PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA."

Transkrypt

1 Płace (PL) wersja 13.00d UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Poprawiono 1. PIT 8A nadruk na oryginalnych formularzach poprawiono wykazywanie kwoty podatku w poz Pełna lista wypłat drukowana dla umów zleceń wprowadzono moŝliwość drukowania składek FP i FGŚP. Wykazywanie składek uzaleŝnione jest (analogicznie jak dla wypłat etatowych) od zmiennej konfiguracyjnej (Konfiguracja Ustawienia parametrów Wydruki). 3. Księgowanie wynagrodzeń/składek wprowadzono sprawdzanie poprawności daty księgowania. 4. Log do PIT-4 (plik PIT4.LOG) zmieniono: - układ graficzny, - kryterium wykazywania osób - poprzednio były to wszystkie osoby, obecnie są to osoby posiadające wypłaty 5. Nowa instalacja - po zainstalowaniu programu wydruki generowane są na drukarkę typu HP-LJ (poprzednio proponowała się drukarka Epson). Zmiana dotyczy tylko nowych instalacji. Płace (PL) wersja 13.00c 1. Nowa wysokość składki FGŚP W nowych bazach danych wysokość składki na FGŚP ustawiono na 0.10%. Podstawa prawna: Ustawa budŝetowa opublikowana w Dz.U. z 2006 nr 35, poz.244 UWAGA! W istniejących bazach danych ustawienie to powinno być zmienione przez UŜytkownika systemu. Jak wyliczyć składkę na FGŚP wg nowego procentu (0.10)? W pierwszej kolejności naleŝy ustawić odpowiedni procent składki. Wyliczenie nowej kwoty składki na FGŚP moŝna wykonać na 2 sposoby: ustawić zmienną DRA na 0 ponownie wygenerować deklaracje rozliczeniowe. Takie ustawienie zmiennej powoduje naliczenie składek FP i FGŚP od sumy podstaw, przeliczyć wszystkie wypłaty ponownie (Etat, Umowa, Inna). 2. PIT-11/8B (14) Wprowadzono nowy formularz PIT-11/8B (nadruk i pełny wydruk). Formularz dotyczy przychodów uzyskanych w 2006r. Uwaga: Na deklaracji za 2006r podatek zostanie wykazany zgodnie ze stanem w wypłatach. Oznacza to, Ŝe jeśli w wypłacie realizowanej w 2006r podatek zaokrąglany był do 0,10zł, to tak zostanie wykazany na deklaracji podatkowej.

2 3. Poprawiono 1. Wydruk raportu do NFZ pole z danymi odbiorcy zestawienia (oddział NFZ) było uzupełniane tylko w przypadku, gdy w Danych o firmie1 symbol oddziału był wpisany drukowaną literą R, np. 10R. Jeśli wpisano 10r pole nie było uzupełnianie. 2. Wydruk list płac (etat, umowa, inna wypłata) zwiększono pole zawierające numer listy. 3. Podstawa urlopu wypoczynkowego a zmienna lokalna URL_nadg = 1 w niektórych przypadkach program pomijał minuty nadgodzin przy wliczaniu ich do czasu pracy. 4. Wypłata etatowa i formularz dodatku powiększono pole zawierające rodzaj dodatku. Problem dotyczył wyświetlania pełnej nazwy dla korekt zaliczki podatku ( obcinany był ostatni znak). Płace (PL) wersja 13.00b 1. Aktualne deklaracje podatkowe Dostosowano wydruki deklaracji podatkowych do wzorów obowiązujących w 2006 roku: PIT-4 (wersja 17) wydruk pełny i na oryginalnym formularzu PIT-8A (wersja 13) - wydruk pełny PIT-40 (wersja 13) nadruk na oryginalnym formularzu Uwaga: Na deklaracjach za 2006r (PIT-4, PIT-8A) podatek zostanie wykazany zgodnie ze stanem w wypłatach. Oznacza to, Ŝe jeśli w wypłacie realizowanej w 2006r podatek zaokrąglany był do 0,10zł tak zostanie wykazany na deklaracji podatkowej. 2. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno - rentowych w 2006 r. W roku 2006 kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi zł. Na dzień zakończenia prac nad poprzednią wersją PL-a (13.00a) kwota ograniczenia składek emerytalno-rentowych nie została opublikowana. Dlatego teŝ, w obecnej wersji programu naleŝy samodzielnie wprowadzić aktualną na rok 2006 wartość ograniczenia w/w składek (Płace - Składki ZUS - F6). Podstawa prawna: informacja na stronie ZUS Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku (M.P. z Nr 84, poz )

3 3. Inne zmiany 3.1. Umowa-zlecenie ze względu na specyfikę programu kaŝdorazowe wejście w formularz wypłaty umowy zlecenia powoduje jej przeliczenie. W celu wyeliminowania problemów związanych z przeliczaniem wypłaconych w 2005r umów (podatek zaokrąglano do 10 gr) przy wejściu do umowy pojawia się komunikat. W celu przeglądania/przeliczania umów wypłaconych przed wymagana jest zmiana sposobu zaokrąglania podatku ( z 1 zł na 0.10zł) Usunięto informacje o górnym marginesie dla deklaracji PIT-8 i PIT-11 (98). Zmienne były dostępne z poziomu Konfiguracja Ustawienia parametrów - Marginesy dokumentów. Poprawiono 1. Wydruki poprzez Serwer Wydruków Graficznych.w przypadku, gdy baza danych była zapisana na innym dysku niŝ zainstalowano program (PL99) mogły pojawić się problemy z wydrukami. Problem polegał na braku w pliku *.ini informacji o ścieŝce dostępu do pliku config.dat. 2. Księgowanie do KH z poziomu Innych wypłat poprawiono zaznaczania * zaksięgowanej innej wypłaty. Po wywołaniu księgowania wypłata była zapisywana w pliku. 3. Zaświadczenie o zarobkach (Płace - Etaty - F2) poprawiono wydruk miejscowości i pola na datę, która drukowała się poza kartką. 4. Podsumowanie listy na oddzielnej stronie przywrócono działanie zmiennej Jeśli zmienna ma wartośc=1 to podsumowanie listy płac drukuje się na osobnej stronie. Dla niektórych typów drukarek dodatkowo naleŝy ustawić zmienną na 1. Zmienna ta wymusza wysuw kartki. 5. Wydruk przelewu pełnego poprawiono działanie zmiennej (reset drukarki przed wydrukiem). W szczególności dotyczy to drukarek typu HP Przelew ciągły poprawiono drukowanie przelewu ciągłego bezpośrednio po wejściu do programu. Problem dotyczył drukarek igłowych i drukowania przelewu jako pierwszego wydruku w danej sesji. 7. Drukarki laserowe (typu PCL-L) - na niektórych wydrukach na drukarkach laserowych, zdefiniowanych w programie jako PCL-L i zadeklarowanym niezerowym marginesie na wydrukach pojawiały się buźki. Dodano zmienną która powoduje usunięcie (czyszczenie) kodu sterującego. Zmienna ta inicjowana jest po wykonaniu wydruku na drukarkę typu PCL. 8. PIT-11 seryjny a koszty uzyskania poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania, jeśli były one odczytywane z danych kadrowych (zmienna W niektórych sytuacjach następowało zerowanie kosztów uzyskania. 9. Raport do NFZ raport o obniŝeniu składki zdrowotnej wykazywał równieŝ osoby, których składka pobrana była wyŝsza niŝ składka obliczona. Płace (PL) wersja 13.00a UWAGA!

4 W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej konwersji, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Podatki w 2006 roku 1.1. Stałe podatkowe w 2006 roku. Na rok 2006 wprowadzono następujące stałe podatkowe (Płace/ Podatki/2006): progi podatkowe : 0 zł - 19% zł 30% zł 40% koszty uzyskania przychodu - 102,25 ulga podatkowa - 44,17 zaliczka na podatek od umów 19% koszty uzyskania dla umów 20% ryczałt poniŝej kwoty Uwaga: Stałe podatkowe w podanych wartościach są dopisywane przez program przy pierwszym uruchomieniu kartoteki w wersji na 2006r, o ile nie zostały we wcześniejszej wersji wprowadzone przez operatora (poprzez edycję okna Płace/Podatki, bądź naliczenie wypłat z datą z 2006r) Zaokrąglenia podatku Wprowadzono zmienne, które pozwalają na ustalenie sposobu zaokrąglania kwoty wynagrodzenia dla płatnika i podatku przekazywanego do Urzędu Skarbowego. Standardowo zmienne te przyjmują wartość zmienna wpływa na sposób zaokrąglenia podatku na deklaracjach PIT-4, PIT-8A (poz.53 Kwota do wpłaty). Domyślna wartość parametru wynosi 0.10zł. Pole to jest wyliczane jako róŝnica pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku. W niektórych sytuacjach, gdy podatek został ręcznie skorygowany lub był zaokrąglany do 0,01zł zmienna powinna mieć wartość zmienna wpływa na sposób zaokrąglania wynagrodzenia Płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego PIT-4, PIT-8A poz.52. (Konfiguracja \ Ustawienia parametrów \ Zaokrąglenia \ Wynagrodzenia płatnika zal.) Domyślna wartość wynosi 0,10zł. Deklaracje za (termin do 20 stycznia 2006) powinny być naliczane wg dotychczasowych ( starych ) zasad. Przed naliczeniem wypłaty (data wypłaty przypada w 2006r.) naleŝy zmienić następujące zaokrąglenia: Podatku/Zaliczki podatku 1zł Przed naliczeniem pierwszej deklaracji (PIT-4, PIT-8A) za 2006r naleŝy zmienić zaokrąglenie Wynagrodzenia płatnika zal. 1zł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 143, 1199).

5 2. Składka zdrowotna w 2006 roku Składka zdrowotna w roku 2006 wynosi 8,75% podstawy wymiaru (składka pobrana), z czego nadal 7.75% podstawy wymiaru (składka odliczona) moŝliwe jest do odliczenia z podatku. (Płace/ Składki ZUS). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210/2004 poz. 2135). 3. Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych NaleŜy pamiętać o samodzielnym wprowadzeniu poprawnej wysokości rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych (Płace/Składki ZUS (2006)/F6). W chwili udostępnienia wersji PL 13.00a nie zostało jeszcze opublikowane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. 4. Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2006r. obowiązuje nowa, podwyŝszona stawka minimalnego wynagrodzenie zł. W programie stawka minimalna zapisywana jest oddzielnie dla kaŝdego miesiąca (Konfiguracja Normy miesięczne F7). Jej wartość proponowana jest na podstawie zmiennej Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w Dz.U. z 2005r. nr 177, poz z dnia r. 5. Konwersja bazy danych W wyniku konwersji powiększono pola, w których zapisywane są informacje dotyczące: miejscowości, gminy, powiatu i poczty do 30 znaków województwa do 20 znaków numeru mieszkania do 7 znaków Oryginalne formularze mają pola o ograniczonej długości, w związku z tym, niektóre dane, jak np. powiat, poczta czy gmina, mogą zostać obcięte. 6. Księgowanie do KP Poczynając od wersji PL 13.00a księgowanie do programu Księga Podatkowa (KP) odbywa się w dwóch, niezaleŝnych etapach: F7 księgowanie wynagrodzeń CTRL+F7 księgowanie składek ZUS opłacanych przez pracodawcę. W przypadku księgowania składek ZUS (CTRL+F7) naleŝy ustawić odpowiednią datę księgowania. Program proponuje księgowanie składek z datą zrealizowania wypłaty dla pracownika. W chwili obecnej obok na liście wypłat mogą pojawić się 3 rodzaje znaczników: W oznacza, Ŝe zaksięgowano wynagrodzenia, S - oznacza, Ŝe zostały zaksięgowane składki, * - oznacza, Ŝe zaksięgowano wynagrodzenia i składki. Wszystkie wypłaty zaksięgowane w wersjach wcześniejszych niŝ PL 13.00a mają znacznik *.

6 7. Waloryzacja podstawy Wprowadzono funkcjonalność polegającą na waloryzowaniu podstawy świadczenia rehabilitacyjnego (świadczenie rehabilitacyjne (wyp) i świadczenie rehabilitacyjne 100%) Waloryzacja polega na przemnoŝeniu podstawa wymiaru zasiłku o wartość wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji podawany jest raz na kwartał. W programie wskaźnik waloryzacji wyświetlany jest w Konfiguracji\ Normy miesięczne\ F7. Wartość początkowa została ustalona na 100%. Za wskaźnik waloryzacji odpowiada zmienna Domyślnie ma wartość 100. UWAGA! Podstawa waloryzowana jest tylko przy pierwszej z wyŝej wymienionych nieobecności występującej w ciągłości. Waloryzacja podstawy ma miejsce tylko wtedy, gdy wskaźnik waloryzacji jest większy od 100%. 8. Drukarki Wprowadzono zmiany mające na celu usprawnienie drukowania. Zmiany polegają na przypisywaniu rodzaju drukarki do kaŝdego portu. Przykład: LPT1 Epson, LPT2 - PCL-L. LPT3 HP-LJ Jeśli UŜytkownik ustawi Drukarkę na???, to przed wydrukiem pojawi się pytanie o port, na który ma być skierowany wydruk. Po wybraniu odpowiedniego portu program odczyta odpowiednie kody sterujące z nim związane. Rozwiązanie to moŝe być zastosowane w przypadku instalacji sieciowych. Warunkiem koniecznym poprawnego działania jest jednakowe mapowanie drukarek na wszystkich komputerach, na których uruchamiany jest program Płace. 9. Aktualne deklaracje podatkowe W wersji PL 13.00a został wprowadzony nowy wzór deklaracji podatkowej PIT-40 (13) - wydruk pełny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2005r. nr 204, poz.1689). 10. Dowód osobisty pracownika a deklaracje zgłoszeniowe Deklaracja ZUA i ZZA Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS na deklaracjach zgłoszeniowych pracownika powinny być wykazywane tylko dwa identyfikatory PESEL, NIP. W przypadku braku jednego z nich naleŝy podać numer dowodu osobistego. Sposób wykazywania dowodu osobistego uzaleŝniony jest od zmiennej Jeśli zmienna ta ma wartość: 0 (domyślna wartość) nie wysyłamy dowodu osobistego jako trzeciego identyfikatora, 1 dowód osobisty jest wysyłany jako dodatkowy, trzeci identyfikator.

7 10.2. Deklaracje ZIUA, ZCNA, ZCZA Sposób wykazywania dowodu osobistego uzaleŝniony jest od zmiennej Jeśli zmienna ma wartość: 1 dowód osobisty wysyłany jest jako dodatkowy, kolejny identyfikator (działanie jak w wersji 12.00). Przy takim ustawieniu nie ma znaczenie odpowiedź na pytanie przed wysłaniem deklaracji. 0 - przed wydrukiem dodano pytanie Wykazuj dowód osobisty - TAK/NIE. Jeśli UŜytkownik odpowie: - TAK - wykazujemy dowód. Na deklaracji ZIUA w danych przed aktualizacją wykazujemy dowód, a w danych aktualnych nie wykazujemy. - NIE - jeśli dowód jest 3 identyfikatorem u pracownika lub członka rodziny to do pomijamy. Na deklaracji ZIUA w danych przed aktualizacją i po pomijamy dowód. 11. Wydruki Indywidualne progi podatkowe Wydruk na dzień (odczytywany z listy wydruków) dostępny jest w Kadrach z Listy pracowników. Na wydruku wykazujemy tylko te osoby, które mają zaznaczone indywidualne progi. Indywidualne progi oznacza, Ŝe zostały uzupełnione informacje na Formularzu pracownika\ F10 - Progi podatkowe. Jeśli na tym formularzu są zera to znaczy, Ŝe progi czytane są z konfiguracji Z-3 dostosowano do aktualnie obowiązującego wzorca Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005r. nr 142 poz.1193) Karta zasiłkowa Z-17 Wydruk został dostosowany do obowiązującego wzoru. Wprowadzono zmiany polegające na: w przypadku braku PESEL lub NIP, drukowany jest numer dowodu osobistego lub paszport, na wydruku pojawią się dane identyfikacyjne z zapisu aktualnego na datę aktualności, a nie na okres do karty zasiłkowej. Dzięki temu, UŜytkownik wybiera dane, które chce mieć na wydruku. Jest to istotne w przypadku np. zmiany numeru dowodu pracownika. Wzór dostępny na stronie Karta urlopowa Dodano kolumnę OPIS, w której pojawia się tekst wprowadzony w polu opis z formularza nieobecności. Uzupełniając pole opisu na formularzu nieobecności moŝna określić, które dni urlopu są z urlopu zaległego, a które z limitu na rok bieŝący Koszty uzyskania dla umów cywilnoprawnych Na pełnej liście wypłat umów zlecenie drukowane są koszty uzyskania od tych umów Pełna lista wypłat a FP i FGŚP Wprowadzono opcjonalne drukowane składek FP i FGŚP na liście pełnej. W Konfiguracji \ Ustawienia parametrów \ Wydruki dodano pytanie: Wydruk na pełnej liście płac składek na FP i FGŚP (TAK/NIE). Odpowiada za to zmienna Jeśli zmienna ma wartość: 0 (domyślna wartość) - wydruk pełnej listy płac jak dotychczas, bez wykazania składek na FP i FGŚP

8 1 na wydruku pełnej listy płac pojawią się składki na FP (skrót P) i FGŚP (skrót G) Miejsce urodzenia pracownika Zgodnie z obowiązującym przepisem (art. 22¹ Kodeksu pracy) na wydrukach zostało usunięte miejsce urodzenia pracownika. Stosownej zmiany dokonano na wydrukach z poziomu: Kadry - Zatrudnieni - wydruk listy "Rozbudowany" Płace - Zestawienie dochodów -Etaty: "Karta przychodów" Płace - Zestawienie dochodów -Umowy: "Karta przychodów (umowy)" 12. Inne zmiany Historia zmian danych kadrowych Lista pracowników w Kadrach \ F7 na pracowniku - po wejściu na listę zapisów historycznych kursor ustawia się na obowiązującym zapisie, czyli na końcu listy Klawisz ESC UmoŜliwiono wycofanie się klawiszem ESC z poziomów: Zestawienie dochodów - Etaty - Karta przychodów Czy wydrukować zestawienia dla wszystkich pracowników?, Zestawienie dochodów - Umowy - Karta przychodów (umowy), Zestawienie dochodów - Razem - Lista wypłat, Zestawienie dochodów - Etaty - wydruku Zaświadczenie o zarobkach - Czy wydrukować inne wypłaty? TAK/NIE - naciśnięcie ESC powodowało wydrukowanie, teraz wycofanie się z operacji Domyślne ustawienie przy odtwarzaniu kopii bazy danych Zmieniono domyślne ustawienie przy odtwarzaniu kopii bazy danych - Funkcje specjalne \ Odczyt danych - w oknie "Odtwarzanie danych z dyskietek" dla "Odtwarzanie config.dat podpowiada się wartość "NIE" (wcześniej było TAK) Zmiana opisów Zmieniono opisy na następujących oknach: Raportu do NFZ - zamiast "zestawienie do oddziałów wojewódzkich Funduszu" jest zestawienie do Centrali NFZ". Okno rozliczenia rocznego PIT-40 Dochody Zaliczki (PIT-40) - usunięto datę rozliczenia i datę pobrania (dotyczyło rozliczenia za 2003r). Zmieniono opis z Doliczenie do pod. (skł na rzecz org ) na Doliczenia do podatku Rodzaj dodatków - F9 - zmieniono opis "Bez ZUS" na "Opodat.bez ZUS" Zestawienie dochodów - Umowy - zmieniono nazwę wydruk listy na Karta przychodów (umowy). Edytor tekstu \ Dodawanie wzorców nagłówek okna brzmi wczytywanie wzorca z oraz zmieniono opis pól: - "Katalog bazy danych" na "Katalog bazy danych (ze ścieŝką)", - "Symbol wzorca" na "Nazwa wzorca".

9 Poprawiono 1. Pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków a deklaracja RCA - w przypadku urlopu macierzyńskiego udzielonego na część miesiąca nieprawidłowo generował się raport RCX - podstawa oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne były wykazywane w podwójnej wysokości. 2. Błędnie generował się raport RSA w przypadku przekroczenia w miesiącu 90 dni ciągłości i nieobecności typu zasiłek chorobowy (szpital). Przykład Pracownik choruje od 20 lipca 2005, 90 dni ciągłości mija 17 października 2005, od października pracownik przebywa w szpitalu. W wypłacie za pracownik ma naliczone: (10 dni) - zasiłek 80% w kwocie 189, (7 dni) - zasiłek 70% przed 90 dniami ciągłości o nazwie Zwol.lek. ZUS szpital w kwocie , (14 dni) - zasiłek 70% po 90 dniach ciągłości o nazwie Zwol.lek. ZUS 70% w kwocie Do Płatnika na RSA przechodziła tylko informacja za okres (10 dni, kod 313, kwota 189,70) i (11 dni, kod 313, kwota 208,67). Brakowało okresu W Płatniku powinien być jeden zapis od o kodzie 313 i 615, Zerowa kwota na deklaracji RSA w przypadku wystąpienia nieobecności typu Niepłatne ZUS na raporcie RSA w polu Kwota przenosiło się 0,00, a obecnie pole to pozostaje puste. 4. Lista płatnicza zasiłków ZUS nie pojawiało się na niej świadczenie rehabilitacyjne 100%. 5. Jeśli wystąpiły koszty uzyskania przychodów: 50% i koszty standardowe (102,25) - to program nie kontrolował sumarycznej kwoty kosztów, w wyniku czego ograniczał je do pozostałej części przychodu, bez pomniejszenia o składki społeczne. Poprawiono. W sytuacji, gdy koszty przekraczają kwotę przychodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne to ograniczamy koszty standardowe do tej wysokości; Przykład Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze 1000 zł, koszty 50% wynoszą 90% wynagrodzenia zasadniczego + koszty zwykłe Podstawa kosztów 50%: ( ,71%) * 90 % = 731,61 Wysokość kosztów 50%: 731,61 * 50% = 365,81 Koszty standardowe przysługują od 10% wynagrodzenia, tj. (10% * 1000) - 18,71 % = 81,29 i do takiej wysokości powinny zostać ograniczone. Łączna kwota Kosztów uzyskania powinna wynosić 365, ,29 = 447,20 zł. 6. Poprawnie wykazywane są koszty uzyskania dla pracowników, którym zadeklarowano, Ŝe nie potrąca im się zaliczki podatku. Błąd występował w sytuacji, gdy pracownikowi (Etat\F3) wpisano podwyŝszone koszty uzyskania, następnie wycofano się klawiszem ESC i parametr potrącania zaliczki podatku ustawiono na "NIE". W wyliczonej wypłacie (pod klawiszem TAB) oraz na Zestawieniu dochodów \ Razem koszty były wykazywane w kwocie Karta przychodów i zasiłek chorobowy wypłacony w następnym roku w sytuacji, gdy pracownik w styczniu 2005 miał wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2004 (zasiłek chorobowy) i za styczeń 2005 to na wydruku Karty przychodów za styczeń 2005 wg okresu NIE - zasiłek był wykazywany w podwójnej wysokości. 8. Zaświadczenie o dochodach pokazywało nieprawidłowy (stary) adres pracownika, gdy na zaświadczeniu uwzględniane były INNE wypłaty. Przykład Pracownikowi X w 2004 roku zmieniono adres (aktualizacja danych). W maju 2005 poprzez Inne (nie)opodatkowane wypłacono premię. Na zaświadczenie o dochodach za okres kwiecień - czerwiec 2005 z uwzględnieniem INNYCH wypłat wykazywany był adres z przed aktualizacji, kwoty były prawidłowe

10 9. W przypadku niektórych kwot (np. szesnaście) błędnie drukowała się słownie kwota. 10. Przelew do urzędu skarbowego - jeŝeli płatnikiem jest osoba fizyczna i w formularzu danych właściciela uzupełniono adres (nie uzupełniono pola ulica ), to na przelewie adres drukował się w nieprawidłowej kolejności. Po zmianach kolejność drukowania wygląda następująco: - Pole Ulica wypełnione drukuje się: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, - Pole Ulica puste drukuje się: miejscowość, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, - Jeśli nazwa miejscowości jest inna niŝ poczty to drukujemy w kolejności: miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, - Jeśli nazwa miejscowości i poczty są identyczne wydrukuje się: Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy, Poczta 11. Na nowych bazach DEMO poprawiono wzór świadectwa pracy zgodnie ze wzorem obowiązującym od r 12. Filtrowanie pracowników usunięto przepisywanie się filtru pomiędzy bazami danych. Jeśli w bazie A ustawiono filtr pracowników i nie skasowano go, a następnie przeszło się do bazy B, lista pracowników była najczęściej pusta, poniewaŝ działał nadal filtr z bazy A. 13. Usunięto problem z dodawaniem kilku umów zleceń dla obcokrajowca. Błąd pojawiał się, gdy umowy były rejestrowane bezpośrednio przy wprowadzaniu pracownika do bazy danych i polegał na tym, Ŝe w przypadku drugiej umowy program nie wyświetlał pozycji deklaracji IFT. 14. Podgląd wydruku i pliki tymczasowe wprowadzono mechanizm usuwający pliki tymczasowe, jakie tworzą się w momencie generowania podglądu wydruków.

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK PŁACE I KADRY Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci 1. W jaki sposób w systemie CDN OPT!MA wypłacić wyrównania zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, wypłacanych ubezpieczonym w wyniku realizacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Płace PLUS (PLP) Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1a Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 5 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.2.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

"VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH

VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH Wersja 12.01.001 (8.01.2012) Odblokowano aktualizację danych na podstawie roku 2011. Wersja 12.01.002 (9.01.2012) 1. Poprawiono aktualizację skrótu na pulpicie. Program tworzył skrót o nazwie KSP 2011

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów PDFCreator (www.pdfforge.org) i SendCresusPDF. LOGICYS POLSKI Sp. z o. o. 01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) 416 04 90 e-mail: info@logicys.pl www: Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) 240 33 09; 795 958 280

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo