SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA 2007 r. Plan dochodów na 2007 rok wynosił: ,20 Wykonanie za 2007 rok wyniosło: ,10 Co stanowi 101,9 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco: 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 108,1% planu. Plan roczny ustala Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Środki z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów na konto gminy do 10 go każdego miesiąca. Wykonanie w latach ubiegłych przedstawiało się następująco: 2005 rok zł 2006 rok zł 2007 rok zł Od wielu lat widać znaczną tendencję wzrostu dochodów gminy z tego tytułu realizacja tych dochodów na poziomie 108,1% w 2007 roku była wynikiem wzrostu wynagrodzeń oraz spadku bezrobocia na terenie gminy. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 78,9%. Plan roczny wyniósł zł wykonanie ,34 zł. Powyższe dochody pobierają urzędy skarbowe i przekazują na konto gminy. Udziały w tym podatku nie mają istotnego znaczenia w dochodach gminy.

2 2 3. Podatek od nieruchomości: plan zł wykonanie ,25 zł co stanowi 94,8% planu. Rada Miejska od wielu lat podstawowe stawki podatku od nieruchomości pozostawia na tym samym poziomie i są one o około 20% niższe od maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. Skutki obniżania maksymalnych stawek podatku w 2007 roku wyniosły zł. Realizacja podatku przebiegała właściwie zgodnie z planem a niepełna realizacja podatku była wynikiem braku wpłaty podatku przez likwidatora przedsiębiorstwa w upadłości. Zaległości w podatku od osób prawnych na dzień roku wyniosła ,80 zł i są wyższe niż w roku ubiegłym o około zł. Podmiotom, które zalegają w opłacaniu podatku wysyłano upomnienia, wszczynano postępowania egzekucyjne, a gdy to nie przyniosło skutku, należności zabezpieczano na hipotece. Zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na r. wynoszą ,72 zł i są nieznacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Dotyczą one w szczególności osób, które prowadziły w latach ubiegłych działalność gospodarczą i zbankrutowały. Pozostały z tej działalności niewykorzystane nieruchomości i są to długi trudno ściągalne. Część osób nie płaci należnych podatków z uwagi na trudną sytuację finansową lub brak pracy. W roku 2007 Burmistrz Miasta umorzył podatek od nieruchomości na kwotę ,80 zł. Podatek był umarzany tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy zagrażało to egzekucji podatnika lub osoby fizycznej. W 2007 roku Burmistrz Miasta odroczył termin płatności dla służby zdrowia (szpitala) na kwotę ,30 zł z uwagi na prowadzone obecnie postępowanie restrukturyzacyjne. 4. Podatek rolny plan zł wykonanie ,13 zł co stanowi 104,5%. Rok 2007 był dobrym rokiem dla rolników. Szczególnie z tytułu znacznego wzrostu cen płodów rolnych. Rolnicy na swój wniosek mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie. Gmina wypłaciła z tego tytułu kwotę ,20 zł Powyższa forma pomocy dla rolników nie cieszyła się popularnością z uwagi na utrudnienie w zbieraniu dokumentów do wniosku o zwrot akcyzy zwrotnej w paliwie. Biorąc pod uwagę sytuację rolnictwa Rada Miejska obniżyła ceny 1 g żyta będącej podstawą naliczenia stawki podatku rolnego do wysokości

3 3 26,00 zł (stawka maksymalna 35,52) Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku wyniosły w 2007 roku zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ogółem ,67 zł i są nieznacznie niższe niż w roku ubiegłym. Podatek rolny w 2007 roku był realizowany zgodnie z planem. W roku 2007 Burmistrz Miasta umorzył podatek rolny na kwotę ogółem 1.083,80 zł. Umorzenie podatku otrzymały osoby w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podatnikom, który zalegają w opłacaniu podatku rolnego wysyłano upomnienie a zaległości wieloletnie były zabezpieczone hipoteką. 5. Podatek leśny - został zrealizowany w 100% głównym podatnikiem podatku leśnego jest Nadleśnictwo Świdnica. Wszystkie lasy na terenie gminy są lasami ochronnymi i dlatego z tego tytułu wpływy do budżetu są niższe. Wpłaty podatku w 2007 r. wyniosły ,90 zł. 6. Podatek od środków transportowych wykonanie wyniosło zł. i stanowi to 112,1% założeń planu. Dobra realizacja to wynik ściągnięcia części zaległości za lata ubiegłe. Zaległości w tym podatku wynoszą ,71 zł i są na poziomie z roku ubiegłego. Burmistrz Miasta umorzył podatek za 2007 rok w wysokości 3.229,07 zl. Dotyczy to osób, które używają samochodów ciężarowych do potrzeb własnych albo maja trudną sytuację finansową. W stosunku do osób uchylających się od płacenia podatku prowadzi się egzekucję komorniczą i wysyła upomnienia. 7. Podatek opłacony w formie karty podatkowej plan zł wykonanie ,31 zł co stanowi 95,7% planu. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy. 8. Podatek od spadków i darowizn plan zł wykonanie ,90zł co stanowi 219,4% planu. Podatek ten jest trudny do zaplanowania gdyż zależy od zaistniałych sytuacji w danym roku. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy.

4 4 9. Podatek od czynności cywilno prawnych plan zł wykonanie ,97 zł co stanowi 190,3% planu. Plan na 2007 rok przyjęto na poziomie wykonania z 2006 roku. Podatek trudny do zaplanowania gdyż zależy to od zdarzeń w danym roku. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy a uzyskane dochody przekazuje na konto gminy. 10. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonanie ,31 zł co stanowi 114,9% planu. Opłatę skarbową pobiera gmina w gotówce lub przelewem na konto, od osób za wydanie decyzji, zaświadczeń, opłaty od weksli itp. 11. Wpływy z opłaty targowej plan zł wykonanie zł. Opłatę pobiera Straż Miejska lub pracownicy urzędu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach. 12. Dochody z majątku gminy plan zł wykonanie ,31 zł co stanowi 110% planu. Na powyższe składają się następujące dochody: Plan Wykonanie opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,91 dochody z najmu i dzierżawy , ,92 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , ,61 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , ,87 Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży mienia przebiegała zgodnie z planem.

5 5 13. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości ,66 co stanowi 164,5% planu. Pozostałe dochody obejmują następujące pozycje: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 6.518,81 wpływy ze sprzedaży biletów na Wieżę Widokową ,00 wpływy ze sprzedaży biletów na basen 8.770,50 grzywny, mandaty 675,60 odsetki od podatków i opłat ,58 odsetki od lokat terminowych wolnych środków na koncie ,92 różne opłaty i składki (działalność gospodarcza, decyzje o warunkach zabudowy, udostępnienie danych, itd.) 1.634,23 5% wpływów za dowody osobiste oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ,32 wpływy za zajęcie pasa jezdni ,89 wpływy za usługi opiekuńcze z Ośrodka Pomocy Społecznej ,36 opłaty na wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,80 inne opłaty ,50 kary umowne z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji Przychodnia Miejska , Subwencja oświatowa plan zł wykonanie zł. Subwencja dla gmin jest ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdawczości poszczególnych Szkół Podstawowych. Ustalając koszt utrzymania 1 go ucznia, korygowane odpowiednimi współczynnikami określonymi w rozporządzeniu. Subwencja oświatowa jest przekazywana, co miesiąc na konto gminy w równych trzynastu ratach, w tym miesiącu lutym razy dwa. 15. Subwencja wyrównawcza plan zł wykonanie zł. Subwencję wylicza Ministerstwo Finansów i przekazuje na konto gminy, co miesiąc do 15 go każdego miesiąca w równych ratach. Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy w

6 6 których dochód podatkowy na 1 go mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 go mieszkańca kraju. 16. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej / 2010/. Plan ,20 zł wykonanie ,34 co stanowi 99,8% planu. Otrzymane dotacje celowe były przeznaczone na następujące zadania: dopłata do paliwa rolniczego /zwrot akcyzowy ,32 utrzymanie administracji rządowej ,00 zadania z zakresu obrony narodowej 500,00 zadania z zakresu obrony cywilnej 700,00 wypłaty świadczeń rodzinnych ,15 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 zasiłki i pomoc w naturze ,39 zasiłki dla powodzian 1.000,00 aktualizacja spisu wyborców 1.588,00 wybory do sejmu i senatu , Dotacja celowa na zadania własne gminy plan zł wykonanie ,17 zł co stanowi 99,3%planu. Dotacje były przekazywane na konto gminy i dotyczyły / 2030/: nauczanie języków w klasie I i II 5.848,00 przygotowanie zawodowe młodocianych ,67 zasiłki i pomoc w naturze Ośrodek Pomocy Społecznej ,26 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,50 dofinansowanie do wyżywienia ,00 stypendia dla uczniów, mundurki, podręczniki , Dotacje otrzymane na zadania inwentaryzacyjne własne gminy plan zł wykonanie zł co stanowi 79,9% planu. Dotacje były przeznaczone na następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika środki z WFOŚiGW ,00

7 7 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Centrum środki z WFOŚiGW ,00 Odbudowa murów oporowy,ch na potoku Srebrnik usuwanie klęsk żywiołowych - środki z budżetu państwa ,00 Odbudowa drogi dojazdowej do pól w Kamionkach z funduszu celowego tereny rolne 7.620,00 Odbudowa drogi dojazdowej Rościszów z funduszu celowego tereny rolne ,00 Odbudowa drogi w Lasocinie, środki z budżetu państwa ,00 Odbudowa murów oporowych przy ul. Świdnickiej, Nadbrzeżnej i Kopernika, środki z budżetu państwa ,00 Zwrot z środków za dokumentację, budowa ciągu pieszo rowerowego Pieszyce Dzierżoniów 2.690, Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł w wysokości ,51 zł otrzymane z Sudeckiego Centrum Onkologii jako zwrot poniesionych nakładów na kanalizację sanitarną. 20. Rekompensaty utraconych dochodów środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości zł jako refundacja utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach. PLAN WYDATKÓW NA 2007 rok wynosi ,003,20 WYKONANIE za 2007 rok wynosi ,59 Co stanowi 93,4% planu W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i Łowiectwo /010/ - plan ,20 zł wykonanie ,75 zł co stanowi 97,6% planu. Wydatki dotyczą Izb Rolniczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują 2% na swoje utrzymanie od ściągniętego w danym roku podatku rolnego w gminie (plan zł wykonanie 2.580,43 zł). Wydatki w wysokości

8 ,32zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym. Powyższa forma pomocy nie cieszyła się popularnością z uwagi na utrudnieniu w zbieraniu niezbędnej dokumentacji. Wydatki z tego zakresu pokrywa budżet państwa. Gmina na wypłaty wyżej wymienionych rekompensat otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 2% dokonanych wypłat. 2. Transport i łączność /600/ - zaplanowano wydatki w kwocie zł wykonanie wyniosło ,69 zł. Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie komunikacji miejskiej na trasie Piskorzów Bratoszów Pieszyce Dzierżoniów w wysokości ,62 zł. Rozdział Obejmuje wydatki gminy na współfinansowanie z Urzędem Wojewódzkim na zasadzie współfinansowania remontu chodnika przy ulicy Kościuszki na kwotę ,84 zł oraz współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: Obwodnica południowa obejście Piławy Dolnej projekt kwota zł Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 383 Pieszyce Dzierżoniów projekt ,45 zł. Rozdział dotyczy dofinansowania wydatków na remont drogi Pieszyce Piskorzów dla Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota ,46 zł. Rozdział dotyczy nakładów na drogi gminne a w szczególności: a) Zakup materiałów w kwocie 4.353,52 zł zakupu kruszywa na utwardzenie dróg szutrowych, krawężników i płyt betonowych do napraw we własnym zakresie, wymiana krat burzowych itp. b) Wydatki na remonty dróg wyniosły ,62 zł i dotyczyły: naprawy cząstkowe i remonty dróg ,20 zł wyrównywanie dróg szutrowych 6.954,00 zł remonty oznakowanie drogowego 3.734,21 zł remonty i naprawy wiat przystankowych ,21 zł c) Pozostałe usługi w kwocie ,09 zł obejmują wydatek na oznakowanie pionowe i poziome kwota ,74 czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych kwota

9 ,27 zł, uzupełnianie barierek ochronnych przy drodze i potoku pieszyckim 8.440,80 zł, wyrównywanie dróg gruntowych 3.538,00 zł oraz inne drobne naprawy. d) Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych wody opadowe na drogach do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.704,72 zł e) Wydatki inwestycyjne ( 6050) wyniosły ,37 zł i dotyczyły następujących zadań: budowa z modernizacją drogi do budynków w Lasocinie od 10 do 19. Powiększone wydatki z rozdziału środku budżetu państwa ,34 zł ( ,00 zł) budowa drogi gminnej do pól w Rościszowie ,32 zł budowa drogi gminnej do pól w Kamionkach ,71 zł f) wydatki inwestycyjne ( 6060) w kwocie 2.500zł dotyczy zakupu części działki gruntowej nr ew.281 o powierzchni 130 m²w Pieszycach 3. Turystyka /630/ - plan zł wykonanie ,96 zł. Rozdział obejmuje wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich oraz Organizacji Turystycznej w kwocie zł. Wydatki w kwocie zł dotyczą wytyczania tras na terenie gminy szlaku Eurovelo. Rozdział wydatki w kwocie 8.649,82 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie takich jak: (lunety 2 sztuki, worki na śmieci, flagi narodowe, materiały sanitarne, zakup kasy fiskalnej i materiałów eksploatacyjnych). Pozostałe wydatki w kwocie ,14 zł obejmują remont Wieży Widokowej wykonany przed otwarciem sezonu, druk plakatów na otwarcie sezonu oraz składki na ubezpieczenie. Wydatki w kwocie zł to VAT od sprzedaży biletów. 4. Gospodarka Mieszkaniowa /700/ - plan zł wykonanie zł. Rozdział obejmuje wydatki na VAT od sprzedaży nieruchomości w kwocie zł. Pozostałe wydatki w kwocie ,00 zł dotyczą remontów przeprowadzonych w zasobach komunalnych gminy i ZGM w Pieszycach rozliczył się z otrzymanych środków w 2007 roku.

10 10 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach swoje zadania statutowe wytyczone w planie finansowym na 2007 r. realizował poprzez pracowników zatrudnionych /zatrudnienie średnioroczne/: na czas określony 8 na czas nieokreślony 5 oraz w ramach umowy zlecenie i o dzieło jak również poprzez firmy wybrane z przetargów. ZGM zarządził: budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada 542 lokale o powierzchni użytkowej ,64m² 2. Budynkami gminnymi w 100% 51 budynkami, w których jest 271 lokali mieszkalnych o powierzchni m² 2 budynkami po byłym hotelu 46 mieszkań o powierzchni 1.032,73m² (zasiedlonych 18 lokali) 6 sztuk kontenerów 9 lokali o powierzchni 306,12m² (zasiedlonych) W roku 2007 Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychód ze sprzedaży usług ogółem w kwocie zł ,62 na które składają się: 1. Przychody z tytułu czynszu z lokali mieszkalnych zł ,01 2. Przychody z tytułu administrowania wspólnotami zł ,68 3. Przychody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, garaży i komórek gospodarczych zł ,52 4. Przychody z tytułu dzierżawy terenów, ogrodów zł ,93 5. Przychody z tytułu pożytku gminy we wspólnotach zł 847,46 6. Przychody z tytułu dostawy mediów zł ,93 /woda, ścieki, c.o.śmieci, gaz, liczniki itd./ 7. Przychody opodatkowane zł ,95

11 11 8. Pozostałe przychody operacyjne zł ,03 /spłaty zaległości czynszowych, na które utworzono odpis aktualizacyjny w ciężar kosztów, otrzymane odszkodowania/ 9. Otrzymana dotacja przedmiotowa zł ,00 /na dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkalnych gmin/ 10. Uzyskanie przychody z tytułu wypłaconych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu zł , Pokrycie kosztów amortyzacji zł , Inne zwiększenia zł ,19 w tym: otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie w czasie wichur dachy zł ,20 inne zwiększenia zł 996,99 /zobowiązania przedawnione zaliczone do przychodów drobne różnice groszowe z zaokrągleń podatki VAT/ Plan przychodów zrealizowano w 91% z uwagi na fakt dalszej sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz przyjęcie podwyżki czynszu od miesiąca IX 07r. w planie założono podwyżkę od miesiąca IV 07r. Istnieje znaczne zadłużenie z tytułu nie płacenia czynszu, co przedstawione jest w załączniku nr 3 i 4. Windykacja należności czynszowych wraz z dodatkami mieszkaniowymi wyniosła 73%. Wysokie odpisy aktualizacyjne na należności czynszowe świadczą o skierowanych do sądu i komornika sprawach w celu wyegzekwowania należnych kwot. Nie jednokrotnie są to sprawy przewlekające się w czasie a nieprzynoszące oczekiwanych efektów. (brak dochodów dłużnika, a tym samym brak ściągalności). Koszty związane z działalnością eksploatacyjną zamknęły się kwotą zł ,85 na którą składa się:

12 12 1. Koszty związane z eksploatacją budynków ogółem zł ,21 w tym: energia elektryczna na kl. schodowych zł ,90 usługi kominiarskie zł 3.756,50 ubezpieczenie budynków zł 6.792,00 koszty eksploatacji: zł ,81 /czyszczenie kanalizacji usuwanie awarii gaz-wod-kan, deratyzacja, szklenie okiem jak również udział w kosztach ekspl. części gminnych w budynkach ze wspólnotą 2. Koszty hotelu w tym poniesione na remont lokali mieszkalnych w małym budynku zł ,29 3. Koszty remontów w budynkach administracyjnych zł ,69 4. Koszty zarządu zł ,80 /całościowe utrzymanie administracji łącznie z dzierżawą pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych i utrzymaniem pracowników fizycznych/ 5. Koszty transportu zł ,37 w tym: opłaty za leasing operacyjny na samochód Lublin/ 6. Koszty dostawy mediów ogółem: zł ,48 /woda, śmieci, ścieki, c.o.gaz, liczniki/ 7. Koszty wywozu szamb i dostawy wody zł ,98 8. Koszty Osiedla, Powodzian zł 5.698,04 9. Pozostałe koszty zł ,65 /do rozliczenia ze Wspólnotami i Urzędem Miasta/

13 Usługi bankowe zł 6.628, Wydatek inwestycyjny z własnych środków zł 366,00 /dotyczy kontynuacji inwestycji z poprzednich lat-zakończonej w tym roku/ 12. Odpisy amortyzacyjne zł , Inne zmniejszenia, na które składają się: zł ,96 pozostałe koszty operacyjne z tytułu szkody pożarowej w mieszkaniu budynku Piskorzów 51 zł 493,92 umorzenie czynszów zł ,56 inne zmniejszenia /różnice groszowe/ zł 251,29 zapłacone odsetki zł 7,45 odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów zł ,81 /sprawy przekazane do sądu i komornika/ aktualizacja należności zł ,93 /w tym należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat naliczone a niezapłacone/ Kosztem pomniejszającym wynik finansowy jest zapłacony do Urzędu skarbowego podatek dochodowy od przychodów z tytułu: dzierżawy lokali użytkowych, garaży, ogrodów, komórek, terenów w kwocie zł ,00 Ogółem koszty zamknęły się kwotą zł ,85 Na dzień środki obrotowe netto zamknęły się wynikiem ujemnym i wyniosły zł ,99 zł Powiększenie ujemnego było skutkiem dokonania dalszych odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu zaległości czynszowych ( zaległości czynszowe skierowane do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty) wątpliwych do ściągnięcia zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości z dnia r. z późniejszymi zmianami.

14 14 Remonty wykonywane były systemem zleconym przez firmy wybrane w drodze przetargów, lecz gro robót wykonano w ramach umów o dzieło i zlecenie z uwagi na trudności w pozyskiwaniu firm budowlanych. Wykaz wykonanych prac zawiera załącznik na 2 dołączony do rozliczenia dotacji przedmiotowej. W ramach umów o dzieło wykonano: malowanie klatki schodowej zł 2.005,00 /Pl. Zamkowy 3; Kopernika 135/ remont lokali mieszkalnych zł 5.261,00 /Rościszów 73; Kościuszki 8; Kopernika 85;45; Zamkowa 25; Kościelna 2a; Kościuszki 12; Bratoszów 52/ Wykonanie elewacji budynku Kopernika 106a zł 6.638,00 Roboty stolarskie zł 5.889,00 /naprawa schodów i balustrad: Tkacka 6; Zamkowa 25; wykonanie i montaż: Kopernika 135; Kopernika 28; Mickiewicza 3/ Rozbiórka przybudówki zł 2.788,00 /zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków Kościuszki 6a/ zlecenie wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej budynek lokale mieszkalne Kościuszki 6a zł 1.770,00 W roku 2007 ZGM zajmował się realizacją wypłat dodatków mieszkaniowych. Wypłacono w roku dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę zł zł. W porównaniu do 2006r. jest to o 526 dodatków mniej o wartości zł zł. 5. Działalność usługowa /710/ - plan ,00 wykonanie ,09 zł. Rozdział obejmuje wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Potoczek Książnica oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Rozdział wydatki ,08 zł dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej, podziału działek, wyceny nieruchomości wykupu map itp.

15 15 6. Administracja publiczna /750/ - plan wydatków zł wykonanie ,15 co stanowi 96,7% planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco: Rozdział dotyczy wydatków na utrzymanie administracji rządowej działającej w Urzędzie Miasta w wysokości zł. Kwota wydatków równa się kwocie dotacji otrzymywanej z Urzędu Wojewódzkiego. Środki te dotyczą czterech etatów kalkulacyjnych. Rzeczywiste wydatki na utrzymanie tej administracji za znacznie wyższe. Różnice pokrywa się z wydatków administracji samorządowej. Rozdział dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej. Plan zł wykonanie ,48 zł. Wydatki na diety radnych w 2007 roku wyniosły ,19 zł. Pozostałe wydatki ,29 zł. dotyczyły zakupu materiałów biurowych, części do komputerów oraz do drobnych zakupów na sesję Rady Miejskiej. Rozdział dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz bieżących wydatków związanych z realizacją zadań Gminy. Plan wydatków ,00 zł wykonanie ,69 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. W poszczególnych paragrafach wydatki przebiegały następująco: Lp. Treść PLAN 2007 r. Wykonanie 2007 r. 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 3 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 4 Składki na Fundusz Pracy , ,03 5 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 6 Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 7 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 8 Zakup energii , ,36 9 Zakup usług remontowych , ,00 10 Zakup usług zdrowotnych 3.000, ,00 11 Zakup usług pozostałych , ,94 12 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000, ,64 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,08 14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,93 15 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.000, ,72 16 Podróże służbowe krajowe , ,63 17 Podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 266,76

16 16 18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 19 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000, ,00 20 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.500,00 926,00 21 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 22 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.500, ,11 23 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,04 24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 W wydatkach na wynagrodzeniach i pochodnych są pracownicy interwencyjni w ilości 24 osób przez okres 5,5 miesiąca. Wykonują oni wiele prac porządkowych na terenie gminy a w związku z tym w wydatkach znajdują się zakupy narzędzi, ubrań, materiałów itp. Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem czterech sołectw na terenie gminy a w szczególności zakup materiałów i usług związanych z ich siedzibą organizacją spotkań i uroczystości integrujących społeczność lokalną. Ogólna kwota wydatków wyniosła ,98 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy /751/ - plan zł wykonanie zł. Wydatki były przeznaczone na: a) aktualizację rejestrów wyborców zł b) wybory do Sejmu i Senatu zł 8. Obrona narodowa /752/ - wydatki zaplanowano w kwocie 500 zł które w całości zostały przeznaczone na zakup drobnego sprzętu. Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa. 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /754/ - plan wydatków zł wykonanie ,88zł. Kwoty wydatków były przeznaczone na: pomoc materialną dla jednostek terenowych policji (zakup kamizelek kuloodpornych, ksero, faksu oraz radiotelefonów

17 17 przenośnych) ,02 zł bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie /kwota dotacji/ sprawozdanie z działalności OSP w Piskorzowie zostało przekazane Burmistrzowi Miasta ,00 zł obronę cywilną /drobne zakupy/ 700,00 zł przeglądy i naprawy hydrantów na terenie Gminy Pieszyce na zalecenie Państwowej Straży Pożarnej ,14 zł 10. Dochody od osób prawnych i osób fizycznych /756/ - plan zł wykonanie ,51 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla inkasentów i sołtysów z tytułu prowizji od zebranych podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Dział ten obejmuje też wydatki w kwocie 4.755,76 zł jako koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego. 11. Obsługa długu publicznego /757/ - plan zł wykonanie ,83 zł. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych i w roku 2007 na realizację inwestycji. 12. Różne rozliczenia /758/ - plan zł wykonanie ,88 zł. Wydatki dotyczą współfinansowania utrzymania komunikacji miejskiej niebieskiej na terenie gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem. 13. Oświata i wychowanie /801/ - plan zł wykonanie ,10 zł co stanowi 97,4% planu. Wydatki bieżące w kwocie ,99 zł zostały przeznaczone na: TREŚĆ W tym Wykonanie Subwencja Środki Dotacje Na 2007r. oświatowa Gminy celowe Dział 801 Oświata i wychowanie , , , ,48 1.Szkoły podstawowe , , , ,00 2.Przedszkola Gminy , , ,56-3.Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek , ,00-4.Zespół Obsługi Szkół i , , ,12 -

18 18 Przedszkoli 5.Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli , , Pozostała Działalność , ,48 1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazana została subwencja oświatowa na 2007 r. w kwocie ,00 zł w 13 miesięcznych ratach, wyliczona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN- 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r. ( rok szklony 2006/2007 r.) oraz danych statystycznych GUS o liczbie uczniów w/ g stanu na początek roku szkolnego 2006/2007. Dodatkowe informacje o naliczeniu subwencji przekazane zostały w tzw. metryczce zawierającej dane kalkulacyjne dla określonej j.s.t oraz wykazie prowadzonych szkół. Dla szczegółowego naliczania j.s.t ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej na rok 2007 przyjęto iloczyn liczby uczniów przeliczeniowych i kwoty finansowego standardu podziału na jednego ucznia w kwocie ,5263 zł ( dla 602 uczniów). 2. Sfinansowane zostały w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związanych ze zwiększeniem o 5% kwoty bazowej, oraz dla pracowników administracji i obsługi o 3% ( do 2006r.). 3. Dodatkowe środki na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane w 2007 r. to: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie dotacji celowej w kwocie zł. W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. przekazana dotacja zł i od września do grudnia 2007 r zł. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie zł. Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty nauki języka angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień- grudzień 2007r zł Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów w kwocie zł

19 19 Udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w 2007 r. na zajęcia pozalekcyjne w formie dotacji na program Pływaniedobrą szkołą dla ucznia ( Delfinek dla 270 uczniów) na sumę zł I programu Spotkania na szlaku - poznajemy historię i tradycje swojego kraju dla 110 uczniów zł. Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2, Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z/ s w Bielawie przekazało zł Do wyjazdu integracyjnego na Zielone Przedszkole w Przedszkolu Nr 2. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Dzierżoniowie dofinansowało- 580,96 zł. Na dofinansowanie imprezy Olimpiada Sportowa- Pieszyce 2007 r. dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z/ s w Bielawie przekazało ,65 zł ( Organizator SP1). 4. Na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych Gmina przekazała z zaplanowanych środków na 2007 r ,87 zł, na utrzymanie 2 przedszkoli publicznych ,56 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek wyniosła zł ( co najmniej 75% kwoty wydatków bieżących ustalonych na jednego ucznia przedszkola publicznego dla 66 dzieci z Pieszyc x 185 zł) i na utrzymanie ZOSiP ,12 zł. Ponieważ subwencja oświatowa wystarczyła tylko na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli ( etaty w/ g stanu na r.) na gminie spoczywał nie tylko obowiązek bieżącego utrzymania szkół, ale także sfinansowanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. 5. Od miesiąca września do grudnia 2007 r. działały świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych, sfinansowane z środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ,34 zł. Zajęcia na świetlicy odbywały się w godzinach popołudniowych: zapewniały właściwą organizację czasu wolnego na odrabianie lekcji, zajęcia prof.- terapeutyczne, sportowe, plastyczne i komputerowe, a także zapewniały dożywianie.

20 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PIESZYCACH Ogółem Plan zł Wykonanie ,18 zł 95,75% Plan w zł Wykonanie ,17 zł 82,45% Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń Zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników (ekw. BHP)- 516,81 zł Fartuchy i ubrania robocze 294,36 zł Zapomogi zdrowotne dla pracowników pedagogicznych- 800,00 zł Plan w zł Wykonanie- 779,00 zł 100% Stypendia dla uczniów Za odtwarzacz Mp4-159,00 zł jako nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (1 uczeń) i stypendia dla uczniów (6) za wyniki w nauce i w sporcie- 620,00 zł Plan w zł Wykonanie ,35 zł 98,38% Wynagrodzenia osobowe 1. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych- 13 osób/9,25 etatu 2. Zatrudnienie prac. adm. i obsługi- 4 osoby/3,50 etatu 3. Wypłacone zostały 2 Nagrody Jubileuszowe dla pracowników ,88 zł Od r. przeprowadzona została regulacja płacowa nauczycieli na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372) w wysokości 5%. Pracownicy obsługi otrzymali podwyżki wynagrodzeń na poziomie 3 % od r. Plan w zł Wykonanie ,58 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 21 Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,40 zł 96,89% Składki na ubezpieczenie społeczne Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,47 zł 91,07% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy opłacone przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,46 zł 86,17% Wynagrodzenia bezosobowe Umowa- zlecenia na obsługę BHP (miesięczny ryczałt P. Wróblewski)- 156,00 zł Umowa- zlecenie za montaż instalacji elektrycznej zasilającej komputery oraz demontaż i montaż nowej sieci elektrycznej (P. Matuszewski) ,00zł (darowizna z MEN nowej pracowni komputerowej) Umowa- zlecenie za usługę remontowo- budowlaną z P. Węgrzyniakiem ,00 zł (adaptacja i remont pomieszczeń na nową pracownię komputerową z MEN) Plan w zł Wykonanie ,63 zł 99,91% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Wyposażenie pracowni komputerowej w krzesła i biurka ,96 zł Zakup artykułów budowlanych na remont pracowni komputerowej materiałów sali konferencyjno- audiowizualnej (cement, zaprawy, pianka, świetlówki, łącznik, rury, puszki, przewody, farby, listwy, tynk pędzle, kołki, płyty, wiertarka, szlifierka) ,91 zł

22 22 Zakup paneli podłogowych i rolet do pracowni ,37 zł Zakup kosiarki i benzyny, kosy spalinowej i grzejnika olejowego ,88 zł Zakup artykułów biurowych i papierniczych ,07 zł Prenumeraty ,20 zł Zakup środków czystości i wyposażenie apteczki szkolnej ,88 zł Materiały diagnostyczne (testy kompetencji w kl. I-V)- 518,87 zł Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, biblioteki- 307,68 zł Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (klasa integracyjna) ,80 zł Zakup krzeseł, biurek, stolików (gabinety i aula) ,81 zł Zestaw mebli do sekretariatu ,00 zł Zakup tablic magnetycznych, zestawu zamek, wieszaków, stolików dla klasy integracyjnej ,20 zł Plan w zł Wykonanie ,82 zł 92,79% Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i wyposażenia Pomoce dydaktyczne Plan w zł Wykonanie ,79 zł 81,21% Zakup energii Zakup energii ,11 zł Zakup wody- 859,21 zł Zakup gazu ,47 zł Plan w zł Wykonanie ,19 zł 99,20% Zakup usług remontowych Konserwacje i naprawa kserokopiarki- 723,89 zł Konserwacja i przegląd gaśnic- 140,30 zł Naprawa systemu alarmowego- 183,00 zł Naprawa sprzętu komputerowego (awaria dysku twardego)- 250,00 zł Za położenie wykładziny w klaso-pracowni ,000 zł Za wykonanie pomiarów i naprawę instalacji odgromowej- 854,00 zł Za przegląd kotłowni C.O (przed sezonem grzewczym)- 305,00 zł

23 23 Plan w zł Wykonanie- 188,10 zł 37,62% Zakup usług Zdrowotnych Za badania okresowe pracowników. Plan w zł Wykonanie ,98 zł 78,32% Zakup usług pozostałych Na koszt w tym paragrafie składają się: Usługi kominiarskie- 752,16 zł Wywóz nieczystości stałych ,06 zł Prowizje bankowe- 998,51 zł Odprowadzanie ścieków- 872,92 zł Monitorowanie obiektu ODRA ,00 zł Opłata książeczek RTV (abonament miesięczny)- 204,00 zł Usługi pieczątkarskie- 51,49 zł Usługi pocztowe (znaczki)- 36,50 zł Koszt pracownika ZNP (umowa ze Starostwem)- 496,34 zł Plan w zł Wykonanie ,13 zł 98,58% Zakup usług dostępu do sieci Internetu Korzystanie z Internetu I-XII 2007r- Plan w zł Wykonanie ,21 zł 90,73 % Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A za 2007 r. Plan w zł Wykonanie- 455,84 zł 30,39% Zakup usług

24 24 obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii Za kontrolę San- Epidu- 117,60 zł Za analizę bakteriologiczną wody(zlecenie PPJS)- 338,24 zł Plan w zł Wykonanie ,03 zł 75,37% Podróże służbowe krajowe Delegacje służbowe pracowników- szkolenia i kursy. Plan w zł Wykonanie ,13 zł 92,45% Różne opłaty i składki Znaczki skarbowe- 50,00 zł Polisy PZU (OC+ ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i odpow. cywilnej) ,00 zł Koszt pracownika ZNP Dzierżoniów (umowa ze Starostwem)- 201,13 zł Opłata w PZU (ubezpieczenie pracowni komputerowej) ,00 zł Plan w zł Wykonanie ,72 zł 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W planie znajduje się odpis na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć x110% kwoty bazowej dla pracowników państwowej sfery budżetowej z ustawy budżetowej (1.885,59 zł, 1.885,59x 110%= zł) dla obsługi 804,60 zł na 1 etat oraz dla emerytów placówki (5% według faktycznych dochodów)- średnia Gminy na 2007r. 679,84 zł- na jednego nauczyciela emeryta. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 35,14% Szkolenia pracowników Szkolenie BHP Pracodawcy i Pracowników- 480,00 zł Szkolenie Nowelizacja prawa oświatowego - 120,00 zł Szkolenie Dysfunkcja wzroku w szkołach integracyjnych - 74,00 zł

25 25 Szkolenie dokumentacja Pracy Szkoły -320,00 zł Szkolenie Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - 250,00 zł Zjazd użytkowników macintosza (progr. komp.)- 40,00 zł Plan w zł Wykonanie- 450,32 zł 75,05% Zakup materiałów papierniczych Papier do drukarek i kserokopiarki Plan w zł Wykonanie ,86 zł 53,20% Zakup akcesoriów komputerowych Za program komputerowy Prawo Oświatowe - 607,68 zł Za klawiaturę i mysz- 60,51 zł Za tusz do drukarek- 927,67 zł ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP 2 Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie Organizacja skutecznego nadzoru pedagogicznego i opracowanie planu na 2006/ ,00 zł Szkolenie Rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w środowisku lokalnym - 180,00 zł Szkolenie pracowników w związku z przystąpieniem szkoły do projektu Pracownia dla szkół ,00 zł Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla p. B. Połczyńskiej Kształcenie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi w placówkach masowych. Szkoła nabyła z dniem r. status szkoły z oddziałami integracyjnymi 1.048,00 zł Szkolenie Dofinansowanie działań inwestycji w ramach funduszy Unii Europejskiej - 198,00 zł

26 26 ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP2 Plan w zł Wykonanie ,20 zł 99,96% Zakup materiałów i wyposażenie Z dofinansowania z środków PFRON (umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu terapii pedagogicznej (Domek manipulacyjny- pomoc rehabilitacyjna) w kwocie ,20 zł ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PIESZYCACH Ogółem Plan zł Wykonanie ,12 zł 100% Plan w zł Wykonanie- 334,40 zł 99,82% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Za soczewki do okularów- 80,00 zł Herbata i mydło dla pracowników (ekw. BHP)- 254,40 zł Plan w zł Wykonanie- 636,00 zł 100% Stypendia dla uczniów Zakupione zostały dla uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2006/2007 (Odtwarzacze Mp4-4 szt.)

27 27 Plan w zł Wykonanie ,10 zł 100% Wynagrodzenia osobowe W jednostce budżetowej zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na etaty- 7 (w tym jeden kierowca). Waloryzacja wynagrodzeń od m- ca VI 2007 r. Wypłacona została 1 Nagroda Jubileuszowa ,00 zł Plan w zł Wykonanie ,94 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,16 zł 100% Składki na ubezpieczenie społeczne Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pracodawcę od wynagrodzeń w 4010 i Plan w zł Wykonanie ,16 zł 99,98% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 2007 r. w 4010 i 4040 Plan w zł Wykonanie ,65 zł 99,99% Wynagrodzenia bezosobowe Koszty w tym paragrafie to: 1. Umowa zlecenie zawarta z Panią Alicją Szmigin od r. do r. na opiekuna dzieci podczas dowozu do placówek (miesięcznie 702,00 zł)

28 28 2. Umowy o dzieło na kwotę 420,00 zł za wykonanie figurek sowy z drewna (wręczane uczniom razem z nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego 2006/2007) 3. Umowa- zlecenie zawarta z Panią Barbarą Łukasik od do r. na opiekuna dzieci podczas dowozu do placówek (miesięcznie 650,00 zł) 4. Umowa- zlecenie za jednorazowe sprzątanie pomieszczeń biurowych ZOSiP- 190,00 zł Plan w zł Wykonanie ,59 zł 100% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Zakup art. biurowych i tonera do kserokopiarki ,78 zł Prenumeraty (Rzeczpospolita, Ubezpieczenia Społeczne, Dokumentacja Kadrowa, Karta Nauczyciela i Prawo Pracy) ,20 zł Dwa zestawy komputerowe (2 x 3.015,00) ,00 zł Zakup paliwa do autobusu szkolnego (olej napędowy) ,36 zł Wyposażenie autobusu w akumulator, lampy, lusterko i art. do bieżących napraw- 785,13 zł Środki czystości w ZOSiP- 233,12 zł Za wentylatory do pomieszczeń ZOSiP (3 szt.)- 357,00 zł Plan w zł Wykonanie ,68 zł 99,99% Zakup usług remontowych Zakup opon do autobusu szklonego (6szt.) ,00 zł Za konserwację i wymianę tonera (kserokopiarka)- 391,68 zł Plan w zł Wykonanie- 276,00 zł 100% Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników ZOSiP-u (w tym kierowcy 200,00 zł) Plan w zł Wykonanie ,21zł 100% Zakup usług pozostałych Na koszt w tym paragrafie składają się:

29 29 Opłaty bankowe (prowizje)- 795,81 zł Usługi firmy ODRA konwój śr. pieniężnych do banku- 439,20 zł Przegląd techniczny gaśnicy- 5,00 zł Opieka autorska Firmy Radix (w formie elektronicznej) ,90 zł Usługi pocztowe (zakup znaczków)- 729,85 zł Usługi informatyczne firma HESIO - 976,00 zł Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z Kamionek, Bratoszowa, Piskorzowa i Pieszyc (zgodnie z zawartym porozumieniem) do Dzierżoniowa ,00 zł (430,00 zł 10 m-cy x11 m-cy) Usługa prawna (radca prawny)- faktury miesięczne 366, ,00 zł Koszt dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego (do SP Nr 5 w Dz-owie) z Bratoszowa Chmielnicki (od I-VI 2007r.) ,74 zł Przeglądy rejestracyjne autobusu szkolnego-402,00 zł Za usługę pieczarkarska- 34,33 zł Koszt dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego z Pieszyc Jakuba Koniuch do Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Miłoszowie (obowiązek szkolny) od r ,38 zł Plan w zł Wykonanie ,29 zł 99,95% Zakup usług dostępu do sieci Internetu Korzystanie z Internetu (poczta, SIO, Bank) za 2007 r. Plan w zł Wykonanie- 252,22 zł 99,69% Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej Komórka kierowcy Gimbusa (sieć Era)- usługa za 2007r. Plan w zł Wykonanie ,29 zł 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A za 2007 r. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

30 30 Wynajem pomieszczeń biurowych ZOSiP w Przedszkolu Nr 2 (362,00 x 12 m-cy) Plan w zł Wykonanie ,98 zł 100% Podróże służbowe krajowe Ryczałt miesięczny (umowa) + koszty przejazdów na szkolenia Plan w zł Wykonanie-1.882,00 zł 100% Różne opłaty i składki Roczne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PZU- 321,00 zł Znaczki skarbowe(zapytanie o niekaralności)- 250,00 zł Ubezpieczenie autobusu szkolnego (raty w PZU)-1.311,00 zł Plan w zł Wykonanie-6.571,00 zł 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W planie znajduje się odpis w kwocie- 804,60 zł na 1 etat Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. Podatek od środków transportu (Gimbus) za 2007r. (2 raty) Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Szkolenia pracowników Rachunkowość i finanse publiczne (W-ch)- 750,00 zł Za szkolenie Fundusze Unii dla Edukacji - 272,00 zł Za szkolenie Arkusze Organizacyjne - 205,00 zł Za szkolenie Gospodarka finansowa jednostek oświaty - 310,00 zł Za szkolenie Obliczanie wynagrodzeń - 290,00 zł Za szkolenie Zasady funkcjonowania archiwum zakładowego -350,00 zł Za szkolenie Zasady uprawnień doświadczeń z ubezpieczenia chorobowego - ZUS- 245,00 zł Za szkolenie zmiany ustawy o systemie oświaty - 205,00 zł

31 31 Plan w zł Wykonanie- 857,88 zł 99,99% Zakup materiałów papierniczych do sprz. druk. i ksero Papier ksero do drukarek i kserokopiarki Plan w zł Wykonanie ,57 zł 99,98% Zakup akcesoriów komputerowych Za program komputerowy Prawo Oświatowe - 607,68 zł Drukarka -209,00 zł Tokeny- 280,00 zł Oprogramowanie do komputera- 620,00 zł Za atrament i tusz do drukarek- 514,89 zł Rozdział Pozostała działalność -ZOSiP Plan w zł Wykonanie ,67 zł 99,42% Z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wypłacone zostały jednorazowe dofinansowania na wniosek pracodawców, a wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta dla: P. Sobolewskiego i Przeorka Firma Sorex - za koszt kształcenia młodocianego pracownika z Domu Dziecka w Pieszycach (R.Ciepłuch) w kwocie 3.551,52 zł (14 m- cy x 253,68 zł) i G. Zielinskiego z domu dziecka w kwocie ,48 zł (11 m- cy x 253,68 zł) P.Chęcińskiej- Firma Gastronomiczno- Handlowa Alicja - za koszt kształcenia dwóch młodocianych pracowników z Domu Dziecka w Pieszycach (K. Adamski i U.Krawiec) w kwocie 7.610,40 zł i R. Jakubiak z Pieszyc ,96 zł P. Sochy i P. Rutkowskiego Sp.j.- Gedeon - za koszt kształcenia T.Rosińskiego z Rościszowa w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy) P. Z.Szostek- Cukiernia Markiza - za koszt kształcenia N. Hajdulis z Pieszyc w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy)

32 32 P.H Cydzik Firma Wielobranżowa Cydzik - za koszt kształcenia M.Kamińskiej z Pieszyc w kwocie 8.080,77 zł (za 36 m-cy) PRZEDSZKOLA - ZBIORCZE Ogółem Plan zł Wykonanie ,56 zł 98,60% Plan w zł Wykonanie ,29 zł 83,60% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 524,00 zł Zakup herbaty dla pracowników (ekw. BHP)- 163,72 zł Zakup fartuchów, ubrania roboczego, butów roboczych, obuwia zdrowotnego dla prac. obsługi- 845,57 zł Plan w zł Wykonanie ,27 zł 99,28% Wynagrodzenia osobowe Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych- 13 osób/10,10 etatu Przeciętne zatrudnienie pracowników obsługi- 12 osób/ 11,50 etatu 4 Nagrody Jubileuszowe ,30 zł 3 odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych ,36 zł Od r. przeprowadzona została waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego o 5% (rozporządzenie MEN z dnia r. Dz. U. Nr 56/2007) Podwyżką na poziomie 3,0% objęci zostali także pracownicy obsługi od r. Plan w zł Wykonanie ,00 zł 100% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacone zostało Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. Plan w zł Wykonanie ,79 zł 96,42% Składki na ubezpieczenie społeczne

33 33 Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,90 zł 95,76% Składki na Fundusz Pracy Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy przez Pracodawcę. Plan w zł Wykonanie ,88 zł 95,17% Wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie (p. Lewandowski) za prace remontowe w łazience (przebicie stropów na II piętro, wykucie otworów, postawienie ścian działowych i ich obróbka)- P2-580,00 zł Umowy zlecenia zawarte na obsługę BHP w placówkach (156,00 zł miesięcznie w placówce) Umowa- zlecenie na zajęcia z logopedą- 422,07 zł (P1) Umowa- zlecenie na opiekę dzieci Zielone przedszkole - 240,00 zł (P2) Umowa- zlecenie na 359,00 zł (P. Drążczyk) za roboty elektryczne w kuchni (P2) Umowa- zlecenie na 1.932,00 zł (P. Kupczyk) za położenie paneli w korytarzu, malowanie i remont łazienki w żłobku, położenie gładzi tynkowych i malowanie Sali gr. 0 (P2) Plan w zł Wykonanie ,29zł 99,99% Zakup materiałów i wyposażenia Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to: Artykuły do remontu łazienki (II piętro) i modernizacji łazienki w żłobku oraz remontu korytarza (płyty, listwy, panele, farby, szyny, wykładzina- P2) ,21 zl Artykuły biurowe i benzyna do kosiarki (P2)- 179,96 zł Zakup karuzeli do ogrodu przedszkolnego (P1) ,00 zł Prenumerata (Monitor Prawny Dyrektora)- 298,91 zł Zakup rejestratora impulsów do nowego gazomierza C.O ,55 zł Za środki czystości (P1)- 528,99 zł Za stroje dla dzieci (P2)- 440,00 zł Za wykładzinę PCV, listwy, narożniki, uchwyty stalowe (Gabinet Dyrektora P1 )- 529,98 zł Za stół ze stali- 913,29 zł (P2) Za chodnik na schody-268,40 zł (P2)

34 34 Plan w zł Wykonanie ,15 zł 93,34% Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek Wydatek w tym paragrafie to zakup plansz edukacyjnych dla dzieci, pomocy dydaktycznych, zabawek i książek (P2) Plan w zł Wykonanie zł 99,99% Energia Energia ,92 zł Gaz ,76 zł Woda ,39 zł Plan w zł Wykonanie ,09zł 99,03% Zakup usług remontowych Montaż drzwi wejściowych do placówki zgodnie z protokołem oględzin pod względem określenia stanu technicznego drzwi ,10 zł (P1) Naprawa dachu budynku przedszkola po przejściu huraganu ,53 zł (P2) Obróbka płyt laminowanych do wykonania kabin w łazience (II piętro) 614,79 zł (P2) Regeneracja cartrige (kserokopiarka)- 199,00 zł (P1) Za wykonanie nowej instalacji elektrycznej w gabinecie Dyrektora (P1)-2.136,74 zł Wymiana 2 okien z montażem (P1) ,14 zł Za roboty dekarsko- blacharskie (wymiana dachówki i naprawa rynien w P1) ,39 zł Za przegląd kotła C.O (P2)- 183,00 zł Za naprawę pralki i radio- odtwarzacza- 153,00 zł Za roboty instalacyjne C.O (montaż rejestratora impulsów do gazomierza)- 512,40 zł (P2) Plan w zł Wykonanie ,60 zł 98,04% Zakup usług pozostałych Wykonanie z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie to:

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo