Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1"

Transkrypt

1 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

2 2 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

3 Wójt O kolektorach słonecznych zdań kilka W roku 2006 media masowo donosiły o możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych zakupu i montażu na dachach orywatnych budynków kolektorów słonecznych. Informacja ta wywołała olbrzymie zainteresowanie wśród mieszkańców okolic Krakowa. Sytuację znakomicie wy-korzystał Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, który za-prosił gminy do wstąpienia w swe szeregi i zbierania ankiet od mieszkańców gmin, w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Przynależność do Związku wiąże się oczywiście z płatnością składek, które wynoszą kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Mieszkańcom zaś obiecywano kolektory, za które mieliby zapłacić jedynie 2700 zł. Gmina Michałowice nie przystąpiła do Związku ds. Gazyfikacji i nie zbierała ankiet od mieszkańców, za co spotkaliśmy się z dużą krytyką ze strony wielu mieszkańców, którzy zarzucali nam, że wszędzie się robi, a u nas nie. Nasz sceptycyzm wynikał jednak nie z lenistwa i braku inicjatywy, ale gruntownej wiedzy na temat funkcjonowania funduszy europejskich. Nie ma bowiem programu, który finansowałby inwestycje w prywatne budownictwo mieszkaniowe (poza remontem elewacji zabytkowych kamienic). Można uzyskać dofinansowanie jedynie na budowę kolektorów na obiektach publicznych, których właścicielem jest Gmina. Przykłady przytaczane przez media i pokazujące zrealizowane inwestycje dotyczyły okresu przed wstąpieniem Polski do UE, kiedy to z programu SAPARD udało się zrealizować zakup i montaż kolektorów na prywatnych dachach w okolicach Miechowa. Zasady obowiązujące od 2004 roku nie pozwalają już jednak na takie inwestycje. Niektórzy pokazują również przykład Krakowa, jednak tam dofinansowanie uzyskuje się wprost z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Kraków ze swoim budżetem może sobie pozwolić na wyodrębnienie części GFOŚ na kolektory, małe wiejskie gminy już nie. W ubiegłym tygodniu widząc, że kolektorów raczej nie będzie, ze Związku ds. Gazyfikacji wystąpiła Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, która płaciła 19,5 tys. zł rocznej składki. Sam Związek przyznaje teraz, że nie ma możliwości uzyskania środków na kolektory z funduszy europejskich. Obecnie trwają starania o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Udział finansowy mieszkańców ma jednak wzrosnąć do 5000 zł za kolektor. Zasadą panującą w Urzędzie Gminy Michałowice jest nie obiecywanie mieszkańcom rzeczy niemożliwych do osiągnięcia, co najczęściej wiąże się niestety z krytyką. A przecież bardzo łatwo było w roku 2006 (przypominam, że był to rok wyborczy) wstąpić do Związku, wydać na składki kilkanaście tysięcy złotych i zebrać ankiety od mieszkańców. Wiedząc jednak, że dofinansowanie nie było możliwe w ówczesnym systemie prawnym, nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie. Oczywiście, jeśli w przyszłości pojawi się realna szansa dofinansowania montażu kolektorów, a udział pieniężny mieszkańców będzie na atrakcyjnym poziomie, Gmina Michałowice przystąpi do takiej inicjatywy. Póki co, by sfinansować inwestycje w kolektory słoneczne, osoby prywatne mogą uzyskać jedynie kredyty lub pożyczki na preferencyjnych warunkach, m.in. w Banku Ochrony Środowiska lub Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska w Krakowie. Jarosław Sadowski Zastępca Wójta Gminy Michałowice Michałowice w serwisie POLSKANIEZWYKLA.PL Poznaj fascynujące historie, odkryj tajemnice, zobacz miejsca z klimatem tylko w serwisie ciekawe opisy, atrakcyjne zdjęcia, dokładne mapy. Serdecznie zapraszamy! Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 1

4 SŁÓW KILKA O BUDŻECIE Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice! Minęło już I półrocze 2008 r., w zwiazku z tym pozwólcie Państwo, że zaprezentuję skróconą informację o realizacji budżetu Gminy Michałowice w tym okresie. Ze względu na ograniczenia narzucone przez format naszej Gazetki nie mogę zaprezentować jego pełnej wersji zatem soby zainteresowane zapraszam do zapoznania sie z informacją, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzedu Gminy Michałowice lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy. Z wyrazami szacunku Jacek Kopeć Skarbnik Gminy INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 30 CZERWCA 2008 R. DANE OGÓLNE Budżet Gminy Michałowice został ustalony na podstawie uchwały Budżetowej Gminy Michałowice nr XIII/98/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 lutego 2008 r. i wyniósł: Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł I. PRZYCHODY ,00 zł w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł zaciągane pożyczki ,00 zł wolne środki pochodzące z lat poprzednich ,00 zł spłaty udzielonyh pożyczek ,00 zł II. ROZCHODY ,00 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł spłata zaciągniętych pożyczek - zł III. DOCHODY + PRZYCHODY ,00 zł IV. WYDATKI + ROZCHODY ,00 zł W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostało podjętych 6 uchwał Rady Gminy Michałowice, 16 zarządzeń Wójta Gminy Michałowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice. 2 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

5 Budżet po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem ,64 zł Wydatki ogółem ,64 zł Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł I. PRZYCHODY ,00 zł w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł zaciągane pożyczki ,00 zł wolne środki pochodzace z lat poprzednich ,00 zł spłaty udzielonyh pożyczek ,00 zł II. ROZCHODY ,00 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł spłata zaciągniętych pożyczek ,00 zł udzielone pożyczki i kredyty ,00 zł III. DOCHODY + PRZYCHODY ,64 zł IV. WYDATKI + ROZCHODY ,64 zł Globalne wykonanie budżetu Gminy Michałowice za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan na dzień 1 stycznia 2008 Plan na dzień 30 czerwca 2008 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 % WYKO- NANIA Dochody ogółem ,00 zł ,64 zł ,99 zł 56,55% Wydatki ogółem ,00 zł ,64 zł ,41 zł 43,36% Wynik nadwyżka/deficyt ,00 zł ,00 zł ,58 zł -37,72% I. PRZYCHODY ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% w tym : zaciągane kredyty bankowe ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% zaciągane pożyczki ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% wolne środki z lat ubiegłych ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł ,00 zł - zł 0,00% Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 3

6 II. ROZCHODY ,00 zł ,00 zł ,25 zł 46,71% w tym : spłata zaciągniętych kredytów ,00 zł ,00 zł ,76 zł 50,72% spłata zaciągniętych pożyczek - zł ,00 zł - zł 0,00% pożyczki - zł ,00 zł ,49 zł 0,00% Nadwyżka operacyjna - zł - zł ,33 zł 0,00% III. DOCHODY + PRZYCHODY ,00 zł ,64 zł ,99 zł 47,44% IV. WYDATKI + ROZCHODY ,00 zł ,64 zł ,66 zł 43,44% ,33 zł W załączeniu przedstawiam wykonanie dochodów budżetu Gminy Michałowice wg żródeł pochodzenia oraz ogólne zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Michałowice z I półrocze 2008 r. Jak starać się o otrzymanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. Stypendium szkolne Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach publicznych; dorosłym do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24. roku życia; uczniom szkół niepublicznych bez uprawnień do ukończenia obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia; słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24. roku życia. Stypendium może otrzymać uczeń, słuchacz będący mieszkańcem Gminy Michałowice (przez zamieszkanie rozumiemy w tym wypadku zameldowanie na stałe). Wnioski o przyznanie powyższego świadczenia mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni uczniów oraz sami uczniowie, jeśli ukończyli 18. rok życia. Dochód na jednego członka rodziny ucznia lub słuchacza nie może przekraczać 351,00 zł ne o (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych). Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2008/2009 można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w pokoju nr 7 od dnia 20 sierpnia 2008 roku. Wnioski należy składać do dnia 15 września również na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w pokoju nr 7. Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie o uzyskanych dochodach ne o za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku; zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej; oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem z banku) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy; zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu; zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł podane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny. Jeżeli występuje to: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie lekarskie o ciężkiej i długotrwałej chorobie. Iwona Latowska-Downar Dyrektor GZEAS w Michałowicach 4 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

7 Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy Michałowice Od dłuższego czasu Urząd Gminy Michałowice czynił starania w celu poprawy rozwiązań komunikacji publicznej na terenie naszej Gminy. Działania te doprowadziły do wprowadzenia dwóch zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego. Pierwsza to uruchomienie nowej linii prywatnego przewoźnika firmy Stefan, obsługującej wschodnią części Gminy, która do tej pory w znacznej mierze była pozbawiona dostępu do transportu publicznego, a druga to zmiana numeru i trasy linii 267 obsługiwanej przez MPK Kraków. Poniżej przedstawiamy szczegóły powyższych zmian: 1. Nowa linia Stefan kursować będzie z Zagórzyc Dworskich (remiza) poprzez następujące miejscowości: Sieborowice, Pielgrzymowice, Więcławice Stare, Zdzięsławice, Prawdę, Raciborowice, Batowice, Kraków (os. Piastów, Mistrzejowice, Rondo Barei, Pilotów). Końcowym przystankiem na terenie Krakowa będzie parking na ul. Rakowickiej (naprzeciwko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Trasę linii przedstawia mapa na str. 6. Busy firmy Stefan będą na razie jeździły tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku), a start linii planowany jest na 25 sierpnia 2008 r. W przypadku gdy nowa linia będzie się cieszyła popularnością wśród mieszkańców, przewiduje się uruchomienie późniejszych kursów w tygodniu oraz kilku przejazdów w soboty i niedziele. Rozkład jazdy nowej linii: KIERUNEK: Kraków - Batowice - Raciborowice - Zdzięsławice - Zagórzyce Dworskie LP. NAZWA PRZYSTANKU Kursy K-ów parking ul. Rakowicka 06:40 09:00 11:00 13:20 15:00 16:50 18:40 2. K-ów Rondo Młyńskie 06:45 09:05 11:05 13:25 15:05 16:55 18:45 3. K-ów Rondo Barei 06:49 09:09 11:09 13:29 15:09 16:59 18:49 4. K-ów Rondo Piastowskie 06:53 09:13 11:13 13:33 15:13 17:03 18:53 5. Batowice I 06:58 09:18 11:18 13:38 15:18 17:08 18:58 6. Batowice Kapliczka 06:59 09:19 11:19 13:39 15:19 17:09 18:59 7. Batowice - Dłubnia 07:01 09:21 11:21 13:41 15:21 17:11 19:01 8. Raciborowice 07:03 09:23 11:23 13:43 15:23 17:13 19:03 9. Raciborowice Prawda 07:06 09:26 11:26 13:46 15:26 17:16 19: Zdzięsławice Nowakówka 07:08 09:28 11:28 13:48 15:28 17:18 19: Zdzięsławice II 07:09 09:29 11:29 13:49 15:29 17:19 19: Zdzięsławice I 07:11 09:31 11:31 13:51 15:31 17:21 19: Więcławice Stare 07:13 09:33 11:33 13:53 15:33 17:23 19: Wysyłek 07:14 09:34 11:34 13:54 15:34 17:24 19: Pielgrzymowice II 07:15 09:35 11:35 13:55 15:35 17:25 19: Pielgrzymowice I 07:16 09:36 11:36 13:56 15:36 17:26 19: Sieborowice Sosnowiec 07:17 09:37 11:37 13:57 15:37 17:27 19: Sieborowice Dom Dziecka 07:19 09:39 11:39 13:59 15:39 17:29 19: Sieborowice Jaworek 07:20 09:40 11:40 14:00 15:40 17:30 19: Sieborowice 07:21 09:41 11:41 14:01 15:41 17:31 19: Zagórzyce Dworskie Pętla 07:23 09:43 11:43 14:03 15:43 17:33 19:23 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 5

8 6 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

9 KIERUNEK: Zagórzyce Dworskie - Zdzięsławice - Raciborowice - Batowice-Kraków LP. NAZWA PRZYSTANKU Kursy Zagórzyce Dworskie Pętla 05:40 07:25 10:00 12:10 14:15 15:45 17:35 2. Sieborowice 05:42 07:27 10:02 12:12 14:17 15:47 17:37 3. Sieborowice Jaworek 05:43 07:28 10:03 12:13 14:18 15:48 17:38 4. Sieborowice Dom Dziecka 05:44 07:29 10:04 12:14 14:19 15:49 17:39 5. Sieborowice Sosnowiec 05:46 07:31 10:06 12:16 14:21 15:51 17:41 6. Pielgrzymowice I 05:47 07:32 10:07 12:17 14:22 15:52 17:42 7. Pielgrzymowice II 05:48 07:33 10:08 12:18 14:23 15:53 17:43 8. Wysyłek 05:49 07:34 10:09 12:19 14:24 15:54 17:44 9. Wieclawice Stare 05:50 07:35 10:10 12:20 14:25 15:55 17: Zdzięsławice I 05:52 07:37 10:12 12:22 14:27 15:57 17: Zdzięsławice II 05:54 07:39 10:14 12:24 14:29 15:59 17: Zdzięsławice Nowakówka 05:55 07:40 10:15 12:25 14:30 16:00 17: Raciborowice Prawda 05:57 07:42 10:17 12:27 14:32 16:02 17: Raciborowice Prawda 06:00 07:45 10:20 12:30 14:35 16:05 17: Batowice - Dłubnia 06:02 07:47 10:22 12:32 14:37 16:07 17: Batowice Kapliczka 06:04 07:49 10:24 12:34 14:39 16:09 17: K-ów Rondo Piastowskie 06:10 07:55 10:30 12:40 14:45 16:15 18: K-ów Rondo Barei 06:14 07:59 10:34 12:44 14:49 16:19 18: K-ów Rondo Młyńskie 06:18 08:03 10:38 12:48 14:53 16:23 18: K-ów parking ul. Rakowicka 06:23 08:08 10:43 12:53 14:58 16:28 18:18 2. Druga z wprowadzanych zmian dotyczy numeru i trasy kursowania linii 267 na odcinku Kraków Michałowice. Linia, która zmieni oznaczenie na 260, od 23 sierpnia br., będzie kursować na trasie: Pielgrzymowice, Kraków, Batowice, Raciborowice, Kończyce, Książniczki, Młodziejowice, Michałowice, Masomiąca, Więcławice, Zagórzyce, Pielgrzymowice (patrz mapa na str. 8). Zmiana ta podyktowana była faktem, iż na odcinku od Michałowic, poprzez drogę nr 7 do Krakowa trasa linii 267 pokrywała się z linią 277, a od Komory z linią 257. Z Michałowic można też dojechać do Krakowa jednym z licznych busów. Tymczasem mieszkańcy Młodziejowic, Kończyc i Książniczek byli skazani tylko na linię prywatną z Zagórzyc, na której solidność i punktualność wielokrotnie narzekali. Zmiana przebiegu trasy tylko nieznacznie wydłuży czas dojazdu do Krakowa, a pozwoli na obsługę przez linię 260 (dawna 267) głównie mieszkańców naszej Gminy, a nie Gminy Zielonki (Bibice, Węgrzce), jak było to poprzednio. Z powodu wydłużonej trasy zmieni się rozkład linii 260. Będzie on już wkrótce dostępny na stronie MPK krakow.pl oraz na przystankach. Na wniosek mieszkańców, dodatkowo w rozkładzie linii 260 wprowadzono dwa dodatkowe kursy w soboty i święta. Poranny do Krakowa o 4.33 i wieczorny z Krakowa o Łukasz Strona Inspektor ds. gospodarki komunalnej Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 7

10 8 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

11 Nowy okres zasiłkowy 2008/2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zawiadamia o konieczności pobierania i składania nowych druków na zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne na okres zasiłkowy od 1 IX 2008 do 31 VIII 2009 r. W przypadku nowych świadczeniobiorców konieczne jest dostarczenie pełnej dokumentacji: zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); zaświadczeń ze szkół dzieci uczęszczających do nich poza miejscem zamieszkania; - ksero aktów urodzenia dzieci; - ksero dowodu osobistego osoby wypełniającej wniosek; - numer rachunku bankowego. Pełny wniosek musi zawierać oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Natomiast osoby pobierające wcześniej świadczenie w GOPS-ie dostarczają jedynie: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do nich poza miejscem zamieszkania. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działa jako Lokalna Grupa Działania na obszarze siedmiu graniczących z Krakowem gmin. Impulsem, który zainicjował proces tworzenia LGD było uruchomienie I Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia wiele się zmieniło. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny do wniosku należy dołączyć: ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; ksero dowodu osobistego osoby wypełniającej wniosek; numer rachunku bankowego. Natomiast do wniosku o świadczenia pielęgnacyjnego dołączyć należy: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. obojga małżonków; nakaz płatniczy z 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego); ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie z ZUS/KRUS o odprowadzanych składkach z tytułu ubezpieczenia społecznego; oświadczenie dotyczące rezygnacji z pracy celem wychowywania dziecka niepełnosprawnego; numer rachunku bankowego. Druki nowych wniosków na zasiłki są do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 5. Przypominamy, że nieterminowe złożenie wniosku skutkuje późniejszym przyznaniem świadczenia. Informujemy, że w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (Dz.U r. nr 228, poz z późniejszymi zmianami) nie wypłaca się zasiłku rodzinnego wstecz. Jadwiga Małek Kierownik GOPS LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Z grupy kilkunastu osób, które były członkami-założycielami, Stowarzyszenie zmieniło się w prężnie działającą organizację, liczącą obecnie 75 członków. Obszar, jaki swoim działaniem obejmuje stowarzyszenie to blisko 416,58 km² zamieszkiwanych przez około osób. Konsekwentnie, od początku istnienia stowarzyszenia, prowadzono działania mające na celu rozwój oraz integrację społeczności lokalnych gmin, które wchodzą w skład Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008 9

12 LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Priorytetowym przedsięwzięciem jakie stowarzyszenie prowadziło od kwietnia 2007 roku do maja bieżącego roku był udział w II Schemacie Pilotażowego Programu Leader+, realizowanego jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach ww. II schematu Stowarzyszenie zrealizowało projekt pod nazwą Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość. W ramach działań podejmowanych przy realizacji tego projektu został zorganizowany i przeprowadzony m.in. bezpłatny cykl szkoleniowy pod nazwą Akademia nowoczesnego sadownika i warzywnika, podejmujący tematykę rozwoju sadownictwa i warzywnictwa na terenie gmin: Michałowice, Kocmyrzów Luborzyca oraz Igołomia Wawrzeńczyce. Przeprowadzony został także cykl kursów grafiki komputerowej dla młodzieży szkolnej oraz cykl turniejów piłki nożnej dla młodzieży. Kolejnym ważnym elementem projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, było opublikowanie książki autorstwa członka-założyciela Stowarzyszenia Mateusza Wyżgi pt. Sercu najbliższa. Książka ta stanowi inwentaryzację zasobów kulturowo-przyrodniczych Małej Korony Północnego Krakowa (tj. gmin: Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca oraz Igołomia Wawrzeńczyce). Istotnym elementem działań projektowych podejmowanych przez stowarzyszenie było także wytyczenie i oznakowanie Rowerowego Szlaku Kościuszkowskiego, którego fragment przebiega przez teren działania LGD Korona Północnego Krakowa. Trasa szlaku nawiązuje do marszu naczelnika Tadeusza Kościuszki i jego wojsk pod Racławice oraz powrotu pod Kraków po zwycięskiej bitwie. Szlak ukazuje przy tym najciekawsze miejsca północnych i północno-wschodnich okolic Krakowa. Dodatkowo została stworzona i opublikowana mapa przedstawiająca trasę Szlaku Kościuszkowskiego oraz zawierająca opisy wartych odwiedzenia zabytków i ciekawych miejsc znajdujących się w tych okolicach. Kluczowym przedsięwzięciem projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość było stworzenie rozbudowanej informatycznej platformy internetowej, na której zgromadzono i przedstawiono szereg informacji, w tym danych przestrzennych, dotyczących obszaru działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa W serwisie zaprezentowano najistotniejsze informacje o gminach tzw. Małej Korony, czyli Igołomii Wawrzeńczyce, Kocmyrzowie Luborzycy i Michałowicach. Ograniczenie do 3 spośród 7 gmin, na obszarze których działa stowarzyszenie, spowodowane było wymogami realizowanego projektu, który ze względów na limit gęstości zaludnienia mógł być realizowany tylko na obszarze 3 wymienionych powyżej gmin. System informacji przestrzennej jest pionierskim przedsięwzięciem w Małopolsce. Dotychczas nikomu nie udało się zgromadzić i udostępnić takiej ilości danych przestrzennych w jednym serwisie. W chwili obecnej można już powiedzieć, że Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu Korona Północnego Krakowa razem w przyszłość, trwają jeszcze ostatnie działania związane z uzupełnieniem wniosku o końcowe rozliczenie realizacji projektu. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do udziału stowarzyszenia w kolejnym Schemacie Programu Leader+. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru, na którym działa LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Jednak podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie ograniczyły się tylko do udziału w II Schemacie Programu Leader+. W 2007 roku na terenie Gminy Michałowice w ramach projektów FIO był realizowany projekt Szlakiem dążeń ku wolności. Równocześnie Stowarzyszenie pozyskało środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację konkursu PO KL działanie 9.5. W ramach realizacji tego projektu trwa obecnie cykl szkoleń pod na wsi, który obejmuje ustawiczne kształcenie dla dorosłej części społeczności lokalnej w zakresie możliwości użytkowania komputerów i korzystania z podstawowych programów użytkowych, jak również wsparcie doradcze w zakresie źródeł pozyskiwania funduszy na kształcenie i informatyzację obszarów wiejskich. Realizacja wszystkich wymienionych powyżej przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez wsparcia jakie Stowarzyszenie otrzymuje od gminnych władz samorządowych obszaru, na którym funkcjonuje Stowarzyszenie. Wsparcie to ma zarówno charakter merytoryczny, jak i finansowy. Przychylność i bardzo pozytywne nastawienie włodarzy gmin do działań po- 10 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

13 /Reklama dejmowanych przez Stowarzyszenie jest niezwykle istotne i bardzo ważne dla skutecznej realizacji projektów, w które się angażujemy. Tak dobrze układająca się współpraca pomiędzy sektorem samorządowym a organizacjami pozarządowymi nie jest zjawiskiem częstym w zakresie realizacji Schematu II może się tak dobrą współpracą pochwalić jedynie 10 Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju. Szereg działań jakie podejmuje Stowarzyszenie spowodowało również konieczność zmiany lokalizacji biura Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, które obecnie mieści się w Raciborowicach, pod adresem Raciborowice 126 (budynek Zespołu Szkół), Michałowice. W celu uzyskania bliższych informacji o Stowarzyszeniu i podejmowanych działaniach projektowych prosimy o odwiedzanie strony internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem . Piotr Adamczuk Prezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Wakacje z kulturą 2008 Czy tego chcemy czy nie, najwyższy czas przyjąć do wiadomości, że tegoroczne wakacje dobiegają końca! No cóż nie jesteśmy w stanie zatrzymać upływającego nieuchronnie czasu, jednak na to w jaki sposób spędziliśmy te dwa letnie miesiące, przyznajmy szczerze, mieliśmy większy lub mniejszy, ale zawsze wpływ. A możliwości było wiele, choćby w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Właśnie z tych środków dofinansowany został m.in.: Obóz wędrowny po wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Michałowice), w ramach którego przez przeszło dwa tygodnie wypoczywała ponad 80-tka dzieciaków. Innym realizowanym przy wsparciu Gminy Michałowice zadaniem był Obóz harcerski w Wisełce organizowany przez ZHP Żółty Szczep Michałowice, a skupiający na trwającym dwa tygodnie wypoczynku, ale i podnoszeniu kwalifikacji, i zdobywaniu nowych umiejętności około 90 zuchów, harcerek i harcerzy. GPPiRPAoPN na rok 2008 to również Wakacje z kulturą cykl jednodniowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji wycieczek, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży z terenu Gminy pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania, do których to kierowane było wspomniane zadanie. Wśród atrakcji oferowanych w ramach projektu znalazły się wyjazdy nad wodę (do Siamoszyc, Sosiny, kompleksu Aqua Planet w Trzebini oraz na krytą pływalnię w Jaworznie), do Multikina, jak również do Śląskiego Wesołego Miasteczka, jednak bodaj największym zainteresowaniem cieszyła się tradycyjnie wycieczka do Kąpielisk Termalnych na Słowacji, która odbywając się w ostania środę sierpnia, podsumowała w bardzo przyjemny sposób tegoroczny wakacyjny wypoczynek z CKiP. Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

14 Piknik Wolności w Michałowicach oj działo się, działo W pierwszy sierpniowy weekend dla mieszkańców naszej Gminy, ale i licznie przybyłych gości, wydarzeniem numer jeden był Piknik Wolności, największa impreza w regionie. Jeśli ktoś zdecydował się spędzić te dwa dni na terenach rekreacyjnych Baseny, na pewno się nie nudził, bo i nie sposób było się nudzić. Bogaty program można określić w skrócie dla każdego coś dobrego. Sobota tradycyjnie upłynęła pod znakiem sportowych zmagań w ramach V już Maratonu Rowerowego, w którym wystartowało niemal 200 zawodników. Wieczorem natomiast na scenie królował hip-hop, a to dzięki koncertowi duetu Doniu i Liber, który zgromadził przed sceną tłumy fanów w różnym wieku, podobnie zresztą jak niedzielne koncerty Małgorzaty Ostrowskiej oraz Renaty Przemyk. Wysoki poziom artystyczny koncertów, jak również bogaty repertuar naszych tegorocznych gwiazd sprawił, że publiczność chciała jak najbardziej przedłużyć spotkanie z artystami, prosząc o kolejne bisy, na co wokaliści nie pozostawali obojętni. Sobotni wieczór swoimi akrobatycznymi, utrzymanymi jak zwykle na wysokim poziomie występami niewątpliwie wzbogaciły również Arribabki, zespół Iskra oraz Kamil Zakrzewski (pokaz wu shu). Na finał organizatorzy przygotowali widowiskowy spektakl teatru ognia w wykonaniu grupy Salamandra, która chwilę wcześniej prezentowała swoje umiejętności na krakowskich Błoniach w ramach Międzynarodowej Gali Sztuk Pirotechnicznych Pyromachina. Niedzielny program Pikniku Wolności był nie mniej bogaty. Oprócz wspominanych koncertów, zgromadzoną w Michałowicach publiczność bawił niemal do łez znany krakowski kabaret Kwartet Okazjonalny. Natomiast w ramach Koncertu Pieśni Legionowej popis swoich muzycznych umiejętności dali artyści z wszystkich trzech orkiestr dętych działających pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, a więc: Echo, Hejnał oraz Wieniawa; Wola z Woli Zachariaszowskiej oraz dzieci i młodzież chóru Primavera z Poskwitowa, którą ćwiczy pod czujnym okiem i uchem dyrygenta Ryszarda Pluteckiego. Najmłodszych wraz z rodzicami zgromadził przed sceną spektakl dziecięcej grupy teatralnej a KuKu, działającej pod patronatem CKiP w Michałowicach. Całość zgodnie z tradycją podsumował widowiskowy pokaz ogni sztucznych z inspirującą muzyką w tle. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę po koncertach i pokazach, zgromadzona publika mogła bawić się do późnych godzin nocnych przy dźwiękach serwowanych przez DJ Klejora. W ramach Pikniku Wolności organizatorzy przygotowali również mnóstwo atrakcji towarzyszących, a wśród nich m.in.: wesołe miasteczko, pokaz jeździecki (dzięki uprzejmości Państwa Nowaków właścicieli Stadnina Nowakówka), zawody strzeleckie zorganizowane przez Żółty Szczep Michałowice, ściankę wspinaczkową, jak również możliwość wzięcia udziału w castingu do produkcji telewizyjnych prowadzony przez dwa dni Pikniku przez Agencję STARS. Piknik, którego organizatorem była Gmina Michałowice, odbywał się również przy wsparciu Województwa Małopolskiego. W tym miejscu chcielibyśmy również skierować słowa podziękowania za wsparcie rzeczowe lub finansowe firmie: Colfarm, Luskar, BSR o/michałowice, Technika Warsztatowa TECHWA, Janbud, Joannie i Markowi Żurek (Centrum Ubezpieczeń), Tadeuszowi Filipkowi (Firma EKLER), Andrzejowi Koterba (Meble Venge), Pizzeri GAWĘDA, Firmie Siudek i Szydłowski, Władysławowi 12 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

15 Piwowarczyk, Halinie i Józefowi Dymek, Kazimierze Orzechowskiej, Combi- Hand-2. Szczególne słowa podziękowania należą się naszym dzielnym strażakom z jednostek OSP Gminy Michałowice, którzy jak co roku czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Maratonu Rowerowego oraz dwudniowego Pikniku Wolności. Ogromną wdzięczność organizatorzy pragną również wyrazić niezawodnym harcerzom z Żółtego Szczepu Michałowice, którzy zabezpieczali punkty żywieniowe na trasie Maratonu, zorganizowali i przeprowadzili zawody strzeleckie, jak również koordynowali zaplecze gastronomiczne dla artystów oraz zaproszonych gości. Słowa wdzięczności kierujemy także do Małgorzaty oraz Seweryna Nowak właścicieli Stadniny Nowakówka, którzy przygotowali dla uczestników Pikniku widowiskowy pokaz jeździecki, jak również zapewnili najmłodszym możliwość konnych przejażdżek. Organizatorzy Wielkie Święto Teatrów Amatorskich Podczas tegorocznego finału programu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie dile ante teatr w ruchu, mającego na celu upowszechnianie edukacji teatralnej, naszą Gminę reprezentowała grupa teatralna aku- Ku działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, która zaprezentowała podczas festiwalu utrzymany w bajkowej konwencji spektakl pn. Przygody Królewny Hulajnóżki. Aktorzy amatorzy w różnym wieku przygotowywali etiudy pod czujnym okiem instruktorów teatralnych ( akuku pracowało w tym roku z Grażyną Tabor aktorką, pedagogiem, reżyserem teatru dzieci i młodzieży, cenionym instruktorem teatralnym w Raciborskim Domu Kultury), czego efektem była wielka akcja plenerowa. Szczegóły na Redakcja Gościnna Gmina Michałowice W tym roku (6. lipca) już po raz trzeci obiekty turystyczne Naszej Gminy otworzyły swe bramy dla wszystkich pragnących poznać michałowickie perełki, a wśród nich: młyny wodne w Młodziejowicach i na terenie Osady Jurajskiej w Wilczkowicach, Stara Apteka w Zerwanej, Stadnina Koni Nowakówka, Kościół w Raciborowicach oraz Kościół w Więcławicach. W ramach tegorocznego Dnia Otwartego Gminy Michałowice odbył się również Piknik Rodzinny na boisku w Raciborowicach, w programie którego znalazł się m.in. mecz LKS Galicja kontra LKS Dojazdów, występy uroczych cheerleaderek z zespołów AFRO oraz ARRIBA; koncert OD Wieniawa z Raciborowic, konkurs Przeciągania liny, karaoke oraz tradycyjnie już plenerowy pokaz kina letniego. Pragniemy podziękować jednostce OSP Raciborowice, szczególnie Komendantowi Gminnemu OSP Januszowi Wójcikowi, działaczom LKS Galicja za fantastyczną atmosferę współpracy, właścicielom i gospodarzom, dzięki uprzejmości których mogliśmy podziwiać obiekty turystyczne na trasie szlaku Dolina Dłubni oraz zespołom zapewniającym oprawę artystyczną projektu. Redakcja Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

16 /Reklama Otwarcie I odcinka Małopolskiej Drogi Św. Jakuba W dniach lipca odbyła się I Piesza Pielgrzymka Małopolską Drogą św. Jakuba z Pałecznicy do Więcławic, która rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy. W ramach uroczystości, w których brali udział m.in. Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł oraz Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, miało miejsce uroczyste wmurowanie słupa z muszlą św. Jakuba, którą oznakowany będzie szlak. Po czym grupa około 30 pielgrzymów przemierzyła trasę z Zielenic przez Niegardów aż do Więcławic, gdzie na skrzyżowaniu dróg Antoni Rumian Wójt Gminy i ks. Ryszard Honkisz proboszcz więcławickiej parafii wmurowali muszlę św. Jakuba. Szlak św. Jakuba jest jednym z europejskich szlaków kulturowych. Jego najbardziej znany odcinek wiedzie z Pirenejów francuskich przez całą północną Hiszpanię, aż do Santiago de Compostela, gdzie według tradycji znajduje się grób św. Jakuba. W Średniowieczu Santiago było obok Jerozolimy i Rzymu, jednym z trzech najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Dzięki inicjatywie Rady Europy szlak został odtworzony w latach 80-tych XX wieku. Od tamtej pory jest coraz bardziej popularny wśród pielgrzymów i turystów z całego świata. Oprócz odcinków hiszpańskich w całej Europie wytyczone są szlaki wiodące w kierunku Santiago. Małopolski odcinek szlaku św. Jakuba, którego oficjalne otwarcie odbędzie się we wrześniu na zakończenie Konferencji poświęconej Drodze św. Jakuba, powstaje z inicjatywy Bractwa św. Jakuba oddział w Więcławicach. Szczegóły na stronie parafii w Więcławicach Marek Słowiński Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO W związku z sugestiami mieszkańców, przedłuża się termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny pn. Gmina Michałowice w obiektywie (w dwu kategoriach: Krajobraz, zabytki Gminy Michałowice oraz Życie codzienne Gminy Michałowice ) do 30 września 2008 r. Konkurs ten ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących. Szczegółowy regulamin dostępny na lub w Centrum Kultury i Promocji (Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice telefon: (012) , pod którym to adresem należy składać prace konkursowe. Na zwycięzców czekają cenne nagrody! 14 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

17 Reklama Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

18 Reklama 16 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

19 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/

20 18 Gazeta Gminy Michałowice Nr 29/4/2008

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 70/3/2015 ISSN 1642-297X

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 70/3/2015 ISSN 1642-297X Nr 70/3/2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1642-297X WAŻNE TELEFONY Urząd Gminy 12 388 50 03 Michałowice 12 388 57 40 fax 12 388 50 35 e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl Urząd Stanu Cywilnego 12

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy Powiat Krakowski Nr 1/08 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała - Skawina

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe pojazdy w naszym mieście

Zabytkowe pojazdy w naszym mieście BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 5/162 lipiec/sierpień 2008 Zabytkowe pojazdy w naszym mieście W sobotę 12 lipca br. ramach XXXI Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

polski sierpień, polski wrzesień

polski sierpień, polski wrzesień NUMER 08/116 SIERPIEŃ 2012 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska polski sierpień, polski wrzesień INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym.

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym. Nr 01/253 STYCZEŃ 2015 ISSN 1429-004 SAMI PISZEMY GAZETĘ: 64 AUTORÓW, 72 TEKSTY Już po raz trzeci ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli str. 10 Rada Miejska VII kadencji Ciepła woda z dachu 15 lat

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 17 (30) Bezpłatny informator samorządowy 25 sierpnia 7 września 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym w Łącku NR (1) kwiecień 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Młodzież kształci się dzięki Funduszom Europejskim Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Chrzanowie Przebudowa widowni w Amfiteatrze Leśnym

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę NUMER 3/135 MARZEC 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz zerówki przepędzały 21 marca

Bardziej szczegółowo

Gazeta Gminy Michałowice Nr 10/3/2005 1

Gazeta Gminy Michałowice Nr 10/3/2005 1 Wójt Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice, Od zawsze wszyscy wokół powtarzali, że jeśli chce się coś dobrego zrobić, to trzeba się koniecznie zapisać do jakiejś partii politycznej. Tak było za komuny,

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo