SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. Plan dochodów na 2007 rok wynosił: ,20 Wykonanie za 2007 rok wyniosło: ,10 Co stanowi 101,9 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco: 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 108,1% planu. Plan roczny ustala Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Środki z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów na konto gminy do 10 go każdego miesiąca. Wykonanie w latach ubiegłych przedstawiało się następująco: 2005 rok zł 2006 rok zł 2007 rok zł Od wielu lat widać znaczną tendencję wzrostu dochodów gminy z tego tytułu realizacja tych dochodów na poziomie 108,1% w 2007 roku była wynikiem wzrostu wynagrodzeń oraz spadku bezrobocia na terenie gminy. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 78,9%. Plan roczny wyniósł zł wykonanie ,34 zł. Powyższe dochody pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Udziały w tym podatku nie mają istotnego znaczenia w dochodach gminy.

2 2 3. Podatek od nieruchomości: plan zł wykonanie ,25 zł co stanowi 94,8% planu. Rada Miejska od wielu lat podstawowe stawki podatku od nieruchomości pozostawia na tym samym poziomie i są one o około 20% niższe od maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. Skutki obniżania maksymalnych stawek podatku w 2007 roku wyniosły zł. Realizacja podatku przebiegała właściwie zgodnie z planem a niepełna realizacja podatku była wynikiem braku wpłaty podatku przez likwidatora przedsiębiorstwa w upadłości. Zaległości w podatku od osób prawnych na dzień roku wyniosła ,80 zł i są wyższe niż w roku ubiegłym o około zł. Podmiotom, które zalegają w opłacaniu podatku wysyłano upomnienia, wszczynano postępowania egzekucyjne, a gdy to nie przyniosło skutku, należności zabezpieczano na hipotece. Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na r. wynoszą ,72 zł i są nieznacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Dotyczą one w szczególności osób, które prowadziły w latach ubiegłych działalność gospodarczą i zbankrutowały. Pozostały z tej działalności niewykorzystane nieruchomości i są to długi trudno ściągalne. Część osób nie płaci należnych podatków z uwagi na trudną sytuację finansową lub brak pracy. W roku 2007 Burmistrz Miasta umorzył podatek od nieruchomości na kwotę ,80 zł. Podatek był umarzany tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy zagrażało to egzekucji podatnika lub osoby fizycznej. W 2007 roku Burmistrz Miasta odroczył termin płatności dla służby zdrowia (szpitala) na kwotę ,30 zł z uwagi na prowadzone obecnie postępowanie restrukturyzacyjne. 4. Podatek rolny plan zł wykonanie ,13 zł co stanowi 104,5%. Rok 2007 był dobrym rokiem dla rolników. Szczególnie z tytułu znacznego wzrostu cen płodów rolnych. Rolnicy na swój wniosek mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie. Gmina wypłaciła z tego tytułu kwotę ,20 zł Powyższa forma pomocy dla rolników nie cieszyła się popularnością z uwagi na utrudnienie w zbieraniu dokumentów do wniosku o zwrot akcyzy zwrotnej w paliwie. Biorąc pod uwagę sytuację rolnictwa Rada Miejska obniżyła ceny 1 g żyta będącej podstawą naliczenia stawki podatku rolnego do wysokości

3 3 26,00 zł (stawka maksymalna 35,52) Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku wyniosły w 2007 roku zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ogółem ,67 zł i są nieznacznie niższe niż w roku ubiegłym. Podatek rolny w 2007 roku był realizowany zgodnie z planem. W roku 2007 Burmistrz Miasta umorzył podatek rolny na kwotę ogółem 1.083,80 zł. Umorzenie podatku otrzymały osoby w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podatnikom, który zalegają w opłacaniu podatku rolnego wysyłano upomnienie a zaległości wieloletnie były zabezpieczone hipoteką. 5. Podatek leśny - został zrealizowany w 100% głównym podatnikiem podatku leśnego jest Nadleśnictwo Świdnica. Wszystkie lasy na terenie gminy są lasami ochronnymi i dlatego z tego tytułu wpływy do budżetu są niższe. Wpłaty podatku w 2007 r. wyniosły ,90 zł. 6. Podatek od środków transportowych wykonanie wyniosło zł. i stanowi to 112,1% założeń planu. Dobra realizacja to wynik ściągnięcia części zaległości za lata ubiegłe. Zaległości w tym podatku wynoszą ,71 zł i są na poziomie z roku ubiegłego. Burmistrz Miasta umorzył podatek za 2007 rok w wysokości 3.229,07 zl. Dotyczy to osób, które używają samochodów ciężarowych do potrzeb własnych albo maja trudną sytuację finansową. W stosunku do osób uchylających się od płacenia podatku prowadzi się egzekucję komorniczą i wysyła upomnienia. 7. Podatek opłacony w formie karty podatkowej plan zł wykonanie ,31 zł co stanowi 95,7% planu. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy. 8. Podatek od spadków i darowizn plan zł wykonanie ,90zł co stanowi 219,4% planu. Podatek ten jest trudny do zaplanowania gdyż zależy od zaistniałych sytuacji w danym roku. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy.

4 4 9. Podatek od czynności cywilno prawnych plan zł wykonanie ,97 zł co stanowi 190,3% planu. Plan na 2007 rok przyjęto na poziomie wykonania z 2006 roku. Podatek trudny do zaplanowania gdyż zależy to od zdarzeń w danym roku. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy a uzyskane dochody przekazuje na konto gminy. 10. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonanie ,31 zł co stanowi 114,9% planu. Opłatę skarbową pobiera gmina w gotówce lub przelewem na konto, od osób za wydanie decyzji, zaświadczeń, opłaty od weksli itp. 11. Wpływy z opłaty targowej plan zł wykonanie zł. Opłatę pobiera Straż Miejska lub pracownicy urzędu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach. 12. Dochody z majątku gminy plan zł wykonanie ,31 zł co stanowi 110% planu. Na powyższe składają się następujące dochody: Plan Wykonanie opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,91 dochody z najmu i dzierżawy , ,92 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , ,61 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , ,87 Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży mienia przebiegała zgodnie z planem.

5 5 13. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości ,66 co stanowi 164,5% planu. Pozostałe dochody obejmują następujące pozycje: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 6.518,81 wpływy ze sprzedaży biletów na Wieżę Widokową ,00 wpływy ze sprzedaży biletów na basen 8.770,50 grzywny, mandaty 675,60 odsetki od podatków i opłat ,58 odsetki od lokat terminowych wolnych środków na koncie ,92 różne opłaty i składki (działalność gospodarcza, decyzje o warunkach zabudowy, udostępnienie danych, itd.) 1.634,23 5% wpływów za dowody osobiste oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ,32 wpływy za zajęcie pasa jezdni ,89 wpływy za usługi opiekuńcze z Ośrodka Pomocy Społecznej ,36 opłaty na wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,80 inne opłaty ,50 kary umowne z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji Przychodnia Miejska , Subwencja oświatowa plan zł wykonanie zł. Subwencja dla gmin jest ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdawczości poszczególnych Szkół Podstawowych. Ustalając koszt utrzymania 1 go ucznia, korygowane odpowiednimi współczynnikami określonymi w rozporządzeniu. Subwencja oświatowa jest przekazywana, co miesiąc na konto gminy w równych trzynastu ratach, w tym miesiącu lutym razy dwa. 15. Subwencja wyrównawcza plan zł wykonanie zł. Subwencję wylicza Ministerstwo Finansów i przekazuje na konto gminy, co miesiąc do 15 go każdego miesiąca w równych ratach. Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy w

6 6 których dochód podatkowy na 1 go mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 go mieszkańca kraju. 16. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej / 2010/. Plan ,20 zł wykonanie ,34 co stanowi 99,8% planu. Otrzymane dotacje celowe były przeznaczone na następujące zadania: dopłata do paliwa rolniczego /zwrot akcyzowy ,32 utrzymanie administracji rządowej ,00 zadania z zakresu obrony narodowej 500,00 zadania z zakresu obrony cywilnej 700,00 wypłaty świadczeń rodzinnych ,15 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 zasiłki i pomoc w naturze ,39 zasiłki dla powodzian 1.000,00 aktualizacja spisu wyborców 1.588,00 wybory do sejmu i senatu , Dotacja celowa na zadania własne gminy plan zł wykonanie ,17 zł co stanowi 99,3%planu. Dotacje były przekazywane na konto gminy i dotyczyły / 2030/: nauczanie języków w klasie I i II 5.848,00 przygotowanie zawodowe młodocianych ,67 zasiłki i pomoc w naturze Ośrodek Pomocy Społecznej ,26 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,50 dofinansowanie do wyżywienia ,00 stypendia dla uczniów, mundurki, podręczniki , Dotacje otrzymane na zadania inwentaryzacyjne własne gminy plan zł wykonanie zł co stanowi 79,9% planu. Dotacje były przeznaczone na następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika środki z WFOŚiGW ,00

7 7 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Centrum środki z WFOŚiGW ,00 Odbudowa murów oporowy,ch na potoku Srebrnik usuwanie klęsk żywiołowych - środki z budżetu państwa ,00 Odbudowa drogi dojazdowej do pól w Kamionkach z funduszu celowego tereny rolne 7.620,00 Odbudowa drogi dojazdowej Rościszów z funduszu celowego tereny rolne ,00 Odbudowa drogi w Lasocinie, środki z budżetu państwa ,00 Odbudowa murów oporowych przy ul. Świdnickiej, Nadbrzeżnej i Kopernika, środki z budżetu państwa ,00 Zwrot z środków za dokumentację, budowa ciągu pieszo rowerowego Pieszyce Dzierżoniów 2.690, Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł w wysokości ,51 zł otrzymane z Sudeckiego Centrum Onkologii jako zwrot poniesionych nakładów na kanalizację sanitarną. 20. Rekompensaty utraconych dochodów środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości zł jako refundacja utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach. PLAN WYDATKÓW NA 2007 rok wynosi ,003,20 WYKONANIE za 2007 rok wynosi ,59 Co stanowi 93,4% planu W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i Łowiectwo /010/ - plan ,20 zł wykonanie ,75 zł co stanowi 97,6% planu. Wydatki dotyczą Izb Rolniczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują 2% na swoje utrzymanie od ściągniętego w danym roku podatku rolnego w gminie (plan zł wykonanie 2.580,43 zł). Wydatki w wysokości

8 ,32zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym. Powyższa forma pomocy nie cieszyła się popularnością z uwagi na utrudnieniu w zbieraniu niezbędnej dokumentacji. Wydatki z tego zakresu pokrywa budżet państwa. Gmina na wypłaty wyżej wymienionych rekompensat otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 2% dokonanych wypłat. 2. Transport i łączność /600/ - zaplanowano wydatki w kwocie zł wykonanie wyniosło ,69 zł. Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie komunikacji miejskiej na trasie Piskorzów Bratoszów Pieszyce Dzierżoniów w wysokości ,62 zł. Rozdział Obejmuje wydatki gminy na współfinansowanie z Urzędem Wojewódzkim na zasadzie współfinansowania remontu chodnika przy ulicy Kościuszki na kwotę ,84 zł oraz współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: Obwodnica południowa obejście Piławy Dolnej projekt kwota zł Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 383 Pieszyce Dzierżoniów projekt ,45 zł. Rozdział dotyczy dofinansowania wydatków na remont drogi Pieszyce Piskorzów dla Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota ,46 zł. Rozdział dotyczy nakładów na drogi gminne a w szczególności: a) Zakup materiałów w kwocie 4.353,52 zł zakupu kruszywa na utwardzenie dróg szutrowych, krawężników i płyt betonowych do napraw we własnym zakresie, wymiana krat burzowych itp. b) Wydatki na remonty dróg wyniosły ,62 zł i dotyczyły: naprawy cząstkowe i remonty dróg ,20 zł wyrównywanie dróg szutrowych 6.954,00 zł remonty oznakowanie drogowego 3.734,21 zł remonty i naprawy wiat przystankowych ,21 zł c) Pozostałe usługi w kwocie ,09 zł obejmują wydatek na oznakowanie pionowe i poziome kwota ,74 czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych kwota

9 ,27 zł, uzupełnianie barierek ochronnych przy drodze i potoku pieszyckim 8.440,80 zł, wyrównywanie dróg gruntowych 3.538,00 zł oraz inne drobne naprawy. d) Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych wody opadowe na drogach do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.704,72 zł e) Wydatki inwestycyjne ( 6050) wyniosły ,37 zł i dotyczyły następujących zadań: budowa z modernizacją drogi do budynków w Lasocinie od 10 do 19. Powiększone wydatki z rozdziału środku budżetu państwa ,34 zł ( ,00 zł) budowa drogi gminnej do pól w Rościszowie ,32 zł budowa drogi gminnej do pól w Kamionkach ,71 zł f) wydatki inwestycyjne ( 6060) w kwocie 2.500zł dotyczy zakupu części działki gruntowej nr ew.281 o powierzchni 130 m²w Pieszycach 3. Turystyka /630/ - plan zł wykonanie ,96 zł. Rozdział obejmuje wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich oraz Organizacji Turystycznej w kwocie zł. Wydatki w kwocie zł dotyczą wytyczania tras na terenie gminy szlaku Eurovelo. Rozdział wydatki w kwocie 8.649,82 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie takich jak: (lunety 2 sztuki, worki na śmieci, flagi narodowe, materiały sanitarne, zakup kasy fiskalnej i materiałów eksploatacyjnych). Pozostałe wydatki w kwocie ,14 zł obejmują remont Wieży Widokowej wykonany przed otwarciem sezonu, druk plakatów na otwarcie sezonu oraz składki na ubezpieczenie. Wydatki w kwocie zł to VAT od sprzedaży biletów. 4. Gospodarka Mieszkaniowa /700/ - plan zł wykonanie zł. Rozdział obejmuje wydatki na VAT od sprzedaży nieruchomości w kwocie zł. Pozostałe wydatki w kwocie ,00 zł dotyczą remontów przeprowadzonych w zasobach komunalnych gminy i ZGM w Pieszycach rozliczył się z otrzymanych środków w 2007 roku.

10 10 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach swoje zadania statutowe wytyczone w planie finansowym na 2007 r. realizował poprzez pracowników zatrudnionych /zatrudnienie średnioroczne/: na czas określony 8 na czas nieokreślony 5 oraz w ramach umowy zlecenie i o dzieło jak również poprzez firmy wybrane z przetargów. ZGM zarządził: budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada 542 lokale o powierzchni użytkowej ,64m² 2. Budynkami gminnymi w 100% 51 budynkami, w których jest 271 lokali mieszkalnych o powierzchni m² 2 budynkami po byłym hotelu 46 mieszkań o powierzchni 1.032,73m² (zasiedlonych 18 lokali) 6 sztuk kontenerów 9 lokali o powierzchni 306,12m² (zasiedlonych) W roku 2007 Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychód ze sprzedaży usług ogółem w kwocie zł ,62 na które składają się: 1. Przychody z tytułu czynszu z lokali mieszkalnych zł ,01 2. Przychody z tytułu administrowania wspólnotami zł ,68 3. Przychody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, garaży i komórek gospodarczych zł ,52 4. Przychody z tytułu dzierżawy terenów, ogrodów zł ,93 5. Przychody z tytułu pożytku gminy we wspólnotach zł 847,46 6. Przychody z tytułu dostawy mediów zł ,93 /woda, ścieki, c.o.śmieci, gaz, liczniki itd./ 7. Przychody opodatkowane zł ,95

11 11 8. Pozostałe przychody operacyjne zł ,03 /spłaty zaległości czynszowych, na które utworzono odpis aktualizacyjny w ciężar kosztów, otrzymane odszkodowania/ 9. Otrzymana dotacja przedmiotowa zł ,00 /na dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkalnych gmin/ 10. Uzyskanie przychody z tytułu wypłaconych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu zł , Pokrycie kosztów amortyzacji zł , Inne zwiększenia zł ,19 w tym: otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie w czasie wichur dachy zł ,20 inne zwiększenia zł 996,99 /zobowiązania przedawnione zaliczone do przychodów drobne różnice groszowe z zaokrągleń podatki VAT/ Plan przychodów zrealizowano w 91% z uwagi na fakt dalszej sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz przyjęcie podwyżki czynszu od miesiąca IX 07r. w planie założono podwyżkę od miesiąca IV 07r. Istnieje znaczne zadłużenie z tytułu nie płacenia czynszu, co przedstawione jest w załączniku nr 3 i 4. Windykacja należności czynszowych wraz z dodatkami mieszkaniowymi wyniosła 73%. Wysokie odpisy aktualizacyjne na należności czynszowe świadczą o skierowanych do sądu i komornika sprawach w celu wyegzekwowania należnych kwot. Nie jednokrotnie są to sprawy przewlekające się w czasie a nieprzynoszące oczekiwanych efektów. (brak dochodów dłużnika, a tym samym brak ściągalności). Koszty związane z działalnością eksploatacyjną zamknęły się kwotą zł ,85 na którą składa się:

12 12 1. Koszty związane z eksploatacją budynków ogółem zł ,21 w tym: energia elektryczna na kl. schodowych zł ,90 usługi kominiarskie zł 3.756,50 ubezpieczenie budynków zł 6.792,00 koszty eksploatacji: zł ,81 /czyszczenie kanalizacji usuwanie awarii gaz-wod-kan, deratyzacja, szklenie okiem jak również udział w kosztach ekspl. części gminnych w budynkach ze wspólnotą 2. Koszty hotelu w tym poniesione na remont lokali mieszkalnych w małym budynku zł ,29 3. Koszty remontów w budynkach administracyjnych zł ,69 4. Koszty zarządu zł ,80 /całościowe utrzymanie administracji łącznie z dzierżawą pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych i utrzymaniem pracowników fizycznych/ 5. Koszty transportu zł ,37 w tym: opłaty za leasing operacyjny na samochód Lublin/ 6. Koszty dostawy mediów ogółem: zł ,48 /woda, śmieci, ścieki, c.o.gaz, liczniki/ 7. Koszty wywozu szamb i dostawy wody zł ,98 8. Koszty Osiedla, Powodzian zł 5.698,04 9. Pozostałe koszty zł ,65 /do rozliczenia ze Wspólnotami i Urzędem Miasta/

13 Usługi bankowe zł 6.628, Wydatek inwestycyjny z własnych środków zł 366,00 /dotyczy kontynuacji inwestycji z poprzednich lat-zakończonej w tym roku/ 12. Odpisy amortyzacyjne zł , Inne zmniejszenia, na które składają się: zł ,96 pozostałe koszty operacyjne z tytułu szkody pożarowej w mieszkaniu budynku Piskorzów 51 zł 493,92 umorzenie czynszów zł ,56 inne zmniejszenia /różnice groszowe/ zł 251,29 zapłacone odsetki zł 7,45 odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów zł ,81 /sprawy przekazane do sądu i komornika/ aktualizacja należności zł ,93 /w tym należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat naliczone a niezapłacone/ Kosztem pomniejszającym wynik finansowy jest zapłacony do Urzędu skarbowego podatek dochodowy od przychodów z tytułu: dzierżawy lokali użytkowych, garaży, ogrodów, komórek, terenów w kwocie zł ,00 Ogółem koszty zamknęły się kwotą zł ,85 Na dzień środki obrotowe netto zamknęły się wynikiem ujemnym i wyniosły zł ,99 zł Powiększenie ujemnego było skutkiem dokonania dalszych odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu zaległości czynszowych ( zaległości czynszowe skierowane do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty) wątpliwych do ściągnięcia zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości z dnia r. z późniejszymi zmianami.

14 14 Remonty wykonywane były systemem zleconym przez firmy wybrane w drodze przetargów, lecz gro robót wykonano w ramach umów o dzieło i zlecenie z uwagi na trudności w pozyskiwaniu firm budowlanych. Wykaz wykonanych prac zawiera załącznik na 2 dołączony do rozliczenia dotacji przedmiotowej. W ramach umów o dzieło wykonano: malowanie klatki schodowej zł 2.005,00 /Pl. Zamkowy 3; Kopernika 135/ remont lokali mieszkalnych zł 5.261,00 /Rościszów 73; Kościuszki 8; Kopernika 85;45; Zamkowa 25; Kościelna 2a; Kościuszki 12; Bratoszów 52/ Wykonanie elewacji budynku Kopernika 106a zł 6.638,00 Roboty stolarskie zł 5.889,00 /naprawa schodów i balustrad: Tkacka 6; Zamkowa 25; wykonanie i montaż: Kopernika 135; Kopernika 28; Mickiewicza 3/ Rozbiórka przybudówki zł 2.788,00 /zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków Kościuszki 6a/ zlecenie wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej budynek lokale mieszkalne Kościuszki 6a zł 1.770,00 W roku 2007 ZGM zajmował się realizacją wypłat dodatków mieszkaniowych. Wypłacono w roku dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę zł zł. W porównaniu do 2006r. jest to o 526 dodatków mniej o wartości zł zł. 5. Działalność usługowa /710/ - plan ,00 wykonanie ,09 zł. Rozdział obejmuje wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Potoczek Książnica oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Rozdział wydatki ,08 zł dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej, podziału działek, wyceny nieruchomości wykupu map itp.

15 15 6. Administracja publiczna /750/ - plan wydatków zł wykonanie ,15 co stanowi 96,7% planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco: Rozdział dotyczy wydatków na utrzymanie administracji rządowej działającej w Urzędzie Miasta w wysokości zł. Kwota wydatków równa się kwocie dotacji otrzymywanej z Urzędu Wojewódzkiego. Środki te dotyczą czterech etatów kalkulacyjnych. Rzeczywiste wydatki na utrzymanie tej administracji za znacznie wyższe. Różnice pokrywa się z wydatków administracji samorządowej. Rozdział dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej. Plan zł wykonanie ,48 zł. Wydatki na diety radnych w 2007 roku wyniosły ,19 zł. Pozostałe wydatki ,29 zł. dotyczyły zakupu materiałów biurowych, części do komputerów oraz do drobnych zakupów na sesję Rady Miejskiej. Rozdział dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz bieżących wydatków związanych z realizacją zadań Gminy. Plan wydatków ,00 zł wykonanie ,69 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. W poszczególnych paragrafach wydatki przebiegały następująco: Lp. Treść PLAN 2007 r. Wykonanie 2007 r. 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 3 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 4 Składki na Fundusz Pracy , ,03 5 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 6 Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 7 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 8 Zakup energii , ,36 9 Zakup usług remontowych , ,00 10 Zakup usług zdrowotnych 3.000, ,00 11 Zakup usług pozostałych , ,94 12 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000, ,64 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,08 14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,93 15 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.000, ,72 16 Podróże służbowe krajowe , ,63 17 Podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 266,76

16 16 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 19 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000, ,00 20 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.500,00 926,00 21 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 22 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.500, ,11 23 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,04 24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 W wydatkach na wynagrodzeniach i pochodnych są pracownicy interwencyjni w ilości 24 osób przez okres 5,5 miesiąca. Wykonują oni wiele prac porządkowych na terenie gminy a w związku z tym w wydatkach znajdują się zakupy narzędzi, ubrań, materiałów itp. Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem czterech sołectw na terenie gminy a w szczególności zakup materiałów i usług związanych z ich siedzibą organizacją spotkań i uroczystości integrujących społeczność lokalną. Ogólna kwota wydatków wyniosła ,98 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy /751/ - plan zł wykonanie zł. Wydatki były przeznaczone na: a) aktualizację rejestrów wyborców zł b) wybory do Sejmu i Senatu zł 8. Obrona narodowa /752/ - wydatki zaplanowano w kwocie 500 zł które w całości zostały przeznaczone na zakup drobnego sprzętu. Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa. 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /754/ - plan wydatków zł wykonanie ,88zł. Kwoty wydatków były przeznaczone na: pomoc materialną dla jednostek terenowych policji (zakup kamizelek kuloodpornych, ksero, faksu oraz radiotelefonów

17 17 przenośnych) ,02 zł bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie /kwota dotacji/ sprawozdanie z działalności OSP w Piskorzowie zostało przekazane Burmistrzowi Miasta ,00 zł obronę cywilną /drobne zakupy/ 700,00 zł przeglądy i naprawy hydrantów na terenie Gminy Pieszyce na zalecenie Państwowej Straży Pożarnej ,14 zł 10. Dochody od osób prawnych i osób fizycznych /756/ - plan zł wykonanie ,51 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla inkasentów i sołtysów z tytułu prowizji od zebranych podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Dział ten obejmuje też wydatki w kwocie 4.755,76 zł jako koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego. 11. Obsługa długu publicznego /757/ - plan zł wykonanie ,83 zł. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych i w roku 2007 na realizację inwestycji. 12. Różne rozliczenia /758/ - plan zł wykonanie ,88 zł. Wydatki dotyczą współfinansowania utrzymania komunikacji miejskiej niebieskiej na terenie gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem. 13. Oświata i wychowanie /801/ - plan zł wykonanie ,10 zł co stanowi 97,4% planu. Wydatki bieżące w kwocie ,99 zł zostały przeznaczone na: TREŚĆ W tym Wykonanie Subwencja Środki Dotacje Na 2007r. oświatowa Gminy celowe Dział 801 Oświata i wychowanie , , , ,48 1.Szkoły podstawowe , , , ,00 2.Przedszkola Gminy , , ,56-3.Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek , ,00-4.Zespół Obsługi Szkół i , , ,12 -

18 18 Przedszkoli 5.Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli , , Pozostała Działalność , ,48 1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazana została subwencja oświatowa na 2007 r. w kwocie ,00 zł w 13 miesięcznych ratach, wyliczona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN- 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r. ( rok szklony 2006/2007 r.) oraz danych statystycznych GUS o liczbie uczniów w/ g stanu na początek roku szkolnego 2006/2007. Dodatkowe informacje o naliczeniu subwencji przekazane zostały w tzw. metryczce zawierającej dane kalkulacyjne dla określonej j.s.t oraz wykazie prowadzonych szkół. Dla szczegółowego naliczania j.s.t ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej na rok 2007 przyjęto iloczyn liczby uczniów przeliczeniowych i kwoty finansowego standardu podziału na jednego ucznia w kwocie ,5263 zł ( dla 602 uczniów). 2. Sfinansowane zostały w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związanych ze zwiększeniem o 5% kwoty bazowej, oraz dla pracowników administracji i obsługi o 3% ( do 2006r.). 3. Dodatkowe środki na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane w 2007 r. to: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej w kwocie zł. W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. przekazana dotacja zł i od września do grudnia 2007 r zł. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie zł. Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty nauki języka angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień- grudzień 2007r zł Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów w kwocie zł

19 19 Udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w 2007 r. na zajęcia pozalekcyjne w formie dotacji na program Pływaniedobrą szkołą dla ucznia ( Delfinek dla 270 uczniów) na sumę zł I programu Spotkania na szlaku - poznajemy historię i tradycje swojego kraju dla 110 uczniów zł. Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z/ s w Bielawie przekazało zł Do wyjazdu integracyjnego na Zielone Przedszkole w Przedszkolu Nr 2. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Dzierżoniowie dofinansowało- 580,96 zł. Na dofinansowanie imprezy Olimpiada Sportowa- Pieszyce 2007 r. dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z/ s w Bielawie przekazało ,65 zł ( Organizator SP1). 4. Na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych Gmina przekazała z zaplanowanych środków na 2007 r ,87 zł, na utrzymanie 2 przedszkoli publicznych ,56 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek wyniosła zł ( co najmniej 75% kwoty wydatków bieżących ustalonych na jednego ucznia przedszkola publicznego dla 66 dzieci z Pieszyc x 185 zł) i na utrzymanie ZOSiP ,12 zł. Ponieważ subwencja oświatowa wystarczyła tylko na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli ( etaty w/ g stanu na r.) na gminie spoczywał nie tylko obowiązek bieżącego utrzymania szkół, ale także sfinansowanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. 5. Od miesiąca września do grudnia 2007 r. działały świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych, sfinansowane z środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,34 zł. Zajęcia na świetlicy odbywały się w godzinach popołudniowych: zapewniały właściwą organizację czasu wolnego na odrabianie lekcji, zajęcia prof.- terapeutyczne, sportowe, plastyczne i komputerowe, a także zapewniały dożywianie.

20 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PIESZYCACH Ogółem Plan zł Wykonanie ,18 zł 95,75% Plan w zł Wykonanie ,17 zł 82,45% Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń Zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników (ekw. BHP)- 516,81 zł Fartuchy i ubrania robocze 294,36 zł Zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych- 800,00 zł Plan w zł Wykonanie- 779,00 zł 100% Stypendia dla uczniów Za odtwarzacz Mp4-159,00 zł jako nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (1 uczeń) i stypendia dla uczniów (6) za wyniki w nauce i w sporcie- 620,00 zł Plan w zł Wykonanie ,35 zł 98,38% Wynagrodzenia osobowe 1. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych- 13 osób/9,25 etatu 2. Zatrudnienie prac. adm. i obsługi- 4 osoby/3,50 etatu 3. Wypłacone zostały 2 Nagrody Jubileuszowe dla pracowników ,88 zł Od r. przeprowadzona została regulacja płacowa nauczycieli na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372) w wysokości 5%. Pracownicy obsługi otrzymali podwyżki wynagrodzeń na poziomie 3 % od r. Plan w zł Wykonanie ,58 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 21 Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,40 zł 96,89% Składki na ubezpieczenie społeczne Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,47 zł 91,07% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy opłacone przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,46 zł 86,17% Wynagrodzenia bezosobowe Umowa- zlecenia na obsługę BHP (miesięczny ryczałt P. Wróblewski)- 156,00 zł Umowa- zlecenie za montaż instalacji elektrycznej zasilającej komputery oraz demontaż i montaż nowej sieci elektrycznej (P. Matuszewski) ,00zł (darowizna z MEN nowej pracowni komputerowej) Umowa- zlecenie za usługę remontowo- budowlaną z P. Węgrzyniakiem ,00 zł (adaptacja i remont pomieszczeń na nową pracownię komputerową z MEN) Plan w zł Wykonanie ,63 zł 99,91% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Wyposażenie pracowni komputerowej w krzesła i biurka ,96 zł Zakup artykułów budowlanych na remont pracowni komputerowej materiałów sali konferencyjno- audiowizualnej (cement, zaprawy, pianka, świetlówki, łącznik, rury, puszki, przewody, farby, listwy, tynk pędzle, kołki, płyty, wiertarka, szlifierka) ,91 zł

22 22 Zakup paneli podłogowych i rolet do pracowni ,37 zł Zakup kosiarki i benzyny, kosy spalinowej i grzejnika olejowego ,88 zł Zakup artykułów biurowych i papierniczych ,07 zł Prenumeraty ,20 zł Zakup środków czystości i wyposażenie apteczki szkolnej ,88 zł Materiały diagnostyczne (testy kompetencji w kl. I-V)- 518,87 zł Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, biblioteki- 307,68 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (klasa integracyjna) ,80 zł Zakup krzeseł, biurek, stolików (gabinety i aula) ,81 zł Zestaw mebli do sekretariatu ,00 zł Zakup tablic magnetycznych, zestawu zamek, wieszaków, stolików dla klasy integracyjnej ,20 zł Plan w zł Wykonanie ,82 zł 92,79% Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i wyposażenia Pomoce dydaktyczne Plan w zł Wykonanie ,79 zł 81,21% Zakup energii Zakup energii ,11 zł Zakup wody- 859,21 zł Zakup gazu ,47 zł Plan w zł Wykonanie ,19 zł 99,20% Zakup usług remontowych Konserwacje i naprawa kserokopiarki- 723,89 zł Konserwacja i przegląd gaśnic- 140,30 zł Naprawa systemu alarmowego- 183,00 zł Naprawa sprzętu komputerowego (awaria dysku twardego)- 250,00 zł Za położenie wykładziny w klaso-pracowni ,000 zł Za wykonanie pomiarów i naprawę instalacji odgromowej- 854,00 zł Za przegląd kotłowni C.O (przed sezonem grzewczym)- 305,00 zł

23 23 Plan w zł Wykonanie- 188,10 zł 37,62% Zakup usług Zdrowotnych Za badania okresowe pracowników. Plan w zł Wykonanie ,98 zł 78,32% Zakup usług pozostałych Na koszt w tym paragrafie składają się: Usługi kominiarskie- 752,16 zł Wywóz nieczystości stałych ,06 zł Prowizje bankowe- 998,51 zł Odprowadzanie ścieków- 872,92 zł Monitorowanie obiektu ODRA ,00 zł Opłata książeczek RTV (abonament miesięczny)- 204,00 zł Usługi pieczątkarskie- 51,49 zł Usługi pocztowe (znaczki)- 36,50 zł Koszt pracownika ZNP (umowa ze Starostwem)- 496,34 zł Plan w zł Wykonanie ,13 zł 98,58% Zakup usług dostępu do sieci Internetu Korzystanie z Internetu I-XII 2007r- Plan w zł Wykonanie ,21 zł 90,73 % Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A za 2007 r. Plan w zł Wykonanie- 455,84 zł 30,39% Zakup usług

24 24 obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii Za kontrolę San- Epidu- 117,60 zł Za analizę bakteriologiczną wody(zlecenie PPJS)- 338,24 zł Plan w zł Wykonanie ,03 zł 75,37% Podróże służbowe krajowe Delegacje służbowe pracowników- szkolenia i kursy. Plan w zł Wykonanie ,13 zł 92,45% Różne opłaty i składki Znaczki skarbowe- 50,00 zł Polisy PZU (OC+ ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i odpow. cywilnej) ,00 zł Koszt pracownika ZNP Dzierżoniów (umowa ze Starostwem)- 201,13 zł Opłata w PZU (ubezpieczenie pracowni komputerowej) ,00 zł Plan w zł Wykonanie ,72 zł 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W planie znajduje się odpis na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć x110% kwoty bazowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej z ustawy budżetowej (1.885,59 zł, 1.885,59x 110%= zł) dla obsługi 804,60 zł na 1 etat oraz dla emerytów placówki (5% według faktycznych dochodów)- średnia Gminy na 2007r. 679,84 zł- na jednego nauczyciela emeryta. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 35,14% Szkolenia pracowników Szkolenie BHP Pracodawcy i Pracowników- 480,00 zł Szkolenie Nowelizacja prawa oświatowego - 120,00 zł Szkolenie Dysfunkcja wzroku w szkołach integracyjnych - 74,00 zł

25 25 Szkolenie dokumentacja Pracy Szkoły -320,00 zł Szkolenie Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - 250,00 zł Zjazd użytkowników macintosza (progr. komp.)- 40,00 zł Plan w zł Wykonanie- 450,32 zł 75,05% Zakup materiałów papierniczych Papier do drukarek i kserokopiarki Plan w zł Wykonanie ,86 zł 53,20% Zakup akcesoriów komputerowych Za program komputerowy Prawo Oświatowe - 607,68 zł Za klawiaturę i mysz- 60,51 zł Za tusz do drukarek- 927,67 zł ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP 2 Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie Organizacja skutecznego nadzoru pedagogicznego i opracowanie planu na 2006/ ,00 zł Szkolenie Rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w środowisku lokalnym - 180,00 zł Szkolenie pracowników w związku z przystąpieniem szkoły do projektu Pracownia dla szkół ,00 zł Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla p. B. Połczyńskiej Kształcenie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi w placówkach masowych. Szkoła nabyła z dniem r. status szkoły z oddziałami integracyjnymi 1.048,00 zł Szkolenie Dofinansowanie działań inwestycji w ramach funduszy Unii Europejskiej - 198,00 zł

26 26 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP2 Plan w zł Wykonanie ,20 zł 99,96% Zakup materiałów i wyposażenie Z dofinansowania z środków PFRON (umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu terapii pedagogicznej (Domek manipulacyjny- pomoc rehabilitacyjna) w kwocie ,20 zł ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PIESZYCACH Ogółem Plan zł Wykonanie ,12 zł 100% Plan w zł Wykonanie- 334,40 zł 99,82% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Za soczewki do okularów- 80,00 zł Herbata i mydło dla pracowników (ekw. BHP)- 254,40 zł Plan w zł Wykonanie- 636,00 zł 100% Stypendia dla uczniów Zakupione zostały dla uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2006/2007 (Odtwarzacze Mp4-4 szt.)

27 27 Plan w zł Wykonanie ,10 zł 100% Wynagrodzenia osobowe W jednostce budżetowej zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na etaty- 7 (w tym jeden kierowca). Waloryzacja wynagrodzeń od m- ca VI 2007 r. Wypłacona została 1 Nagroda Jubileuszowa ,00 zł Plan w zł Wykonanie ,94 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,16 zł 100% Składki na ubezpieczenie społeczne Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pracodawcę od wynagrodzeń w 4010 i Plan w zł Wykonanie ,16 zł 99,98% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 2007 r. w 4010 i 4040 Plan w zł Wykonanie ,65 zł 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe Koszty w tym paragrafie to: 1. Umowa zlecenie zawarta z Panią Alicją Szmigin od r. do r. na opiekuna dzieci podczas dowozu do placówek (miesięcznie 702,00 zł)

28 28 2. Umowy o dzieło na kwotę 420,00 zł za wykonanie figurek sowy z drewna (wręczane uczniom razem z nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego 2006/2007) 3. Umowa- zlecenie zawarta z Panią Barbarą Łukasik od do r. na opiekuna dzieci podczas dowozu do placówek (miesięcznie 650,00 zł) 4. Umowa- zlecenie za jednorazowe sprzątanie pomieszczeń biurowych ZOSiP- 190,00 zł Plan w zł Wykonanie ,59 zł 100% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Zakup art. biurowych i tonera do kserokopiarki ,78 zł Prenumeraty (Rzeczpospolita, Ubezpieczenia Społeczne, Dokumentacja Kadrowa, Karta Nauczyciela i Prawo Pracy) ,20 zł Dwa zestawy komputerowe (2 x 3.015,00) ,00 zł Zakup paliwa do autobusu szkolnego (olej napędowy) ,36 zł Wyposażenie autobusu w akumulator, lampy, lusterko i art. do bieżących napraw- 785,13 zł Środki czystości w ZOSiP- 233,12 zł Za wentylatory do pomieszczeń ZOSiP (3 szt.)- 357,00 zł Plan w zł Wykonanie ,68 zł 99,99% Zakup usług remontowych Zakup opon do autobusu szklonego (6szt.) ,00 zł Za konserwację i wymianę tonera (kserokopiarka)- 391,68 zł Plan w zł Wykonanie- 276,00 zł 100% Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników ZOSiP-u (w tym kierowcy 200,00 zł) Plan w zł Wykonanie ,21zł 100% Zakup usług pozostałych Na koszt w tym paragrafie składają się:

29 29 Opłaty bankowe (prowizje)- 795,81 zł Usługi firmy ODRA konwój śr. pieniężnych do banku- 439,20 zł Przegląd techniczny gaśnicy- 5,00 zł Opieka autorska Firmy Radix (w formie elektronicznej) ,90 zł Usługi pocztowe (zakup znaczków)- 729,85 zł Usługi informatyczne firma HESIO - 976,00 zł Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z Kamionek, Bratoszowa, Piskorzowa i Pieszyc (zgodnie z zawartym porozumieniem) do Dzierżoniowa ,00 zł (430,00 zł 10 m-cy x11 m-cy) Usługa prawna (radca prawny)- faktury miesięczne 366, ,00 zł Koszt dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego (do SP Nr 5 w Dz-owie) z Bratoszowa Chmielnicki (od I-VI 2007r.) ,74 zł Przeglądy rejestracyjne autobusu szkolnego-402,00 zł Za usługę pieczarkarska- 34,33 zł Koszt dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego z Pieszyc Jakuba Koniuch do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Miłoszowie (obowiązek szkolny) od r ,38 zł Plan w zł Wykonanie ,29 zł 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internetu Korzystanie z Internetu (poczta, SIO, Bank) za 2007 r. Plan w zł Wykonanie- 252,22 zł 99,69% Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej Komórka kierowcy Gimbusa (sieć Era)- usługa za 2007r. Plan w zł Wykonanie ,29 zł 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A za 2007 r. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

30 30 Wynajem pomieszczeń biurowych ZOSiP w Przedszkolu Nr 2 (362,00 x 12 m-cy) Plan w zł Wykonanie ,98 zł 100% Podróże służbowe krajowe Ryczałt miesięczny (umowa) + koszty przejazdów na szkolenia Plan w zł Wykonanie-1.882,00 zł 100% Różne opłaty i składki Roczne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PZU- 321,00 zł Znaczki skarbowe(zapytanie o niekaralności)- 250,00 zł Ubezpieczenie autobusu szkolnego (raty w PZU)-1.311,00 zł Plan w zł Wykonanie-6.571,00 zł 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W planie znajduje się odpis w kwocie- 804,60 zł na 1 etat Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. Podatek od środków transportu (Gimbus) za 2007r. (2 raty) Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Szkolenia pracowników Rachunkowość i finanse publiczne (W-ch)- 750,00 zł Za szkolenie Fundusze Unii dla Edukacji - 272,00 zł Za szkolenie Arkusze Organizacyjne - 205,00 zł Za szkolenie Gospodarka finansowa jednostek oświaty - 310,00 zł Za szkolenie Obliczanie wynagrodzeń - 290,00 zł Za szkolenie Zasady funkcjonowania archiwum zakładowego -350,00 zł Za szkolenie Zasady uprawnień doświadczeń z ubezpieczenia chorobowego - ZUS- 245,00 zł Za szkolenie zmiany ustawy o systemie oświaty - 205,00 zł

31 31 Plan w zł Wykonanie- 857,88 zł 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprz. druk. i ksero Papier ksero do drukarek i kserokopiarki Plan w zł Wykonanie ,57 zł 99,98% Zakup akcesoriów komputerowych Za program komputerowy Prawo Oświatowe - 607,68 zł Drukarka -209,00 zł Tokeny- 280,00 zł Oprogramowanie do komputera- 620,00 zł Za atrament i tusz do drukarek- 514,89 zł Rozdział Pozostała działalność -ZOSiP Plan w zł Wykonanie ,67 zł 99,42% Z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wypłacone zostały jednorazowe dofinansowania na wniosek pracodawców, a wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dla: P. Sobolewskiego i Przeorka Firma Sorex - za koszt kształcenia młodocianego pracownika z Domu Dziecka w Pieszycach (R.Ciepłuch) w kwocie 3.551,52 zł (14 m- cy x 253,68 zł) i G. Zielinskiego z domu dziecka w kwocie ,48 zł (11 m- cy x 253,68 zł) P.Chęcińskiej- Firma Gastronomiczno- Handlowa Alicja - za koszt kształcenia dwóch młodocianych pracowników z Domu Dziecka w Pieszycach (K. Adamski i U.Krawiec) w kwocie 7.610,40 zł i R. Jakubiak z Pieszyc ,96 zł P. Sochy i P. Rutkowskiego Sp.j.- Gedeon - za koszt kształcenia T.Rosińskiego z Rościszowa w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy) P. Z.Szostek- Cukiernia Markiza - za koszt kształcenia N. Hajdulis z Pieszyc w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy)

32 32 P.H Cydzik Firma Wielobranżowa Cydzik - za koszt kształcenia M.Kamińskiej z Pieszyc w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy) PRZEDSZKOLA - ZBIORCZE Ogółem Plan zł Wykonanie ,56 zł 98,60% Plan w zł Wykonanie ,29 zł 83,60% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 524,00 zł Zakup herbaty dla pracowników (ekw. BHP)- 163,72 zł Zakup fartuchów, ubrania roboczego, butów roboczych, obuwia zdrowotnego dla prac. obsługi- 845,57 zł Plan w zł Wykonanie ,27 zł 99,28% Wynagrodzenia osobowe Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych- 13 osób/10,10 etatu Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi- 12 osób/ 11,50 etatu 4 Nagrody Jubileuszowe ,30 zł 3 odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych ,36 zł Od r. przeprowadzona została waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego o 5% (rozporządzenie MEN z dnia r. Dz. U. Nr 56/2007) Podwyżką na poziomie 3,0% objęci zostali także pracownicy obsługi od r. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,79 zł 96,42% Składki na ubezpieczenie społeczne

33 33 Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,90 zł 95,76% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,88 zł 95,17% Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie (p. Lewandowski) za prace remontowe w łazience (przebicie stropów na II piętro, wykucie otworów, postawienie ścian działowych i ich obróbka)- P2-580,00 zł Umowy zlecenia zawarte na obsługę BHP w placówkach (156,00 zł miesięcznie w placówce) Umowa- zlecenie na zajęcia z logopedą- 422,07 zł (P1) Umowa- zlecenie na opiekę dzieci Zielone przedszkole - 240,00 zł (P2) Umowa- zlecenie na 359,00 zł (P. Drążczyk) za roboty elektryczne w kuchni (P2) Umowa- zlecenie na 1.932,00 zł (P. Kupczyk) za położenie paneli w korytarzu, malowanie i remont łazienki w żłobku, położenie gładzi tynkowych i malowanie Sali gr. 0 (P2) Plan w zł Wykonanie ,29zł 99,99% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Artykuły do remontu łazienki (II piętro) i modernizacji łazienki w żłobku oraz remontu korytarza (płyty, listwy, panele, farby, szyny, wykładzina- P2) ,21 zl Artykuły biurowe i benzyna do kosiarki (P2)- 179,96 zł Zakup karuzeli do ogrodu przedszkolnego (P1) ,00 zł Prenumerata (Monitor Prawny Dyrektora)- 298,91 zł Zakup rejestratora impulsów do nowego gazomierza C.O ,55 zł Za środki czystości (P1)- 528,99 zł Za stroje dla dzieci (P2)- 440,00 zł Za wykładzinę PCV, listwy, narożniki, uchwyty stalowe (Gabinet Dyrektora P1 )- 529,98 zł Za stół ze stali- 913,29 zł (P2) Za chodnik na schody-268,40 zł (P2)

34 34 Plan w zł Wykonanie ,15 zł 93,34% Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek Wydatek w tym paragrafie to zakup plansz edukacyjnych dla dzieci, pomocy dydaktycznych, zabawek i książek (P2) Plan w zł Wykonanie zł 99,99% Energia Energia ,92 zł Gaz ,76 zł Woda ,39 zł Plan w zł Wykonanie ,09zł 99,03% Zakup usług remontowych Montaż drzwi wejściowych do placówki zgodnie z protokołem oględzin pod względem określenia stanu technicznego drzwi ,10 zł (P1) Naprawa dachu budynku przedszkola po przejściu huraganu ,53 zł (P2) Obróbka płyt laminowanych do wykonania kabin w łazience (II piętro) 614,79 zł (P2) Regeneracja cartrige (kserokopiarka)- 199,00 zł (P1) Za wykonanie nowej instalacji elektrycznej w gabinecie Dyrektora (P1)-2.136,74 zł Wymiana 2 okien z montażem (P1) ,14 zł Za roboty dekarsko- blacharskie (wymiana dachówki i naprawa rynien w P1) ,39 zł Za przegląd kotła C.O (P2)- 183,00 zł Za naprawę pralki i radio- odtwarzacza- 153,00 zł Za roboty instalacyjne C.O (montaż rejestratora impulsów do gazomierza)- 512,40 zł (P2) Plan w zł Wykonanie ,60 zł 98,04% Zakup usług pozostałych Wykonanie z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie to:

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 38 I. DOCHODY BUDŻETOWE Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 10.804.514 zł Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: - Razem dochody własne 44,2 % 4.772.121 zł - Subwencje

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo