SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w Jarosławiu w 23 roku jego istnienia (tj. od momentu rozpoczęcia zorganizowanej działalności rodziców w maju 1983 roku). Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. 3 Maja 39, Jarosław. Data wpisu do KRS : Numer KRS : Numer REGON : Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu w 2005 roku nie prowadziło działalności gospodarczej. PSOUU kieruje się swoją misją sformułowaną jako: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.(art.4 Statutu) 1

2 I.W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła PSOUU w Jarosławiu działał w składzie: 1. Przewodnicząca Krystyna Rajtar 2. Wiceprzewodniczący Mariusz Mituś 3. Sekretarz Stanisław Stafiej 4. Skarbnik Mieczysław Piech 5. Członek Bronisława Mazur 6. Członek Rudolf Banaś 7. Członek Michał Antosiewicz 8. Członek Krzysztof Lewczuk 9. Członek Lesław Trudzik 10. Członek Jerzy Żyła 11. Członek Henryk Wałach Zmiany w składzie Zarządu dane o osobach, które przestały być członkami Zarządu w roku Członek Jerzy Żyła (zawieszenie w prawach członka Zarządu, Uchwała Zarządu Koła nr. 28/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku) 2. Członek Rudolf Banaś (pisemna rezygnacja z członka Zarządu Koła, Uchwała Zarządu Koła nr. 28/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku) dane o osobach, które uzupełniły skład Zarządu Koła w roku 2006, Uchwała Zarządu Koła nr. 9/06 z dnia 14 lutego 2006 roku) 1. Członek Katarzyna Latuszek 2. Członek Jan Wilk 2

3 II. Organ kontroli Koła PSOUU w Jarosławiu stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: 1. Przewodniczący Łucjan Oronowicz 2. Sekretarz Maria Gliniak 3. Członek Zofia Morzywałek 4. Członek Krystyna Zastyrec 5. Członek Ewa Słaby Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej dane o osobach, które przestały być członkami Komisji Rewizyjnej w roku Sekretarz Maria Gliniak (pisemna rezygnacja z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej) 2. Członek Krystyna Zastyrec (zmarła) * zatwierdzenie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Protokół nr 5/2005 z dnia III. Funkcję Elektora przedstawiciela Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia Zgromadzeniu Elektorów pełni Zenon Barszcz. IV. Zasięg działalności Koła : Koło PSOUU w Jarosławiu zasięgiem swego działania obejmuje obszar 5-ciu powiatów: -jarosławskiego, -przeworskiego, -leżajskiego, -lubaczowskiego, -częściowo przemyskiego Łącznie odsługiwaliśmy osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu 34 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 4 miast i 30 gmin. 3

4 W tabeli zestawiono liczbę osób korzystających z poszczególnych placówek zamieszkujących na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 4

5 Uczestnicy placówek wg powiatów - Tabela nr 1 Lp 1 Jednostka samorządu terytorialnego POWIAT JAROSŁAWSKI OWI OREW grupa ambulatoryj na ORE W WTZ ŚDS Pozostal i Razem 1a Miasto Jarosław b Gmina Jarosław c Gmina Laszki d Gmina Wiązownica e Miasto Radymno f Gmina Radymno g Gmina Rokietnica h Gmina Roźwienica i Gmina Pruchnik j Gmina Pawłosiów k Gmina Chłopice RAZEM POWIAT PRZEWORSKI 2a Miasto Przeworsk b Gmina Przeworsk c Miasto i gmina Kańczuga d Gmina Zarzecze e Gmina Sieniawa f Gmina Adamówka g Gmina Tryńcza h Gmina Jawornik Polski RAZEM POWIAT LEŻAJSKI 3a Miasto Leżajsk b Gmina Leżajsk c Miasto i gmina Nowa Sarzyna d Gmina Kuryłówka f Gmina Grodzisko Dolne RAZEM

6 4 POWIAT LUBACZOWSKI 4a Miasto i gmina Oleszyce b Gmina Horyniec Zdrój c Gmina Stary Dzików d Miasto i gmina Lubaczów f Gmina Cieszanów g Gmina Narol h Gmina Wielkie Oczy RAZEM POWIAT PRZEMYSKI 5a Gmina Żurawica b Gmina Orły c Gmina Stubno RAZEM SUMA V. Statutowa działalność organizacyjna. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Zarządu Koła, na których podjęto: - 34 uchwały - 6 decyzji oraz 17 zebrań Prezydium Zarządu Koła, na których podjęto 107 decyzji. Ponadto 5 uchwał zostało podjętych w trybie obiegowym. Podjęte uchwały dotyczyły między innymi spraw organizacyjnych, finansowych w tym zatwierdzenia planu finansowego Koła na 2005 r, członkostwa, rozwoju działalności Koła, planowanych do realizacji inwestycji oraz programów celowych, kwestii kadrowych oraz spraw związanych z bieżącą działalnością. 6

7 Decyzje i postanowienia Zarządu Koła dotyczyły głównie spraw zgłaszanych na bieżąco przez kierowników placówek, członków Koła i pracowników. Łącznie rozpatrzono 284 pisma. Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie spraw uczestników placówek, kwestii pracowniczych, finansowych( w tym realizacji drobnych remontów, zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia), spraw porządkowych, dowozu dzieci do placówek i innych. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany każdorazowo na kolejnym posiedzeniu. W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca Zarządu Koła wydała 34 zarządzenia wewnętrzne dotyczące organizacji pracy placówek. Należy stwierdzić, że liczba spraw wymagających podjęcia decyzji w sposób kolegialny z zachowaniem maksymalnej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami - stale wzrasta dla sprawności działania Zarządu Koła koniecznym staje się rozbudowa obsługi administracyjno księgowej Koła. Nowym wyzwaniem są kolejno uruchamiane filie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, niezbędne utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej jak również realizowane krótkoterminowe programy celowe. VI. Stan organizacyjny Koła PSOUU w Jarosławiu. Członkowie. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zarejestrowanych było 306 członków, w tym: -303 rodziców bądź opiekunów prawnych, z czego 8 będących pracownikami Koła -3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Stan członków na 1 stycznia 2005 roku wynosił 361 osób. W roku sprawozdawczym przyjęto nowych 38 członków, rezygnację z członka Koła złożyło 93 osoby. Stan członkostwa przedstawiają tabela nr 2 i 3. Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych jest uiszczanie składek członkowskich za dany rok. W 2005 r wysokość składki wynosiła 60 zł rocznie. Niestety wielu członków zalega z płatnością składek - na 1 lutego 2006 roku aż 75 członków nie uiściło za 2005 r składki w ogóle, bądź wpłaciło część kwoty. 7

8 W końcu 2005 roku członkowie zalegający w wpłatą składek powyżej jednego roku, zostali wykreśleni z ewidencji członków Koła (zgodnie z art pkt. 3 Statutu PSOUU). Składka członkowska w wysokości 50% odprowadzana jest do Zarządu Głównego. Drugie 50% przeznaczane jest na obsługę realizacji celów statutowych jarosławskiego Koła PSOUU. Członkowie Koła PSOUU w Jarosławiu w latach Tabela nr 2 CZŁONKOWIE W TYM ROK RODZICE I OPIEKUNOWIE OSOBY NIEPEŁNO- RAZEM PRACOWNICY KOBIETY MĘŻCZYŻNI KLIENCI PRAWNI SPRAWNE RÓŻNICE DO Zestawienie liczby rodziców, których dzieci korzystały w 2005 roku z placówek Koła wg. kryterium wieku - Tabela nr 3 PRZEDZIAŁ WIEKOWY ILOŚĆ OSÓB W TYM OWI OREW WTZ ŚDS DOMOWI DO 30 LAT DO 40 LAT DO 50 LAT DO 60 LAT DO 70 LAT POWYŻEJ 70 LAT RAZEM

9 Znamienna jest występująca tendencja spadku liczby członków Koła (w 2005 roku Zarząd Koła uporządkował sytuację dotyczącą członkostwa w stowarzyszeniu 93 osoby skreślono z listy członków, w większości z powodu zaległości z wpłatami składek członkowskich - do stanu 306 członków). Jednocześnie stale wzrasta liczba osób korzystających z placówek (w 2005 roku 437 rodzin). Stan taki wymaga całkiem nowego podejścia do aktywizowania i przygotowywania rodziców na świadomych członków Koła, którzy mają być gwarantem ciągłości działania organizacji i jednocześnie strażnikiem realizacji jego misji ukierunkowanej na dobro osób z upośledzeniem umysłowym. VII. Działalność statutowa Koła. Działalność bezpośrednia służąca realizacji celów statutowych odbywa się przede wszystkim poprzez: 1. prowadzenie stałych placówek : Ośrodka Wczesnej Interwencji, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej Galerii Przedmiotu Grupowy Dom Rodzinny (w budowie) 2.działania wspierające w stosunku do osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 3.działalność organizacyjną, imprezy, wystawy, warsztaty, wycieczki, itp. 4.działalność lobbingową Działania skierowane do rodziców obejmują m.in. : informację, poradnictwo, spotkania klubowe, szkolenia, wydawnictwa. 9

10 Zestawienie placówek Koła PSOUU w Jarosławiu wraz z liczbą uczestników i pracowników zawiera - Tabela nr 4. l.p Typ działalności Uczestnicy placówek Pracownicy placówek 1. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od.3. do 25. lat Łącznie W tym objętych obowiązkiem Szkolnym Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci od 0-7 lat Środowiskowy Dom Samopomocy dla młodzież yi dorosłych w wieku od 18 lat 4. Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych od 16 roku życia 5. GDR w budowie dla młodzieży i dorosłych osób 6. Galeria Przedmiotu przeznaczona dla uczestników wszystkich placówek w formie organizowania różnorakich zajęć oraz dla uczestników WTZ i ŚDS odbywających trening zawodowy Galerię obsługują pracownicy 7 Biuro Obsługi Celów Statutowych -obsługa administracyjnoksięgowa dla wszystkich placówek Koła 9 OREW 8 Nie korzystający z placówek (domowi) 6 - RAZEM WIEK Uczestnicy Placówek Koła według wieku Tabela nr 5 LICZBA UCZESTNIKÓW W PLACÓWKACH OWI OREW WTZ ŚDS Domowi RAZEM i więcej RAZEM

11 Liczba uczestników placówek wg stopnia upośledzenia intelektualnego oraz stopni niepełnosprawności - Tabela nr 6 Stopień Upośledzenia Umysłowego Ilość uczestników w placówkach Razem Stopień niepełnospr awności Ilość uczestników w Placówkach OWI OREW WTZI ŚDS OREW WTZ ŚDS Razem norma intelektualna opóźnienie rozwoju psychoruchowego lekki Lekki umiarkowany Umiarkow any znaczny Znaczny głęboki Razem W 2005 roku nasze Koło realizowało (obok 6. innych Kół w kraju) program celowy pn. Organizacja giełd pracy i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Program trwał 12 miesięcy, od 1-go stycznia do 31 grudnia. Finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego efektem jest m.in. utworzenie bazy osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 18 rok życia. Projekt swoim zasięgiem obejmował powiat Jarosławski. Ważnym mierzalnym efektem było zatrudnienie na okres próby (w okresie realizacji projektu) jednej osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Równocześnie uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyli trening zawodowy m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie. VIII. Dowóz uczestników do Placówek. PSOUU Koło w Jarosławiu posiada własną, stale odnawianą bazę transportową zapewniającą dowóz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do placówek Koła. W zakresie dowozu uczniów do OREW celem realizacji obowiązku szkolnego Koło realizuje zadania własne jednostek samorządu terytorialnego 11

12 wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty. W roku 2005 Koło PSOUU w Jarosławiu zawarło i zrealizowało 28 umów z urzędami gmin i miast na zabezpieczenie dowozu niepełnosprawnych uczniów. Należy podkreślić, że samorządy realizują procedury konkursowe coraz sprawniej. Podobnie stale wzrasta wysokość środków finansowych przeznaczanych na to zadanie. Wykaz gmin i ilość dowożonych osób - Tabela nr 7. L.p POWIAT Miasto/Gmina Liczba uczestników OREW Liczba Uczestników ŚDS Liczba Uczestników WTZ 1. JAROSŁAWSKI G Chłopice M Jarosław G Jarosław G Laszki 4 5. G Pawłosiów G Pruchnik 9 7. M Radymno G Radymno 7(6*) 2 9. G Rokietnica G Roźwienica 4 11 G Wiązownica LEŻAJSKI G Grodzisko Dolne G Kuryłówka M Leżajsk G Leżajsk M i G Nowa Sarzyna 5 17 LUBACZOWSKI G Horyniec Zdrój G Lubaczów M i G Oleszyce G Stary Dzików PRZEMYSKI G Żurawica 1 G Orły PRZEWORSKI G Adamówka G Jawornik Polski M i G Kańczuga M Przeworsk 3(1*) 5 12

13 26. PRZEWORSKI G Przeworsk M i G Sieniawa G Tryńcza G Zarzecze 4 SUMA 130 (7*) 7 31 * dzieci dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jarosławiu. IX. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników. Aby sprostać standardom regulowanym odrębnie przez każdą instytucję dotującą działalność Koła (placówek) niezbędnym jest zatrudnianie personelu odpowiedniego tak pod względem ilościowym jak i wymogów kwalifikacyjnych. Stan zatrudnionych na r - liczba osób zatrudnionych wg. stanowisk pracy Tabela nr 8 ilość osób w tym : OWI OREW WTZ ŚDS BOCS RAZEM Dyrektor/kierownik fizjoterapeuta-terapeuta zajęciowy Fizjoterapeuta Logopeda instruktor terapii zajęciowej nauczyciel-logopeda nauczyciel-psycholog nauczyciel-terapeuta Pielęgniarka Pielęgniarka rejestratorka pielęgniarka-terapeuta Psycholog pracownik socjalny pracownik socj.-terapeuta Pedagog Pedagog-terapeuta pomoc wychowawcy pomoc wychowawcy-pielęgniarka Terapeuta Lekarz pediatra razem kadra merytoryczna pracownik biurowy specjalista Księgowy Kierowca

14 Konserwator Kucharka Pracownik porządkowy razem kadra administracyjno - obsługowa OGÓŁEM : Ponadto Koło zatrudnia w formie umów zleceń m.in.: -lekarza specjalistę d/s rehabilitacji medycznej, -neurologa dziecięcego, -osobę do nadzoru wind (towarowych i osobowej), -informatyka do obsługi strony internetowej, -grafika komputerowego do realizacji biuletynu informacyjnego Podstawowym założeniem w celu zapewnienia właściwej jakości usług dla podopiecznych, jest dobór pracowników uwzględniający na równi kwalifikacje, predyspozycje do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym z wiekiem i innymi cechami osobowości. Pracowników zatrudnia Zarząd Koła na wniosek dyrektora/kierownika właściwej placówki. Zestawienie kwalifikacji pracowników obrazuje Tabela nr 9 Wykształcenie PLACÓW KA wyższe Policealne średnie zawodowe podstaw. RAZEM OWI OREW WTZ SDS BOCS RAZEM Uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych jest udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, organizowanych przez różnorodne instytucje (Zarząd Główny, CPPPMEN, inne podmioty) jak i przez Koło PSOUU w Jarosławiu. W roku 2005 z tych form edukacji skorzystało 48 pracowników. W szkoleniach organizowanych przez placówki Koła udział wzięło 25 osób. 14

15 X. Inne formy pracy wspomagające działalność merytoryczną. Wszystkie prowadzone formy ukierunkowane są na nadanie życiu osób niepełnosprawnych dynamiki, różnorodności przeżyć i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jednocześnie ten rodzaj aktywności, przez umożliwienie bycia widocznym dla innych, prezentowania swoich mocnych stron, przyczynia się do zmiany postaw społecznych innych ludzi, którzy okazji do bezpośrednich relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mieli dotychczas niewiele. 1. Imprezy i wydarzenia. Istotną działalność w zakresie realizacji celów statutowych jest szeroko rozumiana aktywność społeczna uczestników placówek Koła realizowana m.in. poprzez: -organizowanie kółek zainteresowań, -drużyna harcerska, -zespoły teatralno-wokalne i taneczne, -udział w spartakiadach sportowych, -organizacja wystaw, jarmarków jak również uczestniczenie w giełdach i wystawach organizowanych przez innych, -organizację dni otwartych w placówkach, -wycieczki oraz imprezy okazjonalne, okolicznościowe Łącznie w roku 2005 odbyło się 77 różnorodnych wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2000 osób. Warto wymienić największe wydarzenia: -II Festiwal Twórczości Dziecięcej Bajkowy Świat (OREW), -Międzynarodowy Festiwal Piosenki Integracyjnej (WTZ), -eliminacje wojewódzkie do Albertiany 2005 (WTZ), -Przemarsz z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, -III Wojewódzki Jarmark Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy (WTZ, ŚDS). 15

16 Lp. 1 2 Rodzaj i charakter imprezy (lokalna, regionalna, ponadregionalna, międzynarodowa) Przegląd Jasełek w MOK Jarosław wizyta Wizyta dzieci z SP. Nr 10 Wykaz imprez zorganizowanych w 2005 roku - Tabela nr 10 Miejsce Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Galeria Przedmiotu Jarosław Czas trwania oraz cykliczn ość (jeśli powtarz alna) Osób Liczba uczestników niepełnosp rawnych Osoby towarz yszące Innych (liczba orienta cyjna) 4 h h Zimowe Warsztaty Plastyczne organizacja GP Jarosław 5 dni Wyjazd do Oleszyc do Szkoły Podstawowej SP. Oleszyce 4 h uczestnictwo 5 Spotkanie poetyckomuzyczne Otulić miłość Hotel Hetman wizyta w Jarosławiu II Przegląd Twórczości 6 Dziecięcej Bajkowy Świat - organizator MOK Jarosław 6 h Wizyta uczestników WTZ 7 Leżajsk zajęcia ceramiczne 8 Spotkanie Klubu Rodziców OREW Opłatek kadra placówek 9 Koła PSOUU w Jarosławiu 10 Bal Karnawałowy dla uczestników ŚDS - Ostatki 11 Wizyta uczniów z SP. Nr 7 i LO z Radymna organizacja GP Jarosław 2 h GP Jarosław 3 h OREW Jarosław 4 h ŚDS Jarosław 3 h GP Jarosław 2 h

17 12 Wizyta okolicznościowa uczniów w SP w SP. Pawłosiów 3 h Pawłosiowie - uczestnictwo 13 Akcja Cała Polska czyta dzieciom organizacja GP Jarosław 2 h Ogłoszenie wyników 14 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego WTZ GP Jarosław 3 h Eliminacje wojewódzkie 15 ALBERTIANY (przedstawienie WTZ Lublin 16 h Balladyna, ale Alina ) - uczestnictwo 16 Wystawa Koła Artystyczno- Naukowego RAZEM GP Jarosław 30 dni Kulig uczestnictwo Hawłowice 5 h Wizyta uczestników ŚDS Pruchnik organizacja Zajęcia wolontariuszy z 19 osobami niepełnosprawnymi organizacja Śniadanie Wielkanocne Spotkanie Klubu Rodziców OREW organizacja 22 Wielkanocna Msza świeta - organizator 23 II Turniej Piłki Halowej - uczestnictwo Występ Teatru Płomyczek 24 Wiosenne Porządki organizator 25 Msza święta w intencji Jana Pawła II - uczestnicy IX Olimpiada Umiejętności 26 Osób Niepełnosprawnych ABILIMPIADA wizyta Integracyjne zajęcia ceramiczne sześć edycji 27 organizacja GP Jarosław 2 h GP Jarosław 4 h Siedziba Koła PSOUU w Jarosławiu 3 h GP Jarosław 3 h OREW Jarosław 2 h Krosno 3 dni OREW Jarosław 2 h OREW Jarosław 2 h Konin 3 dni GP Jarosław 1 spotkanie po 2 h Wystawa RESURSA GP Jarosław 30 dni Zajęcia ceramiczne dla uczniów SOSW w Jarosławiu GP Jarosław 3 h

18 30 Dzień Godności uroczysty przemarsz połączony z happeningiem integracyjnym - współorganizacja 31 I Komunia Święta uczestników organizacja 32 Spotkanie Klubu Rodziców WTZ i ŚDS organizacja 33 Wystawa ALBUM WOJENNY Piknik uczestników okazji 34 zakończenia roku szkolnego - organizator 35 Wizyta uczestników WTZ Jarosław 5 h OREW Jarosław 2 h ŚDS Jarosław 3 h GP Jarosław 30 dni OREW Jarosław 5 h Zgłobień organizacja GP Jarosław 2 h Spotkanie rodziców OWI GP Jarosław 3 h XVIII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku - uczestnictwo Uroczystość wręczenia dyplomów treningu zawodowego dwie edycje 39 Wystawa Biel, czerń, kolor 40 Święto Pieczonego Ziemniaka organizator 41 II Podkarpackie Zawody 42 Pływackie uczestnictwo Wycieczka krajoznawcza III Jarmark Twórczości Warsztatów Terapii 43 Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy organizacja 44 Wycieczka krajoznawcza uczestników OREW Happening integracyjny 45 Czego miastu potrzeba organizacja Spotkanie towarzyskie 46 uczestników i pracowników ŚDS z Podkarpacia Spotkanie towarzyskie 47 pracowników placówek Koła PSOUU organizacja Stemplew 4 dni GP Jarosław 2 h GP Jarosław 30 dni OREW Jarosław 3 h Ustrzyki Dolne 2 dni Kalwaria Pacławska 1 dzień Jarosław 1 dzień Zamość 1 dzień GP Jarosław 3 h ŚDS Jarosław 5 h Siedziba Koła PSOUU w 8 h

19 Jarosławiu 48 Wycieczka krajoznawcza uczestników OREW Łazy 3 h Wystawa podsumowanie współpracy SP. 11 z OREW GP Jarosław 30 dni Spotkanie Klubu Rodziców WTZ i ŚDS organizacja ŚDS Jarosław 3 h Spotkanie integracyjne z młodzieżą z Ukrainy WTZ Jarosław 4 h Spotkanie ZAZ organizacja GP Jarosław 2 h Warsztaty plastyczne 54 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego organizacja IV Międzynarodowy Integracyjny Festiwal 55 piosenki Osób Niepełnosprawnych - wizyta Wycieczka krajoznawxz 56 uczestników OREW Podkarpacka Olimpiada 57 Osób Niepełnosprawnych Caritas - uczestnictwo 58 Wystawa Teresy Ulmy organizacja Wycieczka krajoznawcza 59 uczestników OREW organizacja Festiwal Twórczości 60 Artystycznej I ja potrafię być aktorem wizyta VII Spartakiada Sportowa 61 DPS woj. Podkarpackiego - uczestnictwo 62 Wycieczka szlakiem pamięci narodowej w Jarosławiu - organizator 63 Wystawa Agnieszki Kołodziejczak organizacja 64 III Rajd Środowiskowych Domów Samopomocy GP Jarosław Cykl cotygodn iowych spotkań OREW Jarosław 3 h Tarnobrzeg 4 dni Arboretum Bolestraszyce 5 h Rzeszów 5 h GP Jarosław 30 dni Skansen w Markowej Teatr Maska w Rzeszowie 6 h h Stalowa Wola 8 h OREW Jarosław 3 h GP Jarosław 30 dni Rajskie 2 dni

20 65 Bieszczady uczestnictwo IV Europejski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wizyta Myczkowce Działdowo 4 dni Plener prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Warsztatów Terapii Zajęciowej wizyta Przygotowywanie prac na IV Charytatywną Aukcję Pracowników PTC Wycieczka krajoznawcza 69 Wizyta na cmentarzu; palenie zniczy organizator 70 Dzień Edukacji Narodowej organizacja Uroczyste otwarcie Sali 71 Doświadczania Świata - organizator Konkurs Przyjazny 72 człowiek przyjazna instytucja występ uczestników WTZ 73 Wystawa Ikony-okno na tamten świat organizacja 74 Dzień Otwartych Drzwi WTZ Zabawa Andrzejkowa Wizyta św. Mikołaja Wieczerza wigilijna 77 połączona z występem zespołu EXODUS Rzeszów 3 h GP Jarosław 40 dni Bałtów, Krzyżtopór 15 h OREW Jarosław 2 h ŚDS Jarosław 3 h OREW Jarosław 5 h Jarosław 2 h GP Jarosław 30 dni WTZ Jarosław 2 h ŚDS /OREW Jarosław 3 h h ŚDS/OREW 3 h Jarosław 2. Galeria Przedmiotu Niezależnie w Galerii Przedmiotu odbywają się również wystawy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania klubowe rodziców. 20

21 W okresie sprawozdawczym zorganizowano: - 10 wernisaży z uczestnictwem kilkuset osób, - 2 spotkania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom z udziałem zaproszonych gości (w każdym spotkaniu uczestniczyły osoby dzieci i młodzież z OREW). - 5 spotkań klubowych rodziców z OREW, WTZ, ŚDS - 8 spotkań i akcji integracyjnych - między innymi happening pt: Czego miastu potrzeba? - 2 spotkania wolontariuszy duszpasterstwa akademickiego oo Dominikanów z uczestnikami OREW, ŚDS, WTZ W Galerii prowadzony był również trening zawodowy głównie dla uczestników WTZ i ŚDS, ukierunkowany na ewentualne podjęcie pracy w przyszłości. Trening odbywał się w następujących formach: - obsługa herbaciarni, - pomoc przy organizowaniu wystaw, - asystentura przy zajęciach z uczestnikami OREW. 3.Turnus rehabilitacyjny W 2005 roku wznowiono organizację przez Koło wypoczynku letniego.w dniach 1-14 sierpnia 2005 odbył się turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie nad Morzem Bałtyckim. W wypoczynku tym brało udział 20 uczestników placówek oraz ich opiekunowie. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w organizacji turnusu oraz zapewnienie opieki jego uczestnikom przez członka Koła p.marię Gliniak. XI. Współpraca z mediami oraz wydawnictwa własne Koło PSOUU w Jarosławiu kontynuowało w 2005 r wydawanie biuletynu informacyjnego pt: Tacy Sami (kwartalnik o nakładzie 2tys. egzemplarzy każde wydanie). Wydano łacznie dwa numery tego periodyka. Zmieniono szatę graficzna strony internetowej Koła, jej adres (www.kolo.jaroslaw.info) oraz zwiększono w sposób znaczny ilość materiałów na niej dostępnych. Systematycznie przekazujemy informacje na stronę internetową Urzędu Miasta w Jarosławiu i Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia w Warszawie. 21

22 W prasie ukazało się 48 artykułów, kilka audycji radiowych i 4 reportaże telewizyjne. Zestawienie publikacji LP. Nazwa Tytuł Data Uwagi 1 Życie Podkarpackie Psy, które leczą Art. o dogoterapii 2 Gazeta Wyborcza Pies terapeuta Art. o dogoterapii 3 Życie Podkarpackie Nowe ośrodki, nowe Art. o filiach OREW miejsca 4 Życie Podkarpackie Bajkowy świat Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 5 Dziennik Polski Pies terapeuta Art. o dogoterapii 6 Nasz Dziennik Dogoterapia? Co to Art. o dogoterapii jest? 7 Nowiny Terapia z psami Art. o dogoterapii 8 Nasz Dziennik Rehabilitacja bliżej Art. o filiach OREW 9 TVP 3 Rzeszów W pełni sprawna akcja Materiał o proteście WTZ 10 Nasz Dziennik Scena bez barier Art. o Przeglądzie Twórczości Dziecięcej 11 Gazeta Jarosławska Bajkowy Świat Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 12 Gazeta Jarosławska Integracja w przedszkolu 13 Życie Podkarpackie Bajkowe przedszkolaki Art. o Przeglądzie Twórczości Dzieciecej 14 Niedziela Pomagamy rodzinom Wywiad z Mariuszem Mitusiem 15 TVP 3 Rzeszów Nieodkryci artyści Wystawa w GP 16 Gazeta Jarosławska Podsumowanie konkursu Podsumowanie konkursu PFRON w GP 17 Życie Podkarpackie W skrócie Podsumowanie konkursu PFRON w GP 18 Gazeta Jarosławska Wyspiański i jemu Wystawa w GP podobni 19 Życie Podkarpackie Własna inwencja Wystawa w GP 20 Życie Podkarpackie Resursa wystawia Wystawa w GP 21 Nasz Dziennik Godność dla Dzień Godności wszystkich 22 Życie Podkarpackie Chcą akceptacji Dzień Godności 23 Gazeta Jarosławska Dzień Godności Dzień Godności 24 Gazeta Jarosławska Naprzeciw siebie Wystawa w GP 25 Życie Podkarpackie Czerń, biel i kolor Wystawa w GP 26 Biuletyn Informacyjny Przegląd Twórczości Maj 05 Art. o Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Dziecięcej 27 Biuletyn Informacyjny Informacja Maj 05 O akcji Cała Polska czyta w GP 28 Życie Podkarpackie Tort gigant na III Jarmark WTZ i ŚDS 22

23 urodziny 29 Gazeta Jarosławska Jarmark Rękodzieła III Jarmark WTZ i ŚDS 30 Nowiny Żywa fontanna Happening w GP 31 Życie Podkarpackie Potrzebna fontanna! Happening w GP 32 Gazeta Jarosławska Żywa fontanna Happening w GP 33 Dziennik Polski Fotografie w Wystawa w GP Galerii Przedmiotu 34 Biuletyn Informacyjny Jarosławianie Lipiec III Jarmark WTZ i ŚDS świętowali Gazeta Jarosławska Malarstwo i grafika Wystawa w GP 36 Gazeta Jarosławska Królowa Pasieki Wystawa w GP 37 Gazeta Wyborcza Światło, które Sala Doświadczania pobudza zmysły 38 TVP 3 Rzeszów Sala Doświadczania Świata w Jarosławiu Świata Sala Doświadczania Świata 39 Nasz Dziennik Sala Doświadczania Sala Doświadczania Świata Świata 40 Nowiny Doświadczają świata Sala Doświadczania Świata 41 Życie Podkarpackie Sale świata Sala Doświadczania Świata 42 Gazeta Jarosławska Doznawać świat Sala Doświadczania Świata 43 Elbe-Saale Runblick Stippvisite Relacja z wizyty w Niemczech 44 Gazeta Jarosławska Kolejna wystawa Wystawa w GP 45 Gazeta Jarosławska Pracownia Dzień Otwartych Drzwi w WTZ 46 Życie Podkarpackie Uczą się samodzielności Dzień Otwartych Drzwi w WTZ 47 TVP 3 Rzeszów Galeria Przedmiotu Wystawa w GP w Jarosławiu 48 Gazeta Wyborcza Anielskie wrota Wystawa w GP 23

24 XII. Statuetki Dziękczynne. Zarząd Koła raz na 2-3 lata przyznaje dla szczególnie zasłużonych dla działalności Koła osób, instytucji i firm wyróżnienie Statuetkę Dziękczynną. W 2005 r Statuetki otrzymali: 1. Piotr Blajer doktor nauk stomatologicznych: za życzliwość i poświęcenie w leczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2. Ewa Kłak Zarzecka dziennikarz, redaktor tygodnika Życie Podkarpackie : za wieloletnią współpracę w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz życzliwość w przekazywaniu opinii publicznej informacji, dotyczących działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu; 3. Tomasz Oronowicz Starosta Powiatu Jarosławskiego: za życzliwość dla akcji i inicjatyw jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz owocną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Starostwem Powiatowym; 4. Teresa Piątek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu: za wszechstronną pomoc udzielaną przy okazji organizacji imprez dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności o charakterze integracyjnym, dzięki czemu tworzony jest i wzmacniany pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych, aktywnych członków społeczeństwa; 5. Teresa i Zygmunt Sanakiewicz właściciele firmy Sanakiewicz Sp. z o.o.: za pomoc udzieloną placówkom jarosławskiego Koła PSOUU przy realizacji remontów i inwestycji; 6. Krzysztof Sopel Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu: za wszechstronną pomoc i życzliwość przy realizacji nowatorskiego w skali Polski projektu Galerii Przedmiotu; 7. Maciej Szymański Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie: za wieloletnią, partnerską współpracę w zakresie realizacji różnorodnych programów celowych niezwykle istotnych dla godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym 8. Polska Telefonia Cyfrowa ogólnopolska sieć GSM: za wsparcie udzielone w formie: wyposażenia dwóch pomieszczeń w Ośrodku Rebabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w sprzęt Sala Doświadczania Świata, przeszkolenia pracowników w zakresie właściwego wykorzystania Sali Doświadczania Świata, zorganizowania IV Charytatywnej Aukcji Pracowników PTC z przeznaczeniem całego uzyskanego dochodu na doposażenie nowo uruchamianych filii OREW w specjalistyczny sprzęt komputerowy. 24

25 XIII. Kontakty zagraniczne. 1. Anglia od 19 marca do 26 marca 2005 Seminarium dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego - udział 2 osób 2. Dania Szwecja 17 września do 24 września 2005 Wychowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami ( model skandynawski ) udział 1 osoby, 3. Niemcy ( Hamburg ) 27 września do 01 października 2005 omówienie możliwości wykorzystania niemieckich doświadczeń w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako doskonałej formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych udział 1 osoby 4. Niemcy ( Schönebeck ) 15 listopada do 18 listopada 2005 Funkcjonowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych udział 1 osoby. XIV.Podsumowanie. Całość realizowanych działań Koła PSOUU w Jarosławiu składa się na realizację misji i celów stowarzyszenia. Wśród najważniejszych dokonań należałoby wymienić m.in.: -modernizację posiadanych obiektów (m.in. budowa i montaż windy na os.witosa, remonty budynku przy ul.3-go Maja) -przygotowanie planu reorganizacji działalności OREW, -realizacja programu reorganizacji OREW (w tym m.in.: pozyskanie lokali i obiektów z przeznaczeniem na filie OREW w Jarosławiu przy ul.podzamcze, Oleszycach oraz Pruchniku i kolejno uruchomienie filii OREW w Jarosławiu i Oleszycach), -rozszerzenie działalności WTZ o kolejnych 5 miejsc, -doposażenie placówek w podstawowe sprzęty, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczny (w tym komputerowy) na łączną kwotę zł -rozpoczęcie starań o wydzierżawienie na potrzeby OWI odrębnego lokalu lub obiektu, -podnoszenie jakości pracy merytorycznej, działania ukierunkowane na spełnienie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami standardów (edukacja, NFZ, itd.), -rozwój działalności Galerii Przedmiotu, -realizację programów celowych (m.in. dogoterapia, giełda pracy, inne), O wielkości kontaktów, załatwianych spraw świadczy otrzymywana i wysyłana korespondencja. W 2005 roku łącznie wpłynęło do Koła 510 pism, wysłano zaś 488. W wewnętrznej korespondencji pomiędzy Zarządem Koła a placówkami wpłynęło 292 pisma. 25

26 Działalność Koła rozwija się z roku na rok. Wzrasta poziom pracy merytorycznej, podwyższyły się kwalifikacje pracowników, wprowadzono nowe formy terapii. Na osiągane efekty w dużej mierze mają wpływ kontakty, dobrze układająca się współpraca z Zarządem Głównym w Warszawie, samorządami różnych szczebli, PFRON, PCPR, MOPS, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. Proszę Państwa, Na całość działalności naszego Koła składa się codzienna praca ludzka społeczne zaangażowanie członków Zarządu Koła, członków Koła, zatrudnionych pracowników, wolontariuszy. Każdy wkład pracy to cegiełka w budowie przyszłości naszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Porządkowanie systemu prawnego i finansowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, powoduje powstawanie nowych zadań dla Zarządów Kół, co wymaga już nie tylko zaangażowania, ale przede wszystkim zwiększenia profesjonalizmu w zarządzaniu. Wzrastają wymagania. Musimy sprostać nowym wyzwaniom. Mam przekonanie, że sprostamy. Dziękuję za wkład pracy włożony w to wspólne dzieło członkom Zarządu, rodzicom, kierownikom placówek, wszystkim pracownikom i życzę dalszej wytrwałości i sukcesów. Dziękuję. Mariusz Mituś Najważniejsze zagadnienia na kolejny rok. 1. Uruchomienie ZAZ. 2. Zakończenie budowy GDR. 3. Uregulowanie sytuacji grupy ambulatoryjnej (dzieci powyżej 7-go roku życia nie będące uczniami OREW)- uruchomienie Przychodni rehabilitacyjnej. 4. Wystąpienie o wykup (z 99% bonifikatą) dzierżawionych budynków przy ul.3-go Maja i na os.witosa w Jarosławiu. 5. Umacnianie Koła jako organizacji rodziców przez szersze włączanie rodziców w działalność. 26

27 6. Kontynuacja rozpoczętego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz w formie doradztwa i poradnictwa zawodowego. 7. Dalsze działania w zakresie uruchomienia kolejnych filii OREW. 8. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Radawie. Rozliczenie z wykonania wniosków poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Wniosek nr 1 uchwalenie składki placówkowej dla OREW w wysokości 30 zł miesięcznie od członka wykonano w załączeniu zestawienie stanu wpłat i wykorzystania środków za 2005 r. Wniosek nr 2 zobowiązanie Zarządu Koła do opracowania programu w zakresie działań zmierzających do kształtowania i rozwijania wśród członków Koła postawy świadomego członkowstwa i wynikających ze Statutu Stowarzyszenia obowiązków w tym zakresie w trakcie realizacji. Wniosek nr 3 - utworzenie zespołu w celu dokonywania oceny sytuacji członków Koła którzy zalegają z opłacaniem składek zrealizowano. 27

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Miasto Rzeszów powiat grodzki. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018

Miasto Rzeszów powiat grodzki. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018 Miasto Rzeszów powiat grodzki Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018 Rzeszów, 2014 Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, Nie dla jakichkolwiek innych racji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo