Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: ul. Legionów 30, Tarnów Data powstania: Kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań r r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; nr KRS ; REGON: Dane dotyczące członków zarządu: Ryszard Podstołowicz Dyrektor; zam Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 Jerzy Pikul Sekretarz; zam Luszowice, Lipiny 39c 5. Cele statutowe: Celem statutowym Caritas jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną, jako praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Caritas może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 6. Zadania Caritas: 1) prowadzenie działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz osób i grup podmiotów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa; 2) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 3) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 4) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych Caritas, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych i placówek Caritas, których funkcjonowanie odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 5) działalność w zakresie pomocy społecznej realizowana w szczególności przez: 1

2 a. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b. prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, c. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, d. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, e. działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych, f. działania w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, g. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 6) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie i dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej, tj. w szczególności: a. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, b. zakładów opiekuńczo-leczniczych, c. zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, d. zakładów rehabilitacyjno-leczniczych, e. hospicjów, w tym stacjonarnych i domowych, f. ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, g. Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; 7) działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka; 8) promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych i placówkach Caritas; 9) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 10) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 11) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 12) działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 13) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje; 14) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 15) prowadzenie akcji promujących działalność caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu; 7. Opis działalności i koszty poniesione na ich realizację: 1) Statutowa nieodpłatna działalność Caritas: a) pomoc rzeczowa i finansowa różnym grupom osób potrzebujących, finansowana ze środków własnych i uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji w ramach pomocy społecznej: - zakup lekarstw i art. med.-rehab. dla dzieci i dorosłych oraz pomoc inna ,10 zł - zakup materiałów remontowych żywności, opału itp ,85 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 7 731,55 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ,00 zł - pomoc ofiarom powodzi ,56 zł - dofinansowanie Caritas Polaka (zbiórki Japonia i Afryka ) ,00 zł 2

3 - dofinansowanie kuchni dla ubogich i świetlic ,28 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD ,03 zł - pozostałe koszty (bankowe, druki, opłaty itp.) ,21 zł b) duszpast. charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas poprzez rozprowadzanie materiałów formacyjnych i informacyjnych ,00 zł c) współpraca z Caritas Polska i Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych oraz z organami administracji publicznej państwowej i samorządowej d) pomoc poprzez prowadzenie akcji i programów: - akcja DZIEŃ CHOREGO skierowana dla dzieci i dorosłych oraz pomoc hospicjom domowym ,98 zł - akcja TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU 5 982,72 zł - program GNIAZDO ,59 zł - program SKRZYDŁA i SKC dla dzieci ,32 zł - program fundeaisingu ,98 zł - koszty akcji WDPD, WDC i ChM ,82 zł - koszty prowadzenia świetlicy w Koszarach ,73 zł e) prowadzenie programu Dożywianie dzieci z Grupą Carrefour ,60 zł f) prowadzenie placówki formacyjno-informacyjnej Caritas ,07 zł g) pomoc finansowana z 1%: - zakup lekarstw i artykułów medycznych oraz dofinans. rehabilitacji ,68 zł - pozostałe koszty działalności pożytku publicz. (druki, promocja, opłaty) ,61 zł 2) Placówki prowadzone przez Caritas: a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: ,16 zł) b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: ,39 zł) c) Stację Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: ,15 zł) d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt: ,77 zł) e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim: Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szkoły Specjalne umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie; turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie z PCPR i środków PFRON (koszt: ,86 zł) f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: ,66 zł) g) 4 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze LUMEN dla dzieci i młodzieży dofinansowanie gmin miasta Tarnowa i Mielca (koszt: ,93 zł) h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie dofinansowanie z Urzędu Miasta Tarnowa oraz ośrodków pomocy społecznej (koszt: ,81 zł); ponadto prowadzenie Kuchni dla ubogich przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie (koszt: ,01 zł) i) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie kontrakt z NFZ (koszt: ,25 zł) j) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie (koszt: ,37 zł) 3) Koszty administracyjne pokryte z 1% ,00 zł 4) Pozostałe koszty, tj. przeksięgowanie wyniku finansowego za 2012r ,10 zł 8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: a. dotacje z budżetu jednostek administracji państwowej i instytucji państwowych: 3

4 a.a. Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej ,09 zł a.b. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ,05 zł a.c. Urząd Wojewódzki: dotacja na prog. romski ,00 zł b. dotacje i wpłaty z budżetu jednostek administracji samorządowej: b.a. Urząd Miasta Tarnowa i MOPS ,00 zł b.b. Urząd Miasta Mielca ,00 zł b.c. ośrodki pomocy społecznej ,53 zł c. dotacje i darowizny pozostałe: a) dotacje Caritas Polska ,81 zł b) darowizny na opp 5 425,10 zł c) zbiórki na działalność placówek ,32 zł d) darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i osób prawnych przeznaczone na bieżącą działalność ,98 zł e) darowizny 1% ,20 zł (całość przekazanych wpłat ,84 zł; przekazane placówkom na bieżącą działalność ,64 zł) f) dofinansowanie placówek z 1% ,64 zł g) pozostałe dotacje z EFRWP ,50 zł h) zbiórki na działalność statutową ,83 zł i) zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów w diecezji i świecie ,43 zł j) nawiązki sądowe 500,00 zł k) żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) ,62 zł l) żywność z UE przekazane placówkom ,58 zł ł darowizny rzeczowe i finansowe od kościelnych osób prawnych ,67 zł m) inne wpływy, np. z ogrodu, itp ,10 zł n) pozostałe dotacje i przychody (z OHP, PUP i szkol. uczniów) 8 133,96 zł o) przeksięgowanie wyników finansowych z 2012 r ,30 zł 2) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: a. wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn ,11 zł b. odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustaw ,99 zł c. odpłatność pensjonariuszy zakładów opieki leczniczej ,33 zł d. dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych ,17 zł e. odpłatność podopiecznych zakładów rehabilitacji leczniczej 126,00 zł f. przeksięgowanie wyniku finansowego z 2012 r ,09 zł 3) przychody finansowe (odsetki bankowe): ,15 zł 4) pozostałe przychody operacyjne: ,76 zł 9. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych ,14 zł 2) administrację ,14 zł 3) pozostałe koszty finansowe 2 637,18 zł 4) pozostałe koszty operacyjne ,64 zł 10. Ogółem zatrudnienie: Caritas zatrudniała 294 osób, w tym: a) 2 osoby Zarządu b) 23 pracowników administracji c) 9 dyrektorów/kierowników d) 2 kapelanów e) 9 lekarzy 4

5 f) 6 psychologów g) 2 logopedów h) 64 pielęgniarki i) 50 opiekunów j) 25 rehabilitantów k) 11 terapeutów i instruktorów l) 12 nauczycieli i pracownik oświaty ł) 31 pracowników kuchni i diabetolog m) 20 pokojowych n) 4 pracowników socjalnych o) 23 pracowników gospodarczych, pralni i kierowców p) 1 prawnik 11. Wynagrodzenia: 1) łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła ,83 zł, w tym: a) wynagrodzenia osobowe ,83 zł b) narzuty ,60 zł c) nagrody ,31 zł d) premie ,91 zł e) nocne ,65 zł f) chorobowe ,69 zł g) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) ,84 zł - w tym łączna kwota wynagr. wypłacona członkom Zarządu wyniosła brutto ,00 zł 2) z tytułu umów zlecenia wypłacono ,06 zł 3) pożyczek nie udzielano, tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach 12. Caritas nabyła nieruchomości: Caritas DT w 2013 r. nabyła grunt w Miechowicach Wielkich (Akt. Not. 3632/2013) za ,00 zł i przekazała Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. 13. Wartość nabytych środków trwałych i nakładów przeniesione na środki trwałe: a. kopiarka 4 182,00 zł b. monitor 430,00 zł c. zestaw komputerowy 2 500,00 zł d. pralka parowa LG 3 300,00 zł e. pralka 1 750,00 zł f. dwa ssaki elektryczne 2 899,99 zł g. laptop i drukarka 3 640,00 zł h. dwie drukarki 680,00 zł i. łóżka rehabilitacyjne i materace (darow. z Caritas Polska) ,00 zł j. łóżka, chodziki (darowizna) ,00 zł k. komora chłodnicza ,00 zł l. ogród hortiterapii w Jadownikach Mokrych ,27 zł m. pomieszczenie do przechowywania sprzętu medycznego i rehab ,00 zł n. osłona p/wiatrowa przed wejściem głównym w Hospicjum 6 731,79 zł o. podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych ,00 zł p. oświetlenie placu wokół Ośrodka ,46 zł 14. Aktywa i Zobowiązania: 5

6 Wartość aktywów w tys. zł , w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: inwestycje długoterminowe: 951 b) aktywa obrotowe: 4 267, w tym: zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 92 należności krótkoterminowe: 439 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 5 Wartość zobowiązań w tys. zł: 947 w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 205 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: Zadania zlecone: Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów i umowa z dnia r. z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,51 zł b) prowadzenie 3 Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie umowy nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 Świetlicy w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 18/P/W/2012. Wynik finansowy: -0,30 zł c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: ,59 zł d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: ,94 zł e) prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: 0,00 zł f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum i Przyspasabiającej do pracy umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0,00 zł g) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,56 zł h) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,96 zł i) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,90 zł j) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: ,29 zł. k) prowadzenie Domu Emerytów Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,41 zł 16. Rozliczenia podatkowe: Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Natomiast składa deklaracje CIT-D (informacje o otrzymanych darowiznach). Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały roczne deklaracje PIT- 4R. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania podatkowe z tytułu PIT-4R (podatku dochodowego od osób fizycznych) w Domu Emerytów Placówce Pielęgnacyjno- Opiekuńczej w wysokości 3 282,00 zł. Caritas Diecezji Tarnowskiej złożyła deklaracje i zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny. 6

7 17. Informacja o działalności gospodarczej: Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 18. Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu: - Uchwała nr 1/2013 z dnia r. w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku 2013 oraz załącznika do polityki rachunkowości. - Uchwała nr 2/2013 z dnia r. w sprawie użytkowania obiektów w Tarnowie przy ulicy Prostopadłej. - Uchwała nr 3/2013 z dnia r. w sprawie placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej (ujednolicenie nazw). - Uchwała nr 4/2013 z dnia r. w sprawie przekazania Ogrodu Hortiterapii do ewidencji środków trwałych Ośrodkowi Opiekuńczo Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. - Uchwała nr 5/2013 z dnia r. w sprawie przekazania nieruchomości działek gruntowych do ewidencji środków trwałych Ośrodkowi Opiekuńczo Rehabilitacyjnemu w Jadownikach Mokrych. 19. Przeprowadzone kontrole: a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie: 3 kontrole kompleksowe Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Epidemiologicznego w Nowym Sączu: ocena stanu sanitarnego Zakładu wynik pozytywny; b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych: kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: realizacja zadań zleconych zawartych w umowie z Domem Pomocy Społecznej wynik pozytywny; c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych: kontrola z Sądu Rejonowego w Tarnowie dotycząca przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej dotycząca realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych do SIO, kontrola ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie dotycząca prawidłowości realizacji projektu pn. Likwidacja barier transportowych zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR wynik pozytywny; kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: kontrola realizacji zadań rzeczowych zawartych w umowie z DPS, OIK i OWD. wynik pozytywny, kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dwie kontrole): krytej pływalni w zakresie bieżącego stanu sanitarnego i technicznego obiektu oraz stanu sanitarnego Niepublicznej Szkoły wynik pozytywny; kontrola Wojewody Małopolskiego dotycząca kompleksowej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynik pozytywny; d) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: trzy kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: kompleksowa kontrola pomieszczeń kuchni bloku żywienia, ocena postępowania z odpadami i bielizną, prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji, przestrzeganie procedur zapobiegającym zakażeniom wynik pozytywny; kontrola realizacji wymogów podczas stosowania mieszanin chemicznych wynik pozytywny; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej: kontrola usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz zgodności pobierania odpłatności za pobyt mieszkańców z wydaną Decyzją o odpłatność wynik pozytywny; e) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej: trzy kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: ocena stanu sanitarna obiektu, kontrola bloku żywienia, ocena postępowania z odpadami i bielizną, prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji, przestrzeganie procedur zapobiegającym zakażeniom wynik pozytywny; 7

8 kontrola realizacji wymogów podczas stosowania mieszanin chemicznych wynik pozytywny; g) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie: 2 kontrole z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tarnowie: kontrola pionu żywieniowego oraz stanu sanitarnotechnicznego obiektu wynik pozytywny; f) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza: 2 kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie: ocena stanu sanitarno-technicznego placówki, higieny komunalnej, żywności i żywienia wynik pozytywny; Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Krakowie wynik pozytywny. Sprawozdanie sporządzono wg treści i układu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529). Tarnów, r. 1. Ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor 2. Jerzy Pikul sekretarz 8

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2012 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2008 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2008 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

KRS 0000211791; REGON:

KRS 0000211791; REGON: Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2011 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

KRS 0000211791; REGON:

KRS 0000211791; REGON: Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2010 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

2. Siedziba: Ul. Legionów 30, Tarnów;

2. Siedziba: Ul. Legionów 30, Tarnów; Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2007 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA CARITAS

CELE I ZADANIA CARITAS Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2006 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2004 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2004 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2005 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA 2OO9 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy materiałów Należności Fundusze własne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA OO7 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy materiałów Należności Fundusze własne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 22:00:23 Numer KRS: 0000211791 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zator, 30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYWOŁAJ UŚMIECH ZA 2012 R. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991 r., póz. 203 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia

1. Podstawowe dane: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE z siedzibą w Borowym Młynie, 2. Cele Stowarzyszenia Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE rok 2010 Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo www.agape.info.pl agape.sekretariat@o2.pl NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879 1 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za 2010r Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie" w Kaliszu. Wprowadzenie

Informacja dodatkowa do bilansu za 2010r Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu. Wprowadzenie Informacja dodatkowa do bilansu za 2010r Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie" w Kaliszu Wprowadzenie Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie" z siedzibą w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD 17. 04.2014 ROKU DO 31.12.2014 roku Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001r. W sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KRS REGON

KRS REGON Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2010 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z działalności za rok 2007 I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro 1. Informacje ogólne: Adres siedziby: 02-005 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od do

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od do Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji Między Słowami za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2014 FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2014 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 1. Powstanie i działalność Fundacji: Fundacja TVN nie jesteś sam ( Fundacja ) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STATUT CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Caritas Diecezji Tarnowskiej, zwana dalej Caritas, jako kontynuacja Związku "Caritas" Diecezji Tarnowskiej powołanego przez Biskupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 Stowarzyszenie Integracja bez Granic SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Informacja dodatkowa. 3. Bilans. 4. Rachunek wyników. 1 1.Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2013 r. spowodowana zmianami 0 0,00

NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2013 r. spowodowana zmianami 0 0,00 NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20

Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: Mycielskiego 20 Fundacja Kromka Chleba Ul.Bielszowicka 52 Warszawa dn 30.06.2008. O4-738 Warszawa NIP:952-13-68-954 Do: KRS 0000153962 Urząd Skarbowy W-wa Wawer Mycielskiego 20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Podstawowe informacje o instytucji. Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat Nazwa instytucji Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. NIP 822-18-54-130

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych za 2011 r. Łaziska Górne 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ za rok 2006 I. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 1. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 Dane Stowarzyszenia: Nazwa: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie

Bardziej szczegółowo