Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1"

Transkrypt

1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły V. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza VI. Zadania nauczycieli VII. Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy VIII. Prawa i obowiązki uczniów IX. Prawa i obowiązki słuchacza X. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego XI. Inni pracownicy szkoły XII. Tradycja szkoły XIII. Postanowienia końcowe

2 I. Ogólne informacje o szkole 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II (nazwę używa się w pełnym brzmieniu) Siedzibą Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II są Niepołomice, zaś jej lokalizację ustalano w obiekcie stanowiącym własność gminy, położonym przy Placu Kazimierza Wielkiego W skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: 1) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 2) czteroletnie Technikum dla młodzieży kształcące w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 3) trzyletnie Liceum Profilowane kształcące w profilu ekonomiczno-administracyjnym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 4) dwuletnie, kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia absolwentom zasadniczych szkół zawodowych, uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 5) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;. 6) trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w formie stacjonarnej w zawodzie technik handlowiec, którego ukończenie umożliwia absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół będącego szkołą publiczną jest Gmina Niepołomice, która dokonuje obsługi szkoły w zakresie finansowo-administracyjnym. 5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 6. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w dalszych rozdziałach Statutu nazywany jest Szkołą. 2

3 II. Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Ilekroć w dalszych zapisach Statutu Szkoły jest mowa o Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia. 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, ustala zawody, w których kształci szkoła. 4. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia: 1) odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe i specjalistyczne oraz pracownie informatyczne z pełnym dostępem do Internetu, 2) bibliotekę szkolną z czytelnią, 3) halę widowiskowo - sportową, 4) salę korekcyjną, 5) gabinet pedagoga szkolnego, 6) możliwość korzystania wspólnie ze Szkołą Podstawową w Niepołomicach przy ul. 3 Maja z gabinetu pielęgniarki szkolnej Kształcenie i wychowanie w Szkole ma na celu wszechstronny intelektualny, emocjonalny, moralno-społeczny, estetyczny, psychologiczny i fizyczny rozwój uczniów/słuchaczy, uwzględniający ich indywidualne zainteresowania, predyspozycje psychofizyczne i predyspozycje zawodowe. 2. Szkoła realizuje swoje cele i poszczególne zadania przede wszystkim poprzez: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego, 3) umożliwienie realizacji praktyk zawodowych i zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, 3

4 5) sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 7) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy, a także możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 8) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną/słuchaczy niepełnosprawnych oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, opiekę nad uczniami/słuchaczami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami przez umożliwiane realizowania indywidualnych form i programów nauczania, 9) opiekę nad uczniami/słuchaczami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie, 10) zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk, 11) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 12) upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży/słuchaczy oraz kształtowania właściwych podstaw wobec problemów ochrony środowiska, 13) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynków pracy. 3. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Uczniowie/słuchacze szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny program lub tok nauki. Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu nauki regulują odrębne przepisy. 5. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o uchwalane przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki. 6. Szkoła realizuje następujące zadania: 1) umożliwia uczniom/słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 2) udziela uczniom/słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 3) organizuje opiekę nad uczniami/słuchaczami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 4

5 4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wprowadzenie przedmiotów dodatkowych nieobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz możliwościami finansowymi szkoły, 5) dba o bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych poprzez: a) dobrą organizację dyżurów nauczycielskich, b) monitoring wizyjny i zamykanie budynku w czasie zajęć lekcyjnych, c) sprawne funkcjonowanie wszelkich urządzeń, d) nieuszkodzony sprzęt i bezpieczne pomieszczenia, e) dobrze oznakowaną drogę ewakuacji, f) zapewnienie odpowiedniej opieki pedagogicznej na wycieczkach, 6) dba o zdrowie fizyczne uczniów poprzez: a) dobrą organizację zajęć wychowania fizycznego, b) organizowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, c) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych; 7) zapewnia pomoc materialną uczniom w postaci stypendiów i zapomóg w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców, szkoły i organu prowadzącego Opiekę nad uczniami/słuchaczami przebywającymi w Szkole sprawują: 1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia; obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć; 2) podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę - wychowawca lub nauczyciel tej szkoły, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem zajęć lub planem wycieczek; nauczyciel prowadzący wycieczkę oraz pozostali opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u Dyrektora Szkoły pisemnej deklaracji odpowiedzialności za uczniów; 3) podczas przerw międzylekcyjnych wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów; 4) podczas wszystkich imprez organizowanych przez Szkołę - wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, obowiązki opiekuna regulują odrębne zarządzenia Dyrektora szkoły dotyczące poszczególnych imprez, podawane do wiadomości na bieżąco. 5

6 2. Uczniowie, którzy z powodu różnych uwarunkowań rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują indywidualnej opieki, korzystają ze stałej lub doraźnej opieki pedagoga szkolnego, pomocy materialnej (stypendia, zapomogi - w miarę możliwości finansowych szkoły i Rady Rodziców) oraz objęci są opieką Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: 1) w uzasadnionych przypadkach uczniowie, za zgodą organu prowadzącego, mogą być objęci nauczaniem indywidualnym, wspomagającym oraz poprzez godziny rewalidacyjne, 2) na wniosek lub za zgodą Rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz ich organizacji regulują odrębne przepisy, 3) szkoła udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn losowych lub rodzinnych takiej pomocy potrzebują poprzez: a) wnioskowanie do sądu dla nieletnich w celu wydania decyzji określających dalszą opiekę nad uczniem, b) współpracę z kuratorami sądowymi. 3. Uczniowie otoczeni są opieką medyczną sprawowaną przez higienistkę, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. 4. Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, w trakcie wycieczek oraz regulaminami pracowni przedmiotowych i czuwa nad ich przestrzeganiem Szkoła poprzez pedagoga szkolnego i nauczycieli wychowawców prowadzi doradztwo dla uczniów: 1) wybitnie zdolnych, 2) mających kłopoty z nauką, 3) wykazujących trudności w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów rówieśniczych, 4) potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania, 5) przejawiających zaburzenia w zachowaniu, 6) niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi, 7) zagrożonych uzależnieniami, 8) mających trudną sytuację domową. 6

7 2. W Szkole zorganizowany jest wewnętrzny system doradztwa w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, dotyczący wyboru kształcenia oraz planowania kariery zawodowej ucznia. 1) zajęcia związane z wyborem kształcenia prowadzone są: a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy, b) w ramach spotkań z Rodzicami, c) przez udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych. 2) Zajęcia, o których mowa w ust.2 pkt 1 prowadzą: a) doradca zawodowy, b) nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć. 3) Celem działania szkolnego doradcy jest: a) przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia, b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4) Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego świadczącego doradztwo w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery jest: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej, c) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, d) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, e) wspieranie Rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, f) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, g) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa w Szkole. 3. Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców realizowane jest poprzez: 1) kontakty rodziców i uczniów z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym, 2) samokształcenie nauczycieli w ramach działalności zespołu wychowawców, 7

8 3) współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. III. Organy szkoły Organami Szkoły są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski, 5) Rada Słuchaczy Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę tj. Gmina Niepołomice według zasad przewidzianych ustawą. 2. Uchylono. 2a. Dyrektor: 1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli oraz organizacji praktyk pedagogicznych, 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych w szkole, 8

9 9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, 11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 12) powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy, na terenie której absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. 3. Dyrektor Szkoły jako kierownik zakładu pracy: 1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 4. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły, 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/słuchaczy i wychowanków, 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 5. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika Szkoły nie będącego nauczycielem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów/słuchaczy w przypadkach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 9

10 7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 8. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 9. Dyrektor szkoły realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 10. W chwili nieobecności Dyrektora Szkoły zastępują go wicedyrektorzy Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym jej zadanie statutowe i regulaminowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Uchylono 2a. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie/semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady. 7. Zebrania Rady mogą być organizowane oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu, jeśli są poświęcone klasyfikowaniu i promowaniu uczniów lub dotyczą wyłącznie problemów określonej szkoły. 10

11 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 6) ustalanie regulaminu swojej działalności, 7) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania, 8) ustalanie szkolnego zestawu podręczników, 9) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian, 10) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie Prezesa Rady Ministrów, 11) przedstawienie Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego Szkoły, 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) zamiar powierzenia nauczycielom stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, a także zamiar odwołania nauczycieli z tych stanowisk. 11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę 11

12 uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora albo do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 14. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom wyróżnień, nagród i stypendiów naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków. 16. Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, czyli do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu, w każdym roku szkolnym. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: h) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 12

13 i) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców W Szkole działa Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy. 2. Samorządy tworzą odpowiednio wszyscy uczniowie i słuchacze Szkoły. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów/słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i ogółu słuchaczy. 4. Regulaminy Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 5. Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 6. Samorząd Uczniowski uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 1) organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów, 13

14 2) organizowanie uroczystości okolicznościowych i akcji charytatywnych, 3) przygotowywanie i emitowanie audycji za pomocą szkolnego radiowęzła, 4) inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 5) organizowanie czasu wolnego uczniów np.: dyskoteki, wycieczki, imprezy kulturalnooświatowe 7. Każdy uczeń/słuchacz postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły w zakresie ustalonych praw i obowiązków, równocześnie ma obowiązek stosować się do zaleceń każdego pracownika Szkoły. 8. Samorząd w szkołach dla dorosłych, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności Wszystkie organy Szkoły mają obowiązek współpracy w celu realizacji zadań statutowych Szkoły kierując się dobrem uczniów. 2. Wszystkie decyzje dotyczące pracy Szkoły podejmowane są przez poszczególne organy Szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami określonymi ustawą i ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły. 3. Dyrektor Szkoły jest koordynatorem współdziałania organów Szkoły. 4. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich polubownego rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. 5. Organem koordynującym w sprawach rozstrzygnięcia sporów jest Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków, w których Dyrektor Szkoły jest stroną sporu. Wówczas organem koordynującym jest organ prowadzący Szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły obowiązują następujące zasady: 14

15 1) na wniosek co najmniej dwóch organów lub Dyrektora Szkoły, może zostać zwołane w terminie dwóch tygodni spotkanie wszystkich organów szkoły; 2) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań dwóch lub więcej organów szkoły, za wiedzą Rady Pedagogicznej i Dyrektora; 3) gwarantuje się każdemu z organów możliwość spotkań, swobodnego działania podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i ustaleniami zawartymi w Statucie. 2. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach poszczególnych organów Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 2. Szkoła współpracując z Rodzicami umożliwia im: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale, 2) znajomość szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego, 3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 5) wyrażanie i przekazywanie wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy Szkoły. 3. Raz w miesiącu odbywają się spotkania informacyjne dla Rodziców, mające charakter: 6) spotkań ze wszystkimi Rodzicami uczniów danego oddziału z wychowawcą; 7) spotkań przeznaczonych do indywidualnych kontaktów Rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenia i kradzieże dokonane w Szkole przez ich dzieci. IV. Organizacja szkoły Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 2. Liczba uczniów w oddziale uzgadniana jest z organem prowadzącym. 15

16 3. W oddziałach organizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne stanowiące realizację planów nauczania i podstawy programowej ustalonej dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. 4. Nauczanie języków obcych może być organizowane ( w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły) w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego w Liceum Ogólnokształcącym dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.5, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi, co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 7. Przy ubieganiu się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego uczeń deklaruje wybór oddziału, w którym realizowane są określone przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 8. Uczeń deklaruje wybór zawodu, w którym zamierza się kształcić. 9. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Technikum, są organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych, w zależności od możliwości organizacyjnych Szkoły. 10. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Technikum a daną jednostką. 11. Oddziały nauczania, ich liczbę oraz łączenie oddziałów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym Dla pełniejszego rozwoju uczniów/słuchaczy Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości kadrowych i finansowych Szkoły, w postaci kół zainteresowań i konsultacji Szkoła organizuje dla uczniów i słuchaczy praktyki zawodowe, zgodnie z programami kształcenia zawodowego. 16

17 2. Praktyki zawodowe jako forma przygotowania zawodowego uczniów prowadzona jest poza siedzibą Szkoły - w zakładach pracy np. przedsiębiorstwa, banki, instytucje państwowe i samorządowe. 3. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, umiejętności pracy i współdziałania w zespole, odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowania mienia i uczciwość. 4. Zakres, organizacja i program praktyk opracowany jest na podstawie podstawy programowej, programu nauczania właściwego dla danego zawodu przez zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych. 5. Ucznia realizującego praktykę zawodową obowiązują przepisy dotyczące praktyk zawodowych oraz przepisy obowiązujące na terenie zakładu pracy tj. kodeks pracy i przepisy wewnętrzne. 6. Za organizację i realizację praktyk zawodowych odpowiada wicedyrektor ds. szkół zawodowych Dla realizacji zajęć praktycznych w Technikum Szkoła organizuje pracownie przedmiotów zawodowych z wyposażeniem zgodnym z programem nauczania dla danego zawodu. 2. Organizację pracy i zasady korzystania z pracowni przedmiotów zawodowych określają regulaminy pracowni i szkolna instrukcja bhp Dopuszcza się możliwość zmiany oddziału przez ucznia w trakcie nauki. 2. Uczeń/słuchacz, zmieniający typ szkoły lub profil oddziału albo przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i ubiegający się o przeniesienie do oddziału programowo wyższego, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, jest zobowiązany zdać egzaminy klasyfikacyjne z różnic programowych, przeprowadzane na warunkach określonych w Uczeń/słuchacz, zmieniający typ szkoły lub profil oddziału albo przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale, do którego uczeń przechodzi, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 4. Zmianę oddziału uczeń/słuchacz ma obowiązek zgłosić przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej/semestralnej. Podanie w tej sprawie wnoszą do Dyrektora Szkoły Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń/słuchacz. 5. Uczeń/słuchacz, który nie zda egzaminów klasyfikacyjnych pozostaje w oddziale, do którego uczęszczał lub zmienia szkołę. 17

18 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 3. Podstawową formą pracy Szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 4. W szkołach dla dorosłych zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej przez trzy dni w tygodniu Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w całym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy/semestry: 1) okres/semestr pierwszy: od rozpoczęcia roku szkolnego do końca drugiego tygodnia stycznia. 2) okres/semestr drugi: od trzeciego tygodnia stycznia z uwzględnieniem ruchomego terminu ferii zimowych do końca roku szkolnego. 21. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych i kolegiów kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli. 18

19 V. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów dla uczniów/słuchaczy, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły, służąc realizacji programu nauczania i wychowania w Szkole, wspiera edukację kulturalną i informacyjną uczniów/słuchaczy oraz służy doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 2. Zadania biblioteki szkolnej to: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji osobom wymienionym w ust. 1 na ustalonych zasadach, 2) szeroka informacja o gromadzonych zbiorach własnych i innych bibliotek, 3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, wspierając nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 5) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) uczestniczenie w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, 7) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej, 8) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 9) prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami (w grupach, bądź oddziałach). 3. Biblioteka szkolna jako nierozerwalna część szkoły realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów/słuchaczy umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz w miarę możliwości - efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 1) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 2) zapewnia właściwą (wykwalifikowaną) obsługę biblioteki, 3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, 4) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów, 19

20 5) zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych, 6) uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej, 7) hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza. 5. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni z czytelnią. 6. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, albumy, lektury wg ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę popularno-naukową i naukową, beletrystykę, podręczniki i programy nauczania, informatory maturalne oraz informatory do egzaminu z przygotowania zawodowego, 2) czasopisma dla uczniów i nauczycieli wg potrzeb, 3) kasety wideo i DVD, 4) przepisy oświatowe i inne. 7. Wydatki biblioteki mogą być finansowane z budżetu Szkoły oraz dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 8. Biblioteka jest czynna codziennie, a godziny pracy biblioteki dostosowane do rozkładu zajęć lekcyjnych umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 9. Zadania nauczyciela bibliotekarza to: 1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 6) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami oraz bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowania ich do samokształcenia, 7) prowadzenie ewidencji, selekcji oraz opracowywania zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 8) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 20

21 9) planowanie pracy (długoterminowy i roczny plan pracy), składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w Szkole, 10) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 11) doskonalenie warsztatu swojej pracy. 10. Formy korzystania z biblioteki szkolnej: 1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, Rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, 2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone woluminy, 3) w przypadku zniszczenia lub zagubienia woluminu czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, 4) wszystkie materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego, 5) czytelnicy opuszczający Szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie Szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot woluminów wypożyczonych z biblioteki, 6) uczniowie biorący udział w pracach biblioteki mogą być nagrodzeni poprzez przyznanie im dodatkowych punktów z zachowania. VI. Zadania nauczycieli W szkole utworzone są stanowiska wicedyrektorów. 2. Do zadań wicedyrektora należy: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 2) opracowanie tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych; 3) koordynowanie spraw związanych z udziałem młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 4) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego Szkoły; 5) organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń porządkowych i procedur szkolnych; 7) zlecanie nauczycielom wykonywania doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Szkoły; 21

22 8) współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w zakresie planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej Szkoły; 9) nadzorowanie, w uzgodnieniu z wychowawcą, organizacji wycieczek szkolnych i wymian zagranicznych; 10) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Samorządu Uczniowskiego 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły; 12) zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych. 3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 2. Uchylono 2a. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przydziałem zadań w danym roku szkolnym i zarządzeniami Dyrektora Szkoły, 2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych mu uczniów (również sprawdzenie obecności uczniów na każdych zajęciach), b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki c) stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów oraz właściwie dobranych pomocy dydaktycznych, 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez; a) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o analizę ich przyczyn, 22

23 b) otaczanie szczególną troską uczniów zdolnych poprzez organizację kół zainteresowań, kół przedmiotowych oraz tworzenie odpowiedniej motywacji, 4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 5) znajomość i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz aktualnych uchwał i ustaleń Rady Pedagogicznej, 6) udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z niepełnosprawności lub dysfunkcji poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) indywidualne nauczanie ( w oparciu o decyzję Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej), c) współpracę z Rodzicami, 7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny i o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni odpowiada za [powierzony mu majątek szkolny, 8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: a) samokształcenie, b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych, d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego zgodnych z planem rozwoju Szkoły. 9) Nauczyciel obowiązany jest: a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, c) dążyć do pełni swojego rozwoju osobowego, d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 23

24 e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych w Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 2. Pedagog szkolny wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest przede wszystkim ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania w danym zawodzie/profilu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 2. W obrębie zespołu przedmiotowego mogą działać sekcje przedmiotowe. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także sposobów badania wyników nauczania różnych przedmiotów z uwzględnieniem oddziału, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w opiece nad nimi i uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 24

25 4. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematycznoinformatyczno-fizyczny, języków obcych, przyrodniczy, wychowania fizycznego, PO i przedmiotów zawodowych Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zmiana wychowawcy może być dokonana: 1) w szczególnych przypadkach losowych, 2) z przyczyn organizacyjnych Szkoły, 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 4) ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespół wychowawczy. Zespół wychowawczy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym ustala założenia pracy wychowawczej i profilaktycznej Szkoły uwzględniające rozwój psychofizyczny uczniów. 2. W obrębie zespołu wychowawczego działają zespoły wychowawców klas I-ych, II-ich, III-ich i IV-tych. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu. 3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują w szczególności: 1) ustalenie dla danego poziomu klas w danym roku szkolnym głównych założeń planu pracy wychowawczej, 2) zorganizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących wychowawców, 3) analizę pracy wychowawczej i przedstawianie wniosków do pracy Radzie Pedagogicznej Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 25

26 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 2) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami: a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę, b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka, 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej. 3. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez: 1) zapoznawanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w Szkole przepisami i wymaganiami (statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły), 2) zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami i sposobem przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu z przygotowania zawodowego oraz uświadamianie im odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia, 3) opracowanie w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły planu pracy wychowawczej, który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym, 26

27 4) podejmowanie systematycznie wysiłku zmierzającego do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej, 5) uczestnictwo we wszystkich sytuacjach ważnych dla uczniów oddziału ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie, 6) organizację wszystkich klasowych wycieczek i wyjazdów integracyjnych, 7) czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania). 8) czuwanie nad wynikami pracy swoich wychowanków i reagowanie w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów. 9) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej m. in. dziennika i arkuszy ocen. 4. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania z ogółem rodziców danego oddziału wg oddzielnego harmonogramu zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku szkolnego. 31. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę określa szczegółowo szkolna instrukcja BHP. VII. Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 2. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, 3) osiągnięcia uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 3. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratorium o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/09/10 Dyrektora PCKZ im. KEN w Jaworze z dnia 10.08.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO 1.1. Statut publicznego liceum profilowanego dla młodzieży, zwanego dalej liceum profilowanym, określa nazwę liceum profilowanego. Nazwa liceum profilowanego zawiera: 1) określenie Liceum Profilowane,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1.1. Statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej liceum uzupełniającym, określa nazwę liceum uzupełniającego. Nazwa liceum uzupełniającego zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Załącznik do zarządzenia nr 35 Ministra Kultury z dnia 22 maja 2002 r. S T A T U T Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY- ich kompetencje oraz zasady działania i współpracy 8. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły. 2. Rada Pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Projekt z dnia 18 stycznia 2012 r. Zatwierdzony przez... 2012/000034 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Działając na postawie:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1.1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej liceum, określa nazwę liceum. Nazwa liceum zawiera: 1) określenie Liceum Ogólnokształcące, a w przypadku liceum specjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

System powierzania wychowawstwa klasy

System powierzania wychowawstwa klasy System powierzania wychowawstwa klasy 1 Wymagania ogólne 1. W klasach I III wychowawcą jest nauczyciel prowadzący zajęcia nauczania zintegrowanego w danej klasie. 2. Wychowawcą klasy IV VI może być nauczyciel

Bardziej szczegółowo

STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH. Podstawa prawna

STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH. Podstawa prawna STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 327, z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły: Uchwała opiniująca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych 3.

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo