Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

2 Spis treści 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 3 ISTOTNE WYDARZENIA W 2011 R. I PO DNIU BILANSOWYM. 4 ZATRUDNIENIE. 5 INWESTYCJE. 6 PLANOWANY ROZWÓJ GRUPY. Strona 2 z 23

3 1. ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY. 1.1 Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy SCANMED MULTIMEDIS S.A. 51% 100% Akamedik Services Sp. z o.o. Scan Diagnostic Sp. z o.o. W skład Grupy Kapitałowej Scanmed Multimedis S.A.(Grupa Kapitałowa / Grupa) na dzień r. wchodził Scanmed Multimedis jako jednostka dominująca oraz 2 spółki zależne: Akamedik Services Sp. z o.o. i Scan Diagnostic Sp. z o.o Organy spółek wchodzących w skład Grupy. Scanmed Multimedis S.A. Zarząd Spółki: Joanna Szyman Prezes Zarządu Stanisław Helbich Wiceprezes Zarządu Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu Artur Baran Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki: Rafał Bauer Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Chondrokostas Członek Rady Nadzorczej Anna Kaczor Członek Rady Nadzorczej Aneta Sowińska Członek Rady Nadzorczej Akamedik Services Sp. z o.o. Zarząd Spółki: Joanna Szyman Prezes Zarządu Józefa Job Członek Zarządu Paweł Walicki Członek Zarządu Strona 3 z 23

4 Scan Diagnostic Sp. z o.o. Zarząd Spółki: Stanisław Helbich Prezes Zarządu 1.3. Przedmiot działalności Grupy Podstawowy przedmiot działalności Grupy: Z - praktyka lekarska ogólna Z - praktyka lekarska specjalistyczna Z - praktyka lekarska dentystyczna E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana 1.4. Segmenty działalności: Poradnie specjalistyczne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Diagnostyka Obrazowa, Wizyty domowe, Medycyna Pracy, Rehabilitacja, Stomatologia, Transport medyczny, Ambulatorium Nocne oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Grupa ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, w oparciu o finansowanie NFZ i klientów instytucjonalnych oraz o środki własne pacjentów Rozwój w obszarze IT W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku rozpoczęto proces dostosowania systemów backoffice do potrzeb zmieniającego i rozwijającego się biznesu. W ramach tego procesu rozpoczęto budowę stosownego środowiska przetwarzania danych, rozpoczynając od rozbudowy infrastruktury. Wykonano proces migracji łącz telekomunikacyjnych ze zwiększeniem Strona 4 z 23

5 ich przepływności w oparciu o wybranego operatora, zakończono proces implementacji architektury bezpiecznego dostępu w oparciu o VPN. Dokonano rozbudowy serwerowni wraz z wymianą łącz szkieletowych i wdrożeniu części systemów zwiększenia gwarantowanej dostępności. W oparciu o rozbudowująca się infrastrukturę dokonano rozbudowy Callcentre o nowych agentów oraz rozbudowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo procesów biznesowych prowadzonych przez Callcentre. Wykonano także przejęcie wraz ze ZORG funkcjonalności systemu informatycznego służącego do obsługi procesów medycznych i rozliczeń, która to funkcjonalność rozbudowano i rozpoczęto jej rollout na kolejne placówki. W drugim półroczu 2011 kontynuowano rozbudowę systemów informatycznych spółki zarówno w wymiarze ilościowym jak i jakościowym. Dokonano instalacji systemu informatycznego w nowych placówkach w Poznaniu i Wrocławiu, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz rozpoczęto proces wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w przychodniach w Krakowie. Celem przyświecającym tym działaniom (oprócz oczywiście udostępnienia systemu w nowych lokalizacjach) było przygotowanie lokalnych (zlokalizowanych w przychodniach) środowisk przetwarzania danych do obsługi procesów medycznych w reżimie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, a w dalszej przyszłości odmiejscowienie rekordu pacjenta. Wykonano niezbędne związane z tym prace. Zakończono proces wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w przychodniach w Krakowie. Zakupiono sprzęt (skanery) do obsługi procesów medycznych w reżimie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Wykonano pierwszy etap przygotowania głównego systemu produkcyjnego grupy: KS-Somed do działania w modelu udostępnienia usług hostowanych dla podmiotów powiązanych w ramach grupy kapitałowej Rozwój w obszarze HR Grupa Scanmed Multimedis prowadziła intensywne działania związane z doskonaleniem zasobów ludzkimi. Podjęto następujące działania: Szkolenia Wdrożenie Systemu Ocen Badanie Satysfakcji Zawodowej Wdrożenie Systemu Motywacji 1.7. Polityka jakości Strona 5 z 23

6 Scanmed Multimedis SA opracowała m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn.zm.) oraz Standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r. nowe standardy funkcjonowania organizacji. Spółka zakończyła sukcesem kolejny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 przeprowadzany przez TUV NORD Polska. W zakres systemu objęty auditem weszły: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, medycyna pracy, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, diagnostyka obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja, stomatologia i opieka psychiatryczna. Rozszerzony został zakres przyznanego certyfikatu o nowe centra medyczne w Poznaniu i Wrocławiu Działalność CSR Polityka CSR Grupy Grupa Scanmed Multimedis szeroko angażuje się w działalność społeczną, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia w którym funkcjonuje. Jako integralna część tego środowiska, staramy się dokonywać pozytywnych zmian będąc aktywnymi w obszarach, gdzie nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie medyczne oraz biznesowe mogą okazać się przydatne. Strategia działania zakładała rolę wartości pozabilansowych i działań na rzecz społeczności w tworzeniu wartości firmy. Z tego też względu w grupie opracowana jest procedura planowania i wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu, która prowadzona jest w sposób usystematyzowany, podlega okresowym ocenom i ewaluacji. Grupa realizuje politykę CSR i zaangażowania społecznego w oparciu o trzy filary: Pierwszym z filarów zaangażowania społecznego jest współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań oraz niosącym pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym. Stale wspieramy i patronujemy działaniom z różnych dziedzin życia publicznego. Drugim filarem strategii CSR jest edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób. Systematycznie przeprowadzamy akcje profilaktyczne dla naszych Pacjentów, zapraszamy na bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjujemy akcje prozdrowotne dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Wyróżnikiem akcji Strona 6 z 23

7 profilaktycznych jest wielopłaszczyznowość: prowadzone są one w placówkach medycznych, domu pacjenta, w miejscu nauki i pracy. Trzecim filarem działalności społecznej jest sponsoring wydarzeń kulturalnych, m. in. widowisk, koncertów czy wydarzeń o znaczącej wadze społecznej. Podjęte aktywności z zakresu CSR w ostatnim roku: Akcje profilaktyczne i edukacja prozdrowotna Zabezpieczenie medyczne istotnych wydarzeń kulturalnych i sportowych Wsparcie fundacji i organizacji pozarządowych oraz działalność charytatywna Promocja edukacji na rzecz odpowiedzialnego biznesu Budowanie klimatu korporacyjnego opartego o wartości 1.9. Rozpoznawalność marki Scanmed Multimedis Jednym z głównych celów działań komunikacyjnych i PR w ostatnim roku było zwiększenie rozpoznawalności marki Scanmed Multimedis. W tym celu prowadzono stałe i konsekwentne działania, nakierowane między innymi na zwiększenie obecności marki w mediach oraz promocję strony internetowej. Udało się osiągnąć zamierzone cele, mierzone między innymi: Ilością publikacji w mediach Statystykami odwiedzin strony internetowej Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty 441 publikacji kierowanych do grup docelowych oraz ilość odwiedzin strony internetowej przekraczającą 800 tysięcy, możemy wnioskować, iż rozpoznawalność marki Scanmed Multimedis wśród Pacjentów, inwestorów, otoczenia społecznego i mediów znacząco wzrosła. Realizację wyznaczonych celów wizerunkowych można zauważyć po zwiększającej się systematycznie liczbie publikacji w mediach, uwzględnianiu Scanmed Multimedis w raportach i materiałach przekrojowych oraz otrzymywanych zapytaniach dziennikarzy poszukujących wypowiedzi eksperckich specjalistów Scanmed Multimedis. Zwiększenie rozpoznawalności marki wśród Pacjentów jest mierzone jest przy pomocy wskaźników internetowych, w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej. Ponad Strona 7 z 23

8 czterokrotnie zwiększył się wskaźnik wejść brandowych czyli użytkowników, którzy wpisali w wyszukiwarkę frazy związane z markę. Znacząco wzrósł również wskaźnik wejść bezpośrednich na stronę, co świadczy o wzroście rozpoznawalności marki i adresu jej strony internetowej. Od stycznia 2011 ilość unikalnych użytkowników strony internetowej wzrosła trzykrotnie. Od stycznia 2011 liczba odwiedzin strony internetowej zwiększyła się ponad trzykrotnie. Ilość odsłon zwiększyła się 2,7 raza. Jeden z najważniejszych wskaźników mierzenia rozpoznawalności marki odwiedziny brandowe zwiększył się ponad czterokrotnie. Oznacza to, że cztery razy więcej użytkowników trafiła na stronę internetową Spółki wyszukując jej nazwy. Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba odwiedzin bezpośrednich (czyli osób wpisujących do okna przeglądarki adres strony internetowej Spółki). W ostatnich dwunastu miesiącach Grupie udało się zdobyć spore nagłośnienie medialne, liczone zarówno ilością publikacji, jak i znaczeniem i zasięgiem medium. Strategia kontaktów z mediami zakładała dwutorowość z jednej strony nakierowanie na informowanie o produktach i akcjach skierowanych do pacjentów, z drugiej strony komunikat korporacyjny, ukierunkowany na budowę rozpoznawalności spółki. Informacje na temat Scanmed Multimedis pojawiały się w mediach lokalnych, konsumenckich, studenckich, branżowych, biznesowych, a także w telewizji oraz radiu. W komunikacji z otoczeniem Grupa wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji i możliwości jakie daje Internet między innymi poprzez promocję strony internetowej, wykorzystanie mediów społecznościowych, współpracy z liderami opinii, blogosferę, itp. W ostatnim roku w zakresie PR produktowego zrealizowano następujące cele: Szeroka informacja o usługach oferowanych przez Grupę, Kreowanie eksperckiego wizerunku specjalistów Scanmed Multimedis w mediach Informowanie o akcjach profilaktycznych, budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie wśród Pacjentów i Klientów Informowanie o nowościach ofertowych Zwiększenie rozpoznawalności marki Nawiązywanie współpracy z mediami w ramach wydarzeń specjalnych Strona 8 z 23

9 Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji z Klientem mediów społecznościowych, blogosfery, portali internetowych W zakresie PR korporacyjnego zrealizowano zakładane cele: Informowanie o najważniejszych wydarzeniach z życia Grupy Kreowanie wizerunku Scanmed Multimedis jako Grupy odpowiedzialnej społecznie Komunikacja z otoczeniem rynkowym Budowanie eksperckiego wizerunku Zarządu Liczba publikacji: Liczba publikacji o usługach 295 Liczba publikacji o spółce 146 W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stworzono nowe odsłony stron internetowych: Scanmed Multimedis Centrum Medycyny Estetycznej AKAMEDIK Poradnia Psyche CM Medrun Liczba odwiedzin stron internetowych Grupy wyniosła: Liczba odsłon stron internetowych grupy: Średni czas spędzony przez użytkownika na stronie to 2 minuty 45 sekund Nagrody i wyróżnienia Scanmed Multimedis SA został laureatem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu "EuroCertyfikat" w kategorii "Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług". Jest to prestiżowe, europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. W VI edycji akcji Kraków Przyjazny Maluchom placówka Scanmed Multimedis SA przy ulicy Armii Krajowej 5 otrzymała tytuł "Miejsca Przyjaznego Maluchom". Strona 9 z 23

10 Scanmed Multimedis SA dwukrotnie został laureatem nagrody ProStudent, w 2011r. w kategorii PROdukt roku. Rok wcześniej w kategorii CSR. Nagrody środowiska studenckiego ProStudent przyznawane są instytucjom, firmom, organizacjom i osobom, które zdobyły uznanie środowiska studenckiego. Organizatorem konkursu jest Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, a nominowani do nagród wyłaniani są spośród wielu kandydatur, które spływają od studentów, samorządów i organizacji studenckich. Scanmed Mulitmedis został wyróżniony przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców Europejska Firma nagrodą Gepard Biznesu 2010 dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w ostatnich dwóch latach. Scanmed Multimedis SA otrzymał prestiżowy certyfikat SOLIDNA FIRMA 2011 przyznany spółce przez Kapitułę Programu Gospodarczo - Konsumenckiego Solidna Firma za szczególne starania w zakresie poszanowania wolnej konkurencji, praw konsumenta, terminowego regulowania wszelkich zobowiązań oraz troskę o ekologię. 2. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyniki finansowe. W 2011r. Grupa osiągnęła 32,13 mln PLN przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił 88,6% wzrost przychodów. Wzrost ten w głównej mierze spowodowany jest przejęciem od czerwca 2011r. od Scanmed S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której działalność dotyczy podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Największy udział w przychodach Grupy miała działalność centrów medycznych (66%) oraz diagnostyka obrazowa (18%). Pozostałe przychody (16%) uzyskane zostały z działalności opieki całodobowej. Przychody wg linii biznesowych (tys. PLN) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Strona 10 z 23

11 Centra Medyczne Diagnostyka Obrazowa Opieka Całodobowa RAZEM Podstawowymi płatnikami za wykonane usługi medyczne był NFZ (43%) oraz klienci instytucjonalni (41%). Pozostałą grupę klientów stanowili pacjenci indywidualni (16%), którzy z własnych środków finansowali usługi. Przychody wg płatników (tys. PLN) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NFZ Klient instytucjonalny Klient indywidualny RAZEM W 2011 r. zysk netto przypadający na podmiot dominujący wyniósł 322 tys. PLN (w 2010 r. strata 105 tys. PLN). Poprawa wyniku związana jest ze zwiększeniem przychodów oraz przeprowadzonych działań optymalizujących koszty operacyjne Podstawowe wskaźniki finansowe za 2011r. Wskaźniki płynności: Wskaźnik bieżącej płynności = (zapasy + należności + inwestycje krótkoterminowe +rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik podwyższonej płynności = (należności + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 1,37 1,31 Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 0,02 Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania / aktywa 0,26 Strona 11 z 23

12 Wskaźnik długu = zobowiązania / kapitał własny 0,35 Wskaźnik długu długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny 0,13 Wskaźnik długu krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny 0,22 Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowym majątkiem trwałym = rzeczowy majątek trwały / zobowiązania długoterminowe 3,24 Wskaźniki rentowności: Rentowność sprzedaży netto = wynik netto / przychody ze sprzedaży 1,0% ROI = EBIT / ((aktywa aktywa 2010) / 2) 1,1% ROA = wynik netto / ((aktywa aktywa 2010) / 2) 1,4% ROE = wynik netto / ((kapitał własny kapitał własny 2010) / 2) 2,0% Wskaźniki sprawności działania: Cykl inkasa należności handlowych = ((należności krótkoterminowe należności krótkoterminowe 2010) / 2) *365 / (przychody sprzedaż gotówkowa) Cykl rotacji aktywów obrotowych = ((aktywa obrotowe aktywa obrotowe 2010) / 2) *365 / przychody ze sprzedaży Cykl rotacji zobowiązań wobec dostawców ((zobowiązania z tytułu dostaw zobowiązania z tytułu dostaw 2010) / 2) *365 / koszty związane z dostawcami 43 dni 66 dni 27 dni 2.3. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. Główne czynniki wpływające na sytuację finansowo ekonomiczną Spółki: 1) Sytuacja makro ekonomiczna w kraju Nieprzewidziane pogorszenie koniunktury gospodarczej wpływa bezpośrednio na ograniczenie finansowania usług medycznych zarówno ze środków publicznych jak i zasobów prywatnych gospodarstw domowych. 2) Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia Strona 12 z 23

13 Ryzyko związane z istotną zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych nie jest obecnie duże. System finansowania usług medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po latach wdrażania osiągnął pewne stadium rozwoju, które wydaje się być akceptowane zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców. 3) Konkurencja publicznych i prywatnych placówek medycznych oraz pojawianie się nowych świadczeniodawców medycznych Gwałtowny rozwój prywatnych placówek medycznych w lecznictwie otwartym i szpitalnym, inwestycje w publiczną służbę zdrowia oraz stworzenie możliwości prawnych do komercjalizacji szpitali publicznych powodują wzrost konkurencji na rynku usług medycznych. Jednocześnie wzrosła liczba placówek niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność komercyjną w obszarach usług oferowanych przez Grupę. Grupa działa na rynku bardzo wrażliwym na jakość świadczonych usług. Funkcjonujące na rynku firmy medyczne stanowią konkurencję w następujących obszarach: umowy z podmiotami finansującymi usługi medyczne, umowy z podmiotami organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych, pacjenci indywidualni. W celu minimalizacji ryzyka Grupa kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, rozwój nowych produktów, rozwój infrastruktury medycznej, rozwój działu sprzedaży oraz dywersyfikację kanałów finansowania. 4) Ryzyko zależności od kluczowego personelu Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie zarówno personelu medycznego oraz zarządzająco-administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Możliwa zmiana sytuacji na rynku pracy personelu medycznego stwarza ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich lub niszowych kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. W celu minimalizacji ryzyka Grupa współpracuje z wieloma lekarzami specjalistami z danej dziedziny medycyny, posiada w swoich strukturach Dział HR prowadzący stałą rekrutację i monitorujący rynek, buduje programy motywacyjne dla pracowników i współpracowników. 5) Ryzyko związane z błędem medycznym Strona 13 z 23

14 Działalność Grupy polega na świadczeniu usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej oraz opiek wyjazdowej. Ryzykiem charakterystycznym dla tej branży jest możliwość wystąpienia błędu lekarskiego i pojawienia się w jego następstwie roszczeń Pacjentów. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zarzutami niestarannego działania lub zaniechania Grupa na bieżąco monitoruje standardy prowadzonych usług zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania jakością. Grupa posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wymaga umownie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od personelu medycznego. 6) Ryzyko ponadnormatywnego wykorzystania produktów abonamentowych Rentowność kontraktów abonamentowych zależy od wykorzystania abonamentów przez pacjentów objętych opieką medyczną, tj. liczby odbytych konsultacji przez tychże pacjentów, jak również zakresu i wartości świadczeń diagnostycznych skonsumowanych w wyniku zaleceń lekarskich. W celu minimalizacji ryzyka Grupa na bieżąco (miesięcznie) dokonuje miesięcznego monitoringu rentowności poszczególnych kontraktów. W prowadzeniu portfela abonamentowego stosowane są mechanizmy kontroli ryzyka, minimalizujące ryzyko obniżenia jakości i rentowności świadczonych usług Aktywa i pasywa na r. AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM Przychody i koszty Spółki za 2011 r PRZYCHODY I KOSZTY Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Strona 14 z 23

15 Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Przepływy pieniężne w 2011 r PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitały własne Grupy. Kapitał własne Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły tys. PLN. Kapitał zakładowy Scanmed Multimedis S.A. wynosił 6,7 mln PLN i dzielił się na 6,7 mln akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. 3. ISTOTNE WYDARZENIA W 2011 R. I PO DNIU BILANSOWYM. 3.1 Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa - Scanmed Universum W okresie kwiecień maj 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia przez Scanmed Multimedis Spółkę Akcyjną zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Spółki Scanmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w postaci pionu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej pod nazwą Scanmed Universum funkcjonującej w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Scanmed Strefa Medyczna Universum ( Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa ). Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna nabyła Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa z dniem 1 czerwca 2011r. Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Scanmed Multimedis Spółkę Akcyjną w drodze emisji akcji serii B Przeprowadzenie emisji prywatnej Akcji Serii C. Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z 24 maja 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Strona 15 z 23

16 Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i oświadczenia Zarządu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej zostały wyemitowane akcje Serii C zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w liczbie szt. Zgodnie z Uchwałą Serii C, Zarząd Emitenta został upoważniony do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii C. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 4,80 PLN (cztery złote 80/100) i została ustalona dniu 9 czerwca 2011r. przez Zarząd w porozumieniu z podmiotem pośredniczącym w oferowaniu Akcji Serii C - Trigon Dom Maklerski S.A., po dokonaniu oceny popytu na Akcje Serii C wśród inwestorów. Oferta prywatna Akcji Serii C w trybie określonym w art pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych została przeprowadzona w dniach 26 maja - 15 czerwca 2011r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte i opłacone zostało Akcji Serii C, które zostały objęte przez 39 podmiotów. W związku z objęciem w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii C, Zarząd Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej, w dniu 15 czerwca 2011r. złożył oświadczenie o dojściu emisji Akcji Serii C do skutku i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie Statutu Spółki. Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii C wyniosła zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej w drodze emisji Akcji Serii C zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 czerwca 2011r. Środki pieniężne uzyskane z emisji Akcji Serii C zostały wykorzystane na sfinansowanie programu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju sieci placówek i infrastruktury medycznej. 3.3 Debiut spółki na rynku New Connect. W dniu 16 sierpnia 2011r. Grupa zadebiutowała na rynku New Connect. 3.4 Pozostałe istotne zdarzenia w 2011 r. i po dniu bilansowym Podpisanie istotnej umowy na zabezpieczenie medyczne MPL Balice, okres 2 lat (w 2012 i 2013 roku), wartość przedmiotowej umowy ,00 zł netto. Strona 16 z 23

17 Otwarcie przychodni Akamedik w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A Podpisanie umowy z WOW NFZ na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poznaniu obejmujących usługi lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ, w okresie do , raport EBI w dniu Otwarcie przychodni Akamedik Services Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Ciszewskiego Otwarcie Centrum Medycznego Akamedik we Wrocławiu przy ul. Parkowej Otwarcie nowych pomieszczeń Centrum Medycznego Scanmed Multimedis w Krakowie (dot. Centrum Medycznego Kazimierz w Krakowie przy ul. Podgórskiej 36) Zakończenie I etapu modernizacji Centrum Medycznego Akamedik w Krakowie (Centrum Medycznego Akamedik w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5) Podpisanie aneksów do umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w Krakowie (dot. podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ,00 zł; opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,10 zł; rehabilitacja lecznicza ,90 zł; profilaktyczne programy zdrowotne ,50 zł) Podpisanie aneksów do umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w Krakowie (dot.: leczenie stomatologiczne ,20 zł; ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,10 zł; ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne ,00 zł) Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu (umowa z DOW NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) od dnia 1 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012) Podpisanie umowy ze Szpitalem Klinicznym im. Helidora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na usługę transportu sanitarnego oraz transportu ambulansem medycznym z ratownikiem na terenie i poza terenem Poznania, od 15 grudnia 2011 roku do 14 grudnia 2012 r., o wartości zł netto.) Nabycie udziałów w spółce Scanrent sp. z o.o. W dniu r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. w ramach którego podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki (w tym o działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych) oraz na rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w Strona 17 z 23

18 zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu spółki oraz zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki Zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie nabycia 51% udziałów w spółce Medrun Zawarcie umowy najmu lokalu w Katowicach Podpisanie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu (zadania służby medycyny pracy dla ok 2000 kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich narażonych na czynniki szkodliwe) Nabycie 51% udziałów w Spółce Medrun Sp. z o.o. Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna w dniu 1 lutego 2012 roku zawarła Umowę inwestycyjną z udziałowcami spółki Medrun Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie komercyjnych usług medycznych na terenie Warszawy i Wrocławia. W wyniku Umowy Scanmed Multimedis SA zobowiązała się do nabycia a Udziałowcy zobowiązali się do sprzedaży udziałów w Spółce, stanowiących łącznie 51 (pięćdziesiąt jeden) procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Przeprowadzenie transakcji wpłynie na zwiększenie skali działalności Scanmed Multimedis SA i tym samym bezpośrednio będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe. Zakup udziałów w Spółce stanowi realizację jednego z elementów strategii rozwoju, polegającego na poszerzeniu działalności medycznej na terenie największych miast w Polsce, w zakresie usług komercyjnych finansowanych w modelu fee-for-service Zmiana adresu siedziby Scanmed Multimedis S.A Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok Podpisanie umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie (950 osób, badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia) Zawarcie umowy kredytu obrotowego NWZ Scanmed Multimedis S. A., które zwołano na dzień r. i kontynuowano w dniu r. Strona 18 z 23

19 Na dzień r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A., które kontynuowano swoje obrady w dniu r. Podczas drugiej części obrad w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęto Uchwałę nr 1 na podstawie której postanowiło o: - emisji do (trzynastu milionów czterystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od do numeru nie wyższego niż ( Warranty Subskrypcyjne ), które uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D, - warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ,00 zł (trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (trzynastu milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja ( Akcje Serii D ), - pozbawianiu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii D, - zmianie Statutu Spółki w zakresie wynikającym z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisję Akcji Serii D, - wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z tą uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, zaakceptowanym uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100). Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D. Jednocześnie w uchwale tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przy czym cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną Akcję Serii D. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji przedmiotowej Uchwały nr 1, w tym do: a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; Strona 19 z 23

20 c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. d) przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii D w KDPW e) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect. Uprawnienia przyznane Zarządowi Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D (z zastrzeżeniem, że cena ta wynosić będzie nie mniej niż 2,00 zł), mają na celu umożliwienie maksymalnie efektywnego wykorzystania warrantów subskrypcyjnych i emitowanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień Akcji Serii D, dla pozyskania środków finansowych, na poziomie odpowiadającym identyfikowanemu przez Zarząd Spółki popytowi. Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, związana jest z przyspieszeniem rozwoju Spółki, w tym możliwością płacenia akcjami Spółki za nabywane aktywa. Przyspieszony rozwój Spółki oraz pozyskanie przez nią w tym celu dodatkowych środków finansowych w drodze dalszych emisji akcji, ma także doprowadzić do osiągnięcia przez Spółkę poziomu kapitalizacji umożliwiającego ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW Podpisanie umowy z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków 4 ZATRUDNIENIE Spółka Scanmed Multimedis S.A. Rodzaj Umowy Ogółem liczba Lekarz Pielęgniarka Położna Stanowiska Pozostały personel medyczny Administracja Umowa o pracę Umowa zlecenia Strona 20 z 23

21 Umowa o świadczenie usług Scan Diagnostic Akamedik Services Umowa o pracę 0 Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług 4 4 Umowa o pracę Medrun Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług Razem INWESTYCJE. W związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Scanmed S.A., Grupa w istotny sposób rozwinęła sieć placówek i istniejącą infrastrukturę medyczna. Przejętych zostało 9 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, centrum rehabilitacji oraz wielospecjalistyczne centrum medyczne w Krakowie. W II połowie 2011r. zostały przeprowadzone prace modernizacyjne w największym centrum medycznym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej. W tym samym okresie przeprowadzono rozbudowę centrum medycznego w Krakowie przy ul. Podgórskiej. W związku z rozwojem ogólnokrajowym Grupy przeprowadzono pracę adaptacyjne w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, gdzie uruchomiono nowe placówki. W każdej z modernizowanych placówek poniesiono nakłady na sprzęt medyczny, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Grupa oddała w 2011r. łącznie do dyspozycji swoich pacjentów ponad 1600 m2 nowej powierzchni medycznej na terenie 4 miast w Polsce. Grupa podjęła pod koniec 2011r. intensywne stania w celu przejęcia kontroli nad spółką Medrun Sp. z o.o., które sfinalizowała z sukcesem r. Poszerzono tym samym infrastrukturę o kolejne placówki na terenie Warszawy i Wrocławia o łącznej powierzchni ponad 1100m2. Pod koniec 2011r. podjęto również działania w kierunku uruchomienia placówki na terenie Katowic. Strona 21 z 23

22 Grupa w 2011 r. poniosła łączne nakłady na niefinansowe aktywa w kwocie 7,9 mln zł. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji publicznej akcji, kredytu inwestycyjnego oraz leasingów. 6. PLANOWANY ROZWÓJ GRUPY. W 2012r. działalność Grupy skoncentruje się przede wszystkim na ekspansji geograficznej, ulepszeniu infrastruktury medycznej i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Planowany rozwój Grupy opiera się na : innowacyjności w podejściu do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ), polegającej na dystrybucji oferty w populacji studenckiej z wykorzystaniem know how sieciowych rozwiązań, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej polegającym na łączeniu działalności w zakresie podstawowej opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych z komercyjną działalnością w obszarze specjalistycznej opieki medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt (produkty abonamentowe) na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności za usługę (fee-for-service), kompleksowość oferty ambulatoryjnej w zakresie opieki medycznej (podstawowa opieka medyczna, opieka specjalistyczna, diagnostyka, opieka wyjazdowa, stomatologia i rehabilitacja), łączeniu funkcji świadczeniodawcy medycznego oraz pośrednika ubezpieczeniowego, wysokim standardzie świadczonych usług, nowoczesnych sposobach komunikacji z Klientem. Grupa planuje aktywności w następujących obszarach: 1. Dalszy rozwój usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze szczególnym ukierunkowaniem na środowiska studenckie (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice) 2. Rozwój usług w zakresie specjalistycznej opieki medycznej finansowanej komercyjnie w modelu fee-for-service (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice) Strona 22 z 23

23 3. Grupa planuje rozwój poprzez akwizycje podmiotów z branży medycznej, w celu przyspieszenia ekspansji geograficznej. 4. Rozwój w obszarze IT: rozwój wolumenowego udostępniania wewnętrznych i zewnętrznych usług IT oraz poszerzenie katalogu udostępnianych funkcjonalności. 5. Polityka HR - rozwój ze szczególnym uwzględnienie roli kapitału ludzkiego. 6. Polityka jakości i CSR. Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A.: Joanna Szyman Prezes Zarządu Stanisław Helbich Wiceprezes Zarządu Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu Artur Baran Członek Zarządu Kraków, r. Strona 23 z 23

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 r ok SPIS TREŚCI LIST PREZESA 4 1. WPROWADZENIE 6 1.1 Podstawowe informacje o jednostce dominującej w Grupie KRUK 6 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. Stanowiące załącznik nr 1 do raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2013 Wrocław, 3.06.2014 roku SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: planowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Spis treści FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA... 3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2013 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r.

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) Zamość, kwiecień 2008 r. Strona 1 z 33 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo