Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL /12. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia 25 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym. Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje usługi w ramach kodu CPV: Usługi marketingowe 1. I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Siedziba Zamawiającego, ul. Dolna Brama 8, Gdańsk 2. Biuro Projektu, ul. Heweliusza 11 (II piętro), Gdańsk 3. Strona internetowa Zamawiającego: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet II, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.4) i będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1 Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

2 2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o odpowiedzi udzielone na niniejsze zapytanie ofertowe, które zostanie opublikowane i wysłane do potencjalnych Oferentów. IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU W Polsce działa obecnie ponad 2 tysiące publicznych i prawie 17 tysięcy niepublicznych podmiotów leczniczych. W najbliższym czasie znaczna część Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostanie przekształcona w spółki prawa handlowego, co stanowi wyzwanie dla pracującej w nich kadry zarządzającej w zakresie wiedzy prawno-finansowej i umiejętności zarządczych. Podmioty te będą musiały opracowywać i wdrażać plany naprawcze oraz funkcjonować w warunkach konkurencji rynkowej, co wymaga umiejętności tworzenia strategii i budowania zespołów, jak również prowadzenia skutecznego marketingu usług medycznych i podnoszenia jakości obsługi pacjentów. Docelowo realizacja projektu ma mieć wpływ na klientów jednostek służby zdrowia (pacjentów), pracowników tych jednostek (wykonujących czynności medyczne) oraz ich współpracę z NFZ i samorządami. Poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotów leczniczych ma nastąpić podniesienie jakości zarządzania tymi podmiotami i tym samym jakości świadczonych usług medycznych. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi (300 osób, w tym 180 kobiet) w zakresie zarządzania placówkami medycznymi poprzez realizację studiów podyplomowych w terminie od 1 lutego 2013r. do 31 stycznia 2015r. Grupę docelową projektu stanowią zatem pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe i ich zastępcy, etc.) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Rekrutacja uczestników projektu musi być przeprowadzona w oparciu o ogólnopolską kampanię promocyjno-informacyjną i będzie realizowana w terminach: III IV 2013, VII IX 2013, XII 2013 II Planowana jest realizacja 3 edycji 2 kierunków studiów podyplomowych (1 edycja: IV XII 2013, 2 edycja: IX 2013 V 2014, 3 edycja: II 2014 I 2015, po 100 osób w każdej edycji, tj. po 50 osób na kierunek w dwóch grupach) w 3 lokalizacjach: Gdańsk i/lub Olsztyn i/lub Słupsk (w zależności od zainteresowania). Kierunki realizowane w ramach projektu to Prawo i finanse w służbie zdrowia oraz Menedżer

3 placówki zdrowia (na tym drugim kierunku uczestnik uzyskuje dodatkowo certyfikat Franklin University, ponieważ program w zakresie zarządzania strategicznego oparty będzie na amerykańskiej metodologii i praktyce biznesowej). Studia będą realizowane z zastosowaniem blended-learningu (dla każdej grupy zaplanowano 75% zajęć stacjonarnych i 25% zajęć w formie e-learningu). Studia dadzą zatem możliwość skorzystania z forma nauczania opartych o nowoczesne technologie, co pozwoli słuchaczom zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdy. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów-praktyków i podręczniki. Na efektywność zajęć stacjonarnych będzie miała wpływ mała liczebność grup (25 osób). Zajęcia te będą się odbywały w soboty i niedziele, co umożliwi dotarcie na studia uczestnikom z dalszych odległości (dla osób dojeżdżających na miejsce realizacji zajęć z najdalszych miejscowości przewidziane są noclegi). Zaliczenie studiów będzie następowało na podstawie obrony pracy dyplomowej w formie projektu tworzonego w grupach maksymalnie 3-osobowych taka forma zaliczenia pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, co w trakcie trwania studiów będzie ćwiczone poprzez realizację case-study. Dodatkowo, słuchacze będą mieli możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji z trenerami i wymiany doświadczeń między sobą. V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia telemarketingu w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu z uwzględnieniem wkładu merytorycznego Zleceniodawcy w realizację zadania związanego z promocją projektu, a w szczególności z uwzględnieniem wskazanych grup docelowych (pracownicy podmiotów leczniczych: dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym lekarze-ordynatorzy oraz ich zastępcy, pielęgniarki oddziałowe) i dostarczonych przez Zleceniodawcę baz branżowych, jak również wszelkich innych uwag i sugestii. Działania telemarketingowe mogą być realizowane pod warunkiem pełnej akceptacji ich treści, formy i terminu realizacji przez Zleceniodawcę. W toku akcji telemarketingowej przewiduje się nawiązanie około trzech tysięcy kontaktów telefonicznych. 2. Planowany okres realizacji usługi: kwiecień, sierpień, wrzesień i grudzień 2013 roku oraz styczeń i luty 2014 roku. 3. Zakres usługi, o której mowa w punkcie 1, obejmuje: a) zapoznanie się z informacjami dotyczącymi projektu; b) nawiązywanie kontaktów telefonicznych z potencjalnymi uczestnikami projektu i przedstawienie im korzyści wynikających z uczestnictwa w

4 projekcie w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę z wykorzystaniem linii telefonicznej udostępnionej przez Zleceniodawcę; c) raportowanie prób nawiązania kontaktów i efektów przeprowadzonych rozmów telefonicznych w formie i terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą. 4. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o współpracy (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) VI. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 2, 2. posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, 3. nie są zatrudnieni w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów 3 ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, 4. nie są zaangażowani w realizację zadań w innym projekcie finansowanym w ramach PO KL i/lub innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), chyba że łączne zaangażowanie w realizację zadań w ramach wszystkich projektów nie przekracza 240 godzin miesięcznie i obciążenie wynikające z tego zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych przez Zamawiającego (wymóg prowadzenia i przedstawiania Zamawiającemu ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów). 2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3 Przez konflikt interesów rozumie się naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności (w szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych).

5 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. przedstawienia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (wg wzoru - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) w przypadku rozliczeń za pomocą faktury; 2. realizacji swoich zadań osobiście, z należytą starannością, bez nadzoru, a także z pełną odpowiedzialnością za wykonaną usługę; 3. realizacji usług zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 roku; 4. dbania o odpowiednią informację potencjalnych uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 5. zapewnienia we własnym zakresie dojazdu na miejsce wykonania usługi; 6. przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności umożliwienia Zamawiającemu wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim. VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena = cena usługi brutto za 1 godzinę jej świadczenia (waga kryterium: 70%) Ocena punktowa poszczególnych ofert pod względem ceny zostanie dokonana w następujący sposób: Liczba punktów danej oferty = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) * 100

6 2. Doświadczenie = liczba akcji telemarketingowych, w których Oferent brał czynny udział (waga kryterium: 30%): Ocena punktowa poszczególnych ofert pod względem doświadczenia zostanie dokonana w następujący sposób: Liczba punktów danej oferty = (liczba akcji telemarketingowych podana w ofercie badanej / liczba akcji telemarketingowych podana w ofercie przedstawiającej największą ich liczbę) * 100 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyska według przyjętego kryterium oceny najwyższą ilość punktów i tym samym zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty nastąpi w trybie określonym w Zasadach finansowania PO KL z dnia r. w terminie do 12 kwietnia 2013 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. VIII. TREŚĆ OFERTY Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę i adres Oferenta. 2. Przedmiot oferty, nawiązujący do specyfikacji podanej w zapytaniu ofertowym 3. Życiorys zawodowy (zgodnie ze wzorem Załącznik nr 2). 4. Wykaz doświadczenia w realizacji zadań związanych z telemarketingiem (zgodnie z Załącznikiem nr 3). 5. Kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, itp.

7 6. Cenę usługi brutto za 1 godzinę jej świadczenia (z uwzględnieniem faktu, że Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na miejsce wykonywania usługi oraz noclegu). 7. Inne informacje stosownie do kryteriów oceny oferty. 8. Termin ważności oferty. 9. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z danymi kontaktowymi ( , telefon). IX. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Prosimy o złożenie oferty z wymaganą dokumentacją na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 10 kwietnia 2013 roku w Biurze Projektu w Gdańsku drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub przesyłką kurierską za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki zawierającej ofertę, która powinna być zaadresowana: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Centrum Kariery Biuro Projektu Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe ul. Heweliusza 11 (II piętro), p Gdańsk X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Grzegorz Borawski, Kierownik Projektu - XI. UWAGI KOŃCOWE a) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c.

8 b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania Ofertowego. c) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych (rozpatrywane będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia). e) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. f) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. g) Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. h) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. i) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. l) Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. m) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o tym fakcie em. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem, Grzegorz Borawski Kierownik Projektu

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) OFERTA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Centrum Kariery Biuro Projektu Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe ul. Heweliusza 11 (II piętro), p Gdańsk Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia telemarketingu w ramach realizacji projektu Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Usługa Jednostka miary Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi Telemarketing 1 godzina..... Data i miejsce.. Podpis oferenta

10 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ŻYCIORYS ZAWODOWY - WZÓR Proponowane stanowisko w projekcie: TELEMARKETER 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Narodowość: 5. Wykształcenie: Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 6. Doświadczenie zawodowe: Data Miejscowość Firma Stanowisko 7. Inne informacje: Miejscowość, dnia (czytelny podpis)

11 IMIĘ I NAZWISKO: Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WYKAZ DOŚWIADCZENIA Liczba akcji telemarketingowych, w których Oferent brał czynny udział Termin realizacji Cel akcji telemarketingowej Odbiorca usługi - nazwa, dane kontaktowe Miejscowość, dnia (czytelny podpis)

12 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Oświadczam, że (nazwa i adres Wykonawcy) nie jest powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Data i miejsce.. Podpis oferenta 4 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto dotyczące wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12 ZAMAWIAJĄCY: Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko Przystronie 8, 58 210 Łagiewniki Biuro projektu: Ul. Żmigrodzka 145/3 51 130 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12 Wrocław, 16.10.2012r I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.1.2/CNM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.1.2/CNM ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.1.2/CNM Białystok, 05.08.2014 r. Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 ogłasza nabór nauczycieli/prowadzących poniższe zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo