Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. O godzinie Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji Rady Powiatu uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przewodnicząca Rady Powiatu przywitała wszystkich przybyłych gości. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: I. Sprawy regulaminowe: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. II. Sprawy bieżące. III. Ocena wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego. IV. Stan zatrudnienia w oparciu o arkusze organizacyjne szkół oraz potrzeby w tym zakresie: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. 2. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. V. Poziom nauczania w szkołach średnich. Analiza wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych na terenie województwa w roku szkolnym 2005/2006: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. 2. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. VI. Wyniki matur w: 1. Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 2. I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie. VII. Analiza wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych oraz drogownictwa za okres 6 miesięcy wraz z informacją nt. wydatków z tym związanych. VIII. Informacja z realizacji wydatków na inwestycje drogowe na dzień sporządzenia informacji. IX. Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym. X. Podjęcie uchwał: 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. 2. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego. 3. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sulęcinie.

2 XI. 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. 5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. 6. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 7. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 8. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego na rok szkolny 2006/ w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/ w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok. 11. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. O godzinie na XXXVII sesję Rady Powiatu przybył radny Mirosław Pluta. Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Radny Stanisław Kubiak złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego, która znajduje się w ppkt. 2 pkt X. W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie zgłoszonego wniosku. Wniosek został przyjęty przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 11 obecnych). Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego zostało zdjęte z porządku obrad sesji. Ad. I Sprawy regulaminowe: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż protokół XXXVI sesji Rady Powiatu był wyłożony w Biurze Rady do wglądu i nikt z radnych w statutowym terminie nie zgłosił uwag. Protokół XXXVI sesji Rady Powiatu został przyjęty przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 11 obecnych). Ad. II Sprawy bieżące.

3 Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż w związku ze stanowiskiem Rady Powiatu w sprawie zjazdu z Autostrady A2 wystosowanym do wielu samorządów oraz posłów i senatorów uzyskano informacje zwrotne, z Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Sulęcin, Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz od Autostrady Wielkopolskiej A2. Powyższe pisma stanowią załącznik nr 3 do protokołu. Przewodnicząca Rady przedstawiła również pismo Wojewody Lubuskiego stanowiące odpowiedź na stanowisko Rady Powiatu w sprawie złego stanu urządzeń melioracyjnych w gminie Krzeszyce i Słońsk. Powyższe pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto poinformowała, iż na jej ręce wpłynęły wystąpienia pokontrolne związane z kontrolą NFZ w SP ZOZ w Sulęcinie, iż wyniki kontroli wraz ze sposobem realizacji zaleceń zostaną przedstawione na sesji we wrześniu. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dodała, iż oświadczenia majątkowe za 2005 r. złożyli wszyscy radni, jednak nie wszyscy w terminie. Natomiast oświadczenia majątkowe, które winny być złożone w związku końcem kadencji złożyło 10 radnych. Poinformowała, iż nie złożenie oświadczenia związane jest z nie wypłaceniem diety do czasu złożenia oświadczenia majątkowego. Informacja dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit odczytała pismo Posła na Sejm Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Jerzego Materny kierowanego do Prezesa Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A. Andrzeja Patalasa. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. III Ocena wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego. W związku z nieobecnością Pana Wojciecha Podbielskiego Kierownika Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sulęcinie powyższy punkt nie został omówiony. Informacja dotycząca oceny wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. IV Stan zatrudnienia w oparciu o arkusze organizacyjne szkół oraz potrzeby w tym zakresie. Ad. V Poziom nauczania w szkołach średnich. Analiza wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych na terenie województwa w roku szkolnym 2005/2006. Ad. VI Wyniki matur. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulęcinie. Informacje na temat stanu zatrudnienia, poziomu nauczania, analizy wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych przedstawiła Danuta Malinowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. Pani Dyrektor poinformowała, iż na podstawie wyników egzaminów w szkole podstawowej SOSzW w Sulęcinie zajął 34 miejsce spośród 70 placówek specjalnych. Dodała, iż na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych placówka zajęła 6 miejsce w Polsce. Uzupełniła, iż powyższe wyniki świadczą o ciągłym wzroście poziomu i efektów kształcenia. Poinformowała, iż uczniowie SOSzW wygrali wiele dyscyplin sportowych na poziomie ogólnokrajowym. Stwierdziła, iż dzięki złotym medalom

4 zdobytym przez uczniów istnieje szansa na występ w paraolimpiadzie w Szanghaju. Dodała, iż również w dziedzinie plastycznej uczniowie mają wiele osiągnięć. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit podziękowała za przedstawioną informację. Poprosiła o przekazanie podziękowań nauczycielom i uczniom. Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Informację przedstawił Zbigniew Gruca Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Pan Dyrektor omówił stan zatrudnienia w palcówce. Poinformował, iż drużyna dziewcząt w strzelectwie zajęła 6 miejsce w kraju. Dodał, iż 91% uczniów liceum profilowanego zdało egzamin maturalny, w liceum ogólnokształcącym odsetek wyniósł 47%, w liceum uzupełniającym nikt z uczniów (było ich 3) nie zdał matury. Dodał, iż nie można dokonać porównania wyników do lat ubiegłych, ponieważ mamy do czynienia z dwoma nowymi typami szkół. Pomimo tego zauważalny jest wzrost zdawalności w liceach profilowanych oraz 0,5% w liceum ogólnokształcącym. Dodał, iż wyniki podawane w chwili obecnej są wynikami przed ogłoszeniem amnestii przez Ministra Edukacji Narodowej. Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. O godzinie na XXXVII sesję Rady powiatu przybył radny Sławomir Słonik. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. Informację przedstawił Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie Stanisław Szablewski. Pan Dyrektor omówił strukturę zatrudnienia w I LO. Dodał, iż średnia ocen w szkole 3,82. Poinformował, iż uczniowie I LO uczestniczyli w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Powiatowymi Mistrzostwami w Lekkiejatletyce. Poinformował, iż uczniowie brali udział w wielu konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Dodał, iż dwóch uczniów w roku szkolnym 2005/2006 otrzymywało stypendia. Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Marszałka Województwa. Poinformował, iż zdawalność matury wyniosła 98% 99%. Średnia zdawalność matury jest wyższa od średniej okręgu, województwa i kraju. Radna Bożena Sławiak podziękowała za godne przywitanie absolwentów I LO w czasie zjazdu. Podziękowała również za działalność związaną z trenowaniem STS Olimpii. Przewodnicząca Rady Irena Monit przyłączyła do podziękowań. Stanisław Szablewski Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego podkreślił, iż rolą szkoły jest wychowywanie młodych ludzi, w co wpisuje się organizowanie wspomnianych spotkań. Uzupełniając swoją wypowiedź dodał, iż zrezygnował z trenowania klubu sportowego. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. VII Analiza wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych oraz drogownictwa za okres 6 miesięcy wraz z informacją nt. wydatków z tym związanych. Informację na temat wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z ramienia Komedy Powiatowej Policji w Sulęcinie przedstawił Mirosław Pawlak.

5 Pan Mirosław Pawlak przedstawił dokładne statystyki dotyczące wykrywalności poszczególnych przestępstw oraz wykroczeń. Radna Bożena Sławiak poprosiła o wzmożenie kontroli na ulicy Moniuszki w związku ciągłymi prośbami okolicznych mieszkańców. Zwróciła się również do Burmistrza Sulęcina o położenie muldy na ulicy Moniuszki. Pan Mirosław Pawlak poinformował, iż zwróci uwagę na powyższy problem. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Informację na temat wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z ramienia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Sulęcinie przedstawił Marek Harkot. Pan Marek Harkot poinformował, iż w związku z wprowadzeniem 40 godzinnego tygodnia pracy pojawiły się braki kadrowe. Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad. VIII Informacja z realizacji wydatków na inwestycje drogowe na dzień sporządzenia informacji. Powyższą informację przedstawił Kazimierz Gryz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg. Radna Bożena Sławiak zapytała czy remont chodnika w Lubniewicach został wykonany oraz ile środków przeznacza na ten cel gmina Lubniewice. Naczelni Wydziału stwierdził, iż inwestycja polegająca na wymianie sieci wodociągowej jest w trakcie realizacji. Powiat przeznacza zł, gmina ma przeznaczyć ok zł. W związku poszerzeniem zakresu robót dokładna kwota nie jest znana. Radny Sławomir Słonik wyraził słowa wdzięczności za działania Zarządu Powiatu zmierzające na polepszenia stanu dróg powiatowych, ale wyraził swoje ubolewanie nad faktem, że nie udało się rozpocząć budowy ciągu pieszo rowerowego od stacji kolejowej w kierunku Żubrowa. Dodał, iż ciąg pieszo rowerowy jest niezbędny. Zwrócił uwagę, iż drogi powiatowe zaczynają coraz bardziej zarastać. Zapytał o planowany objazd związany z inwestycją drogi 407. Naczelnik Wydziału stwierdził, iż zgodnie z planem nie przewiduje się objazdu, ale częściowe zamknięcie remontowanej drogi. Ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Przebudowa odcinka spowoduje znaczne ograniczenie i spowolnienie ruchu kołowego. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Irena Monit przypomniała, iż do dnia 30 września b.r. możliwe jest składania wniosków do budżetu powiatu na 2007 rok. Przedstawiona informacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu. O godzinie Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. Ad. IX Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła Annę Manowską p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o przedstawienie informacji. Radny Jan Młyńczyk złożył wniosek formalny o nieodczytywanie informacji. Wniosek został przyjęty przy 7 za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Radni nie mieli uwag do przedłożonej informacji. Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6 Ad. X Podjęcie uchwał: 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. Przewodnicząca Rady Irena Monit przedstawiła skargę Pana Zenona Januszewskiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. Przedstawiła wyjaśnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie Zdzisława Miąska oraz pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w niniejszej sprawie. Kserokopia powyższych dokumentów stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Radna Bożena Sławiak zapytała czy strona skarżąca jest obecna na sali. Przewodnicząca Rady Irena Monit odpowiedziała, iż strony zostały zawiadomione o terminie sesji, jednak nie pojawiły się na niej. Projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony przez Przewodnicząca Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca dodała, iż rada jest zainteresowana tą częścią skargi, która dotyczy nieudostępnienia wglądu do pozwolenia na budowę Pana Duś oraz sposobu zachowania się Pana Zdzisława Miąska. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały. Skarga została uznana za bezzasadną przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 3 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż w związku ze zdjęciem z porządku obrad przez Radę Powiatu projektu uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego powyższy projekt uchwały nie będzie przedmiotem obrad. Dodała, iż przedstawi opinię prawną, której treść być może w przyszłości będzie przydatna. Radny Wojciech Lewicki wyraził opinię, iż cala sytuacja będzie zakończona. Podziękował również radnym za przyjęte stanowisko w powyższej sprawie. Kserokopia opinii prawnej stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 2. w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie przedstawiła Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Dyrektor poinformowała o autopoprawce Zarządu Powiatu, które polegała na wpisaniu statutu w treści uchwały. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk komisji. Wyciąg z głosowania komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Uchwała została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r.

7 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. przedstawiła Magdalena Biernacka aspirant ds. socjalnych. Radny Stanisław Kubiak zwrócił uwagę, iż żaden z radnych nie jest w posiadaniu projektu uchwały Rady Powiatu, który ma być głosowany. W związku z zaistniałym faktem przewodnicząca Rady Irena Monit zaproponowała przenieść powyższy ppkt obrad i omówić go później. Poprosiła o dostarczenie projektu uchwały radnym, a radnych o zaznajomienie się z projektem uchwały. 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowotechnicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych przedstawiła Edyta Suszek Kluszczyk Naczelnik Wydziału Gospodarki nieruchomościami, Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Uchwała została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 5. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Pani Jolanta Zakrzewska poinformowała, iż Zarząd Powiatu zaproponował kandydatów w osobach radnych: Wojciecha Lewickiego i Ryszarda Pluty. W związku z nieobecnością radnego Ryszarda Pluty, Przewodnicząca Rady zapytała radnego Wojciecha Lewickiego czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji stypendialnej. Radny Wojciech Lewicki nie wyraził zgody. Radni zaproponowali kandydaturę radnego Sławomira Słonika. Radny Sławomir Słonik nie wyraził zgody. Przewodnicząca Rady Irena Monit zaproponowała kandydaturę radnej Bożeny Sławiak. Radna Bożena Sławiak nie wyraziła zgody na kandydowanie. Radny Stanisław Kubiak zaproponował kandydaturę Przewodniczącej Rady Powiatu Ireny Monit. Przewodnicząca Rady Irena Monit wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Jan Młyńczyk zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Bronisława Krycha. Wiceprzewodniczący Bronisław Krych wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. Radni Rady Powiatu wyrazili zgodę na reprezentowanie Rady Powiatu w komisji przez w/w osoby przy 10 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych).

8 6. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Pani Jolanta Zakrzewska ponownie poinformowała, iż Zarząd Powiatu zaproponował kandydatów w osobach radnych: Wojciecha Lewickiego i Ryszarda Pluty. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła o propozycje kandydatów do pracy w powyższej komisji. Radny Jan Młyńczyk zaproponował te same osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji w przypadku poprzedniej uchwały. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bronisława Krycha czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wyraził zgodę. Zgodę wyraziła również Przewodnicząca Rady Irena Monit. Powyższe kandydatury zostały przyjęte przy 10 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych). W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa została podjęta przy 11 głosach za, bez głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Powyższa uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa została podjęta przy 11 głosach za, bez głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Powyższa uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 7. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego na rok szkolny 2006/2007. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

9 8. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 9. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Anna Makarewicz Inspektor ds. księgowości. Radny Stanisław Kubiak zapytał o dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Anna Makarewicz poprosiła o sprecyzowanie pytania. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż w 1 pod edukacyjną opieką wychowawczą przy zwiększeniach dochodów wpływy z usług w SOSzW wyniosły zł. Zapytał z jakich usług są to wpływy. Anna Makarewicz odpowiedziała, iż zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Sulęcinie przez Dyrektora SOSzW w Sulęcinie na dochody składają się zł obóz piłkarski mający miejsce w okresie b.r., 500 zł koszt wyżywienia podczas zawodów tenisa stołowego oraz 243 zł darowizna bez określonego celu. Radny Stanisław Kubiak poprosił o dokładne określenie za jakie usługi wpłynęły powyższe pieniądze. Anna Makarewicz stwierdziła, iż zgodnie ze stroną wydatkową jaką wskazała Pani Dyrektor są to koszty zakupu środków czystości, opłat związanych z uczestnictwem, czyli boisko, autokar na wyjazdy wycieczkowe, wyżywienie uczestników oraz dodatkowo koszty stałe: energia, woda, gaz, a także umowa zlecenie dla osób z poza ośrodka odpowiedzialnych za przeprowadzenie obozu. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż z powyższych informacji wynika, ze w SOSzW zorganizowano obóz, obóz ten został opłacony przez uczestników i pieniążki od uczestników zostały rozdysponowane na bieżące wydatki z tym związane oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zapytał czy Jego tok rozumowania jest słuszny. Poprosił o dokładne informacje w powyższym zakresie, gdyż obóz był zorganizowany na majątku powiatu wykorzystywano urządzenia i nieruchomości powiatu, jednocześnie mamy tu wynagrodzenia (kto je otrzymywał) oraz na co dodatkowe dochody zostaną przeznaczone. Dyrektor SOSzW w Sulęcinie odpowiedziała, iż szczegółowe informacje zostaną przekazana na piśmie. Radny Stanisław Kubiak zapytał w którym schronisku młodzieżowym nastąpiła lub ma nastąpić zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz co jest tego powodem. Anna Makarewicz stwierdziła, iż zmiana przeznaczenia zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące jest związana z faktem nie uzyskania dotacji w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadania modernizacyjne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. W/w kwota stanowiła wymagany wkład własny. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż budżet schroniska był zbilansowany. Jeżeli były wydatki majątkowe, które miały być udziałem własnym to środki te powinny wrócić do powiatu. Wyraził niezrozumienie dla faktu, zamiany tych środków na wydatki bieżące to tak samo jakby się powiększało budżet schroniska i pozwalało je wydać na bieżące działania.

10 Anna Makarewicz odpowiedziała, iż w momencie składania wniosków do kontraktu wojewódzkiego, kiedy była możliwość pozyskania środków jedynie na wydatki majątkowe modernizacyjne, wówczas podjęto decyzję, iż część środków bieżących przeznaczonych na działalność bieżącą jest przeznaczana na okres wnioskowania na wydatki majątkowe. Natomiast jeżeli byłaby potrzeba to należało by uzupełnić środki na działalność bieżącą schroniska. W momencie nie uzyskania dofinansowania nie trzeba było zwiększać środków na działalność bieżącą, która nadal musiała być pokryta, cofnięto zmianę na czas wnioskowania. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż to co usłyszał świadczy o tym, że rada została oszukana, ponieważ uszczuplono środki na wydatki bieżące, w tym celu aby móc dysponować pozycją w budżecie, którą można byłoby wskazać w projekcie unijnym, wiedząc z góry, że jeżeli nastąpi dofinansowanie do projektu unijnego to rada i tak będzie musiała zdobyć środki na wydatki bieżące. Dodała, iż jest to ewidentne naruszenie budżetu. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż goszcząc w gminie Słońsk szef Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Słońsku zwrócił uwagę, iż co roku Pan Starosta dofinansowywał Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, natomiast w tym roku Zarząd Koła nie otrzymał takiego dofinansowania. Dodał, iż w projekcie zmian w budżecie w dochodach Starostwa znajduje się chyba zł, które pozostają w Starostwie m.in. na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Sprecyzował, iż w 2 ppkt 2 - zwiększenie wydatków - znajduje się kwota zł. Złożył wniosek, aby pozostawić w tym miejscu zł, natomiast zł przeznaczyć na w/w memoriał. Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała, czy wcześniej miało miejsce dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w kwocie podobnej jak Pan radny proponował. Uzyskała informację, iż była to kwota 800 zł. Starosta Sulęciński Adam Basiński wyjaśnił, iż w tym roku dożynki powiatowe będą organizowane w gminie Słońsk ( r.). Dodał, iż zwrócono się do koła wędkarskiego, aby w dniu 10 września zorganizować zawody wędkarskie im. Stanisława Zaleskiego w ramach dożynek, zakładając, iż może to być turniej otwarty dla wszystkich. Dodał, iż koło nie wyraziło zgody na przeprowadzenie turnieju w powyższym terminie proponując termin zawodów na dzień poprzedzający dożynki o tydzień. W powyższej sytuacji Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na organizowanie 2 imprez w ciągu 1 tygodnia. Uzupełnił, iż Zarząd Powiatu wyraził zdziwienie brakiem zgody koła wędkarskiego na propozycję wystosowaną w kierunków członków koła. Dodał, iż zgodnie z ustawą o pożytku publicznym możliwość pełnego dofinansowania wiązałoby się z rozpisaniem konkursu, w wyniku którego organizację zawodów mogłoby wygrać inne koło. Radny Mirosław Pluta poprosił o 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszego ciągu porządku obrad. Przewodnicząca Rady Irena Monit przypomniała, iż padł wniosek o zmianę dotyczącą zapisu w rozdziale Starostwo Powiatowe, żeby rozbić kwotę zł na kwotę zł z przeznaczeniem na Starostwo oraz kwoty zł z przeznaczeniem na turniej im. Stanisława Zaleskiego. Radna Bożena Sławiak poinformowała, iż rozmawiała z Panem Żołyńskim. Dodała, iż uzyskała informację, iż do tej pory zarówno jedne jak i drugi zawody wędkarskie były organizowane. Wyraziła opinię, iż wkomponowanie memoriału w dożynki umniejszy jego rangę. Stwierdziła, iż wędkarze biorący udział w memoriale chcą zachować odrębność imprezy. Natomiast Pan Żołyński zobligował się do zorganizowania turnieju wędkarskiego w trakcie dożynek powiatowych. Starosta Sulęciński Adam Basiński wyraził zdziwienie wypowiedzią Pani Sławiak. Wyraził opinię, iż dożynki powiatowe są świętem dla wszystkich mieszkańców powiatu. Dodał, iż Zarząd Powiatu w powyższej sprawie kierował się również względami oszczędności finansów. Poprosił Panią Przewodniczącą i radnych o odrzucenie wniosku. Radna Bożena Sławiak wyraziła niezadowolenie z faktu braku dofinansowania imprezy wędkarskiej organizowanej przez Pana Żołyńskiego.

11 Wobec braku dalej idących wniosków Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie nad wnioskiem. Wniosek został odrzucony przy 4 za, przy 6 głosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. W tym miejscu przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 8 głosach za, przy 4 głosach przeciw, bez g losów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu.. 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. W tym miejscu powrócono do omawiania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Anna Makarewicz Inspektor ds. Księgowości. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż będzie głosował przeciwko tej uchwale. Dodał, iż ta uchwała potwierdza to co zgłaszał przy ostatnich budżetach. Powiat Sulęciński nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, po to żeby spłacać wcześniej zaciągnięte kredyty musi zaciągać nowe kredyty. Dodał, iż dokładnie to jest zapisane w 1 ppkt 1. Zwrócił uwagę, iż zgodnie z prognozą długu, dług na koniec roku wyniesie zł. Dodał, iż kredyt, który ma dziś zaciągnięty to kwota zł. Ocenił wypowiedź Pana Starosty o oszczędnościach i o tym, że nie można dać pieniędzy wędkarzom w Słońsku za co najmniej niemądrą. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta przy 8 głosach za, przy 4 głosach przeciw, bez g losów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 28 do protokołu. XII. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Radny Stanisław Kubiak poinformował, iż jeden z materiałów przekazanych radnym kserokopia z wyliczeniami jest informacją nie na miejscu. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit stwierdziła, iż jest to pismo Pana Wojciecha Podbielskiego z ARiMR dodała, iż dzisiejsza nieobecność na sesji Pana Kierownika nie została usprawiedliwiona, w związku z powyższym przekazane zostanie oficjalne wystąpienia z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Radna Bożena Sławiak zwróciła uwagę na chorujące kasztany w Tursku. Poprosiła o poinformowanie jej co zrobiono w powyższej sprawie.

12 Radny Jan Młyńczyk poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej drogi przebiegającej pod wiaduktem w miejscowości Torzymiu, na której powstały liczne ubytki i pęknięcia. Poprosił o poczynienie starań zmierzających do naprawienia w/w drogi. W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała Wysoką Radę, iż porządek obrad XXXVII sesji został wyczerpany. Podziękowała za przybycie oraz zachowanie uwagi podczas obrad. Sesję zamknięto o godzinie Przewodnicząca Rady Irena Monit Protokolant Radosław Janicki

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo