w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Do zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 10 Z dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, zwane dalej SWKO określają: załoŝenia konkursu ofert wymagania stawiane oferentom tryb składania ofert sposób przeprowadzenia konkursu tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami. 2. W celu prawidłowego przygotowania i złoŝenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi w SWKO. 3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach określonych przepisami 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), oraz przepisami art. 146 ust. 1, art ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Z 2008 r., nr 164, poz z zm.), 4. W sprawach nie uregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane w ust.3. DEFINICJE Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o : a. Oferencie to rozumie się przez to podmiot określony w art. 4. i 5 ustawy o działalności leczniczej z pominięciem grupowej praktyki lekarskiej (art.50 a ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2008r. nr 136 poz. 857 ze zm.), b. Udzielającym zamówienia rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, zwany dalej SP ZOZ; c. przedmiocie konkursu ofert rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych; świadczeniach zdrowotnych - rozumie się przez to świadczenia medyczne wykonywane przez lekarza specjalistę w zakresie usług świadczonych w: 1. poradni ortopedycznej 2. poradni dermatologicznej 3. poradni psychiatrycznej 4. poradni neurologicznej 5. usług w zakresie ratownictwa med. (lekarze, ratownicy med. kierowca-ratow.) 6. dyŝurów w oddziałach szpitalnych oraz zabiegów specjalistycznych 7. poradni ginekologicznej 8. poradni chirurgii naczyniowej 9. poradnia chorób płuc i gruźlicy 10. pracowni diagnostyki obrazowej (lekarze, technicy rtg ) 11. poradni kardiologicznej i badań - echo serca 12. poradni chirurgicznej 13. poradni okulistycznej 14. poradni urologicznej 15. poradni psychologicznej 1

2 16. poradni laryngologicznej 17. poradni diabetologicznej 18. pracowni USG 19. konsultacji w zakresie urologii i neurologii 20. usług pielęgniarskich i połoŝniczych 21. usług pielęgniarskich i połoŝniczych w zakresie nocnej i świątecznej opieki pielęgn. 22. usługi lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią na terenie szpitala w Szamotułach 23. wykonywanie sekcji zwłok wykonywane w godzinach funkcjonowania Poradni lub Oddziału SP ZOZ. d. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO, wraz z koniecznymi dokumentami, e. umowie rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2A, 2B i 2C do SWKO. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest publikowany na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 3. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły, ul. Sukiennicza 13 z dopiskiem Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ( nazwa specjalności, nazwa oddziału, poradni, pracowni, w zespołach ratownictwa med. i innych usługach med.). 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w SWKO i Regulaminie przeprowadzania postępowania i pracy komisji konkursowej w zakresie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne innym podmiotom leczniczym lub osobom posiadającym fachowe kwalifikacje. 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny. 6. O odwołaniu konkursu Udzielający zamówienia zawiadamia oferentów na piśmie. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, na formularzu ofertowym, udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO. 4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszystkie załączniki naleŝy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6. Ofertę oraz kaŝdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upowaŝniona na podstawie oryginalnego pełnomocnictwa. 7. Oferent moŝe wycofać złoŝoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert. 8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ( tu nazwa specjalności) w Oddziale (tu nazwa oddziału) lub w Poradni (tu nazwa Poradni) lub w Pracowni ( tu nazwa Pracowni) w Zespole Ratownictwa Medycznego. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA 1. W celu uznania, Ŝe oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty. 2. Dokumenty oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem. 2

3 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłoŝonych dokumentów Udzielający zamówienia moŝe zaŝądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w definicjach specjalności lekarskich, pielęgniarskich, ratownika medycznego, technika rtg w SP ZOZ w godzinach jego funkcjonowania 2. Z umowami zawartymi przez szpital, na podstawie których udzielane są świadczenia zdrowotne, oferent moŝe się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia r. do dnia r. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę składa się w siedzibie SP ZOZ w sekretariacie lub drogą pocztową w terminie do dnia r. 2. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Kierownik SSP tel , TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. KOMISJA KONKURSOWA 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową. 2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzania konkursów ofert na świadczenia zdrowotne. 3. Członek komisji, a takŝe przedstawiciel samorządu zawodowego podlega wyłączeniu z udziału w komisji w przypadku, gdy oferentem jest: 1) jego małŝonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej, 4. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej nowego członka komisji powołuje Udzielający zamówienia. 5. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka komisji konkursowej o ile komisja konkursowa liczyć będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej trzy osoby. 6. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli wyłączenie członka komisji konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcję. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi dnia r. o godz. 10,00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Salce Konferencyjnej. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej: a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, b) w części niejawnej ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu, odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, wzywa oferentów do usunięcia braków formalnych, przeprowadza indywidualne negocjacje, wybiera najkorzystniejszą ofertę. 3. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa Regulamin przeprowadzania postępowania i pracy komisji konkursowej w zakresie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne innym podmiotom leczniczym lub osobom posiadającym fachowe kwalifikacje. 3

4 KRYTERIA OCENY OFERT Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: - ceną za udzielanie świadczeń - kwalifikacjami (stopień specjalizacji) - ciągłość udzielanych świadczeń ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 2. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. Przed rozstrzygnięciem konkursu oferent moŝe złoŝyć do komisji konkursowej protest, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarŝanej czynności. Komisja rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. 2. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu umieszcza się na tablicy. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 4. Oferent, moŝe złoŝyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania. 6. W przypadku uwzględnienia odwołania postępowanie konkursowe zostaje uniewaŝnione. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia. Szamotuły, dnia r. ZATWIERDZAM inŝ. Michał Kudłaszyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 4

5 Załącznik nr 2 Do zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 10 Z dnia REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na świadczenia zdrowotne 1 Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu ofert złoŝonych w związku z zamówieniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych Komisję Konkursową powołuje Dyrektor SP ZOZ odrębnym zarządzeniem, w składzie co najmniej 5 osobowym, ze wskazaniem członka Komisji pełniącego funkcję Przewodniczącego i Sekretarza 2. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w komisji, gdy oferentem jest: 1) jego małŝonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej, 4) osoba, której małŝonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności słuŝbowej. 3. W przypadku uzyskania przez Oferenta równej ilości głosów o wyborze oferty decyduje głos Przewodniczącego 4. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, za wyjątkiem czynności wymienionych w 3 pkt W toku prac Komisja Konkursowa uwzględnia szczegółowe warunki konkursu wprowadzone zarządzeniem Dyrektora w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym. 3 Z chwilą rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem poszczególnych konkursów na określony zakres świadczeń zdrowotnych, objętych zamówieniem wymienionym w 1 Regulaminu, Komisja dokonuje kolejno następujących czynności: 1. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia Konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert. 2. Otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spełniają one warunki formalne wymagane przez Udzielającego zamówienia w SWKO. 3. W uzasadnionych przypadkach wzywa oferentów do uzupełnienia oferty. 4. Odrzuca oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie. 5. Ogłasza oferentom ustalenia wynikające z czynności wymienionych w pkt. 3 i Przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów. 7. Wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje Ŝadnej z ofert. 8. Zawiadamia niezwłocznie Oferentów o wyniku postępowania konkursowego. 9. Rozpatruje skargi składane przez oferentów w toku postępowania konkursowego. 10. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba Ŝe z treści protestu wynika, Ŝe jest on oczywiście bezzasadny. 11. Komisja rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złoŝenia. 12. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Komisja niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej pozostałych oferentów. 13. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarŝoną czynność. 4 5

6 Z przebiegu przeprowadzonego konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 1. oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamówienia oraz określenie miejsca i czasu konkursu, 2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej, 3. liczbę zgłoszonych ofert, 4. wskazanie ofert odpowiadających warunkom udziału w danym Konkursie, 5. wskazanie ofert uznanych przez Komisję za najkorzystniejsze. 5 Podpisany przez członków Komisji Konkursowej protokół z przeprowadzonego konkursu ofert Przewodniczący Komisji przedkłada Dyrektorowi SP ZOZ celem jego zatwierdzenia 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), oraz przepisami art. 146 ust. 1, art ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Z 2008 r., nr 164, poz ze zm.), 6

7 Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych FORMULARZ OFERTOWY 1. Dane Oferenta Pełna nazwa Oferenta, adres: Kod pocztowy Miejscowość... PESEL... NIP...REGON... Status prawny Oferenta: indywidualna praktyka lekarska; * indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;* indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska;* indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.* Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (organ dokonujący wpisu) Nr prawa wykonywania zawodu... Nr rejestru indywidualnej / specjalistycznej praktyki lekarskiej (OIL,WIL) Posiadana specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania ), kwalifikacje, uprawnienia Uwaga w przypadku gdy Oferent jest w trakcie specjalizacji podać dziedzinę oraz termin jej rozpoczęcia 2. Zakres świadczeń Zgłaszam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie... w... SPZOZ w Szamotułach., w ramach umowy kontraktowej. 3. Oferta cenowa Za realizację powyŝszych czynności oczekuję naleŝności w wysokości : 7

8 ... zł (brutto)za godzinę świadczenia usługi Termin świadczenia usług Oferuję zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne od dnia... do dnia Dodatkowe warunki* Oferowane świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu naleŝącego do mnie sprzętu i aparatury medycznej w postaci: a)... b)... c) Oświadczenie Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami konkursu ofert, wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeŝeń. Szamotuły, dnia.... podpis oferenta *- niepotrzebne skreślić ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 1) wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich 2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej 3) nadanie numeru REGON 4) nadanie numeru NIP 5) dyplom lekarza, pielęgniarki, ratownika med., tech. rtg 6) prawo wykonywania zawodu 7) dyplomy specjalizacji lub ksero karty specjalizacji jeśli oferent jest w trakcie specjalizacji 8) polisa obowiązkowego ubezpieczeniowa oc 9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 8

9 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH (umowa zlecenie) Załącznik nr 2A do szczegółowych warunków udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych Zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13, Szamotuły, Wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , reprezentowanym przez: Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą a Przyjmującym Zlecenie, Panią/Panem. zam. w. Regon NIP zwanym dalej Zleceniobiorcą następującej treści: Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na: świadczeniu usług medycznych, diagnostycznych (pielęgniarka, ratownik med., technik rtg, kierowcaratownik med.) 2. Usługi świadczone będą od.. do Do obowiązku Zleceniobiorcy naleŝy świadczenie usług medycznych(diagnostycznych), o których mowa w 1 nin. umowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 z poddaniem się merytorycznej i organizacyjnej kontroli Dyrektora Zakładu i w uzasadnionych przypadkach zobowiązuje się wykonywać czynności zgodnie z jego poleceniami. 2. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi medyczne w oparciu o sprzęt, aparaturę, środki medyczne i inne Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do : - dołoŝenia naleŝytej staranności przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy o świadczenie usług medycznych - prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów wg. zasad obowiązujących u Świadczeniodawcy - przestrzegania przepisów BHP i ppoŝ. obowiązujących na terenie Zleceniodawcy - dbałości o uŝytkowany sprzęt i aparaturę, 3. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy: - samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie przedmiotu zlecenia zgodnie z kwalifikacjami Zleceniobiorcy Za wykonanie czynności określonych w 1 Zleceniobiorca otrzyma zapłatę.. za 1 godzinę pracy 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o ubezpieczenie Wynagrodzenie płatne będzie w 15 dni od daty wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę przelewem na konto Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca składa rachunek w administracji Zleceniodawcy w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 9

10 6. Strony ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu zadań. Strony przewidują moŝliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 8. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 10

11 Załącznik nr 2B do szczegółowych warunków udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych Zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Sukiennicza 13, Szamotuły, Wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , reprezentowanym przez: Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą a wpisanym do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich pod numerem. prowadzonego przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu, do systemu ewidencji statystycznej podmiotów gospodarki narodowej REGON pod nr oraz do systemu ewidencji podatkowej pod nr NIP, reprezentowaną przez.. będącego lekarzem medycyny, posiadającym prawo wykonywania zawodu nr oraz tytuł specjalisty w zakresie. zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, o treści następującej Udzielający zamówienia zamawia, a Przyjmujący zamówienie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie obejmującym wykonywanie u pacjentów wskazanych przez Udzielającego zamówienie. 2. Miejscem wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy będzie.w Szamotułach. 3. Przyjmujący zamówienie nie pobiera opłat od pacjentów za udzielane świadczenia zdrowotne. 4. Świadczenia wykonywane będą w terminach wyznaczonych przez Udzielającego zamówienie, z uwzględnieniem moŝliwości czasowych zgłaszanych przez Przyjmującego zamówienie. 5. Liczba świadczeń do wykonania zostaje określona przez Udzielającego zamówienie Strony ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń. 2. Całkowitą odpowiedzialność za szkody medyczne wynikłe z: a. Braku odpowiedniego sprzętu i aparatury medycznej, zapewniających bezpieczne świadczenie usług i postępowanie zgodne z obowiązującą wiedzą medyczną, b. Niesprawności sprzętu i aparatury medycznej, c. Braku odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa dla sprzętu i aparatury medycznej, d. Braku leków, e. Braku środków medycznych, f. Braku wiedzy i umiejętności personelu średniego, a podlegającego w czasie świadczenia usług Przyjmującemu zlecenie, g. Nie zrealizowania, nienaleŝytego lub niestarannego wykonania zleceń wydanych personelowi średniemu przez Przyjmującego zamówienie, ponosi Udzielający zamówienie. 3. Od skutków zdarzeń losowych mogących powstać przy wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie na swój koszt ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283 z 2004r., poz.2825) i przedłoŝy Udzielającemu zamówienia odpis polisy, a takŝe zobowiązuje się do aktualizowania tego ubezpieczenia w miarę czasu trwania niniejszej umowy. 4.Zaniechanie, przez Przyjmującego zamówienie, wykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 3 niniejszego, daje Udzielającemu zamówienie prawo do rozwiązania niniejszej 11

12 umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wymienionych w 10 pkt. 1 podpunkt a ) niniejszej umowy. W takim przypadku Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, jeŝeli następstwem nie ubezpieczenia się przez Przyjmującego zamówienie lub teŝ nie przedłoŝenia odpisu stosownej polisy będzie szkoda poniesiona przez osoby trzecie lub przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie prowadzi dla Udzielającego zamówienie dokładną i systematyczną dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a takŝe inną niezbędną dokumentację wynikającą z organizacji SPZOZ. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi dla Udzielającego zamówienie informację o zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy. 3. Zaniechanie, przez Przyjmującego zamówienie, prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 niniejszego, daje Udzielającemu zamówienie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wymienionych w 10 pkt. 1 podpunkt a ) niniejszej umowy. JeŜeli w następstwie zaniechania powyŝszego obowiązku Udzielający zamówienie poniósł szkodę, Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Przyjmującego zamówienie odszkodowania Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, według kryterium najwyŝszej staranności i sumienności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i doświadczeniem zawodowym, według zasad sztuki i etyki lekarskiej. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na teren Szpitala w kaŝdym uzasadnionym przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zaopatrywanych przez siebie pacjentów lub w przypadku zaistnienia innych komplikacji utrudniających proces leczenia. 3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iŝ w chwili obecnej nie toczy się przeciw niemu Ŝadne postępowanie sądowe, ani postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej związane z wykonywaniem zawodu lekarza. 4. O ewentualnej utracie uprawnień bądź wszczęciu postępowania w sprawach wymienionych w ust. 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zgadza się na poddawanie się w miarę potrzeby kontrolom przeprowadzonym przez Udzielającego zamówienia lub upowaŝnione przez Udzielającego zamówienia osoby w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień niniejszej umowy. 2. Poza kontrolami, o których mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do poddawania się kontrolom uprawnionych do tego organów, po okazaniu przez te organy waŝnych zleceń kontroli oraz legitymacji słuŝbowych osób kontrolujących, zgodnych z obowiązującymi ustawami. 3. Wnioski pokontrolne winny być realizowane niezwłocznie przez Przyjmującego zamówienie, jeśli wynikają z kontroli, o których mowa w ust. 1, a przez Przyjmującego zamówienie w porozumieniu z Udzielającym zamówienia, jeśli wynikają z kontroli, o których mowa w ust Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: 1. Udostępnienia pomieszczeń socjalnych na czas wykonywania świadczeń. 2. Zapewnienia personelu pomocniczego, niezbędnego sprzętu medycznego, aparatury medycznej, środków medycznych oraz leków zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami medycznymi Udzielający zamówienie zapewnia, Ŝe personel medyczny. a takŝe wszystkie inne osoby przez niego zatrudnione w zakresie objętym niniejszą umową będą stosowały się do wskazań, próśb i poleceń Przyjmującego zamówienie oraz 12

13 udzielać będą mu wszelkiego wsparcia i pomocy zgodnie ze swoimi zakresami czynności i obowiązków. 2. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do wydawania zaleceń dotyczących pielęgnacji operowanych pacjentów Tytułem wynagrodzenia za czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzymywać będzie od Udzielającego zamówienia:... Kwota ta wyczerpuje całość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie Przyjmującemu zamówienie po złoŝeniu rachunku w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, wraz z zestawieniem wykonanych świadczeń zawierającym dane pacjenta i oznaczenie procedury, potwierdzonym przez Kierownika 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 15 dni po otrzymaniu przez Udzielającego zamówienia rachunku wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust.2, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie. 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia polecenia przelewu przez bank Udzielającego zamówienia. 5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie odprowadza naleŝność z tytułu podatków oraz innych zobowiązań publicznoprawnych związanych z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony, od dnia. r. do dnia Strony przewidują dopuszczalność przedłuŝenia niniejszej umowy oraz moŝliwość renegocjacji jej warunków. 10. Umowa moŝe być rozwiązana w następujących sytuacjach: 1. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: a) istotnego naruszenia warunków niniejszej umowy, w szczególności nie zastosowania się do wyraźnego nakazu lub zakazu zawartego w jej treści, b) stwierdzenia w trakcie kontroli wykonywania umowy przez Udzielającego zamówienie lub Przyjmującego zamówienie faktu nie wypełnienia jej warunków bądź teŝ wadliwego jej wykonywania przez Przyjmującego zamówienie umówionych świadczeń zdrowotnych, c) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do jej realizacji, d) podejmowania działań sprzecznych z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności zaś z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami ). 2. za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku braku moŝliwości jej kontynuowania z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, (równieŝ brak środków na realizację zadań ze strony udzielającego zamówienia), 3. za porozumieniem stron w kaŝdym przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskiwanych w związku z wykonywaniem umowy. 2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia, według zasad określonych w kodeksie cywilnym. 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13

14 13. Postanowienia dodatkowe:... /wypełnić w miarę potrzeb/ Zmiany i uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Ewentualne inne oświadczenia dotyczące niniejszej umowy, składane sobie wzajemnie przez jej strony wymagają formy pisemnej. 15. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla Udzielającego zamówienia, o ile przedtem we własnym zakresie sporów tych nie rozwiązały na drodze polubownej. 16. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach na prawach oryginału po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron i po odczytaniu podpisano. Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowią: Ustawa z dnia r.o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) Kodeks cywilny, Ustawa z dnia r. o zawodzie lekarza (t.j. Dz.U. 226 z 2005r. poz.1943 ze zm.) Przepisy wykonawcze do w/wym ustaw. Kodeks Etyki Lekarskiej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283 z 2004r., poz.2825) Inne przepisy obowiązujące w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia 14

15 Załącznik nr 2C do szczegółowych warunków udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie,,opieka świąteczna Zawarta została pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Sukiennicza 13, Szamotuły, Wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , reprezentowanym przez: Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą a wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem., nr identyfikacji podatkowej. zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: Na podstawie udzielonego upowaŝnienia, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu zawartego pomiędzy Zleceniodawcą a NFZ WOW w Poznaniu. Udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od , w niedziele i święta całodobowo dla zachowania ciągłości leczenia. 2. W ramach czynności określonych w ust. 1 Zleceniobiorca uprawniony jest do wykonywania czynności, do których posiada przygotowanie zawodowe, potwierdzone dyplomem pielęgniarskim. 3. Zakres świadczeń zdrowotnych, do udzielania których zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca obejmuje czynności wchodzące w zakres kompetencji Pielęgniarki Środowiskowej przedstawiony przez NFZ w rodzaju: - świadczenie wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy samodzielnie, z dołoŝeniem naleŝytej staranności i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 2. Zleceniobiorca nie moŝe powierzyć wykonania pracy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania zlecenia. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w harmonogramie czasowym uzgodnionym w porozumieniu ze Zleceniodawcą. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli NFZ WOW w Poznaniu w zakresie obowiązującej umowy Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy kwotę brutto ustaloną stawką kapitacyjną w wysokości. za kaŝdego pacjenta objętego opieką na wskazanym terenie) w zakresie świadczeń wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, płatną do dnia 15 następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie rachunku wystawionego w oparciu o miesięczne sprawozdanie składane do NFZ dotyczące liczby mieszkańców na obszarze objętym opieką, Umowę niniejszą strony zawierają na okres od dnia.. 2. KaŜda ze stron moŝe niniejszą umowę rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 15

16 3. Zleceniodawca moŝe niniejszą umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli Zleceniobiorca narusza jej postanowienia. 5. Ewentualne zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, jak równieŝ oświadczenia składane pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. W sprawach w umowie nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału. Przy wykonywaniu niniejszej umowy zastosowanie mają w szczególności przepisy: Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), Inne przepisy obowiązujące w zakładach opieki zdrowotnej Zleceniobiorca Zleceniodawca 16

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

U M O W A «Pracownik - nr akt»

U M O W A «Pracownik - nr akt» U M O W A «Pracownik - nr akt» Zawarta w dniu. r. w Świdnicy w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia.. r. pomiędzy: a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 58-100 Świdnica

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo