Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXVII/06 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. O godzinie Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji Rady Powiatu uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przewodnicząca Rady Powiatu przywitała wszystkich przybyłych gości. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: I. Sprawy regulaminowe: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. II. Sprawy bieżące. III. Ocena wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego. IV. Stan zatrudnienia w oparciu o arkusze organizacyjne szkół oraz potrzeby w tym zakresie: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. 2. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. V. Poziom nauczania w szkołach średnich. Analiza wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych na terenie województwa w roku szkolnym 2005/2006: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. 2. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. VI. Wyniki matur w: 1. Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 2. I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie. VII. Analiza wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych oraz drogownictwa za okres 6 miesięcy wraz z informacją nt. wydatków z tym związanych. VIII. Informacja z realizacji wydatków na inwestycje drogowe na dzień sporządzenia informacji. IX. Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym. X. Podjęcie uchwał: 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. 2. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego. 3. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sulęcinie.

2 XI. 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. 5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. 6. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 7. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 8. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego na rok szkolny 2006/ w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/ w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok. 11. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. O godzinie na XXXVII sesję Rady Powiatu przybył radny Mirosław Pluta. Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Radny Stanisław Kubiak złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego, która znajduje się w ppkt. 2 pkt X. W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie zgłoszonego wniosku. Wniosek został przyjęty przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 11 obecnych). Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego zostało zdjęte z porządku obrad sesji. Ad. I Sprawy regulaminowe: Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż protokół XXXVI sesji Rady Powiatu był wyłożony w Biurze Rady do wglądu i nikt z radnych w statutowym terminie nie zgłosił uwag. Protokół XXXVI sesji Rady Powiatu został przyjęty przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 11 obecnych). Ad. II Sprawy bieżące.

3 Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż w związku ze stanowiskiem Rady Powiatu w sprawie zjazdu z Autostrady A2 wystosowanym do wielu samorządów oraz posłów i senatorów uzyskano informacje zwrotne, z Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Sulęcin, Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz od Autostrady Wielkopolskiej A2. Powyższe pisma stanowią załącznik nr 3 do protokołu. Przewodnicząca Rady przedstawiła również pismo Wojewody Lubuskiego stanowiące odpowiedź na stanowisko Rady Powiatu w sprawie złego stanu urządzeń melioracyjnych w gminie Krzeszyce i Słońsk. Powyższe pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto poinformowała, iż na jej ręce wpłynęły wystąpienia pokontrolne związane z kontrolą NFZ w SP ZOZ w Sulęcinie, iż wyniki kontroli wraz ze sposobem realizacji zaleceń zostaną przedstawione na sesji we wrześniu. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dodała, iż oświadczenia majątkowe za 2005 r. złożyli wszyscy radni, jednak nie wszyscy w terminie. Natomiast oświadczenia majątkowe, które winny być złożone w związku końcem kadencji złożyło 10 radnych. Poinformowała, iż nie złożenie oświadczenia związane jest z nie wypłaceniem diety do czasu złożenia oświadczenia majątkowego. Informacja dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit odczytała pismo Posła na Sejm Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Jerzego Materny kierowanego do Prezesa Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A. Andrzeja Patalasa. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. III Ocena wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego. W związku z nieobecnością Pana Wojciecha Podbielskiego Kierownika Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sulęcinie powyższy punkt nie został omówiony. Informacja dotycząca oceny wykorzystania środków pomocowych przez rolników Powiatu Sulęcińskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. IV Stan zatrudnienia w oparciu o arkusze organizacyjne szkół oraz potrzeby w tym zakresie. Ad. V Poziom nauczania w szkołach średnich. Analiza wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych na terenie województwa w roku szkolnym 2005/2006. Ad. VI Wyniki matur. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulęcinie. Informacje na temat stanu zatrudnienia, poziomu nauczania, analizy wyników olimpiad przedmiotowych i konkursów plastycznych przedstawiła Danuta Malinowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie. Pani Dyrektor poinformowała, iż na podstawie wyników egzaminów w szkole podstawowej SOSzW w Sulęcinie zajął 34 miejsce spośród 70 placówek specjalnych. Dodała, iż na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych placówka zajęła 6 miejsce w Polsce. Uzupełniła, iż powyższe wyniki świadczą o ciągłym wzroście poziomu i efektów kształcenia. Poinformowała, iż uczniowie SOSzW wygrali wiele dyscyplin sportowych na poziomie ogólnokrajowym. Stwierdziła, iż dzięki złotym medalom

4 zdobytym przez uczniów istnieje szansa na występ w paraolimpiadzie w Szanghaju. Dodała, iż również w dziedzinie plastycznej uczniowie mają wiele osiągnięć. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit podziękowała za przedstawioną informację. Poprosiła o przekazanie podziękowań nauczycielom i uczniom. Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 2. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Informację przedstawił Zbigniew Gruca Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Pan Dyrektor omówił stan zatrudnienia w palcówce. Poinformował, iż drużyna dziewcząt w strzelectwie zajęła 6 miejsce w kraju. Dodał, iż 91% uczniów liceum profilowanego zdało egzamin maturalny, w liceum ogólnokształcącym odsetek wyniósł 47%, w liceum uzupełniającym nikt z uczniów (było ich 3) nie zdał matury. Dodał, iż nie można dokonać porównania wyników do lat ubiegłych, ponieważ mamy do czynienia z dwoma nowymi typami szkół. Pomimo tego zauważalny jest wzrost zdawalności w liceach profilowanych oraz 0,5% w liceum ogólnokształcącym. Dodał, iż wyniki podawane w chwili obecnej są wynikami przed ogłoszeniem amnestii przez Ministra Edukacji Narodowej. Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. O godzinie na XXXVII sesję Rady powiatu przybył radny Sławomir Słonik. 3. I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. Informację przedstawił Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie Stanisław Szablewski. Pan Dyrektor omówił strukturę zatrudnienia w I LO. Dodał, iż średnia ocen w szkole 3,82. Poinformował, iż uczniowie I LO uczestniczyli w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Powiatowymi Mistrzostwami w Lekkiejatletyce. Poinformował, iż uczniowie brali udział w wielu konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Dodał, iż dwóch uczniów w roku szkolnym 2005/2006 otrzymywało stypendia. Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Marszałka Województwa. Poinformował, iż zdawalność matury wyniosła 98% 99%. Średnia zdawalność matury jest wyższa od średniej okręgu, województwa i kraju. Radna Bożena Sławiak podziękowała za godne przywitanie absolwentów I LO w czasie zjazdu. Podziękowała również za działalność związaną z trenowaniem STS Olimpii. Przewodnicząca Rady Irena Monit przyłączyła do podziękowań. Stanisław Szablewski Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego podkreślił, iż rolą szkoły jest wychowywanie młodych ludzi, w co wpisuje się organizowanie wspomnianych spotkań. Uzupełniając swoją wypowiedź dodał, iż zrezygnował z trenowania klubu sportowego. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. VII Analiza wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych oraz drogownictwa za okres 6 miesięcy wraz z informacją nt. wydatków z tym związanych. Informację na temat wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z ramienia Komedy Powiatowej Policji w Sulęcinie przedstawił Mirosław Pawlak.

5 Pan Mirosław Pawlak przedstawił dokładne statystyki dotyczące wykrywalności poszczególnych przestępstw oraz wykroczeń. Radna Bożena Sławiak poprosiła o wzmożenie kontroli na ulicy Moniuszki w związku ciągłymi prośbami okolicznych mieszkańców. Zwróciła się również do Burmistrza Sulęcina o położenie muldy na ulicy Moniuszki. Pan Mirosław Pawlak poinformował, iż zwróci uwagę na powyższy problem. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Informację na temat wykonania zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z ramienia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Sulęcinie przedstawił Marek Harkot. Pan Marek Harkot poinformował, iż w związku z wprowadzeniem 40 godzinnego tygodnia pracy pojawiły się braki kadrowe. Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad. VIII Informacja z realizacji wydatków na inwestycje drogowe na dzień sporządzenia informacji. Powyższą informację przedstawił Kazimierz Gryz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg. Radna Bożena Sławiak zapytała czy remont chodnika w Lubniewicach został wykonany oraz ile środków przeznacza na ten cel gmina Lubniewice. Naczelni Wydziału stwierdził, iż inwestycja polegająca na wymianie sieci wodociągowej jest w trakcie realizacji. Powiat przeznacza zł, gmina ma przeznaczyć ok zł. W związku poszerzeniem zakresu robót dokładna kwota nie jest znana. Radny Sławomir Słonik wyraził słowa wdzięczności za działania Zarządu Powiatu zmierzające na polepszenia stanu dróg powiatowych, ale wyraził swoje ubolewanie nad faktem, że nie udało się rozpocząć budowy ciągu pieszo rowerowego od stacji kolejowej w kierunku Żubrowa. Dodał, iż ciąg pieszo rowerowy jest niezbędny. Zwrócił uwagę, iż drogi powiatowe zaczynają coraz bardziej zarastać. Zapytał o planowany objazd związany z inwestycją drogi 407. Naczelnik Wydziału stwierdził, iż zgodnie z planem nie przewiduje się objazdu, ale częściowe zamknięcie remontowanej drogi. Ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Przebudowa odcinka spowoduje znaczne ograniczenie i spowolnienie ruchu kołowego. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Irena Monit przypomniała, iż do dnia 30 września b.r. możliwe jest składania wniosków do budżetu powiatu na 2007 rok. Przedstawiona informacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu. O godzinie Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. Ad. IX Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła Annę Manowską p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o przedstawienie informacji. Radny Jan Młyńczyk złożył wniosek formalny o nieodczytywanie informacji. Wniosek został przyjęty przy 7 za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). 5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. Radni nie mieli uwag do przedłożonej informacji. Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Sulęcinie w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6 Ad. X Podjęcie uchwał: 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. Przewodnicząca Rady Irena Monit przedstawiła skargę Pana Zenona Januszewskiego na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. Przedstawiła wyjaśnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie Zdzisława Miąska oraz pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w niniejszej sprawie. Kserokopia powyższych dokumentów stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Radna Bożena Sławiak zapytała czy strona skarżąca jest obecna na sali. Przewodnicząca Rady Irena Monit odpowiedziała, iż strony zostały zawiadomione o terminie sesji, jednak nie pojawiły się na niej. Projekt uchwały Rady Powiatu został przedstawiony przez Przewodnicząca Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca dodała, iż rada jest zainteresowana tą częścią skargi, która dotyczy nieudostępnienia wglądu do pozwolenia na budowę Pana Duś oraz sposobu zachowania się Pana Zdzisława Miąska. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały. Skarga została uznana za bezzasadną przy 9 głosach za, bez głosów przeciw, przy 3 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała, iż w związku ze zdjęciem z porządku obrad przez Radę Powiatu projektu uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu Sulęcińskiego powyższy projekt uchwały nie będzie przedmiotem obrad. Dodała, iż przedstawi opinię prawną, której treść być może w przyszłości będzie przydatna. Radny Wojciech Lewicki wyraził opinię, iż cala sytuacja będzie zakończona. Podziękował również radnym za przyjęte stanowisko w powyższej sprawie. Kserokopia opinii prawnej stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 2. w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie przedstawiła Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Dyrektor poinformowała o autopoprawce Zarządu Powiatu, które polegała na wpisaniu statutu w treści uchwały. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk komisji. Wyciąg z głosowania komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Uchwała została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r.

7 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. przedstawiła Magdalena Biernacka aspirant ds. socjalnych. Radny Stanisław Kubiak zwrócił uwagę, iż żaden z radnych nie jest w posiadaniu projektu uchwały Rady Powiatu, który ma być głosowany. W związku z zaistniałym faktem przewodnicząca Rady Irena Monit zaproponowała przenieść powyższy ppkt obrad i omówić go później. Poprosiła o dostarczenie projektu uchwały radnym, a radnych o zaznajomienie się z projektem uchwały. 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowotechnicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych przedstawiła Edyta Suszek Kluszczyk Naczelnik Wydziału Gospodarki nieruchomościami, Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Uchwała została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa i Współpracy między Powiatem Sulęcińskim i Powiatem Nowotomyskim o współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 5. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Pani Jolanta Zakrzewska poinformowała, iż Zarząd Powiatu zaproponował kandydatów w osobach radnych: Wojciecha Lewickiego i Ryszarda Pluty. W związku z nieobecnością radnego Ryszarda Pluty, Przewodnicząca Rady zapytała radnego Wojciecha Lewickiego czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji stypendialnej. Radny Wojciech Lewicki nie wyraził zgody. Radni zaproponowali kandydaturę radnego Sławomira Słonika. Radny Sławomir Słonik nie wyraził zgody. Przewodnicząca Rady Irena Monit zaproponowała kandydaturę radnej Bożeny Sławiak. Radna Bożena Sławiak nie wyraziła zgody na kandydowanie. Radny Stanisław Kubiak zaproponował kandydaturę Przewodniczącej Rady Powiatu Ireny Monit. Przewodnicząca Rady Irena Monit wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Jan Młyńczyk zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Bronisława Krycha. Wiceprzewodniczący Bronisław Krych wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. Radni Rady Powiatu wyrazili zgodę na reprezentowanie Rady Powiatu w komisji przez w/w osoby przy 10 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych).

8 6. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Pani Jolanta Zakrzewska ponownie poinformowała, iż Zarząd Powiatu zaproponował kandydatów w osobach radnych: Wojciecha Lewickiego i Ryszarda Pluty. Przewodnicząca Rady Irena Monit poprosiła o propozycje kandydatów do pracy w powyższej komisji. Radny Jan Młyńczyk zaproponował te same osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji w przypadku poprzedniej uchwały. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bronisława Krycha czy wyraża zgodę na kandydowanie do komisji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wyraził zgodę. Zgodę wyraziła również Przewodnicząca Rady Irena Monit. Powyższe kandydatury zostały przyjęte przy 10 głosach za, bez głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się (na 12 obecnych). W tym miejscu Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa została podjęta przy 11 głosach za, bez głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Powyższa uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Sulęcinie do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa została podjęta przy 11 głosach za, bez głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Powyższa uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 7. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego na rok szkolny 2006/2007. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

9 8. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania przez Powiat Sulęciński stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Jolanta Zakrzewska Inspektor ds. Oświaty i sportu. Radni Rady Powiatu nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 9. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Anna Makarewicz Inspektor ds. księgowości. Radny Stanisław Kubiak zapytał o dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Anna Makarewicz poprosiła o sprecyzowanie pytania. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż w 1 pod edukacyjną opieką wychowawczą przy zwiększeniach dochodów wpływy z usług w SOSzW wyniosły zł. Zapytał z jakich usług są to wpływy. Anna Makarewicz odpowiedziała, iż zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Sulęcinie przez Dyrektora SOSzW w Sulęcinie na dochody składają się zł obóz piłkarski mający miejsce w okresie b.r., 500 zł koszt wyżywienia podczas zawodów tenisa stołowego oraz 243 zł darowizna bez określonego celu. Radny Stanisław Kubiak poprosił o dokładne określenie za jakie usługi wpłynęły powyższe pieniądze. Anna Makarewicz stwierdziła, iż zgodnie ze stroną wydatkową jaką wskazała Pani Dyrektor są to koszty zakupu środków czystości, opłat związanych z uczestnictwem, czyli boisko, autokar na wyjazdy wycieczkowe, wyżywienie uczestników oraz dodatkowo koszty stałe: energia, woda, gaz, a także umowa zlecenie dla osób z poza ośrodka odpowiedzialnych za przeprowadzenie obozu. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż z powyższych informacji wynika, ze w SOSzW zorganizowano obóz, obóz ten został opłacony przez uczestników i pieniążki od uczestników zostały rozdysponowane na bieżące wydatki z tym związane oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zapytał czy Jego tok rozumowania jest słuszny. Poprosił o dokładne informacje w powyższym zakresie, gdyż obóz był zorganizowany na majątku powiatu wykorzystywano urządzenia i nieruchomości powiatu, jednocześnie mamy tu wynagrodzenia (kto je otrzymywał) oraz na co dodatkowe dochody zostaną przeznaczone. Dyrektor SOSzW w Sulęcinie odpowiedziała, iż szczegółowe informacje zostaną przekazana na piśmie. Radny Stanisław Kubiak zapytał w którym schronisku młodzieżowym nastąpiła lub ma nastąpić zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz co jest tego powodem. Anna Makarewicz stwierdziła, iż zmiana przeznaczenia zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące jest związana z faktem nie uzyskania dotacji w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadania modernizacyjne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. W/w kwota stanowiła wymagany wkład własny. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż budżet schroniska był zbilansowany. Jeżeli były wydatki majątkowe, które miały być udziałem własnym to środki te powinny wrócić do powiatu. Wyraził niezrozumienie dla faktu, zamiany tych środków na wydatki bieżące to tak samo jakby się powiększało budżet schroniska i pozwalało je wydać na bieżące działania.

10 Anna Makarewicz odpowiedziała, iż w momencie składania wniosków do kontraktu wojewódzkiego, kiedy była możliwość pozyskania środków jedynie na wydatki majątkowe modernizacyjne, wówczas podjęto decyzję, iż część środków bieżących przeznaczonych na działalność bieżącą jest przeznaczana na okres wnioskowania na wydatki majątkowe. Natomiast jeżeli byłaby potrzeba to należało by uzupełnić środki na działalność bieżącą schroniska. W momencie nie uzyskania dofinansowania nie trzeba było zwiększać środków na działalność bieżącą, która nadal musiała być pokryta, cofnięto zmianę na czas wnioskowania. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż to co usłyszał świadczy o tym, że rada została oszukana, ponieważ uszczuplono środki na wydatki bieżące, w tym celu aby móc dysponować pozycją w budżecie, którą można byłoby wskazać w projekcie unijnym, wiedząc z góry, że jeżeli nastąpi dofinansowanie do projektu unijnego to rada i tak będzie musiała zdobyć środki na wydatki bieżące. Dodała, iż jest to ewidentne naruszenie budżetu. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż goszcząc w gminie Słońsk szef Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Słońsku zwrócił uwagę, iż co roku Pan Starosta dofinansowywał Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, natomiast w tym roku Zarząd Koła nie otrzymał takiego dofinansowania. Dodał, iż w projekcie zmian w budżecie w dochodach Starostwa znajduje się chyba zł, które pozostają w Starostwie m.in. na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Sprecyzował, iż w 2 ppkt 2 - zwiększenie wydatków - znajduje się kwota zł. Złożył wniosek, aby pozostawić w tym miejscu zł, natomiast zł przeznaczyć na w/w memoriał. Przewodnicząca Rady Irena Monit zapytała, czy wcześniej miało miejsce dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w kwocie podobnej jak Pan radny proponował. Uzyskała informację, iż była to kwota 800 zł. Starosta Sulęciński Adam Basiński wyjaśnił, iż w tym roku dożynki powiatowe będą organizowane w gminie Słońsk ( r.). Dodał, iż zwrócono się do koła wędkarskiego, aby w dniu 10 września zorganizować zawody wędkarskie im. Stanisława Zaleskiego w ramach dożynek, zakładając, iż może to być turniej otwarty dla wszystkich. Dodał, iż koło nie wyraziło zgody na przeprowadzenie turnieju w powyższym terminie proponując termin zawodów na dzień poprzedzający dożynki o tydzień. W powyższej sytuacji Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na organizowanie 2 imprez w ciągu 1 tygodnia. Uzupełnił, iż Zarząd Powiatu wyraził zdziwienie brakiem zgody koła wędkarskiego na propozycję wystosowaną w kierunków członków koła. Dodał, iż zgodnie z ustawą o pożytku publicznym możliwość pełnego dofinansowania wiązałoby się z rozpisaniem konkursu, w wyniku którego organizację zawodów mogłoby wygrać inne koło. Radny Mirosław Pluta poprosił o 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszego ciągu porządku obrad. Przewodnicząca Rady Irena Monit przypomniała, iż padł wniosek o zmianę dotyczącą zapisu w rozdziale Starostwo Powiatowe, żeby rozbić kwotę zł na kwotę zł z przeznaczeniem na Starostwo oraz kwoty zł z przeznaczeniem na turniej im. Stanisława Zaleskiego. Radna Bożena Sławiak poinformowała, iż rozmawiała z Panem Żołyńskim. Dodała, iż uzyskała informację, iż do tej pory zarówno jedne jak i drugi zawody wędkarskie były organizowane. Wyraziła opinię, iż wkomponowanie memoriału w dożynki umniejszy jego rangę. Stwierdziła, iż wędkarze biorący udział w memoriale chcą zachować odrębność imprezy. Natomiast Pan Żołyński zobligował się do zorganizowania turnieju wędkarskiego w trakcie dożynek powiatowych. Starosta Sulęciński Adam Basiński wyraził zdziwienie wypowiedzią Pani Sławiak. Wyraził opinię, iż dożynki powiatowe są świętem dla wszystkich mieszkańców powiatu. Dodał, iż Zarząd Powiatu w powyższej sprawie kierował się również względami oszczędności finansów. Poprosił Panią Przewodniczącą i radnych o odrzucenie wniosku. Radna Bożena Sławiak wyraziła niezadowolenie z faktu braku dofinansowania imprezy wędkarskiej organizowanej przez Pana Żołyńskiego.

11 Wobec braku dalej idących wniosków Przewodnicząca Rady Irena Monit zarządziła głosowanie nad wnioskiem. Wniosek został odrzucony przy 4 za, przy 6 głosach przeciw, 1 głosie wstrzymującym się (na 12 obecnych). Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. W tym miejscu przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 8 głosach za, przy 4 głosach przeciw, bez g losów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu.. 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. W tym miejscu powrócono do omawiania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/226/06 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu została podjęta przy 12 głosach za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła Anna Makarewicz Inspektor ds. Księgowości. Radny Stanisław Kubiak stwierdził, iż będzie głosował przeciwko tej uchwale. Dodał, iż ta uchwała potwierdza to co zgłaszał przy ostatnich budżetach. Powiat Sulęciński nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, po to żeby spłacać wcześniej zaciągnięte kredyty musi zaciągać nowe kredyty. Dodał, iż dokładnie to jest zapisane w 1 ppkt 1. Zwrócił uwagę, iż zgodnie z prognozą długu, dług na koniec roku wyniesie zł. Dodał, iż kredyt, który ma dziś zaciągnięty to kwota zł. Ocenił wypowiedź Pana Starosty o oszczędnościach i o tym, że nie można dać pieniędzy wędkarzom w Słońsku za co najmniej niemądrą. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta przy 8 głosach za, przy 4 głosach przeciw, bez g losów wstrzymujących się (na 12 obecnych). Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 28 do protokołu. XII. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Radny Stanisław Kubiak poinformował, iż jeden z materiałów przekazanych radnym kserokopia z wyliczeniami jest informacją nie na miejscu. Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit stwierdziła, iż jest to pismo Pana Wojciecha Podbielskiego z ARiMR dodała, iż dzisiejsza nieobecność na sesji Pana Kierownika nie została usprawiedliwiona, w związku z powyższym przekazane zostanie oficjalne wystąpienia z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Radna Bożena Sławiak zwróciła uwagę na chorujące kasztany w Tursku. Poprosiła o poinformowanie jej co zrobiono w powyższej sprawie.

12 Radny Jan Młyńczyk poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej drogi przebiegającej pod wiaduktem w miejscowości Torzymiu, na której powstały liczne ubytki i pęknięcia. Poprosił o poczynienie starań zmierzających do naprawienia w/w drogi. W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca Rady Irena Monit poinformowała Wysoką Radę, iż porządek obrad XXXVII sesji został wyczerpany. Podziękowała za przybycie oraz zachowanie uwagi podczas obrad. Sesję zamknięto o godzinie Przewodnicząca Rady Irena Monit Protokolant Radosław Janicki

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r.

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu rozpoczęła się o godzinie 14.41. W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół nr 136/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.39. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 27 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 27 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 27 marca 2009r. Protokół XXVII/09 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. O godz. 16:00 Przewodniczący Rady Bronisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI. Z DNIA 21 czerwca 2011r.

PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI. Z DNIA 21 czerwca 2011r. PROTOKÓŁ NR IX/11 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE IV KADENCJI Z DNIA 21 czerwca 2011r. Protokół IX/11 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 czerwca 2011r. O godz. 16:10 Bronisław Krych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/16 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 28 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV/16 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 28 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ NR XXIV/16 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 28 czerwca 2016 r. Protokół nr XXIV/16 obrad sesji Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016

Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016 Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016 Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 14.00 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński 2. Tomasz

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r.

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 15:11 W posiedzeniu udział wzięli 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r.

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.25. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Patryk Lewicki Starosta Sulęciński 2. Michał Deptuch Wicestarosta Sulęciński 3. Wojciech Lewicki członek Zarządu 4. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r.

PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 25 MAJA 2010r. PROTOKÓŁ NR XL/10 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 25 MAJA 2010r. Protokół XL/10 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Bronisław Krych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r.

Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r. Protokół 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 października 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 15:37 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r.

Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r. Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.35. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVI/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 28 MARCA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVI/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 28 MARCA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVI/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 28 MARCA 2008 R. Protokół nr XVI/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 marca 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 8 października 2007 r.

Protokół nr 33/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 8 października 2007 r. Protokół nr 33/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 8 października 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 16.50. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2005 r.

Protokół nr XXIX/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2005 r. Protokół nr XXIX/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2005 r. O godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit otworzyła obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r.

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.36. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli: 2. Michał Piechocki - Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 6.Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu

W posiedzeniu uczestniczyli: 2. Michał Piechocki - Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 6.Andrzej Sebastyański - Sekretarz Powiatu PROTOKÓŁ NR 103 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 września 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 15.00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 58/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2012 r.

Protokół Nr 58/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2012 r. Protokół Nr 58/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14:10 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r.

Protokół nr XXVI/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r. Protokół nr XXVI/05 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r. O godzinie 14.05 Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Monit otworzyła obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Sulęcinie. Na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 18 stycznia 2007 r.

Protokół nr 6/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 18 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.40 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak - Starosta Sulęciński, 2. Dariusz Ejchart - Wicestarosta Sulęciński, 3. Lesław Widera - członek

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r.

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15:00. Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo