Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji."

Transkrypt

1 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA zawierające informację o spółce EMC Instytut Medyczny SA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W okresie r. Zarząd Spółki działał w następującym składzie: 1. Piotr Gerber Prezes Zarządu 2. Jarosław Leszczyszyn Wiceprezes Zarządu 3. Krystyna Wider-Poloch Członek Zarządu Po okresie sprawozdawczym 10 lipca 2008 roku skład Zarządu został rozszerzony o nowego członka Pana Marka Kołodziejskiego, który odpowiada za sprzedaż oferowanych przez Spółkę produktów. 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn Spółka tworzy Grupę Kapitałową, która składa się z jednostki dominującej EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostek zależnych: - od stycznia Lubmed Sp. z o.o. grupa trzech przychodni podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, - od lipca Mikulicz sp. z o.o. szpital i przychodnia specjalistyczna w Świebodzicach, - od sierpnia EMC Health Care Limited w Irlandii przychodnia specjalistyczna w Dublinie oraz przychodnia stomatologiczno-specjalistyczna w Waterford. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania EMC Instytut Medyczny S.A. jest właścicielem: udziałów w spółce Lubmed Sp. z o.o. dających 100,00 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udziałów w spółce Mikulicz Sp. z o. o. dających 94,27 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udziałów w spółce EMC Health Care Ltd. dających 100,00 % głosów na zgromadzeniu Wspólników. Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w organizacji grupy kapitałowej emitenta. 1

2 W spółce Mikulicz z siedzibą w Świebodzicach w I półroczu 2008 został zarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2008 z dnia 7 maja 2008 r. Kapitał zakładowy spółki Mikulicz Sp. z o. o. podwyższony o ,00 zł, wynosi obecnie ,00 zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Łączna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mikulicz Sp. z o. o. wynosi EMC Instytut Medyczny S.A. posiada udziały spółki Mikulicz Sp. z o. o., stanowiących 94,27% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 94,27% w ogólnej liczbie głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. 2. Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu półrocznego nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu ostatniego rocznego sprawozdania finansowego i są opisane szczegółowo w sprawozdaniu finansowym. 3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych ujawnionych w skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe oraz ich dynamika zostały zawarte w poniższych tabelach. a) Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA Dynamika poszczególnych pozycji bilansowych: Dynamika Stan na dzień tys. zł tys. zł VI 08/VI 07, % A. Aktywa trwałe % I. Wartości niematerialne i prawne % II. Rzeczowe aktywa trwałe % III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe % B. Aktywa obrotowe % 2

3 I. Zapasy-materiały % II. Należności krótkoterminowe % III. Inwestycje krótkoterminowe % IV. Krótkot. rozl. międzyokresowe % Razem aktywa % A. Kapitał własny % I. Kapitał podstawowy % II. Kapitał zapasowy % III. Zysk (strata) z lat ubiegłych % IV. Zysk (strata) netto % V. Różnice kursowe z wyceny % C. Udziały mniejszości % B. Zobowiązania i rezerwy na zob % I. Rezerwy na zobowiązania % II. Zobowiązania długoterminowe % III. Zobowiązania krótkoterminowe % IV. Rozliczenia międzyokresowe % Razem pasywa % Dynamika pozycji kształtujących wynik finansowy: Okres Dynamika Pozycje rachunku zysków i strat tys. zł tys. zł VI 08/VI 07, % A. Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi % I. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat % B. Koszty działalności operacyjnej % I. Amortyzacja % II. Zużycie materiałów i energii % III. Usługi obce % IV. Podatki i opłaty % V. Wynagrodzenia % VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia % VII. Pozostałe koszty rodzajowe % VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów % C. Zysk/strata ze sprzedaży % D. Pozostałe przychody operacyjne % E. Pozostałe koszty operacyjne % F. Zysk/strata na działalności operacyjnej % G. Przychody finansowe % H. Koszty finansowe % I. Zysk/ strata na działalności gospod % J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0% K. Zysk/strata brutto % L. Podatek dochodowy % M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) 0 0 N. Zysk/strata netto % 3

4 Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą: Wskaźniki Dynamika VI 08/VI 07, % 1. Aktywa czynne (aktywa-zobowiązania bieżące), tyś. zł % 2. Kapitał pracujący (aktywa obrotowe - zobow. bieżące), tys. zł % 3. Stopy zysku (wynik ze sprzedaży/aktywa czynne), % 13% 12% 112% 4. Rentowność kapit. własnych (wynik netto/stan kap. własnych), % -1% -1% 70% 5. Rentowność sprzedaży (wynik na sprzedaży/sprzedaż netto), % 4% 4% 108% 6. Poziom kosztów (koszty działaln. operacyjnej/sprzedaż netto), % 96% 96% 100% 7. Finansow. aktywów trwałych I (kapitały własne/aktywa trwałe),% 64% 71% 91% 8. Finansow. aktywów trwałych II ((kapit. wł. + rezerwy + zob. dług)/aktywa trwałe)),% 101% 95% 106% 9. Obciążenie aktywów długoterminowych (zobowiązania ogółem/aktywa),% 46% 39% 117% 10. Zadłużenie (zobowiązania ogółem/kapitały własne), % 87% 67% 130% 11. Płynność I (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,10 0,88 126% 12. Płynność II ((nal.krótkot+inw.krótk.)/zobow.bieżące)) 0,97 0,77 126% Rotacja należności (należn.handl.x 360/sprzedaż 13. netto), dni % 14. Rotacja zapasów (zapasy x 360/sprzedaż netto), dni % Rotacja zobowiązań (zobow.handl. X 360/sprzedaż 15. netto), dni % Pozostałe szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym na stronach 4 do 7 oraz w notach od 1 do 13 b) EMC Instytut Medyczny SA Struktura oraz dynamika aktywów i pasywów Dynamika Stan na dzień tyś. zł tyś. zł VI 08/VI 07, % A. Aktywa trwałe % I. Wartości niematerialne i prawne % II. Rzeczowe aktywa trwałe % III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe % V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe % B. Aktywa obrotowe % I. Zapasy-materiały % II. Należności krótkoterminowe % III. Inwestycje krótkoterminowe % IV. Krótkot. rozl. międzyokresowe % Razem aktywa % A. Kapitał własny % I. Kapitał podstawowy % II. Kapitał zapasowy % III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto % B. Zobowiązania i rezerwy na zob % I. Rezerwy na zobowiązania % 4

5 II. Zobowiązania długoterminowe % III. Zobowiązania krótkoterminowe % IV. Rozliczenia międzyokresowe % Dynamika pozycji kształtujących wynik finansowy Okres Dynamika VI 08/VI 07, Pozycje rachunku zysków i strat tys. zł tys. zł % A. Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi % I. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat % B. Koszty działalności operacyjnej % I. Amortyzacja % II. Zużycie materiałów i energii % III. Usługi obce % IV. Podatki i opłaty % V. Wynagrodzenia % VI. Ubezpieczenia społeczne i nne świadczenia % VII. Pozostałe koszty rodzajowe % VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów % C. Zysk/strata ze sprzedaży % D. Pozostałe przychody operacyjne % E. Pozostałe koszty operacyjne % F. Zysk/strata na działalności operacyjnej % G. Przychody finansowe % H. Koszty finansowe % I. Zysk/ strata na działalności gospod % J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 K. Zysk/strata brutto % L. Podatek dochodowy % M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) N. Zysk/strata netto % Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą Wskaźniki Dynamika VI 08/VI 07, 1. Aktywa czynne (aktywa-zobowiązania bieżące), tys. zł % 2. Kapitał pracujący (aktywa obrotowe - zobow. bieżące), % tyś. zł 3. Stopy zysku (wynik ze sprzedaży/aktywa czynne), % 14% 15% 93% 4. Rentowność kapit. własnych (wynik netto/stan kap. 0,29% 0,02 % 145 % własnych), % 2% 5. Rentowność sprzedaży (wynik na sprzedaży/sprzedaż 6% 6% 100% netto), % 6. Poziom kosztów (koszty działaln. operacyjnej/sprzedaż 94% 94% 100% netto), % 7. Finansow. aktywów trwałych I (kapitały własne/aktywa 71% 80% 89% trwałe),% 8. Finansów. aktywów trwałych II ((kapit. wł. + rezerwy + zob. dług)/aktywa trwałe)),% 106% 100% 106% 5

6 9. Obciążenie aktywów długoterminowych (zobowiązania 42% 34% 124% ogółem/aktywa),% 10. Zadłużenie (zobowiązania ogółem/kapitały własne), % 72% 51% 141% 11. Płynność I (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,39 1,01 138% 12. Płynność II (nal. krótkot. + inw. krótk.)/ zobow. bieżące) 1,22 0,89 137% 13. Rotacja należności (należn. handl. x 360/sprzedaż netto), % dni 14. Rotacja zapasów (zapasy x 360/sprzedaż netto), dni % 15. Rotacja zobowiązań (zobow.handl. X 360/sprzedaż netto), dni % Pozostałe szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym na stronach 4 do 11 oraz w notach od 1 do Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym W grupie kapitałowej nie występują istotne pozycje pozabilansowe 5. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i jego grupy kapitałowej i osiągnięte zyski lub poniesione straty, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki Na wyniki spółek należących do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA zaprezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2008 roku miały znaczący wpływ następujące czynniki i zdarzenia: - Uzyskane wartości kontraktów z NFZ, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 na świadczenie usług medycznych, które na dzień sporządzania sprawozdania za I półrocze 2008 roku przedstawiały się następująco (w tys. zł.): Nazwa produktu EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. Lubmed Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa łącznie Lecznictwo szpitalne Opieka długoterminowa Rehabilitacja Poradnie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne Stomatologia Łączna wartość kontraktu Odpisy aktualizacyjne na nadwykonania (nadwyżki wykonanych procedur medycznych ponad wartości podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów), które w I półroczu 2008 roku przedstawiały się następująco: EMC Instytut Medyczny SA tys. zł, Lubmed Sp. z o. o tys. zł, Mikulicz Sp. z o. o tys. zł. Łącznie odpisy aktualizacyjne zmniejszyły skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2008 roku o 873 tys. zł. 6

7 - Modernizacja szpitala w Świebodzicach należącego do Mikulicz Sp. z o.o. - Dalsze nakłady na remonty i modernizację obiektów szpitalnych, poniesione w wysokości 344 tys. zł. Według stanu na łączne dotychczasowe nakłady na remont i modernizację budynków szpitalnych oraz dojazdów wyniosły tys. zł. Prace remontowo - modernizacyjne prowadzone są bez przerywania bieżącej działalności szpitala. Dodatkowo zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 37 tys. zł. - Podjęcie przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA w dniu 13 marca 2008 roku uchwały nr 4/2008 o podniesieniu kapitału zakładowego spółki EMC Health Care Limited o kwotę EUR oraz objęciu wszystkich nowoutworzonych udziałów przez EMC Instytut Medyczny SA. Na mocy porozumienia z dnia 11 kwietnia 2008 roku ustalono, że zalicza się kwotę zobowiązania w wysokości EUR, wynikającą z udzielonych przez EMC Instytut Medyczny SA na rzecz EMC Health Care Ltd. pożyczek na poczet wpłaty podwyższonego kapitału. Podwyższony kapitał został zarejestrowany 1 kwietnia 2008 roku. - Osiągnięcie przez Spółkę EMC Health Care Ltd. w swojej przychodni w Dublinie przychodów w wysokości 114 tys. EUR miesięcznie. Jako nowa placówka Przychodnia dostosowuje na bieżąco ofertę do oczekiwań pacjentów, wprowadzając nowe produkty i usługi. W najbliższym czasie przychodnia zostanie przebudowana w celu dostosowania obecnie wynajmowanej powierzchni na potrzeby kliniki chirurgii jednodniowej, w której wykonywane będą niewielkie zabiegi operacyjne chirurgiczne i urologiczne. Spółka rozpoczęła świadczenie usług medycznych, których koszty pokrywane są przez agencje rządową National Health Service oraz prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe VHI. - Uruchomienie w dniu 31 lipca 2008 roku drugiej irlandzkiej przychodni specjalistycznej, pierwszej w Waterford. Jej usługi dedykowane są przede wszystkim pacjentom irlandzkim. - Rozbudowa platformy internetowej - pozwalającej na rejestrację on-line, a w przyszłości obsługującej program wsparcia medycznego dla stałych pacjentów. - Zakończenie ostatniego etapu remontu prowadzonego w należących do Lubmed Sp. z o.o. trzech przychodniach, którego zwieńczeniem było oficjalne otwarcie w dniu 18 czerwca 2008r. Przychodni nr 1 w Lubinie. Przychodnie należące do spółki zależnej Lubmed Sp. z o.o. zapewniają ambulatoryjną opiekę medyczną blisko 35 tysiącom osób tj. blisko połowie populacji miejskiej Lubina. 6. Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta i jego grupy kapitałowej przynajmniej w najbliższym roku obrotowym - W dniu 3 października 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. podjęło uchwałę w sprawie dalszego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 61/2007 z dnia 3 października 2007 roku (skorygowanym w dniu 30 października 2007 korekta dotyczyła uzupełnienia o uchwałę dot. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia). Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w trybie oferty publicznej. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostanie do kwoty nie wyższej niż ,00 złotych, to jest o kwotę nie większą niż ,00 złotych. Podwyższenie, o którym mowa dokona się poprzez emisję nie więcej niż sztuk akcji serii E. Obecnie spółka EMC Instytut Medyczny SA jest w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. Pozyskane z emisji środki pieniężne Spółka zamierza przeznaczyć, przede wszystkim na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. - Rozbudowa szpitala we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej polegająca na dobudowie nowego skrzydła umożliwi zwiększenie ilości usług medycznych w dotychczasowych rodzajach świadczeń oraz rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur o prywatne położnictwo z opieką 7

8 nad noworodkami. Baza łóżkowa wzrośnie łącznie o około 25 łóżek. Dodatkowo rozszerzona zostanie diagnostyka specjalistyczna o tomografię komputerową. - Zakup części obiektów szpitalnych w Ozimku, sfinalizowany w dniu 3 lipca 2008 z zamiarem rozbudowy bazy rehabilitacyjnej i długoterminowego pobytu chorych umożliwi, w konsekwencji, zwiększenie przychodów. - Intensywne prace przy rozbudowie sieci szpitali. Kontynuacja negocjacji z samorządami dotyczącymi przejęć kolejnych placówek medycznych. - Przewagi konkurencyjne uzyskiwane dzięki własnemu modelowi budowy sieci szpitali. 7. Opis głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym półroczu W dniu 13 marca 2008r. EMC Instytut Medyczny SA podjął uchwałę nr 4/2008 o podniesieniu kapitału zakładowego EMC Heath Care Ltd o kwotę EUR. Kapitał został podniesiony z udzielonej przez EMC Instytut Medyczny SA pożyczki i tym samym część zobowiązania w kwocie EUR zostanie uregulowana. Pozostała do spłacenia kwota ,11 EUR zostanie uregulowana w terminie umownym. Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2008 roku, do umowy pożyczki nr 2/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku, podwyższono kwotę udzielonej pożyczki do 160 tys. EUR. Pożyczka ma zostać spłacona w 12 miesięcznych ratach począwszy od dnia roku. W Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach w I półroczu 2008 został zarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy, o czym EMC Instytut Medyczny SA informowała raportem bieżącym nr 37/2008 z dnia 7 maja 2008 r. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez EMC Instytut Medyczny SA. Kapitał zakładowy spółki Mikulicz Sp. z o. o. został podwyższony o ,00 zł, wynosi obecnie ,00 zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Łączna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mikulicz Sp. z o. o. wynosi EMC Instytut Medyczny S.A. posiada udziały spółki Mikulicz Sp. z o. o., stanowiących 94,27% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 94,27% w ogólnej liczbie głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. W dniu 10 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA i Mikulicz sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia ich kwoty do łącznej wysokości tys. PLN. W wyniku porozumienia dotychczasowe pożyczki zostały przekształcone w pięcioletnią pożyczkę długoterminową spłacaną w 60 miesięcznych ratach z początkowym okresem spłaty na dzień 31 stycznia 2009 roku. Pożyczki zostały udzielone na remont i modernizację szpitala. Spółka poinformowała o ww. porozumieniu w raporcie bieżącym nr 49/2008 z 10 czerwca Na dzień 30 czerwca 2008 roku umowna kwota udzielonych Spółce Mikulicz pożyczek wynosi tys. zł. Faktyczna kwota zrealizowanych pożyczek na wynosiła tys. zł. Koszty odsetek od udzielonej pożyczki obciążają środki trwałe w budowie do czasu zakończenia modernizacji budynków szpitalnych Spółki Mikulicz. Udzielona wcześniej Spółce Lubmed pożyczka krótkoterminowa na remont przychodni w Lubinie w wysokości 620 tys. zł została w pierwszym półroczu 2008 roku zamieniona na mocy porozumienia na pożyczkę długoterminową do spłacenia w 60 miesięcznych ratach od r. 8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent i jego grupa kapitałowa jest na nie narażona Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane z uzależnieniem od największych odbiorców usług medycznych, jakimi są poszczególne wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, jest najbardziej znaczącym 8

9 ryzykiem w działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Udział przychodów uzyskiwanych przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej na podstawie umów zawartych z poszczególnymi oddziałami NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia, z którym Emitent ma zawarte umowy w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych, wyniósł w 2007 roku 81%. Sprzedaż usług komercyjnych (od pacjentów prywatnych, firm ubezpieczeniowych) we wszystkich jednostkach wykazuje tendencje wzrostowe. Po jedenastu miesiącach 2007 roku udział przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych w skonsolidowanych przychodach wyniósł 19%. W pierwszym półroczu 2008 roku wartości te kształtują się odpowiednio: 76% - dla umów z NFZ i 24% - dla usług komercyjnych. Stale rosnący udział w przychodach opłat ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów oraz pośrednio poprzez programy ubezpieczeniowe powoduje, że ryzyko znacznego obniżenia przychodów Spółki jest ograniczone. Dodatkowo ryzyko powyższe jest ograniczone w stosunku do szpitali w Ozimku, Ząbkowicach Śląskich i Kamieniu Pomorskim, które pełnią rolę szpitali powiatowych. Dodatkowo umowy z NFZ są zawierane odrębnie dla poszczególnych rodzajów usług medycznych (szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna itp.), co pozwala na niwelowanie ewentualnego zagrożenia zmniejszenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług poprzez zastąpienie go innym. Należy jednocześnie podkreślić, iż NFZ jest płatnikiem pewnym, który terminowo reguluje należności. Ryzyko związane z błędami medycznymi Specyfika działalności Grupy Kapitałowej Emitenta powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz pacjentów. Emitent systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie procedur, kontrolę biologiczną i chemiczną jakości sterylizacji oraz komitety zakażeń szpitalnych we wszystkich szpitalach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. W większości jednostek wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Ponadto, EMC Instytut Medyczny SA związana jest umowami z towarzystwami ubezpieczeniowymi zabezpieczającymi jednostki medyczne działające w ramach Grupy Kapitałowej Spółki przed nieprzewidywalnymi stratami wynikającymi z konieczności wypłaty odszkodowań. Spółki zależne od EMC Instytut Medyczny SA zawarły odrębne umowy ubezpieczenia OC. Ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Emitenta powiązana jest z pozyskaniem środków z emisji Akcji Serii E. W przypadku nie dojścia emisji do skutku, nie objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii E lub wpłynięcia środków z emisji na poziomie nie wystarczającym do realizacji planów inwestycyjnych istnieje ryzyko opóźnienia realizacji tych planów lub ograniczeniu ich zakresu. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania przychodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. W odniesieniu do kontraktowania usług z NFZ ryzyko związane z sezonowością jest niewielkie. Praktycznie nie występuje zjawisko obniżenia wartości kontraktu na kolejny rok w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczas nie miał także miejsca przypadek odebrania kontraktu w jakiejkolwiek dziedzinie. Stosunkowo nieprzewidywalny jest natomiast wzrost przychodów na rok następny przed zakończeniem kontraktowania. Przykładowo w roku 2008 kontrakty były podpisywane początkowo na cztery miesiące a następnie na kolejne okresy. Wielkość kontraktów na cały rok 2008 była znana dopiero w drugiej połowie roku, kiedy NFZ zawarł z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej umowy na drugie półrocze. NFZ limituje ilość usług, które finansuje. W przypadku wykonania większej liczby świadczeń, tzw. nadwykonań (a szpitale działające w trybie "ostrym" mają obowiązek przyjmowania pacjentów wymagających leczenia także ponad limity wynikające z umów) NFZ nie gwarantuje pełnej zapłaty za te usługi, jednak zwykle są one refundowane, choć wielkość refundacji różni się od zakresu świadczeń, których one dotyczą. Nadwykonania za pierwsze półrocze 2008 roku zostały we wszystkich szpitalach zapłacone blisko w 100%. Także kontraktowanie usług na drugie półrocze zakończyło się zwiększeniami kontraktów od 9 do 24% z zachowaniem wszystkich wcześniejszych rodzajów świadczeń. Dodatkowo planowanie komplikuje fakt, że NFZ rozlicza się z wykonanych przez jednostkę nadwykonań z reguły na koniec okresów rozliczeniowych. Koszty występują w trakcie roku, a płatność w jego końcówce. W wyniku czego, wysokość miesięcznych przychodów, przy porównywalnych kosztach, bywa bardzo nierówna. 9

10 Przychody z usług komercyjnych, za które płaci pacjent lub instytucja są bardziej równomierne i nie podlegają tak rozumianej "sezonowości". Ryzyko zawiązane z działalnością na zagranicznych rynkach usług medycznych Od sierpnia 2007 roku Emitent prowadzi działalność poza granicami Polski poprzez spółkę zależną. Odmienne uwarunkowania prawne i zwyczajowe na tych rynkach powodują, że działalność ta obarczona jest większym ryzykiem niż porównywalna prowadzona w Polsce. Ze względu na znaczne zainteresowanie pacjentów tymi usługami, rosnące zapotrzebowanie na turystykę medyczną, a także wyższe marże Zarząd Emitenta, w miarę nabywania doświadczenia, będzie rozwijał i tworzył nowe placówki, lokalizując je w krajach należących do brytyjskiego kręgu kulturowego w Unii Europejskiej, co powinno ograniczyć ryzyko. Dodatkowo, ryzyko jest ograniczane poprzez korzystanie z usług lokalnych firm doradczych. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ Najważniejsze umowy zawarte przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta z NFZ posiadają ważne dla jej działalności zapisy dotyczące kar. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub spółki od niego zależnej, dyrektor danego oddziału NFZ może nałożyć na Spółkę lub spółkę zależną karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643). Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ze względu na charakter i specyfikę działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA istotne jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanej i kompletnej kadry medycznej oraz menedżerskiej, jak również doświadczonego zespołu administracyjnego. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski w krajach UE, a co za tym idzie ryzyko wypływu pracowników z jednostek należących do Grupy Kapitałowej, bądź ich niedobór w nowo przejmowanych jednostkach wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w Grupie Kapitałowej są wyższe niż w jednostkach publicznej służby zdrowia oraz są uzupełniane o premie. Dodatkowo Spółka podjęła konkretne działania zmierzające do uatrakcyjnienia miejsc pracy w zarządzanych przez siebie placówkach. W tym celu m.in. zakupiono obiekt mieszkalny w Kamieniu Pomorskim, które po wyremontowaniu oddano do dyspozycji lekarzy pozyskanych do pracy z innych miast Polski. Lokale mieszkalne dla pracowników szpitala przygotowano także w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie uruchamiania jest program międzynarodowych staży zawodowych oraz projekt polegający na delegowaniu personelu medycznego do pracy w zagranicznych jednostkach. 9. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym Zakres usług medycznych świadczonych przez Emitenta obejmuje, między innymi: - W szpitalach wysokospecjalistyczne, wystandaryzowane zabiegi i operacje z krótkim okresem pobytu w szpitalu (pobyt pacjenta do 72 godzin) oraz typowe hospitalizacje w ramach lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej (szpitale we Wrocławiu, w Ozimku k. Opola, w Ząbkowicach Śląskich, w Kamieniu Pomorskim i w Świebodzicach). W szpitalu we Wrocławiu wysokospecjalistyczne operacje ortopedyczne (implantacje endoprotez biodra i kolana) oraz z zakresu onkologii (operacje raka jelita grubego i odbytnicy, przewodów żółciowych i trzustki); - Diagnostyka badania diagnostyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym lub krótkiego pobytu, takie jak: USG i RTG, mammografia (także przy użyciu rezonansu magnetycznego ze specjalnie w tym celu zamontowaną przystawką), mammotomiczna biopsja piersi, endoultrasonografia i motoryka przewodu pokarmowego, gastroskopia, kolonoskopia (wszystkie 10

11 jednostki należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA), tomografia komputerowa (Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich), endoskopia kapsułkowa przewodu pokarmowego; - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna konsultacje i porady lekarzy specjalistów w przychodniach specjalistycznych (wszystkie jednostki należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA ); - Stomatologia w tym profilaktyka, leczenie zachowawcze, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna (Szpital i Przychodnia we Wrocławiu, przychodnie należące do Lubmed Sp. z o.o., EMC Health Care Ltd. Dublin); - Inne płatne usługi medyczne świadczenia w ramach umów z firmami i osobami fizycznymi na opiekę medyczną (pakiety), a także kompleksowe, jednodniowe badania profilaktyczne (szpital we Wrocławiu planowane także w innych szpitalach); - medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna (szpital EuroMediCare we Wrocławiu oraz Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu); - badania kliniczne w zakresie realizacji badań nad nowymi lekami i materiałami medycznymi placówka EuroMediCare we Wrocławiu; - Umowa z Ministerstwem Zdrowia w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych. Emitent w swoich placówkach świadczy zarówno usługi finansowane przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i usługi, które są opłacane wyłącznie przez pacjentów. Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA utrzymuje pozycję lidera na rynku prowadzonych niepublicznych szpitali i przychodni. Szeroki zakres oferowanych usług oraz ich wysoka jakość powodują systematyczne zwiększenie ilości pacjentów prywatnych. Regularnie też, choć w mniejszym stopniu niż w szpitalach publicznych, rosną także kontrakty z NFZ. Ponadto zawierane są umowy na nowe profile usług zarówno ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. W ramach EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują: Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, Szpital Św. Rocha w Ozimku k. Opola, Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu. W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują: 1) Przychodnie należące do spółki zależnej Lubmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 2) Szpital należący do Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach 3) Przychodnie należące do EMC Health Care Ltd. z siedzibą w Dublinie (Irlandia) 11

12 a) Rodzaje wykonywanych w ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA usług oraz ich wartość za I półrocze 2008 roku zostały podane w poniższej tabeli: EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o (w tys. zł) Rodzaje usług / Grupy usług Szpital NFZ ,26% Szpital Płatne ,91% Stomatologia NFZ ,73% Stomatologia Płatne ,25% Pomoc Doraźna/Ambulatoryjna ,46% AOS NFZ ,23% AOS Płatne ,83% Opieka Długoterminowa NFZ ,29% Rehabilitacja NFZ ,14% Rehabilitacja Płatna ,31% Umowa z Ministerstwem Zdrowia ,10% Przegląd po 30-tce ,75% Umowy z ubezpieczycielami ,97% Firmy Pakiety/Medycyna Pracy ,54% Diagnostyka Płatna ,36% Endoskopia kaps. Płatna ,07% ASDK NFZ ,61% NMR/USG/RTG/Inne płatne przez POZ/NZOZ ,45% Hospicjum ,77% ZOL ,74% ZOL Płatny ,98% POZ ,18% POZ płatny ,03% Laboratorium, gabinet. zab. Płatne ,51% Szczepienia płatne ,34% Laboratorium-podwykonawcy ,41% TK/NMR Płatne ,59% Badania kliniczne ,26% Pogotowie Ratunkowe ,08% Sterylizacja ,00% Umowa Dzierżawy ,24% Wynagrodzenia NFZ ,29% Badanie bezdechu ,05% Nadwykonania ,30% Lubmed Sp. z o.o. EMC HCL (Irlandia) Suma % udział w przychodach 12

13 Pozostałe ,00% SUMA ,00% b) Rodzaje wykonywanych w ramach EMC Instytut Medyczny SA usług oraz ich wartość za I półrocze 2008 roku zostały podane w poniższej tabeli: 13

14 Rodzaje usług / Grupy usług Wrocław (w tys. zł) Ozimek Ząbkowice Śląskie Kamień Pomorski Szpital NFZ ,05% Szpital Płatne ,26% Stomatologia NFZ ,44% Stomatologia Płatne ,12% Pomoc Doraźna/Ambulatoryjna ,65% AOS NFZ ,76% AOS Płatne ,84% Opieka Długoterminowa NFZ ,00% Rehabilitacja NFZ ,03% Rehabilitacja Płatna ,44% Umowa Ministerstwa Zdrowia ,15% Przegląd po 30-tce ,07% Umowy z ubezpieczycielami ,80% Firmy Pakiety/Medycyna Pracy ,67% Diagnostyka Płatna ,84% Endoskopia kaps. Płatna ,09% ASDK NFZ ,23% NMR/USG/RTG/Inne płatne przez POZ/NZOZ ,62% Hospicjum ,09% ZOL ,07% ZOL Płatny ,86% Szczepienia Płatne (Pacjenci i Firmy) ,01% POZ ,72% Laboratorium, Gabinet zab. Płatne ,42% Laboratorium-podwykonawcy ,44% Rezonans, Tomograf - Płatny ,83% Umowa Dzierżawy/Czynsz ,20% Badania kliniczne ,36% Wynagrodzenia NFZ ,36% Badanie bezdechu ,08% Nadwykonania ,48% Pozostałe ,00% SUMA ,00% Łowiecka Suma % udział w przychodach 14

15 10. Informacja o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej ogółem - nazwy dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. Generalnym odbiorcą usług świadczonych przez Grupę Kapitałowa EMC SA są poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychody płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia to 76,54% ogólnych obrotów Grupy Kapitałowej w I półroczu Pacjenci indywidualni stanowią 20,59% przychodów. Umowy z Ministerstwem Zdrowia, firmami ubezpieczeniowymi, medycyna pracy oraz badania kliniczne to pozostałe 2,87 % przychodów w I półroczu 2008 roku. Poniższa tabelka przedstawia podział wykonanych usług wg segmentów geograficznych na dzień : Irlandia Polska A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta i jego grupy kapitałowej, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowami ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji - Uzyskane w wyniku podpisanych umów wartości kontraktów z NFZ, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 zostały przedstawione w poniższej tabeli. Szczegółowa treść zawartych umów była podana w raportach bieżących. Nazwa produktu EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. Lubmed Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa łącznie Lecznictwo szpitalne Opieka długoterminowa Rehabilitacja Poradnie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne Stomatologia Łączna wartość kontraktu Umowa kredytowa z dnia 29 maja 2008 roku zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) a EMC Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pracami modernizacyjnymi w spółce zależnej Mikulicz Sp. z o.o. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i stałej marży Banku w skali roku, w wysokości 2,0%. Odsetki liczone będą na koniec każdego okresu odsetkowego od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni wykorzystania kredytu i przy przyjęciu 360 dni w roku. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 79 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu każdego 15

16 miesiąca kalendarzowego, począwszy od r. Ostateczną datą spłaty jest 31 lipca 2015 roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 1. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku, 2. hipoteka zwykła w kwocie zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na nieruchomości położonej w Świebodzicach, będącej własnością firmy Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 3. potwierdzona cesja należności z pożyczki udzielonej firmie Mikulicz Sp. z o.o. przez Emitenta w kwocie min złotych. Umowa istotna ze względu na wartość. - Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości zawarta dnia 26 czerwca 2008 r. pomiędzy czterema osobami fizycznymi ( Sprzedający ) a EMC Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ). Przedmiotem umowy jest wzajemne zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości o powierzchni 5.942,00 m2 położonej w Piasecznie, na podstawie której Emitent nabędzie własność ww. nieruchomości za łączną cenę 2,15 mln zł. Zawarcie umowy przyrzeczonej strony uzależniły od łącznego ziszczenia się poniższych warunków: Rada Nadzorcza Emitenta wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości za ustalona cenę, Walne Zgromadzenie Emitenta zaaprobuje powyższą zgodę Rady Nadzorczej, zostanie potwierdzona przez dostawców mediów możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej, dostawy odpowiedniej ilości wody i odprowadzania odpowiedniej ilości ścieków do/z ww. nieruchomości. Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 26 września 2008 r. Przed zawarciem umowy przedwstępnej, Emitent zapłacił na rzecz Sprzedających tytułem zadatku kwotę 100 tys. zł. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 2,05 mln zł zostanie zapłacona przez Emitenta w dnu zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu nieziszczenia się zastrzeżonych warunków, Sprzedający będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych zadatków. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn leżącej po stronie jednej ze stron, druga strona może dochodzić wykonania umowy przyrzeczonej lub od niej odstąpić zachowując przy tym wpłacony zadatek (Sprzedający) lub żądając zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (Emitent). Za przyczynę leżącą po stronie Sprzedających uznane będzie każde uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej choćby przez jednego ze Sprzedających. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przez każdą ze stron złożone do dnia 26 września 2009 r. - Porozumienie nr 2/2008 z dnia 07 kwietnia 2008 r. dotyczące ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia kwoty pożyczek do łącznej wysokości 3,5 mln zł, zawarte pomiędzy Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach ( Mikulicz ) a Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ), zmienione aneksem z dnia 28 maja 2008 r. oraz aneksem z dnia 10 czerwca 2008 r. Spółka informowała o ww. porozumieniu i pożyczkach w raportach bieżących nr 25/2008 w dniu 21 lutego 2008 r., nr 29/2008 w dniu 8 kwietnia 2008 r., nr 42/2008 w dniu 29 maja 2008 r. oraz nr 49/2008 z 10 czerwca 2008 r. Przedmiotem umowy jest włączenie do jednej umowy zawartych wcześniej umów pożyczki oraz udzielenie Mikulicz przez Emitenta kolejnej pożyczki pieniężnej w kwocie tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu i modernizacji budynków szpitalnych wraz z infrastrukturą, położonych w Świebodzicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7. Na podstawie porozumienia, łączna kwota pożyczek udzielonych Mikulicz przez Emitenta, z przeznaczeniem na powyższy cel, wynosi 4,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,6% w stosunku rocznym powiększone o wskaźnik WIBOR 1M na koniec każdego miesiąca. Mikulicz zobowiązane jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami począwszy od dnia r. w 79 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca. W przypadku niedokonania zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem w ustalonym terminie, Mikulicz zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Umowa istotna ze względu na wartość. 16

17 - EMC Instytut Medyczny SA dokupiła brakujące 14 udziałów w spółce Lubmed sp. z o.o., w której obecnie posiada 100% udziałów i głosów. Spółka poinformowała o nabyciu ww. aktywów w raporcie bieżącym nr 52/2008 z dnia 19 czerwca br. 12. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Na podstawie MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji z podmiotami powiązanymi, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku, w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, uznane zostały przez Emitenta za powiązane z nim następujące podmioty: Lubmed Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, w której Emitent posiada udział w kapitale spółki w wysokości 100 % i udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w wysokości 100 %, Mikulicz Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach, w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 94,27 %, EMC Health Care Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 100 %, a także: Kluczowy personel kierowniczy Emitenta Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, Start Management Piotr Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber, PZF Formica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Leszczyszyn, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Jarosław Leszczyszyn, Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Hanna Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, którego właścicielem jest Przewodnicząca Rady Nadzorczej a także akcjonariusz EMC Instytut Medyczny S.A. Hanna Gerber. Prywatna Praktyka Lekarska Jarosław Leszczyszyn z siedzibą w Dublinie-Irlandia, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Jarosław Leszczyszyn. Muzeum Przemysłu Kolejnictwa na Śląsku z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 2, którego fundatorem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Leszczyszyn-Stankowska z siedzibą we Wrocławiu. Właścicielem tego podmiotu gospodarczego jest Anna Leszczyszyn- Stankowska, będąca członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Sygma sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem i prokurentem samoistnym jest Aleksandra Żmudzińska. Aleksandra Żmudzińska jest członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Bliscy członkowie rodziny kluczowego personelu kierowniczego Emitenta. W okresie sprawozdawczym EMC Instytut Medyczny SA był stroną transakcji z wyżej wymienionymi podmiotami powiązanymi: 1) z Lubmed Sp. z o.o: refaktura za ubezpieczenie władz Spółki na kwotę zł. odsetki od udzielonej pożyczki w kwocie zł. 17

18 2) z EMC Health Care Limited: refaktura za ubezpieczenie władz Spółki na kwotę zł faktura za usługi przy modernizacji przychodni w kwocie zł. odsetki od udzielonej pożyczki zł 3) z Mikulicz Sp. z o.o. refaktura za ubezpieczenie władz Spółki w kwocie zł faktury za dzierżawę samochodu na kwotę 6.463,56 zł. odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości zł. 4) ze Start Management Piotr Gerber wystawione dla EMC SA faktury za najem budynku oraz refaktury za media w kwocie ,95 zł. 5) z PZF Formica Sp. z o. o. wystawione przez EMC SA faktury za usługi medyczne faktury w kwocie zł. otrzymane przez EMC SA faktury za usługi medyczne w kwocie ,50 zł. 6) z Prywatną Praktyką Lekarską Jarosław Leszczyszyn z siedzibą w Dublinie-Irlandia w okresie od do r. obroty z tytułu zakupu usług medycznych przez EMC Instytut Medyczny SA z EasyHealthCare (Prywatnej Praktyki Lekarskiej Jarosław Leszczyszyn) wyniosły 20 tys. EUR. 7) z Gabinetem Stomatologicznym dr n. med. Hanna Gerber Usługi stomatologiczne na rzecz pacjentów emitenta w kwocie zł. 8) z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w 2008 roku nie wystąpiły żadne transakcje powiązane 9) z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Anna Leszczyszyn-Stankowska usługi medyczne na rzecz pacjentów Emitenta w kwocie zł. 10) z Sygma Sp. z o.o. zakup przez Emitenta usług w zakresie szkoleń ISO w kwocie zł. 11) Jarosław Leszczyszyn-umowa zlecenie w okresie sześciu miesięcy 2008 r. Emitent zawarł umowy zlecenia z Jarosławem Leszczyszynem - Wiceprezesem Zarządu na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Emitenta w kwocie 115 tys. zł. Wszystkie umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2008 Wyszczególnienie Nakłady (w tys. zł) rok Źródła finansowania (np. środki własne, kredyt, leasing itp.) Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania - - Budynki i budowle - - Maszyny i urządzenia 135 Środki własne Środki transportu leasing, 33 środki własne wyposażenie środki własne, leasing Środki trwałe w budowie środki własne Inwestycje kapitałowe Środki własne Źródło: Emitent 18

19 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku Emitent dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 1) maszyny i urządzenia centrala telefoniczna, zestawy komputerowe 135 tys. zł, 2) aparatura i wyposażenie medyczne 647 tys. zł, 3) środki trwałe w budowie majątek własny (rozbudowa szpitala we Wrocławiu, pozostałe) tys. zł, 4) środki trwałe w budowie inwestycje w obce środki trwałe (rozbudowa szpitala w Ozimku k/opola) 159 tys. zł., pozostałe 23 tys. zł, 5) Inwestycje kapitałowe: - zakup 14 udziałów w Lubmed Sp. z o.o. 7 tys. zł, - podwyższenie kapitału w Mikulicz Sp. z o.o. 800 tys. zł, - podwyższenie kapitału w EMC Health Care Limited tys. zł. Lubmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie W roku 2008 (do 30 czerwca 2008r.) spółka zależna Lubmed Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 1) Środki trwałe: a) modernizacja budynku Przychodni nr 3 przy ul. Gwarków 82 w Lubinie 4,3 tys. zł, b) sprzęt komputerowy 44,7 tys. zł, c) urządzenia techniczne 2 tys. zł, d) sprzęt medyczny 61 tys. zł, e) meble i wyposażenie gabinetów medycznych 51,2 tys. zł. 2) Środki trwałe w budowie: a) modernizacja Przychodni nr 1 przy ul. Armii Krajowej 35 w Lubinie 180,7 tys. zł, b) modernizacja Przychodni nr 3 przy ul. Gwarków 82 w Lubinie 4,6 tys. zł, c) RTG stomatologiczny z osprzętem 41,1 tys. zł, d) Sprzęt medyczny do fizjoterapii 46 tys. zł. Nakłady na w/w inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych, kredytu inwestycyjnego, linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz pożyczki od EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. W okresie od do roku łączne nakłady związane z modernizacją szpitala wyniosły tys. zł. Nakłady na w/w inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych oraz udzielonej przez EMC Instytut Medyczny pożyczki. EMC Health Care Limited w Dublinie (Irlandia) W dniu 31 lipca 2008 roku EMC Health Care Ltd. uruchomiła w Waterford swoją drugą placówkę. Spółka zależna EMC Health Care Ltd. poniosła od momentu jej powstania do dnia 30 czerwca 2008 roku nakłady inwestycyjne na łączną kwotę tys. zł. (kwoty w EUR przeliczone zostały wg kursu NBP EUR/PLN = 3,3542 z dnia 30 czerwca 2008 r.). Kwota ta została przeznaczona, przede wszystkim, na adaptację dzierżawionego lokalu oraz inwestycje w nową przychodnię, aparaturę i sprzęt medyczny, wyposażenie, program finansowo-księgowy. Nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Instytut Medyczny S.A. oraz środków własnych spółki. 13. Opis transakcji emitenta z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro W dniu 10 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA i Mikulicz sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia ich kwoty do łącznej wysokości tys. PLN. W wyniku porozumienia dotychczasowe pożyczki zostały przekształcone w pięcioletnią pożyczkę długoterminową spłacaną w 60 miesięcznych ratach z początkowym okresem spłaty na dzień 31 stycznia 2009 roku. Pożyczki zostały udzielone na remont i modernizację szpitala. 19

20 Na dzień 30.czerwca 2008 roku umowna kwota udzielonych Spółce Mikulicz pożyczek wynosi tys. zł. Faktyczna kwota zrealizowanych pożyczek na wynosiła tys. zł W okresie sprawozdawczym nie zawierano z podmiotami powiązanymi innych przekraczających EUR. transakcji 14. Informacje o zaciągniętych przez emitenta kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Szczegółowy opis kredytów zaciągniętych przez Grupę Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA został zamieszczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze Poszczególne jednostki Grupy Kapitałowej nie udzielały na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania żadnych poręczeń ani gwarancji. 15. Informacje o udzielonych przez emitenta pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. W dniu 7 kwietnia br. EMC Instytut Medyczny SA udzieliła spółce zależnej Mikulicz Sp. z o.o. następnej pożyczki na cele inwestycyjne w kwocie 700 tys. zł. Łączna kwota udzielonych pożyczek wynosi obecnie tys. złotych i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. O udzielonych pożyczkach Emitent informował odrębnymi raportami bieżącymi nr 25/2008 z 21 lutego 2008 r. i 29/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Pożyczka będzie spłacana w 60 ratach od 31 stycznia 2009 roku. EMC Instytut Medyczny SA udzielił spółce zależnej Lubmed Sp. z o.o. pożyczki na remont i modernizację przychodni w kwocie 620 tys. zł. Pożyczka będzie spłacana w 60 ratach od dnia 31 stycznia 2009 roku. EMC Instytut Medyczny SA udzielił spółce zależnej EMC Heath Care Ltd. pożyczek na kwotę 160 tys. EUR na modernizacje przychodni w Irlandii. Pożyczki będą spłacane do roku. 16. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji I Wpływy netto (po uwzględnieniu kosztów emisji) r tys. II Wydatki tys. 1. Sprzęt i urządzenia medyczne tys. 2. Szpital Wrocław, ul. Pilczycka rozbudowa oraz modernizacja trzech przychodni tys. III Środki na rachunkach bankowych w linii bieżącej tys. 17. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany okres. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA nie przedstawiał prognozy wyników finansowych na rok Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Nie występuje zagrożenie związane z brakiem zdolności wywiązywania się ze zobowiązań 20

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Voxel, wg stanu na 31.12.2012 r. składa się z: - Voxel S.A. jednostka dominująca;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku. Warszawa, 19 marca 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2013 roku Warszawa, 19 marca 2014 r. Spis treści Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CENTRUM MEDYCZNYM ENEL-MED S.A....4 1.1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2012 rok Oświęcim 29 kwietnia 2013 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WYBRANE DANE FINANSOWE...4 CZĘŚĆ II DODATKOWE INFORMACJE...6 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 01 stycznia 2011 do 31 marca 2012

Sprawozdanie z działalności Grupy SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 01 stycznia 2011 do 31 marca 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy SWISSMED PRYWATNY SERWIS Spis treści ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA

Bardziej szczegółowo