Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji."

Transkrypt

1 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA zawierające informację o spółce EMC Instytut Medyczny SA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W okresie r. Zarząd Spółki działał w następującym składzie: 1. Piotr Gerber Prezes Zarządu 2. Jarosław Leszczyszyn Wiceprezes Zarządu 3. Krystyna Wider-Poloch Członek Zarządu Po okresie sprawozdawczym 10 lipca 2008 roku skład Zarządu został rozszerzony o nowego członka Pana Marka Kołodziejskiego, który odpowiada za sprzedaż oferowanych przez Spółkę produktów. 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn Spółka tworzy Grupę Kapitałową, która składa się z jednostki dominującej EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostek zależnych: - od stycznia Lubmed Sp. z o.o. grupa trzech przychodni podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, - od lipca Mikulicz sp. z o.o. szpital i przychodnia specjalistyczna w Świebodzicach, - od sierpnia EMC Health Care Limited w Irlandii przychodnia specjalistyczna w Dublinie oraz przychodnia stomatologiczno-specjalistyczna w Waterford. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania EMC Instytut Medyczny S.A. jest właścicielem: udziałów w spółce Lubmed Sp. z o.o. dających 100,00 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udziałów w spółce Mikulicz Sp. z o. o. dających 94,27 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udziałów w spółce EMC Health Care Ltd. dających 100,00 % głosów na zgromadzeniu Wspólników. Spółki zależne Lubmed Sp. z o.o., Mikulicz sp. z o.o. i EMC Health Care Ltd. podlegają pełnej konsolidacji. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne znaczące zmiany w organizacji grupy kapitałowej emitenta. 1

2 W spółce Mikulicz z siedzibą w Świebodzicach w I półroczu 2008 został zarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2008 z dnia 7 maja 2008 r. Kapitał zakładowy spółki Mikulicz Sp. z o. o. podwyższony o ,00 zł, wynosi obecnie ,00 zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Łączna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mikulicz Sp. z o. o. wynosi EMC Instytut Medyczny S.A. posiada udziały spółki Mikulicz Sp. z o. o., stanowiących 94,27% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 94,27% w ogólnej liczbie głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. 2. Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu półrocznego nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu ostatniego rocznego sprawozdania finansowego i są opisane szczegółowo w sprawozdaniu finansowym. 3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno finansowych ujawnionych w skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe oraz ich dynamika zostały zawarte w poniższych tabelach. a) Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA Dynamika poszczególnych pozycji bilansowych: Dynamika Stan na dzień tys. zł tys. zł VI 08/VI 07, % A. Aktywa trwałe % I. Wartości niematerialne i prawne % II. Rzeczowe aktywa trwałe % III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe % B. Aktywa obrotowe % 2

3 I. Zapasy-materiały % II. Należności krótkoterminowe % III. Inwestycje krótkoterminowe % IV. Krótkot. rozl. międzyokresowe % Razem aktywa % A. Kapitał własny % I. Kapitał podstawowy % II. Kapitał zapasowy % III. Zysk (strata) z lat ubiegłych % IV. Zysk (strata) netto % V. Różnice kursowe z wyceny % C. Udziały mniejszości % B. Zobowiązania i rezerwy na zob % I. Rezerwy na zobowiązania % II. Zobowiązania długoterminowe % III. Zobowiązania krótkoterminowe % IV. Rozliczenia międzyokresowe % Razem pasywa % Dynamika pozycji kształtujących wynik finansowy: Okres Dynamika Pozycje rachunku zysków i strat tys. zł tys. zł VI 08/VI 07, % A. Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi % I. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat % B. Koszty działalności operacyjnej % I. Amortyzacja % II. Zużycie materiałów i energii % III. Usługi obce % IV. Podatki i opłaty % V. Wynagrodzenia % VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia % VII. Pozostałe koszty rodzajowe % VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów % C. Zysk/strata ze sprzedaży % D. Pozostałe przychody operacyjne % E. Pozostałe koszty operacyjne % F. Zysk/strata na działalności operacyjnej % G. Przychody finansowe % H. Koszty finansowe % I. Zysk/ strata na działalności gospod % J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0% K. Zysk/strata brutto % L. Podatek dochodowy % M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) 0 0 N. Zysk/strata netto % 3

4 Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą: Wskaźniki Dynamika VI 08/VI 07, % 1. Aktywa czynne (aktywa-zobowiązania bieżące), tyś. zł % 2. Kapitał pracujący (aktywa obrotowe - zobow. bieżące), tys. zł % 3. Stopy zysku (wynik ze sprzedaży/aktywa czynne), % 13% 12% 112% 4. Rentowność kapit. własnych (wynik netto/stan kap. własnych), % -1% -1% 70% 5. Rentowność sprzedaży (wynik na sprzedaży/sprzedaż netto), % 4% 4% 108% 6. Poziom kosztów (koszty działaln. operacyjnej/sprzedaż netto), % 96% 96% 100% 7. Finansow. aktywów trwałych I (kapitały własne/aktywa trwałe),% 64% 71% 91% 8. Finansow. aktywów trwałych II ((kapit. wł. + rezerwy + zob. dług)/aktywa trwałe)),% 101% 95% 106% 9. Obciążenie aktywów długoterminowych (zobowiązania ogółem/aktywa),% 46% 39% 117% 10. Zadłużenie (zobowiązania ogółem/kapitały własne), % 87% 67% 130% 11. Płynność I (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,10 0,88 126% 12. Płynność II ((nal.krótkot+inw.krótk.)/zobow.bieżące)) 0,97 0,77 126% Rotacja należności (należn.handl.x 360/sprzedaż 13. netto), dni % 14. Rotacja zapasów (zapasy x 360/sprzedaż netto), dni % Rotacja zobowiązań (zobow.handl. X 360/sprzedaż 15. netto), dni % Pozostałe szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym na stronach 4 do 7 oraz w notach od 1 do 13 b) EMC Instytut Medyczny SA Struktura oraz dynamika aktywów i pasywów Dynamika Stan na dzień tyś. zł tyś. zł VI 08/VI 07, % A. Aktywa trwałe % I. Wartości niematerialne i prawne % II. Rzeczowe aktywa trwałe % III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe % V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe % B. Aktywa obrotowe % I. Zapasy-materiały % II. Należności krótkoterminowe % III. Inwestycje krótkoterminowe % IV. Krótkot. rozl. międzyokresowe % Razem aktywa % A. Kapitał własny % I. Kapitał podstawowy % II. Kapitał zapasowy % III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto % B. Zobowiązania i rezerwy na zob % I. Rezerwy na zobowiązania % 4

5 II. Zobowiązania długoterminowe % III. Zobowiązania krótkoterminowe % IV. Rozliczenia międzyokresowe % Dynamika pozycji kształtujących wynik finansowy Okres Dynamika VI 08/VI 07, Pozycje rachunku zysków i strat tys. zł tys. zł % A. Przychody netto ze sprzed. i zrównane z nimi % I. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat % B. Koszty działalności operacyjnej % I. Amortyzacja % II. Zużycie materiałów i energii % III. Usługi obce % IV. Podatki i opłaty % V. Wynagrodzenia % VI. Ubezpieczenia społeczne i nne świadczenia % VII. Pozostałe koszty rodzajowe % VIII. Wartość sprzed. towarów i materiałów % C. Zysk/strata ze sprzedaży % D. Pozostałe przychody operacyjne % E. Pozostałe koszty operacyjne % F. Zysk/strata na działalności operacyjnej % G. Przychody finansowe % H. Koszty finansowe % I. Zysk/ strata na działalności gospod % J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 K. Zysk/strata brutto % L. Podatek dochodowy % M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zw. straty) N. Zysk/strata netto % Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą Wskaźniki Dynamika VI 08/VI 07, 1. Aktywa czynne (aktywa-zobowiązania bieżące), tys. zł % 2. Kapitał pracujący (aktywa obrotowe - zobow. bieżące), % tyś. zł 3. Stopy zysku (wynik ze sprzedaży/aktywa czynne), % 14% 15% 93% 4. Rentowność kapit. własnych (wynik netto/stan kap. 0,29% 0,02 % 145 % własnych), % 2% 5. Rentowność sprzedaży (wynik na sprzedaży/sprzedaż 6% 6% 100% netto), % 6. Poziom kosztów (koszty działaln. operacyjnej/sprzedaż 94% 94% 100% netto), % 7. Finansow. aktywów trwałych I (kapitały własne/aktywa 71% 80% 89% trwałe),% 8. Finansów. aktywów trwałych II ((kapit. wł. + rezerwy + zob. dług)/aktywa trwałe)),% 106% 100% 106% 5

6 9. Obciążenie aktywów długoterminowych (zobowiązania 42% 34% 124% ogółem/aktywa),% 10. Zadłużenie (zobowiązania ogółem/kapitały własne), % 72% 51% 141% 11. Płynność I (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,39 1,01 138% 12. Płynność II (nal. krótkot. + inw. krótk.)/ zobow. bieżące) 1,22 0,89 137% 13. Rotacja należności (należn. handl. x 360/sprzedaż netto), % dni 14. Rotacja zapasów (zapasy x 360/sprzedaż netto), dni % 15. Rotacja zobowiązań (zobow.handl. X 360/sprzedaż netto), dni % Pozostałe szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym na stronach 4 do 11 oraz w notach od 1 do Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym W grupie kapitałowej nie występują istotne pozycje pozabilansowe 5. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i jego grupy kapitałowej i osiągnięte zyski lub poniesione straty, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki Na wyniki spółek należących do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA zaprezentowane w sprawozdaniu za I półrocze 2008 roku miały znaczący wpływ następujące czynniki i zdarzenia: - Uzyskane wartości kontraktów z NFZ, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 na świadczenie usług medycznych, które na dzień sporządzania sprawozdania za I półrocze 2008 roku przedstawiały się następująco (w tys. zł.): Nazwa produktu EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. Lubmed Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa łącznie Lecznictwo szpitalne Opieka długoterminowa Rehabilitacja Poradnie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne Stomatologia Łączna wartość kontraktu Odpisy aktualizacyjne na nadwykonania (nadwyżki wykonanych procedur medycznych ponad wartości podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów), które w I półroczu 2008 roku przedstawiały się następująco: EMC Instytut Medyczny SA tys. zł, Lubmed Sp. z o. o tys. zł, Mikulicz Sp. z o. o tys. zł. Łącznie odpisy aktualizacyjne zmniejszyły skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2008 roku o 873 tys. zł. 6

7 - Modernizacja szpitala w Świebodzicach należącego do Mikulicz Sp. z o.o. - Dalsze nakłady na remonty i modernizację obiektów szpitalnych, poniesione w wysokości 344 tys. zł. Według stanu na łączne dotychczasowe nakłady na remont i modernizację budynków szpitalnych oraz dojazdów wyniosły tys. zł. Prace remontowo - modernizacyjne prowadzone są bez przerywania bieżącej działalności szpitala. Dodatkowo zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 37 tys. zł. - Podjęcie przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA w dniu 13 marca 2008 roku uchwały nr 4/2008 o podniesieniu kapitału zakładowego spółki EMC Health Care Limited o kwotę EUR oraz objęciu wszystkich nowoutworzonych udziałów przez EMC Instytut Medyczny SA. Na mocy porozumienia z dnia 11 kwietnia 2008 roku ustalono, że zalicza się kwotę zobowiązania w wysokości EUR, wynikającą z udzielonych przez EMC Instytut Medyczny SA na rzecz EMC Health Care Ltd. pożyczek na poczet wpłaty podwyższonego kapitału. Podwyższony kapitał został zarejestrowany 1 kwietnia 2008 roku. - Osiągnięcie przez Spółkę EMC Health Care Ltd. w swojej przychodni w Dublinie przychodów w wysokości 114 tys. EUR miesięcznie. Jako nowa placówka Przychodnia dostosowuje na bieżąco ofertę do oczekiwań pacjentów, wprowadzając nowe produkty i usługi. W najbliższym czasie przychodnia zostanie przebudowana w celu dostosowania obecnie wynajmowanej powierzchni na potrzeby kliniki chirurgii jednodniowej, w której wykonywane będą niewielkie zabiegi operacyjne chirurgiczne i urologiczne. Spółka rozpoczęła świadczenie usług medycznych, których koszty pokrywane są przez agencje rządową National Health Service oraz prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe VHI. - Uruchomienie w dniu 31 lipca 2008 roku drugiej irlandzkiej przychodni specjalistycznej, pierwszej w Waterford. Jej usługi dedykowane są przede wszystkim pacjentom irlandzkim. - Rozbudowa platformy internetowej - pozwalającej na rejestrację on-line, a w przyszłości obsługującej program wsparcia medycznego dla stałych pacjentów. - Zakończenie ostatniego etapu remontu prowadzonego w należących do Lubmed Sp. z o.o. trzech przychodniach, którego zwieńczeniem było oficjalne otwarcie w dniu 18 czerwca 2008r. Przychodni nr 1 w Lubinie. Przychodnie należące do spółki zależnej Lubmed Sp. z o.o. zapewniają ambulatoryjną opiekę medyczną blisko 35 tysiącom osób tj. blisko połowie populacji miejskiej Lubina. 6. Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta i jego grupy kapitałowej przynajmniej w najbliższym roku obrotowym - W dniu 3 października 2007 roku Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. podjęło uchwałę w sprawie dalszego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 61/2007 z dnia 3 października 2007 roku (skorygowanym w dniu 30 października 2007 korekta dotyczyła uzupełnienia o uchwałę dot. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia). Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w trybie oferty publicznej. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostanie do kwoty nie wyższej niż ,00 złotych, to jest o kwotę nie większą niż ,00 złotych. Podwyższenie, o którym mowa dokona się poprzez emisję nie więcej niż sztuk akcji serii E. Obecnie spółka EMC Instytut Medyczny SA jest w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. Pozyskane z emisji środki pieniężne Spółka zamierza przeznaczyć, przede wszystkim na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. - Rozbudowa szpitala we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej polegająca na dobudowie nowego skrzydła umożliwi zwiększenie ilości usług medycznych w dotychczasowych rodzajach świadczeń oraz rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur o prywatne położnictwo z opieką 7

8 nad noworodkami. Baza łóżkowa wzrośnie łącznie o około 25 łóżek. Dodatkowo rozszerzona zostanie diagnostyka specjalistyczna o tomografię komputerową. - Zakup części obiektów szpitalnych w Ozimku, sfinalizowany w dniu 3 lipca 2008 z zamiarem rozbudowy bazy rehabilitacyjnej i długoterminowego pobytu chorych umożliwi, w konsekwencji, zwiększenie przychodów. - Intensywne prace przy rozbudowie sieci szpitali. Kontynuacja negocjacji z samorządami dotyczącymi przejęć kolejnych placówek medycznych. - Przewagi konkurencyjne uzyskiwane dzięki własnemu modelowi budowy sieci szpitali. 7. Opis głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym półroczu W dniu 13 marca 2008r. EMC Instytut Medyczny SA podjął uchwałę nr 4/2008 o podniesieniu kapitału zakładowego EMC Heath Care Ltd o kwotę EUR. Kapitał został podniesiony z udzielonej przez EMC Instytut Medyczny SA pożyczki i tym samym część zobowiązania w kwocie EUR zostanie uregulowana. Pozostała do spłacenia kwota ,11 EUR zostanie uregulowana w terminie umownym. Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2008 roku, do umowy pożyczki nr 2/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku, podwyższono kwotę udzielonej pożyczki do 160 tys. EUR. Pożyczka ma zostać spłacona w 12 miesięcznych ratach począwszy od dnia roku. W Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach w I półroczu 2008 został zarejestrowany podwyższony kapitał zakładowy, o czym EMC Instytut Medyczny SA informowała raportem bieżącym nr 37/2008 z dnia 7 maja 2008 r. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez EMC Instytut Medyczny SA. Kapitał zakładowy spółki Mikulicz Sp. z o. o. został podwyższony o ,00 zł, wynosi obecnie ,00 zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Łączna liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mikulicz Sp. z o. o. wynosi EMC Instytut Medyczny S.A. posiada udziały spółki Mikulicz Sp. z o. o., stanowiących 94,27% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 94,27% w ogólnej liczbie głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. W dniu 10 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA i Mikulicz sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia ich kwoty do łącznej wysokości tys. PLN. W wyniku porozumienia dotychczasowe pożyczki zostały przekształcone w pięcioletnią pożyczkę długoterminową spłacaną w 60 miesięcznych ratach z początkowym okresem spłaty na dzień 31 stycznia 2009 roku. Pożyczki zostały udzielone na remont i modernizację szpitala. Spółka poinformowała o ww. porozumieniu w raporcie bieżącym nr 49/2008 z 10 czerwca Na dzień 30 czerwca 2008 roku umowna kwota udzielonych Spółce Mikulicz pożyczek wynosi tys. zł. Faktyczna kwota zrealizowanych pożyczek na wynosiła tys. zł. Koszty odsetek od udzielonej pożyczki obciążają środki trwałe w budowie do czasu zakończenia modernizacji budynków szpitalnych Spółki Mikulicz. Udzielona wcześniej Spółce Lubmed pożyczka krótkoterminowa na remont przychodni w Lubinie w wysokości 620 tys. zł została w pierwszym półroczu 2008 roku zamieniona na mocy porozumienia na pożyczkę długoterminową do spłacenia w 60 miesięcznych ratach od r. 8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent i jego grupa kapitałowa jest na nie narażona Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane z uzależnieniem od największych odbiorców usług medycznych, jakimi są poszczególne wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, jest najbardziej znaczącym 8

9 ryzykiem w działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Udział przychodów uzyskiwanych przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej na podstawie umów zawartych z poszczególnymi oddziałami NFZ oraz Ministerstwem Zdrowia, z którym Emitent ma zawarte umowy w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych, wyniósł w 2007 roku 81%. Sprzedaż usług komercyjnych (od pacjentów prywatnych, firm ubezpieczeniowych) we wszystkich jednostkach wykazuje tendencje wzrostowe. Po jedenastu miesiącach 2007 roku udział przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych w skonsolidowanych przychodach wyniósł 19%. W pierwszym półroczu 2008 roku wartości te kształtują się odpowiednio: 76% - dla umów z NFZ i 24% - dla usług komercyjnych. Stale rosnący udział w przychodach opłat ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów oraz pośrednio poprzez programy ubezpieczeniowe powoduje, że ryzyko znacznego obniżenia przychodów Spółki jest ograniczone. Dodatkowo ryzyko powyższe jest ograniczone w stosunku do szpitali w Ozimku, Ząbkowicach Śląskich i Kamieniu Pomorskim, które pełnią rolę szpitali powiatowych. Dodatkowo umowy z NFZ są zawierane odrębnie dla poszczególnych rodzajów usług medycznych (szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna itp.), co pozwala na niwelowanie ewentualnego zagrożenia zmniejszenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług poprzez zastąpienie go innym. Należy jednocześnie podkreślić, iż NFZ jest płatnikiem pewnym, który terminowo reguluje należności. Ryzyko związane z błędami medycznymi Specyfika działalności Grupy Kapitałowej Emitenta powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz pacjentów. Emitent systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie procedur, kontrolę biologiczną i chemiczną jakości sterylizacji oraz komitety zakażeń szpitalnych we wszystkich szpitalach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. W większości jednostek wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Ponadto, EMC Instytut Medyczny SA związana jest umowami z towarzystwami ubezpieczeniowymi zabezpieczającymi jednostki medyczne działające w ramach Grupy Kapitałowej Spółki przed nieprzewidywalnymi stratami wynikającymi z konieczności wypłaty odszkodowań. Spółki zależne od EMC Instytut Medyczny SA zawarły odrębne umowy ubezpieczenia OC. Ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Emitenta powiązana jest z pozyskaniem środków z emisji Akcji Serii E. W przypadku nie dojścia emisji do skutku, nie objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii E lub wpłynięcia środków z emisji na poziomie nie wystarczającym do realizacji planów inwestycyjnych istnieje ryzyko opóźnienia realizacji tych planów lub ograniczeniu ich zakresu. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W usługach medycznych nie występuje zjawisko typowej sezonowości. Jednak występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu z NFZ na dany rok, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania przychodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych. W odniesieniu do kontraktowania usług z NFZ ryzyko związane z sezonowością jest niewielkie. Praktycznie nie występuje zjawisko obniżenia wartości kontraktu na kolejny rok w stosunku do roku poprzedniego. Dotychczas nie miał także miejsca przypadek odebrania kontraktu w jakiejkolwiek dziedzinie. Stosunkowo nieprzewidywalny jest natomiast wzrost przychodów na rok następny przed zakończeniem kontraktowania. Przykładowo w roku 2008 kontrakty były podpisywane początkowo na cztery miesiące a następnie na kolejne okresy. Wielkość kontraktów na cały rok 2008 była znana dopiero w drugiej połowie roku, kiedy NFZ zawarł z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej umowy na drugie półrocze. NFZ limituje ilość usług, które finansuje. W przypadku wykonania większej liczby świadczeń, tzw. nadwykonań (a szpitale działające w trybie "ostrym" mają obowiązek przyjmowania pacjentów wymagających leczenia także ponad limity wynikające z umów) NFZ nie gwarantuje pełnej zapłaty za te usługi, jednak zwykle są one refundowane, choć wielkość refundacji różni się od zakresu świadczeń, których one dotyczą. Nadwykonania za pierwsze półrocze 2008 roku zostały we wszystkich szpitalach zapłacone blisko w 100%. Także kontraktowanie usług na drugie półrocze zakończyło się zwiększeniami kontraktów od 9 do 24% z zachowaniem wszystkich wcześniejszych rodzajów świadczeń. Dodatkowo planowanie komplikuje fakt, że NFZ rozlicza się z wykonanych przez jednostkę nadwykonań z reguły na koniec okresów rozliczeniowych. Koszty występują w trakcie roku, a płatność w jego końcówce. W wyniku czego, wysokość miesięcznych przychodów, przy porównywalnych kosztach, bywa bardzo nierówna. 9

10 Przychody z usług komercyjnych, za które płaci pacjent lub instytucja są bardziej równomierne i nie podlegają tak rozumianej "sezonowości". Ryzyko zawiązane z działalnością na zagranicznych rynkach usług medycznych Od sierpnia 2007 roku Emitent prowadzi działalność poza granicami Polski poprzez spółkę zależną. Odmienne uwarunkowania prawne i zwyczajowe na tych rynkach powodują, że działalność ta obarczona jest większym ryzykiem niż porównywalna prowadzona w Polsce. Ze względu na znaczne zainteresowanie pacjentów tymi usługami, rosnące zapotrzebowanie na turystykę medyczną, a także wyższe marże Zarząd Emitenta, w miarę nabywania doświadczenia, będzie rozwijał i tworzył nowe placówki, lokalizując je w krajach należących do brytyjskiego kręgu kulturowego w Unii Europejskiej, co powinno ograniczyć ryzyko. Dodatkowo, ryzyko jest ograniczane poprzez korzystanie z usług lokalnych firm doradczych. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ Najważniejsze umowy zawarte przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta z NFZ posiadają ważne dla jej działalności zapisy dotyczące kar. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub spółki od niego zależnej, dyrektor danego oddziału NFZ może nałożyć na Spółkę lub spółkę zależną karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, oddział NFZ może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643). Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ze względu na charakter i specyfikę działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA istotne jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanej i kompletnej kadry medycznej oraz menedżerskiej, jak również doświadczonego zespołu administracyjnego. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski w krajach UE, a co za tym idzie ryzyko wypływu pracowników z jednostek należących do Grupy Kapitałowej, bądź ich niedobór w nowo przejmowanych jednostkach wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w Grupie Kapitałowej są wyższe niż w jednostkach publicznej służby zdrowia oraz są uzupełniane o premie. Dodatkowo Spółka podjęła konkretne działania zmierzające do uatrakcyjnienia miejsc pracy w zarządzanych przez siebie placówkach. W tym celu m.in. zakupiono obiekt mieszkalny w Kamieniu Pomorskim, które po wyremontowaniu oddano do dyspozycji lekarzy pozyskanych do pracy z innych miast Polski. Lokale mieszkalne dla pracowników szpitala przygotowano także w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie uruchamiania jest program międzynarodowych staży zawodowych oraz projekt polegający na delegowaniu personelu medycznego do pracy w zagranicznych jednostkach. 9. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym Zakres usług medycznych świadczonych przez Emitenta obejmuje, między innymi: - W szpitalach wysokospecjalistyczne, wystandaryzowane zabiegi i operacje z krótkim okresem pobytu w szpitalu (pobyt pacjenta do 72 godzin) oraz typowe hospitalizacje w ramach lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej (szpitale we Wrocławiu, w Ozimku k. Opola, w Ząbkowicach Śląskich, w Kamieniu Pomorskim i w Świebodzicach). W szpitalu we Wrocławiu wysokospecjalistyczne operacje ortopedyczne (implantacje endoprotez biodra i kolana) oraz z zakresu onkologii (operacje raka jelita grubego i odbytnicy, przewodów żółciowych i trzustki); - Diagnostyka badania diagnostyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym lub krótkiego pobytu, takie jak: USG i RTG, mammografia (także przy użyciu rezonansu magnetycznego ze specjalnie w tym celu zamontowaną przystawką), mammotomiczna biopsja piersi, endoultrasonografia i motoryka przewodu pokarmowego, gastroskopia, kolonoskopia (wszystkie 10

11 jednostki należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA), tomografia komputerowa (Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich), endoskopia kapsułkowa przewodu pokarmowego; - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna konsultacje i porady lekarzy specjalistów w przychodniach specjalistycznych (wszystkie jednostki należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA ); - Stomatologia w tym profilaktyka, leczenie zachowawcze, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna (Szpital i Przychodnia we Wrocławiu, przychodnie należące do Lubmed Sp. z o.o., EMC Health Care Ltd. Dublin); - Inne płatne usługi medyczne świadczenia w ramach umów z firmami i osobami fizycznymi na opiekę medyczną (pakiety), a także kompleksowe, jednodniowe badania profilaktyczne (szpital we Wrocławiu planowane także w innych szpitalach); - medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna (szpital EuroMediCare we Wrocławiu oraz Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu); - badania kliniczne w zakresie realizacji badań nad nowymi lekami i materiałami medycznymi placówka EuroMediCare we Wrocławiu; - Umowa z Ministerstwem Zdrowia w zakresie programów profilaktyki chorób nowotworowych. Emitent w swoich placówkach świadczy zarówno usługi finansowane przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i usługi, które są opłacane wyłącznie przez pacjentów. Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA utrzymuje pozycję lidera na rynku prowadzonych niepublicznych szpitali i przychodni. Szeroki zakres oferowanych usług oraz ich wysoka jakość powodują systematyczne zwiększenie ilości pacjentów prywatnych. Regularnie też, choć w mniejszym stopniu niż w szpitalach publicznych, rosną także kontrakty z NFZ. Ponadto zawierane są umowy na nowe profile usług zarówno ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. W ramach EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują: Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, Szpital Św. Rocha w Ozimku k. Opola, Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu. W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują: 1) Przychodnie należące do spółki zależnej Lubmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 2) Szpital należący do Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach 3) Przychodnie należące do EMC Health Care Ltd. z siedzibą w Dublinie (Irlandia) 11

12 a) Rodzaje wykonywanych w ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA usług oraz ich wartość za I półrocze 2008 roku zostały podane w poniższej tabeli: EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o (w tys. zł) Rodzaje usług / Grupy usług Szpital NFZ ,26% Szpital Płatne ,91% Stomatologia NFZ ,73% Stomatologia Płatne ,25% Pomoc Doraźna/Ambulatoryjna ,46% AOS NFZ ,23% AOS Płatne ,83% Opieka Długoterminowa NFZ ,29% Rehabilitacja NFZ ,14% Rehabilitacja Płatna ,31% Umowa z Ministerstwem Zdrowia ,10% Przegląd po 30-tce ,75% Umowy z ubezpieczycielami ,97% Firmy Pakiety/Medycyna Pracy ,54% Diagnostyka Płatna ,36% Endoskopia kaps. Płatna ,07% ASDK NFZ ,61% NMR/USG/RTG/Inne płatne przez POZ/NZOZ ,45% Hospicjum ,77% ZOL ,74% ZOL Płatny ,98% POZ ,18% POZ płatny ,03% Laboratorium, gabinet. zab. Płatne ,51% Szczepienia płatne ,34% Laboratorium-podwykonawcy ,41% TK/NMR Płatne ,59% Badania kliniczne ,26% Pogotowie Ratunkowe ,08% Sterylizacja ,00% Umowa Dzierżawy ,24% Wynagrodzenia NFZ ,29% Badanie bezdechu ,05% Nadwykonania ,30% Lubmed Sp. z o.o. EMC HCL (Irlandia) Suma % udział w przychodach 12

13 Pozostałe ,00% SUMA ,00% b) Rodzaje wykonywanych w ramach EMC Instytut Medyczny SA usług oraz ich wartość za I półrocze 2008 roku zostały podane w poniższej tabeli: 13

14 Rodzaje usług / Grupy usług Wrocław (w tys. zł) Ozimek Ząbkowice Śląskie Kamień Pomorski Szpital NFZ ,05% Szpital Płatne ,26% Stomatologia NFZ ,44% Stomatologia Płatne ,12% Pomoc Doraźna/Ambulatoryjna ,65% AOS NFZ ,76% AOS Płatne ,84% Opieka Długoterminowa NFZ ,00% Rehabilitacja NFZ ,03% Rehabilitacja Płatna ,44% Umowa Ministerstwa Zdrowia ,15% Przegląd po 30-tce ,07% Umowy z ubezpieczycielami ,80% Firmy Pakiety/Medycyna Pracy ,67% Diagnostyka Płatna ,84% Endoskopia kaps. Płatna ,09% ASDK NFZ ,23% NMR/USG/RTG/Inne płatne przez POZ/NZOZ ,62% Hospicjum ,09% ZOL ,07% ZOL Płatny ,86% Szczepienia Płatne (Pacjenci i Firmy) ,01% POZ ,72% Laboratorium, Gabinet zab. Płatne ,42% Laboratorium-podwykonawcy ,44% Rezonans, Tomograf - Płatny ,83% Umowa Dzierżawy/Czynsz ,20% Badania kliniczne ,36% Wynagrodzenia NFZ ,36% Badanie bezdechu ,08% Nadwykonania ,48% Pozostałe ,00% SUMA ,00% Łowiecka Suma % udział w przychodach 14

15 10. Informacja o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej ogółem - nazwy dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. Generalnym odbiorcą usług świadczonych przez Grupę Kapitałowa EMC SA są poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychody płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia to 76,54% ogólnych obrotów Grupy Kapitałowej w I półroczu Pacjenci indywidualni stanowią 20,59% przychodów. Umowy z Ministerstwem Zdrowia, firmami ubezpieczeniowymi, medycyna pracy oraz badania kliniczne to pozostałe 2,87 % przychodów w I półroczu 2008 roku. Poniższa tabelka przedstawia podział wykonanych usług wg segmentów geograficznych na dzień : Irlandia Polska A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta i jego grupy kapitałowej, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowami ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji - Uzyskane w wyniku podpisanych umów wartości kontraktów z NFZ, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 zostały przedstawione w poniższej tabeli. Szczegółowa treść zawartych umów była podana w raportach bieżących. Nazwa produktu EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. Lubmed Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa łącznie Lecznictwo szpitalne Opieka długoterminowa Rehabilitacja Poradnie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne Stomatologia Łączna wartość kontraktu Umowa kredytowa z dnia 29 maja 2008 roku zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) a EMC Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pracami modernizacyjnymi w spółce zależnej Mikulicz Sp. z o.o. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i stałej marży Banku w skali roku, w wysokości 2,0%. Odsetki liczone będą na koniec każdego okresu odsetkowego od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni wykorzystania kredytu i przy przyjęciu 360 dni w roku. Spłata kapitału kredytu nastąpi w 79 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu każdego 15

16 miesiąca kalendarzowego, począwszy od r. Ostateczną datą spłaty jest 31 lipca 2015 roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 1. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku, 2. hipoteka zwykła w kwocie zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na nieruchomości położonej w Świebodzicach, będącej własnością firmy Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 3. potwierdzona cesja należności z pożyczki udzielonej firmie Mikulicz Sp. z o.o. przez Emitenta w kwocie min złotych. Umowa istotna ze względu na wartość. - Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości zawarta dnia 26 czerwca 2008 r. pomiędzy czterema osobami fizycznymi ( Sprzedający ) a EMC Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ). Przedmiotem umowy jest wzajemne zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości o powierzchni 5.942,00 m2 położonej w Piasecznie, na podstawie której Emitent nabędzie własność ww. nieruchomości za łączną cenę 2,15 mln zł. Zawarcie umowy przyrzeczonej strony uzależniły od łącznego ziszczenia się poniższych warunków: Rada Nadzorcza Emitenta wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości za ustalona cenę, Walne Zgromadzenie Emitenta zaaprobuje powyższą zgodę Rady Nadzorczej, zostanie potwierdzona przez dostawców mediów możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej, dostawy odpowiedniej ilości wody i odprowadzania odpowiedniej ilości ścieków do/z ww. nieruchomości. Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 26 września 2008 r. Przed zawarciem umowy przedwstępnej, Emitent zapłacił na rzecz Sprzedających tytułem zadatku kwotę 100 tys. zł. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 2,05 mln zł zostanie zapłacona przez Emitenta w dnu zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu nieziszczenia się zastrzeżonych warunków, Sprzedający będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych zadatków. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn leżącej po stronie jednej ze stron, druga strona może dochodzić wykonania umowy przyrzeczonej lub od niej odstąpić zachowując przy tym wpłacony zadatek (Sprzedający) lub żądając zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (Emitent). Za przyczynę leżącą po stronie Sprzedających uznane będzie każde uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej choćby przez jednego ze Sprzedających. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przez każdą ze stron złożone do dnia 26 września 2009 r. - Porozumienie nr 2/2008 z dnia 07 kwietnia 2008 r. dotyczące ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia kwoty pożyczek do łącznej wysokości 3,5 mln zł, zawarte pomiędzy Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach ( Mikulicz ) a Instytut Medyczny S.A. ( Emitent ), zmienione aneksem z dnia 28 maja 2008 r. oraz aneksem z dnia 10 czerwca 2008 r. Spółka informowała o ww. porozumieniu i pożyczkach w raportach bieżących nr 25/2008 w dniu 21 lutego 2008 r., nr 29/2008 w dniu 8 kwietnia 2008 r., nr 42/2008 w dniu 29 maja 2008 r. oraz nr 49/2008 z 10 czerwca 2008 r. Przedmiotem umowy jest włączenie do jednej umowy zawartych wcześniej umów pożyczki oraz udzielenie Mikulicz przez Emitenta kolejnej pożyczki pieniężnej w kwocie tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu i modernizacji budynków szpitalnych wraz z infrastrukturą, położonych w Świebodzicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7. Na podstawie porozumienia, łączna kwota pożyczek udzielonych Mikulicz przez Emitenta, z przeznaczeniem na powyższy cel, wynosi 4,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,6% w stosunku rocznym powiększone o wskaźnik WIBOR 1M na koniec każdego miesiąca. Mikulicz zobowiązane jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami począwszy od dnia r. w 79 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca. W przypadku niedokonania zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem w ustalonym terminie, Mikulicz zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Umowa istotna ze względu na wartość. 16

17 - EMC Instytut Medyczny SA dokupiła brakujące 14 udziałów w spółce Lubmed sp. z o.o., w której obecnie posiada 100% udziałów i głosów. Spółka poinformowała o nabyciu ww. aktywów w raporcie bieżącym nr 52/2008 z dnia 19 czerwca br. 12. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Na podstawie MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji z podmiotami powiązanymi, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku, w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, uznane zostały przez Emitenta za powiązane z nim następujące podmioty: Lubmed Sp. z o.o., z siedzibą w Lubinie, w której Emitent posiada udział w kapitale spółki w wysokości 100 % i udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w wysokości 100 %, Mikulicz Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach, w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 94,27 %, EMC Health Care Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), w której Emitent posiada udział w kapitale i udział w liczbie głosów w wysokości 100 %, a także: Kluczowy personel kierowniczy Emitenta Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, Start Management Piotr Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber, PZF Formica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Leszczyszyn, z siedzibą we Wrocławiu, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Jarosław Leszczyszyn, Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Hanna Gerber, z siedzibą we Wrocławiu, którego właścicielem jest Przewodnicząca Rady Nadzorczej a także akcjonariusz EMC Instytut Medyczny S.A. Hanna Gerber. Prywatna Praktyka Lekarska Jarosław Leszczyszyn z siedzibą w Dublinie-Irlandia, której właścicielem jest Wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Jarosław Leszczyszyn. Muzeum Przemysłu Kolejnictwa na Śląsku z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 2, którego fundatorem jest Prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Leszczyszyn-Stankowska z siedzibą we Wrocławiu. Właścicielem tego podmiotu gospodarczego jest Anna Leszczyszyn- Stankowska, będąca członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Sygma sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, której udziałowcem i prokurentem samoistnym jest Aleksandra Żmudzińska. Aleksandra Żmudzińska jest członkiem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Bliscy członkowie rodziny kluczowego personelu kierowniczego Emitenta. W okresie sprawozdawczym EMC Instytut Medyczny SA był stroną transakcji z wyżej wymienionymi podmiotami powiązanymi: 1) z Lubmed Sp. z o.o: refaktura za ubezpieczenie władz Spółki na kwotę zł. odsetki od udzielonej pożyczki w kwocie zł. 17

18 2) z EMC Health Care Limited: refaktura za ubezpieczenie władz Spółki na kwotę zł faktura za usługi przy modernizacji przychodni w kwocie zł. odsetki od udzielonej pożyczki zł 3) z Mikulicz Sp. z o.o. refaktura za ubezpieczenie władz Spółki w kwocie zł faktury za dzierżawę samochodu na kwotę 6.463,56 zł. odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości zł. 4) ze Start Management Piotr Gerber wystawione dla EMC SA faktury za najem budynku oraz refaktury za media w kwocie ,95 zł. 5) z PZF Formica Sp. z o. o. wystawione przez EMC SA faktury za usługi medyczne faktury w kwocie zł. otrzymane przez EMC SA faktury za usługi medyczne w kwocie ,50 zł. 6) z Prywatną Praktyką Lekarską Jarosław Leszczyszyn z siedzibą w Dublinie-Irlandia w okresie od do r. obroty z tytułu zakupu usług medycznych przez EMC Instytut Medyczny SA z EasyHealthCare (Prywatnej Praktyki Lekarskiej Jarosław Leszczyszyn) wyniosły 20 tys. EUR. 7) z Gabinetem Stomatologicznym dr n. med. Hanna Gerber Usługi stomatologiczne na rzecz pacjentów emitenta w kwocie zł. 8) z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w 2008 roku nie wystąpiły żadne transakcje powiązane 9) z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Anna Leszczyszyn-Stankowska usługi medyczne na rzecz pacjentów Emitenta w kwocie zł. 10) z Sygma Sp. z o.o. zakup przez Emitenta usług w zakresie szkoleń ISO w kwocie zł. 11) Jarosław Leszczyszyn-umowa zlecenie w okresie sześciu miesięcy 2008 r. Emitent zawarł umowy zlecenia z Jarosławem Leszczyszynem - Wiceprezesem Zarządu na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Emitenta w kwocie 115 tys. zł. Wszystkie umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Nakłady inwestycyjne Emitenta w roku 2008 Wyszczególnienie Nakłady (w tys. zł) rok Źródła finansowania (np. środki własne, kredyt, leasing itp.) Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania - - Budynki i budowle - - Maszyny i urządzenia 135 Środki własne Środki transportu leasing, 33 środki własne wyposażenie środki własne, leasing Środki trwałe w budowie środki własne Inwestycje kapitałowe Środki własne Źródło: Emitent 18

19 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku Emitent dokonał następujących nakładów inwestycyjnych: 1) maszyny i urządzenia centrala telefoniczna, zestawy komputerowe 135 tys. zł, 2) aparatura i wyposażenie medyczne 647 tys. zł, 3) środki trwałe w budowie majątek własny (rozbudowa szpitala we Wrocławiu, pozostałe) tys. zł, 4) środki trwałe w budowie inwestycje w obce środki trwałe (rozbudowa szpitala w Ozimku k/opola) 159 tys. zł., pozostałe 23 tys. zł, 5) Inwestycje kapitałowe: - zakup 14 udziałów w Lubmed Sp. z o.o. 7 tys. zł, - podwyższenie kapitału w Mikulicz Sp. z o.o. 800 tys. zł, - podwyższenie kapitału w EMC Health Care Limited tys. zł. Lubmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie W roku 2008 (do 30 czerwca 2008r.) spółka zależna Lubmed Sp. z o.o. dokonała następujących nakładów inwestycyjnych: 1) Środki trwałe: a) modernizacja budynku Przychodni nr 3 przy ul. Gwarków 82 w Lubinie 4,3 tys. zł, b) sprzęt komputerowy 44,7 tys. zł, c) urządzenia techniczne 2 tys. zł, d) sprzęt medyczny 61 tys. zł, e) meble i wyposażenie gabinetów medycznych 51,2 tys. zł. 2) Środki trwałe w budowie: a) modernizacja Przychodni nr 1 przy ul. Armii Krajowej 35 w Lubinie 180,7 tys. zł, b) modernizacja Przychodni nr 3 przy ul. Gwarków 82 w Lubinie 4,6 tys. zł, c) RTG stomatologiczny z osprzętem 41,1 tys. zł, d) Sprzęt medyczny do fizjoterapii 46 tys. zł. Nakłady na w/w inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych, kredytu inwestycyjnego, linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz pożyczki od EMC Instytut Medyczny S.A. Mikulicz Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. W okresie od do roku łączne nakłady związane z modernizacją szpitala wyniosły tys. zł. Nakłady na w/w inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych oraz udzielonej przez EMC Instytut Medyczny pożyczki. EMC Health Care Limited w Dublinie (Irlandia) W dniu 31 lipca 2008 roku EMC Health Care Ltd. uruchomiła w Waterford swoją drugą placówkę. Spółka zależna EMC Health Care Ltd. poniosła od momentu jej powstania do dnia 30 czerwca 2008 roku nakłady inwestycyjne na łączną kwotę tys. zł. (kwoty w EUR przeliczone zostały wg kursu NBP EUR/PLN = 3,3542 z dnia 30 czerwca 2008 r.). Kwota ta została przeznaczona, przede wszystkim, na adaptację dzierżawionego lokalu oraz inwestycje w nową przychodnię, aparaturę i sprzęt medyczny, wyposażenie, program finansowo-księgowy. Nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Instytut Medyczny S.A. oraz środków własnych spółki. 13. Opis transakcji emitenta z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro W dniu 10 czerwca b.r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA i Mikulicz sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia zapisów umownych dotychczasowych pożyczek oraz podwyższenia ich kwoty do łącznej wysokości tys. PLN. W wyniku porozumienia dotychczasowe pożyczki zostały przekształcone w pięcioletnią pożyczkę długoterminową spłacaną w 60 miesięcznych ratach z początkowym okresem spłaty na dzień 31 stycznia 2009 roku. Pożyczki zostały udzielone na remont i modernizację szpitala. 19

20 Na dzień 30.czerwca 2008 roku umowna kwota udzielonych Spółce Mikulicz pożyczek wynosi tys. zł. Faktyczna kwota zrealizowanych pożyczek na wynosiła tys. zł W okresie sprawozdawczym nie zawierano z podmiotami powiązanymi innych przekraczających EUR. transakcji 14. Informacje o zaciągniętych przez emitenta kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Szczegółowy opis kredytów zaciągniętych przez Grupę Kapitałowa EMC Instytut Medyczny SA został zamieszczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze Poszczególne jednostki Grupy Kapitałowej nie udzielały na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania żadnych poręczeń ani gwarancji. 15. Informacje o udzielonych przez emitenta pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. W dniu 7 kwietnia br. EMC Instytut Medyczny SA udzieliła spółce zależnej Mikulicz Sp. z o.o. następnej pożyczki na cele inwestycyjne w kwocie 700 tys. zł. Łączna kwota udzielonych pożyczek wynosi obecnie tys. złotych i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. O udzielonych pożyczkach Emitent informował odrębnymi raportami bieżącymi nr 25/2008 z 21 lutego 2008 r. i 29/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Pożyczka będzie spłacana w 60 ratach od 31 stycznia 2009 roku. EMC Instytut Medyczny SA udzielił spółce zależnej Lubmed Sp. z o.o. pożyczki na remont i modernizację przychodni w kwocie 620 tys. zł. Pożyczka będzie spłacana w 60 ratach od dnia 31 stycznia 2009 roku. EMC Instytut Medyczny SA udzielił spółce zależnej EMC Heath Care Ltd. pożyczek na kwotę 160 tys. EUR na modernizacje przychodni w Irlandii. Pożyczki będą spłacane do roku. 16. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji I Wpływy netto (po uwzględnieniu kosztów emisji) r tys. II Wydatki tys. 1. Sprzęt i urządzenia medyczne tys. 2. Szpital Wrocław, ul. Pilczycka rozbudowa oraz modernizacja trzech przychodni tys. III Środki na rachunkach bankowych w linii bieżącej tys. 17. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany okres. Zarząd EMC Instytut Medyczny SA nie przedstawiał prognozy wyników finansowych na rok Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Nie występuje zagrożenie związane z brakiem zdolności wywiązywania się ze zobowiązań 20

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo