SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w Jarosławiu w 23 roku jego istnienia (tj. od momentu rozpoczęcia zorganizowanej działalności rodziców w maju 1983 roku). Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. 3 Maja 39, Jarosław. Data wpisu do KRS : Numer KRS : Numer REGON : Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu w 2005 roku nie prowadziło działalności gospodarczej. PSOUU kieruje się swoją misją sformułowaną jako: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.(art.4 Statutu) 1

2 I.W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła PSOUU w Jarosławiu działał w składzie: 1. Przewodnicząca Krystyna Rajtar 2. Wiceprzewodniczący Mariusz Mituś 3. Sekretarz Stanisław Stafiej 4. Skarbnik Mieczysław Piech 5. Członek Bronisława Mazur 6. Członek Rudolf Banaś 7. Członek Michał Antosiewicz 8. Członek Krzysztof Lewczuk 9. Członek Lesław Trudzik 10. Członek Jerzy Żyła 11. Członek Henryk Wałach Zmiany w składzie Zarządu dane o osobach, które przestały być członkami Zarządu w roku Członek Jerzy Żyła (zawieszenie w prawach członka Zarządu, Uchwała Zarządu Koła nr. 28/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku) 2. Członek Rudolf Banaś (pisemna rezygnacja z członka Zarządu Koła, Uchwała Zarządu Koła nr. 28/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku) dane o osobach, które uzupełniły skład Zarządu Koła w roku 2006, Uchwała Zarządu Koła nr. 9/06 z dnia 14 lutego 2006 roku) 1. Członek Katarzyna Latuszek 2. Członek Jan Wilk 2

3 II. Organ kontroli Koła PSOUU w Jarosławiu stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: 1. Przewodniczący Łucjan Oronowicz 2. Sekretarz Maria Gliniak 3. Członek Zofia Morzywałek 4. Członek Krystyna Zastyrec 5. Członek Ewa Słaby Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej dane o osobach, które przestały być członkami Komisji Rewizyjnej w roku Sekretarz Maria Gliniak (pisemna rezygnacja z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej) 2. Członek Krystyna Zastyrec (zmarła) * zatwierdzenie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Protokół nr 5/2005 z dnia III. Funkcję Elektora przedstawiciela Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia Zgromadzeniu Elektorów pełni Zenon Barszcz. IV. Zasięg działalności Koła : Koło PSOUU w Jarosławiu zasięgiem swego działania obejmuje obszar 5-ciu powiatów: -jarosławskiego, -przeworskiego, -leżajskiego, -lubaczowskiego, -częściowo przemyskiego Łącznie odsługiwaliśmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu 34 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 4 miast i 30 gmin. 3

4 W tabeli zestawiono liczbę osób korzystających z poszczególnych placówek zamieszkujących na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 4

5 Uczestnicy placówek wg powiatów - Tabela nr 1 Lp 1 Jednostka samorządu terytorialnego POWIAT JAROSŁAWSKI OWI OREW grupa ambulatoryj na ORE W WTZ ŚDS Pozostal i Razem 1a Miasto Jarosław b Gmina Jarosław c Gmina Laszki d Gmina Wiązownica e Miasto Radymno f Gmina Radymno g Gmina Rokietnica h Gmina Roźwienica i Gmina Pruchnik j Gmina Pawłosiów k Gmina Chłopice RAZEM POWIAT PRZEWORSKI 2a Miasto Przeworsk b Gmina Przeworsk c Miasto i gmina Kańczuga d Gmina Zarzecze e Gmina Sieniawa f Gmina Adamówka g Gmina Tryńcza h Gmina Jawornik Polski RAZEM POWIAT LEŻAJSKI 3a Miasto Leżajsk b Gmina Leżajsk c Miasto i gmina Nowa Sarzyna d Gmina Kuryłówka f Gmina Grodzisko Dolne RAZEM

6 4 POWIAT LUBACZOWSKI 4a Miasto i gmina Oleszyce b Gmina Horyniec Zdrój c Gmina Stary Dzików d Miasto i gmina Lubaczów f Gmina Cieszanów g Gmina Narol h Gmina Wielkie Oczy RAZEM POWIAT PRZEMYSKI 5a Gmina Żurawica b Gmina Orły c Gmina Stubno RAZEM SUMA V. Statutowa działalność organizacyjna. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Zarządu Koła, na których podjęto: - 34 uchwały - 6 decyzji oraz 17 zebrań Prezydium Zarządu Koła, na których podjęto 107 decyzji. Ponadto 5 uchwał zostało podjętych w trybie obiegowym. Podjęte uchwały dotyczyły między innymi spraw organizacyjnych, finansowych w tym zatwierdzenia planu finansowego Koła na 2005 r, członkostwa, rozwoju działalności Koła, planowanych do realizacji inwestycji oraz programów celowych, kwestii kadrowych oraz spraw związanych z bieżącą działalnością. 6

7 Decyzje i postanowienia Zarządu Koła dotyczyły głównie spraw zgłaszanych na bieżąco przez kierowników placówek, członków Koła i pracowników. Łącznie rozpatrzono 284 pisma. Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie spraw uczestników placówek, kwestii pracowniczych, finansowych( w tym realizacji drobnych remontów, zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia), spraw porządkowych, dowozu dzieci do placówek i innych. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany każdorazowo na kolejnym posiedzeniu. W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca Zarządu Koła wydała 34 zarządzenia wewnętrzne dotyczące organizacji pracy placówek. Należy stwierdzić, że liczba spraw wymagających podjęcia decyzji w sposób kolegialny z zachowaniem maksymalnej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami - stale wzrasta dla sprawności działania Zarządu Koła koniecznym staje się rozbudowa obsługi administracyjno księgowej Koła. Nowym wyzwaniem są kolejno uruchamiane filie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, niezbędne utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej jak również realizowane krótkoterminowe programy celowe. VI. Stan organizacyjny Koła PSOUU w Jarosławiu. Członkowie. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zarejestrowanych było 306 członków, w tym: -303 rodziców bądź opiekunów prawnych, z czego 8 będących pracownikami Koła -3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Stan członków na 1 stycznia 2005 roku wynosił 361 osób. W roku sprawozdawczym przyjęto nowych 38 członków, rezygnację z członka Koła złożyło 93 osoby. Stan członkostwa przedstawiają tabela nr 2 i 3. Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych jest uiszczanie składek członkowskich za dany rok. W 2005 r wysokość składki wynosiła 60 zł rocznie. Niestety wielu członków zalega z płatnością składek - na 1 lutego 2006 roku aż 75 członków nie uiściło za 2005 r składki w ogóle, bądź wpłaciło część kwoty. 7

8 W końcu 2005 roku członkowie zalegający w wpłatą składek powyżej jednego roku, zostali wykreśleni z ewidencji członków Koła (zgodnie z art pkt. 3 Statutu PSOUU). Składka członkowska w wysokości 50% odprowadzana jest do Zarządu Głównego. Drugie 50% przeznaczane jest na obsługę realizacji celów statutowych jarosławskiego Koła PSOUU. Członkowie Koła PSOUU w Jarosławiu w latach Tabela nr 2 CZŁONKOWIE W TYM ROK RODZICE I OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNO- RAZEM PRACOWNICY KOBIETY MĘŻCZYŻNI KLIENCI PRAWNI SPRAWNE RÓŻNICE DO Zestawienie liczby rodziców, których dzieci korzystały w 2005 roku z placówek Koła wg. kryterium wieku - Tabela nr 3 PRZEDZIAŁ WIEKOWY ILOŚĆ OSÓB W TYM OWI OREW WTZ ŚDS DOMOWI DO 30 LAT DO 40 LAT DO 50 LAT DO 60 LAT DO 70 LAT POWYŻEJ 70 LAT RAZEM

9 Znamienna jest występująca tendencja spadku liczby członków Koła (w 2005 roku Zarząd Koła uporządkował sytuację dotyczącą członkostwa w stowarzyszeniu 93 osoby skreślono z listy członków, w większości z powodu zaległości z wpłatami składek członkowskich - do stanu 306 członków). Jednocześnie stale wzrasta liczba osób korzystających z placówek (w 2005 roku 437 rodzin). Stan taki wymaga całkiem nowego podejścia do aktywizowania i przygotowywania rodziców na świadomych członków Koła, którzy mają być gwarantem ciągłości działania organizacji i jednocześnie strażnikiem realizacji jego misji ukierunkowanej na dobro osób z upośledzeniem umysłowym. VII. Działalność statutowa Koła. Działalność bezpośrednia służąca realizacji celów statutowych odbywa się przede wszystkim poprzez: 1. prowadzenie stałych placówek : Ośrodka Wczesnej Interwencji, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Galerii Przedmiotu Grupowy Dom Rodzinny (w budowie) 2.działania wspierające w stosunku do osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 3.działalność organizacyjną, imprezy, wystawy, warsztaty, wycieczki, itp. 4.działalność lobbingową Działania skierowane do rodziców obejmują m.in. : informację, poradnictwo, spotkania klubowe, szkolenia, wydawnictwa. 9

10 Zestawienie placówek Koła PSOUU w Jarosławiu wraz z liczbą uczestników i pracowników zawiera - Tabela nr 4. l.p Typ działalności Uczestnicy placówek Pracownicy placówek 1. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od.3. do 25. lat Łącznie W tym objętych obowiązkiem Szkolnym Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci od 0-7 lat Środowiskowy Dom Samopomocy dla młodzież yi dorosłych w wieku od 18 lat 4. Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych od 16 roku życia 5. GDR w budowie dla młodzieży i dorosłych osób 6. Galeria Przedmiotu przeznaczona dla uczestników wszystkich placówek w formie organizowania różnorakich zajęć oraz dla uczestników WTZ i ŚDS odbywających trening zawodowy Galerię obsługują pracownicy 7 Biuro Obsługi Celów Statutowych -obsługa administracyjnoksięgowa dla wszystkich placówek Koła 9 OREW 8 Nie korzystający z placówek (domowi) 6 - RAZEM WIEK Uczestnicy Placówek Koła według wieku Tabela nr 5 LICZBA UCZESTNIKÓW W PLACÓWKACH OWI OREW WTZ ŚDS Domowi RAZEM i więcej RAZEM

11 Liczba uczestników placówek wg stopnia upośledzenia intelektualnego oraz stopni niepełnosprawności - Tabela nr 6 Stopień Upośledzenia Umysłowego Ilość uczestników w placówkach Razem Stopień niepełnospr awności Ilość uczestników w Placówkach OWI OREW WTZI ŚDS OREW WTZ ŚDS Razem norma intelektualna opóźnienie rozwoju psychoruchowego lekki Lekki umiarkowany Umiarkow any znaczny Znaczny głęboki Razem W 2005 roku nasze Koło realizowało (obok 6. innych Kół w kraju) program celowy pn. Organizacja giełd pracy i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Program trwał 12 miesięcy, od 1-go stycznia do 31 grudnia. Finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego efektem jest m.in. utworzenie bazy osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 18 rok życia. Projekt swoim zasięgiem obejmował powiat Jarosławski. Ważnym mierzalnym efektem było zatrudnienie na okres próby (w okresie realizacji projektu) jednej osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Równocześnie uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyli trening zawodowy m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie. VIII. Dowóz uczestników do Placówek. PSOUU Koło w Jarosławiu posiada własną, stale odnawianą bazę transportową zapewniającą dowóz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do placówek Koła. W zakresie dowozu uczniów do OREW celem realizacji obowiązku szkolnego Koło realizuje zadania własne jednostek samorządu terytorialnego 11

12 wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty. W roku 2005 Koło PSOUU w Jarosławiu zawarło i zrealizowało 28 umów z urzędami gmin i miast na zabezpieczenie dowozu niepełnosprawnych uczniów. Należy podkreślić, że samorządy realizują procedury konkursowe coraz sprawniej. Podobnie stale wzrasta wysokość środków finansowych przeznaczanych na to zadanie. Wykaz gmin i ilość dowożonych osób - Tabela nr 7. L.p POWIAT Miasto/Gmina Liczba uczestników OREW Liczba Uczestników ŚDS Liczba Uczestników WTZ 1. JAROSŁAWSKI G Chłopice M Jarosław G Jarosław G Laszki 4 5. G Pawłosiów G Pruchnik 9 7. M Radymno G Radymno 7(6*) 2 9. G Rokietnica G Roźwienica 4 11 G Wiązownica LEŻAJSKI G Grodzisko Dolne G Kuryłówka M Leżajsk G Leżajsk M i G Nowa Sarzyna 5 17 LUBACZOWSKI G Horyniec Zdrój G Lubaczów M i G Oleszyce G Stary Dzików PRZEMYSKI G Żurawica 1 G Orły PRZEWORSKI G Adamówka G Jawornik Polski M i G Kańczuga M Przeworsk 3(1*) 5 12

13 26. PRZEWORSKI G Przeworsk M i G Sieniawa G Tryńcza G Zarzecze 4 SUMA 130 (7*) 7 31 * dzieci dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu. IX. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników. Aby sprostać standardom regulowanym odrębnie przez każdą instytucję dotującą działalność Koła (placówek) niezbędnym jest zatrudnianie personelu odpowiedniego tak pod względem ilościowym jak i wymogów kwalifikacyjnych. Stan zatrudnionych na r - liczba osób zatrudnionych wg. stanowisk pracy Tabela nr 8 ilość osób w tym : OWI OREW WTZ ŚDS BOCS RAZEM Dyrektor/kierownik fizjoterapeuta-terapeuta zajęciowy Fizjoterapeuta Logopeda instruktor terapii zajęciowej nauczyciel-logopeda nauczyciel-psycholog nauczyciel-terapeuta Pielęgniarka Pielęgniarka rejestratorka pielęgniarka-terapeuta Psycholog pracownik socjalny pracownik socj.-terapeuta Pedagog Pedagog-terapeuta pomoc wychowawcy pomoc wychowawcy-pielęgniarka Terapeuta Lekarz pediatra razem kadra merytoryczna pracownik biurowy specjalista Księgowy Kierowca

14 Konserwator Kucharka Pracownik porządkowy razem kadra administracyjno - obsługowa OGÓŁEM : Ponadto Koło zatrudnia w formie umów zleceń m.in.: -lekarza specjalistę d/s rehabilitacji medycznej, -neurologa dziecięcego, -osobę do nadzoru wind (towarowych i osobowej), -informatyka do obsługi strony internetowej, -grafika komputerowego do realizacji biuletynu informacyjnego Podstawowym założeniem w celu zapewnienia właściwej jakości usług dla podopiecznych, jest dobór pracowników uwzględniający na równi kwalifikacje, predyspozycje do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym z wiekiem i innymi cechami osobowości. Pracowników zatrudnia Zarząd Koła na wniosek dyrektora/kierownika właściwej placówki. Zestawienie kwalifikacji pracowników obrazuje Tabela nr 9 Wykształcenie PLACÓW KA wyższe Policealne średnie zawodowe podstaw. RAZEM OWI OREW WTZ SDS BOCS RAZEM Uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych jest udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, organizowanych przez różnorodne instytucje (Zarząd Główny, CPPPMEN, inne podmioty) jak i przez Koło PSOUU w Jarosławiu. W roku 2005 z tych form edukacji skorzystało 48 pracowników. W szkoleniach organizowanych przez placówki Koła udział wzięło 25 osób. 14

15 X. Inne formy pracy wspomagające działalność merytoryczną. Wszystkie prowadzone formy ukierunkowane są na nadanie życiu osób niepełnosprawnych dynamiki, różnorodności przeżyć i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jednocześnie ten rodzaj aktywności, przez umożliwienie bycia widocznym dla innych, prezentowania swoich mocnych stron, przyczynia się do zmiany postaw społecznych innych ludzi, którzy okazji do bezpośrednich relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mieli dotychczas niewiele. 1. Imprezy i wydarzenia. Istotną działalność w zakresie realizacji celów statutowych jest szeroko rozumiana aktywność społeczna uczestników placówek Koła realizowana m.in. poprzez: -organizowanie kółek zainteresowań, -drużyna harcerska, -zespoły teatralno-wokalne i taneczne, -udział w spartakiadach sportowych, -organizacja wystaw, jarmarków jak również uczestniczenie w giełdach i wystawach organizowanych przez innych, -organizację dni otwartych w placówkach, -wycieczki oraz imprezy okazjonalne, okolicznościowe Łącznie w roku 2005 odbyło się 77 różnorodnych wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2000 osób. Warto wymienić największe wydarzenia: -II Festiwal Twórczości Dziecięcej Bajkowy Świat (OREW), -Międzynarodowy Festiwal Piosenki Integracyjnej (WTZ), -eliminacje wojewódzkie do Albertiany 2005 (WTZ), -Przemarsz z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, -III Wojewódzki Jarmark Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (WTZ, ŚDS). 15

16 Lp. 1 2 Rodzaj i charakter imprezy (lokalna, regionalna, ponadregionalna, międzynarodowa) Przegląd Jasełek w MOK Jarosław wizyta Wizyta dzieci z SP. Nr 10 Wykaz imprez zorganizowanych w 2005 roku - Tabela nr 10 Miejsce Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Galeria Przedmiotu Jarosław Czas trwania oraz cykliczn ość (jeśli powtarz alna) Osób Liczba uczestników niepełnosp rawnych Osoby towarz yszące Innych (liczba orienta cyjna) 4 h h Zimowe Warsztaty Plastyczne organizacja GP Jarosław 5 dni Wyjazd do Oleszyc do Szkoły Podstawowej SP. Oleszyce 4 h uczestnictwo 5 Spotkanie poetyckomuzyczne Otulić miłość Hotel Hetman wizyta w Jarosławiu II Przegląd Twórczości 6 Dziecięcej Bajkowy Świat - organizator MOK Jarosław 6 h Wizyta uczestników WTZ 7 Leżajsk zajęcia ceramiczne 8 Spotkanie Klubu Rodziców OREW Opłatek kadra placówek 9 Koła PSOUU w Jarosławiu 10 Bal Karnawałowy dla uczestników ŚDS - Ostatki 11 Wizyta uczniów z SP. Nr 7 i LO z Radymna organizacja GP Jarosław 2 h GP Jarosław 3 h OREW Jarosław 4 h ŚDS Jarosław 3 h GP Jarosław 2 h

17 12 Wizyta okolicznościowa uczniów w SP w SP. Pawłosiów 3 h Pawłosiowie - uczestnictwo 13 Akcja Cała Polska czyta dzieciom organizacja GP Jarosław 2 h Ogłoszenie wyników 14 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego WTZ GP Jarosław 3 h Eliminacje wojewódzkie 15 ALBERTIANY (przedstawienie WTZ Lublin 16 h Balladyna, ale Alina ) - uczestnictwo 16 Wystawa Koła Artystyczno- Naukowego RAZEM GP Jarosław 30 dni Kulig uczestnictwo Hawłowice 5 h Wizyta uczestników ŚDS Pruchnik organizacja Zajęcia wolontariuszy z 19 osobami niepełnosprawnymi organizacja Śniadanie Wielkanocne Spotkanie Klubu Rodziców OREW organizacja 22 Wielkanocna Msza świeta - organizator 23 II Turniej Piłki Halowej - uczestnictwo Występ Teatru Płomyczek 24 Wiosenne Porządki organizator 25 Msza święta w intencji Jana Pawła II - uczestnicy IX Olimpiada Umiejętności 26 Osób Niepełnosprawnych ABILIMPIADA wizyta Integracyjne zajęcia ceramiczne sześć edycji 27 organizacja GP Jarosław 2 h GP Jarosław 4 h Siedziba Koła PSOUU w Jarosławiu 3 h GP Jarosław 3 h OREW Jarosław 2 h Krosno 3 dni OREW Jarosław 2 h OREW Jarosław 2 h Konin 3 dni GP Jarosław 1 spotkanie po 2 h Wystawa RESURSA GP Jarosław 30 dni Zajęcia ceramiczne dla uczniów SOSW w Jarosławiu GP Jarosław 3 h

18 30 Dzień Godności uroczysty przemarsz połączony z happeningiem integracyjnym - współorganizacja 31 I Komunia Święta uczestników organizacja 32 Spotkanie Klubu Rodziców WTZ i ŚDS organizacja 33 Wystawa ALBUM WOJENNY Piknik uczestników okazji 34 zakończenia roku szkolnego - organizator 35 Wizyta uczestników WTZ Jarosław 5 h OREW Jarosław 2 h ŚDS Jarosław 3 h GP Jarosław 30 dni OREW Jarosław 5 h Zgłobień organizacja GP Jarosław 2 h Spotkanie rodziców OWI GP Jarosław 3 h XVIII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku - uczestnictwo Uroczystość wręczenia dyplomów treningu zawodowego dwie edycje 39 Wystawa Biel, czerń, kolor 40 Święto Pieczonego Ziemniaka organizator 41 II Podkarpackie Zawody 42 Pływackie uczestnictwo Wycieczka krajoznawcza III Jarmark Twórczości Warsztatów Terapii 43 Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy organizacja 44 Wycieczka krajoznawcza uczestników OREW Happening integracyjny 45 Czego miastu potrzeba organizacja Spotkanie towarzyskie 46 uczestników i pracowników ŚDS z Podkarpacia Spotkanie towarzyskie 47 pracowników placówek Koła PSOUU organizacja Stemplew 4 dni GP Jarosław 2 h GP Jarosław 30 dni OREW Jarosław 3 h Ustrzyki Dolne 2 dni Kalwaria Pacławska 1 dzień Jarosław 1 dzień Zamość 1 dzień GP Jarosław 3 h ŚDS Jarosław 5 h Siedziba Koła PSOUU w 8 h

19 Jarosławiu 48 Wycieczka krajoznawcza uczestników OREW Łazy 3 h Wystawa podsumowanie współpracy SP. 11 z OREW GP Jarosław 30 dni Spotkanie Klubu Rodziców WTZ i ŚDS organizacja ŚDS Jarosław 3 h Spotkanie integracyjne z młodzieżą z Ukrainy WTZ Jarosław 4 h Spotkanie ZAZ organizacja GP Jarosław 2 h Warsztaty plastyczne 54 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego organizacja IV Międzynarodowy Integracyjny Festiwal 55 piosenki Osób Niepełnosprawnych - wizyta Wycieczka krajoznawxz 56 uczestników OREW Podkarpacka Olimpiada 57 Osób Niepełnosprawnych Caritas - uczestnictwo 58 Wystawa Teresy Ulmy organizacja Wycieczka krajoznawcza 59 uczestników OREW organizacja Festiwal Twórczości 60 Artystycznej I ja potrafię być aktorem wizyta VII Spartakiada Sportowa 61 DPS woj. Podkarpackiego - uczestnictwo 62 Wycieczka szlakiem pamięci narodowej w Jarosławiu - organizator 63 Wystawa Agnieszki Kołodziejczak organizacja 64 III Rajd Środowiskowych Domów Samopomocy GP Jarosław Cykl cotygodn iowych spotkań OREW Jarosław 3 h Tarnobrzeg 4 dni Arboretum Bolestraszyce 5 h Rzeszów 5 h GP Jarosław 30 dni Skansen w Markowej Teatr Maska w Rzeszowie 6 h h Stalowa Wola 8 h OREW Jarosław 3 h GP Jarosław 30 dni Rajskie 2 dni

20 65 Bieszczady uczestnictwo IV Europejski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wizyta Myczkowce Działdowo 4 dni Plener prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Warsztatów Terapii Zajęciowej wizyta Przygotowywanie prac na IV Charytatywną Aukcję Pracowników PTC Wycieczka krajoznawcza 69 Wizyta na cmentarzu; palenie zniczy organizator 70 Dzień Edukacji Narodowej organizacja Uroczyste otwarcie Sali 71 Doświadczania Świata - organizator Konkurs Przyjazny 72 człowiek przyjazna instytucja występ uczestników WTZ 73 Wystawa Ikony-okno na tamten świat organizacja 74 Dzień Otwartych Drzwi WTZ Zabawa Andrzejkowa Wizyta św. Mikołaja Wieczerza wigilijna 77 połączona z występem zespołu EXODUS Rzeszów 3 h GP Jarosław 40 dni Bałtów, Krzyżtopór 15 h OREW Jarosław 2 h ŚDS Jarosław 3 h OREW Jarosław 5 h Jarosław 2 h GP Jarosław 30 dni WTZ Jarosław 2 h ŚDS /OREW Jarosław 3 h h ŚDS/OREW 3 h Jarosław 2. Galeria Przedmiotu Niezależnie w Galerii Przedmiotu odbywają się również wystawy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania klubowe rodziców. 20

21 W okresie sprawozdawczym zorganizowano: - 10 wernisaży z uczestnictwem kilkuset osób, - 2 spotkania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom z udziałem zaproszonych gości (w każdym spotkaniu uczestniczyły osoby dzieci i młodzież z OREW). - 5 spotkań klubowych rodziców z OREW, WTZ, ŚDS - 8 spotkań i akcji integracyjnych - między innymi happening pt: Czego miastu potrzeba? - 2 spotkania wolontariuszy duszpasterstwa akademickiego oo Dominikanów z uczestnikami OREW, ŚDS, WTZ W Galerii prowadzony był również trening zawodowy głównie dla uczestników WTZ i ŚDS, ukierunkowany na ewentualne podjęcie pracy w przyszłości. Trening odbywał się w następujących formach: - obsługa herbaciarni, - pomoc przy organizowaniu wystaw, - asystentura przy zajęciach z uczestnikami OREW. 3.Turnus rehabilitacyjny W 2005 roku wznowiono organizację przez Koło wypoczynku letniego.w dniach 1-14 sierpnia 2005 odbył się turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie nad Morzem Bałtyckim. W wypoczynku tym brało udział 20 uczestników placówek oraz ich opiekunowie. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w organizacji turnusu oraz zapewnienie opieki jego uczestnikom przez członka Koła p.marię Gliniak. XI. Współpraca z mediami oraz wydawnictwa własne Koło PSOUU w Jarosławiu kontynuowało w 2005 r wydawanie biuletynu informacyjnego pt: Tacy Sami (kwartalnik o nakładzie 2tys. egzemplarzy każde wydanie). Wydano łacznie dwa numery tego periodyka. Zmieniono szatę graficzna strony internetowej Koła, jej adres (www.kolo.jaroslaw.info) oraz zwiększono w sposób znaczny ilość materiałów na niej dostępnych. Systematycznie przekazujemy informacje na stronę internetową Urzędu Miasta w Jarosławiu i Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia w Warszawie. 21

22 W prasie ukazało się 48 artykułów, kilka audycji radiowych i 4 reportaże telewizyjne. Zestawienie publikacji LP. Nazwa Tytuł Data Uwagi 1 Życie Podkarpackie Psy, które leczą Art. o dogoterapii 2 Gazeta Wyborcza Pies terapeuta Art. o dogoterapii 3 Życie Podkarpackie Nowe ośrodki, nowe Art. o filiach OREW miejsca 4 Życie Podkarpackie Bajkowy świat Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 5 Dziennik Polski Pies terapeuta Art. o dogoterapii 6 Nasz Dziennik Dogoterapia? Co to Art. o dogoterapii jest? 7 Nowiny Terapia z psami Art. o dogoterapii 8 Nasz Dziennik Rehabilitacja bliżej Art. o filiach OREW 9 TVP 3 Rzeszów W pełni sprawna akcja Materiał o proteście WTZ 10 Nasz Dziennik Scena bez barier Art. o Przeglądzie Twórczości Dziecięcej 11 Gazeta Jarosławska Bajkowy Świat Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 12 Gazeta Jarosławska Integracja w przedszkolu 13 Życie Podkarpackie Bajkowe przedszkolaki Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 14 Niedziela Pomagamy rodzinom Wywiad z Mariuszem Mitusiem 15 TVP 3 Rzeszów Nieodkryci artyści Wystawa w GP 16 Gazeta Jarosławska Podsumowanie konkursu Podsumowanie konkursu PFRON w GP 17 Życie Podkarpackie W skrócie Podsumowanie konkursu PFRON w GP 18 Gazeta Jarosławska Wyspiański i jemu Wystawa w GP podobni 19 Życie Podkarpackie Własna inwencja Wystawa w GP 20 Życie Podkarpackie Resursa wystawia Wystawa w GP 21 Nasz Dziennik Godność dla Dzień Godności wszystkich 22 Życie Podkarpackie Chcą akceptacji Dzień Godności 23 Gazeta Jarosławska Dzień Godności Dzień Godności 24 Gazeta Jarosławska Naprzeciw siebie Wystawa w GP 25 Życie Podkarpackie Czerń, biel i kolor Wystawa w GP 26 Biuletyn Informacyjny Przegląd Twórczości Maj 05 Art. o Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Dziecięcej 27 Biuletyn Informacyjny Informacja Maj 05 O akcji Cała Polska czyta w GP 28 Życie Podkarpackie Tort gigant na III Jarmark WTZ i ŚDS 22

23 urodziny 29 Gazeta Jarosławska Jarmark Rękodzieła III Jarmark WTZ i ŚDS 30 Nowiny Żywa fontanna Happening w GP 31 Życie Podkarpackie Potrzebna fontanna! Happening w GP 32 Gazeta Jarosławska Żywa fontanna Happening w GP 33 Dziennik Polski Fotografie w Wystawa w GP Galerii Przedmiotu 34 Biuletyn Informacyjny Jarosławianie Lipiec III Jarmark WTZ i ŚDS świętowali Gazeta Jarosławska Malarstwo i grafika Wystawa w GP 36 Gazeta Jarosławska Królowa Pasieki Wystawa w GP 37 Gazeta Wyborcza Światło, które Sala Doświadczania pobudza zmysły 38 TVP 3 Rzeszów Sala Doświadczania Świata w Jarosławiu Świata Sala Doświadczania Świata 39 Nasz Dziennik Sala Doświadczania Sala Doświadczania Świata Świata 40 Nowiny Doświadczają świata Sala Doświadczania Świata 41 Życie Podkarpackie Sale świata Sala Doświadczania Świata 42 Gazeta Jarosławska Doznawać świat Sala Doświadczania Świata 43 Elbe-Saale Runblick Stippvisite Relacja z wizyty w Niemczech 44 Gazeta Jarosławska Kolejna wystawa Wystawa w GP 45 Gazeta Jarosławska Pracownia Dzień Otwartych Drzwi w WTZ 46 Życie Podkarpackie Uczą się samodzielności Dzień Otwartych Drzwi w WTZ 47 TVP 3 Rzeszów Galeria Przedmiotu Wystawa w GP w Jarosławiu 48 Gazeta Wyborcza Anielskie wrota Wystawa w GP 23

24 XII. Statuetki Dziękczynne. Zarząd Koła raz na 2-3 lata przyznaje dla szczególnie zasłużonych dla działalności Koła osób, instytucji i firm wyróżnienie Statuetkę Dziękczynną. W 2005 r Statuetki otrzymali: 1. Piotr Blajer doktor nauk stomatologicznych: za życzliwość i poświęcenie w leczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2. Ewa Kłak Zarzecka dziennikarz, redaktor tygodnika Życie Podkarpackie : za wieloletnią współpracę w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz życzliwość w przekazywaniu opinii publicznej informacji, dotyczących działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu; 3. Tomasz Oronowicz Starosta Powiatu Jarosławskiego: za życzliwość dla akcji i inicjatyw jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz owocną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Starostwem Powiatowym; 4. Teresa Piątek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu: za wszechstronną pomoc udzielaną przy okazji organizacji imprez dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności o charakterze integracyjnym, dzięki czemu tworzony jest i wzmacniany pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych, aktywnych członków społeczeństwa; 5. Teresa i Zygmunt Sanakiewicz właściciele firmy Sanakiewicz Sp. z o.o.: za pomoc udzieloną placówkom jarosławskiego Koła PSOUU przy realizacji remontów i inwestycji; 6. Krzysztof Sopel Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu: za wszechstronną pomoc i życzliwość przy realizacji nowatorskiego w skali Polski projektu Galerii Przedmiotu; 7. Maciej Szymański Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie: za wieloletnią, partnerską współpracę w zakresie realizacji różnorodnych programów celowych niezwykle istotnych dla godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym 8. Polska Telefonia Cyfrowa ogólnopolska sieć GSM: za wsparcie udzielone w formie: wyposażenia dwóch pomieszczeń w Ośrodku Rebabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w sprzęt Sala Doświadczania Świata, przeszkolenia pracowników w zakresie właściwego wykorzystania Sali Doświadczania Świata, zorganizowania IV Charytatywnej Aukcji Pracowników PTC z przeznaczeniem całego uzyskanego dochodu na doposażenie nowo uruchamianych filii OREW w specjalistyczny sprzęt komputerowy. 24

25 XIII. Kontakty zagraniczne. 1. Anglia od 19 marca do 26 marca 2005 Seminarium dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego - udział 2 osób 2. Dania Szwecja 17 września do 24 września 2005 Wychowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami ( model skandynawski ) udział 1 osoby, 3. Niemcy ( Hamburg ) 27 września do 01 października 2005 omówienie możliwości wykorzystania niemieckich doświadczeń w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako doskonałej formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych udział 1 osoby 4. Niemcy ( Schönebeck ) 15 listopada do 18 listopada 2005 Funkcjonowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych udział 1 osoby. XIV.Podsumowanie. Całość realizowanych działań Koła PSOUU w Jarosławiu składa się na realizację misji i celów stowarzyszenia. Wśród najważniejszych dokonań należałoby wymienić m.in.: -modernizację posiadanych obiektów (m.in. budowa i montaż windy na os.witosa, remonty budynku przy ul.3-go Maja) -przygotowanie planu reorganizacji działalności OREW, -realizacja programu reorganizacji OREW (w tym m.in.: pozyskanie lokali i obiektów z przeznaczeniem na filie OREW w Jarosławiu przy ul.podzamcze, Oleszycach oraz Pruchniku i kolejno uruchomienie filii OREW w Jarosławiu i Oleszycach), -rozszerzenie działalności WTZ o kolejnych 5 miejsc, -doposażenie placówek w podstawowe sprzęty, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczny (w tym komputerowy) na łączną kwotę zł -rozpoczęcie starań o wydzierżawienie na potrzeby OWI odrębnego lokalu lub obiektu, -podnoszenie jakości pracy merytorycznej, działania ukierunkowane na spełnienie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami standardów (edukacja, NFZ, itd.), -rozwój działalności Galerii Przedmiotu, -realizację programów celowych (m.in. dogoterapia, giełda pracy, inne), O wielkości kontaktów, załatwianych spraw świadczy otrzymywana i wysyłana korespondencja. W 2005 roku łącznie wpłynęło do Koła 510 pism, wysłano zaś 488. W wewnętrznej korespondencji pomiędzy Zarządem Koła a placówkami wpłynęło 292 pisma. 25

26 Działalność Koła rozwija się z roku na rok. Wzrasta poziom pracy merytorycznej, podwyższyły się kwalifikacje pracowników, wprowadzono nowe formy terapii. Na osiągane efekty w dużej mierze mają wpływ kontakty, dobrze układająca się współpraca z Zarządem Głównym w Warszawie, samorządami różnych szczebli, PFRON, PCPR, MOPS, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Proszę Państwa, Na całość działalności naszego Koła składa się codzienna praca ludzka społeczne zaangażowanie członków Zarządu Koła, członków Koła, zatrudnionych pracowników, wolontariuszy. Każdy wkład pracy to cegiełka w budowie przyszłości naszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Porządkowanie systemu prawnego i finansowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, powoduje powstawanie nowych zadań dla Zarządów Kół, co wymaga już nie tylko zaangażowania, ale przede wszystkim zwiększenia profesjonalizmu w zarządzaniu. Wzrastają wymagania. Musimy sprostać nowym wyzwaniom. Mam przekonanie, że sprostamy. Dziękuję za wkład pracy włożony w to wspólne dzieło członkom Zarządu, rodzicom, kierownikom placówek, wszystkim pracownikom i życzę dalszej wytrwałości i sukcesów. Dziękuję. Mariusz Mituś Najważniejsze zagadnienia na kolejny rok. 1. Uruchomienie ZAZ. 2. Zakończenie budowy GDR. 3. Uregulowanie sytuacji grupy ambulatoryjnej (dzieci powyżej 7-go roku życia nie będące uczniami OREW)- uruchomienie Przychodni rehabilitacyjnej. 4. Wystąpienie o wykup (z 99% bonifikatą) dzierżawionych budynków przy ul.3-go Maja i na os.witosa w Jarosławiu. 5. Umacnianie Koła jako organizacji rodziców przez szersze włączanie rodziców w działalność. 26

27 6. Kontynuacja rozpoczętego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz w formie doradztwa i poradnictwa zawodowego. 7. Dalsze działania w zakresie uruchomienia kolejnych filii OREW. 8. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Radawie. Rozliczenie z wykonania wniosków poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Wniosek nr 1 uchwalenie składki placówkowej dla OREW w wysokości 30 zł miesięcznie od członka wykonano w załączeniu zestawienie stanu wpłat i wykorzystania środków za 2005 r. Wniosek nr 2 zobowiązanie Zarządu Koła do opracowania programu w zakresie działań zmierzających do kształtowania i rozwijania wśród członków Koła postawy świadomego członkowstwa i wynikających ze Statutu Stowarzyszenia obowiązków w tym zakresie w trakcie realizacji. Wniosek nr 3 - utworzenie zespołu w celu dokonywania oceny sytuacji członków Koła którzy zalegają z opłacaniem składek zrealizowano. 27

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 1 - Załącznik Nr 1 do Statutu OREW Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 312/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii Zajęciowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010 Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13 tel/fax: 33-858 13 64 www.psouu.cieszynski.info e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu za rok 2010 Sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu określa jego nazwę,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do.

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do. Pieczątka ŚDS SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. w. Sprawozdanie należy sporządzić za cały okres, na który Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30.04.2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku 801 Oświata i wychowanie 1 168 1 168

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ w Łodzi, ul. Sędziowska 8/10

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Organizacja Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Poznań dnia 15 marca 2010 r. 1 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Kalendarium najważniejszych wydarzeo. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010

Kalendarium najważniejszych wydarzeo. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010 Kalendarium najważniejszych wydarzeo w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010 Wydarzenie Placówka - organizator Data i miejsce Uczestnicy III Wojewódzka Konferencja Aranżacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Andrzej G. Maślany Nazwa i adres placówki: Przedszkole samorządowe nr 75 w Krakowie, ul. Siewna

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKIERKA przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 12 ul. Wielkopolska 14 Szczecin za rok 2011 adres: województwo: Zachodniopomorskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Piła, styczeń 2015 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Załącznik do uchwały Nr XXVIII/262/2014 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2014 r. Lp. Cel operacyjny Lp. Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015 Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2015 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Składał się z szeregu imprez integracyjnych organizowanych w powiatach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1 Doskonalenie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w MIŁAKOWIE 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 9a 0-89 / 758 7406 www.soswmilakowo.edupage.org KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO BR.0054-7/07 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH GRUDZIEŃ 2007 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Organizacja PoŜytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006. Poznań dnia 30 marca 2007 r. 1 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

V INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI

V INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI V INTEGRACYJNY Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II S T E M P L E W 20 czerwca 2012 V INTEGRACYJNY Stowarzyszenie Mamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Podstawa prawna i cel działalności Warsztaty terapii Zajęciowej działają na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim.

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK.

OCENA PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK. OCENA PRACY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 marca 2015r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2014 ROK. Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo