Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VII, Działanie 7.4 Praca czeka na Ciebie :-) REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VII, Działanie 7.4 Praca czeka na Ciebie :-) REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU 1 Informacje ogólne 1) Niniejszy dokument określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 Uczestników projektu Praca czeka na Ciebie POKL / ) Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o: a) Projekcie należy przez to rozumieć projekt Praca czeka na Ciebie POKL ; /13-00 b) Liderze nalży przez to rozumieć Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. c) Partnerze należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości; d) Dziecku należy przez to rozumieć dziecko do lat 7, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. z późn. zm.); e) Dzień szkoleniowy należy przez to rozumieć dzień zajęć trwający min. 5 godzin 2 Zasady ogólne 1) Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat siedmiu za czas uczestnictwa w poradnictwie zawodowym/szkoleniach zawodowych/ stażach zawodowych 2) Lider dokonuje zwrotu kosztów w wysokości ustalonej na podstawie badania rynku lokalnego pod względem średniej stawki godzinowej za opiekę nad dzieckiem. Maksymalny koszt jaki może być zwrócony wynosi 50,00 zł brutto za dzień szkoleniowy/stażu 3) Zwrot kosztów opieki dotyczy wyłącznie: a) Poradnictwa zawodowego max. 6 dni szkoleniowe b) Szkoleń zawodowych średnio 15 dni szkoleniowych c) Staże zawodowe- średnio 66 dni 4) Uczestnik Projektu, ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem sam wskazuje osoby sprawujące opiekę. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za opiekuna. 3 Procedura otrzymania zwrotu kosztów 1) Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem powinna: a) złożyć wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do lat 7 (załącznik nr 1) ul. Małopolska 8,

2 b) złożyć wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi (załącznik nr 2) wraz z załącznikami do wniosku 2) Wnioski należy składać w siedzibie Lidera w Poznaniu przy ul. Małopolskiej 8 3) Decyzja w sprawie refundacji oraz zwrot kosztów nastąpi na podstawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie refundacji kosztów opieki 4) O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji Uczestnik projektu informowany jest w formie pisemnej (mailowej) w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 5) Zwrot realnie poniesionych kosztów opieki następuje po weryfikacji obecności Uczestnika na podstawie list obecności oraz dokumentów potwierdzających realnie poniesione koszty. 4 Procedura otrzymania zwrotu kosztów 1) Uczestnik ubiegający się o refundację kosztów opieki zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: a) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku przedszkola/żłobka/ innej instytucji zajmującej się opieką nad dziećmi: poświadczoną kopię aktu urodzenia dziecka lub kopię i oryginał do wglądu (jednorazowo), zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do żłobka, przedszkola lub z innej instytucji zajmującej się opieką nad dziećmi lub kserokopia umowy cywilnej zawartej z opiekunką, rachunek/faktura za przedszkole/żłobek (za każdy miesiąc), dowód zapłaty/ rachunek (za każdy miesiąc). 2) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku gdy uczestnik bezpośrednio zatrudnia opiekunkę/a dziecka: a) poświadczoną kopię aktu urodzenia dziecka lub kopię i oryginał do wglądu (jednorazowo), b) umowa z opiekunką (zawierająca informację za jaki okres obowiązuje, tak aby można zidentyfikować stawkę za godzinę/dzień), c) rachunek (za każdy miesiąc), d) dowód zapłaty (za każdy miesiąc). 3) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, w przypadku konieczności zatrudnienia opiekunki/a na czas trwania szkoleń: a) poświadczoną kopię aktu urodzenia dziecka lub kopię i oryginał do wglądu (jednorazowo), b) oświadczenie zleceniobiorcy opiekunki (załącznik nr 4), podpisane z dniem rozpoczęcia wsparcia i dostarczone najpóźniej po 5 dniach, na podstawie którego zostanie podpisana umowa zlecenie (załącznik nr 3) z opiekunką/em dziecka 4) Pracownicy Lidera zastrzegają sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów uprawdopodobniających prawo do otrzymania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. ul. Małopolska 8,

3 5 Okres przysługiwania refundacji 1) Refundacja przysługuje na czas uczestnictwa w poradnictwie zawodowym, szkoleniach zawodowych, stażach zawodowych zgodnie z warunkami określonymi w 2 pkt.3. 2) Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia o zwrot kosztów opieki wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty lub nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu kosztów. 3) Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów opieki do Siedziby Projektodawcy niezwłocznie w następnym miesiącu. 6 Sposób refundacji 1) Zwrot kosztów odbywa się przelewem bankowym na podane przez Uczestnika Projektu konto bankowe. 2) Partner projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie wypłacony bezzwłocznie po otrzymaniu kolejnej transzy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) 7 Postanowienia końcowe 1) Regulamin wchodzi w życie 31 sierpnia 2014 r. 2) Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzygane są przez Partnera. 3) Partner zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników projektu. Wiceprezes Zarządu Paweł Sendrowski ul. Małopolska 8,

4 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 za czas uczestnictwa w poradnictwie zawodowym /szkoleniu zawodowym/ stażach zawodowych (właściwe podkreślić) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: Adres:..... Nr telefonu, .. Nazwa banku: Rachunek bankowy:. W związku z rozpoczęciem w dniu.. uczestnictwa w poradnictwie zawodowym / szkoleniu zawodowym (właściwe podkreślić) wnioskuję o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi Dane dziecka /dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL) 1)... 2)... Oświadczenie wnioskodawcy: - Zobowiązuje się do przedstawiania co miesiąc dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty opieki. - Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kierownika Projektu lub innych pracowników biura projektu w trakcie uczestnictwa w projekcie o wszystkich okolicznościach powodujących utratę prawa do ww. świadczenia. - Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.... (miejscowość, data).. (podpis Uczestnika projektu) ul. Małopolska 8,

5 Adnotacje Asystenta Kierownika Projektu Pani - jest wpisana/y na listę uczestników projektu od dnia.. do dnia..., - nie zostaje /zostaje jej przyznane prawo do zwrotu kosztów nad dzieckiem/dziećmi osobą za okres od dnia do dnia...,... data i podpis Asystenta Kierownika Projektu ul. Małopolska 8,

6 Załącznik nr 2 WNIOSEK O ZWROT FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM ZA CZAS UCZESTNICTWA W PORADNICTWIE ZAWODOWYM /SZKOLENIU ZAWODOWYM/ STAŻACH ZAWODOWYCH (właściwe podkreślić) Imię i nazwisko Uczestnika Projektu:... Zwracam się z prośbą o dokonanie refundacji poniesionych przeze mnie kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia i numer PESEL): za okres uczestnictwa ww. formie wsparcia (proszę wpisać daty uczestnictwa w wybranej formie wsparcia):. W okresie tym z tytułu opieki poniosłam koszty w wysokości... zł W załączeniu przedkładam załączniki określone w 4 Regulaminu rozliczania kosztów opieki nad dziećmi do lat (data i podpis Uczestnika projektu) ul. Małopolska 8,

7 Załącznik nr 3 UMOWA ZLECENIE Zawarta w Poznaniu w (dzień) (miesiąc) (rok) Pomiędzy: Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małopolska 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: , NIP: , reprezentowaną przez Mikołaja Maźwę wspólnika zarządzającego, realizującą w województwie wielkopolskim projekt: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zwaną dalej Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą : Imię, nazwisko: Adres zamieszkania: Dowód osobisty seria, nr: PESEL: o następującej treści 1 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na sprawowaniu opieki nad, będącym/-cą dzieckiem do lat 7* (zwanym/-ą dalej Podopiecznym/-ą) Uczestniczki Projektu,tj. Pani / Pana Opieka, o której mowa w ust. 1, sprawowana będzie podczas nieobecności Uczestniczki Projektu w związku z jej udziałem w zajęciach realizowanych przez Zleceniodawcę w ramach Projektu, w okresie jego realizacji, tj. w poradnictwie zawodowym szkoleniu zawodowym, wsparciu szkoleniowo-doradczym z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ul. Małopolska 8,

8 3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za osobę, nad którą sprawuje opiekę, w czasie jej sprawowania, tj. do powrotu Uczestniczki Projektu z zajęć Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania zajęć, za który (ze względu na ich indywidualny charakter i harmonogram) dla uproszczenia uznano dzień zakończenia staży zawodowych r. 2. W przypadku ukończenia udziału w Projekcie przez Uczestniczkę przed dniem wskazanym w ust. 1, niniejsza umowa ulega wygaśnięciu Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć osobiście przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w 1, z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy wykonywaniu usług tego rodzaju. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, o której mowa w Zleceniobiorca ma obowiązek informowania Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją umowy, tj. w szczególności trudnościach w sprawowaniu opieki. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o wszelkich wątpliwościach co do wieku Podopiecznego lub co do faktycznej zależności Podopiecznego od Uczestnika Projektu Zleceniobiorcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w 1 przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto/dzień szkoleniowy (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za sprawowania opieki nad Podopiecznym. 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Zleceniobiorcy zgodnie z niniejszą umową i po dokonaniu potrąceń z tytułu należności podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanego przez Zleceniodawcę rachunku. Zleceniobiorca jest uprawniony do wystawienia rachunku obejmującego wszystkie dni faktycznego świadczenia usługi po zakończeniu danej formy wsparcia, tj. w następujący sposób: a. Pierwszy rachunek po zakończeniu sprawowania opieki nad Podopiecznym z tytułu uczestnictwa Uczestniczki projektu w poradnictwie zawodowym ul. Małopolska 8,

9 b. Drugi rachunek po zakończeniu sprawowania opieki nad Podopiecznym z tytułu uczestnictwa Uczestniczki projektu w szkoleniu zawodowym c. Trzeci rachunek po zakończeniu sprawowania opieki nad Podopiecznym z odbywania staży zadodowych 4. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr (proszę wpisać w tabelę nr konta każda cyfra w osobnej kratce) w banku: 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku. 6. Zleceniodawca zastrzega, a Zleceniobiorca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust 5 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z powyższym modyfikacji ulega ust. 5 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej, o czym Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę. 7. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić wgląd dla Zleceniodawcy oraz wszelkich instytucji uprawnionych do kontroli projektów PO KL do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej umowy właściwym instytucjom, w tym Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli Zleceniobiorcy w zakresie prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy. ul. Małopolska 8,

10 2. W przypadku rozwiązania umowy o uczestnictwo w Projekcie zawartej między Zleceniodawcą a Uczestnikiem Projektu, niniejsza umowa wygasa, o czym Zleceniobiorca zostanie poinformowany na piśmie Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej strony o zmianie danych pod rygorem skuteczności doręczenia na uprzednio wskazany numer lub adres Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo polskie. 2. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów polskich. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA ul. Małopolska 8,

11 Załącznik nr 4 (wypełnić drukiem) OŚWIADCZENIE 1 1. Nazwisko:... imię:. 2. Data urodzenia: miejsce urodzenia: Imię ojca.... Imię matki NIP: PESEL Adres zamieszkania (do PIT): kraj:. województwo.... powiat: gmina:... miejsce zamieszkania.. ul./os.... kod pocztowy poczta Adres zameldowania: kraj:. województwo.... powiat: gmina:... miejsce zamieszkania.. ul./os.... kod pocztowy poczta Nr paszportu Urząd skarbowy (nazwa i dokładny adres) Nr rach. bankowego i nazwa banku Jestem zatrudniony(a) w (nazwa zakładu pracy)... Ze stosunku pracy otrzymuję wynagrodzenie niższe/wyższe 3 od najniższego wynagrodzenia 11. Jestem emerytem: nr emerytury Jestem rencistą: nr renty. ; grupa inwalidzka.... ; 1 Osoby zawierające um.zlecenia wypełniają całość, a osoby zawierające um.o dzieło wypełniają 1-7,14. 2 Wypełnia się obligatoryjnie w przypadku obcokrajowca 3 Niepotrzebne skreślić ul. Małopolska 8,

12 Okres, na jaki ustalono inwalidztwo od.. do. 13. Przebywam na urlopie bezpłatnym tak/nie Jestem zatrudniony na umowę zlecenie (oprócz umowy w Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. ), od której opłacana jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzenia w kwocie wyższej niż najniższe wynagrodzenie); okres, na jaki umowa została zawarta 15. Nie prowadzę działalności gospodarczej/ Prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacam składki na ubezpieczenie społeczne, a przedmiot umowy nie jest związany z tą działalnością Jestem/ nie jestem studentem do 26 roku życia. 17. Jestem członkiem NFZ (podać symbol) 18. Wnoszę/nie wnoszę 3 o potrącenie składek na ubezpieczenie chorobowe 19. Seria i numer dowodu osobistego. 20. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia zleceniodawcy o wszystkich zaistniałych zmianach. 21. Podanie niekompletnych danych powoduje wstrzymanie realizacji rachunku. data, podpis ul. Małopolska 8,

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2012 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie niemieckiego rozliczenia podatkowego (do 4 lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo