OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. Księdza Bosko Sokołów Podlaski Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ A. Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Księdza J. Bosko Sokołów Podlaski NIP: DZIAŁ B. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Księdza J. Bosko Sokołów Podlaski NIP: DZIAŁ C. Działalnośd podmiotu: PKD 8610Z DZIAŁ D. Zakres terytorialny: Terytorium RP DZIAŁ E. Okres ubezpieczenia: Sekcja I. DZIAŁ F: Płatnośd składki: w czterech równych ratach płatnych kwartalnie w okresie ubezpieczenia ZIAŁ G: Ryzyka ubezpieczeniowe: SEKCJA I. UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEO MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna 1.1 Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeo medycznych, będących następstwem udzielenia świadczeo zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U Nr 112, poz. 654), określonych w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DZ.U. Nr 113, poz. 660) ,00 PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeo, z tym że w przypadku: zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta śmierci pacjenta ,00 PLN w Strona 1 z 6

2 odniesieniu do jednego pacjenta 2 FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 2.1 Franszyza redukcyjna ZNIESIONA 2.2 Pozostałe franszyzy i udziały własne ZNIESIONE DZIAŁ I. Klauzule obligatoryjne Klauzula stempla bankowego Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowieo umowy ubezpieczenia, w tym określonych w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub dowodzie wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczonego znajdowała się wystarczająca ilośd wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzieo uznania rachunku ubezpieczyciela pełną wymagalną kwotą składki lub ratą składki określonymi w umowie Klauzula płatności rat Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowieo umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Ubezpieczony nie może zostad zobowiązany do natychmiastowego opłacenia pozostałych rat składki, w przypadku uznania roszczenia przez Ubezpieczyciela. 2. Wypłata odszkodowania nie może zostad pomniejszona o kwotę niewymagalnych jeszcze rat składki. DZIAŁ H: Informacje dodatkowe 1 Nazwa jednostki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2 Adres ul. Ks. Jana Bosko 5, Sokołów Podlaski 3 REGON NIP PKD PKD 8610Z 6 Rok rozpoczęcia działalności Przychód osiągnięty w roku 2010 w tym: ,83 PLN Wielkośd przychodu z kontraktu z NFZ Wielkośd przychodu z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ Wielkośd przychodu z działalności pozamedycznej ,95 PLN ,71 PLN ,17 PLN 8 Planowany przychód w roku ,68 PLN Strona 2 z 6

3 Wielkośd przychodu z kontraktu z NFZ Wielkośd przychodu z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ Wielkośd przychodu z działalności pozamedycznej ,68 PLN PLN PLN 9 Umowy o pracę Umowy zlecenie + kontrakty Liczba zatrudnionych osób ogółem 706 Liczba lekarzy ogółem Liczba lekarzy bez specjalizacji 7+2 stomatolodzy 11 Liczba lekarzy z I st. specjalizacji 14+1 stomatolog 6 Liczba lekarzy specjalistów Liczba personelu medycznego wyższego (np. rehabilitanci, psychologowie) 37 7 Liczba pielęgniarek i położnych Liczba personelu medycznego średniego 120 Liczba personelu medycznego niższego Liczba pracowników działu technicznego 28 Liczba pracowników administracji Rodzaj świadczeo realizowanych poza kontraktem z NFZ Usługi diagnostyczne, laboratoryjne, RTG, bakteriologiczne, TK, mammografia, usg i tp., leczenie obcokrajowców i osób nieubezpieczonych Rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności - udzielanych świadczeo zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ ( ilośd kontraktów) lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne N, dializoterapia z programem lekowym, opieka długoterminowa, rehabilitacja, stomatologia, promocja zdrowia, transporty chorych, nocna pomoc lekarska i pielęgniarska,porady lekarskie, konsultacje, wizyty domowe,, zabiegi, krwiodawstwo, udary, usługi diagnostyczne(tk, USG, kolonoskopia, endoskopia, gastroskopia, 11 Rodzaj świadczeo świadczonych poza działalnością medyczną czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, dodruk książeczek, usł. prosektorium, rozmowy telef-pryw, sprzed refaktur, sterylizacja, utylizacja, transporty Strona 3 z 6

4 12 Oddziały funkcjonujące w Zakładzie Liczba łóżek Szpitalnych z podziałem na poszczególne oddziały w ostatnim roku kalendarzowym Wewnętrzny 64, Patologia noworodka 15, Położnictwo 17, Nefrologia 6, Rehabilitacja 30, Dziecięcy 22, Noworodkowy 20, Ginekologia 12, Neurologia 33, OIT Liczba pacjentów w ostatnim roku (2010) a ilośd udzielonych porad w poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym b ilośd pacjentów w leczeniu zamkniętym Przewidywana ilośd pacjentów w roku bieżącym a planowana ilośd udzielonych porad w poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym b planowana ilośd pacjentów w leczeniu zamkniętym Zakres czynności i zabiegów medycznych wykonywanych w zakładzie na zlecenie innych placówek ZOZ 19 Zakres czynności i zabiegów medycznych wykonywanych w zakładzie na zlecenie innych placówek ZOZ 17 Prowadzenie polityki zatrudniania wyłącznie lekarzy z kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami oraz rekomendacjami z poprzednich miejsc pracy Laboratorium, bakteriologia, RTG, transport sanitarny, USG, nocna pomoc lekarska Diagnostyka :Laboratorium, bakteriologia, RTG,, USG, TK i tp. Nocna pomoc lekarska, medycyna pracy, krwiodawstwo, transport sanitarny. 18 Rodzaje umów, w ramach których zatrudniani są lekarze Umowa o pracę, umowa cywilno prawna, umowa zlecenie. 19 Wymaganie przez Zakład od podwykonawców przedstawienia ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? 20 Posiadanie potwierdzonego pisemnie i wdrożonego Programu Kontroli Zakażeo Wewnątrzszpitalnych tak Brak a b c konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeo zapobieganie powstaniu i rozprzestrzeniania zakażeo oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji działalnośd szkoleniowa dla personelu medycznego GCM upowszechniająca współczesną wiedzę z zakresu problematyki zakażeo Szpitalnych d bieżące i okresowe analizy zakażeo Szpitalnych e nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego zakładu we wszystkich działach i pomieszczeniach Szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta f koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w Szpitalu, a szczególnie: metody i techniki pracy personelu Strona 4 z 6

5 g h i j k l system transportu wewnętrznego sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów procesów dezynfekcji i sterylizacji procesów dezynsekcji i deratyzacji procedury higieniczne nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem Szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeo dla innych określenie czynników ryzyka zakażeo wśród pacjentów i personelu współpraca z komórkami zakładu odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W.) współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w zakładzie pracy przepisów bhp Protokoły dezynfekcji i sterylizacji, zeszyty przyjęd, zeszyt kontroli wsadu, wydruk z pieca, protokół. Instrukcje przechowywania sprzętu, bieżące kontrole oddziałowe, 2 razy w roku kierownik sterylizatorni. 21 Posiadanie stale działającego Zespołu d.s. monitorowania i kontroli zakażeo Szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeo Wewnątrzszpitalnych 22 Prowadzenie rejestracji zakażeo Szpitalnych uwzględniającej określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej w tym szczepy wielooporne, postad kliniczną zakażenia? Wykorzystanie wyników ww. badao do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniem, itp. Rodzaj podejmowanych działao 23 Roczna liczba zakażeo Szpitalnych (Zakażenia ran operacyjnych, Zapalenie płuc, Posocznica, Zakażenie układu moczowego, Inne) w latach Roczna liczba zakażeo Szpitalnych zgłaszanych do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz ogólna liczba zakażeo Szpitalnych w okresie ostatnich 3lat 25 Szkolenie personelu na wszystkich szczeblach w zakresie zapobiegania zakażeniom Od 2007 roku Zgłaszanych do Stacji 1 3. Ogólna liczba za 3 lata 291 (patogeny alarmowe) 6x od stycznia 2011 r. 26 Prowadzenie przychodni/poradni (jakie) Przychodnia rejonowa, przychodnia specjalistyczna, przychodnia stomatologiczna Strona 5 z 6

6 27 Liczba pacjentów obsługiwana rocznie w ramach ww. przychodni/poradni osób 28 Określanie przez zakład profilu flory bakteryjnej, w tym szczepów wieloopornych Na poziomie średnim, szczepy wielooporne występują Nr polisy Grupa Data szkody Liczba szkód/ odmów Rezerwa Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 02191/4 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 083/07 służb. zdrowia 083/07 służb. Zdrowia 083/07 służb. Zdrowia C służb. zdrowia C służb. zdrowia Wartośd wypłaty Wartośd odmów Przyczyna Zakażenie gronkowcem Błąd zabiegowy Inne ginekologia Inne ginekologia Brak danych Brak danych DZIAŁ I. SZKODOWOŚD Strona 6 z 6

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo... Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości:

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Załącznik nr 2 Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy Ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo