Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1"

Transkrypt

1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły V. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza VI. Zadania nauczycieli VII. Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy VIII. Prawa i obowiązki uczniów IX. Prawa i obowiązki słuchacza X. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego XI. Inni pracownicy szkoły XII. Tradycja szkoły XIII. Postanowienia końcowe

2 I. Ogólne informacje o szkole 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II (nazwę używa się w pełnym brzmieniu) Siedzibą Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II są Niepołomice, zaś jej lokalizację ustalano w obiekcie stanowiącym własność gminy, położonym przy Placu Kazimierza Wielkiego W skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: 1) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 2) czteroletnie Technikum dla młodzieży kształcące w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 3) trzyletnie Liceum Profilowane kształcące w profilu ekonomiczno-administracyjnym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 4) dwuletnie, kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia absolwentom zasadniczych szkół zawodowych, uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 5) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;. 6) trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w formie stacjonarnej w zawodzie technik handlowiec, którego ukończenie umożliwia absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół będącego szkołą publiczną jest Gmina Niepołomice, która dokonuje obsługi szkoły w zakresie finansowo-administracyjnym. 5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 6. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w dalszych rozdziałach Statutu nazywany jest Szkołą. 2

3 II. Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Ilekroć w dalszych zapisach Statutu Szkoły jest mowa o Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia. 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, ustala zawody, w których kształci szkoła. 4. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia: 1) odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe i specjalistyczne oraz pracownie informatyczne z pełnym dostępem do Internetu, 2) bibliotekę szkolną z czytelnią, 3) halę widowiskowo - sportową, 4) salę korekcyjną, 5) gabinet pedagoga szkolnego, 6) możliwość korzystania wspólnie ze Szkołą Podstawową w Niepołomicach przy ul. 3 Maja z gabinetu pielęgniarki szkolnej Kształcenie i wychowanie w Szkole ma na celu wszechstronny intelektualny, emocjonalny, moralno-społeczny, estetyczny, psychologiczny i fizyczny rozwój uczniów/słuchaczy, uwzględniający ich indywidualne zainteresowania, predyspozycje psychofizyczne i predyspozycje zawodowe. 2. Szkoła realizuje swoje cele i poszczególne zadania przede wszystkim poprzez: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego, 3) umożliwienie realizacji praktyk zawodowych i zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, 3

4 5) sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 7) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy, a także możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 8) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną/słuchaczy niepełnosprawnych oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, opiekę nad uczniami/słuchaczami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami przez umożliwiane realizowania indywidualnych form i programów nauczania, 9) opiekę nad uczniami/słuchaczami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie, 10) zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk, 11) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 12) upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży/słuchaczy oraz kształtowania właściwych podstaw wobec problemów ochrony środowiska, 13) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynków pracy. 3. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Uczniowie/słuchacze szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny program lub tok nauki. Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu nauki regulują odrębne przepisy. 5. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o uchwalane przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki. 6. Szkoła realizuje następujące zadania: 1) umożliwia uczniom/słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 2) udziela uczniom/słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 3) organizuje opiekę nad uczniami/słuchaczami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 4

5 4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez wprowadzenie przedmiotów dodatkowych nieobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz możliwościami finansowymi szkoły, 5) dba o bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych poprzez: a) dobrą organizację dyżurów nauczycielskich, b) monitoring wizyjny i zamykanie budynku w czasie zajęć lekcyjnych, c) sprawne funkcjonowanie wszelkich urządzeń, d) nieuszkodzony sprzęt i bezpieczne pomieszczenia, e) dobrze oznakowaną drogę ewakuacji, f) zapewnienie odpowiedniej opieki pedagogicznej na wycieczkach, 6) dba o zdrowie fizyczne uczniów poprzez: a) dobrą organizację zajęć wychowania fizycznego, b) organizowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, c) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych; 7) zapewnia pomoc materialną uczniom w postaci stypendiów i zapomóg w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców, szkoły i organu prowadzącego Opiekę nad uczniami/słuchaczami przebywającymi w Szkole sprawują: 1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia; obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć; 2) podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę - wychowawca lub nauczyciel tej szkoły, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem zajęć lub planem wycieczek; nauczyciel prowadzący wycieczkę oraz pozostali opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u Dyrektora Szkoły pisemnej deklaracji odpowiedzialności za uczniów; 3) podczas przerw międzylekcyjnych wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów; 4) podczas wszystkich imprez organizowanych przez Szkołę - wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, obowiązki opiekuna regulują odrębne zarządzenia Dyrektora szkoły dotyczące poszczególnych imprez, podawane do wiadomości na bieżąco. 5

6 2. Uczniowie, którzy z powodu różnych uwarunkowań rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują indywidualnej opieki, korzystają ze stałej lub doraźnej opieki pedagoga szkolnego, pomocy materialnej (stypendia, zapomogi - w miarę możliwości finansowych szkoły i Rady Rodziców) oraz objęci są opieką Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: 1) w uzasadnionych przypadkach uczniowie, za zgodą organu prowadzącego, mogą być objęci nauczaniem indywidualnym, wspomagającym oraz poprzez godziny rewalidacyjne, 2) na wniosek lub za zgodą Rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz ich organizacji regulują odrębne przepisy, 3) szkoła udziela pomocy uczniom, którzy z przyczyn losowych lub rodzinnych takiej pomocy potrzebują poprzez: a) wnioskowanie do sądu dla nieletnich w celu wydania decyzji określających dalszą opiekę nad uczniem, b) współpracę z kuratorami sądowymi. 3. Uczniowie otoczeni są opieką medyczną sprawowaną przez higienistkę, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. 4. Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, w trakcie wycieczek oraz regulaminami pracowni przedmiotowych i czuwa nad ich przestrzeganiem Szkoła poprzez pedagoga szkolnego i nauczycieli wychowawców prowadzi doradztwo dla uczniów: 1) wybitnie zdolnych, 2) mających kłopoty z nauką, 3) wykazujących trudności w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów rówieśniczych, 4) potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania, 5) przejawiających zaburzenia w zachowaniu, 6) niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi, 7) zagrożonych uzależnieniami, 8) mających trudną sytuację domową. 6

7 2. W Szkole zorganizowany jest wewnętrzny system doradztwa w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, dotyczący wyboru kształcenia oraz planowania kariery zawodowej ucznia. 1) zajęcia związane z wyborem kształcenia prowadzone są: a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy, b) w ramach spotkań z Rodzicami, c) przez udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych. 2) Zajęcia, o których mowa w ust.2 pkt 1 prowadzą: a) doradca zawodowy, b) nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć. 3) Celem działania szkolnego doradcy jest: a) przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia, b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4) Zadaniem szkolnego doradcy zawodowego świadczącego doradztwo w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery jest: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej, c) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, d) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, e) wspieranie Rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, f) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, g) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa w Szkole. 3. Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców realizowane jest poprzez: 1) kontakty rodziców i uczniów z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym, 2) samokształcenie nauczycieli w ramach działalności zespołu wychowawców, 7

8 3) współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. III. Organy szkoły Organami Szkoły są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski, 5) Rada Słuchaczy Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę tj. Gmina Niepołomice według zasad przewidzianych ustawą. 2. Uchylono. 2a. Dyrektor: 1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli oraz organizacji praktyk pedagogicznych, 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych w szkole, 8

9 9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, 11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 12) powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy, na terenie której absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. 3. Dyrektor Szkoły jako kierownik zakładu pracy: 1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 4. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły, 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/słuchaczy i wychowanków, 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 5. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika Szkoły nie będącego nauczycielem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów/słuchaczy w przypadkach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 9

10 7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 8. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 9. Dyrektor szkoły realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 10. W chwili nieobecności Dyrektora Szkoły zastępują go wicedyrektorzy Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym jej zadanie statutowe i regulaminowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Uchylono 2a. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie/semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady. 7. Zebrania Rady mogą być organizowane oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu, jeśli są poświęcone klasyfikowaniu i promowaniu uczniów lub dotyczą wyłącznie problemów określonej szkoły. 10

11 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 6) ustalanie regulaminu swojej działalności, 7) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania, 8) ustalanie szkolnego zestawu podręczników, 9) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian, 10) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie Prezesa Rady Ministrów, 11) przedstawienie Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego Szkoły, 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) zamiar powierzenia nauczycielom stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, a także zamiar odwołania nauczycieli z tych stanowisk. 11. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę 11

12 uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora albo do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 14. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom wyróżnień, nagród i stypendiów naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków. 16. Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, czyli do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu, w każdym roku szkolnym. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: h) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 12

13 i) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców W Szkole działa Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy. 2. Samorządy tworzą odpowiednio wszyscy uczniowie i słuchacze Szkoły. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów/słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i ogółu słuchaczy. 4. Regulaminy Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 5. Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 6. Samorząd Uczniowski uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 1) organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów, 13

14 2) organizowanie uroczystości okolicznościowych i akcji charytatywnych, 3) przygotowywanie i emitowanie audycji za pomocą szkolnego radiowęzła, 4) inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 5) organizowanie czasu wolnego uczniów np.: dyskoteki, wycieczki, imprezy kulturalnooświatowe 7. Każdy uczeń/słuchacz postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły w zakresie ustalonych praw i obowiązków, równocześnie ma obowiązek stosować się do zaleceń każdego pracownika Szkoły. 8. Samorząd w szkołach dla dorosłych, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności Wszystkie organy Szkoły mają obowiązek współpracy w celu realizacji zadań statutowych Szkoły kierując się dobrem uczniów. 2. Wszystkie decyzje dotyczące pracy Szkoły podejmowane są przez poszczególne organy Szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami określonymi ustawą i ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły. 3. Dyrektor Szkoły jest koordynatorem współdziałania organów Szkoły. 4. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły, głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich polubownego rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. 5. Organem koordynującym w sprawach rozstrzygnięcia sporów jest Dyrektor Szkoły, z wyjątkiem przypadków, w których Dyrektor Szkoły jest stroną sporu. Wówczas organem koordynującym jest organ prowadzący Szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły obowiązują następujące zasady: 14

15 1) na wniosek co najmniej dwóch organów lub Dyrektora Szkoły, może zostać zwołane w terminie dwóch tygodni spotkanie wszystkich organów szkoły; 2) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań dwóch lub więcej organów szkoły, za wiedzą Rady Pedagogicznej i Dyrektora; 3) gwarantuje się każdemu z organów możliwość spotkań, swobodnego działania podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i ustaleniami zawartymi w Statucie. 2. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach poszczególnych organów Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 2. Szkoła współpracując z Rodzicami umożliwia im: 1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale, 2) znajomość szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego, 3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 5) wyrażanie i przekazywanie wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy Szkoły. 3. Raz w miesiącu odbywają się spotkania informacyjne dla Rodziców, mające charakter: 6) spotkań ze wszystkimi Rodzicami uczniów danego oddziału z wychowawcą; 7) spotkań przeznaczonych do indywidualnych kontaktów Rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenia i kradzieże dokonane w Szkole przez ich dzieci. IV. Organizacja szkoły Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 2. Liczba uczniów w oddziale uzgadniana jest z organem prowadzącym. 15

16 3. W oddziałach organizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne stanowiące realizację planów nauczania i podstawy programowej ustalonej dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. 4. Nauczanie języków obcych może być organizowane ( w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły) w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 5. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego w Liceum Ogólnokształcącym dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.5, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole wynosi, co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 7. Przy ubieganiu się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego uczeń deklaruje wybór oddziału, w którym realizowane są określone przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 8. Uczeń deklaruje wybór zawodu, w którym zamierza się kształcić. 9. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Technikum, są organizowane w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych, w zależności od możliwości organizacyjnych Szkoły. 10. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Technikum a daną jednostką. 11. Oddziały nauczania, ich liczbę oraz łączenie oddziałów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym Dla pełniejszego rozwoju uczniów/słuchaczy Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości kadrowych i finansowych Szkoły, w postaci kół zainteresowań i konsultacji Szkoła organizuje dla uczniów i słuchaczy praktyki zawodowe, zgodnie z programami kształcenia zawodowego. 16

17 2. Praktyki zawodowe jako forma przygotowania zawodowego uczniów prowadzona jest poza siedzibą Szkoły - w zakładach pracy np. przedsiębiorstwa, banki, instytucje państwowe i samorządowe. 3. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, umiejętności pracy i współdziałania w zespole, odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowania mienia i uczciwość. 4. Zakres, organizacja i program praktyk opracowany jest na podstawie podstawy programowej, programu nauczania właściwego dla danego zawodu przez zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych. 5. Ucznia realizującego praktykę zawodową obowiązują przepisy dotyczące praktyk zawodowych oraz przepisy obowiązujące na terenie zakładu pracy tj. kodeks pracy i przepisy wewnętrzne. 6. Za organizację i realizację praktyk zawodowych odpowiada wicedyrektor ds. szkół zawodowych Dla realizacji zajęć praktycznych w Technikum Szkoła organizuje pracownie przedmiotów zawodowych z wyposażeniem zgodnym z programem nauczania dla danego zawodu. 2. Organizację pracy i zasady korzystania z pracowni przedmiotów zawodowych określają regulaminy pracowni i szkolna instrukcja bhp Dopuszcza się możliwość zmiany oddziału przez ucznia w trakcie nauki. 2. Uczeń/słuchacz, zmieniający typ szkoły lub profil oddziału albo przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i ubiegający się o przeniesienie do oddziału programowo wyższego, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, jest zobowiązany zdać egzaminy klasyfikacyjne z różnic programowych, przeprowadzane na warunkach określonych w Uczeń/słuchacz, zmieniający typ szkoły lub profil oddziału albo przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale, do którego uczeń przechodzi, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 4. Zmianę oddziału uczeń/słuchacz ma obowiązek zgłosić przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej/semestralnej. Podanie w tej sprawie wnoszą do Dyrektora Szkoły Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń/słuchacz. 5. Uczeń/słuchacz, który nie zda egzaminów klasyfikacyjnych pozostaje w oddziale, do którego uczęszczał lub zmienia szkołę. 17

18 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 3. Podstawową formą pracy Szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 4. W szkołach dla dorosłych zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej przez trzy dni w tygodniu Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w całym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy/semestry: 1) okres/semestr pierwszy: od rozpoczęcia roku szkolnego do końca drugiego tygodnia stycznia. 2) okres/semestr drugi: od trzeciego tygodnia stycznia z uwzględnieniem ruchomego terminu ferii zimowych do końca roku szkolnego. 21. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych i kolegiów kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli. 18

19 V. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów dla uczniów/słuchaczy, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły, służąc realizacji programu nauczania i wychowania w Szkole, wspiera edukację kulturalną i informacyjną uczniów/słuchaczy oraz służy doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 2. Zadania biblioteki szkolnej to: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji osobom wymienionym w ust. 1 na ustalonych zasadach, 2) szeroka informacja o gromadzonych zbiorach własnych i innych bibliotek, 3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, wspierając nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 5) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) uczestniczenie w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, 7) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej, 8) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 9) prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami (w grupach, bądź oddziałach). 3. Biblioteka szkolna jako nierozerwalna część szkoły realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów/słuchaczy umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz w miarę możliwości - efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 1) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 2) zapewnia właściwą (wykwalifikowaną) obsługę biblioteki, 3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, 4) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów, 19

20 5) zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych, 6) uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej, 7) hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza. 5. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni z czytelnią. 6. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, albumy, lektury wg ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę popularno-naukową i naukową, beletrystykę, podręczniki i programy nauczania, informatory maturalne oraz informatory do egzaminu z przygotowania zawodowego, 2) czasopisma dla uczniów i nauczycieli wg potrzeb, 3) kasety wideo i DVD, 4) przepisy oświatowe i inne. 7. Wydatki biblioteki mogą być finansowane z budżetu Szkoły oraz dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 8. Biblioteka jest czynna codziennie, a godziny pracy biblioteki dostosowane do rozkładu zajęć lekcyjnych umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 9. Zadania nauczyciela bibliotekarza to: 1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 6) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami oraz bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowania ich do samokształcenia, 7) prowadzenie ewidencji, selekcji oraz opracowywania zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 8) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 20

21 9) planowanie pracy (długoterminowy i roczny plan pracy), składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w Szkole, 10) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 11) doskonalenie warsztatu swojej pracy. 10. Formy korzystania z biblioteki szkolnej: 1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, Rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, 2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone woluminy, 3) w przypadku zniszczenia lub zagubienia woluminu czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, 4) wszystkie materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego, 5) czytelnicy opuszczający Szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie Szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot woluminów wypożyczonych z biblioteki, 6) uczniowie biorący udział w pracach biblioteki mogą być nagrodzeni poprzez przyznanie im dodatkowych punktów z zachowania. VI. Zadania nauczycieli W szkole utworzone są stanowiska wicedyrektorów. 2. Do zadań wicedyrektora należy: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 2) opracowanie tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych; 3) koordynowanie spraw związanych z udziałem młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 4) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego Szkoły; 5) organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń porządkowych i procedur szkolnych; 7) zlecanie nauczycielom wykonywania doraźnych prac, niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Szkoły; 21

22 8) współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w zakresie planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej Szkoły; 9) nadzorowanie, w uzgodnieniu z wychowawcą, organizacji wycieczek szkolnych i wymian zagranicznych; 10) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Samorządu Uczniowskiego 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły; 12) zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych. 3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 2. Uchylono 2a. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przydziałem zadań w danym roku szkolnym i zarządzeniami Dyrektora Szkoły, 2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku do siebie i powierzonych mu uczniów (również sprawdzenie obecności uczniów na każdych zajęciach), b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki c) stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów oraz właściwie dobranych pomocy dydaktycznych, 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez; a) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o analizę ich przyczyn, 22

23 b) otaczanie szczególną troską uczniów zdolnych poprzez organizację kół zainteresowań, kół przedmiotowych oraz tworzenie odpowiedniej motywacji, 4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 5) znajomość i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz aktualnych uchwał i ustaleń Rady Pedagogicznej, 6) udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z niepełnosprawności lub dysfunkcji poprzez: a) indywidualizację nauczania, b) indywidualne nauczanie ( w oparciu o decyzję Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej), c) współpracę z Rodzicami, 7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny i o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni odpowiada za [powierzony mu majątek szkolny, 8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: a) samokształcenie, b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowych, c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych, d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego zgodnych z planem rozwoju Szkoły. 9) Nauczyciel obowiązany jest: a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, c) dążyć do pełni swojego rozwoju osobowego, d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 23

24 e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych w Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 2. Pedagog szkolny wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest przede wszystkim ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania w danym zawodzie/profilu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 2. W obrębie zespołu przedmiotowego mogą działać sekcje przedmiotowe. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także sposobów badania wyników nauczania różnych przedmiotów z uwzględnieniem oddziału, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w opiece nad nimi i uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 24

25 4. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematycznoinformatyczno-fizyczny, języków obcych, przyrodniczy, wychowania fizycznego, PO i przedmiotów zawodowych Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zmiana wychowawcy może być dokonana: 1) w szczególnych przypadkach losowych, 2) z przyczyn organizacyjnych Szkoły, 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 4) ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespół wychowawczy. Zespół wychowawczy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym ustala założenia pracy wychowawczej i profilaktycznej Szkoły uwzględniające rozwój psychofizyczny uczniów. 2. W obrębie zespołu wychowawczego działają zespoły wychowawców klas I-ych, II-ich, III-ich i IV-tych. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu. 3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują w szczególności: 1) ustalenie dla danego poziomu klas w danym roku szkolnym głównych założeń planu pracy wychowawczej, 2) zorganizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących wychowawców, 3) analizę pracy wychowawczej i przedstawianie wniosków do pracy Radzie Pedagogicznej Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 25

26 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 2) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami: a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę, b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka, 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej. 3. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez: 1) zapoznawanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w Szkole przepisami i wymaganiami (statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły), 2) zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami i sposobem przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu z przygotowania zawodowego oraz uświadamianie im odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia, 3) opracowanie w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły planu pracy wychowawczej, który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym, 26

27 4) podejmowanie systematycznie wysiłku zmierzającego do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej, 5) uczestnictwo we wszystkich sytuacjach ważnych dla uczniów oddziału ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie, 6) organizację wszystkich klasowych wycieczek i wyjazdów integracyjnych, 7) czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania). 8) czuwanie nad wynikami pracy swoich wychowanków i reagowanie w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów. 9) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej m. in. dziennika i arkuszy ocen. 4. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania z ogółem rodziców danego oddziału wg oddzielnego harmonogramu zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku szkolnego. 31. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę określa szczegółowo szkolna instrukcja BHP. VII. Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 2. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, 3) osiągnięcia uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 3. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratorium o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości poszerzone treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Statut szkoły został przyjęty uchwałą Rady Szkoły z dnia 27 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach

Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Statut Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 1 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo