Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu"

Transkrypt

1 Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1

2 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II... 4 Cele i zadania Gimnazjum... 4 Sposoby realizacji zadań... 6 Rozdział III... 8 Organy Gimnazjum i ich kompetencje... 8 Dyrektor Gimnazjum... 9 Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Rozdział IV Organizacja Gimnazjum Biblioteka szkolna Stołówka szkolna Rozdział V Uczniowie Gimnazjum Zasady rekrutacji Prawa ucznia Obowiązki ucznia Kary Rozdział VI Zasady wewnątrzszkolnego oceniania Klasyfikowanie uczniów Formy i metody sprawdzania wiadomości Sposoby informowania uczniów i ich prawnych opiekunów o osiągnięciach edukacyjnych uczniów Promowanie uczniów Egzamin gimnazjalny System oceniania zachowania

3 Egzamin klasyfikacyjny Egzamin poprawkowy Tryb odwoławczy od ocen rocznych Rozdział VII Nauczyciele i wychowawcy oraz pozostali pracownicy Gimnazjum Rozdział VIII Rodzice (opiekunowie) Postanowienia końcowe

4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu z siedzibą: Łowicz, al. Sienkiewicza 62, zwane dalej Gimnazjum, jest jednostką organizacyjną miasta Łowicza. 2 Gimnazjum jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. 3 4 Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), uchwały nr VII/52/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 18 marca 1999 roku oraz niniejszego Statutu. 5 Do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu zobowiązani są: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum. Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum 6 Gimnazjum realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności umożliwia: 1. kształcenie i wychowanie młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie, 2. zapewnienie każdemu uczniowi niezbędnych warunków do jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, 3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 4. kształcenie i wychowanie w duchu demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, humanizmu, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy, 5. rozwijanie umiejętności społecznych uczniów, przygotowanie ich do prawidłowego funkcjonowania społecznego, nauczenie dobrej komunikacji, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego, 6. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 4

5 1. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w gimnazjum należą: 1) czytanie umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) myślenie naukowe umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. 6a Gimnazjum realizuje zadania wynikające z prawa oświatowego także w zakresie: 1. wspierania uczniów w dokonaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia udzielania pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa zawodowego stanowi załącznik do niniejszego Statutu Cele statutowe Gimnazjum osiągane są poprzez: 1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości, 2) zapoznawanie uczniów z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego, 3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym, 5

6 4) wspieranie inicjatyw kształtujących wrażliwość społeczną oraz umiejętność niesienia pomocy słabszym, 5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych kształtujących umiejętności społeczne i życiowe uczniów, dostosowanie zajęć do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz regionalnej i lokalnej polityki edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, 6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 9 Gimnazjum organizuje na życzenie rodziców naukę religii w wymiarze godzin określonym odrębnymi przepisami. 10 Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, 4. realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum, 5. realizuje własny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, 6. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 7. współdziała z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia, tworzeniu programu wychowawczego, programu profilaktyki szkolnej i koncepcji pracy szkoły oraz udziela rodzicom informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci, a także zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, 8. umożliwia samodzielny wybór przedmiotów uzupełniających: zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne. Sposoby realizacji zadań 11 Gimnazjum realizuje statutowe cele, zapewnia uczniom zdobycie wiedzy i niezbędnych w życiu umiejętności społecznych poprzez: 1. stosowanie na zajęciach edukacyjnych niezbędnych, nowoczesnych pomocy naukowych, 2. wdrażanie nowoczesnych metod i form nauczania, 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na zajęciach pozalekcyjnych, 4. organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo turystycznych, 5. organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z wydarzeniami patriotycznymi i tradycją szkoły, 6. współpracę z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. 7. zapewnienie opieki pedagogicznej w następujący sposób: 1) indywidualne konsultacje u pedagoga szkolnego, 2) szkolenie rady pedagogicznej i rodziców uczniów, 6

7 3) poradnictwo pedagogiczne dla rodziców uczniów, 4) prowadzenie ewidencji udzielanej uczniom pomocy pedagogicznej i materialnej, 5) kierowanie uczniów w uzasadnionych przypadkach do instytucji wyspecjalizowanych w opiece i terapii, 6) prowadzenie zajęć profilaktycznych, 7) powołanie spośród członków Rady Pedagogicznej koordynatora ds. bezpieczeństwa integrującego działania wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpracującego ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. 12 Gimnazjum realizuje cele statutowe zapewniając uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz promocję zdrowia, a w szczególności: 1. zapewnia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. bezpieczne wyposażenie szkoły i otoczenia, 2. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć, 3. zapewnia opiekę w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę, imprez i uroczystości. Opiekę i nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia. Zasady organizowania wycieczek określa odrębna procedura. 4. podczas zajęć poza terenem gimnazjum i wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci, 5. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, 6. prowadzi szkolenia bhp dla pracowników, 7. organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym planem dyżurów oraz przyjętym regulaminem pełnienia dyżurów, 8. stwarza możliwość korzystania ze stołówki znajdującej się na terenie szkoły, 9. wdraża ustalenia zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki, 10. współpracuje z policją i innymi instytucjami zajmującymi się edukacją i wychowaniem oraz bezpieczeństwem obywateli, 11. sprawuje szczególną indywidualną opiekę nad uczniami: 1) rozpoczynającymi naukę w gimnazjum (między innymi przez prowadzenie zajęć integracyjnych), 2) z dysfunkcjami, 3) którzy mają trudną sytuację rodzinną, 4) którzy mają problemy z zachowaniem się na zajęciach w szkole lub przez szkołę organizowanych. 12. w pomieszczeniach szkoły zapewnia uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych 7

8 13 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z prowadzących z nim zajęcia nauczycieli z Rady Pedagogicznej lub pedagogowi szkolnemu, zwanemu dalej wychowawcą. 2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej przestrzegana jest zasada, aby wychowawca pełnił swoją funkcję przez 3 lata. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy klasowego w przypadkach: 1) na prośbę zainteresowanego nauczyciela wychowawcy, 2) na uzasadniony wniosek rodziców uczniów każdego oddziału. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania stron o zajętym stanowisku w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku. 3. Wniosek, o którym mowa w ust.2 pkt.2) złożony w formie pisemnej, rozpatruje dyrektor szkoły i o podjętej decyzji informuje zainteresowane strony w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia złożenia wniosku. 4. Uzasadnionej zmiany na stanowisku wychowawcy dokonuje się z końcem roku szkolnego, a w przypadkach szczególnie wyjątkowych w trakcie roku szkolnego Gimnazjum odpowiednio do możliwości finansowych, pomaga i sprawuje opiekę nad uczniami z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc finansowa polega na przyznaniu zasiłku losowego, zakupie podręczników, zwolnieniu z opłat itp. 2. Gimnazjum otacza szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz uczniów niepełnosprawnych poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów. 1. Organami Gimnazjum są: a) Dyrektor Gimnazjum, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski. Rozdział III Organy Gimnazjum i ich kompetencje Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie są sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu Organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem uczniów oraz funkcjonowaniem Gimnazjum. 8

9 4. Każdy z organów podejmuje decyzje i działania w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty oraz niniejszym Statucie. 5. Organy Gimnazjum informują się wzajemnie o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach. Miejscem wymiany informacji są przede wszystkim zebrania przedstawicieli organów Gimnazjum zwoływane z inicjatywy stron. 6. Stałe spotkania informacyjne rodziców z wychowawcą, (a w miarę potrzeby z nauczycielami uczącymi w danej klasie) odbywają się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez dyrektora (druga środa każdego miesiąca) lub nauczyciela. 7. Rozwiązywanie konfliktów i rozstrzyganie sporów powinno następować w trakcie zebrania zainteresowanych stron z udziałem dyrektora gimnazjum lub wskazanej przez niego osoby Konflikty pomiędzy pojedynczymi osobami rozwiązuje Dyrektor Gimnazjum. 2. Do rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy organami szkoły powołuje się komisję w składzie: przewodniczący organów szkoły, po dwóch przedstawicieli organów skonfliktowanych. 3. W skład komisji na wniosek jednego z przedstawicieli organu może wchodzić mediator (negocjator) spoza szkoły. 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń komisji, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego, a jeśli sprawa dotyczy wyłącznych kompetencji kuratora do kuratora oświaty. Tryb pracy komisji: 1) posiedzenie komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób, 2) z posiedzeń komisji sporządzony jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni, 3) czas pracy komisji nie może przekroczyć 3 tygodni, 4) członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta; funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły, 5) wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły. Dyrektor Gimnazjum Tryb powoływania i odwoływania dyrektora gimnazjum określa ustawa o systemie oświaty i przepisy wydane na jej podstawie. 2. Dyrektor gimnazjum: 1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz, 2) kieruje Radą Pedagogiczną gimnazjum jako jej przewodniczący, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9

10 4) powołuje komisje, zespoły nauczycieli, które pracują w sposób ciągły lub doraźny, 5) sprawuje nadzór nad realizacją budżetu szkoły, 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 6a) co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy, 7) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 8) ma prawo zawieszenia uchwały rady pedagogicznej, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami; o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący, 9) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum, 10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, 11) współdziała w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, 12) podejmuje decyzje dotyczące możliwości udziału osób prywatnych, przedstawicieli instytucji lub organizacji w zajęciach oraz wszystkich przedsięwzięciach szkolnych, 13) wyraża zgodę i stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, 14) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych grup lub oddziałów, a także skreślenia z listy uczniów nie podlegających obowiązkowi szkolnemu (decyzja o skreśleniu z listy uczniów zostaje podjęta na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego) z uwzględnieniem 49 ust. 6 i 7, 15) wskazuje nauczycieli pełniących funkcję opiekunów stażu, 16) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych, podejmując w tym zakresie, na wniosek wspomnianych instytucji, stosowne decyzje, 17) odpowiada za organizację administracyjnej i gospodarczej obsługi Gimnazjum, 18) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Gimnazjum, 10

11 19) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Gimnazjum, 20) odpowiada za instalowanie i aktualizowanie w komputerach szkolnych oprogramowania zabezpieczającego, które ograniczy dostęp uczniów korzystających z Internetu do treści zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. 21) ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 22) zarządza i nadzoruje, w miarę potrzeby, ewakuację ludzi z budynku szkoły, 23) nadzoruje realizację wdrożonych procedur w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole, 24) stwarza możliwość awansu zawodowego nauczycielom gimnazjum i nadzoruje realizację planów rozwoju, 25) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej, 26) gromadzi informacje o pracy pedagogicznej nauczycieli, 27) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 28) nadzoruje dbałość pracowników o czystość i estetykę sal, 29) kontroluje nauczycielskie dyżury międzylekcyjne, 30) nadzoruje pracę Samorządu Uczniowskiego, 31) zatwierdza karty wycieczek szkolnych, 32) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, 33) prowadzi korespondencję w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i dotyczących realizacji obowiązku szkolnego z obwodu gimnazjum, 34) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 35) zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego obowiązkowego języka, 36) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 37) zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków, warunki do realizacji projektów edukacyjnych, 38) decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców, 39) może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, w wymiarze do 8 dni, o których informuje do dnia 30 września, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów), 40) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 39, dyrektor, po zasięgnięciu opinii, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 11

12 wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 41) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 1.(uchylony) 2.(uchylony) Dyrektor Gimnazjum jest odpowiedzialny za zbudowanie systemu oddziaływań wychowawczych, w tym interwencyjnych, uwzględniających współpracę ze specjalistami z zewnątrz w sytuacjach kryzysowych. 2. Ponosi odpowiedzialność za określenie sposobów (procedur) reagowania społeczności szkolnej na przejawy naruszania zasad zachowania i dyscypliny szkolnej. 3. Organizuje doskonalenie nauczycieli w zakresie form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 4. Organizuje pracę Gimnazjum z uwzględnieniem realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej, edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących zapobiegania uzależnieniom. 1. Dyrektor Gimnazjum prowadzi: 21 1) ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne, 2) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku. 3) aktualny szkolny zestaw programów nauczania i podręczników zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla Gimnazjum. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum Dyrektor Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 12

13 5. W czasie nieobecności dyrektora w szkole jego obowiązki przejmuje społeczny zastępca wskazany przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Gimnazjum. Rada Pedagogiczna W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum. 2. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) (uchylony), 3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 5) zatwierdzanie ocen zachowania uczniów, 6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 7) podejmowanie uchwał w sprawie karania i nagradzania uczniów, 8) zatwierdzanie składu zespołów lub komisji pracujących w sposób ciągły lub doraźny, 9) uchwalanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 3. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nie podlegających obowiązkowi szkolnemu. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły, ale skreślenie może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W części zebrania Rady Pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć, za zgodą rady, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie, których wnioski 13

14 dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie muszą zebranie opuścić. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. projekt planu finansowego szkoły przesłany przez Urząd Miejski w Łowiczu, 3. wnioski Dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje Dyrektora Gimnazjum dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, 6. zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 7. propozycje Dyrektora dotyczące dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 8. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum, nie rzadziej niż raz w roku. 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum (lub jego zmian) i uchwala go po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. (uchylony) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Na zgłoszony przez członka Rady wniosek, Rada Pedagogiczna może zdecydować zwykłą większością głosów o utajnieniu głosowania. 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przewodniczący rady pedagogicznej określa te treści uchwał i podejmowanych decyzji, które nauczyciele powinni przekazać uczniom i/lub ich rodzicom. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Członkowie Rady mają prawo w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 27 Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma za zadanie: 14

15 1. zwoływanie zebrań Rady, 2. realizację uchwał Rady, 3. tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 4. oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 5. organizację i wdrażanie pomiaru jakości pracy szkoły, dbanie o autorytet Rady oraz ochronę praw i godności nauczycieli, 6. zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i form ich realizacji, 7. analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady. 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej pracy i zatwierdza go w drodze uchwały Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady. Cele i zadania Rady Rodziców Rada Rodziców Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum poprzez podejmowanie działań jako organ szkoły. 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Gimnazjum, 2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Gimnazjum poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły stanowiska w sprawach związanych z działalnością Gimnazjum, 3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 4) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań wychowawczych, 5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu szkoły oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole, 6) współpracę ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 7) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Gimnazjum, 8) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu. 3. Członkowie Rad Klasowych wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy rodziców uczniów klasy. 15

16 4. Rada Klasowa deleguje po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców. Każdy przedstawiciel Rady Klasowej ma prawo do jednego głosu. 5. Kadencja Rady Klasowej trwa 1 rok. 6. W posiedzeniach Rady Klasowej może brać udział wychowawca klasy. 7. Wybory, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 30 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: a) Programu Wychowawczego gimnazjum, b) Programu Profilaktyki, 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Gimnazjum, 3) (uchylony) 4) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Gimnazjum, 6) formułowanie pisemnej opinii o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego w trybie określonym w art. 9c pkt. 7 Karty Nauczyciela, 7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły, 8) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, 9) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców szkoły na konto Rady Rodziców, 10) uzupełnianie składu Prezydium, 11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady, 12) powoływanie stałych lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań, 13) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 14) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 3. Przedstawiciel Rady Rodziców jest powoływany przez Dyrektora Gimnazjum do komisji dla ustalenia rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania w przypadku odwołania się od oceny. 16

17 31 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum. 2. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Rodzice i uczniowie realizują swoje niezbywalne prawo do kształcenia i wychowania swoich dzieci według własnych koncepcji między innymi poprzez: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i danej klasie gimnazjum, 2) znajomość przepisów prawa dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 5) wyrażanie i przekazywanie władzom szkolnym opinii na temat pracy szkoły. 2. W celu uzyskania pełnej informacji bieżącej o pracy gimnazjum i postępach swoich dzieci, rodzice mają obowiązek między innymi: 1) kontaktowania się z nauczycielami przedmiotów, nauczycielami wychowawcami i dyrektorem w tzw. spotkaniach indywidualnych, których terminy podane zostają na początku roku szkolnego, 2) informowania wychowawcy klasowego o sytuacji rodzinnej dziecka i o jej ewentualnych zmianach, 3) uczestniczenia w zebraniach śródrocznych rodziców, 4) bieżącego wyjaśniania przyczyn nieobecności ucznia w szkole i usprawiedliwiania wszystkich nieobecności ucznia w szkole na piśmie w ciągu 7 dni. Samorząd Uczniowski 33 1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 2) Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze. Zasady wybierania tych organów, ich funkcjonowanie, zakres działań i zadania określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3) Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 17

18 Celem Samorządu Uczniowskiego jest: Uczenie się demokratycznych form współżycia, 2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 3. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły. 4. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji Do najważniejszych zadań Samorządu należy: 1) przygotowanie projektu Regulaminu, 2) przedstawianie propozycji do planu pracy Gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, 4) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Gimnazjum i Radę Pedagogiczną, 5) inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej, imprez okolicznościowych, apeli itp., 6) organizowanie akcji społecznych: zbiórki funduszy na cele społeczne, opieka nad miejscami pamięci narodowej, 7) informowanie ogółu uczniów o sprawach, które ich dotyczą, 8) organizowanie dwa razy w roku szkolnym apelu poświęconego wynikom w nauce i zachowaniu, 9) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu, 10) podejmowanie działań propagujących znajomość praw uczniowskich, w szczególności: a) prawa do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami, b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, d) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem i opiekunem samorządu, e) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, f) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej. 3. Przedstawiciel Samorządu jest powoływany przez Dyrektora Gimnazjum do komisji dla ustalenia rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania w przypadku odwołania się od oceny. 4. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum, samorząd wyraża opinię o pracy nauczycieli. 18

19 5. Dyrektor Gimnazjum ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Gimnazjum. 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków uczniów. 7. Samorząd Uczniowski ma prawo do złożenia wniosku w sprawie zmian w Statucie Szkoły. 8. Samorząd opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Rozdział IV Organizacja Gimnazjum Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego. 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki na kolejny rok szkolny określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Gimnazjum. 3. Arkusz organizacji zawiera następujące informacje: 1) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 2) liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, 3) liczbę godzin kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum, 4) przydziały godzin wymienionych w pkt. 2) i 3). Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum. 4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec I semestru przypada w połowie długości danego roku szkolnego Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 2. Liczebność uczniów oraz podział oddziału na grupy na niektórych zajęciach ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. 3. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia prowadzone w systemie klasowolekcyjnym. 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. 19

20 5. Przerwy międzylekcyjne są 10 minutowe, a przerwa obiadowa po piątej lekcji 20 minutowa. Przerwa po siódmej i ósmej lekcji jest 5 minutowa. 6. Rozkład zajęć może być zmieniony przez dyrektora w przypadku zorganizowania Dnia Edukacji Narodowej, egzaminu gimnazjalnego klas III oraz innych okoliczności, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 7. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą odbywać się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, także podczas wycieczek i wyjazdów, w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków finansowych, możliwości organizacyjnych i potrzeb uczniów. 8. Gimnazjum, w miarę swoich możliwości, prowadzi zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i ich potrzeb rozwojowych. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną plan nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń. 9. Dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze w miarę potrzeb i otrzymanych z Urzędu Miasta środków finansowych. 38 Zakres zajęć pozalekcyjnych powinien być opiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora gimnazjum. 39 Do realizacji swoich celów statutowych Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z: sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem (w tym pracowni, które funkcjonują w oparciu o regulaminy sporządzane przez opiekunów, a zatwierdzane przez dyrektora gimnazjum), pracowni komputerowych, biblioteki z wydzielonym miejscem na czytelnię, stołówki, obiektów sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, sala do zajęć aerobiku), pokoju nauczycielskiego, gabinetu pielęgniarki, pokoju pedagoga, szatni i innych pomieszczeń użytkowych. Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej, popularyzowaniu wiedzy o nowościach wydawniczych. 2. Biblioteka spełnia rolę szkolnego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum oraz rodzice uczniów (prawni opiekunowie)

21 2. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki i czytelni sporządzany przez bibliotekarza i zaaprobowany przez dyrektora gimnazjum. Regulamin musi być wywieszony w miejscu widocznym dla korzystających z biblioteki lub czytelni. 1. Funkcje i zadania biblioteki. 1) Biblioteka szkolna: 42 a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą, c) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych, d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek, e) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole, f) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami, g) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagających opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym), h) zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, i) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, j) umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technologii do nauki i rozwoju zainteresowań. 2. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 1) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 2) dokonywanie zakupu książek, czasopism, materiałów audiowizualnych i innych źródeł informacji, 3) przechowywanie do wglądu uczniów i rodziców dokumentacji szkolnej w szczególności: a) Statutu Gimnazjum, b) Programu Wychowawczego, c) Programu Profilaktyki, d) innych procedur i zarządzeń regulujących pracę szkoły, e) wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, f) Koncepcji Pracy Szkoły, 4) ewidencjonowanie, opracowywanie zbiorów i zabezpieczanie ich przed szybkim zużyciem, 21

22 5) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów pracy Gimnazjum, dokumentów związanych z historią i tradycją szkoły, 6) gromadzenie publikacji wydawnictw szkolnych, 7) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 8) nadzorowanie wypożyczeń, 9) opieka nad młodzieżą korzystającą z czytelni i ICIM, szerzenie edukacji czytelniczej, 10) okresowa analiza czytelnictwa, 11) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy (koło biblioteczne), 12) udostępnienie ICIM zainteresowanym i nadzorowanie ich pracy. 3. Organizacja biblioteki 1) Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni z wolnym dostępem do półek, czytelni z księgozbiorem podręcznym oraz z ICIM z dostępem do Internetu. 2) Czas pracy biblioteki a) biblioteka czynna jest w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego b) udostępnianie zbiorów odbywa się przez 30 godzin tygodniowo c) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły 3) Zbiory a) struktura zbiorów jest zgodna z potrzebami gimnazjum i zapewnia zaspokojenie potrzeb czytelniczych użytkowników b) rodzaje zbiorów: - wydawnictwa informacyjne i albumowe, - programy i podręczniki szkolne, - lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, - wybrane pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej, - czasopisma dla młodzieży i metodyczne dla nauczycieli, - zbiory stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, - zbiory multimedialne. 4. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami: 1) szkolnymi na terenie Łowicza (wymiana informacji dotyczących gromadzonych zbiorów), 2) Biblioteką Miejską w Łowiczu (udostępnianie księgozbioru uczniom i nauczycielom), 3) Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu (informowanie nauczycieli o zbiorach i czasopismach dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej, propozycje lekcji bibliotecznych dla uczniów, organizowanie konferencji i warsztatów dla nauczycieli). 22

23 Stołówka szkolna W Gimnazjum funkcjonuje stołówka szkolna. 2. Szkoła zapewnia zainteresowanym uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania jednego ciepłego posiłku dziennie. Posiłki wydawane są w trakcie przerwy międzylekcyjnych po 5 godzinie lekcyjnej. W szczególnych okolicznościach czas wydawania posiłków może być zmieniony. W wyjątkowych sytuacjach stołówka zapewnia suchy prowiant. 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: 1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły. 7. (uchylono) Szkoła udostępnia swoim uczniom urządzenia i obiekty sportowe, a także, w miarę możliwości, inne pomieszczenia na stałe lub na czas prowadzenia określonej działalności przez organizacje lub grupy młodzieży. O możliwości udostępnienia pomieszczeń decyduje Dyrektor Gimnazjum. 2. Dyrektor Gimnazjum może udostępnić obiekty sportowe i inne pomieszczenia szkolne osobom spoza Gimnazjum, po zaaprobowaniu stosownej umowy przez Urząd Miejski. Rozdział V Uczniowie Gimnazjum Zasady rekrutacji Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jego obwodzie, którzy ukończyli szkołę podstawową. 2. W uzasadnionych przypadkach do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jego obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy Gimnazjum. 3. Zasady rekrutacji do Gimnazjum dla dzieci spoza obwodu: 1) Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez gimnazjum) zawierające istotne dla szkoły dane osobowe 23

24 4. Regulamin przyjęć b) dwie fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia c) dokumenty potwierdzające udział i sukcesy w konkursach organizowanych w szkole podstawowej d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej e) potwierdzone wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 1) Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły. 2) W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dyrektor szkoły rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, stosuje się kryteria uwzględniające: a) oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej b) sukcesy w konkursach stopnia co najmniej miejskiego o tematyce związanej bezpośrednio z przedmiotem szkolnym (nie dotyczy sukcesów sportowych i artystycznych) c) wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 3) W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów: Lp. Za: Maksymalna liczba punktów ocenę z j. polskiego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej * oceny z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej * sukcesy w konkursach ** 20 sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej Razem * punktacja za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 10 pkt. - celujący 8 pkt. - bardzo dobry 5 pkt. - dobry 1 pkt. - dostateczny ** laureat konkursu stopnia co najmniej miejskiego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, otrzymuje 5 punktów za każdy konkurs, maksymalnie 20. 4) W przypadku uzyskania równej liczby punktów pierwszeństwo mają: 24

25 a) sieroty i półsieroty b) dzieci z rodzin zastępczych 5) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) przyjmowani są do Gimnazjum nr 1 niezależnie od kryteriów wymienionych w ust. 4 pkt. 2. Na pisemny wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 5. Uczeń spoza obwodu, który łamie prawo, narusza regulaminy szkolne, a wobec którego wyczerpane zostały określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego, może zostać odesłany do gimnazjum w obwodzie którego mieszka. Rodzice uczniów przyjmowanych spoza obwodu są informowani o możliwości odesłania ich dziecka ze szkoły, jeżeli będzie sprawiać problemy wychowawcze. Podtrzymanie przez nich decyzji o zapisaniu dziecka do gimnazjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych ustaleń. 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do: Prawa ucznia 46 1) bezpłatnego korzystania z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez Gimnazjum, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz przepisami bhp, 3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczne przebywanie w Gimnazjum, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania godności osobistej, 4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz do indywidualnej rozmowy z dyrektorem gimnazjum, wychowawcą, pedagogiem w celu przedstawienia swoich problemów i uzyskania od nich pomocy, 5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz otrzymywania w tym zakresie pomocy szkoły w miarę możliwości kadrowo-organizacyjnych, 6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 7) zapoznania się z programami szkolnymi, zakresami wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz sposobami kontroli postępów w nauce, z zasadami poprawiania swych ocen, 8) uzyskania informacji o przewidywanych przez nauczycieli śródrocznych i rocznych ocenach oraz trybie ich poprawiania, 9) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania postępów edukacyjnych i zachowania, 25

26 10) podanej przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie pracy klasowej, który zostaje wówczas wpisany do dziennika; krótki sprawdzian może nie być zapowiedziany przez nauczyciela, jeśli obejmuje materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, a) pracą klasową (klasówką) nazywamy pracę pisemną obejmującą materiał wykraczający poza ostatnie 3 lekcje, b) krótkim sprawdzianem (kartkówką) nazywamy pracę pisemną obejmującą materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, 11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 12) tego, by pisać nie więcej niż jedną pracę klasową w ciągu jednego dnia i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia; powyższe zasady nie dotyczą prac klasowych przenoszonych na prośbę uczniów praca taka powinna być wpisana do dziennika wraz z informacją o przeniesieniu, 13) otrzymania ocenionej pracy pisemnej w terminie do dwóch tygodni zajęć lekcyjnych od daty jej przeprowadzenia, 14) pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z konsultacji u dowolnie wybranego nauczyciela zespołu przedmiotowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 15) korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji działających na rzecz dzieci, 16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz księgozbioru bibliotecznego, 17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 18) korzystania z wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w szkole lub poza szkołą, 19) korzystania z obiadów szkolnych odpłatnie lub nieodpłatnie; w przypadku trudnej sytuacji materialnej koszty obiadów pokrywają wtedy odpowiednie instytucje. 2. Uczniowie mają prawo, poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy bądź innych nauczycieli, organizować imprezy klasowe i szkolne, w szczególności ujęte w Programie Wychowawczym. 3. Uczeń wybitnie uzdolniony w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania danej klasy, może realizować indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor Gimnazjum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje indywidualne nauczanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie takiego nauczania w sposób określony odrębnymi przepisami. 5. Uczniowie mają prawo do nauki w Gimnazjum do 18 roku życia. 6. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania skarg: 26

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 / Dz. U. nr 95 poz. 425 z 91 r./ 2. Ustawa z dnia 21.07.1995

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

R E G U L A M I N Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu R E G U L A M I N Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu I. Postanowienia ogólne 1 W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu działa Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40 44 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROZACH WIELKICH 1 I Postanowienia ogólne 1 Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSEiT w Olsztynie I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd Uczniowski ZSEiT jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie 1 2

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie 1 2 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie 1 1. Samorząd Uczniowski z mocy prawa(ustawa o systemie oświaty z dn.7.09.1991 z późn.zm.) tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Ustalony na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256,poz.2572, z późn. zm.) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Na podstawie art. 54 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Nr 2 w Nisku Uchwalony w dniu 8 grudnia 2009r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art.40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

R E G U Ł A M I N Rady Rodziców

R E G U Ł A M I N Rady Rodziców R E G U Ł A M I N Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Podstawowym

Bardziej szczegółowo