PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r. J. Kołodziejski Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej powitał władze Gminy oraz mieszkańców. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin zaplanowano na godz W II terminie uczestniczy w zebraniu 20 osób. J. Kołodziejski przedstawił porządek obrad zebrania. Ad. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2012 roku przedstawiono w formie multimedialnej (zaprezentowano zdjęcia z prowadzonych dla dzieci zajęć w świetlicy w 2012 r.). Ad. 2. T. Substyk omówiła tematy związane z: Budżetem Gminy na 2013 roku: - dochody kształtują się w wysokości ponad 97 mln zł, wydatki natomiast w wysokości ok. 87 mln zł. Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na budowę tunelu w wysokości 21 mln zł. Mamy szanse otrzymać je, po złożeniu wraz z innymi beneficjentami Studium Wykonalności, co pozwoli na wydzielenie naszej Gminy od pozostałych beneficjentów pod względem finansowym. Umożliwi to samodzielne podpisanie przez Gminę umowy na dofinansowanie. Aktualnie Gmina zaciąga kredyty i finansuje budowę tunelu ze środków własnych budżetu Gminy. Przewidywany termin zakończenia budowy tunelu koniec sierpnia br. W 2013 r. Gmina ogłosi kolejny przetarg na wykonanie II etapu związanego m.in. z budową Punktu Obsługi Pasażera, przebudową peronów, zadaszeniem ich i wyjściem z tunelu na tzw. peron wyspowy.

2 Dzięki pomocy m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Min. Rozwoju Regionalnego udało się otrzymać zgodę od Komisarza Unijnego w Brukseli na sprzedaż gruntów z I etapu Parku Przemysłowego, mimo tego, że projekt Phare 2001 nie został jeszcze zakończony w Polsce. Ponadto rozpoczęto budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej, oraz budowę sieci szerokopasmowej, która pozwoli spiąć ze sobą wszystkie jednostki podległe urzędowi i ułatwi przepływ informacji drogą elektroniczną, uruchomić e urząd, wcześniej należy w budynku Urzędu rozprowadzić sieć LAN. Przystępujemy do rekultywacji terenów po byłej nasycalni teren zostanie poddany działaniu specjalnie wyhodowanej do tego celu bakterii oczyszczanie technologią bioremediacji. Ziemia z tego terenu nie będzie wywieziona, a oczyszczana na miejscu, odbędzie się tzw. pranie gruntu. Ponadto założone zostaną piezometry, monitorujące jakość gleby. Jesteśmy po otwarciu ofert, w najbliższym czasie wybrany zostanie Wykonawca tej inwestycji. Dodała ponadto, że Starostwo unieważniło przetarg na wybór Wykonawcy drogi do Solec Kujawski Chrośna (wraz z budową ścieżki rowerowej) do Nowej Wsi Wielkiej z uwagi na wysokie kwoty jakie wyszły z przetargu. Niebawem ogłoszony zostanie kolejny przetarg i powinni przystąpić do realizacji. Ponadto zmodernizowane zostały dwie świetlice tj. w Makowiskach i w Chrośnie, wyposażono je także w sprzęt komputerowy. Bezpieczeństwem: W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną liczbę sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami, sprzedającymi alkohol. Jeśli nie dostosują się do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi to grozi im odebranie koncesji. Dodała, że w stosunku do 2 właścicieli sklepów wszczęte zostało postępowanie o zabranie koncesji na alkohol. Z ankiet uzyskanych od młodzieży szkół soleckich wynika, że oprócz alkoholu młodzież boryka się z problemem związanym z zażywaniem narkotyków oraz paleniem papierosów. Po narkotyki i alkohol sięgają już dzieci w wieku 14 lat. Pani B. Białkowska omówiła tematy związane z: Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawsk na lata (+):

3 Gmina przystępuje do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata (+). Zadania, które zostaną ujęte w w/w dokumencie będą miały szanse otrzymać dofinansowanie z zew. źródeł finansowych. Gmina przygotowuje propozycje zadań do Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski Do 15 kwietnia br. należało zgłaszać kandydatury osób, chętnych do pracy w Zespole opracowujących nową Strategię. Do końca maja br. mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać propozycje i informacje do nowej strategii, także dzieci będą miały szansę wyrysować swoje pomysły do Strategii. Następnie odbywać się będą czynne warsztaty w miesiącu czerwcu i lipcu br. (12 warsztatów). Natomiast w październiku br. planowane jest poddanie projektu Strategii pod konsultacje społeczne, dostępny będzie również na stronie internetowej. Jeśli mieszkańcy nie wniosą uwag, dokument zostanie poddany pod głosowanie Radzie Miejskiej. Przekształceniem MGPZ: Z 1 lipca 2013 r. Gmina planuje przekształcenie Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z.o.o ze 100 % udziałem Gminy. Reorganizacja przychodni, również kadrowa ma wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług. Dyrektor, pracownicy przychodni, rada społeczna oraz rada miejska pozytywnie zaakceptowała propozycję przekształcenia. Wcześniej Przychodnia wykazywała wynik finansowy, ujemny, na który wpływ miała amortyzacja zakupionego sprzętu oraz opieka ambulatoryjna. Stąd decyzja o jej przekształceniu, co pozwoli elastyczniej zarządzać finansami przychodni. Dodała, że fundacja Zdrowie dla Ciebie, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi związane z bezpłatną, całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską również dla naszych mieszkańców z przetargu ogłoszonego na koniec roku 2013 dostała do dyspozycji tylko jeden punkt na ul. Ogrody w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2013 roku fundacja "Zdrowie dla Ciebie, a ściślej mówiąc jej punkty przy ul. Królowej Jadwigi i Witkiewicza, nie mają już umowy z NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Dlatego też, że fundacja odwołała się od decyzji NFZ. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy, jeśli odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, wówczas wrócimy do rozmowy o ewentualnej możliwości utworzenia punktu pomocy ambulatoryjnej w naszym mieście.

4 Ustawą śmieciową : Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Do 15 marca br. każdy mieszkaniec miał obowiązek złożyć deklarację śmieciową, za mieszkańców bloków wypełnili je i złożyli Zarządcy Wspólnot. Do 1 lipca br. Gmina w drodze przetargu ma obowiązek wyboru firmy, która będzie świadczyć usługi związane z wywozem odpadów. Zachęciła do segregacji odpadów, gdyż w przeciwnych wypadku niesegregujący będą podwójnie obciążeni opłatami za wywóz. Przygotowywane zostaną ulotki informacyjne na temat nowych zasad i metod gospodarowania odpadami, ponadto zamieściliśmy informacje w Soleckich Wiadomościach z Ratusza oraz na soleckiej stronie internetowej BIP. Póki co pozostawiono bez zmian stawkę 9,50 zł od osoby na miesiąc, jednak nie wiemy czy stawka ta nie ulegnie zmianie po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka ta będzie wynosić 19 zł. Zachęciła do segregowania odpadów, bo firma, która wygra przetarg na wywóz odpadów będzie rzetelnie sprawdzać czy śmieci są należycie segregowane. Nowelizacja ustawy ma na celu wyeliminowanie dzikich wysypisk w lasach. Mieszkańcom nie będzie się opłacało ich wywozić, ponieważ każdy zostanie objęty jednym, wspólnym podatkiem śmieciowym. W domkach jednorodzinnych nadal do segregacji odpadów obowiązywać będą worki, natomiast na odpady komunalne pojemniki, które właściciel nieruchomości powinien zakupić, bądź też wypożyczyć (stawka ta wynosi 0,50 zł od osoby na miesiąc). Jedną, wspólną opłatą śmieciową objęci ostali wszyscy mieszkańcy, zarówno garażowicze, działkowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dodała, że odpady metalowe można bezpośrednio oddawać do ZGK Sp. z.o.o. Przypomniała, że odpady w postaci gruzu można również oddać, ale za odpłatnością. Zwróciła także, że jeśli mieszkaniec miał wcześniej podpisaną umowę na wywóz odpadów z inną firmą niż ZGK to należy taką umowę wypowiedzieć, natomiast w przypadku ZGK nie ma potrzeby wypowiadania umów, ponieważ prezes podjął decyzję, że od 1 lipca umowy na wywóz śmieci po prostu przestaną obowiązywać, a zakład nie będzie naliczał opłat i wystawiał faktur. Należy zwrócić uwagę na zapisy umowy dot. okresu wypowiedzenia umowy, gdyż niektóre mają 3 miesięczny, a inne 1 miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

5 Nowa firma swoje usługi świadczyć będzie od 1 lipca 2013 r. W. Krause większość mieszkańców wsi Chrośna nauczona jest w jaki sposób segregować odpady. Natomiast śmieci w lasach przywożone są przez przyjezdnych oraz zostawiane np. przez grzybiarzy. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że obecnie odpady są odbierane od nich zbyt rzadko, bo raz w miesiącu. B. Białkowska zwrócimy na to uwagę. Ponadto mieszkańcy zwrócili uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi prowadzącej ze Solca Kujawskiego do Chrośny oraz na szybko jeżdżące samochody drogą przez Chrośnę niebezpiecznie zwłaszcza dla dzieci bawiących się przy drodze. B. Dolińska Sołtys Soł. Chrośna poinformowała mieszkańców, że rozmawiała z Panem Romanem Meger - Dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych, który zapewnił nie niebawem rozpocznie się budowa nowej nawierzchni drogi powiatowej do Chrośny wraz z budową ścieżki rowerowej we wsi Chrośna. B. Białkowska Gmina wyraziła swoją opinię na temat potrzeby ograniczenia tonażu samochodów jeżdżących przez wieś Chrośna. Ograniczenie tonażu nie dotyczyłoby tylko pojazdów docelowych do posesji. R. Piątek Komendant Komisariatu Policji poinformował, że wystosuje pismo do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Bydgoszczy z prośbą o częstsze kontrole prędkości we wsi Chrośna. S. Olejniczak dodała, że nie tylko przejezdni, ale także mieszkańcy wsi jeżdżą z nadmierną prędkością. Także z dużą prędkością jeżdżą samochody z drewnem i po drewno (najprawdopodobniej tonaż tych samochodów jest często przekraczany). Policja powinna prowadzić częstsze kontrole tych pojazdów, gdyż zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. R. Piątek Komendant Komisariatu Policji policja nie może kontrolować tonaż samochodów. Dzielnicowy Paweł Grzegorzewski sprawdzi skąd i dokąd jeżdżą samochody z drewnem. Pojawią się we wsi policyjne samochody nieoznakowane, przeprowadzą kontrole i jeśli zajdzie potrzeba będą karać mandatami.

6 Prośba do rodziców, aby zaopatrzyć dzieci z kamizeli odblaskowe, odblaski aby były widoczne na drodze. S. Olejniczak droga powiatowa do wsi Chrośna w święta wielkanocne, po opadach śniegu i nie była w ogóle odśnieżona, ciężko było dojechać. Do tego oblodzona. Po interwencji u dyżurnego dróg powiatowych, który wydaje dyspozycje firmie Remondis w sprawie odśnieżania usłyszała w odpowiedzi, że Starostwa ma ograniczone środki finansowe na ten cel i nie wszystkie drogi powiatowe są odśnieżane. W związku z powyższym postanowiła wystosować pismo w tej sprawie do Starostwa Powiatowego, a do Gminy do wiadomości. Zachęciła mieszkańców do złożenia podpisów pod przygotowaną petycją. Zauważyła, że coraz mniej mieszkańców uczestniczy w zebraniach. Może przyczyną jest to, że głosy z ich prośbami nie są wysłuchiwane i zniechęcają się? Mieszkaniec od czego to zależy, że niektóre drogi były odśnieżane, a nie niektóre tak jak ta prowadząca do Chrośny nie? To niesprawiedliwe. T. Substyk wyjaśniła, że tegoroczna zima sprawiła, że wiele Gmin na odśnieżanie musiało wydatkować bardzo duże nakłady finansowe. Przykładowo nasza Gmina na odśnieżanie w br. wydała 600 tys. zł. Gminy, Powiaty na ile się dało oszczędzały i odśnieżały tylko główne drogi, chociaż tak być nie powinno, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety jednak Gmin nie stać finansowo, a coraz więcej zadań nakładanych jest na gminy m.in. do oświaty. Ponadto zmieniają się zasady dot. zamówień publicznych, gminy będą mogły wydać tylko taką kwotę na inwestycje, ile sprzeda majątku. Burmistrzowie co jakiś czas spotykają się na tzw. Konwentach Burmistrzów, gdzie przekazujemy sobie informacje, problemy, z którymi borykają się Gminy. Podobne spotkanie, organizowane przez Starostę Powiatowego odbędzie się w Solcu Kujawskim w dni kwietnia br. Dobrze by było, żeby petycja, którą mieszkańcy przygotowują wpłynęła do Gminy przez tym spotkaniem. Będzie wówczas sposobność, aby przedstawić ją zebranym i zasygnalizować problem. Dodała, że władze samorządowe zawsze wsłuchują się uważnie w każdy głos mieszkańca uczestniczącego w zebraniach. W miarę możliwości finansowych wiele spraw jest realizowanych. A powodem, że mieszkańcy nie uczestniczą w zebraniach może być to, że

7 wiele z tych spraw, które wcześniej zgłaszali zostało pozytywnie załatwionych, i nie widzą potrzeby, aby w dalej uczestniczyć w zebraniach. Zaapelowała do mieszkańców, aby zgłaszali do Gminy incydenty, takie jakie miały miejsce we wsi Przyłubie, związane ze spóźnianiem się lub nie dowożenie dzieci do szkoły przez autobus szkolny. E. Czerwińska panie świetliczanki w szkole podstawowej nr 4 nie chcą sprawować opieki nad dziećmi 5 letnimi, które mogłyby przebywać w świetlicy do czasu przyjazdu autobusu szkolnego. Wielu rodziców w związku z powyższym odbiera dzieci prywatnymi samochodami, zaraz po zakończeniu zajęć. Ale tak nie powinno być. Prośba o interwencję w tej sprawie. T. Substyk - sprawdzimy i będziemy interweniować w tej sprawie. Mieszkanka prośba o zwrócenie uwagi dyrektorom szkół, aby dzieci dojeżdżające z terenu Gminy uczęszczały do szkoły na pierwszą zmianę tj. od godz J. Kozera zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo związane z wysiadaniem dzieci z autobusu szkolnego. Żaden z opiekunów nie pilnuje rozbiegających się dzieci. Kiedyś może dojść do tragedii. Jako Dyrektor Szpitala i. Jurasza w Bydgoszczy zaoferował swoją pomoc przy wznowieniu opieki ambulatoryjnej w soleckiej przychodni. Na rozmowę w tej sprawie umówi się z Panią Burmistrz w innym terminie. Zaproponował mieszkańcom wymianę adresami meilowymi, co ułatwi kontakt i pomoże we wspólnym rozwiązywaniu problemów dot. sołectwa. Mieszkanka kiedy będą równane drogi gruntowe? B. Białkowska odpowiedziała, że równanie dróg już się rozpoczęło i niebawem firma powinna dotrzeć z równaniem dróg do Sołectwa Chrośna. Z. Kogut dlaczego Gmina zatrudnia na umowę zlecenie osoby do pracy w świetlicy spoza sołectwa Chrośna, skoro wiele osób z Chrośny nie ma pracy? B. Dolińska dzwoniła do kilku kobiet z sołectwa z pytaniem czy podejmą pracę na umowę zlecenie w świetlicy. Wiele z nich odmówiło. Szukaliśmy pań zaufanych, odpowiedzialnych, dyspozycyjnych i czystych.

8 B. Białkowska - dodała, że jest to umowa zlecenie na ¼ etatu, a pracy w świetlicy jest bardzo dużo, i czasem trzeba zostawać po godzinach, być dyspozycyjnym. W związku, że jest to praca na ¼ etatu to i wynagrodzenie jest niskie, bo wynoszące ok. 280 zł. Wielu kobietom nie opłaca się za tak niskie wynagrodzenie pracować. Zwłaszcza, że tyg. czasem wychodzi godz. pracy w świetlicy. Zebranie zakończono o godz Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Chrośna Janusz Kołodziejski Protokołowała: Katarzyna Ciudzińska

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r. A.Saternus w I terminie brak wymaganego kworum. II termin spotkania zaplanowano na godz. 17.15. A.Saternus powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska r.

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska r. PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 15.04.2013 r. T. Głowski Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r. D. Chojnacki Sołtys Soł. Otorowo - Makowiska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r.

PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r. PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r. H. Król Przewodnicząca Rady Sołeckiej powitała władze Gminy oraz mieszkańców. W I terminie brak wymaganego kworum.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 16 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 16 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 16 listopada 2015 r. D. Chojnacki Sołtys powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak, kolejne

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Otorowo - Makowiska 3 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Otorowo - Makowiska 3 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Otorowo - Makowiska 3 marca 2015 r. D. Chojnacki Sołtys powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r. D. Chojnacki Sołtys Sołectwa Otorowo Makowiska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r. T. Głowski Przewodniczący Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak.

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Kujawska 4 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Kujawska 4 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Sołectwa Kujawska 4 marca 2015 r. T. Głowski Przewodniczący Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 212 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 211 roku Dział Rozdział Paragraf 1 18 65 6 614 662 616 65 657 659 695 65

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum jest uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska r.

PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska r. PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 23.04.2012 r. T. Głowski Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. R. Bisaga Przewodniczący ZOR powitał zebranych. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin ustalono na godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 14 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 14 maja 2012 r. PROTOKÓŁ NR III/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 14 maja 2012 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum jest uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17 409 ha) budżet gminy 133 908 303,00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/15 z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Sołectwa Przyłubie odbytego 19 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 1/15 z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Sołectwa Przyłubie odbytego 19 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 1/15 z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Sołectwa Przyłubie odbytego 19 lutego 2015 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU A.Karłowski Przewodniczący ZOT - otworzył zebranie z mieszkańcami. W I terminie brak kworum. II termin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku Obrady XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Rozpoczęcie obrad o godz. 11 05 Zakończenie obrad o godz. 11 40 Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna 17 listopada 2011 r.

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna 17 listopada 2011 r. PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna 17 listopada 2011 r. H. Król Przewodnicząca Rady Sołeckiej powitała władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHROŚNA 11 KWIETNIA 2016 ROKU

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHROŚNA 11 KWIETNIA 2016 ROKU PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA CHROŚNA 11 KWIETNIA 2016 ROKU S. Olejniczak - przewodnicząca Rady Sołeckiej otworzyła zebranie z mieszkańcami. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r. A.Ciesiółka Przewodniczący Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania sprawozdawczego Osiedla Robotniczego 22 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania sprawozdawczego Osiedla Robotniczego 22 listopada 2012 r. PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania sprawozdawczego Osiedla Robotniczego 22 listopada 2012 r. R. Bisaga Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r.

Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Protokół nr 1/10 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 grudnia 2010r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia roku

Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia roku RK.0012.1.6.2014.II Projekt Protokółu nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych z dnia 25.06.2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: (załączniki nr 1 i nr 2) 1. Pawłowski Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 września 2014 r.

PROTOKÓŁ NR IX/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 września 2014 r. PROTOKÓŁ NR IX/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 września 2014 r. D. Chojnacki Sołtys Sołectwa Otorowo Makowiska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ III/2012 z zebrania sprawozdawczego mieszkańców Osiedla Leśnego w dniu 10 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ III/2012 z zebrania sprawozdawczego mieszkańców Osiedla Leśnego w dniu 10 maja 2012 r. PROTOKÓŁ III/2012 z zebrania sprawozdawczego mieszkańców Osiedla Leśnego w dniu 10 maja 2012 r. B. Kołota Przewodnicząca w I terminie brak wymaganego kworum, termin II zebrania ustalono na godz. 18.15.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR II/15 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 listopada 2015 r. T. Głowski Przewodniczący Soł. Kujawska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 21.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r. Obecni: 1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji 2. Włodzimierz Malinowski - Członek Komisji 3. Robert Pacuszka - Członek

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Nowa gospodarka odpadami

Nowa gospodarka odpadami Nowa gospodarka odpadami Na czym polega i jakie zmiany nastąpi pią za pół roku? 1. Zakład ad zagospodarowania odpadów - film 2. Nowa gospodarka odpadami 3. Założenia nowego systemu 4. Nowe obowiązki gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 listopada 2011 r.

PROTOKÓŁ NR III/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 listopada 2011 r. PROTOKÓŁ NR III/11 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 15 listopada 2011 r. D. Chojnacki Sołtys powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak, kolejne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013 Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 Nowy rok niesie za sobą wiele zmian w gospodarce odpadami na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA z dnia 11 lutego 2015r. 11 lutego br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków

Bardziej szczegółowo

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.72.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 lipca 2016 r. Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo