limit 100% x 150% + 30% limit 100% x 150% 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 11 12 13 limit 100% x 150% + 30% limit 100% x 150% 14"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE NA ROK Jeśli w informacji jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Fundusz należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wnioskodawca należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub podmiot, który uzyskał dofinansowanie, NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 2 Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne. Zasady zaopatrywania w te przedmioty reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 2009, Nr 139, poz. 1141). Rozporządzenie przedstawia wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a także wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki. Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup. W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu. Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy: uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie), potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia tylko raz) zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ, Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków. Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ, bądź na ich stronach internetowych. Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, może zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 określa, kto z takiej pomocy może skorzystać. NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. 3 Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw związanych z dofinansowaniem do zadań z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach, tj. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej( )(Dz. U. 2010, Nr 214, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu( ) (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne ( )(Dz. U. 2009, Nr 139, poz. 1141), stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego. 1

2 4 Dofinansowanie na w/w zadania następuje na pisemny wniosek (druk Centrum) wraz z wymaganymi załącznikami, złożony odpowiednio do Centrum, w każdym czasie. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (Centrum) w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek nie zawierający pełnej dokumentacji i kompletu załączników nie będzie rozpatrywany. Wnioski nie uzupełnione we wskazanym przez Centrum terminie, będą weryfikowane negatywnie i archiwizowane bez rozpatrzenia, chyba że Dyrektor Centrum w uzasadnionych przypadkach uzna, iż wniosek może zostać rozpatrzony. W tym przypadku jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć brakujące dokumenty, w przeciwnym wypadku środki finansowe nie zostaną wypłacone. 5 Dofinansowanie do zaopatrzenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej tj. posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź wypis z treści orzeczenia kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopi orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., tzn. orzeczenie o: stopniu niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki; całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy; zaliczeniu do jednej z grup: I, II, III; niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia; orzeczenie wydane przed roku przez inny podmiot. 6 Jeżeli w dniu rozpatrywania wniosku orzeczenie o niepełnosprawności Wnioskodawcy utraciło ważność, Centrum nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku. Chyba, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie poinformuje Centrum w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w organie wydającym przedmiotowe orzeczenie i przedłoży odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że jest w trakcie załatwiania odpowiednich formalności, tzn. złożył odpowiedni wniosek do organu wydającego przedmiotowe orzeczenie w sprawie ciągłości orzeczenia. Centrum musi kierować się tym, że ciągłość trwania niepełnosprawności istnieje, jeżeli z treści orzeczenia wydanego po upływie ważności poprzedniego orzeczenia wynika, że niepełnosprawność trwała nieprzerwanie w okresie miedzy utratą ważności poprzedniego orzeczenia i wydaniem obecnego. Informacja o ciągłości orzeczenia zawarta jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zgodnie z 13 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328z późn. zm.), w postaci daty lub okresu powstania niepełnosprawności. W związku z tym do wypłacenia dofinansowania może dojść wówczas gdy Wnioskodawca przedłoży aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 7 W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (Centrum) poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mającym wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłużej niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 8 Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy. 2

3 9 O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: - 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej przeciętnym wynagrodzeniem, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 10 Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu. 11 Uznanie zasadności dofinansowania z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania czyli do Dyrektora Centrum. 12 Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi: a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 13 Centrum Żnin przyznaje dofinansowania na podstawie niżej wymienionych wzorów, tj.: gdy NFZ udziela refundacji na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze w 70%, wówczas stosuje się wzór: limit 100% x 150% + 30% gdy NFZ udziela refundacji na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze w 100% wówczas stosuje się wzór: limit 100% x 150% 14 Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu może podpisać wyłącznie osoba zainteresowana, świadoma swoich czynów; w przypadku dziecka niepełnosprawnego opiekun ustawowy. Ponadto wniosek nie może zostać podpisany przez inną osobę chyba, że posiada notarialne lub sądowe upoważnienie do w/w czynności. W myśl: art. 79 Kodeksu Cywilnego (Forma czynności prawnych), który określa, że osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej Imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. art. 80 Kodeksu Cywilnego (Forma czynności prawnych), który określa, że jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W związku z tym, w zamian w/w wpisuje się Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach takich jak np. podpisanie umowy cywilno prawnej, jest osobą która nie potrafi czytać (np. osoba niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema), pracownik PCPR winien pouczyć ją o możliwości przywołania do danej czynności wskazaną przez daną osobę osobę zaufaną. Osoba zaufana będzie to osoba biorąca udział jako doradca w konstruowaniu umowy, będzie wnosiła również uwagi wcześniej konsultowane z osobą niepełnosprawną. Osoba zaufana musi być obecna w trakcie czynności. Obowiązkiem pracownika PCPR jest podjęcie działań mających na celu uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka pokrzywdzenia osoby niepełnosprawnej. O przebiegu czynności należy sporządzić odpowiednie oświadczenie, która stanowi podstawowy dowód zachowania powyżej opisanej procedury. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie potrafi pisać, to wystarczające jest uczynienie przez zainteresowanego tuszowego 3

4 odcisku palca na dokumencie, podczas gdy inna osoba wypisze imię i nazwisko autora oświadczenia, składając równocześnie swój podpis. Także i w takim przypadku należy dokonać wzmianki z ogólnym wskazaniem powodów takiej sytuacji. art. 82 Kodeksu Cywilnego (Wady Oświadczenia woli) stanowi, że nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. W uzasadnionych przypadkach art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. Z w/w artykułu może skorzystać wyłącznie małżonek, w uzasadnionych przypadkach. Aby działać jako przedstawiciel ustawowy małżonka winny być spełnione 3 przesłanki: 1. pozostawanie małżonków we wspólnym pożyciu (wspólne zamieszkanie i wspólne gospodarstwo domowe); 2. wystąpienie przemijającej przeszkody uniemożliwiające samodzielne działanie, przemijająca przeszkoda to okoliczności przejściowe, niemające charakteru trwałego (np. dłuższa choroba małżonka, czasowy wyjazd za granicę lub do innej miejscowości w kraju, tymczasowe aresztowanie); 3. brak sprzeciwu małżonka. 15 Centrum może przeprowadzić: kontrolę po przyznaniu dofinansowania, w celu oceny stanu faktycznego. 16 Wszelkiego rodzaju sprawy wynikłe na tle przedmiotowej sprawy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowy dla Starosty. 17 Centrum nie wydaje decyzji administracyjnych o dofinansowaniu, a informacje o kwocie dofinansowania i terminie podpisania umowy. Dlatego tryb odwoławczy w zakresie tego zadania - BRAK. Centrum realizuje wszystkie wnioski w miarę posiadanych środków PFRON. 18 W przypadku kiedy w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wystąpiły błędy np.: literowy, błąd w PESEL to Wnioskodawca zobowiązany jest do korekty orzeczenia. 19 W przypadku artykułów zaliczanych na podstawie przepisów Ministra Zdrowia do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie ma możliwości przyznania dofinansowania ze środków Funduszu w ramach innych zadań. 20 W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu 13 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz w przedmiotowym załączniku, tj.: Bliższych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, Żnin, pokój nr 7, tel Procedura: a) Złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, tj.: 4

5 Kopia orzeczenia lub wypis z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.; Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku kiedy Wnioskodawca zapłacił całą kwotę określoną w fakturze ALBO Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji Kserokopia dowodu osobistego. b) Otrzymanie pisma z Centrum o zarejestrowaniu i nadaniu numeru sprawy, w przypadku niekompletności wniosku poinformowanie o brakach, c) Poinformowanie wnioskodawcy o decyzji Dyrektora Centrum, d) Uregulowanie zobowiązań pieniężnych, tj.: przekaz środków finansowych, w przypadku kiedy cała dokumentacja wraz z załącznikami jest kompletna. Jeśli Wnioskodawca wcześniej przedłożył wyłącznie ofertę cenową a nie Fakturę Vat, to jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej faktury w terminie podanym na informacji dotyczącej dofinansowania. e) Centrum przekazuje dofinansowanie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dokumentów. 23 Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie. 5

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych Uprawnienia osób niepełnosprawnych Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się dowiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Krótka definicja Kim jest osoba niepełnosprawna?

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2014 Opracowanie: Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI I. Niepełnosprawność....4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

DANE PERSONALNE Imię...Nazwisko... Data urodzenia...r. Dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... ważny do dnia..

DANE PERSONALNE Imię...Nazwisko... Data urodzenia...r. Dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... ważny do dnia.. WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON W N I O S E K o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo