PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r. J. Kołodziejski Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej powitał władze Gminy oraz mieszkańców. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin zaplanowano na godz W II terminie uczestniczy w zebraniu 20 osób. J. Kołodziejski przedstawił porządek obrad zebrania. Ad. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2012 roku przedstawiono w formie multimedialnej (zaprezentowano zdjęcia z prowadzonych dla dzieci zajęć w świetlicy w 2012 r.). Ad. 2. T. Substyk omówiła tematy związane z: Budżetem Gminy na 2013 roku: - dochody kształtują się w wysokości ponad 97 mln zł, wydatki natomiast w wysokości ok. 87 mln zł. Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na budowę tunelu w wysokości 21 mln zł. Mamy szanse otrzymać je, po złożeniu wraz z innymi beneficjentami Studium Wykonalności, co pozwoli na wydzielenie naszej Gminy od pozostałych beneficjentów pod względem finansowym. Umożliwi to samodzielne podpisanie przez Gminę umowy na dofinansowanie. Aktualnie Gmina zaciąga kredyty i finansuje budowę tunelu ze środków własnych budżetu Gminy. Przewidywany termin zakończenia budowy tunelu koniec sierpnia br. W 2013 r. Gmina ogłosi kolejny przetarg na wykonanie II etapu związanego m.in. z budową Punktu Obsługi Pasażera, przebudową peronów, zadaszeniem ich i wyjściem z tunelu na tzw. peron wyspowy.

2 Dzięki pomocy m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Min. Rozwoju Regionalnego udało się otrzymać zgodę od Komisarza Unijnego w Brukseli na sprzedaż gruntów z I etapu Parku Przemysłowego, mimo tego, że projekt Phare 2001 nie został jeszcze zakończony w Polsce. Ponadto rozpoczęto budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej, oraz budowę sieci szerokopasmowej, która pozwoli spiąć ze sobą wszystkie jednostki podległe urzędowi i ułatwi przepływ informacji drogą elektroniczną, uruchomić e urząd, wcześniej należy w budynku Urzędu rozprowadzić sieć LAN. Przystępujemy do rekultywacji terenów po byłej nasycalni teren zostanie poddany działaniu specjalnie wyhodowanej do tego celu bakterii oczyszczanie technologią bioremediacji. Ziemia z tego terenu nie będzie wywieziona, a oczyszczana na miejscu, odbędzie się tzw. pranie gruntu. Ponadto założone zostaną piezometry, monitorujące jakość gleby. Jesteśmy po otwarciu ofert, w najbliższym czasie wybrany zostanie Wykonawca tej inwestycji. Dodała ponadto, że Starostwo unieważniło przetarg na wybór Wykonawcy drogi do Solec Kujawski Chrośna (wraz z budową ścieżki rowerowej) do Nowej Wsi Wielkiej z uwagi na wysokie kwoty jakie wyszły z przetargu. Niebawem ogłoszony zostanie kolejny przetarg i powinni przystąpić do realizacji. Ponadto zmodernizowane zostały dwie świetlice tj. w Makowiskach i w Chrośnie, wyposażono je także w sprzęt komputerowy. Bezpieczeństwem: W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną liczbę sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami, sprzedającymi alkohol. Jeśli nie dostosują się do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi to grozi im odebranie koncesji. Dodała, że w stosunku do 2 właścicieli sklepów wszczęte zostało postępowanie o zabranie koncesji na alkohol. Z ankiet uzyskanych od młodzieży szkół soleckich wynika, że oprócz alkoholu młodzież boryka się z problemem związanym z zażywaniem narkotyków oraz paleniem papierosów. Po narkotyki i alkohol sięgają już dzieci w wieku 14 lat. Pani B. Białkowska omówiła tematy związane z: Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawsk na lata (+):

3 Gmina przystępuje do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata (+). Zadania, które zostaną ujęte w w/w dokumencie będą miały szanse otrzymać dofinansowanie z zew. źródeł finansowych. Gmina przygotowuje propozycje zadań do Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski Do 15 kwietnia br. należało zgłaszać kandydatury osób, chętnych do pracy w Zespole opracowujących nową Strategię. Do końca maja br. mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać propozycje i informacje do nowej strategii, także dzieci będą miały szansę wyrysować swoje pomysły do Strategii. Następnie odbywać się będą czynne warsztaty w miesiącu czerwcu i lipcu br. (12 warsztatów). Natomiast w październiku br. planowane jest poddanie projektu Strategii pod konsultacje społeczne, dostępny będzie również na stronie internetowej. Jeśli mieszkańcy nie wniosą uwag, dokument zostanie poddany pod głosowanie Radzie Miejskiej. Przekształceniem MGPZ: Z 1 lipca 2013 r. Gmina planuje przekształcenie Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z.o.o ze 100 % udziałem Gminy. Reorganizacja przychodni, również kadrowa ma wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług. Dyrektor, pracownicy przychodni, rada społeczna oraz rada miejska pozytywnie zaakceptowała propozycję przekształcenia. Wcześniej Przychodnia wykazywała wynik finansowy, ujemny, na który wpływ miała amortyzacja zakupionego sprzętu oraz opieka ambulatoryjna. Stąd decyzja o jej przekształceniu, co pozwoli elastyczniej zarządzać finansami przychodni. Dodała, że fundacja Zdrowie dla Ciebie, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi związane z bezpłatną, całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską również dla naszych mieszkańców z przetargu ogłoszonego na koniec roku 2013 dostała do dyspozycji tylko jeden punkt na ul. Ogrody w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2013 roku fundacja "Zdrowie dla Ciebie, a ściślej mówiąc jej punkty przy ul. Królowej Jadwigi i Witkiewicza, nie mają już umowy z NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Dlatego też, że fundacja odwołała się od decyzji NFZ. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy, jeśli odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, wówczas wrócimy do rozmowy o ewentualnej możliwości utworzenia punktu pomocy ambulatoryjnej w naszym mieście.

4 Ustawą śmieciową : Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Do 15 marca br. każdy mieszkaniec miał obowiązek złożyć deklarację śmieciową, za mieszkańców bloków wypełnili je i złożyli Zarządcy Wspólnot. Do 1 lipca br. Gmina w drodze przetargu ma obowiązek wyboru firmy, która będzie świadczyć usługi związane z wywozem odpadów. Zachęciła do segregacji odpadów, gdyż w przeciwnych wypadku niesegregujący będą podwójnie obciążeni opłatami za wywóz. Przygotowywane zostaną ulotki informacyjne na temat nowych zasad i metod gospodarowania odpadami, ponadto zamieściliśmy informacje w Soleckich Wiadomościach z Ratusza oraz na soleckiej stronie internetowej BIP. Póki co pozostawiono bez zmian stawkę 9,50 zł od osoby na miesiąc, jednak nie wiemy czy stawka ta nie ulegnie zmianie po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka ta będzie wynosić 19 zł. Zachęciła do segregowania odpadów, bo firma, która wygra przetarg na wywóz odpadów będzie rzetelnie sprawdzać czy śmieci są należycie segregowane. Nowelizacja ustawy ma na celu wyeliminowanie dzikich wysypisk w lasach. Mieszkańcom nie będzie się opłacało ich wywozić, ponieważ każdy zostanie objęty jednym, wspólnym podatkiem śmieciowym. W domkach jednorodzinnych nadal do segregacji odpadów obowiązywać będą worki, natomiast na odpady komunalne pojemniki, które właściciel nieruchomości powinien zakupić, bądź też wypożyczyć (stawka ta wynosi 0,50 zł od osoby na miesiąc). Jedną, wspólną opłatą śmieciową objęci ostali wszyscy mieszkańcy, zarówno garażowicze, działkowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dodała, że odpady metalowe można bezpośrednio oddawać do ZGK Sp. z.o.o. Przypomniała, że odpady w postaci gruzu można również oddać, ale za odpłatnością. Zwróciła także, że jeśli mieszkaniec miał wcześniej podpisaną umowę na wywóz odpadów z inną firmą niż ZGK to należy taką umowę wypowiedzieć, natomiast w przypadku ZGK nie ma potrzeby wypowiadania umów, ponieważ prezes podjął decyzję, że od 1 lipca umowy na wywóz śmieci po prostu przestaną obowiązywać, a zakład nie będzie naliczał opłat i wystawiał faktur. Należy zwrócić uwagę na zapisy umowy dot. okresu wypowiedzenia umowy, gdyż niektóre mają 3 miesięczny, a inne 1 miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

5 Nowa firma swoje usługi świadczyć będzie od 1 lipca 2013 r. W. Krause większość mieszkańców wsi Chrośna nauczona jest w jaki sposób segregować odpady. Natomiast śmieci w lasach przywożone są przez przyjezdnych oraz zostawiane np. przez grzybiarzy. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że obecnie odpady są odbierane od nich zbyt rzadko, bo raz w miesiącu. B. Białkowska zwrócimy na to uwagę. Ponadto mieszkańcy zwrócili uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi prowadzącej ze Solca Kujawskiego do Chrośny oraz na szybko jeżdżące samochody drogą przez Chrośnę niebezpiecznie zwłaszcza dla dzieci bawiących się przy drodze. B. Dolińska Sołtys Soł. Chrośna poinformowała mieszkańców, że rozmawiała z Panem Romanem Meger - Dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych, który zapewnił nie niebawem rozpocznie się budowa nowej nawierzchni drogi powiatowej do Chrośny wraz z budową ścieżki rowerowej we wsi Chrośna. B. Białkowska Gmina wyraziła swoją opinię na temat potrzeby ograniczenia tonażu samochodów jeżdżących przez wieś Chrośna. Ograniczenie tonażu nie dotyczyłoby tylko pojazdów docelowych do posesji. R. Piątek Komendant Komisariatu Policji poinformował, że wystosuje pismo do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Bydgoszczy z prośbą o częstsze kontrole prędkości we wsi Chrośna. S. Olejniczak dodała, że nie tylko przejezdni, ale także mieszkańcy wsi jeżdżą z nadmierną prędkością. Także z dużą prędkością jeżdżą samochody z drewnem i po drewno (najprawdopodobniej tonaż tych samochodów jest często przekraczany). Policja powinna prowadzić częstsze kontrole tych pojazdów, gdyż zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. R. Piątek Komendant Komisariatu Policji policja nie może kontrolować tonaż samochodów. Dzielnicowy Paweł Grzegorzewski sprawdzi skąd i dokąd jeżdżą samochody z drewnem. Pojawią się we wsi policyjne samochody nieoznakowane, przeprowadzą kontrole i jeśli zajdzie potrzeba będą karać mandatami.

6 Prośba do rodziców, aby zaopatrzyć dzieci z kamizeli odblaskowe, odblaski aby były widoczne na drodze. S. Olejniczak droga powiatowa do wsi Chrośna w święta wielkanocne, po opadach śniegu i nie była w ogóle odśnieżona, ciężko było dojechać. Do tego oblodzona. Po interwencji u dyżurnego dróg powiatowych, który wydaje dyspozycje firmie Remondis w sprawie odśnieżania usłyszała w odpowiedzi, że Starostwa ma ograniczone środki finansowe na ten cel i nie wszystkie drogi powiatowe są odśnieżane. W związku z powyższym postanowiła wystosować pismo w tej sprawie do Starostwa Powiatowego, a do Gminy do wiadomości. Zachęciła mieszkańców do złożenia podpisów pod przygotowaną petycją. Zauważyła, że coraz mniej mieszkańców uczestniczy w zebraniach. Może przyczyną jest to, że głosy z ich prośbami nie są wysłuchiwane i zniechęcają się? Mieszkaniec od czego to zależy, że niektóre drogi były odśnieżane, a nie niektóre tak jak ta prowadząca do Chrośny nie? To niesprawiedliwe. T. Substyk wyjaśniła, że tegoroczna zima sprawiła, że wiele Gmin na odśnieżanie musiało wydatkować bardzo duże nakłady finansowe. Przykładowo nasza Gmina na odśnieżanie w br. wydała 600 tys. zł. Gminy, Powiaty na ile się dało oszczędzały i odśnieżały tylko główne drogi, chociaż tak być nie powinno, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety jednak Gmin nie stać finansowo, a coraz więcej zadań nakładanych jest na gminy m.in. do oświaty. Ponadto zmieniają się zasady dot. zamówień publicznych, gminy będą mogły wydać tylko taką kwotę na inwestycje, ile sprzeda majątku. Burmistrzowie co jakiś czas spotykają się na tzw. Konwentach Burmistrzów, gdzie przekazujemy sobie informacje, problemy, z którymi borykają się Gminy. Podobne spotkanie, organizowane przez Starostę Powiatowego odbędzie się w Solcu Kujawskim w dni kwietnia br. Dobrze by było, żeby petycja, którą mieszkańcy przygotowują wpłynęła do Gminy przez tym spotkaniem. Będzie wówczas sposobność, aby przedstawić ją zebranym i zasygnalizować problem. Dodała, że władze samorządowe zawsze wsłuchują się uważnie w każdy głos mieszkańca uczestniczącego w zebraniach. W miarę możliwości finansowych wiele spraw jest realizowanych. A powodem, że mieszkańcy nie uczestniczą w zebraniach może być to, że

7 wiele z tych spraw, które wcześniej zgłaszali zostało pozytywnie załatwionych, i nie widzą potrzeby, aby w dalej uczestniczyć w zebraniach. Zaapelowała do mieszkańców, aby zgłaszali do Gminy incydenty, takie jakie miały miejsce we wsi Przyłubie, związane ze spóźnianiem się lub nie dowożenie dzieci do szkoły przez autobus szkolny. E. Czerwińska panie świetliczanki w szkole podstawowej nr 4 nie chcą sprawować opieki nad dziećmi 5 letnimi, które mogłyby przebywać w świetlicy do czasu przyjazdu autobusu szkolnego. Wielu rodziców w związku z powyższym odbiera dzieci prywatnymi samochodami, zaraz po zakończeniu zajęć. Ale tak nie powinno być. Prośba o interwencję w tej sprawie. T. Substyk - sprawdzimy i będziemy interweniować w tej sprawie. Mieszkanka prośba o zwrócenie uwagi dyrektorom szkół, aby dzieci dojeżdżające z terenu Gminy uczęszczały do szkoły na pierwszą zmianę tj. od godz J. Kozera zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo związane z wysiadaniem dzieci z autobusu szkolnego. Żaden z opiekunów nie pilnuje rozbiegających się dzieci. Kiedyś może dojść do tragedii. Jako Dyrektor Szpitala i. Jurasza w Bydgoszczy zaoferował swoją pomoc przy wznowieniu opieki ambulatoryjnej w soleckiej przychodni. Na rozmowę w tej sprawie umówi się z Panią Burmistrz w innym terminie. Zaproponował mieszkańcom wymianę adresami meilowymi, co ułatwi kontakt i pomoże we wspólnym rozwiązywaniu problemów dot. sołectwa. Mieszkanka kiedy będą równane drogi gruntowe? B. Białkowska odpowiedziała, że równanie dróg już się rozpoczęło i niebawem firma powinna dotrzeć z równaniem dróg do Sołectwa Chrośna. Z. Kogut dlaczego Gmina zatrudnia na umowę zlecenie osoby do pracy w świetlicy spoza sołectwa Chrośna, skoro wiele osób z Chrośny nie ma pracy? B. Dolińska dzwoniła do kilku kobiet z sołectwa z pytaniem czy podejmą pracę na umowę zlecenie w świetlicy. Wiele z nich odmówiło. Szukaliśmy pań zaufanych, odpowiedzialnych, dyspozycyjnych i czystych.

8 B. Białkowska - dodała, że jest to umowa zlecenie na ¼ etatu, a pracy w świetlicy jest bardzo dużo, i czasem trzeba zostawać po godzinach, być dyspozycyjnym. W związku, że jest to praca na ¼ etatu to i wynagrodzenie jest niskie, bo wynoszące ok. 280 zł. Wielu kobietom nie opłaca się za tak niskie wynagrodzenie pracować. Zwłaszcza, że tyg. czasem wychodzi godz. pracy w świetlicy. Zebranie zakończono o godz Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Chrośna Janusz Kołodziejski Protokołowała: Katarzyna Ciudzińska

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. R. Bisaga Przewodniczący ZOR powitał zebranych. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin ustalono na godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ====================================================

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== W posiedzeniu udział wzięli : Członkowie rady zgodnie z lista

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r.

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r. Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 lutego 2013r. Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych, co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo