Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w 2011 r.

2 Spis treści 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 3 ISTOTNE WYDARZENIA W 2011 R. I PO DNIU BILANSOWYM. 4 ZATRUDNIENIE. 5 INWESTYCJE. 6 PLANOWANY ROZWÓJ GRUPY. Strona 2 z 23

3 1. ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY. 1.1 Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy SCANMED MULTIMEDIS S.A. 51% 100% Akamedik Services Sp. z o.o. Scan Diagnostic Sp. z o.o. W skład Grupy Kapitałowej Scanmed Multimedis S.A.(Grupa Kapitałowa / Grupa) na dzień r. wchodził Scanmed Multimedis jako jednostka dominująca oraz 2 spółki zależne: Akamedik Services Sp. z o.o. i Scan Diagnostic Sp. z o.o Organy spółek wchodzących w skład Grupy. Scanmed Multimedis S.A. Zarząd Spółki: Joanna Szyman Prezes Zarządu Stanisław Helbich Wiceprezes Zarządu Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu Artur Baran Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki: Rafał Bauer Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Chondrokostas Członek Rady Nadzorczej Anna Kaczor Członek Rady Nadzorczej Aneta Sowińska Członek Rady Nadzorczej Akamedik Services Sp. z o.o. Zarząd Spółki: Joanna Szyman Prezes Zarządu Józefa Job Członek Zarządu Paweł Walicki Członek Zarządu Strona 3 z 23

4 Scan Diagnostic Sp. z o.o. Zarząd Spółki: Stanisław Helbich Prezes Zarządu 1.3. Przedmiot działalności Grupy Podstawowy przedmiot działalności Grupy: Z - praktyka lekarska ogólna Z - praktyka lekarska specjalistyczna Z - praktyka lekarska dentystyczna E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana 1.4. Segmenty działalności: Poradnie specjalistyczne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Diagnostyka Obrazowa, Wizyty domowe, Medycyna Pracy, Rehabilitacja, Stomatologia, Transport medyczny, Ambulatorium Nocne oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Grupa ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, w oparciu o finansowanie NFZ i klientów instytucjonalnych oraz o środki własne pacjentów Rozwój w obszarze IT W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku rozpoczęto proces dostosowania systemów backoffice do potrzeb zmieniającego i rozwijającego się biznesu. W ramach tego procesu rozpoczęto budowę stosownego środowiska przetwarzania danych, rozpoczynając od rozbudowy infrastruktury. Wykonano proces migracji łącz telekomunikacyjnych ze zwiększeniem Strona 4 z 23

5 ich przepływności w oparciu o wybranego operatora, zakończono proces implementacji architektury bezpiecznego dostępu w oparciu o VPN. Dokonano rozbudowy serwerowni wraz z wymianą łącz szkieletowych i wdrożeniu części systemów zwiększenia gwarantowanej dostępności. W oparciu o rozbudowująca się infrastrukturę dokonano rozbudowy Callcentre o nowych agentów oraz rozbudowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo procesów biznesowych prowadzonych przez Callcentre. Wykonano także przejęcie wraz ze ZORG funkcjonalności systemu informatycznego służącego do obsługi procesów medycznych i rozliczeń, która to funkcjonalność rozbudowano i rozpoczęto jej rollout na kolejne placówki. W drugim półroczu 2011 kontynuowano rozbudowę systemów informatycznych spółki zarówno w wymiarze ilościowym jak i jakościowym. Dokonano instalacji systemu informatycznego w nowych placówkach w Poznaniu i Wrocławiu, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz rozpoczęto proces wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w przychodniach w Krakowie. Celem przyświecającym tym działaniom (oprócz oczywiście udostępnienia systemu w nowych lokalizacjach) było przygotowanie lokalnych (zlokalizowanych w przychodniach) środowisk przetwarzania danych do obsługi procesów medycznych w reżimie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, a w dalszej przyszłości odmiejscowienie rekordu pacjenta. Wykonano niezbędne związane z tym prace. Zakończono proces wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w przychodniach w Krakowie. Zakupiono sprzęt (skanery) do obsługi procesów medycznych w reżimie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Wykonano pierwszy etap przygotowania głównego systemu produkcyjnego grupy: KS-Somed do działania w modelu udostępnienia usług hostowanych dla podmiotów powiązanych w ramach grupy kapitałowej Rozwój w obszarze HR Grupa Scanmed Multimedis prowadziła intensywne działania związane z doskonaleniem zasobów ludzkimi. Podjęto następujące działania: Szkolenia Wdrożenie Systemu Ocen Badanie Satysfakcji Zawodowej Wdrożenie Systemu Motywacji 1.7. Polityka jakości Strona 5 z 23

6 Scanmed Multimedis SA opracowała m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn.zm.) oraz Standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r. nowe standardy funkcjonowania organizacji. Spółka zakończyła sukcesem kolejny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 przeprowadzany przez TUV NORD Polska. W zakres systemu objęty auditem weszły: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, medycyna pracy, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, diagnostyka obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja, stomatologia i opieka psychiatryczna. Rozszerzony został zakres przyznanego certyfikatu o nowe centra medyczne w Poznaniu i Wrocławiu Działalność CSR Polityka CSR Grupy Grupa Scanmed Multimedis szeroko angażuje się w działalność społeczną, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia w którym funkcjonuje. Jako integralna część tego środowiska, staramy się dokonywać pozytywnych zmian będąc aktywnymi w obszarach, gdzie nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie medyczne oraz biznesowe mogą okazać się przydatne. Strategia działania zakładała rolę wartości pozabilansowych i działań na rzecz społeczności w tworzeniu wartości firmy. Z tego też względu w grupie opracowana jest procedura planowania i wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu, która prowadzona jest w sposób usystematyzowany, podlega okresowym ocenom i ewaluacji. Grupa realizuje politykę CSR i zaangażowania społecznego w oparciu o trzy filary: Pierwszym z filarów zaangażowania społecznego jest współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań oraz niosącym pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym. Stale wspieramy i patronujemy działaniom z różnych dziedzin życia publicznego. Drugim filarem strategii CSR jest edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób. Systematycznie przeprowadzamy akcje profilaktyczne dla naszych Pacjentów, zapraszamy na bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjujemy akcje prozdrowotne dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Wyróżnikiem akcji Strona 6 z 23

7 profilaktycznych jest wielopłaszczyznowość: prowadzone są one w placówkach medycznych, domu pacjenta, w miejscu nauki i pracy. Trzecim filarem działalności społecznej jest sponsoring wydarzeń kulturalnych, m. in. widowisk, koncertów czy wydarzeń o znaczącej wadze społecznej. Podjęte aktywności z zakresu CSR w ostatnim roku: Akcje profilaktyczne i edukacja prozdrowotna Zabezpieczenie medyczne istotnych wydarzeń kulturalnych i sportowych Wsparcie fundacji i organizacji pozarządowych oraz działalność charytatywna Promocja edukacji na rzecz odpowiedzialnego biznesu Budowanie klimatu korporacyjnego opartego o wartości 1.9. Rozpoznawalność marki Scanmed Multimedis Jednym z głównych celów działań komunikacyjnych i PR w ostatnim roku było zwiększenie rozpoznawalności marki Scanmed Multimedis. W tym celu prowadzono stałe i konsekwentne działania, nakierowane między innymi na zwiększenie obecności marki w mediach oraz promocję strony internetowej. Udało się osiągnąć zamierzone cele, mierzone między innymi: Ilością publikacji w mediach Statystykami odwiedzin strony internetowej Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty 441 publikacji kierowanych do grup docelowych oraz ilość odwiedzin strony internetowej przekraczającą 800 tysięcy, możemy wnioskować, iż rozpoznawalność marki Scanmed Multimedis wśród Pacjentów, inwestorów, otoczenia społecznego i mediów znacząco wzrosła. Realizację wyznaczonych celów wizerunkowych można zauważyć po zwiększającej się systematycznie liczbie publikacji w mediach, uwzględnianiu Scanmed Multimedis w raportach i materiałach przekrojowych oraz otrzymywanych zapytaniach dziennikarzy poszukujących wypowiedzi eksperckich specjalistów Scanmed Multimedis. Zwiększenie rozpoznawalności marki wśród Pacjentów jest mierzone jest przy pomocy wskaźników internetowych, w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej. Ponad Strona 7 z 23

8 czterokrotnie zwiększył się wskaźnik wejść brandowych czyli użytkowników, którzy wpisali w wyszukiwarkę frazy związane z markę. Znacząco wzrósł również wskaźnik wejść bezpośrednich na stronę, co świadczy o wzroście rozpoznawalności marki i adresu jej strony internetowej. Od stycznia 2011 ilość unikalnych użytkowników strony internetowej wzrosła trzykrotnie. Od stycznia 2011 liczba odwiedzin strony internetowej zwiększyła się ponad trzykrotnie. Ilość odsłon zwiększyła się 2,7 raza. Jeden z najważniejszych wskaźników mierzenia rozpoznawalności marki odwiedziny brandowe zwiększył się ponad czterokrotnie. Oznacza to, że cztery razy więcej użytkowników trafiła na stronę internetową Spółki wyszukując jej nazwy. Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba odwiedzin bezpośrednich (czyli osób wpisujących do okna przeglądarki adres strony internetowej Spółki). W ostatnich dwunastu miesiącach Grupie udało się zdobyć spore nagłośnienie medialne, liczone zarówno ilością publikacji, jak i znaczeniem i zasięgiem medium. Strategia kontaktów z mediami zakładała dwutorowość z jednej strony nakierowanie na informowanie o produktach i akcjach skierowanych do pacjentów, z drugiej strony komunikat korporacyjny, ukierunkowany na budowę rozpoznawalności spółki. Informacje na temat Scanmed Multimedis pojawiały się w mediach lokalnych, konsumenckich, studenckich, branżowych, biznesowych, a także w telewizji oraz radiu. W komunikacji z otoczeniem Grupa wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji i możliwości jakie daje Internet między innymi poprzez promocję strony internetowej, wykorzystanie mediów społecznościowych, współpracy z liderami opinii, blogosferę, itp. W ostatnim roku w zakresie PR produktowego zrealizowano następujące cele: Szeroka informacja o usługach oferowanych przez Grupę, Kreowanie eksperckiego wizerunku specjalistów Scanmed Multimedis w mediach Informowanie o akcjach profilaktycznych, budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie wśród Pacjentów i Klientów Informowanie o nowościach ofertowych Zwiększenie rozpoznawalności marki Nawiązywanie współpracy z mediami w ramach wydarzeń specjalnych Strona 8 z 23

9 Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji z Klientem mediów społecznościowych, blogosfery, portali internetowych W zakresie PR korporacyjnego zrealizowano zakładane cele: Informowanie o najważniejszych wydarzeniach z życia Grupy Kreowanie wizerunku Scanmed Multimedis jako Grupy odpowiedzialnej społecznie Komunikacja z otoczeniem rynkowym Budowanie eksperckiego wizerunku Zarządu Liczba publikacji: Liczba publikacji o usługach 295 Liczba publikacji o spółce 146 W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stworzono nowe odsłony stron internetowych: Scanmed Multimedis Centrum Medycyny Estetycznej AKAMEDIK Poradnia Psyche CM Medrun Liczba odwiedzin stron internetowych Grupy wyniosła: Liczba odsłon stron internetowych grupy: Średni czas spędzony przez użytkownika na stronie to 2 minuty 45 sekund Nagrody i wyróżnienia Scanmed Multimedis SA został laureatem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu "EuroCertyfikat" w kategorii "Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług". Jest to prestiżowe, europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju i spełnieniem surowych norm jakości. W VI edycji akcji Kraków Przyjazny Maluchom placówka Scanmed Multimedis SA przy ulicy Armii Krajowej 5 otrzymała tytuł "Miejsca Przyjaznego Maluchom". Strona 9 z 23

10 Scanmed Multimedis SA dwukrotnie został laureatem nagrody ProStudent, w 2011r. w kategorii PROdukt roku. Rok wcześniej w kategorii CSR. Nagrody środowiska studenckiego ProStudent przyznawane są instytucjom, firmom, organizacjom i osobom, które zdobyły uznanie środowiska studenckiego. Organizatorem konkursu jest Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, a nominowani do nagród wyłaniani są spośród wielu kandydatur, które spływają od studentów, samorządów i organizacji studenckich. Scanmed Mulitmedis został wyróżniony przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców Europejska Firma nagrodą Gepard Biznesu 2010 dla najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w ostatnich dwóch latach. Scanmed Multimedis SA otrzymał prestiżowy certyfikat SOLIDNA FIRMA 2011 przyznany spółce przez Kapitułę Programu Gospodarczo - Konsumenckiego Solidna Firma za szczególne starania w zakresie poszanowania wolnej konkurencji, praw konsumenta, terminowego regulowania wszelkich zobowiązań oraz troskę o ekologię. 2. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Wyniki finansowe. W 2011r. Grupa osiągnęła 32,13 mln PLN przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił 88,6% wzrost przychodów. Wzrost ten w głównej mierze spowodowany jest przejęciem od czerwca 2011r. od Scanmed S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której działalność dotyczy podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Największy udział w przychodach Grupy miała działalność centrów medycznych (66%) oraz diagnostyka obrazowa (18%). Pozostałe przychody (16%) uzyskane zostały z działalności opieki całodobowej. Przychody wg linii biznesowych (tys. PLN) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Strona 10 z 23

11 Centra Medyczne Diagnostyka Obrazowa Opieka Całodobowa RAZEM Podstawowymi płatnikami za wykonane usługi medyczne był NFZ (43%) oraz klienci instytucjonalni (41%). Pozostałą grupę klientów stanowili pacjenci indywidualni (16%), którzy z własnych środków finansowali usługi. Przychody wg płatników (tys. PLN) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NFZ Klient instytucjonalny Klient indywidualny RAZEM W 2011 r. zysk netto przypadający na podmiot dominujący wyniósł 322 tys. PLN (w 2010 r. strata 105 tys. PLN). Poprawa wyniku związana jest ze zwiększeniem przychodów oraz przeprowadzonych działań optymalizujących koszty operacyjne Podstawowe wskaźniki finansowe za 2011r. Wskaźniki płynności: Wskaźnik bieżącej płynności = (zapasy + należności + inwestycje krótkoterminowe +rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik podwyższonej płynności = (należności + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 1,37 1,31 Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 0,02 Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania / aktywa 0,26 Strona 11 z 23

12 Wskaźnik długu = zobowiązania / kapitał własny 0,35 Wskaźnik długu długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny 0,13 Wskaźnik długu krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny 0,22 Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowym majątkiem trwałym = rzeczowy majątek trwały / zobowiązania długoterminowe 3,24 Wskaźniki rentowności: Rentowność sprzedaży netto = wynik netto / przychody ze sprzedaży 1,0% ROI = EBIT / ((aktywa aktywa 2010) / 2) 1,1% ROA = wynik netto / ((aktywa aktywa 2010) / 2) 1,4% ROE = wynik netto / ((kapitał własny kapitał własny 2010) / 2) 2,0% Wskaźniki sprawności działania: Cykl inkasa należności handlowych = ((należności krótkoterminowe należności krótkoterminowe 2010) / 2) *365 / (przychody sprzedaż gotówkowa) Cykl rotacji aktywów obrotowych = ((aktywa obrotowe aktywa obrotowe 2010) / 2) *365 / przychody ze sprzedaży Cykl rotacji zobowiązań wobec dostawców ((zobowiązania z tytułu dostaw zobowiązania z tytułu dostaw 2010) / 2) *365 / koszty związane z dostawcami 43 dni 66 dni 27 dni 2.3. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. Główne czynniki wpływające na sytuację finansowo ekonomiczną Spółki: 1) Sytuacja makro ekonomiczna w kraju Nieprzewidziane pogorszenie koniunktury gospodarczej wpływa bezpośrednio na ograniczenie finansowania usług medycznych zarówno ze środków publicznych jak i zasobów prywatnych gospodarstw domowych. 2) Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia Strona 12 z 23

13 Ryzyko związane z istotną zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych nie jest obecnie duże. System finansowania usług medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po latach wdrażania osiągnął pewne stadium rozwoju, które wydaje się być akceptowane zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców. 3) Konkurencja publicznych i prywatnych placówek medycznych oraz pojawianie się nowych świadczeniodawców medycznych Gwałtowny rozwój prywatnych placówek medycznych w lecznictwie otwartym i szpitalnym, inwestycje w publiczną służbę zdrowia oraz stworzenie możliwości prawnych do komercjalizacji szpitali publicznych powodują wzrost konkurencji na rynku usług medycznych. Jednocześnie wzrosła liczba placówek niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność komercyjną w obszarach usług oferowanych przez Grupę. Grupa działa na rynku bardzo wrażliwym na jakość świadczonych usług. Funkcjonujące na rynku firmy medyczne stanowią konkurencję w następujących obszarach: umowy z podmiotami finansującymi usługi medyczne, umowy z podmiotami organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych, pacjenci indywidualni. W celu minimalizacji ryzyka Grupa kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, rozwój nowych produktów, rozwój infrastruktury medycznej, rozwój działu sprzedaży oraz dywersyfikację kanałów finansowania. 4) Ryzyko zależności od kluczowego personelu Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie zarówno personelu medycznego oraz zarządzająco-administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Możliwa zmiana sytuacji na rynku pracy personelu medycznego stwarza ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich lub niszowych kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. W celu minimalizacji ryzyka Grupa współpracuje z wieloma lekarzami specjalistami z danej dziedziny medycyny, posiada w swoich strukturach Dział HR prowadzący stałą rekrutację i monitorujący rynek, buduje programy motywacyjne dla pracowników i współpracowników. 5) Ryzyko związane z błędem medycznym Strona 13 z 23

14 Działalność Grupy polega na świadczeniu usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej oraz opiek wyjazdowej. Ryzykiem charakterystycznym dla tej branży jest możliwość wystąpienia błędu lekarskiego i pojawienia się w jego następstwie roszczeń Pacjentów. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zarzutami niestarannego działania lub zaniechania Grupa na bieżąco monitoruje standardy prowadzonych usług zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania jakością. Grupa posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wymaga umownie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od personelu medycznego. 6) Ryzyko ponadnormatywnego wykorzystania produktów abonamentowych Rentowność kontraktów abonamentowych zależy od wykorzystania abonamentów przez pacjentów objętych opieką medyczną, tj. liczby odbytych konsultacji przez tychże pacjentów, jak również zakresu i wartości świadczeń diagnostycznych skonsumowanych w wyniku zaleceń lekarskich. W celu minimalizacji ryzyka Grupa na bieżąco (miesięcznie) dokonuje miesięcznego monitoringu rentowności poszczególnych kontraktów. W prowadzeniu portfela abonamentowego stosowane są mechanizmy kontroli ryzyka, minimalizujące ryzyko obniżenia jakości i rentowności świadczonych usług Aktywa i pasywa na r. AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe PASYWA RAZEM Przychody i koszty Spółki za 2011 r PRZYCHODY I KOSZTY Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Strona 14 z 23

15 Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Przepływy pieniężne w 2011 r PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Kapitały własne Grupy. Kapitał własne Grupy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły tys. PLN. Kapitał zakładowy Scanmed Multimedis S.A. wynosił 6,7 mln PLN i dzielił się na 6,7 mln akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. 3. ISTOTNE WYDARZENIA W 2011 R. I PO DNIU BILANSOWYM. 3.1 Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa - Scanmed Universum W okresie kwiecień maj 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia przez Scanmed Multimedis Spółkę Akcyjną zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Spółki Scanmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w postaci pionu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej pod nazwą Scanmed Universum funkcjonującej w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Scanmed Strefa Medyczna Universum ( Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa ). Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna nabyła Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa z dniem 1 czerwca 2011r. Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Scanmed Multimedis Spółkę Akcyjną w drodze emisji akcji serii B Przeprowadzenie emisji prywatnej Akcji Serii C. Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z 24 maja 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Strona 15 z 23

16 Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i oświadczenia Zarządu z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej zostały wyemitowane akcje Serii C zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w liczbie szt. Zgodnie z Uchwałą Serii C, Zarząd Emitenta został upoważniony do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii C. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 4,80 PLN (cztery złote 80/100) i została ustalona dniu 9 czerwca 2011r. przez Zarząd w porozumieniu z podmiotem pośredniczącym w oferowaniu Akcji Serii C - Trigon Dom Maklerski S.A., po dokonaniu oceny popytu na Akcje Serii C wśród inwestorów. Oferta prywatna Akcji Serii C w trybie określonym w art pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych została przeprowadzona w dniach 26 maja - 15 czerwca 2011r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte i opłacone zostało Akcji Serii C, które zostały objęte przez 39 podmiotów. W związku z objęciem w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii C, Zarząd Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej, w dniu 15 czerwca 2011r. złożył oświadczenie o dojściu emisji Akcji Serii C do skutku i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie Statutu Spółki. Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii C wyniosła zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Scanmed Multimedis Spółki Akcyjnej w drodze emisji Akcji Serii C zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 czerwca 2011r. Środki pieniężne uzyskane z emisji Akcji Serii C zostały wykorzystane na sfinansowanie programu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju sieci placówek i infrastruktury medycznej. 3.3 Debiut spółki na rynku New Connect. W dniu 16 sierpnia 2011r. Grupa zadebiutowała na rynku New Connect. 3.4 Pozostałe istotne zdarzenia w 2011 r. i po dniu bilansowym Podpisanie istotnej umowy na zabezpieczenie medyczne MPL Balice, okres 2 lat (w 2012 i 2013 roku), wartość przedmiotowej umowy ,00 zł netto. Strona 16 z 23

17 Otwarcie przychodni Akamedik w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A Podpisanie umowy z WOW NFZ na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poznaniu obejmujących usługi lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ, w okresie do , raport EBI w dniu Otwarcie przychodni Akamedik Services Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Ciszewskiego Otwarcie Centrum Medycznego Akamedik we Wrocławiu przy ul. Parkowej Otwarcie nowych pomieszczeń Centrum Medycznego Scanmed Multimedis w Krakowie (dot. Centrum Medycznego Kazimierz w Krakowie przy ul. Podgórskiej 36) Zakończenie I etapu modernizacji Centrum Medycznego Akamedik w Krakowie (Centrum Medycznego Akamedik w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5) Podpisanie aneksów do umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w Krakowie (dot. podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ,00 zł; opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,10 zł; rehabilitacja lecznicza ,90 zł; profilaktyczne programy zdrowotne ,50 zł) Podpisanie aneksów do umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w Krakowie (dot.: leczenie stomatologiczne ,20 zł; ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,10 zł; ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne ,00 zł) Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu (umowa z DOW NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) od dnia 1 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012) Podpisanie umowy ze Szpitalem Klinicznym im. Helidora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na usługę transportu sanitarnego oraz transportu ambulansem medycznym z ratownikiem na terenie i poza terenem Poznania, od 15 grudnia 2011 roku do 14 grudnia 2012 r., o wartości zł netto.) Nabycie udziałów w spółce Scanrent sp. z o.o. W dniu r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. w ramach którego podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki (w tym o działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych) oraz na rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w Strona 17 z 23

18 zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu spółki oraz zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki Zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie nabycia 51% udziałów w spółce Medrun Zawarcie umowy najmu lokalu w Katowicach Podpisanie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu (zadania służby medycyny pracy dla ok 2000 kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich narażonych na czynniki szkodliwe) Nabycie 51% udziałów w Spółce Medrun Sp. z o.o. Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna w dniu 1 lutego 2012 roku zawarła Umowę inwestycyjną z udziałowcami spółki Medrun Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie komercyjnych usług medycznych na terenie Warszawy i Wrocławia. W wyniku Umowy Scanmed Multimedis SA zobowiązała się do nabycia a Udziałowcy zobowiązali się do sprzedaży udziałów w Spółce, stanowiących łącznie 51 (pięćdziesiąt jeden) procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Przeprowadzenie transakcji wpłynie na zwiększenie skali działalności Scanmed Multimedis SA i tym samym bezpośrednio będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe. Zakup udziałów w Spółce stanowi realizację jednego z elementów strategii rozwoju, polegającego na poszerzeniu działalności medycznej na terenie największych miast w Polsce, w zakresie usług komercyjnych finansowanych w modelu fee-for-service Zmiana adresu siedziby Scanmed Multimedis S.A Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok Podpisanie umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie (950 osób, badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia) Zawarcie umowy kredytu obrotowego NWZ Scanmed Multimedis S. A., które zwołano na dzień r. i kontynuowano w dniu r. Strona 18 z 23

19 Na dzień r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A., które kontynuowano swoje obrady w dniu r. Podczas drugiej części obrad w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęto Uchwałę nr 1 na podstawie której postanowiło o: - emisji do (trzynastu milionów czterystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od do numeru nie wyższego niż ( Warranty Subskrypcyjne ), które uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D, - warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ,00 zł (trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (trzynastu milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja ( Akcje Serii D ), - pozbawianiu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii D, - zmianie Statutu Spółki w zakresie wynikającym z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisję Akcji Serii D, - wprowadzeniu Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z tą uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, zaakceptowanym uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100). Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D. Jednocześnie w uchwale tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przy czym cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną Akcję Serii D. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji przedmiotowej Uchwały nr 1, w tym do: a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; Strona 19 z 23

20 c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. d) przeprowadzenia rejestracji Akcji Serii D w KDPW e) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect. Uprawnienia przyznane Zarządowi Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D (z zastrzeżeniem, że cena ta wynosić będzie nie mniej niż 2,00 zł), mają na celu umożliwienie maksymalnie efektywnego wykorzystania warrantów subskrypcyjnych i emitowanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień Akcji Serii D, dla pozyskania środków finansowych, na poziomie odpowiadającym identyfikowanemu przez Zarząd Spółki popytowi. Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, związana jest z przyspieszeniem rozwoju Spółki, w tym możliwością płacenia akcjami Spółki za nabywane aktywa. Przyspieszony rozwój Spółki oraz pozyskanie przez nią w tym celu dodatkowych środków finansowych w drodze dalszych emisji akcji, ma także doprowadzić do osiągnięcia przez Spółkę poziomu kapitalizacji umożliwiającego ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW Podpisanie umowy z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków 4 ZATRUDNIENIE Spółka Scanmed Multimedis S.A. Rodzaj Umowy Ogółem liczba Lekarz Pielęgniarka Położna Stanowiska Pozostały personel medyczny Administracja Umowa o pracę Umowa zlecenia Strona 20 z 23

21 Umowa o świadczenie usług Scan Diagnostic Akamedik Services Umowa o pracę 0 Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług 4 4 Umowa o pracę Medrun Umowa zlecenia Umowa o świadczenie usług Razem INWESTYCJE. W związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Scanmed S.A., Grupa w istotny sposób rozwinęła sieć placówek i istniejącą infrastrukturę medyczna. Przejętych zostało 9 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, centrum rehabilitacji oraz wielospecjalistyczne centrum medyczne w Krakowie. W II połowie 2011r. zostały przeprowadzone prace modernizacyjne w największym centrum medycznym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej. W tym samym okresie przeprowadzono rozbudowę centrum medycznego w Krakowie przy ul. Podgórskiej. W związku z rozwojem ogólnokrajowym Grupy przeprowadzono pracę adaptacyjne w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, gdzie uruchomiono nowe placówki. W każdej z modernizowanych placówek poniesiono nakłady na sprzęt medyczny, wyposażenie niemedyczne oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Grupa oddała w 2011r. łącznie do dyspozycji swoich pacjentów ponad 1600 m2 nowej powierzchni medycznej na terenie 4 miast w Polsce. Grupa podjęła pod koniec 2011r. intensywne stania w celu przejęcia kontroli nad spółką Medrun Sp. z o.o., które sfinalizowała z sukcesem r. Poszerzono tym samym infrastrukturę o kolejne placówki na terenie Warszawy i Wrocławia o łącznej powierzchni ponad 1100m2. Pod koniec 2011r. podjęto również działania w kierunku uruchomienia placówki na terenie Katowic. Strona 21 z 23

22 Grupa w 2011 r. poniosła łączne nakłady na niefinansowe aktywa w kwocie 7,9 mln zł. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji publicznej akcji, kredytu inwestycyjnego oraz leasingów. 6. PLANOWANY ROZWÓJ GRUPY. W 2012r. działalność Grupy skoncentruje się przede wszystkim na ekspansji geograficznej, ulepszeniu infrastruktury medycznej i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Planowany rozwój Grupy opiera się na : innowacyjności w podejściu do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ), polegającej na dystrybucji oferty w populacji studenckiej z wykorzystaniem know how sieciowych rozwiązań, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej polegającym na łączeniu działalności w zakresie podstawowej opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych z komercyjną działalnością w obszarze specjalistycznej opieki medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt (produkty abonamentowe) na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności za usługę (fee-for-service), kompleksowość oferty ambulatoryjnej w zakresie opieki medycznej (podstawowa opieka medyczna, opieka specjalistyczna, diagnostyka, opieka wyjazdowa, stomatologia i rehabilitacja), łączeniu funkcji świadczeniodawcy medycznego oraz pośrednika ubezpieczeniowego, wysokim standardzie świadczonych usług, nowoczesnych sposobach komunikacji z Klientem. Grupa planuje aktywności w następujących obszarach: 1. Dalszy rozwój usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze szczególnym ukierunkowaniem na środowiska studenckie (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice) 2. Rozwój usług w zakresie specjalistycznej opieki medycznej finansowanej komercyjnie w modelu fee-for-service (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice) Strona 22 z 23

23 3. Grupa planuje rozwój poprzez akwizycje podmiotów z branży medycznej, w celu przyspieszenia ekspansji geograficznej. 4. Rozwój w obszarze IT: rozwój wolumenowego udostępniania wewnętrznych i zewnętrznych usług IT oraz poszerzenie katalogu udostępnianych funkcjonalności. 5. Polityka HR - rozwój ze szczególnym uwzględnienie roli kapitału ludzkiego. 6. Polityka jakości i CSR. Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A.: Joanna Szyman Prezes Zarządu Stanisław Helbich Wiceprezes Zarządu Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu Artur Baran Członek Zarządu Kraków, r. Strona 23 z 23

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Data sporządzenia: 2014-10-02

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Data sporządzenia: 2014-10-02 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 43/2014 Data sporządzenia: 2014-10-02 Temat: Opinia Zarządu Bakalland S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr 1 z dnia 19 listopada 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 19 listopada 2015 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 19 listopada 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU 1) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 1/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo