Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka"

Transkrypt

1 Spis treœci Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej 2 Wojciech Ostaszewski Studia i opracowania Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk, Walerian Sanetra, Marlene Schmit, Jerzy Wratny Adres redakcji Warszawa, ul. Canaletta 4, pok. 305 tel. (22) , w. 372 faks (22) strona internetowa: Informacje dla autorów, zasady recenzowania i lista recenzentów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Wersja drukowana miesięcznika jest wersją pierwotną. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego oraz dokonywnia skrótów w nadesłanych artykułach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów). Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A Warszawa, ul. Canaletta 4 Warunki prenumeraty Cena prenumeraty w 2013 r.: roczna 612 zł, półroczna 306 zł. Cena pojedynczego numeru 51 zł. Nakład wynosi poniżej egz. Prenumerata u Wydawcy Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Dział Handlowy ul. Canaletta 4, Warszawa tel. (22) , faks (22) , Prenumerata u Wydawcy: roczna 10% taniej, półroczna 5% taniej. Prenumerata u kolporterów: Poczta Polska SA infolinia: , http: //www.poczta-polska.pl/prenumerata; Ruch SA tel , (22) , Kolporter SA tel. (22) do 75, Garmond Press SA tel. (22) ; http: //www. garmondpress. pl/prenumerata; Sigma-Not tel. (22) ; As Press tel. (22) , (22) ; GLM tel. (22) , Zależność ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy analiza krytyczna 8 Tomasz Duraj Wyk³adnia i praktyka Negocjacje NFZ z oferentami: zastąpienie komisji konkursowej przez zespół 15 Zdzisław Kubot Umowa o pracę na zastępstwo w kontekście ograniczeń w zawieraniu terminowych umów o pracę według unijnej dyrektywy 21 Anna Reda Kim jest sportowiec profesjonalny w polskim systemie prawa pracownicze aspekty wykonywania zawodu 27 Maciej Bałaziński Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej Ochrona pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy 34 Z orzecznictwa S¹du Najwy szego Art. 30 ust. 2 1 ustawy o związkach zawodowych a ochrona danych osobowych ujednolicenie orzecznictwa 38 Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy Sposób dokumentowania sytuacji materialnej pracownika przy ubieganiu się o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 41 Konsultacje i wyjaœnienia Urlopy rodzicielskie 42 Nowe przepisy WskaŸniki i sk³adki ZUS PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013 1

2 Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej Wojciech Ostaszewski asystent sędziego Sądu Najwyższego Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy była przedmiotem wypowiedzi doktryny prawa pracy głównie w zakresie jej dopuszczalności. Autor rozważa inny aspekt związany z tą instytucją, a mianowicie skutki opowiedzenia się przez judykaturę za stosowaniem deliktowego reżimu odpowiedzialności cywilnej w kontekście uzupełniającego charakteru odpowiedzialności pracodawcy. Zwraca uwagę na wieloznaczność pojęcia odpowiedzialność uzupełniająca i definiuje ten termin. Przedstawia również uwagi generalne dotyczące stosowania reżimu deliktowego w prawie pracy. Wprowadzenie Odpowiedzialność uzupełniająca niejednokrotnie była przedmiotem zainteresowań nauki prawa pracy, z reguły jednak artykuły i glosy poświęcane są zagadnieniu podstawowemu w tym zakresie, a więc samej dopuszczalności tej odpowiedzialności. Inne aspekty związane z tą instytucją rzadko poddawane są analizie. W niniejszym artykule rozważam skutki stosowania reżimu deliktowego w ramach odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w kontekście jej uzupełniającego charakteru. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia spójności systemu prawa. Należy bowiem postawić pytanie, czy aby uzupełniający charakter tej szczególnej odpowiedzialności pracodawcy nie stoi w sprzeczności z zasadami rządzącymi deliktowym reżimem odpowiedzialności cywilnej? Pojęcie odpowiedzialności uzupełniającej jest używane zarówno w nauce prawa pracy, jak i w wypowiedziach judykatury. Dotychczas nie podjęto jednak rozważań nad treścią tego pojęcia, zakładając jak się wydaje iż jest ono jednoznaczne i oczywiste. Moim zdaniem pojęcie to jest wieloznaczne i można je rozumieć na różne sposoby. Biorąc to pod uwagę, celowe wydaje się zbadanie, wyliczenie i nazwanie cech pojęcia odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy. Pojęcie odpowiedzialności uzupełniającej O ile samo pojęcie odpowiedzialność 1, jak i zwrotu ją dookreślającego uzupełniająca 2 nie budzi większych wątpliwości, o tyle w przypadku całego terminu odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy można rozważać różne rozumienie tego pojęcia, przede wszystkim w zależności od tego, w stosunku do czego odpowiedzialność ta ma być uzupełniająca. W pierwszej kolejności należy przyjąć, iż ów zwrot dookreślający dotyczy odpowiedzialności pracodawcy jako instytucji. Pojęcia tego w tym znaczeniu należałoby zatem używać dla stosowania przepisów kodeksu cywilnego, w przypadkach gdy brakuje regulacji w przepisach prawa pracy (przykładowo sytuacja taka zachodzi, jeśli szkoda jest następstwem błędnego pouczenia o przysługującym prawie 3 ). Ponadto należy zaznaczyć, iż przyjęcie takiego rozumienia pojęcia odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy wcale nie wskazuje, iż odpowiedzialność taka musiałaby zmierzać do pełnego naprawienia szkody nie jest to warunek sine qua non uczynienia regulacji instytucji odpowiedzialności pracodawcy zupełną. Istotą tak rozumianej uzupełniającej odpowiedzialności pracodawcy nie byłoby pełne naprawienie szkody, ale uzupełnienie regulacji, tak aby powstał zupełny zbiór odpowiedzialności majątkowej pracodawcy jako instytucji. Można również przyjąć, że owa odpowiedzialność jest uzupełniająca w stosunku do przepisów instytucji odpowiedzialności pracodawcy. W tym znaczeniu terminu tego należałoby używać w przypadku przepisów przewidujących odpowiedzialność majątkową pracodawcy, z tym zastrzeżeniem, iż taka odpowiedzialność nie może prowadzić do pełnego naprawienia szkody, bo wtedy nie pozostaje nic do uzupełnienia. Przy takim rozumieniu omawianego pojęcia odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy umożliwia pełne naprawienie szkody. Należy podkreślić, iż konsekwencją przyjęcia tej koncepcji byłoby wykluczenie możliwości używania tego 2 6/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

3 terminu w przypadku dochodzenia od pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego pełnego naprawienia szkody w sytuacji gdy pierwotnie zobowiązanym do świadczenia odszkodowawczego lub quasi- -odszkodowawczego był inny podmiot niż pracodawca. Wykluczałoby to zatem nazywanie w ten sposób dochodzenia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego świadczeń z tytułu wypadku przy pracy ponad świadczenia uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 4. Można by również przyjąć, iż odpowiedzialność uzupełniająca to stosowanie zasad odpowiedzialności cywilnej w prawie pracy. Każdy zatem przykład pełnej odpowiedzialności pracodawcy należałoby rozumieć w tym sensie jako odpowiedzialność uzupełniającą. Takie rozumienie tego terminu oznaczałoby m.in. objęcie zakresem odpowiedzialności uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy z tytułu mobbingu i dyskryminacji wedle reguł kodeksu pracy. Przyjęcie jednej z trzech wyżej wskazanych koncepcji rozumienia pojęcia odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy prowadziłoby jednak do niepotrzebnych komplikacji. W związku z tym celowe wydaje się zaproponowanie jeszcze innego rozumienia omawianego terminu. Zwrot dookreślający uzupełniająca dotyczy samego terminu odpowiedzialność, a zatem nacisk kładzie się na szkodę i jej naprawienie, natomiast pracodawca w tym pojęciu oznacza jedynie podmiot odpowiedzialny. Takie rozumienie tego pojęcia oznaczałoby możliwość używania go do sytuacji, gdy: 1) istnieje pierwotnie jakiś podmiot odpowiedzialny za szkodę; 2) owa odpowiedzialność nie jest pełna; 3) owa odpowiedzialność może, ale nie musi, spoczywać na pracodawcy; 4) pracodawca jest zobowiązany naprawić szkodę w całości ponad ową pierwotną odpowiedzialność. Tak rozumianą odpowiedzialność uzupełniającą pracodawcy można wyróżnić w inny jeszcze sposób, a mianowicie prowadząc klasyfikację odpowiedzialności pracodawcy. Przede wszystkim odpowiedzialność tę należy podzielić dychotomicznie według kryterium miejsca regulacji na odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i na podstawie innych przepisów (niecywilnoprawną) 5. Następnie odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego należy podzielić według kryterium stosowania przepisu kodeksu cywilnego statuującego odpowiedzialność na przepisy stosowane wprost i posiłkowo na podstawie art. 300 k.p. Wreszcie otrzymany zbiór odpowiedzialności pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego stosowanych posiłkowo z mocy art. 300 k.p. należy podzielić według kryterium, czy przepis kodeksu cywilnego służy uzupełnieniu braku regulacji (stanu nieunormowania), czy też uzupełnieniu regulacji istniejącej (stanu częściowej regulacji). W myśl przedstawionego rozumowania odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy to odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego stosowana z mocy art. 300 k.p. celem uzupełnienia regulacji istniejącej (w przypadku częściowej regulacji). Nie poruszając w tym miejscu zagadnienia samej dopuszczalności tak rozumianej odpowiedzialności 6, należy podkreślić, iż takie rozumienie wskazanego pojęcia najlepiej oddaje znaczenie, jakim posługuje się doktryna i judykatura nazywając w ten sposób zarówno odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego odpowiednio stosowanych z mocy art. 300 k.p. w przypadku dochodzenia naprawienia szkody ponad limity wskazane w przepisach prawa pracy, jak i z tytułu wypadku przy pracy, gdy szkoda przewyższa świadczenia uzyskiwane z ubezpieczenia społecznego. Uzupełniający charakter odpowiedzialności pracodawcy Uzupełniający charakter omawianej odpowiedzialności wyraża się w tym, iż można jej dochodzić dopiero w drugiej kolejności w przypadku rozwiązania umowy o pracę po zakwestionowaniu zgodności z prawem takiego oświadczenia woli pracodawcy przez odpowiednie powództwo przewidziane w kodeksie pracy (bez wykazania niezgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę w takim postępowaniu pracownik w żadnym innym postępowaniu nie może wykazać bezprawności działania pracodawcy jako przesłanki roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w kodeksie cywilnym) 7. Jeśli natomiast chodzi o odpowiedzialność uzupełniającą z tytułu wypadku przy pracy, zarówno na tle poprzednich, jak i obecnie obowiązującej regulacji wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, iż dalszych świadczeń na podstawie prawa cywilnego można się domagać, jeżeli mimo uzyskania świadczeń wynikających z ustawy wypadkowej w dalszym ciągu pozostaje nienaprawiona szkoda 8. Oznacza to, że pracownik nie może dochodzić odszkodowania (czy renty) na podstawie kodeksu cywilnego zanim nie zostaną rozpoznane jego roszczenia o te świadczenia na podstawie przepisów ustawy wypadkowej 9. Biorąc powyższe pod uwagę, wywodzono, iż w sytuacji, gdyby poszkodowany w następstwie wypadku przy pracy składał powództwo dochodząc naprawienia szkody na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zanim uzyskał świadczenia od organu rentowego powództwo byłoby przedwczesne i na tej podstawie powinno być oddalone 10. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego a odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy Uzupełniający charakter omawianej odpowiedzialności (konieczność wystąpienia najpierw z powództwem na podstawie przepisów kodeksu pracy albo o świadczenia z ustawy wypadkowej) kłóci się z cechami konstrukcyj- PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013 3

4 nymi reżimu deliktowego nie sposób bowiem ograniczyć odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej) 11 w ten sposób, że możliwość dochodzenia naprawienia szkody warunkuje się wytoczeniem najpierw innego powództwa. Problem ten został dostrzeżony w orzecznictwie. W wyroku z 4 listopada 2010 r. 12 Sąd Najwyższy podkreślił, iż co prawda odpowiedzialność za delikt ma tę cechę (walor), że nie można wyłączyć jej zastosowania przez określone zadekretowanie, gdyż obowiązuje z mocy ustawy art. 415 k.c. 13 i jeżeli zachowanie pracodawcy stanowi delikt, z którego wynika szkoda, to odpowiedzialność ta nie może być wyłączona 14. Pomimo tego sąd ten odnosząc się do wcześniej wyrażonego poglądu, iż zasadą prawa pracy jest, że tylko przez powództwo na podstawie przepisów kodeksu pracy można zakwestionować zgodność z prawem oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy 15 wskazał, iż ta kardynalna ( ) zasada o ile może być wątpliwa w odniesieniu do deliktu, to rozwiązuje kwestię odpowiedzialności dalszej niż przewidziana w prawie pracy, gdy powództwo ma swe źródło w wypowiedzeniu umowy o pracę 16. Judykatura, mając zatem świadomość wadliwości kardynalnej zasady w przypadku odpowiedzialności deliktowej, opowiada się za nią, aby utrzymać uzupełniający charakter tej odpowiedzialności. Utrzymanie uzupełniającego charakteru odpowiedzialności pomimo złamania zasad rządzących odpowiedzialnością deliktową, wywołuje również daleko idące konsekwencje w zakresie odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. W następstwie przyjęcia, że powództwo na podstawie przepisów kodeksu cywilnego może być wytoczone dopiero po uzyskaniu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, powstaje praktyczny problem przedawnienia takiego roszczenia. Jak się podkreśla, początkiem biegu trzyletniego terminu przedawnienia z art zdanie pierwsze k.c. (obecnie art zdanie pierwsze k.c.) nie jest data uprawomocnienia się decyzji lub orzeczenia organu stwierdzającego istnienie choroby zawodowej. Bieg tego przedawnienia rozpoczyna się w chwili dowiedzenia się przez poszkodowanego pracownika o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a nie w momencie uzyskania pewności co do związku przyczynowego między zdarzeniem a jego skutkiem w postaci szkody 17. A zatem możliwa jest sytuacja, w której roszczenie przedawni się zanim można będzie go dochodzić. W efekcie powyższego powstaje problem, czy można przyjąć, że postępowanie przed organem rentowym przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń uzupełniających poszkodowanego wobec pracodawcy. Zagadnienie to rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2007 r. 18 wskazując, iż nie sposób przyjąć, że wystąpienie z wnioskiem o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przerywa trzyletni bieg przedawnienia wskazany w art k.c. Stosownie do art pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Podjęcie bowiem przez uprawnionego działań określonych w art pkt 1 k.c. będzie skuteczne tylko wówczas, jeśli będą one skierowane przeciwko właściwej osobie tej, na rzecz której biegnie przedawnienie. Skoro osobą zobowiązaną do świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest wyłącznie organ rentowy, a nie pracodawca, zatem złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie czy o rentę wypadkową nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia skierowanego przeciwko pracodawcy. Ponadto podkreślono, iż powzięcie wiadomości co do osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (a więc warunkującej rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia) nie może być utożsamiane z momentem, w którym poszkodowany w innym postępowaniu sądowym znajduje potwierdzenie prawomocnym wyrokiem swojego wcześniejszego przekonania i swojej wcześniejszej wiedzy 19. Innymi słowy, dokonując syntezy przedstawionych wyżej poglądów wyrażonych w judykaturze, mogło dojść do sytuacji, w której poszkodowany pomimo teoretycznej możliwości wytoczenia powództwa faktycznie będzie pozbawiony tego prawa najpierw powództwo będzie przedwczesne, natomiast w czasie właściwym do wniesienia roszczenie ulegnie przedawnieniu. Problem ten został dostrzeżony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. 20. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Poszkodowana w następstwie wypadku przy pracy złożyła powództwo o zadośćuczynienie sąd powództwo to oddalił jako przedwczesne. Następnie poszkodowana wystąpiła do organu rentowego o jednorazowe odszkodowanie organ rentowy odmówił uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Poszkodowana odwołała się do sądu, który oddalił odwołanie i dopiero w następstwie złożonej apelacji sąd okręgowy uznał przedmiotowe zdarzenie za wypadek przy pracy. Poszkodowana wytoczyła powództwo o zadośćuczynienie, które jednak zostało oddalone z uwagi na to, że uległo przedawnieniu. W następstwie złożonej przez poszkodowaną apelacji sąd apelacyjny oddalił apelację, wskazując, iż okoliczność, że roszczenia uzupełniające mają na celu wyrównanie szkody w zakresie niezrekompensowanym świadczeniami z ubezpieczeń społecznych wcale nie oznacza, że dopóty nie wystąpiono o świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego istnieje przeszkoda procesowa w dochodzeniu roszczeń na podstawie prawa cywilnego. Niewątpliwie świadczenia odszkodowawcze z ubezpieczeń społecznych przysługujące pracownikowi pokrzywdzonemu w wypadku przy pracy mają wpływ na określenie wysokości szkody tego pracownika podlegającej naprawieniu przez pracodawcę w oparciu o przepisy prawa cywilnego, jednak ta zależność nie wpływa na wymagalność roszczenia należnego od pracodawcy i może co najwyżej skutkować zawieszeniem postępowania cywilnego do czasu 4 6/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

5 rozstrzygnięcia sprawy o odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego 21. Ponadto sądy obu instancji wypowiedziały się, iż brakuje podstaw do zastosowania art. 5 k.c. celem obalenia zarzutu przedawnienia. Sąd Najwyższy przyznał rację poszkodowanej, wskazując, iż zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia należy rozpatrywać mając na uwadze art. 5 k.c. (w omawianym stanie faktycznym sprzeczność z zasadami współżycia społecznego). Wewnętrznie sprzeczna i nie do przyjęcia jest wykładnia pozornie dopuszczająca dochodzenie omawianych roszczeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że mogą one ulec przedawnieniu jeszcze zanim poszkodowany będzie mógł ich dochodzić 22. Byłaby to sytuacja, w której prawo byłoby wydrążone z treści i istniało w tym aspekcie wyłącznie pozornie. Jeśli chodzi o liczenie terminu przedawnienia takiego roszczenia, należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego, iż termin należy liczyć zgodnie z regułami zawartymi w kodeksie cywilnym, a nie od momentu przyznania świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Starając się zatem niejako wyjść z impasu, Sąd Najwyższy opowiedział się za koniecznością badania zarzutu przedawnienia przez pryzmat naruszenia zasad współżycia społecznego 23. Na marginesie należy dodać, iż w tej sytuacji można by postulować skorzystanie z konstrukcji równoznaczności z siłą wyższą jak wskazano w judykaturze splot niesprzyjających uprawnionemu okoliczności, a przede wszystkim brak dostępnych temu uprawnionemu środków pozwalających przełamać opór przed uwzględnieniem słusznych jego pretensji, należy traktować jako równoznaczny z działaniem siły wyższej, powodującym zawieszenie biegu terminu przedawnienia w rozumieniu art. 121 pkt 4 k.c. 24. Podsumowanie i uwagi w zakresie stosowania reżimu deliktowego w prawie pracy Sąd Najwyższy nie zdecydował się opowiedzieć za możliwością wniesienia powództwa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zanim zostanie rozstrzygnięta kwestia świadczeń z kodeksu pracy i ustawy wypadkowej. Rozstrzygnięcia te potwierdzają uzupełniający charakter omawianej odpowiedzialności, pozostają jednak w sprzeczności z zasadami rządzącymi odpowiedzialnością cywilną w reżimie deliktowym z punktu widzenia tych zasad brakuje podstaw do robienia stronie zarzutu, że nie skorzystała z przysługującego jej prawa 25 (wystąpienie o przyznanie świadczeń z ustawy wypadkowej jest przecież prawem poszkodowanego, a nie obowiązkiem). Przyjęcie jednak poglądu o dopuszczalności wytoczenia powództwa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zamiast lub przed zakwestionowaniem zgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę przez odpowiednie powództwo mające oparcie w przepisach kodeksu pracy pozbawiałoby w istocie sensu istnienie norm prawa pracy o odpowiedzialności stron stosunku pracy w tym zakresie. Natomiast przyjęcie dopuszczalności dochodzenia naprawienia szkody na podstawie przepisów kodeksu cywilnego pomimo braku (lub przed) wystąpienia o przyznanie świadczeń z ustawy wypadkowej, powodowałoby problem wzajemnego zaliczenia świadczeń. W sytuacji gdy powództwo jest wytaczane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego po przyznaniu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, sąd ma możliwość zaliczenia wysokości przyznanych świadczeń na poczet zasądzanego odszkodowania tak by naprawienie szkody nie prowadziło do wzbogacenia poszkodowanego (odmiennie przy zadośćuczynieniu przyznawanym przez sąd świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego nie trzeba zaliczać, jednak występuje potrzeba ich uwzględnienia 26 ). Gdyby przyjąć dopuszczalność dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego niezależnie od świadczeń wypadkowych, powstałby problem, co należałoby zrobić hipotetycznie w przypadku, gdy poszkodowany występuje najpierw z powództwem skierowanym przeciwko pracodawcy, uzyskuje pełne naprawienie szkody, a następnie występuje do organu rentowego o przyznanie świadczeń. Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego ma charakter zryczałtowany i jak się wydaje wątpliwa byłaby odmowa przyznania świadczenia z uwagi na to, że szkoda została już naprawiona. Uzupełniający charakter omawianej odpowiedzialności budzi wątpliwości w świetle zasad rządzących reżimem deliktowym. Zgodnie z art k.c. nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie, a zatem jak wskazano wyżej nie sposób ograniczyć odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej) w ten sposób, że możliwość dochodzenia naprawienia szkody warunkuje się wytoczeniem najpierw innego powództwa 27. Sąd Najwyższy stanowczo opowiada się za uzupełniającym charakterem omawianej odpowiedzialności. Broniąc stanowiska Sądu Najwyższego, można by argumentować, iż stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych celem naprawienia szkody nienaprawionej w drodze quasi-odszkodowania z art. 58 k.p., czy też świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, nie oznacza posiłkowego stosowania reżimu deliktowego, ale jest w istocie szczególną odpowiedzialnością w prawie pracy 28, w której jedynie stosuje się przepisy o odpowiedzialności deliktowej. Rozumowanie takie nie zasługiwałoby jednak na aprobatę. Nie sposób bowiem, jak się wydaje, tłumaczyć złamania fundamentalnej zasady cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej szczególnością danej odpowiedzialności, która w obecnym stanie prawnym ma podstawę wyłącznie w orzecznictwie. Co się natomiast tyczy samego stosowania reżimu deliktowego, należy zwrócić uwagę, iż stosowanie tych przepisów nie dzieje się w ramach stosunku pracy. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013 5

6 Odpowiedzialność deliktowa powstaje w następstwie naruszenia obowiązku powszechnego, a zatem nie ma znaczenia, że wyrządzającego szkodę z poszkodowanym łączy inny stosunek prawny. Prowadzi to do wniosku, że przepisów dotyczących tej odpowiedzialności nie należy stosować przez art. 300 k.p., ale samoistnie 29. Konstrukcyjnie odpowiedzialność uzupełniająca może być budowana wyłącznie w oparciu o odpowiednio stosowane (na podstawie art. 300 k.p.) przepisy o odpowiedzialności kontraktowej. Przepisy o odpowiedzialności deliktowej nie podlegają odpowiedniemu stosowaniu, ale powinny być stosowane wprost. W konkluzji, jak się wydaje, należy dojść do wniosku, iż odpowiedzialności stron stosunku pracy na podstawie przepisów reżimu deliktowego odpowiedzialności cywilnej nie należy uznawać za odpowiedzialność uzupełniającą (nie sposób uzupełniać nią inną odpowiedzialność czy warunkować możliwość dochodzenia na jej podstawie naprawienia szkody od wytoczenia innego powództwa). Przypisy 1 W. Lang (Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z. 31, Prawo VIII, Toruń 1962, s. 12) wskazuje, iż odpowiedzialność zarówno na gruncie przepisów prawa, jak i nauki prawa znaczy we wszystkich dyscyplinach prawniczych zasadę ponoszenia przez podmiot przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stany rzeczy podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywalne prawnie określonemu podmiotowi w danym porządku prawnym. 2 Zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego (pod red. S. Dubisza, t. IV, Warszawa 2003, s. 1068) uzupełniać znaczy tyle, co uczynić zupełnym, kompletnym, dodając to, czego brakuje; dopełnić (dopełniać). 3 Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2010 r., II PK 90/09, LEX nr ; por. również inne orzeczenia dotyczące tzw. akcji pracowniczych, to jest m.in. wyrok SN z 22 stycznia 2004 r., I PK 291/03, OSNP 2004, nr 23, poz. 397, czy z 9 grudnia 2003 r., I PK 75/03, Monitor Prawniczy 2005, nr 1, s Tekst jednolity: DzU z 2009 r. nr 167, poz ze zm. 5 Na marginesie warto w tym miejscu wskazać za W. Sanetrą (Odpowiedzialność według prawa pracy: pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991, s. 3) pewną niezręczność językową. Zarówno odpowiedzialność w prawie karnym, jak i w prawie cywilnym zwykło się określać jako odpowiedzialność prawnokarną/prawnocywilną, w odniesieniu natomiast do norm prawa pracy przepisów prawnopracowniczych budowanie pojęcia na wzór wyżej wskazanych (odpowiedzialność prawnopracownicza) wskazywałaby jedynie na odpowiedzialność jednego podmiotu prawa pracy z tego też powodu posługiwanie się nim nie byłoby właściwe. 6 Co wydaje się bardzo kontrowersyjne między innymi z uwagi na trudność logiczną rozdzielenia w tym przypadku zagadnienia częściowej regulacji i luki aksjologicznej w przypadku której stosowanie przepisów kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p. jest niedopuszczalne. 7 Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2009 r., II PK 164/08, OSNP 2010, nr 19 20, poz Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 1997 r., II UKN 293/97, OSNAPiUS 1998, nr 19, poz Wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 1998 r., II UKN 155/98, OSNAPiUS 1999, nr 15, poz Pogląd ten spotkał się z aprobatą w doktrynie por. W. Władyka, Zarzuty pracodawcy wobec roszczeń pracownika w procesie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną wystąpieniem choroby zawodowej część 1, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 6, s Zgodnie z art k.c. nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie ; na podstawie tego przepisu wywodzi się w nauce prawa cywilnego, iż zasada bezwzględnej odpowiedzialności za dolus jest jedną z podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej zob. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s II PK 112/10, niepubl. 13 Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., II PK 112/10, niepubl.; w uzasadnieniu napisano co prawda art. 415 k.p., ale z całą pewnością jest to oczywista omyłka pisarska. 14 Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., II PK 112/10, niepubl.; w uzasadnieniu napisano co prawda włączona zamiast wyłączona jednak tak jak w poprzednim przypisie należy stwierdzić, iż jest to oczywista omyłka pisarska. 15 Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2009 r., II PK 164/08, OSNP 2010, nr 19 20, poz Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., II PK 112/10, niepubl. 17 Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2007 r., II PK 62/07, OSNP 2009, nr 1 2, poz. 4; por. również uchwałę (7) Sądu Najwyższego z 11 lutego 1963 r., III PO 6/62, OSNCP 1964, nr 5, poz. 87, gdzie wskazano, iż pod rządem przepisu art. 24 ust. 2 dekretu z 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin ( ) bieg terminu przedawnienia roszczenia o rentę i zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i krzywdę moralną, wynikającego z wypadku pracownika w zatrudnieniu, liczy się od dnia wskazanego w przepisie art k.z., chociażby nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta sprawa świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, albo od dnia popełnienia przestępstwa, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (art k.z.), a także wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 1986 r., III CRN 101/86 niepubl.; uchwała (7) Sądu Najwyższego zasada prawna z 12 lutego 1969 r., III PZP 43/68, OSNCP 1969, nr 9, poz. 150; wyrok Sądu Najwyższego z 10 marca 1998 r., II UKN 543/97, OSNAPiUS 1999, nr 5, poz II PK 78/07, niepubl. 19 Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 25 października 2007 r., II PK 78/07, niepubl. 20 I PK 244/10, niepubl. 21 Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2011 r., I PK 244/10, niepubl. 22 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Trybunał Konstytucyjny dobitnie wskazywał, iż taka sytuacja jest niedopuszczal- 6 6/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

7 na w wyroku z 26 maja 2010 r. (P 29/08, OTK-A 2010, nr 4, poz. 35) stwierdził, że Istotą przedawnienia roszczeń majątkowych jest jednak sytuacja, w której roszczenie już powstało, istniało, ergo wystąpiły realne możliwości jego dochodzenia. Nie może być natomiast z punktu widzenia rudymentarnych zasad sprawiedliwości i reguł prawidłowej legislacji utrzymywany w systemie mechanizm prowadzący de facto do kreacji pozornego prawa majątkowego, a więc prawa, które powstając, staje się od razu nieskuteczne, gdyż podlega w tym samym momencie przedawnieniu. Tego rodzaju koncepcja kreacji swoistego nudum ius wprowadza w błąd ewentualnych beneficjentów prawa, tworząc złudzenie istnienia na danym odcinku skutecznych instrumentów ochrony prawnej. 23 Na marginesie należy dodać, iż z punktu widzenia zasad słuszności generalnie kontrowersyjne jest podnoszenie zarzutu przedawnienia w przypadku szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym por. w szczególności S. Wójcik, Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń (w:) Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Ignatowicza, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1988, s. 141 i n.; ogólnie natomiast w kontekście nadużycia zarzutu przedawnienia w przypadku szkody na osobie por. M. Warciński, Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody na osobie, Studia Iuridica 2007, t. 47, s. 297 wraz z powołaną tam literaturą. 24 Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2001 r., IV CKN 195/01, Biuletyn Sądu Najwyższego 2002, nr 10, s M. Kaliński (w:) System prawa prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań część ogólna, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, s. 162, omawiając szkodę na osobie, wskazuje właśnie, iż nie można (...) czynić zarzutu ani zobowiązać go do takiego wystąpienia, skoro chodzi o uprawnienie, a nie obowiązek czy powinność. 26 Por. m.in. uchwałę (7) Sądu Najwyższego z 11 lutego 1963 r., III PO 6/62, OSNCP 1964, nr 5, poz Jedynym przypadkiem, gdy możliwość dochodzenia naprawienia szkody w ramach odpowiedzialności na podstawie przepisów reżimu deliktowego odpowiedzialności cywilnej warunkuje się odrębnym postępowaniem, jest odpowiedzialność Skarbu Państwa za wydanie niezgodnego z prawem aktu normatywnego, a także za niezgodne z prawem prawomocne lub niewydane orzeczenie sądowe i ostateczne decyzje (art k.c.). Z uwagi jednak na uwarunkowania historyczne wykształcenia tego szczególnego rodzaju odpowiedzialności, jej specyfikę, a także to, iż jest to wyjątek przewidziany wprost w przepisie statuującym ową odpowiedzialność, nie ma podstaw dla stosowania tego samego mechanizmu przy relacjach pracodawca pracownik czy były pracodawca były pracownik. 28 Warto w tym miejscu na marginesie zauważyć, iż podnoszone są w doktrynie (J. Jankowiak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., II PK 175/10, OSP 2012, nr 9, s. 595) głosy o bezzasadności budowania na gruncie pracy dualistycznego modelu kompensacyjnego, a więc wyodrębnianie dwóch, przy tym w różnych aspektach wykluczających się, reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej (pracodawcy): deliktowego i kontraktowego. W ocenie cytowanego autora możliwe jest przy użyciu zasad prawa pracy przeprowadzenie takiej wykładni przepisów kodeksu cywilnego, aby zrekonstruować monistyczny mechanizm odpowiedzialności (całkowitej czy uzupełniającej) kompensacyjnej podmiotu zatrudniającego. Jak wskazuje dalej cytowany glosator tzw. uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy stanowi jedną z postaci odpowiedzialności prawa pracy (jest ona bowiem oparta na normach prawnych, które po zakończeniu procesu egzegezy tekstu prawnego należy zaliczyć do prawa pracy). Poglądy te, jak się wydaje, nie zasługują jednak na akceptację. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż tworzenie systemu monistycznego odpowiedzialności opartej na przepisach kodeksu cywilnego w obecnym stanie prawnym byłoby prawotwórstwem, a ponadto wynika to z niemożliwości modyfikacji, przez zasady prawa pracy (z art. 300 k.p.), przepisów o odpowiedzialności deliktowej o czym szerzej w dalszej części artykułu; por. także W. Ostaszewski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 stycznia (II PK 175/10) w sprawie reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie obowiązków z zakresu bhp, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 12, s. 37, gdzie została przedstawiona szerzej polemika z poglądami wyrażonymi przez cytowanego glosatora. 29 W tym zakresie por. E. Maniewska, Jeszcze o odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy za wypadki przy pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, nr 12, s. 21; por. także W. Ostaszewski, jw.,, s. 37. Summary In general, supplementary liability was the doctrine matter of interest in the scope of the acceptability of such liability in this article, author considers a different aspect of this institution which is the outcome of judicatures' standpoint for applying the tort civil liability as the supplementary employers liability. Moreover, author points that the definition of supplementary liability is ambiguous and thus he proposes the clear definition. The article also elaborates on the general issues concerning the tort liability in labor law. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013 7

8 Studia i opracowania Zależność ekonomiczna jako kryterium identyfikacji stosunku pracy analiza krytyczna Tomasz Duraj adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego Artykuł stanowi próbę krytycznej oceny pojawiającego się w doktrynie prawa pracy i orzecznictwie sądowym stanowiska, które ujmuje podporządkowanie na gruncie stosunku pracy w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika wobec pracodawcy. Jej istotą jest sytuacja, w której dochody pracownika zależą prawie wyłącznie (w przeważającej części) od podmiotu zatrudniającego osiągającego korzyści z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Zdaniem autora koncepcja ujmująca pracownicze podporządkowanie w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika od pracodawcy de lege lata nie mieści się w zakresie pojęciowym kierownictwa pracodawcy w rozumieniu art k.p. Także de lege ferenda zależność ekonomiczna nie powinna charakteryzować pracowniczego podporządkowania. Według autora może ona co najwyżej pełnić rolę czynnika, który będzie przesądzał o konieczności zastosowania wobec cywilnoprawnych wykonawców pewnych ochronnych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Dobrą ilustracją nieprzydatności koncepcji podporządkowania ujmowanego w kategoriach zależności ekonomicznej jest sytuacja pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Geneza zależności ekonomicznej jako kryterium identyfikacji stosunku pracy W literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym można spotkać się z koncepcją ujmującą bardzo szeroko podporządkowanie jako cechę wyróżniającą stosunek pracy, utożsamiając je z zależnością ekonomiczną pracownika od pracodawcy. Koncepcja ta nie jest nowa. Pojawiła się bowiem już na początku XX wieku, a podstawowym jej uzasadnieniem była chęć objęcia ochroną (zwłaszcza ubezpieczeniową) wszystkich osób świadczących pracę na rzecz jednego podmiotu zatrudniającego, nawet tych, którzy działali w warunkach niezależności (samodzielności), nie poddając się kierownictwu pracodawcy w ścisłym tego słowa znaczeniu 1. Podporządkowanie pracownika wobec pracodawcy rozumiane jako zależność ekonomiczna odpowiadało zatem postulatom socjalnym formułowanym w tym okresie przez tzw. świat pracy. Zainteresowanie tą koncepcją wyraźnie zmalało w latach 30. XX wieku, kiedy to ustawodawstwo socjalne państw Europy Zachodniej poszło w kierunku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na osoby, które nie miały statusu pracowniczego w rozumieniu prawa pracy. Nie było już zatem potrzeby odwoływania się do kryterium zależności ekonomicznej, aby uzasadniać stosunek pracy wykonawców działających w warunkach braku kierownictwa pracodawcy. Ponieważ wskazane kryterium opierało się głównie na założeniach natury pozaprawnej, nie gwarantując tym samym możliwości precyzyjnego odróżnienia stosunku pracy od innych form zatrudnienia, w wielu krajach europejskich odstąpiono od niego na rzecz podporządkowania rozumianego jako podległość pracownika poleceniom pracodawcy 2. Nie oznacza to oczywiście całkowitego zakwestionowania kryterium zależności ekonomicznej pracownika jako cechy wyróżniającej stosunek pracy. Przykładowo w Niemczech zwolennikiem tej koncepcji jest m.in. R. Wank, według którego podporządkowanie poleceniom nie może być już uznawane za element charakteryzujący pracownika. Potrzeba ochrony nie jest związana z podporządkowaniem o charakterze prawnym, a z zależnością ekonomiczną wobec jednego tylko podmiotu zatrudniającego 3. Także doktryna i orzecznictwo w Holandii interpretuje termin pracowniczego podporządkowania w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika od pracodawcy 4. W Polsce również można w literaturze przedmiotu spotkać poglądy idące we wskazanym kierunku. Zdaniem A. Chobota zwrot pod kierownictwem pracodawcy występujący w art k.p. 5 należy rozumieć szeroko, jako wszelkiego rodzaju sytuacje, w których zależność (także ekonomiczna) od pracodawcy pozwala mu na oddziaływanie (nawet jedynie pośrednie) na postępowanie wykonawcy pracy 6. W podobnym tonie wypowiada się również A.M. Świątkowski, według którego wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy należy 8 6/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

9 utożsamiać nie tylko z uprawnieniem przełożonego do wydawania pracownikowi poleceń, ale także z zależnością ekonomiczną pracownika od pracodawcy 7. Potwierdzeniem analizowanego tu kierunku interpretacji pracowniczego podporządkowania jest także wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1998 r. 8. W jego uzasadnieniu Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, iż przez pojęcie kierownictwa w ujęciu art k.p. należy rozumieć zarówno wydawanie pracownikowi poleceń, jak i jego ogólniejszą zależność ekonomiczną od pracodawcy. Istota zależności ekonomicznej jako kryterium identyfikacji stosunku pracy Istotą podporządkowania ujmowanego w kategoriach zależności ekonomicznej od pracodawcy jest sytuacja, w której dochody pracownika zależą prawie wyłącznie (w przeważającej części) od podmiotu zatrudniającego, który osiąga korzyści z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy 9. W takim przypadku najczęściej wynagrodzenie uzyskane od pracodawcy za oddanie do jego dyspozycji swojej zdolności do pracy stanowi jedyne lub główne źródło utrzymania dla pracownika i członków jego najbliższej rodziny. Z reguły posiadanie przez pracownika stałego etatu warunkuje również jego zdolność kredytową. Wskazana tu zależność ekonomiczna najczęściej ma charakter trwały i jest tym silniejsza, im trudniejszą sytuację na rynku pracy mają osoby poszukujące zatrudnienia 10. Uzależnienie ekonomiczne pracownika od pracodawcy może występować z różną intensywnością, w zależności od posiadanych przez niego kwalifikacji i innych przymiotów decydujących o jego pozycji (renomie) na rynku pracy 11. Im bardziej wykwalifikowany i doświadczony jest pracownik oraz im większe na niego zapotrzebowanie, tym słabsza jest jego zależność gospodarcza od konkretnego podmiotu zatrudniającego. W niektórych krajach Europy Zachodniej, aby ustalić zależność ekonomiczną pracownika od pracodawcy, stosuje się pewne określone kryteria. Zalicza się do nich w szczególności: osobisty charakter pracy (bez udziału współpracowników), wykonywanie pracy tylko na rzecz jednego podmiotu zatrudniającego (maksymalnie dwóch pracodawców), pracę niemającą charakteru pomocniczego 12. Zarysowana koncepcja pracowniczego podporządkowania ujmowana w kategoriach zależności ekonomicznej nie może być zaakceptowana. De lege lata nie mieści się bowiem w zakresie pojęciowym kierownictwa pracodawcy w rozumieniu art k.p. 13. Oczywiście zależność ekonomiczna najczęściej występuje w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nie oznacza to, że stanowi cechę definicyjną podporządkowania w ramach stosunku pracy. Jego istnienie jest bowiem uzależnione od posiadania przez pracodawcę uprawnień dyrektywnych względem pracownika, w szczególności zaś kompetencji w zakresie konkretyzowania w drodze wiążących poleceń obowiązków pracownika dotyczących świadczonej pracy 14. Przyjęcie koncepcji podporządkowania interpretowanego w kategoriach zależności ekonomicznej pracownika od pracodawcy prowadziłoby do nadmiernego rozszerzenia zakresu podmiotowego stosunku pracy na wykonawców świadczących swoje usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego. Zależność gospodarcza jest bowiem z reguły immanentną cechą niepracowniczych form zatrudnienia (np. powstałych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o pracę nakładczą), przy realizacji których wykonawca pracy ma najczęściej słabszą pozycję ekonomiczną od podmiotu zatrudniającego 15. Również w przypadku pracy realizowanej na własny rachunek osoba fizyczna działając w charakterze jednoosobowego przedsiębiorcy jest często zależna gospodarczo od zamawiającego, na rzecz którego świadczy swoje usługi (tzw. samozatrudnienie zależne, dependent self-employed) 16. W konsekwencji doszłoby do całkowitego zatarcia i tak już niewyraźnej granicy pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnieniem cywilnoprawnym. Takie ujęcie podporządkowania prowadziłoby do zakwestionowania tego kryterium jako cechy odróżniającej stosunek pracy od umów prawa cywilnego. Uważam, że zależność ekonomiczna co najwyżej może pełnić rolę czynnika, który będzie przesądzał o konieczności zastosowania wobec cywilnoprawnych wykonawców pewnych ochronnych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Problem zależności ekonomicznej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze Dobrą ilustracją nieprzydatności koncepcji podporządkowania ujmowanego w kategoriach zależności ekonomicznej jest sytuacja pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Koncepcja ta została wykorzystana w judykaturze oraz nauce prawa do uzasadnienia pracowniczego statusu tej kategorii pracowników, co w szczególności dotyczyło kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania, w odniesieniu do której z uwagi na brak przełożonych oraz daleko idącą autonomię działania nie występuje uprawnienie pracodawcy w przedmiocie konkretyzacji w drodze wiążących poleceń obowiązków pracowniczych. W wyroku z 16 grudnia 1998 r. 17 Sąd Najwyższy, opowiadając się za obecnością pracowniczego podporządkowania w odniesieniu do prezesa jednoosobowego zarządu dwuosobowej spółki z o.o., jednoznacznie stwierdził, iż zwrot pod kierownictwem wprowadzony (...) do treści art k.p. przez ustawę nowelizacyjną z 2 lutego 1996 r. (...) upoważnia do takiej wykładni tego przepisu, aby zakresem kierownictwa obejmować zarówno wydawanie pracownikowi poleceń, jak też jego ogólniejszą zależność ekonomiczną od pracodawcy. Stopień wolności przy wykonywaniu pracy jest bowiem wypadkową zakresu jej organizacyjnego podporządkowania oraz pracowniczej odpowiedzialności, wobec czego praca nawet znacząco samodzielna pod względem organizacyjnym może nadal pozostawać pracą zależną (pod kierownictwem), jeżeli jej wykonawca będzie od podmiotu zamawiającego pracę uzależniony gospodarczo. Koncepcja podporządkowania najwyższej kadry kierowniczej uj- PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013 9

10 mowanego w kategoriach zależności ekonomicznej od pracodawcy została także przyjęta w wyroku z 12 maja 2011 r. Odwołując się do sytuacji członka zarządu dwuosobowej spółki z o.o. posiadającego 51% udziałów, Sąd Najwyższy stwierdził, iż wykonywał on pracę na rzecz i ryzyko odrębnego podmiotu prawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc poddany ekonomicznej zależności od swojego pracodawcy (spółki), ponieważ wynagrodzenie nie było pokrywane wyłącznie z jego kapitału 18. Również w doktrynie prawa pracy można spotkać głosy popierające prezentowaną tu koncepcję wobec najwyższej kadry kierowniczej. Zdaniem B. Wagner, podporządkowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych ma w mniejszym stopniu charakter merytoryczny, a występuje raczej w formie zależności ekonomicznej pracownika od pracodawcy 19. W podobnym tonie wypowiadają się P. Grzebyk i Ł. Prasołek, według których podporządkowanie pracowników najwyższego szczebla (członków zarządu spółek kapitałowych) może być bardziej elastyczne niż u pozostałych pracowników i polega m.in. na zależności gospodarczej od podmiotu zatrudniającego 20. Proponowana w judykaturze i doktrynie prawa pracy koncepcja ujmująca podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, także najwyższego szczebla, w kategoriach zależności ekonomicznej od pracodawcy moim zdaniem nie ma podstaw w obowiązującym prawie. W szczególności jest ona sprzeczna z naturalnym znaczeniem zwrotu pod kierownictwem pracodawcy, którego ustawodawca używa w art k.p., a który zakłada istnienie po stronie podmiotu zatrudniającego określonych uprawnień dyrektywnych względem pracownika, w szczególności zaś kompetencji w zakresie konkretyzowania w drodze wiążących poleceń jego obowiązków związanych ze świadczoną pracą 21. Ponadto zależność ekonomiczna kadry kierowniczej może występować nie tylko w stosunku pracy, ale także w sytuacjach, gdy usługi w zakresie zarządzania są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach samozatrudnienia 22. Należy również zauważyć, że o ile zależność ekonomiczna od pracodawcy (co nie przesądza, moim zdaniem, istnienia pracowniczego podporządkowania) z reguły występuje w odniesieniu do kadry kierowniczej średniego i najniższego szczebla zarządzania, o tyle na najwyższych stanowiskach kierowniczych jest ona znacznie słabsza, jeśli w ogóle ma miejsce. Osoby piastujące najwyższe funkcje zarządcze bardzo często działają bowiem w warunkach całkowitej niezależności finansowej od organizacji, na rzecz której świadczą pracę. Decyduje o tym ich wysoki status majątkowy, który posiadają dzięki otrzymywanym od lat znacznym poborom (ich pensje zdecydowanie odbiegają od średniej krajowej), oraz niemałe odprawy gwarantowane umownie w przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Poza tym brak zależności ekonomicznej najwyższej kadry kierowniczej wiąże się również z ich silną pozycją na rynku pracy, którą zawdzięczają najczęściej wysokim kwalifikacjom oraz dużemu doświadczeniu zawodowemu. Dzięki posiadanej renomie i uznaniu, jakim cieszą się w branży menedżerskiej, łatwo im uzyskać nową pracę u innego pracodawcy 23. W kontekście braku zależności ekonomicznej najwyższej kadry kierowniczej od podmiotu zatrudniającego ciekawie rysuje się sytuacja, w której osoby znajdujące się na szczycie hierarchii zarządzającej organizacji są jednocześnie jej właścicielami. Najlepszym przykładem będą tu członkowie zarządu spółek kapitałowych, którzy pełniąc funkcję prezesa zarządu (z reguły jednoosobowo) są jedynymi lub większościowymi udziałowcami (akcjonariuszami) tych spółek. Chodzi zatem o osoby mające status wspólnika (udziałowca) dominującego, który gwarantuje im możliwość samodzielnego decydowania o istotnych sprawach spółki, a tym samym również o swoim zatrudnieniu i wynagrodzeniu na stanowisku członka zarządu (najczęściej prezesa jednoosobowego zarządu spółki) 24. W literaturze przedmiotu 25 i orzecznictwie sądowym 26 nie budzi większych wątpliwości teza którą w pełni akceptuję o braku stosunku pracy w sytuacji, gdy jedyny wspólnik spółki z o.o., posiadając 100% udziałów i wykonując uprawnienia zgromadzenia wspólników, jest jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu tej spółki (prezesem zarządu) 27. W takim przypadku społeczno-ekonomiczna pozycja jedynego wspólnika prowadzącego sprawy swojej spółki, który jest właścicielem organizacji, dominuje nad jego statusem wykonawcy pracy. Status wykonawcy pracy jest jedynie dla członka zarządu funkcjonalnym elementem jego statusu właściciela kapitału i służy kompleksowej obsłudze tego kapitału w obrocie prawno-gospodarczym. Przy wykonywaniu pracy jedyny wspólnik, członek jednoosobowego zarządu spółki, nie tylko nie realizuje poleceń swojego pracodawcy, ale jest też od niego niezależny ekonomicznie i wręcz dyktuje mu sposób działania, co wykracza poza najszerzej nawet pojęty model stosunku pracy 28. Należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, iż mamy tu do czynienia z ekstremalną postacią symbiozy pracy i kapitału, która jest sprzeczna z aksjologią prawa pracy opartą zasadniczo na założeniu oddzielenia kapitału od pracy. Koncepcja stosunku pracy zasadza się bowiem na teorii, iż podstawą ustroju pracy jest wymiana świadczeń między dwoma odrębnymi podmiotami (kontrahentami), a mianowicie właścicielem środków produkcji, który pełni rolę podmiotu zatrudniającego, i pracownikiem, który zobowiązuje się do wykonywania działalności zarobkowej na rzecz i ryzyko pracodawcy 29. Twierdzenie to odwołuje się do społeczno-ekonomicznego pojęcia własności, rozumianej jako ogół praw umożliwiających podmiotowi zatrudniającemu swobodne (w granicach obowiązującego prawa) rozporządzanie zakładem pracy, decydowanie o jego istotnych sprawach oraz zawłaszczanie na swój rachunek owoców pracy świadczonej przez pracowników. Koncepcja przyjętego na gruncie prawa pracy stosunku pracy opiera się zatem na założeniu całkowitej przeciwstawności i niepołączalności ról pracodawcy i pracownika, umożliwiając pierwszemu uzyskiwanie na swoją rzecz przysporzeń majątkowych wynikających z pracy drugiego 30. Sytuacja, w której jedyny udziałowiec spółki z o.o. (właściciel jej 10 6/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 1/2014. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 1/2014. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Andriej Łusznikow, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Konsultacje i wyjaœnienia

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Konsultacje i wyjaœnienia Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Andriej Łusznikow, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne

Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom VIII Szymon Krajnik, Alicja Ornowska Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne Wprowadzenie Problematyka przyczynienia się poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2011 r. Nr 4 (141) TREŚĆ poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 31 wyrok z dnia 5 maja 2011 r., sygn. P 110/08...

Bardziej szczegółowo

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wprowadzenie... 3 2. Regulacja odpowiedzialności materialnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła *

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Transformacje Prawa Prywatnego 1 2/2009 ISSN 1641 1609 Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy

Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie... Robert Widzisz Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy I. Przepis art. 221 k.k. wprowadza skomplikowaną strukturę normatywną obejmuje

Bardziej szczegółowo

Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego

Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego Transformacje Prawa Prywatnego 1 2/2009 ISSN 1641 1609 Arleta Nerka * Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego 1. Uwagi wprowadzające Potrzeby rozwijającego się w gwałtowny sposób obrotu

Bardziej szczegółowo

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Regres nietypowy Adam Sowik Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Artykuł przedstawia charakterystykę instytucji regresu nietypowego w systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

173/10/A/2008. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Janusz Niemcewicz,

173/10/A/2008. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Janusz Niemcewicz, 173/10/A/2008 WYROK z dnia 2 grudnia 2008 r. Sygn. akt P 48/07 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Mirosław Granat Teresa Liszcz Marek

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne Dr MATEUSZ BŁACHUCKI Instytut Nauk Prawnych PAN Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym Transformacje Prawa Prywatnego 3 4/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo