbyt ciekawy. Czy ewentualnie w najbliższej przyszłości, wiadomo to się wiąże z potężnymi kosztami, jest planowana mocniejsza naprawa mostu. Najlepiej jakby wybudować nowy, ale to jest wiadomo abstrakcja. Radny T. Zeman poprosił o odpowiedź, dlaczego Zarząd podjął decyzję, aby zapytanie ofertowe, które dotyczy wyboru firmy świadczącej audyt BCM nie zostało zamieszczone na BIP w trybie ogłoszenia o przyjmowaniu ofert. Radny K. Puszczewicz - dostałem odpowiedź na swoje zapytanie w temacie planowanych środków w dział 750, rozdział 7502 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 2,5 mln zł z groszami. Odpisał mi Pan, jakby pokazując wydatki sumarycznie. Moje pytanie brzmiało rzeczywiście jest początek roku, Pan kwotę tych 2,5 mln na coś zaplanował. Prosiłem, żeby pokazał Pan na co ewentualnie zaplanował w tej chwili chciałbym się dopytać, bo wykonanie pokazuje Pan od 1 stycznia do 31 stycznia zakup usług pozostałych. Wydał Pan kwotę ,87 zł - na co te pieniądze Pan wydał w ciągu miesiąca. Bo nie odpowiedzieliście Państwo na moje pytanie. Mimo, że będziemy dyskutować o BCM to nie chciałbym żeby to pytanie gdzieś w dyskusji zginęło, bo tak i wiele razy bywało. Dlatego zadaję w tym punkcie zapytanie i proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Pani Suzanowicz wicedyrektor, tak jak Pan tutaj odpowiedział na wcześniejsze pytanie, zabezpiecza oddział laryngologiczny od poniedziałku do piątku. Wiem, że jest to na 1/8 etatu. Pani Maria Bujak w ramach umowy cywilno-prawnej zabezpiecza oddział od czwartku do soboty. Jak p. Suzanowicz zabezpiecza na 1/8 etatu Oddział Laryngologiczny pełniąc obowiązki wicedyrektora bo jest to fizyczną niemożliwością. I nie dziwię się z drugiej strony, że do takich rzeczy dochodzi. Też może zginąć gdzieś w trakcie dyskusji, albo zostanie bez odpowiedzi. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi w związku z brakiem zabezpieczenia SOR - u. Tym bardziej jest to,ja uważam że jest to zaniedbanie ze strony dyrekcji i nie wyznaczenie lekarza. Obojętnie czy brak, nie brak tym nie można się tłumaczyć. Ktoś bierze pieniądze, wykonuje funkcję dyrektora czy wicedyrektora. Taki Oddział ma być zabezpieczony tego żądają mieszkańcy i tego żądamy my jako radni. Interpelacja- w ubiegłym roku Panie Starosto Rada Powiatu Brzeskiego podjęła uchwałę o Strategii Rozwoju Powiatu na Jakie kroki poczyniliście Państwo chodzi mi o członków Zarządu. Mamy trzech nowych członków Zarządu. Jakie kroki poczyniliście w celu realizacji tej aktualnej, bieżącej uchwały bo tak jak wszyscy wiemy za realizacje uchwał ktoś odpowiada. W tym wypadku odpowiada Zarząd. Radny K. Puszczewicz złożył również pytanie do przewodniczącego Rady i zwróci się z prośbą o potwierdzenie, czy otrzymał pismo pracowników szpitala skierowane do Rady Powiatu. 8

9 Zapytanie do przewodniczącego Komisji Zdrowia - na ostatniej sesji zatwierdzaliśmy plan prac K. Zdrowia. Zobowiązał się Pan, że w trakcie tego miesiąca czy półtora ten plan Komisji Zdrowia dotrze. Jeśli jest to prosiłbym o przesłanie, czy upublicznienie go. Jest w Radzie? Radny M. Grochowski - coraz więcej takich ciepłych dni, zbliża się wiosna. Wczoraj miałem okazję przejść się po mieście. Chodzi o okolice targowiska. Im bliżej targowiska tym większy bród. Śmieci w niesamowitej ilości. Ponieważ to dotyczy m.in. naszej ulicy Lokietka. Te śmieci są przerzucane w okolice szpitala. Tam panuje straszliwy bałagan. Mam prośbę, żeby odpowiednie służby, bo utrzymanie porządku wokół szpitala należy do szpitala. Ja wiem, że to nie są śmieci spowodowane tą działalnością tylko tym targowiskiem. Może w jakiś sposób interweniować, żeby odpowiednie służby, które zabezpieczają porządek na targowisku zwracały na to uwagę, Teraz doraźnie trzeba by było tam wysprzątać, bo tam jest straszny bród. Radny J. Niesłuchowski radni poruszają kwestie wykonania remontów bieżących na drogach, a ja jako radny powiatu a zarazem brzeżanin też chciałbym się upomnieć o drogi w stolicy powiatu, bo jak wiemy w jakim są stanie nie będę komentował. Czy jest jakiś konkretny plan realizacji tych remontów bieżących.chciałem zwrócić uwagę, na to mieszkańcy zwracali kilka dni temu - droga powiatowa ul. Piastowska taki ciąg komunikacyjny do dworca, a tam wystarczy, że deszcz pada to trudno przejść. Na szczęście kilka razy w roku było trochę śniegu, bo ślizgawica. Zgłaszam wniosek, o ile taki plan jest, to przekazać mi jego ustalenia. O ile takiego planu nie ma, to takki harmonogram stworzyć, a w ramach bieżących remontów proszę o zajęcie się odcinkiem ul. Piastowskiej od dworca kawałek, potem jest trochę dobrze i potem się zaczyna przy poczcie. Róbmy to po kawałku. Jeśli chodzi jeszcze o zupełnie inną kwestię, to ja bardzo bym prosił o przesłanie tych protokołów, o których jest mowa w sprawozdaniu Zarządu jeśli chodzi o BCM. Mogą zostać przesłane elektronicznie. Jako radny pełniący funkcję kontrolną chciałbym się z tym zapoznać. Do Przewodniczącego Rady na poprzedniej sesji Rady Powiatu uchwalono plan pracy. Ja zgłosiłem co najmniej kilka wniosków. Potem te wnioski zostały wszystkie łącznie przegłosowane. W momencie, kiedy zobaczyłem plan pracy, który został nam przekazany zauważyłem, że mimo że zostały one przegłosowane przez radnych, to nie znalazły się w tym planie pracy. Proszę o podanie powodów i uzupełnienie o te tematy. Proszę się wsłuchać nagrania, sięgnąć do protokołu i uzupełnić o te tematy. Radny T. Komarnicki wniosek - w mojej ocenie wydatkowanie 45 tys. na audyt zewnętrzny nie jest zasadny. Jeżeli w przyszłości okaże się, że nie miałem racji to z tego samego miejsca też się przyznam. Ale dlaczego? Zacytuję Pana. Parokrotnie mówił Pan, że żeby szpital mógł się bilansować to koszty osobowe powinny być na poziomie pięćdziesiąt parę %, a u nas są sześćdziesiąt prawie do siedemdziesięciu itd., itd. I to jest prawda. Audyt, który sporządziła ta komisja społeczna parę lat temu pisze w nim, tak: na dzień r. jest 390,0 etatu oraz 60 osób jest na umowach różnych cywilno-prawnych. Daje to razem 455 osób, etatów- nie wiem. W ostatnim sprawozdaniu dyrektora Konika wychodzi na to, że zatrudnienie, umowa o pracę, plus kontrakty, umowa zlecenie daje razem 469 osób. Podejrzewam, że audyt zewnętrzy podobne wnioski wyciągnie, a te 45 tys. może byśmy, nie wiem, wysłali Horodence, może dokończyli te 40 m chodnika, może trzeba by 9

10 było dodać do uposażenia w różnych zakładach bo śmiem wątpić, że dowiemy się to samo co z audytu co był zrobiony już trzy lata temu, z tym że będzie to inaczej ubrane w słowa. Radny T. Róża - wrócę do interpelacji J. Borta z poprzedniej sesji. Chciałem zasygnalizować praktycznie bardzo złą sytuację osób, które czekają na orzecznictwo powiatowej komisji o inwalidztwie i niepełnosprawności. To ściągnęło mnóstwo sygnałów z Gminy Grodków, a to szczególnie dotyka te osoby, które bez tego orzeczenia nie mogą otrzymać świadczeń socjalnych z opieki społecznej, ani nie mogą podjąć pracy. Wniosek jest taki, czy te osoby z tych dwóch powodów, które wymieniłem nie mogą być traktowane przez komisję priorytetowo jako pierwsze osoby na liście, bo zostają bez środków do życia. Radny T. Zeman - pytanie odnośnie przeprowadzonych działań w zakresie przygotowania się do pozyskania środków zewnętrznych, głownie chodzi mi o środki unijne. Odbyło się bardzo ciekawe spotkanie 6 lutego, zresztą na tej sali, które dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego. Czy w związku z tym, któreś z zadań, które będą realizowane przez Powiat Brzeski w tym roku, które mamy uwzględnione w budżecie jak np. te inwestycje związane z rozbudowa BCM, czy chociażby dość kosztowne zadanie jak e-szpital będzie mogło być finansowane z któryś z Osi priorytetowych RPO. Może już została dokonana analiza zatwierdzonych, bo wiemy że już wszystkie programy unijne na lata dla Polski są zatwierdzone. Czy taka analiza tych programów została przeprowadzona. Jeżeli tak, czy są szanse na pozyskanie środków unijnych. Przewodniczący Rady S. Kowalczyk ogłosił 10 min. przerwę. Obrady wznowiono. Do pkt.6. Dyrektor BCM K. Konik odniósł się do sytuacji na SOR faktycznie zdarzył się tak przypadek, że przez pewien czas na SOR nie było lekarza. Jest to rzecz, która nie powinna mieć miejsca i nie powinna się zdarzyć, jednakże zdarzyła się. Lekarz, który powinien być na SOR akurat z przyczyn i z okoliczności typowo ludzkich nie było tego lekarza natomiast w danej chwili w tym zdarzeniu, o którym mówimy wszyscy pacjenci, którzy byli przyjęci na SOR zostali odpowiednio przebadani ii zaopatrzeni i trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że tutaj nie wystąpiło zagrożenie życia żadnego pacjenta i nie można nawet gdybać, co by było gdyby bo SOR nie jest wydzielona odrębną jednostka organizacyjną w BCM tylko funkcjonuje w strukturach BCM i w zasobach szpitalnych mamy w tym czasie kilkudziesięciu lekarzy którzy są odpowiednio dysponowani w razie potrzeby na SOR. Jest lekarz systemu ale również lekarze czy to chirurgii czy to oddziału internistycznego czy też innych oddziałów w razie potrzeby są przywoływani do zaopatrzenia chorego, do zdiagnozowania i do przeprowadzenia właściwych działań. I w tym przypadku akuratnie też była chwila, kiedy na oddziałach odbywały się obchody wśród chorych i lekarz, który był przypisany do tego oddziału po z racji tej, że nie było przypadku wymagającego ratowania życia ten lekarz obchód na oddziale wykonał po czym zszedł na SOR i ten SOR zaopatrywał swoją fachową wiedzą. Ten przypadek nie powinien się wydarzyć, nie powinien mieć miejsca, natomiast ranga temu została nadana taka jakby faktycznie nastąpiło poważne zagrożenie życia jakiegoś pacjenta. Została przeprowadzona przeze mnie odpowiednia analiza tej sytuacji, odpowiednie uszczelnienie tego systemu, przeprowadzone zostały rozmowy dyscyplinujące i wydane odpowiednie dyspozycje tak żeby ta sytuacja, która zaistniała nie powtórzyła się w żadnym przypadku. I mam nadzieje, że w skutek tego właśnie mojego działania sytuacja więcej się nie powtórzy. Ale tak jak powiedziałem zagrożenia życia nie było i gdybanie hipotetyczne to jest tylko czysto teoretyczne gdybanie. Ta sytuacja nie powinna mieć 10

11 miejsca. Co do innych kwestii. Mamy już nowy rok budżetowy i powoli zamykamy rok Do końca marca bilans ma być wykonany i zamknięcie całkowite roku 2014 i z w związku z tym czasie co do grosza będę mógł przedstawić już ostateczne wyniki zamknięcia roku 2014 i jesteśmy na takim etapie zaawansowania bilansowego, że na dzień dzisiejszy już mogę Państwu powiedzieć, że ubiegły rok zamknął się stratą w okolicach zł przy amortyzacji około zł. W związku z tym powyżej amortyzacji ta strata jest w okolicach zł. I jeżeli popatrzymy na rok,który mamy za nami to Państwo mieliście te dane to przypomnę jedynie, że w styczniu strata była zanotowana w wysokości w lutym w marcu 324, kwiecień 95, maj straty, czerwiec straty, lipiec straty, sierpień 26, wrzesień straty.w październiku szpital po raz pierwszy odnotował wynik dodatni na swojej działalności zamknął się kwota na plusie , w listopadzie zł na plusie. Grudzień za względu na uzgadnianie sald z kontrahentami jeszcze nie jest zamknięty. Grudzień raczej na minusie się kończy tak ok na minusie należy szacować. Państwo otrzymaliście zestawienie kontraktów 2015 wobec kontraktu 2014r. i tam Państwo mogliście to przeanalizować. Szpitale za styczeń generalnie nie zrealizowały żadnych procedur onkologicznych w szybkiej ścieżce onkologicznej. Owszem w trybie zwykłym bywają przypadki takie normalnie leczone, natomiast jeżeli idzie o pakiet onkologiczny i zielona kartę onkologiczną to w zasadzie miesiąc styczeń zamknął się kwotą zero. I stad m.in. następuje wystąpienie dyrektorów wszystkich szpitali do NFZ, żeby NFZ płacił 1/12 kontraktu bez pomniejszania o ten pakiet onkologiczny ponieważ szpitale dzięki temu zaliczają po prostu nie tylko nasz ale inne zaliczają straty finansowe już za miesiąc styczeń. Faktycznie m-c styczeń zazwyczaj jest miesiącem kiedy następują straty, bo to jest taki specyficzny miesiąc. I tak w 2015r. zanotowaliśmy ok straty za m-c styczeń. Mnie to przeraziło dosyć mocno, bo tych ostatnich miesiącach dobrych ta strata nastąpiła. I sięgnąłem po dane z lat ubiegłych i strata za styczeń zawsze pojawia się i mam nadzieje,że po analizie wykonania procedur za m-c styczeń to wygląda to nawet zadowalająco z tego względu, że biorąc pod uwagę poszczególne kontrakty w oddziałach to laryngologia, o której była tutaj mowa wykonała swój kontrakt za styczeń w wysokości 138% zakontraktowanej umowy, w ginekologii wykonanie 79% a w zakresie porodów 99%, chirurgia 69%, ortopedia ma pomniejszony kontrakt i w tej chwili zadaniem ortopedii jest odbudowanie tego kontraktu poprzez dosyć sprawne funkcjonowanie. Ortopedia ma za styczeń 118,6% wykonania kontraktu, OIT 130% wykonania kontraktu, dziecięcy 124%, wewnętrzny 117%, neonatologia w hospitalizacji zwykłej 200% w hospitalizacji w procedurach N-20 wykonanie w 86%. Patrząc na całość to wykonanie jest właściwe i będziemy tego pilnować, żeby te pierwsze półrocze były na poziomie nie mniejszym niż 120%.Widać, że jeżeli nic się nie pogorszy to ten poziom zadaniowości szpitala powinien zostać wykonany tak żebyśmy mogli powalczyć o kontrakt wyższy a ta walka musi przede wszystkim wychodzić ze szpitala. W dniu dzisiejszym odbywa się rozprawa przed WSA gdzie BCM wystąpił przeciwko NFZ w zakresie kontraktowania właśnie rehabilitacji neurologicznej, bowiem rehabilitacja neurologiczna w zakresie rehabilitacji dziennej jak i ambulatoryjnej przez NFZ zostaliśmy sklasyfikowani jako pierwsze miejsce w rankingu jeżeli idzie o ambulatoryjną to konkurs był robiony na powiat brzeski i myśmy zajęli pierwsze miejsce niestety na wnioskowane przez nas ponad dostaliśmy ok zł. kontraktu natomiast inne firmy, które w kontrakcie znalazły się na dalszym miejscu dostały kontrakty nawet ponad zł. Nie jesteśmy w stanie z tym się pogodzić, dlatego odwoływaliśmy się od decyzji NFZ. NFZ dwukrotnie nam odmówił i skorzystaliśmy z właściwej procedur odwoławczej do WSA i w dniu dzisiejszym 11

12 pierwsza sprawa się odbywa. Na ambulatoryjna wnioskowaliśmy dokładnie zł. dostaliśmy a na rehabilitacje dzienną gdzie również myśmy wyprzedzili tutaj Korfantów dostaliśmy zł. W związku z tym poniżej naszych możliwości. Ranking do czegoś zobowiązuje, skoro w rankingu spełniamy wszystkie wymagania, jesteśmy tak wysoko postrzegani to za tym oczywiście finansowanie powinno być właściwe. W naszym szpitalu był prezentowany i wypróbowywany endoszkielet, o który dosyć dużo się mówiło i pisało. Ten sprzęt kosztuje dolarów i nas nie stać na to, żebyśmy wyposażyli nasz bardzo dobry oddział rehabilitacji neurologicznej w taki sprzęt. Zwróciła się do nas politechnika opolska, która chciałaby się podjąć wyprodukowania polskiego prototypu egzoszkieletu i chcieli by to zrobić w kooperacji z naszym szpitale. Uczelnia musi mieć partnera z dziedziny medycznej do tego, żeby mogła tego typu zrobić. Oczywiście odpowiedziałem na tak i w związku z tym będzie poszukiwanie odpowiednich grantów, odpowiednich źródeł finansowania tej innowacji. Wracając do ginekologii to te wykonanie porodów za styczeń można powiedzieć 100% napawa optymizmem natomiast za luty nastąpił spadek i szef oddziału próbuje przekonać mnie i przekonał mnie już do tego że należy podnieść rangę tego oddziału. Podnieść rangę oddziału bowiem odejście dr Kalusa jeszcze z dwoma innymi lekarzami jak również tragiczne odejście dr Berezy spowodowało przewidywalny spadek urodzeń. Pragnę przypomnieć, że to są nielimitowane procedury porodowe i każdy to jest ponad 1600 zł i bazując na tym, że mamy bardzo dobrze odbieraną przez pacjentki i ich rodziny szkołę rodzenia to zechciałbym, żeby ci wszyscy, którzy trafiają do szkoły rodzenia trafiają, żeby rodzili w naszym szpitalu. Tak więc zdecydowałem się żebyśmy pod względem infrastrukturalnym bardzo wysoko nasz oddział ginekologiczno położniczy i będzie i już w tej chwili przygotowujemy się do przeprowadzenia remontu porodów rodzinnych, sprzęt tam mamy z wysokiej półki, natomiast musimy zrobić poważny remont bowiem te pomieszczenia które są nie napawają optymizmem. Tak więc kiedy przeprowadzę postepowanie wyłonienia wykonawcy i remont, a ta sprawa już rozpoczęła swój bieg, to zechcę wszystkich radnych zaprosić i pokazać. Dziś na rynku brakuje lekarzy internistów i ten poziom na dzień dzisiejszy jest minimalny. Problem będzie w okresie urlopowym. Mamy 64 łóżka i czasami jest więcej pacjentów niż łóżek. W powiecie brzeskim nie mamy, ani hospicjum, ani nie mamy odpowiedniego domu dziennego pobytu ani ZOL-u, który pomieści wszystkich, którzy się tam nadają i na dzień dzisiejszy interna u nas to jest interna w 30 % natomiast przeważająca większość pacjentów, którzy tam leżą to nie są pacjenci internistyczni do leczenia a raczej do opieki medycznej. I tu jest problem systemowy. Rozmawiałem z ordynatorem, żeby rozwiązać w jakiś sposób i szukaliśmy rozwiązań, żeby ci którzy są zaleczeni i wymagają tylko i wyłącznie opieki, żeby byli wypisywani bo my musimy mieć oczywiście łóżka dla tych którzy wymagają naprawdę leczenia. Ordynator twierdzi i przyznaje mu rację, że wypisując takiego pacjenta starsza osobę to na drugi dzień rodzina przywozi z wysoka gorączką albo z innymi objawami i znowu jest przyjmowany ten sam pacjent. W związku z tym należy ten problem rozwiązywać systemowo tj. stworzyć miejsca gdzie można by tych pacjentów oczywiście przenieść. Stad min. te działania, które ą prowadzone w tej chwili przez powiat przy współudziale BCM, żeby zbudować dodatkowe skrzydło Zol i powiększyć go do 90 łóżek, żeby przy tej okazji być może BCM, a może inny podmiot zewnętrzny utworzył hospicjum, bo przecież na to też są środki finansowe. Prowadzenie hospicjum nie jest proste. W Nysie hospicjum nie jest prowadzone przez szpital, ale przez stowarzyszenie, ale słyszy się o tym, że niestety NFZ tak kiepsko płaci, że to hospicjum robi bokami, żeby mogło się bilansować. Jeżeli chodzi o dom dziennej opieki to Zarząd miał swoje spotkanie wyjazdowe w Zespole Szkół Medycznych, który na dzień dzisiejszy dysponuje infrastruktura 12

13 odpowiednia w postaci nieczynnego internatu, który mógłby być zaadoptowany na dzienny dom pobytu. Z punktu widzenia nie budowlanego, a czysto ludzkiego są wątpliwości, czy ten budynek będzie spełniał warunki czy też nie. Ma się tym zająć fachowiec, który miałby ocenić czy dało by się ten budynek przystosować do warunków DPS i jaki to byłby koszt. Zewnętrzne środki finansowe są na prowadzenie tych działań na rzecz osób starszych. Jeśli chodzi o blok operacyjny to idzie to sprawnie i jesteśmy na etapie dosyć częstych spotkań z projektantami i służby powiatu i służby BCM biorą udział w tym, żeby na bazie projektowej wszystkie rzeczy przewidzieć i idzie to dosyć sprawnie. Pracownia Tomografii komputerowej przystąpiliśmy do wstępnych rozwiązań technicznych, aby do końca roku nastąpiło otwarcie pracowni tg i będzie to bez zasilenia z budżetu powiatu. W tej chwili jest przeprowadzany remont pomieszczeń na pracownię endoskopową, która będzie poszerzona o dodatkowe pomieszczenie, ale są problemy z doposażeniem pracowni. Jeżeli idzie o informatyzację naszego szpitala to w dalszym ciągu jesteśmy na etapie uszczegółowienia zapisów dotyczących informatyzacji w naszym RPO. Ma się ono pojawić w następnym miesiącu, a powiat ma zabezpieczone środki finansowe na tą informatyzację, ale powiat nie tylko chce wydać pieniądze, ale chce te pieniądze odzyskać z naszego RPO. W zakresie m.in. ogólnopolskiego problemu funkcjonowania pielęgniarek, który dotyczy również naszego szpitala. Problem dotyczy tego, że pielęgniarki zarabiają niewspółmiernie mało do pozycji swego zawodu i ja to potwierdzam. Wczoraj zapoznałem się z ofertą, która jest prowadzona przez jedną z firm w Polsce rekrutacji pielęgniarek do szpitali w Szwajcarii. Kiedy na etapie już nauki języka pielęgniarka otrzymuje wynagrodzenie w pierwszym etapie są rozmowy rekrutacyjne w Warszawie, później jest nauka języka również w Polsce, później drugi etap nauki zakończony certyfikatem w Berlinie. Wszystko jest opłacane, a następnie jest staż 12 miesięczny w szpitalach w Szwajcarii i po stażu zatrudnienie. Rocznie jest czterotygodniowy urlop to wynagrodzenie franków szwajcarskich co daje zł na dzień dzisiejszy. Radny J. Niesłuchowski- odnośnie sytuacji nagłośnionej medialnie trudno mi się z Panem zgodzić, że w szpitalu mało prawdopodobny jest przypadek zagrożenia życia. Na szczęście do tego przypadku nie doszło. Chciałem zapytać kto jest osobą w Pana jednostce odpowiedzialną za przygotowanie i nadzorowanie nad realizacją grafiku. Dyrektor K. Konik SOR jest wyposażony w odpowiednie urządzenia ratujące życie i szpital jako taki ma w swoim zasobie lekarzy, którzy w razie potrzeby ratowania życia pojawiają się i służą. Jak również ratownicy medyczni i pielęgniarki, a zwłaszcza ratownicy medyczni, którzy reagują na sytuacje zagrożenia życia. Mamy takie procedury, że to kierownicy tych oddziałów tworzą odpowiednie grafiki i przedkładają dyrektorowi medycznemu do zatwierdzenia i taka jest procedura. Nadzór nad sfera medyczna leży w rękach dyrektora medycznego i jeszcze dodatkowo jest tak instytucja jak lekarz dyżurny szpitala, można powiedzieć szef wszystkich szefów w zakresie lekarzy i w tym grafiku jest zawsze tez lekarz dyżurny szpitala i te nazwiska się zmieniają oczywiście codziennie jest to inny lekarz, który jest głównodowodzącym lekarzem szpitala. Ja odpowiadam za całokształt i moje działanie też już było jak powiedziałem wcześniej. W przyszłości do tego rodzaju zdarzeń nie dojdzie i luki zostały uzupełnione, Radny J. Niesłuchowski mam nadzieje, że działania zaradcze przyniosą efekty i taka sytuacja już nie będzie maiła miejsca. Panie dyrektorze chciałbym się odnieść do dokumentów, które na mój wniosek otrzymaliśmy i o ile faktycznie patrząc na początek ta kwota, o której Pan mówił ta różnica między 13

14 kontraktem 2015 a 2014 ona wynosi te to przyznam, że zręcznie posługuje się Pan liczbami, bo patrząc na realne wykonanie kontraktu 2014r. a planowanym 2015 to ta kwota różni się o ponad no i tutaj to jest sprawa zasadnicza, bo w skali roku to jest dużo większa kwota. I to tym bardziej niepokoi, że to tak wygląda i trzymam kciuki żeby udało się oddziałom wypracować wyniki wpływające na przyszłoroczny kontrakt. Zagospodarowanie budynku przy Ofiar Katynia, który jest własnością samorządu województwa pragnę Panu dyrektorowi wyjaśnić, że jak do tej pory do Zarządu Województwa Opolskiego, która zawiaduje tą nieruchomością, nie wpłynął z Powiatu Brzeskiego żaden pisemny formalny wniosek w tym zakresie. W związku z powyższym taka możliwość nawet nie była rozważana, a aktualnie organizowane są rokowania. Były już dwa przetargi, a teraz są rokowania i 10 marca będzie rozstrzygnięcie rokowań więc jeżeli takie plany naprawdę były to taki wniosek już dawno powinien był wpłynąć,bo nic nie wskazuje dotychczasowych działań. Chyba, że Państwo planujecie stanąć do rokowań, ale nie widzę w budżecie środków na ten cel. Więc jeśli coś chcecie zrobić to proszę formalnie wystąpić w tej sprawie, a nie opowiadać o wizjach. Dyrektor K. Konik- ja może mógłbym być posadzony o grę liczbami gdybym dla dramatyzmu przedstawił to, iż kontrakt na 2015r. wobec kontraktu na rok 2014 mówił Pan a ja przeliczyłem i jest ,59 tyle jest różnicy pomiędzy kontraktem na 2015 a końcówka zakontraktowana na rok Z tym, że to byłby obraz który byłby obrazem mylącym. Z tego względu, że zawsze na początek roku kontrakty są niższe a w trakcie roku one się zwiększają. W związku z tym, jeżeli my chcemy mieć pewien punkt odniesienia to musimy mieć logiczny i spójny, a więc początek roku do początku roku i tak jest to ,29 a jeżeli popatrzymy na koniec roku to jest DPS Zarząd jest w tej wiedzy, że jest to własność w zarządzie mienia Województwa Opolskiego, że odbyły się dwa przetargi, tam cześć działki została sprzedana i w związku z tym o tym się nie mówi, a 10 marca są rokowania to Zarząd o tym wie. Natomiast tak jak powiedziałem na dzień dzisiejszy w ogóle nie wiadomo czy to będzie się nadawało do tego celu. Tak więc przed 10 marca jeżeli Zarząd będzie miał sygnał, że może to być adoptowane na ten cel, no to Zarząd będzie występował,aby na dogodnych warunkach przekazać powiatowi brzeskiemu. Radny J. Niesłuchowski w odniesieniu do tego co powiedział Pan dyrektor jeżeli chodzi o funkcjonowanie ZSM w Brzegu wystarczy spojrzeć,aby stwierdzić, że wyremontowana elewacja świadczy o zainteresowaniu dynamicznym rozwojem placówki przez Zarząd Województwa. Jeśli chodzi o nieruchomość to proponuję podjąć zdecydowane kroki, gdyż tak jak wskazałem dotychczas nie było to przedmiotem obrad i rozważań Zarządu Województwa Polskiego. A czas ucieka. Dyrektor K. Konik - moja ocena wynikała z racji tego, że miałem ogląd jako radny wojewódzki. Radny K. Puszczewicz- ten stan, w którym znajduje się nasz szpital to jest w części i to takiej zdecydowanej z winy tego zarządzającego czy poprzednika, czy dzisiaj te kontrole to za Pańskiego dyrektorowania. Cieszę się, że dostrzegł Pan, że te pomieszczenia ginekologiczne nie napawają radością i o tym mówiliśmy już dużo wcześniej na tej sali i prosiliśmy poprzednika o jakiś remont, harmonogram tego remontu do dzisiaj tego niema. O hospicjum i domu opieki to samo, dobrze, że Pan to dzisiaj widzi i tak jak mówię musimy to widzieli dużo wcześniej. Zmierzam do audytu Pan do tego się nie odnosił i cały ciężar bierze na siebie Pan Starosta, z jakich powodów to widocznie mu zależy, żeby szpital funkcjonował właściwie. Ale moje pytanie Pan był sekretarzem powiatu, Pan przewodniczył komisji restrukturyzacyjnej, Pan pracował nad wnioskami dwa lata i kilka razy na tej 14

15 sali pytałem co z opracowaniem i ujrzało ono światło dzienne. To Pan wypracował kilkanaście czy kilkadziesiąt wniosków, które były nawet akceptowane przez poprzednia Radę i wyrażaliśmy generalnie podgląd po prezentacji tego materiały, że tak w tym kierunku trzeba pójść. To, że Pan wtedy jako przewodniczący tego zespołu poza wypracowaniem wniosków w pewnym momencie powiedział, no nie mam wpływu na realizację tego,bo nie jest dyrektorem. Ale dzisiaj Panie Krzysztofie, Pan określał wnioski naprawcze dla tego szpitala, dziś jest Pan dyrektorem. Dziś minęło 9 m-cy czy więcej nie wprowadził Pan nawet pół wniosku do realizacji czemu drogi dyrektorze. Kto Pana hamuje, co jest powodem nie realizowania opracowanego przez siebie programu restrukturyzacyjnego, naprawczego. Dzisiaj mówił Pan o wokandzie sądowej kto reprezentuje nas tam, dlaczego nie ma tam ani Pana ani dyrektora medycznego, bo to wy jesteście najbardziej zainteresowani, nie jakby a na pewno, bo reprezentujecie szpital. Dyrektor K. Konik nie ma nikogo na sali sądowej z tego względu, że to jest spotkanie pełnomocników tylko i wyłącznie. Chciałem jechać na tą rozprawę, ale kancelaria która nas obsługuje powiedziała, że w zasadzie w ten sposób się to nie odbywa i pełnomocnicy na zasadzie argumentów przytoczonych po prostu przedstawiają sądowi i procedura taka jest. Radny K. Puszczewicz kto nas reprezentuje. Dyrektor K. Konik Pani Joanna Pawłowska Kelm obsługuje szpital i ona jest pełnomocnikiem w ramach wykonywania swojej usługi. Plan restrukturyzacyjny to w zasadzie podstawą i celem tego było rozważenie co do restrukturyzacji własnościowej. Taki był podstawowy i pierwotny cel. On troszeczkę później poszedł w innym kierunku, bo w ostatecznym rozstrzygnięciu są przedstawione dwa warianty co do przekształceń własnościowych i tam m.in. cytowałem, że przekształcenie w spółkę i uratowanie poprzez wprowadzenie w spółkę to jest mit, który nie znajduje swojego umocowania w rzeczywistości, bo na dzień dzisiejszy SP ZOZ radzą sobie dobrze i są takie spółki, które radzą sobie źle w związku z tym to nie jest antidotum, które należałoby przeprowadzić. To jest jedna z konkluzji, która została tam wpisana natomiast zostało wpisanych kilkanaście punktów wpływających na proces organizacyjnofinansowy tego szpitala. Kto wzbrania realizację punktów cześć punktów została zrealizowana podczas funkcjonowania na stanowisku dyrektora Pana Grochowskiego i zostały zrealizowane po części, a po części nie zostały zrealizowane chociażby w skutek działań wzbraniających np. Pana radnego K. Puszczewicza kiedy ja proponowałem tutaj na sali połączenie dwóch oddziałów laryngologii i chirurgii wynikające właśnie z tego programu to były takie czynniki, które mówiły żebym tego nie robił. W związku z tym z jednej strony trzymałem się i nie zrobiłem, no nie zrobiłem to też źle.na dzień dzisiejszy te działania,które zostały zrobione i te działania, które będą zrobione one dają bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że rok 2015 powinien zamknąć się takim wynikiem finansowym, że strata jeżeli nastąpi to ona nie będzie przewyższała amortyzacji szpitala. I to jest cel, który stawiam sobie tutaj zresztą został postawiony przez Zarząd i Przez Starostę, który muszę po prostu zrealizować. Zadanie audytowe, które ma być przeprowadzone w naszym szpitalu rozszerzyłem, bo jeszcze swoje uwagi do umowy wniosłem,aby to nie było tylko przeprowadzenie audytu, możemy to kolokwialnie nazywać audytem,ale docelowo żeby to były kierunki strategicznego rozwoju naszego szpitala. Tak więc audyt jest punktem wyjścia,a więc 15

16 uchwycenie stanu obecnego i tam Panie radny będzie zrobione również i to co przedstawiałem Państwu jeszcze za poprzedniej kadencji a więc benchmarking szpitali. Radny K. Puszczewicz przypomina Pan sobie, że radni w tamtej kadencji proponowali Panu pomoc i nie skorzystał Pan i nie korzysta do dzisiaj także cały ciężar jest na Panu. Czy Pan widział rekomendacje tej firmy, która została wybrana przez Starostę, czy przez Zarząd, bo trudno jednoznacznie ze sprawozdań określić czy to starosta czy to Zarząd dokonał wyboru. Rekomendacje tej firmy w jakich szpitalach ona przeprowadza podobne zlecenia czytał Pan czy rozmawiał z dyrektorem, bo w którymś momencie Starosta określił,że jest to zdanie czy opinia jakiegoś tam starosty,też nie powiedział skąd. Starosta M. Stefański od Pana kolegi z platformy obywatelskiej z Głubczyc. Dyrektor K. Konik po pierwsze to nie BCM przeprowadzało wybór oferty natomiast to leżało w rękach Zarządu Powiatu i Zarząd miał stosowne dokumenty natomiast faktycznie też rozmawiałem z nota bene moim dobrym kolega Panem Józefem Kozimą, który jest starostą Głubczyc i tam właśnie ta firma m.in. przeprowadzała audyt wewnętrzny i zakończył się on sukcesem. Tak więc tutaj mamy nie tylko papierowe rekomendacje,ale i ustne i można powiedzieć namacalne. Radny T. Komarnicki Panie dyrektorze trochę zasmuciło mnie Państwie stwierdzenie, że na Pana wniosek nie będzie to tylko audyt, ale jakieś kierunki działania, bo to tak by wyglądało, że Pan ich nie ma, albo nie miał w czasie startowania w konkursie,a też tak nie było. Dyrektor K. Konik staram się zawsze zoptymalizować i wycisnąć maksymalnie z tego, co jest robione i w tym przypadku kierunki działania moje są : rozeznanie sytuacji wewnętrznej moje jest, tylko bardzo często istnieje tak, że prorok we własnym kraju niestety jest lekceważony. I stad m.in. obiektywizowanie wielu kwestii jest potrzebne. Mam nadzieje, że ci którzy przyjdą i zrobią, stworzą pewnego rodzaju dokument i zaprezentują Państwu również, że on w przeważającej większości będzie spójny z tym co i ja dostrzegłem i te kierunki, które już podjąłem i będę podejmował. Nie mam antidotum na rozum i w związku z tym oczywiście jeżeli coś nowego się pojawi, a będzie coś takiego co trzeba byłoby z korzyścią dla szpitala wprowadzić oczywiści będziemy korzystać z mądrości i doświadczenia tych ludzi. Do pkt.7. Perspektywy Subregionu Brzeskiego prezentacja multimedialna ( zał. nr 3 do protokołu). Radny K. Puszczewicz tematem tego punktu jest temat perspektywy subregionu brzeskiego. Właściwie dowiedzieliśmy się z tego wystąpienia trochę historii i o jednym temacie, który ma być wprowadzony do tego całego programu rozbudowa ZOL i termomodernizacja. Słyszeliśmy, że jest to nierealne i osoby które są zainteresowane albo maja szerszą wiedze to oceniają to realnie i Pan Naczelnik Niedźwiedź tak to ocenił. Tych obszarów jest więcej a jakie są perspektywy subregionu bo ja się właściwie niczego się nie dowiedziałem. Starosta M. Stefański nie zgodzę się, że my coś robimy, a Pan radny podważa, że to nie będzie zrobione itd. Trzeba mieć nutkę optymizmu, jeżeli robimy blok operacyjny to na blok mamy pieniądze, mamy nadzieję, że rozbudowa ZOL też będą pieniądze bo na to jest pakiet senioralny, w RPO na pewno to będzie. Oczywiście nie mamy dokładnych danych, a marszałek powiedział na spotkaniu, że jeszcze nie mają szczegółów. Pan naczelnik mówił, że czeka na 8 marca, Pani Bedrunka będzie i w 16

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo