UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych"

Transkrypt

1 UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr do SWKO zawarta pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, Skarżysko-Kamienna, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Dyrektora Andrzeja Jarzębowskiego, zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a z siedzibą przy ul... w kod pocztowy..wpisanym do rejestru prowadzonego przez. pod numerem.. posługującym się następującymi numerami: NIP:.. REGON:.. zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, reprezentowanym przez osoby upoważnione: Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 11. poz. 65 z poźn. zm.) oraz w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne s t r o n y z a w i e r a j ą u m o w ę n a s t ę p u j ą c e j t r e ś c i 1 1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki polegających na wykonywaniu zabiegów operacyjnych i porad ambulatoryjnych zgodniz katalogiem JGP obowiązującym w Oddziale Okulistyki leczenie jednego dnia i Poradni Okulistycznej.. Zabiegi w Oddziale Okulistycznym leczenie jednego dnia będą wykonywane w ramach następujących grup: B Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze, B Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki B Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, B Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki B Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki B Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne B Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne 7 B Średnie zabiegi na soczewce B Małe zabiegi na soczewce

2 B B B B B B B B B B B B B B B B B P Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym Duże zabiegi na rogówce i twardówce Średnie zabiegi na rogówce i twardówce Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce Duże zabiegi na siatkówce Duże zabiegi na ciele szklistym Średnie zabiegi witreoretinalne Małe zabiegi witreoretinalne Leczenie zachowawcze okulistyczne Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuję się do opieki pooperacyjnej i szpitalnej nad pacjentami, którym Przyjmujący Zamówienie wykonał świadczenia do momentu zakończenia hospitalizacji.. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z przyjęciem, hospitalizacją i wypisem pacjentów Oddziału Okulistycznego leczenie jednego dnia oraz prowadzenia dokumentacji w Poradni Okulistycznej, którym Przyjmujący Zamówienie wykonał świadczenia. 1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia warunki formalne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy na potwierdzenie czego przedkłada do Umowy jako jej kolejne załączniki kopie następujących dokumentów firmy: a. Kopia polisy OC załącznik nr 1 b. Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej-załącznik nr

3 c. Kopia Księgi Rejestrowej - załącznik nr. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel : specjalistów z zakresu okulistyki oraz spełnia warunki formalne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. - specjalistę z zakresu anestezjologii; - pielęgniarkę instrumentariuszkę ze specjalizacją z pielęgniarstwa operacyjnego. Na potwierdzenie przedkłada do Umowy jako kolejne załączniki kopie dokumentów lekarzy, którzy będą wykonywali zlecone świadczenia zdrowotne u Udzielającego Zamówienia: a) Kopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej załącznik nr ; b) Kopia prawa wykonywania zawodu - załącznik nr 5; c) Kopia specjalizacji w danym zakresie, -załącznik nr 6; d) Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy - załącznik nr 7. W przypadku wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową przez innego lekarza Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu Udzielającemu Zamówienia dni przed datą wykonania zabiegu operacyjnego. W celu umożliwienia wykonania zamówienia Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do: 1. Udostępnienia pomieszczeń oraz infrastruktury wymaganej przepisami NFZ, Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu wraz z niezbędnymi mediami,. Zapewnienia w godzinach operacyjnych: pielęgniarki anestezjologicznej, salowej, oraz obsługi pielęgniarskiej w pozostałe godziny pracy lekarzy okulistów Przyjmującego Zamówienia u Udzielającego Zamówienia.. Zapewnienia sterylizacji, utylizacji odpadów medycznych i sprzątania,. Zapewnienia leków anestezjologicznych do operacji, obłożeń operacyjnych, igieł strzykawek, płynów infuzyjnych odkażających, 5. Prowadzenia sprawozdań, aktualizacji kolejek oczekujących, przygotowania materiałów do konkursu ofert do NFZ przy merytorycznej Przyjmującego Zamówienie. 1. Przyjmujący Zamówienie, zapewnia serwisowany i konserwowany oraz w odpowiednim stanie technicznym sprzęt okulistyczny niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.. Sprzęt będzie na czas udzielania świadczeń stacjonował u Udzielającego Zamówienia. Potwierdzone zostanie to odpowiednią Umową użyczenia. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania dokumentów potwierdzających systematyczne kontrole parametrów pracy użytkowanej aparatury i procedur bieżącej konserwacji.. Przyjmujący Zamówienie zapewnienia wyroby specjalistyczne okulistyczne odpowiedniej jakości w tym: soczewek z implantem, wiskoelastyków rzadkich i gęstych, noży, Mostat, Vision-Blue, ring, materiałów do witrektomii oraz leki okulistyczne. 5. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy odzież roboczą i ochronną zgodnie obowiązującymi przepisami. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń w oparciu o aktualny stan prawny oraz aktualne zarządzenia Prezesa NFZ 5 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy z należytą starannością, wykorzystując aktualny stan wiedzy, umiejętności medycznej i postęp medyczny w dziedzinie okulistyki.

4 . Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje wykonywać świadczenia objęte umową zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w uzgodnieniu z Przyjmującym Zamówienie.. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem umowy jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z aktualnymi przepisami, w szczególności : a) z Ustawą z dnia 15 kwietnia 011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 11, poz. 65 z późn. zm.), b) z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( Dz. U. z 009r., Nr 10, poz. 11, z późn. zm.), c) z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 01 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U..01 r. poz. 79), d) z zarządzeniami wydanymi przez Prezesa NFZ, Świętokrzyski Oddział Wojewódzkie NFZ, lub inną instytucją finansującą usługi z zakresu ochrony zdrowia wykonywanych u Udzielającego Zamówienia przez Przyjmujące Zamówienie, e) dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej dziedzinie przez Udzielającego Zamówienia, f) sanitarno - epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione instytucje oraz zarządzeniami obowiązującymi w tej dziedzinie u Udzielającego Zamówienia, g) przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej dziedzinie przez Udzielającego Zamówienia, h) dotyczącymi ochrony danych osobowych.. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do: a) zapewnienia kadry lekarskiej: okulistycznej i anstezjologicznej o odpowiednich kwalifikacjach, b) zapewnienia kadry pielęgniarskiej o odpowiednich kwalifikacjach (instrumentariuszka po specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego), c) ordynowania leków i wyrobów medycznych, d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej przekazywania w oryginale do Sekcji Dokumentacji i Rozliczeń Udzielającego Zamówienia w celu rozliczenia wykonanych świadczeń zdrowotnych z NFZ, e) zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie wymaganym przez NFZ, f) spełniania na bieżąco wymagań oddziału NFZ właściwego dla siedziby Udzielającego Zamówienia lub innej instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia, wykonywanych u Udzielającego Zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie, g) stosowania aparatury, urządzeń, sprzętu, oprogramowania, które nie zakłócają pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego Zamówienia, 6 1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w chwili przystąpienia do realizacji niniejszej Umowy posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do utrzymywania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, niedopełnienie niniejszego obowiązku, nie zwalnia Przyjmującego Zamówienie od odpowiedzialności za wykonywanie Umowy.. W przypadku kontroli ŚWO NFZ i odrzuceniu świadczeń wykonanych przez Przyjmującego Zamówienie, których skutkiem będzie konieczność zwrotu należności równoważnej kwocie za odrzucone świadczenia, Przyjmujący Zamówienie dokona zwrotu kwoty zastosowanej przez ŚWO NFZ wobec Udzielajacego Zamówienia.. Przyjmujacy Zamówienie zobowiązuje się do pokrycia strat Udzielającego Zamówienia w

5 przypadku nie zawarcia umowy ze ŚWO NFZ Przyjmującego Zamówienie. jeżeli przyczyna będzie po stronie 7 1. Realizacja przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia, będzie koordynowana i nadzorowana bezpośrednio i pośrednio w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych.. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przez Udzielającego Zamówienia oraz osoby przez niego upoważnione w zakresie wykonywania warunków niniejszej umowy.. Przedmiot kontroli stanowi przede wszystkim: a) sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, b) celowość i kompleksowość udzielanych świadczeń, c) przestrzegania przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych Udzielającego zamówienia dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej czy tez warunków sanitarno-epidemiologicznych.. Przyjmujący Zamówienie poddaje się kontroli NFZ w zakresie wykonywania świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 sierpnia 00 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tj. Dz. U. z 008 r. Nr. 16, poz.107 z późn. zm.). 5. Realizacja świadczeń zdrowotnych objętych umową będzie następowała zgodnie z limitem określonym na podstawie umowy zawartej pomiędzy Udzielającym Zamówienia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 6. Udzielający Zamówienia zobowiązuje przedstawić Przyjmującemu Zamówienie treść umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynikające z niej limity oraz informować niezwłocznie o wszelkich zmianach kontraktu z NFZ Przyjmujący Zamówienie za świadczenie usług zdrowotnych wykonanych u Udzielającego Zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie w Oddziale Okulistycznym leczenie jednego dnia otrzyma comiesięczne wynagrodzenie w wysokości:.. % słownie procent wartości zapłaconych przez NFZ świadczeń.. Przyjmujący Zamówienie za świadczenie usług zdrowotnych wykonanych u Udzielającego Zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie w Poradni Okulistycznej otrzyma comiesięczne wynagrodzenie w wysokości:...% słownie procent wartości zapłaconych przez NFZ świadczeń pomniejszonych o koszty badań diagnostycznych wykonanych na rzecz pacjentów poradni.. Należność z tytułu przedmiotu niniejszej umowy wypłacana będzie z rachunku bankowego prowadzonego przez bank PKO S.A. I Oddz./Skarżysko Kamienna Nr Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedłożenia Udzielającemu Zamówienia rachunku/faktury wraz z grafikiem wykonanych świadczeń, według załącznika nr 1, do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dniem tym będzie dzień ustawowo wolny od pracy, powyższy termin upływa w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. 5. Faktura jest wystawiana przez Przyjmującego Zamówienie w oparciu o informacje przekazane przez Sekcję Dokumentacji Medycznej i Statystyki Udzielającego Zamówienie. W przypadku skorygowania przez NFZ wartości zapłaconych świadczeń wykonanych przez Przyjmującego zamówienie, na wniosek Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie sporządza odpowiednią fakturę korygującą. 6. Przedstawiona faktura ma być wystawiona na Nabywcę: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1

6 NIP Należność będzie wypłacana do końca następnego miesiąca, po miesiącu udzielania świadczeń, na wskazany przez przyjmującego zamówienie rachunek bankowy. Jeżeli dniem tym będzie dzień ustawowo wolny od pracy, powyższy termin upływa w pierwszym następującym po nim dniu roboczym 8. Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 9. W przypadku zwłoki w wypłacie należności przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 10. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawiania Rachunku/Faktury bez podpisu Udzielającego zamówienia. 11. W przypadku konieczności hospitalizacji po wykonanym przez Przyjmującego Zamówienie zabiegu, Przyjmujący Zamówienie w ramach należności wynikających z niniejszej umowy zapewni okulistyczne konsultacje lekarskie i zwróci dodatkowo koszty opieki pielęgniarskiej oraz wyżywienia wg stawek Udzielającego Zamówienie Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za niezgodne z obowiązującymi przepisami wystawianie recept i zaświadczeń oraz innych dokumentów podpisanych przez siebie.. Przyjmującemu Zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.. Przyjmujący Zamówienie współpracuje z lekarzami i personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia oraz innymi podmiotami wskazanymi i działającymi na rzecz i zlecenie Udzielającego Zamówienia. 10 Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przedmiotu umowy na podstawie odrębnych przepisów dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą i innych obowiązujących w tej mierze, a w szczególności samodzielnie rozlicza się z właściwym urzędem skarbowym oraz ZUS-em z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. 11 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia. 1 1 Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od dnia od r. Umowa może ulec rozwiązaniu gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie. Każda ze stron może rozwiązać umowę:.1. bez podania przyczyny, za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.. bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: - gdy jedna ze stron rażąco narusza istotne jej postanowienia, w szczególności odnosi się to do przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nie wypełnienie warunków umowy lub nienależyte jej wykonywanie, - utraty przez Przyjmującego Zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń objętych niniejszą umową. - braku realizacji kontraktu zawartego przez Udzielającego Zamówienie z NFZ przez kolejne miesiące. - nie zawarcia przez Udzielającego Zamówienia kontraktu z ŚOW NFZ, na wykonywanie określonych umową świadczeń zdrowotnych.

7 - nie udokumentowania w terminie 0 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego Zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia następujące kary umowne: a) za spóźnione podjęcie czynności udzielania świadczeń przez lekarza w wysokości 10 % kwoty należnej za dany dzień udzielania świadczeń, b) za niestawienie się lekarza do udzielania świadczeń w wysokości 0% kwoty finansowania świadczeń z poprzedniego miesiąca, c) za nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zwłaszcza obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w wysokości 0% kwoty finansowania świadczeń z poprzedniego miesiąca, d) w przypadku uzasadnionej skargi pacjenta, z wyłączeniem skarg dotyczących stosowanych metod leczenia w wysokości 0% kwoty finansowania świadczeń z poprzedniego miesiąca.. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia wypłaconego za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie umowy lub o fakcie naruszenia powziął wiadomość Udzielający Zamówienia. 1 1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 011r. o działalności leczniczej Każda zmiana warunków umowy lub jej uzupełnienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zobowiązują się rozwiązać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Przyjmujący Zamówienie Udzielający Zamówienia

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr2 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 10 lipca 2013 r. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 01.08.2013 r. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr.../2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... r. w Radomsku pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36, wpisanym do rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo