Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: ul. Legionów 30, Tarnów Data powstania: Kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań r r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; nr KRS ; REGON: Dane dotyczące członków zarządu: Ryszard Podstołowicz Dyrektor; zam Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 Jerzy Pikul Sekretarz; zam Luszowice, Lipiny 39c 5. Cele statutowe: Celem statutowym Caritas jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną, jako praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Caritas może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 6. Zadania Caritas: 1) prowadzenie działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz osób i grup podmiotów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa; 2) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 3) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 4) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych Caritas, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych i placówek Caritas, których funkcjonowanie odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 5) działalność w zakresie pomocy społecznej realizowana w szczególności przez: 1

2 a. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b. prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, c. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, d. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, e. działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych, f. działania w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, g. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 6) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie i dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej, tj. w szczególności: a. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, b. zakładów opiekuńczo-leczniczych, c. zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, d. zakładów rehabilitacyjno-leczniczych, e. hospicjów, w tym stacjonarnych i domowych, f. ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, g. Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; 7) działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka; 8) promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych i placówkach Caritas; 9) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 10) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 11) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 12) działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 13) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje; 14) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 15) prowadzenie akcji promujących działalność caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu; 7. Opis działalności i koszty poniesione na ich realizację: 1) Statutowa nieodpłatna działalność Caritas: a) pomoc rzeczowa i finansowa różnym grupom osób potrzebujących, finansowana ze środków własnych i uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji w ramach pomocy społecznej: - zakup lekarstw i art. med.-rehab. dla dzieci i dorosłych oraz pomoc inna ,10 zł - zakup materiałów remontowych żywności, opału itp ,85 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 7 731,55 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ,00 zł - pomoc ofiarom powodzi ,56 zł - dofinansowanie Caritas Polaka (zbiórki Japonia i Afryka ) ,00 zł 2

3 - dofinansowanie kuchni dla ubogich i świetlic ,28 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD ,03 zł - pozostałe koszty (bankowe, druki, opłaty itp.) ,21 zł b) duszpast. charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas poprzez rozprowadzanie materiałów formacyjnych i informacyjnych ,00 zł c) współpraca z Caritas Polska i Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych oraz z organami administracji publicznej państwowej i samorządowej d) pomoc poprzez prowadzenie akcji i programów: - akcja DZIEŃ CHOREGO skierowana dla dzieci i dorosłych oraz pomoc hospicjom domowym ,98 zł - akcja TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU 5 982,72 zł - program GNIAZDO ,59 zł - program SKRZYDŁA i SKC dla dzieci ,32 zł - program fundeaisingu ,98 zł - koszty akcji WDPD, WDC i ChM ,82 zł - koszty prowadzenia świetlicy w Koszarach ,73 zł e) prowadzenie programu Dożywianie dzieci z Grupą Carrefour ,60 zł f) prowadzenie placówki formacyjno-informacyjnej Caritas ,07 zł g) pomoc finansowana z 1%: - zakup lekarstw i artykułów medycznych oraz dofinans. rehabilitacji ,68 zł - pozostałe koszty działalności pożytku publicz. (druki, promocja, opłaty) ,61 zł 2) Placówki prowadzone przez Caritas: a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: ,16 zł) b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: ,39 zł) c) Stację Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: ,15 zł) d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt: ,77 zł) e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim: Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szkoły Specjalne umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie; turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie z PCPR i środków PFRON (koszt: ,86 zł) f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: ,66 zł) g) 4 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze LUMEN dla dzieci i młodzieży dofinansowanie gmin miasta Tarnowa i Mielca (koszt: ,93 zł) h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie dofinansowanie z Urzędu Miasta Tarnowa oraz ośrodków pomocy społecznej (koszt: ,81 zł); ponadto prowadzenie Kuchni dla ubogich przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie (koszt: ,01 zł) i) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie kontrakt z NFZ (koszt: ,25 zł) j) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie (koszt: ,37 zł) 3) Koszty administracyjne pokryte z 1% ,00 zł 4) Pozostałe koszty, tj. przeksięgowanie wyniku finansowego za 2012r ,10 zł 8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: a. dotacje z budżetu jednostek administracji państwowej i instytucji państwowych: 3

4 a.a. Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej ,09 zł a.b. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ,05 zł a.c. Urząd Wojewódzki: dotacja na prog. romski ,00 zł b. dotacje i wpłaty z budżetu jednostek administracji samorządowej: b.a. Urząd Miasta Tarnowa i MOPS ,00 zł b.b. Urząd Miasta Mielca ,00 zł b.c. ośrodki pomocy społecznej ,53 zł c. dotacje i darowizny pozostałe: a) dotacje Caritas Polska ,81 zł b) darowizny na opp 5 425,10 zł c) zbiórki na działalność placówek ,32 zł d) darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i osób prawnych przeznaczone na bieżącą działalność ,98 zł e) darowizny 1% ,20 zł (całość przekazanych wpłat ,84 zł; przekazane placówkom na bieżącą działalność ,64 zł) f) dofinansowanie placówek z 1% ,64 zł g) pozostałe dotacje z EFRWP ,50 zł h) zbiórki na działalność statutową ,83 zł i) zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów w diecezji i świecie ,43 zł j) nawiązki sądowe 500,00 zł k) żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) ,62 zł l) żywność z UE przekazane placówkom ,58 zł ł darowizny rzeczowe i finansowe od kościelnych osób prawnych ,67 zł m) inne wpływy, np. z ogrodu, itp ,10 zł n) pozostałe dotacje i przychody (z OHP, PUP i szkol. uczniów) 8 133,96 zł o) przeksięgowanie wyników finansowych z 2012 r ,30 zł 2) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: a. wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn ,11 zł b. odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustaw ,99 zł c. odpłatność pensjonariuszy zakładów opieki leczniczej ,33 zł d. dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych ,17 zł e. odpłatność podopiecznych zakładów rehabilitacji leczniczej 126,00 zł f. przeksięgowanie wyniku finansowego z 2012 r ,09 zł 3) przychody finansowe (odsetki bankowe): ,15 zł 4) pozostałe przychody operacyjne: ,76 zł 9. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych ,14 zł 2) administrację ,14 zł 3) pozostałe koszty finansowe 2 637,18 zł 4) pozostałe koszty operacyjne ,64 zł 10. Ogółem zatrudnienie: Caritas zatrudniała 294 osób, w tym: a) 2 osoby Zarządu b) 23 pracowników administracji c) 9 dyrektorów/kierowników d) 2 kapelanów e) 9 lekarzy 4

5 f) 6 psychologów g) 2 logopedów h) 64 pielęgniarki i) 50 opiekunów j) 25 rehabilitantów k) 11 terapeutów i instruktorów l) 12 nauczycieli i pracownik oświaty ł) 31 pracowników kuchni i diabetolog m) 20 pokojowych n) 4 pracowników socjalnych o) 23 pracowników gospodarczych, pralni i kierowców p) 1 prawnik 11. Wynagrodzenia: 1) łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła ,83 zł, w tym: a) wynagrodzenia osobowe ,83 zł b) narzuty ,60 zł c) nagrody ,31 zł d) premie ,91 zł e) nocne ,65 zł f) chorobowe ,69 zł g) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) ,84 zł - w tym łączna kwota wynagr. wypłacona członkom Zarządu wyniosła brutto ,00 zł 2) z tytułu umów zlecenia wypłacono ,06 zł 3) pożyczek nie udzielano, tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach 12. Caritas nabyła nieruchomości: Caritas DT w 2013 r. nabyła grunt w Miechowicach Wielkich (Akt. Not. 3632/2013) za ,00 zł i przekazała Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. 13. Wartość nabytych środków trwałych i nakładów przeniesione na środki trwałe: a. kopiarka 4 182,00 zł b. monitor 430,00 zł c. zestaw komputerowy 2 500,00 zł d. pralka parowa LG 3 300,00 zł e. pralka 1 750,00 zł f. dwa ssaki elektryczne 2 899,99 zł g. laptop i drukarka 3 640,00 zł h. dwie drukarki 680,00 zł i. łóżka rehabilitacyjne i materace (darow. z Caritas Polska) ,00 zł j. łóżka, chodziki (darowizna) ,00 zł k. komora chłodnicza ,00 zł l. ogród hortiterapii w Jadownikach Mokrych ,27 zł m. pomieszczenie do przechowywania sprzętu medycznego i rehab ,00 zł n. osłona p/wiatrowa przed wejściem głównym w Hospicjum 6 731,79 zł o. podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych ,00 zł p. oświetlenie placu wokół Ośrodka ,46 zł 14. Aktywa i Zobowiązania: 5

6 Wartość aktywów w tys. zł , w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: inwestycje długoterminowe: 951 b) aktywa obrotowe: 4 267, w tym: zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 92 należności krótkoterminowe: 439 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 5 Wartość zobowiązań w tys. zł: 947 w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 205 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: Zadania zlecone: Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów i umowa z dnia r. z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,51 zł b) prowadzenie 3 Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie umowy nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 Świetlicy w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 18/P/W/2012. Wynik finansowy: -0,30 zł c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: ,59 zł d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: ,94 zł e) prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: 0,00 zł f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum i Przyspasabiającej do pracy umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0,00 zł g) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,56 zł h) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,96 zł i) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,90 zł j) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: ,29 zł. k) prowadzenie Domu Emerytów Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,41 zł 16. Rozliczenia podatkowe: Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Natomiast składa deklaracje CIT-D (informacje o otrzymanych darowiznach). Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały roczne deklaracje PIT- 4R. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania podatkowe z tytułu PIT-4R (podatku dochodowego od osób fizycznych) w Domu Emerytów Placówce Pielęgnacyjno- Opiekuńczej w wysokości 3 282,00 zł. Caritas Diecezji Tarnowskiej złożyła deklaracje i zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny. 6

7 17. Informacja o działalności gospodarczej: Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 18. Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu: - Uchwała nr 1/2013 z dnia r. w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku 2013 oraz załącznika do polityki rachunkowości. - Uchwała nr 2/2013 z dnia r. w sprawie użytkowania obiektów w Tarnowie przy ulicy Prostopadłej. - Uchwała nr 3/2013 z dnia r. w sprawie placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej (ujednolicenie nazw). - Uchwała nr 4/2013 z dnia r. w sprawie przekazania Ogrodu Hortiterapii do ewidencji środków trwałych Ośrodkowi Opiekuńczo Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. - Uchwała nr 5/2013 z dnia r. w sprawie przekazania nieruchomości działek gruntowych do ewidencji środków trwałych Ośrodkowi Opiekuńczo Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. 19. Przeprowadzone kontrole: a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie: 3 kontrole kompleksowe Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Epidemiologicznego w Nowym Sączu: ocena stanu sanitarnego Zakładu wynik pozytywny; b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych: kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: realizacja zadań zleconych zawartych w umowie z Domem Pomocy Społecznej wynik pozytywny; c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych: kontrola z Sądu Rejonowego w Tarnowie dotycząca przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej dotycząca realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych do SIO, kontrola ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie dotycząca prawidłowości realizacji projektu pn. Likwidacja barier transportowych zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR wynik pozytywny; kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: kontrola realizacji zadań rzeczowych zawartych w umowie z DPS, OIK i OWD. wynik pozytywny, kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dwie kontrole): krytej pływalni w zakresie bieżącego stanu sanitarnego i technicznego obiektu oraz stanu sanitarnego Niepublicznej Szkoły wynik pozytywny; kontrola Wojewody Małopolskiego dotycząca kompleksowej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynik pozytywny; d) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: trzy kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: kompleksowa kontrola pomieszczeń kuchni bloku żywienia, ocena postępowania z odpadami i bielizną, prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji, przestrzeganie procedur zapobiegającym zakażeniom wynik pozytywny; kontrola realizacji wymogów podczas stosowania mieszanin chemicznych wynik pozytywny; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej: kontrola usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz zgodności pobierania odpłatności za pobyt mieszkańców z wydaną Decyzją o odpłatność wynik pozytywny; e) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej: trzy kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: ocena stanu sanitarna obiektu, kontrola bloku żywienia, ocena postępowania z odpadami i bielizną, prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji, przestrzeganie procedur zapobiegającym zakażeniom wynik pozytywny; 7

8 kontrola realizacji wymogów podczas stosowania mieszanin chemicznych wynik pozytywny; g) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie: 2 kontrole z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tarnowie: kontrola pionu żywieniowego oraz stanu sanitarnotechnicznego obiektu wynik pozytywny; f) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza: 2 kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie: ocena stanu sanitarno-technicznego placówki, higieny komunalnej, żywności i żywienia wynik pozytywny; Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Krakowie wynik pozytywny. Sprawozdanie sporządzono wg treści i układu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529). Tarnów, r. 1. Ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor 2. Jerzy Pikul sekretarz 8

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo