UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2012 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012 zawarta w dniu roku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (SKT 64 STO), ul. Stradomska 10, Kraków, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. a Panem/Panią.. zamieszkałą przy.. zwanym dalej Wykonawcą. W ramach realizacji Projektu Poznaj świat, to nie takie trudne!, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, strony zawierają umowę następującej treści: 1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego przeprowadzić zajęcia*: 1 - wykorzystujące przede wszystkim techniki obserwacyjno-badawcze i pracę grupową o charakterze matematyczno-przyrodniczym - rozwijające szczególne zdolności uczniów uzdolnionych - rozwijające zdolności matematyczne uczniów. - reedukacyjne - dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym w czytaniu i pisaniu mając na uwadze także występujące zagrożenie ryzykiem dysleksji. - dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (opisane w rozporządzeniu jako zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) - socjoterapeutyczne ukierunkowane na rozwijanie wśród dzieci umiejętności społecznych przydatnych w relacji z innymi, współpracy w zespole, umiejętności uczenia się oraz organizacji czasu wolnego. - rozwijające umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i kreatywność połączone z elementami zajęć teatralnych oraz plastycznych - rozwijających zdolności uczniów uzdolnionych artystycznie - plastyczne połączone z zajęciami stymulującymi rozwój uczniów - rozwijające szczególne uzdolnionych uczniów *niepotrzebne skreślić Strona 1

2 2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w ilości. godzin w.. grupie/ach uczniów w terminach i miejscu wyznaczonym przez Koordynatora Projektu. 3. Szczegółowy zakres czynności przewidzianych do realizacji w ramach Zlecenia szczegółowo określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy będący integralną jej częścią. Wykonawca zlecenia wykona przewidziane prace w terminie od do roku Wykonawca zobowiązuje się w chwili zawarcia niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu*: - gotowego programu prowadzenia zajęć z doświadczeń i obserwacji o charakterze matematycznoprzyrodniczym, który został sprawdzony w praktyce. Tym samym Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dowód na wdrożenie programu zajęć w formie referencji bądź oświadczenia wskazującego miejsce wdrożenia oraz okres w jakim był wdrażany. - oświadczenia bądź certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć rozwijających zdolności uczniów z matematyki z zastosowaniem platform e- learningowych. - oświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego jego 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej nauczyciela oraz posiadania stopnia awansu zawodowego przynajmniej na poziomie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - oświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego jego 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej nauczyciela oraz posiadanie stopnia awansu zawodowego na poziomie nauczyciela dyplomowanego. - oświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego jego 20 letni staż pracy w placówkach pedagogicznych różnego typu, z doświadczeniem wykładowym oraz dokument potwierdzający posiadany tytuł zawodowy psychologa - oświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego uzyskany stopnień awansu zawodowego na poziomie nauczyciela dyplomowanego oraz dokument potwierdzający ukończony kurs z technik teatralnych. - oświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie w pracy z dziećmi w kraju i zagranicą oraz kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie myślenia przestrzennego i twórczości plastycznej. *niepotrzebne skreślić 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy terminowo z należytą starannością, określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, tak aby efekt finalny pokrywał się z oczekiwaniami Zamawiającego. 4. Wykonawca, w przypadku realizacji zadań projektowych w innym projekcie realizowanym w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w chwili zawierania niniejszej umowy dziennika zajęć celem zbadania czy Wykonawca będzie w stanie efektywnie realizować zadania wynikające z niniejszej umowy. Dziennik zajęć winien określać rodzaj wykonanych zadań w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach zostały one zrealizowane. 5. Wykonawca, który zawiera z Zamawiającym drugą lub kolejną umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu zobowiązuje się prowadzić ewidencję godzin pracy dziennik zajęć o którym mowa w ust. 3, dotyczącą wszystkich zadań w ramach projektu, przy czym warunek ten nie dotyczy umów o dzieło. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dziennik zajęć z chwilą rozliczenia niniejszej umowy. Strona 2

3 6. Wykonawca zawierający niniejszą umowę z Zamawiającym oświadcza, iż w przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 4 i 5 obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów w ramach niniejszego projektu nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań związanych z działaniami na rzecz projektu. 4 Za wykonanie pracy określonej w par. 1 ustala się wynagrodzenie brutto w kwocie:. złotych (słownie:., 00/100). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i wypłacone zostanie ze środków przeznaczonych na realizację Projektu Poznaj świat, to nie takie trudne!. 1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy, po potrąceniu należnych składek i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na rachunku, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez Wykonawcę rachunku z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz ust Zamawiający dopuszcza możliwość uregulowania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 w innych terminach niż określone w ust. 2 pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego i ustaleniu z Wykonawcą wysokości wynagrodzenia widniejącego na rachunku. 3. Zamawiający ma prawo wydłużyć okres płatności określony w ust. 2 do chwili wpłynięcia na wyodrębniony rachunek bankowy Projektu zaliczki środków europejskich z Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a Wykonawca zobowiązuje się do niewnoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu karnych odsetek. 4. Wykonawca wraz z rachunkiem o którym mowa w ust. 2 przedkłada obowiązkowo Zamawiającemu rozliczenie przedmiotowej umowy cywilno-prawnej w formie protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności wraz z liczbą godzin, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących zlecenia, które mogą zaszkodzić istocie niniejszej umowy. 2. Wszelkie materiały i dane otrzymane przez Wykonawcę w ramach i w związku z niniejszą umową mają charakter poufny. Wykonawca zobowiązuje się do ich wykorzystania tylko dla celów wynikających z niniejszej umowy i nie może ich rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których Wykonawca - prowadzący zajęcia będzie korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 4. Wykonawca zobowiązuje się używać sprzętu i pomocy dydaktycznych jedynie w celach określonych niniejszą umową, przy zachowaniu należytej staranności. 5. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów objętych zajęciami edukacyjnymi. 6. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność i dbałość o interesy Zamawiającego. 7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę niniejszego paragrafu, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę. Zamawiającemu przysługuje prawo do: a) kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników na zajęciach; 6 Strona 3

4 b) wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania; 7 W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie nie później niż 7 dni od daty odstąpienia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, do rozliczenia się z przekazanych mu, w związku z wykonywaniem Umowy materiałów Zamawiającego, włączając w to także ich kopie i odpisy. 8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dane zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy będący integralną jej częścią. Odpowiedzialność wobec osób trzecich w związku z wykonaniem zlecenia ponosi Wykonawca Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego w związku z realizacją Projektu Poznaj świat, to nie takie trudne!. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy Wykonawca Zamawiający Strona 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZLECENIA nr P/UZ-./2012 Zakres obowiązków nauczyciela: 1. Świadczenie usługi edukacyjnej zgodnie z harmonogramem określonym przez Koordynatora Projektu; 2. Uzgadnianie z Koordynatorem Projektu wszelkich zmian harmonogramu wynikających z zaistnienia ważnych powodów, 3. Realizacja zajęć w wymiarze godzin przewidzianym dla rodzaju zajęć i dla danej grupy uczniów, zgodnie z założeniami projektu; 4. Udzielanie wszelkich wyjaśnień pedagogowi szkolnemu oraz wychowawcom odpowiedzialnym za pomiar efektów realizacji kształcenia, w tym również wyjaśnień w formie sprawozdań okresowych uzależnionych od terminów rozliczeniowych wskazanych w umowie o dofinansowanie. 5. Dbanie o porządkowanie materiałów powstających w ramach Projektu, w tym również gromadzenia wytworów prac uczestników projektu. 6. Systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć tj. dziennika zajęć. 7. Zapewnienie przepływu informacji do koordynatora projektu; 8. Wykonywanie dokumentacji zajęć; 9. Działanie w oparciu o wewnętrzne procedury; 10. Współpraca z innymi osobami zatrudnionymi w ramach Projektu oraz Zamawiającym. Strona 5

6 1. Dane osobowe ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY ZLECENIA nr P/UZ-./2012 Nazwisko: Imiona: Imię ojca: Imię matki: Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Nazwisko rodowe: Obywatelstwo: PESEL: NIP: Seria i numer Dowodu Osobistego / Paszportu (niewłaściwe skreślić): Nr karty stałego pobytu (dotyczy obcokrajowców): 2. Adres zamieszkania Województwo: Powiat: Gmina: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 3. Adres do korespondencji (wypełnić tylko gdy inny niż podany w pkt.2) Województwo: Powiat: Gmina: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 4. Urząd skarbowy właściwy do przekazania rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT Nazwa i adres: 5. Oświadczenie dla celów powszechnego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego 5.1 Właściwy oddział NFZ: 5.2 Jestem emerytem (niewłaściwe skreślić) TAK NIE 5.3. Jestem rencistą (niewłaściwe skreślić) TAK NIE 5.3 Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (niewłaściwe skreślić) TAK NIE Jeśli zaznaczono TAK, określić orzeczony stopień niepełnosprawności 6. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego 6.1 Dotyczy / Nie dotyczy (niewłaściwe przekreślić, jeśli dotyczy, wypełnić poniżej dopisując tak przy właściwym stwierdzeniu) Oświadczam, że jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu: Stosunku pracy Członkostwa w spółdzielni produkcyjnej lub kółek rolniczych Stosunku służby w WP, Policji, UOP, SG, PSW, SW, SC Wykonywania umowy zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy/zamawiającego Prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własne nazwisko Wykonywania pracy nakładczej Z tytułu Równocześnie oświadczam, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z określonego przeze mnie tytułu w przeliczeniu na okres miesiąca jest (niewłaściwe przekreślić): NIŻSZA RÓWNA WYŻSZA od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Strona 6

7 6.2 Dotyczy / Nie dotyczy (niewłaściwe przekreślić, jeśli dotyczy, wypełnić poniżej) Oświadczam, że jestem studentem/uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyłem/am 26 lat. 6.3 Dotyczy / Nie dotyczy (niewłaściwe przekreślić, jeśli dotyczy, wypełnić poniżej) Oświadczam, że nie jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z żadnego tytułu. 7. Oświadczenie dla Powiatowego Urzędu Pracy Oświadczam, że pozostaję /nie pozostaję (niewłaściwe przekreślić) w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświadczenie dla celów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego/chorobowego Wnoszę / Nie wnoszę (niewłaściwe przekreślić) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym / chorobowym. 9. Oświadczenie dla celów wypłaty wynagrodzenia Ja niżej podpisany oświadczam, że na podstawie art Kodeksu Pracy, wyrażam zgodę na dokonywanie wypłaty mojego wynagrodzenia za pośrednictwem mojego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego nr: prowadzonego w banku: 10. Oświadczenie końcowe Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.... (data i podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZLECENIA nr P/UZ-./2012 PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Strona 7

8 Imię i Nazwisko wykonawcy Numer umowy Rodzaj czynności Prowadzenie zajęć w ramach Projektu Wykonanie archiwizacji zajęć Spotkania z Koordynatorem Projektu Inne.. RAZEM Liczba godzin.... Data i podpis Zamawiającego Data i podpis Wykonawcy Strona 8

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax..

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. REGON NIP. e-mail:..... Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA-ZLECENIE NA USŁUGI OPIEKUNA PODCZAS WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ ORGANIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWIERZYNIE W RAMACH PROJEKTU PN. RÓWNAJ W GÓRĘ NUMER Zawarta w dniu.. w Zielonej Górze, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013

UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013 UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013 Zawarta, w dniu... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 25 NIP: 896-000-53-54; REGON: 000001867,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA klas IIII w Gminie Bartoszyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bartoszyce, 2013.01.14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OAII.271.1.2013 Nazwa zadania: Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo