PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA."

Transkrypt

1 Płace (PL) wersja 13.00d UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Poprawiono 1. PIT 8A nadruk na oryginalnych formularzach poprawiono wykazywanie kwoty podatku w poz Pełna lista wypłat drukowana dla umów zleceń wprowadzono moŝliwość drukowania składek FP i FGŚP. Wykazywanie składek uzaleŝnione jest (analogicznie jak dla wypłat etatowych) od zmiennej konfiguracyjnej (Konfiguracja Ustawienia parametrów Wydruki). 3. Księgowanie wynagrodzeń/składek wprowadzono sprawdzanie poprawności daty księgowania. 4. Log do PIT-4 (plik PIT4.LOG) zmieniono: - układ graficzny, - kryterium wykazywania osób - poprzednio były to wszystkie osoby, obecnie są to osoby posiadające wypłaty 5. Nowa instalacja - po zainstalowaniu programu wydruki generowane są na drukarkę typu HP-LJ (poprzednio proponowała się drukarka Epson). Zmiana dotyczy tylko nowych instalacji. Płace (PL) wersja 13.00c 1. Nowa wysokość składki FGŚP W nowych bazach danych wysokość składki na FGŚP ustawiono na 0.10%. Podstawa prawna: Ustawa budŝetowa opublikowana w Dz.U. z 2006 nr 35, poz.244 UWAGA! W istniejących bazach danych ustawienie to powinno być zmienione przez UŜytkownika systemu. Jak wyliczyć składkę na FGŚP wg nowego procentu (0.10)? W pierwszej kolejności naleŝy ustawić odpowiedni procent składki. Wyliczenie nowej kwoty składki na FGŚP moŝna wykonać na 2 sposoby: ustawić zmienną DRA na 0 ponownie wygenerować deklaracje rozliczeniowe. Takie ustawienie zmiennej powoduje naliczenie składek FP i FGŚP od sumy podstaw, przeliczyć wszystkie wypłaty ponownie (Etat, Umowa, Inna). 2. PIT-11/8B (14) Wprowadzono nowy formularz PIT-11/8B (nadruk i pełny wydruk). Formularz dotyczy przychodów uzyskanych w 2006r. Uwaga: Na deklaracji za 2006r podatek zostanie wykazany zgodnie ze stanem w wypłatach. Oznacza to, Ŝe jeśli w wypłacie realizowanej w 2006r podatek zaokrąglany był do 0,10zł, to tak zostanie wykazany na deklaracji podatkowej.

2 3. Poprawiono 1. Wydruk raportu do NFZ pole z danymi odbiorcy zestawienia (oddział NFZ) było uzupełniane tylko w przypadku, gdy w Danych o firmie1 symbol oddziału był wpisany drukowaną literą R, np. 10R. Jeśli wpisano 10r pole nie było uzupełnianie. 2. Wydruk list płac (etat, umowa, inna wypłata) zwiększono pole zawierające numer listy. 3. Podstawa urlopu wypoczynkowego a zmienna lokalna URL_nadg = 1 w niektórych przypadkach program pomijał minuty nadgodzin przy wliczaniu ich do czasu pracy. 4. Wypłata etatowa i formularz dodatku powiększono pole zawierające rodzaj dodatku. Problem dotyczył wyświetlania pełnej nazwy dla korekt zaliczki podatku ( obcinany był ostatni znak). Płace (PL) wersja 13.00b 1. Aktualne deklaracje podatkowe Dostosowano wydruki deklaracji podatkowych do wzorów obowiązujących w 2006 roku: PIT-4 (wersja 17) wydruk pełny i na oryginalnym formularzu PIT-8A (wersja 13) - wydruk pełny PIT-40 (wersja 13) nadruk na oryginalnym formularzu Uwaga: Na deklaracjach za 2006r (PIT-4, PIT-8A) podatek zostanie wykazany zgodnie ze stanem w wypłatach. Oznacza to, Ŝe jeśli w wypłacie realizowanej w 2006r podatek zaokrąglany był do 0,10zł tak zostanie wykazany na deklaracji podatkowej. 2. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno - rentowych w 2006 r. W roku 2006 kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi zł. Na dzień zakończenia prac nad poprzednią wersją PL-a (13.00a) kwota ograniczenia składek emerytalno-rentowych nie została opublikowana. Dlatego teŝ, w obecnej wersji programu naleŝy samodzielnie wprowadzić aktualną na rok 2006 wartość ograniczenia w/w składek (Płace - Składki ZUS - F6). Podstawa prawna: informacja na stronie ZUS Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku (M.P. z Nr 84, poz )

3 3. Inne zmiany 3.1. Umowa-zlecenie ze względu na specyfikę programu kaŝdorazowe wejście w formularz wypłaty umowy zlecenia powoduje jej przeliczenie. W celu wyeliminowania problemów związanych z przeliczaniem wypłaconych w 2005r umów (podatek zaokrąglano do 10 gr) przy wejściu do umowy pojawia się komunikat. W celu przeglądania/przeliczania umów wypłaconych przed wymagana jest zmiana sposobu zaokrąglania podatku ( z 1 zł na 0.10zł) Usunięto informacje o górnym marginesie dla deklaracji PIT-8 i PIT-11 (98). Zmienne były dostępne z poziomu Konfiguracja Ustawienia parametrów - Marginesy dokumentów. Poprawiono 1. Wydruki poprzez Serwer Wydruków Graficznych.w przypadku, gdy baza danych była zapisana na innym dysku niŝ zainstalowano program (PL99) mogły pojawić się problemy z wydrukami. Problem polegał na braku w pliku *.ini informacji o ścieŝce dostępu do pliku config.dat. 2. Księgowanie do KH z poziomu Innych wypłat poprawiono zaznaczania * zaksięgowanej innej wypłaty. Po wywołaniu księgowania wypłata była zapisywana w pliku. 3. Zaświadczenie o zarobkach (Płace - Etaty - F2) poprawiono wydruk miejscowości i pola na datę, która drukowała się poza kartką. 4. Podsumowanie listy na oddzielnej stronie przywrócono działanie zmiennej Jeśli zmienna ma wartośc=1 to podsumowanie listy płac drukuje się na osobnej stronie. Dla niektórych typów drukarek dodatkowo naleŝy ustawić zmienną na 1. Zmienna ta wymusza wysuw kartki. 5. Wydruk przelewu pełnego poprawiono działanie zmiennej (reset drukarki przed wydrukiem). W szczególności dotyczy to drukarek typu HP Przelew ciągły poprawiono drukowanie przelewu ciągłego bezpośrednio po wejściu do programu. Problem dotyczył drukarek igłowych i drukowania przelewu jako pierwszego wydruku w danej sesji. 7. Drukarki laserowe (typu PCL-L) - na niektórych wydrukach na drukarkach laserowych, zdefiniowanych w programie jako PCL-L i zadeklarowanym niezerowym marginesie na wydrukach pojawiały się buźki. Dodano zmienną która powoduje usunięcie (czyszczenie) kodu sterującego. Zmienna ta inicjowana jest po wykonaniu wydruku na drukarkę typu PCL. 8. PIT-11 seryjny a koszty uzyskania poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania, jeśli były one odczytywane z danych kadrowych (zmienna W niektórych sytuacjach następowało zerowanie kosztów uzyskania. 9. Raport do NFZ raport o obniŝeniu składki zdrowotnej wykazywał równieŝ osoby, których składka pobrana była wyŝsza niŝ składka obliczona. Płace (PL) wersja 13.00a UWAGA!

4 W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej konwersji, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Podatki w 2006 roku 1.1. Stałe podatkowe w 2006 roku. Na rok 2006 wprowadzono następujące stałe podatkowe (Płace/ Podatki/2006): progi podatkowe : 0 zł - 19% zł 30% zł 40% koszty uzyskania przychodu - 102,25 ulga podatkowa - 44,17 zaliczka na podatek od umów 19% koszty uzyskania dla umów 20% ryczałt poniŝej kwoty Uwaga: Stałe podatkowe w podanych wartościach są dopisywane przez program przy pierwszym uruchomieniu kartoteki w wersji na 2006r, o ile nie zostały we wcześniejszej wersji wprowadzone przez operatora (poprzez edycję okna Płace/Podatki, bądź naliczenie wypłat z datą z 2006r) Zaokrąglenia podatku Wprowadzono zmienne, które pozwalają na ustalenie sposobu zaokrąglania kwoty wynagrodzenia dla płatnika i podatku przekazywanego do Urzędu Skarbowego. Standardowo zmienne te przyjmują wartość zmienna wpływa na sposób zaokrąglenia podatku na deklaracjach PIT-4, PIT-8A (poz.53 Kwota do wpłaty). Domyślna wartość parametru wynosi 0.10zł. Pole to jest wyliczane jako róŝnica pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku. W niektórych sytuacjach, gdy podatek został ręcznie skorygowany lub był zaokrąglany do 0,01zł zmienna powinna mieć wartość zmienna wpływa na sposób zaokrąglania wynagrodzenia Płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego PIT-4, PIT-8A poz.52. (Konfiguracja \ Ustawienia parametrów \ Zaokrąglenia \ Wynagrodzenia płatnika zal.) Domyślna wartość wynosi 0,10zł. Deklaracje za (termin do 20 stycznia 2006) powinny być naliczane wg dotychczasowych ( starych ) zasad. Przed naliczeniem wypłaty (data wypłaty przypada w 2006r.) naleŝy zmienić następujące zaokrąglenia: Podatku/Zaliczki podatku 1zł Przed naliczeniem pierwszej deklaracji (PIT-4, PIT-8A) za 2006r naleŝy zmienić zaokrąglenie Wynagrodzenia płatnika zal. 1zł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 143, 1199).

5 2. Składka zdrowotna w 2006 roku Składka zdrowotna w roku 2006 wynosi 8,75% podstawy wymiaru (składka pobrana), z czego nadal 7.75% podstawy wymiaru (składka odliczona) moŝliwe jest do odliczenia z podatku. (Płace/ Składki ZUS). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210/2004 poz. 2135). 3. Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych NaleŜy pamiętać o samodzielnym wprowadzeniu poprawnej wysokości rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych (Płace/Składki ZUS (2006)/F6). W chwili udostępnienia wersji PL 13.00a nie zostało jeszcze opublikowane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie. 4. Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2006r. obowiązuje nowa, podwyŝszona stawka minimalnego wynagrodzenie zł. W programie stawka minimalna zapisywana jest oddzielnie dla kaŝdego miesiąca (Konfiguracja Normy miesięczne F7). Jej wartość proponowana jest na podstawie zmiennej Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w Dz.U. z 2005r. nr 177, poz z dnia r. 5. Konwersja bazy danych W wyniku konwersji powiększono pola, w których zapisywane są informacje dotyczące: miejscowości, gminy, powiatu i poczty do 30 znaków województwa do 20 znaków numeru mieszkania do 7 znaków Oryginalne formularze mają pola o ograniczonej długości, w związku z tym, niektóre dane, jak np. powiat, poczta czy gmina, mogą zostać obcięte. 6. Księgowanie do KP Poczynając od wersji PL 13.00a księgowanie do programu Księga Podatkowa (KP) odbywa się w dwóch, niezaleŝnych etapach: F7 księgowanie wynagrodzeń CTRL+F7 księgowanie składek ZUS opłacanych przez pracodawcę. W przypadku księgowania składek ZUS (CTRL+F7) naleŝy ustawić odpowiednią datę księgowania. Program proponuje księgowanie składek z datą zrealizowania wypłaty dla pracownika. W chwili obecnej obok na liście wypłat mogą pojawić się 3 rodzaje znaczników: W oznacza, Ŝe zaksięgowano wynagrodzenia, S - oznacza, Ŝe zostały zaksięgowane składki, * - oznacza, Ŝe zaksięgowano wynagrodzenia i składki. Wszystkie wypłaty zaksięgowane w wersjach wcześniejszych niŝ PL 13.00a mają znacznik *.

6 7. Waloryzacja podstawy Wprowadzono funkcjonalność polegającą na waloryzowaniu podstawy świadczenia rehabilitacyjnego (świadczenie rehabilitacyjne (wyp) i świadczenie rehabilitacyjne 100%) Waloryzacja polega na przemnoŝeniu podstawa wymiaru zasiłku o wartość wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji podawany jest raz na kwartał. W programie wskaźnik waloryzacji wyświetlany jest w Konfiguracji\ Normy miesięczne\ F7. Wartość początkowa została ustalona na 100%. Za wskaźnik waloryzacji odpowiada zmienna Domyślnie ma wartość 100. UWAGA! Podstawa waloryzowana jest tylko przy pierwszej z wyŝej wymienionych nieobecności występującej w ciągłości. Waloryzacja podstawy ma miejsce tylko wtedy, gdy wskaźnik waloryzacji jest większy od 100%. 8. Drukarki Wprowadzono zmiany mające na celu usprawnienie drukowania. Zmiany polegają na przypisywaniu rodzaju drukarki do kaŝdego portu. Przykład: LPT1 Epson, LPT2 - PCL-L. LPT3 HP-LJ Jeśli UŜytkownik ustawi Drukarkę na???, to przed wydrukiem pojawi się pytanie o port, na który ma być skierowany wydruk. Po wybraniu odpowiedniego portu program odczyta odpowiednie kody sterujące z nim związane. Rozwiązanie to moŝe być zastosowane w przypadku instalacji sieciowych. Warunkiem koniecznym poprawnego działania jest jednakowe mapowanie drukarek na wszystkich komputerach, na których uruchamiany jest program Płace. 9. Aktualne deklaracje podatkowe W wersji PL 13.00a został wprowadzony nowy wzór deklaracji podatkowej PIT-40 (13) - wydruk pełny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2005r. nr 204, poz.1689). 10. Dowód osobisty pracownika a deklaracje zgłoszeniowe Deklaracja ZUA i ZZA Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS na deklaracjach zgłoszeniowych pracownika powinny być wykazywane tylko dwa identyfikatory PESEL, NIP. W przypadku braku jednego z nich naleŝy podać numer dowodu osobistego. Sposób wykazywania dowodu osobistego uzaleŝniony jest od zmiennej Jeśli zmienna ta ma wartość: 0 (domyślna wartość) nie wysyłamy dowodu osobistego jako trzeciego identyfikatora, 1 dowód osobisty jest wysyłany jako dodatkowy, trzeci identyfikator.

7 10.2. Deklaracje ZIUA, ZCNA, ZCZA Sposób wykazywania dowodu osobistego uzaleŝniony jest od zmiennej Jeśli zmienna ma wartość: 1 dowód osobisty wysyłany jest jako dodatkowy, kolejny identyfikator (działanie jak w wersji 12.00). Przy takim ustawieniu nie ma znaczenie odpowiedź na pytanie przed wysłaniem deklaracji. 0 - przed wydrukiem dodano pytanie Wykazuj dowód osobisty - TAK/NIE. Jeśli UŜytkownik odpowie: - TAK - wykazujemy dowód. Na deklaracji ZIUA w danych przed aktualizacją wykazujemy dowód, a w danych aktualnych nie wykazujemy. - NIE - jeśli dowód jest 3 identyfikatorem u pracownika lub członka rodziny to do pomijamy. Na deklaracji ZIUA w danych przed aktualizacją i po pomijamy dowód. 11. Wydruki Indywidualne progi podatkowe Wydruk na dzień (odczytywany z listy wydruków) dostępny jest w Kadrach z Listy pracowników. Na wydruku wykazujemy tylko te osoby, które mają zaznaczone indywidualne progi. Indywidualne progi oznacza, Ŝe zostały uzupełnione informacje na Formularzu pracownika\ F10 - Progi podatkowe. Jeśli na tym formularzu są zera to znaczy, Ŝe progi czytane są z konfiguracji Z-3 dostosowano do aktualnie obowiązującego wzorca Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005r. nr 142 poz.1193) Karta zasiłkowa Z-17 Wydruk został dostosowany do obowiązującego wzoru. Wprowadzono zmiany polegające na: w przypadku braku PESEL lub NIP, drukowany jest numer dowodu osobistego lub paszport, na wydruku pojawią się dane identyfikacyjne z zapisu aktualnego na datę aktualności, a nie na okres do karty zasiłkowej. Dzięki temu, UŜytkownik wybiera dane, które chce mieć na wydruku. Jest to istotne w przypadku np. zmiany numeru dowodu pracownika. Wzór dostępny na stronie Karta urlopowa Dodano kolumnę OPIS, w której pojawia się tekst wprowadzony w polu opis z formularza nieobecności. Uzupełniając pole opisu na formularzu nieobecności moŝna określić, które dni urlopu są z urlopu zaległego, a które z limitu na rok bieŝący Koszty uzyskania dla umów cywilnoprawnych Na pełnej liście wypłat umów zlecenie drukowane są koszty uzyskania od tych umów Pełna lista wypłat a FP i FGŚP Wprowadzono opcjonalne drukowane składek FP i FGŚP na liście pełnej. W Konfiguracji \ Ustawienia parametrów \ Wydruki dodano pytanie: Wydruk na pełnej liście płac składek na FP i FGŚP (TAK/NIE). Odpowiada za to zmienna Jeśli zmienna ma wartość: 0 (domyślna wartość) - wydruk pełnej listy płac jak dotychczas, bez wykazania składek na FP i FGŚP

8 1 na wydruku pełnej listy płac pojawią się składki na FP (skrót P) i FGŚP (skrót G) Miejsce urodzenia pracownika Zgodnie z obowiązującym przepisem (art. 22¹ Kodeksu pracy) na wydrukach zostało usunięte miejsce urodzenia pracownika. Stosownej zmiany dokonano na wydrukach z poziomu: Kadry - Zatrudnieni - wydruk listy "Rozbudowany" Płace - Zestawienie dochodów -Etaty: "Karta przychodów" Płace - Zestawienie dochodów -Umowy: "Karta przychodów (umowy)" 12. Inne zmiany Historia zmian danych kadrowych Lista pracowników w Kadrach \ F7 na pracowniku - po wejściu na listę zapisów historycznych kursor ustawia się na obowiązującym zapisie, czyli na końcu listy Klawisz ESC UmoŜliwiono wycofanie się klawiszem ESC z poziomów: Zestawienie dochodów - Etaty - Karta przychodów Czy wydrukować zestawienia dla wszystkich pracowników?, Zestawienie dochodów - Umowy - Karta przychodów (umowy), Zestawienie dochodów - Razem - Lista wypłat, Zestawienie dochodów - Etaty - wydruku Zaświadczenie o zarobkach - Czy wydrukować inne wypłaty? TAK/NIE - naciśnięcie ESC powodowało wydrukowanie, teraz wycofanie się z operacji Domyślne ustawienie przy odtwarzaniu kopii bazy danych Zmieniono domyślne ustawienie przy odtwarzaniu kopii bazy danych - Funkcje specjalne \ Odczyt danych - w oknie "Odtwarzanie danych z dyskietek" dla "Odtwarzanie config.dat podpowiada się wartość "NIE" (wcześniej było TAK) Zmiana opisów Zmieniono opisy na następujących oknach: Raportu do NFZ - zamiast "zestawienie do oddziałów wojewódzkich Funduszu" jest zestawienie do Centrali NFZ". Okno rozliczenia rocznego PIT-40 Dochody Zaliczki (PIT-40) - usunięto datę rozliczenia i datę pobrania (dotyczyło rozliczenia za 2003r). Zmieniono opis z Doliczenie do pod. (skł na rzecz org ) na Doliczenia do podatku Rodzaj dodatków - F9 - zmieniono opis "Bez ZUS" na "Opodat.bez ZUS" Zestawienie dochodów - Umowy - zmieniono nazwę wydruk listy na Karta przychodów (umowy). Edytor tekstu \ Dodawanie wzorców nagłówek okna brzmi wczytywanie wzorca z oraz zmieniono opis pól: - "Katalog bazy danych" na "Katalog bazy danych (ze ścieŝką)", - "Symbol wzorca" na "Nazwa wzorca".

9 Poprawiono 1. Pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków a deklaracja RCA - w przypadku urlopu macierzyńskiego udzielonego na część miesiąca nieprawidłowo generował się raport RCX - podstawa oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne były wykazywane w podwójnej wysokości. 2. Błędnie generował się raport RSA w przypadku przekroczenia w miesiącu 90 dni ciągłości i nieobecności typu zasiłek chorobowy (szpital). Przykład Pracownik choruje od 20 lipca 2005, 90 dni ciągłości mija 17 października 2005, od października pracownik przebywa w szpitalu. W wypłacie za pracownik ma naliczone: (10 dni) - zasiłek 80% w kwocie 189, (7 dni) - zasiłek 70% przed 90 dniami ciągłości o nazwie Zwol.lek. ZUS szpital w kwocie , (14 dni) - zasiłek 70% po 90 dniach ciągłości o nazwie Zwol.lek. ZUS 70% w kwocie Do Płatnika na RSA przechodziła tylko informacja za okres (10 dni, kod 313, kwota 189,70) i (11 dni, kod 313, kwota 208,67). Brakowało okresu W Płatniku powinien być jeden zapis od o kodzie 313 i 615, Zerowa kwota na deklaracji RSA w przypadku wystąpienia nieobecności typu Niepłatne ZUS na raporcie RSA w polu Kwota przenosiło się 0,00, a obecnie pole to pozostaje puste. 4. Lista płatnicza zasiłków ZUS nie pojawiało się na niej świadczenie rehabilitacyjne 100%. 5. Jeśli wystąpiły koszty uzyskania przychodów: 50% i koszty standardowe (102,25) - to program nie kontrolował sumarycznej kwoty kosztów, w wyniku czego ograniczał je do pozostałej części przychodu, bez pomniejszenia o składki społeczne. Poprawiono. W sytuacji, gdy koszty przekraczają kwotę przychodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne to ograniczamy koszty standardowe do tej wysokości; Przykład Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze 1000 zł, koszty 50% wynoszą 90% wynagrodzenia zasadniczego + koszty zwykłe Podstawa kosztów 50%: ( ,71%) * 90 % = 731,61 Wysokość kosztów 50%: 731,61 * 50% = 365,81 Koszty standardowe przysługują od 10% wynagrodzenia, tj. (10% * 1000) - 18,71 % = 81,29 i do takiej wysokości powinny zostać ograniczone. Łączna kwota Kosztów uzyskania powinna wynosić 365, ,29 = 447,20 zł. 6. Poprawnie wykazywane są koszty uzyskania dla pracowników, którym zadeklarowano, Ŝe nie potrąca im się zaliczki podatku. Błąd występował w sytuacji, gdy pracownikowi (Etat\F3) wpisano podwyŝszone koszty uzyskania, następnie wycofano się klawiszem ESC i parametr potrącania zaliczki podatku ustawiono na "NIE". W wyliczonej wypłacie (pod klawiszem TAB) oraz na Zestawieniu dochodów \ Razem koszty były wykazywane w kwocie Karta przychodów i zasiłek chorobowy wypłacony w następnym roku w sytuacji, gdy pracownik w styczniu 2005 miał wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2004 (zasiłek chorobowy) i za styczeń 2005 to na wydruku Karty przychodów za styczeń 2005 wg okresu NIE - zasiłek był wykazywany w podwójnej wysokości. 8. Zaświadczenie o dochodach pokazywało nieprawidłowy (stary) adres pracownika, gdy na zaświadczeniu uwzględniane były INNE wypłaty. Przykład Pracownikowi X w 2004 roku zmieniono adres (aktualizacja danych). W maju 2005 poprzez Inne (nie)opodatkowane wypłacono premię. Na zaświadczenie o dochodach za okres kwiecień - czerwiec 2005 z uwzględnieniem INNYCH wypłat wykazywany był adres z przed aktualizacji, kwoty były prawidłowe

10 9. W przypadku niektórych kwot (np. szesnaście) błędnie drukowała się słownie kwota. 10. Przelew do urzędu skarbowego - jeŝeli płatnikiem jest osoba fizyczna i w formularzu danych właściciela uzupełniono adres (nie uzupełniono pola ulica ), to na przelewie adres drukował się w nieprawidłowej kolejności. Po zmianach kolejność drukowania wygląda następująco: - Pole Ulica wypełnione drukuje się: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, - Pole Ulica puste drukuje się: miejscowość, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, - Jeśli nazwa miejscowości jest inna niŝ poczty to drukujemy w kolejności: miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, - Jeśli nazwa miejscowości i poczty są identyczne wydrukuje się: Ulica, Nr domu/lokalu, Kod pocztowy, Poczta 11. Na nowych bazach DEMO poprawiono wzór świadectwa pracy zgodnie ze wzorem obowiązującym od r 12. Filtrowanie pracowników usunięto przepisywanie się filtru pomiędzy bazami danych. Jeśli w bazie A ustawiono filtr pracowników i nie skasowano go, a następnie przeszło się do bazy B, lista pracowników była najczęściej pusta, poniewaŝ działał nadal filtr z bazy A. 13. Usunięto problem z dodawaniem kilku umów zleceń dla obcokrajowca. Błąd pojawiał się, gdy umowy były rejestrowane bezpośrednio przy wprowadzaniu pracownika do bazy danych i polegał na tym, Ŝe w przypadku drugiej umowy program nie wyświetlał pozycji deklaracji IFT. 14. Podgląd wydruku i pliki tymczasowe wprowadzono mechanizm usuwający pliki tymczasowe, jakie tworzą się w momencie generowania podglądu wydruków.

Płace (PL) wersja 13.00a

Płace (PL) wersja 13.00a Płace (PL) wersja 13.00a UWAGA! W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej konwersji, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu zalecane

Bardziej szczegółowo

Płace (PL) wersja 13.00b

Płace (PL) wersja 13.00b Płace (PL) wersja 13.00b UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Aktualne deklaracje podatkowe Dostosowano wydruki deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 9.00a

Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 9.00a Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 9.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Podatki w 2006 roku 1.1. Stałe podatkowe w 2006

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00f programu Płace PLUS

Wersja 4.00f programu Płace PLUS Wersja 4.00f programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.00a programu Płace Plus

Wersja 2.00a programu Płace Plus Wersja 2.00a programu Płace Plus Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00d programu Płace PLUS

Wersja 4.00d programu Płace PLUS Wersja 4.00d programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry Wersja 15.01b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry Wersja 13.00b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.01a programu Płace i Kadry

Wersja 12.01a programu Płace i Kadry Wersja 12.01a programu Płace i Kadry Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02c programu Płace i Kadry

Wersja 11.02c programu Płace i Kadry Wersja 11.02c programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Konfiguracja / Cechy miesięczne / F10 - wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.00a programu Płace i Kadry

Wersja 11.00a programu Płace i Kadry Wersja 11.00a programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1 Stałe podatkowe w 2008 roku Na rok 2008

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 14.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.00b programu Płace Plus

Wersja 2.00b programu Płace Plus Wersja 2.00b programu Płace Plus Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Wersja c programu Płace i Kadry C/S

Wersja c programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.01 c programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PLP wersja 8.00b 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Co robi pracodawca w sytuacji, gdy ZUS przysyła

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.02a programu Płace i Kadry

Wersja 12.02a programu Płace i Kadry Wersja 12.02a programu Płace i Kadry Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 10.00a

Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 10.00a Płace i Kadry C/S (PIK C/S) wersja 10.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PIK wersja 18.01a 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Korygowanie wypłat Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 1 WPROWADZENIE...3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT...4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat - przykłady. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat - przykłady. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Korygowanie wypłat - przykłady Copyright 2009 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2016 roku Przeciętne wynagrodzenie 4066,95 zł

1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2016 roku Przeciętne wynagrodzenie 4066,95 zł PLP wersja 9.00c Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu zalecane jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Wypełnienie druku PIT 37 przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Krok 1. Przepisanie danych z PIT-40A do PIT-37 pozycje zaznaczone na czerwono Krok 2. Uzupełnienie pozostałych danych

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Wersja 14.01a programu Płace i Kadry C/S

Wersja 14.01a programu Płace i Kadry C/S Wersja 14.01a programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Płace i Kadry (PIK)

Ulotka Comarch ERP Klasyka Płace i Kadry (PIK) Ulotka PIK wersja 20.00a Uw aga: Informujem y, że w najbliżs zym czasie planowana jest zmiana w obsłudze działania bramki e -Deklaracje. W iąże się ona z koniecznością zainstalowania komponentu.net Framework

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 17.00 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa Płace Optivum Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi nalicza się według zasad określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015 Poniższa instrukcja dotyczy programu AKP w wersji 2014 i wyższych. ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5 Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Wersja 2015.5 Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2015 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 4 2.2 ANULOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.0. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 UWAGI OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo