Dochodzenie roszczeń w praktyce sytuacja prawna podmiotu leczniczego w aspekcie odpowiedzialności karnej i cywilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dochodzenie roszczeń w praktyce sytuacja prawna podmiotu leczniczego w aspekcie odpowiedzialności karnej i cywilnej"

Transkrypt

1 Tomasz Pęcherz, radca prawny wspólnik w Kancelarii Prawnej Piotrowska & Wspólnicy Sp.K. w Krakowie wykładowca prawa na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej: Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Dochodzenie roszczeń w praktyce sytuacja prawna podmiotu leczniczego w aspekcie odpowiedzialności karnej i cywilnej I Wstęp Zagadnienie będące przedmiotem tego wystąpienia jest niezwykle skomplikowane i wielowątkowe, zaś skutki dla podmiotu leczniczego określonych zdarzeń, rodzących szeroko pojętą odpowiedzialność, są zmienne i zależne od wielu czynników. Ponadto niewątpliwie nie należy tego zagadnienia ograniczać do przypadków, w których zobowiązanym do poniesienia skutków takiej odpowiedzialności jest wyłącznie podmiot leczniczy. Rzeczywiście dyskusje (publiczne, naukowe) w sprawach szeroko pojętej odpowiedzialności w sektorze ochrony zdrowia koncentrują się niemal wyłącznie na przypadkach, kiedy dłużnikiem jest ten podmiot. Niemniej jednak coraz częściej mamy do czynienia z aktywną ochroną roszczeń służących podmiotom leczniczym wobec różnych osób i podmiotów (organów). Można czasami odnieść wrażenie, że w dalszym ciągu pokutuje przekonanie, jakoby podmiot leczniczy w stosunkach zobowiązaniowych występował niemal wyłącznie w charakterze dłużnika, podczas gdy coraz częściej występują sytuacje pozwalające lub niemal nakazujące podjęcie przez te podmioty aktywnej obrony swoich praw wobec coraz liczniejszych naruszycieli. Na potrzeby wykładu, mając na uwadze jego myśl przewodnią, można kwestie sytuacji prawnej podmiotu leczniczego i jego odpowiedzialności lub odpowiedzialności względem niego (w istocie wyłącznie cywilnej lub administracyjnoprawnej) podzielić na kilka podstawowych obszarów. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego lub odpowiedzialność z tytułu naruszenia roszczeń i praw podmiotu leczniczego będzie się koncentrować wokół następujących kluczowych zagadnień: 1) Odpowiedzialność cywilna z tytułu zobowiązań umownych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyodrębnieniem odpowiedzialności, o której mowa w pkt 5). Ten obszar dotyczy wykonania wszelkich umów, jakie zawiera podmiot leczniczy, jako uczestnik obrotu gospodarczego, w celu zapewnienia sobie warunków koniecznych do wykonywania tej działalności, czyli wszelkiego rodzaju umowy dostawy, umowy o świadczenie usług, umowy sprzedaży, czy wreszcie wszelkie umowy o roboty budowlane, 1

2 2) Odpowiedzialność cywilna z tytułu szeroko pojętych szkód na zdrowiu i życiu pacjenta z powodu błędów popełnionych w procesie leczenia (w uproszeniu nazywanych błędami medycznymi), 3) Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw pacjenta innych, niż wskazane w pkt 2 (prawo do ochrony dóbr osobistych zawartych w dokumentacji medycznej, prawo do wyrażenia zgody na leczenie, prawo do ochrony tajemnicy leczenia, prawo do poszanowania godności w procesie leczenia, itd.), 4) Odpowiedzialność podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną z tytułu tzw. zdarzeń medycznych w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta, 5) Odpowiedzialność cywilna związana z wykonaniem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obok ww. obszarów, w których koncentruje się zasadnicza większość zdarzeń, mogących rodzić odpowiedzialność podmiotów leczniczych lub odpowiedzialność wobec tych podmiotów, niebagatelne znaczenie (coraz większe) mają również inne przypadki, w których dochodzi do osobliwego pomieszania odpowiedzialności cywilnej oraz administracyjnoprawnej, czy też precyzyjniej, gdzie okoliczności oceniane i kwalifikowane wedle przepisów o charakterze administracyjnoprawnym mogą rodzić konsekwencje w sferze cywilnoprawnej. Najlepszym tego przykładem jest naruszenie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta, tudzież odpowiedzialność z tytułu wadliwego wystawiania recept na leki refundowane. Zagadnienie odpowiedzialności karnej, czy też bardziej jej wpływu na dochodzenie roszczeń o charakterze cywilnym, również jest materią dość skomplikowaną, przejawiającą się w wielu płaszczyznach i powodujących skomplikowanie tradycyjnych schematów odpowiedzialności, o czym jeszcze poniżej. W tym zakresie należy mówić zarówno o odpowiedzialności karnej lekarzy i innych osób z szeroko pojętego personelu medycznego za zdarzenia kwalifikowane jako przestępstwo, jak i o odpowiedzialności karnej osób zarządzających podmiotami leczniczymi za czyny związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym. II Szczególne obszary odpowiedzialności podmiotów leczniczych (lub wobec podmiotów leczniczych) Chcąc przedstawić najważniejsze kwestie związane z poszczególnymi obszarami powstawania odpowiedzialności podmiotów leczniczych lub odpowiedzialności ponoszonej wobec podmiotów leczniczych wskazać należy, co następuje: Ad. 1. W sferze odpowiedzialności cywilnej z tytułu zobowiązań umownych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej kluczową rolę odgrywają postanowienia umów zawieranych przez podmioty lecznicze. Niewątpliwie można ograniczyć ryzyko własnej odpowiedzialności rzetelnie i precyzyjnie przygotowując taką umowę. Zarówno gąszcz 2

3 przepisów, jak i rozwój technologiczny oraz bogactwo wszelkich zdarzeń mających znaczenie dla sposobu i terminu wykonania umów sprawiają, że potrzeba precyzyjnego określenia w umowie warunków wykonania zobowiązania, szybkiej i łatwej wymiany informacji, a poprzez to należytej współpracy kontrahentów wysuwają treść tej umowy na pierwszy plan. W sporach sądowych częstokroć dochodzi do badania nie tyle treści samej umowy, ale w oparciu o zachowania obu kontrahentów badana jest rzeczywista wola stron umowy i rzeczywisty zamiar i cel podejmowanych przez nich działań. Im precyzyjniejsza umowa tym mniejsze ryzyko nadinterpretacji określonych działań, a poprzez to większa pewność w wykonaniu zobowiązania (pewność obrotu). Osobiście jestem zwolennikiem szczegółowego regulowania w umowach wzajemnych relacji dwóch kontrahentów, chociażby kierując się zasadą: papier jest cierpliwy przyjmie wszystko. Uważam, że należy w każdej umowie możliwie precyzyjnie opisać wzajemne prawa i obowiązki przynajmniej w tych sferach, w których istnieje znacząco wyższe prawdopodobieństwo powstania sporu pomiędzy kontrahentami. Eliminujemy przez to przynajmniej w części to ryzyko, czyniąc zachowanie każdej ze stron bardziej przewidywalnym i możliwym do skategoryzowania. W sferze medycznej, a w szczególności w świadomości przedstawicieli personelu medycznego, w dalszym ciągu pokutuje przeświadczenie, że im krótsza umowa tym lepsza. Nic bardziej mylnego. Już odpowiednio precyzyjne określenie wzajemnych praw i obowiązków działa stymulująco na strony, które wiedząc o tym, że druga strona ma pełną świadomość obowiązków swojego kontrahenta, będzie wykazywała dużo większą pieczołowitość w wykonaniu przyjętego zobowiązania. Dotychczasowa praktyka pokazuje, jak niebagatelne znaczenie ma odpowiednie określenie w umowie sposobu dokumentowania (protokołowania, odbierania) sposobu i zakresu wykonania danej umowy. Oczywiście stosunkowo najtrudniej dokumentować usługi o charakterze osobistej pracy personelu medycznego, pomijając zwyczajne dokumentowanie czasu świadczenia tych usług. Niemniej jednak w zakresie pozostałych usług i dostaw możliwości precyzyjnego zdefiniowania sposobu ich odbioru przez zamawiającego jest nie do przecenienia. Należy pamiętać, że dowód wykonania świadczenia przez naszego kontrahenta będzie z reguły powodował wymagalność roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub na drugim biegunie może stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi (w tym w zakresie kar umownych). Sytuacja podmiotów leczniczych w tym zakresie jest zróżnicowana w zależności z jednej strony od formy prawnej takiego podmiotu, a z drugiej w zależności od kontrahenta. Otóż paradoksalnie podmioty publiczne, zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych lub o zamówieniach na świadczenia zdrowotne, znajdują się w nieco lepszej sytuacji, niż podmioty prywatne (niepubliczne). Wiąże się to z możliwością narzucenia w przetargach i konkursach ofert własnego wzoru umowy. Oczywiście w skrajnych przypadkach, przy nadmiernie jednostronnych postanowieniach może zdarzyć się sytuacja, kiedy nie będzie chętnych na zawarcie takiej umowy, lub ich liczba będzie niewystarczająca (a przez to spadnie konkurencyjności i atrakcyjność oferowanych przez nich dostaw i usług). Drugi aspekt, dotyczący w jednakowym stopniu podmiotów publicznych, jak i nie publicznych, związany jest z występowaniem po drugiej stronie monopolisty, tudzież 3

4 precyzyjnie podmiotu będącego dominantem na danym rynku usług lub dostaw. W takiej sytuacja z reguły podmioty lecznicze muszą liczyć się z koniecznością przyjęcia warunków umów ofertowanych przez takiego monopolistę (vide dostawcy mediów, tudzież Narodowy Fundusz Zdrowia). Ad. 2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szeroko pojętych szkód na zdrowiu i życiu pacjenta z powodu błędów popełnionych w procesie leczenia. W tej części przedstawione zostaną wyłącznie zagadnienia związane z odpowiedzialnością ponoszoną na gruncie przepisów prawa cywilnego z wyłączeniem przypadków podlegających osądzeniu w ramach nowego reżimu odpowiedzialności za tzw. zdarzenia medyczne. Zagadnienie to jest szczególnie nośne medialnie z powodu z reguły bardzo znacznego ładunku emocji, jakie wiążą się ze sprawami tzw. błędów medycznych. Niejednokrotnie rodzi to swoistą presję, której celem jest doprowadzenie do zasądzenia Niewątpliwie znaczącą rolę w tych sprawach, a w szczególności w obserwowanym od pewnego czasu lawinowym wręcz wzroście liczby zgłaszanych roszczeń (a przez to procesów medycznych) ogrywa szereg czynników, do których zaliczyć można m.in.: 1) Wzrost świadomości niekoniecznie prawnej pacjentów, co do przysługujących im praw, 2) Aktywna rola mediów w rozpowszechnianiu wiedzy o prawach przysługujących pacjentom i im bliskim oraz w rozpowszechnianiu informacji o przypadkach procesów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ogromnej roli internetu, 3) Zmiana w orzecznictwie sądów, przejawiająca się w większej skłonności do zasądzania wysokich kwot odszkodowania i zadośćuczynienia, 4) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a poprzez to implementowanie zwyczajów, zasad i tendencji zarówno w sferze obyczajowej, jak w sferze standardu życia, 5) Niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii (sprzęt i aparatura medyczna) i wdrażanie nowoczesnych metod leczenia chorób i urazów. Rzec można przewrotnie, że w tym zakresie podmioty lecznicze i lekarze sami doprowadzają do wydatnego podniesienia standardu postępowania lekarskiego, w oparciu o który będzie następnie oceniane ich postępowanie lekarskie (w zakresie diagnozowania i leczenia chorób), 6) Rozwój kancelarii i firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń od podmiotów leczniczych. Jest to poniekąd pochodna przystąpienia Polski od Wspólnot Europejskich, gdzie zjawisko to traktowane jest jako normalne i charakterystyczne dla wszystkich rozwiniętych systemów prawnych i gospodarczych, 7) Wzrost zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie wzrost oczekiwań co do standardu leczenia oraz poziomu życia. Niewątpliwie istotnie zmienia się optyka orzecznictwa w tym sensie, że coraz częściej z jednej strony surowo oceniane jest spełnienie pewnych wymogów formalnych, związanych z przestrzeganiem wewnętrznych procedur, obowiązujących w zakładzie (sporządzanie należyte dokumentacji medycznej, przestrzeganie procedur ISO jeśli są wdrożone, przestrzeganie procedur sanitarnych kontrola zakażeń szpitalnych), a z drugiej strony orzecznictwo coraz 4

5 śmielej zasądza wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Związane jest to z kolei zarówno z podniesieniem ogólnego standardu życia, jak i tendencją do zbliżania się w tym zakresie do wysoko rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Szczególnego znaczenia nabiera w takiej sytuacji dobre przygotowanie wewnętrznych dokumentów, regulujących całość funkcjonowania zakładu (zarówno regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, jak i regulaminy szczególne, dotyczące specyficznej, wewnętrznej organizacji zakładu i wykonywania poszczególnych zadań). Ponadto kluczowe w tym względzie są również umowy zawierane przez Zakład na świadczenie różnych usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych fachowego personelu medycznego. Wobec coraz popularniejszej formuły outsourcing u istotnym zagadnieniem jest odpowiednie sformułowanie umów, tak, aby zagwarantować sobie możliwość dochodzenie roszczeń w systemie regresu odpowiedzialności. Pamiętać bowiem należy, że w stosunku do pacjenta, bez względu na sposób uregulowania tej kwestii w umowie (kontrakcie) podmiotem odpowiedzialnym w pierwszym rzędzie zawsze będzie zakład (podmiot leczniczy). Struktura powiązań i schemat odpowiedzialności w dzisiejszym podmiocie leczniczym w przypadku odpowiedzialności za błąd w sztuce może być bardzo rozbudowana i skomplikowana. W tym obszarze szczególnego znaczenia nabierają również odpowiednie warunki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jakimi powinien zabezpieczyć swoją działalność podmiot leczniczy. Pamiętać należy, że sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach obowiązkowych mogą się okazać niewystarczające wobec mocno rozwijającej się akcji procesowej. Dlatego wskazanym jest rozważenie rozszerzenia tej ochrony ubezpieczeniowej zarówno na dodatkowe ryzyka, jak i rozszerzenie samej sumy gwarancyjnej. Taka analiza jest szczególnie wskazana w przypadku podmiotów prowadzących działalność zabiegową. W tym obszarze odpowiedzialności może dochodzić do zbiegu kwestii odpowiedzialności karnej i cywilnej. Dotyczy to zarówno przypadków odpowiedzialności karnej lekarzy i pielęgniarek (innego personelu medycznego), jak i osób z kadry zarządzającej (za uchybienia natury organizacyjnej, będące źródłem szkody lub narażenia na szkodę). W przypadku, gdy zachowanie lub zdarzenie wywołujące szkodę na osobie (lub ryzyko takiej szkody) zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo (w tym przestępstwo narażenia na utratę życia lub zdrowia) wówczas może zdarzyć się sytuacja, w której ustalenia postępowania karnego zostaną wykorzystane w procesie cywilnym. Zgodnie z kodeksem postepowania cywilnego (art. 11) Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. 5

6 Oczywiście, że szanse na zakończenie postępowania karnego przed upływem terminu przedawnienia roszczenia (art. 442[1] kc) 1 są niewielkie, jednakże zawsze osoba uprawniona może złożyć w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (postępowanie pojednawcze), dzięki czemu przerwany zostanie bieg terminu przedawnienia roszczeń. Szczegółowe ustalenia postępowania karnego mogą wydatnie skrócić dochodzenie roszczeń w procesie cywilnym, w którym badany będzie de facto już tylko rozmiar tej szkody (wymiar finansowy). Ad. 3. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw pacjenta takich jak prawo do ochrony dóbr osobistych zawartych w dokumentacji medycznej, prawo do wyrażenia zgody na leczenie, prawo do ochrony tajemnicy leczenia, prawo do poszanowania godności w procesie leczenia, itd. Sfera ochrony szeroko pojętych dóbr osobistych staje się coraz popularniejsza w praktyce obywatelskiej i orzeczniczej. W coraz większym stopniu pacjenci lub ich bliscy zwracają uwagę na ochronę tych dóbr, co oczywiście wiąże się również z częstym opacznym ich rozumieniem oraz wyimaginowanym ich naruszeniem. Nie zmienia to faktu, że o wadliwości swoich podejrzeń pacjent najczęściej dowiaduje się dopiero w sądzie. Podmioty lecznicze muszą być zatem dobrze przygotowane do odpierania również tego rodzaju akcji procesowych. Niestety w dalszym ciągu pokutuje w Polsce pogląd, że wystarczy, aby dokumentację medyczną przeczytał lekarz, aby lekarz mógł się domyślić co było zrobione u pacjenta lub co w normalnym toku czynności powinno być zrobione, a co należy dedukować z treści dość skromnej preskrypcji w rzeczonej dokumentacji. Pamiętać należy o kardynalnej zasadzie obowiązującej w działalności leczniczej: DOKUMENTACJA MEDYCZNA JEST JEDYNYM ALIBI LEKARZA I PODMIOTU ELCZNICZEGO. Pamiętając o tym należy z całą stanowczością weryfikować treść wpisów w dokumentacji medycznej. W dalszym ciągu nagminne są przypadki wadliwie prowadzonej dokumentacji medycznej. Najczęściej popełniane błędy to: brak wpisu, lapidarność wpisu i brak wszystkich koniecznych informacji, nieczytelność dokumentacji medycznej, nieprawidłowe skreślenia i poprawki, nieprowadzenie lub wyrywkowe prowadzenie poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej (głównie zbiorczej), nieodnotowywanie wyników badań diagnostycznych, przepisanych recept oraz wydanych skierowań na badania lub dalsze leczenie. Wszystkie te braki mogą rodzić dwojakiego rodzaju skutki: 1 Art. 442[1] 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. 6

7 1) Mogą stanowić dowód w procesie o błąd w sztuce, a właściwie brak dowodu na należyte postępowanie podmiotu leczniczego, 2) Mogą stanowić samoistną podstawę procesu odszkodowawczego o naruszenie dóbr osobistych, zarówno na podstawie art. 23 i 24 kc, jak na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Szczególnej doniosłości w ostatnim czasie nabiera sprawa prawidłowego (niewadliwego) wyrażania zgody na leczenie. Częstokroć dalej pod pojęciem tej zgody rozumiana jest wyłącznie zgoda na piśmie, wyrażana przy najpoważniejszych formach leczenia (najczęściej inwazyjnych badaniach i zabiegach). Tymczasem każda czynność lecznicza musi być poprzedzona uzyskaniem takiej zgody (w ok. 95% jest to czynności konkludentna każde zachowanie które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom). Zrozumiałym jest, że w praktyce raczej nie do pomyślenia jest sytuacja, w której zabieg operacyjny (w szczególności planowy) nie jest poprzedzony uzyskaniem zgody na piśmie. Praktyka pokazuje jednak, że zarówno formularze tych zgód, jak i sam proces uzyskiwania takiej zgody jest dalej w wielu wypadkach wadliwy. Dalej pokutuje przeświadczenie: po co tyle papieru Tymczasem wystarczy zdać sobie sprawę, że tylko niewadliwa zgoda stwarza podstawy do uznania czynności chirurgicznej za legalną. Zgody na leczenie powinny być bardzo wnikliwie opracowane i ze starannością dokładnie wypełniane (oraz omawiane). Obowiązuje zasada, że im więcej treści w dokumentacji medycznej oraz w formularzu zgody, tym trudniej będzie pacjentowi skutecznie zarzucić, że o czymś nie został poinformowany, że wprawdzie powiedział lekarzowi, ale ten to zignorował Wyczerpujący wpis w dokumentacji minimalizuje ryzyko zarzutu niewłaściwego leczenia spowodowanego złym wywiadem i złą diagnozą. Ad. 4. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną z tytułu tzw. zdarzeń medycznych w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta. Jest to materia zupełnie nowa i niebezpieczna. Niebezpieczeństwa związane z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne wiążą się z kilkoma istotnymi okolicznościami: 1) Jest to zarówno dodatkowy tytuł do odpowiedzialności, jak i dodatkowy tryb dochodzenia roszczeń, 2) Komisje wojewódzkie orzekające w tych sprawach niestety nie mają ani doświadczenia w rozpoznawaniu takich spraw, jak i częstokroć niestety nie posiadają wystarczających kwalifikacji i przygotowania fachowego do sprawowania orzecznictwa o daleko idących skutkach, 3) W procedurze przez komisjami wojewódzkimi są dość poważne luki regulacyjne, 4) Na wysokość ewentualnego odszkodowania (zadośćuczynienia) nie ma wpływu co do zasady podmiot leczniczy, 7

8 i wreszcie najpoważniejsza wada i związane z nią niebezpieczeństwo 5) Orzecznictwo komisji wojewódzkich jest poza jakąkolwiek kontrolą sądową, co na marginesie osobiście uważam za najpoważniejsza wadę tego reżimu, czyniąca zeń system prawny sprzeczny z Konstytucją RP. Niestety coraz częściej widać brak fachowości w działaniach zespołów orzekających komisji wojewódzkich. Tymczasem skutki ich orzeczeń są daleko idące. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy ubezpieczy się od skutków zdarzeń medycznych, orzeczenie komisji nie dość, że zmusza ubezpieczyciela do określenia propozycji odszkodowania (zadośćuczynienia), to jeszcze skutkuje (co naturalne) wydatnym wzrostem składki z tytułu tego rodzaju ubezpieczeń na następny okres ochrony ubezpieczeniowej. Brak możliwości weryfikacji tych orzeczeń przed niezawisłym (i doświadczonym w takich sprawach) sądem rodzi dużą pokusę swobodnego uznawania danego zdarzenia za zdarzenie medyczne. W tej sytuacji tym ważniejsze jest należyte przygotowanie podmiotu leczniczego do prowadzenia tego rodzaju postępowań przez nowatorskimi organami orzekającymi. Na marginesie jedynie warto zauważyć, że władza wykazała się w tym wypadku daleko idącym cynizmem, wskazując w ustawie, że wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej (art. 67e ust. 2). Ad. 5. Odpowiedzialność cywilna związana z wykonaniem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym obszarze stopień skomplikowania materii, wielowątkowość, ryzyka w działalności oraz trudność ochrony swojej pozycji i swoich praw przez podmiot leczniczy zyskały wymiar niespotykany dotychczas. Problematyka odpowiedzialności podmiotu leczniczego, ale i Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotu leczniczego, w związku z okolicznościami związanymi z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem została przez ustawodawcę skomplikowana niezrozumiałym narzuceniem w tych sprawach dwóch różnych trybów (reżimów) postępowania i ochrony. W sferze weryfikacji rozstrzygnięć konkursów ofert zastosowanie znajdują regulacje z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Osobliwe to rozwiązanie de facto skutecznie blokuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, przynajmniej na dłuższy okres czasu. Stwierdzenie nienależytego wykonania obowiązków o charakterze cywilnoprawnym (konkurs ofert) następuje bowiem w postępowaniu administracyjnym. Skutkiem tego proces odszkodowawczy staje się uzależniony od prawomocnego i ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują regulacje o charakterze cywilnoprawnym, zawarte zarówno w kodeksie cywilnym, jak i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skomplikowanie relacji prawnych oraz problematyki odszkodowawczej ( w obie strony ) związane jest z dosyć specyficznym układem wykonawczo-kontrolnym w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 8

9 Gros problemów natury prawnej pojawia się już w toku kontroli wykonania umowy. Konsekwencje prawno-finansowe kontroli NFZ ogniskują się głównie wokół 3 kwestii: 1) Najbardziej dolegliwej, czyli wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 2) Kar umownych, 3) Żądania zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. Pomijając w tym miejscu prawidłowość konstrukcji podstaw do żądania zapłaty kar umownych, zawartych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, praktyka Narodowego Funduszu Zdrowia pozostawia wiele do życzenia w kwestii prawidłowego naliczania i żądania zapłaty tych kar. Tytułem przykładu wskazać należy na bardzo często spotykany przypadek zarabiania na odszkodowaniu przez NFZ w sytuacji żądania zwrotu wynagrodzenia oraz naliczania kar umownych za te same okoliczności (wady w wykonaniu umowy). Duże znaczenie w tych kwestiach ma umiejętność korzystania z uprawnień, jakie w toku kontroli przyznane zostały świadczeniodawcy przez przepisy art. 64 ustawy o świadczeniach. Często zdarza się bowiem, że z faktu nieskorzystania z tych uprawnień NFZ wyciąga wniosek o przyznaniu zarówno okoliczności faktycznych stwierdzonych w toku kontroli, jak i jej skutków prawnych (choć jest to zachowanie moim zdaniem błędne). W konsekwencji pozostaje jeszcze droga zażalenia do Prezesa NFZ na czynności dyrektora oddziału NFZ związane z wykonaniem umowy. Pamiętać jednakże należy, że wszystkie te wyżej wskazane procedury kontrolne mają charakter li tylko wewnątrzumowny. Nie mają one co od zasady żadnego charaktery prejudycjalnego (swoistego przedsądu) i ich ustalenia nie są ani wiążące, ani przesadzające cokolwiek w toku ewentualnego sporu sądowego. Inny natomiast skutek będzie miała dobrowolna zapłata żądanych kwot oraz dobrowolne zwrócenie części wynagrodzenia, zakwalifikowanego przez NFZ jako nienależnie wypłacone wynagrodzenie. W takim wypadku NFZ traktuje dobrowolną zapłatę żądanych kwot (trzeba przyznać, że nie bez podstaw) jako dobrowolne spełnienie świadczenia (skutkiem niewłaściwego uznania długu), w wyniku którego dochodzi do umorzenia zobowiązania. W związku z powyższym pamiętać należy, że w przypadku gdy podmiot leczniczy rozważa wdanie się w spór sadowy co do ustaleń i skutków kontroli wykonania umowy, nie powinien płacić dobrowolnie żądanych kwot, zdając się całkowicie na mechanizm potrącenia przez NFZ tych kwot z bieżącego wynagrodzenia. Ma to również dobre strony z punktu widzenia taktyki procesowej (ciężar dowodu). Z tych względów spory sądowe z NFZ o zapłatę mają z reguły ten sam przebieg i konstrukcję, gdyż świadczeniodawca pozywa NFZ o zapłatę bieżącego wynagrodzenia (z jego podstawą faktyczną i prawną), zaś niemal cały proces toczy się o zupełnie inne świadczenia (z innej podstawy faktycznej i prawnej). Wulgaryzując: proces jest wszczynany o jedno, a toczy się o drugie Osobną kwestię stanowi problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu błędnego wystawienia recepty na leki refundowane (lub szerzej błędów popełnionych przy wystawieniu takiej recepty). 9

10 III. Pozostałe aspekty odpowiedzialności przy prowadzeniu działalności leczniczej 1. Dane osobowe Ciekawym przykładem źródła kilkuaspektowej odpowiedzialności podmiotu leczniczego jest dokumentacja medyczna, a ściślej ochrona informacji w nich zawartych. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że informacje o stanie zdrowia i choroby pacjenta stanowią jego dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystko to sprawia, że dokumentacja medyczna i informacje w nich zawarte podlegają różnym trybom ochrony, a poprzez to podmiot leczniczy musi liczyć się z różnymi żądaniami i roszczeniami pacjentów. Reżim ochrony danych osobowych ma charakter wyłącznie administracyjnoprawny. Wiąże się z tym to, że pacjent formułując żądania poprawienia, uzupełnienia i aktualizacji tych danych w dokumentacji medycznej może działać wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Wyłączona jest w tym wypadku możliwość wytoczenia jakiegokolwiek powództwa do sądu powszechnego (droga sadowa jest niedopuszczalna). Ale jednocześnie ta sama okoliczność (błędny, nieprawdziwy, nieaktualny wpis w dokumentacji medycznej) może zostać zakwalifikowana jako: 1) Naruszenie prawa pacjenta, określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, skutkujące odpowiedzialnością administracyjnoprawną w wyniku postępowania prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta, oraz odpowiedzialnością cywilnoprawną na podstawie już wspomnianego art. 4 ust. 1 tej ustawy, 2) Naruszenie dobra osobistego (dane osobowe są dobrem osobistym każdego człowieka) skutkujące odpowiedzialnością cywilnoprawną na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Ten obszar odpowiedzialności aktualizuje się coraz częściej w żądaniach i roszczeniach pacjentów dotyczących sprostowania lub uzupełnienia wpisów w dokumentacji medycznej. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza i karna członków zarządu spółki będącej podmiotem leczniczym Z uwagi na już trwające przekształcenia SPZOZ-ów w spółki kapitałowe oraz zbliżający się okres przymusu przekształcania tych zakładów w spółki szczególnego znaczenia nabierają przepisy o odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. W zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej, w sytuacji, gdy odmiennych (rozszerzających odpowiedzialność) postanowień nie zawiera umowa cywilnoprawna o zarządzanie spółką, członkowie zarządu Spółki ponoszą co najmniej odpowiedzialność przewidzianą w art i 2 i art i 2 kodeksu spółek handlowych (bez względu na podstawę świadczenia usług lub pracy na stanowisku członka zarządu spółki): 10

11 1) Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art i 2); 2) Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art i 2 KSH). W zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki kapitałowej zwrócić należy w szczególności uwagę na typy przestępstw określone w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w przepisach kodeksu karnego, w części dotyczącej przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu: 1) Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 586 KSH); 2) Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (Art KSH); 3) Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd: nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników, nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art , nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków, nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów, nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art podlega grzywnie do złotych (art KSH); 4) Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie podlega grzywnie w tej samej wysokości (art KSH); 5) Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art KK). Jeżeli sprawca, o którym mowa w 1, przez nadużycie udzielonych 11

12 mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art a KK); 6) Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 296a 1 KK). Tak w dużym skrócie można nakreślić główne obszary, w których mogą istnieć źródła odpowiedzialności związanej z wykonywaniem działalności leczniczej oraz zarządzaniem taką działalnością. Przyszłość niestety nie maluje się zbyt różowo. Obserwując tendencje chociażby ostatnich 10 lat można dojść do wniosku, że gąszcz przepisów oraz skomplikowanie otoczenia podmiotów leczniczych mogą tylko wzrastać. 12

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012 wypadki przy pracy Warszawa, listopad 2012 Spis treści Kiedy w zakładzie pracy zdarzy się wypadek... 3 Cywilna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy... 5 Ubezpieczenie OC pracodawcy...

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 157 (2027) WTOREK, 14 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 MARZEC 2011 SPIS TREŚCI Jeszcze raz o działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Aktualności... 4 Problemy poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 ok?adka_top-15 nr4:layout 1 9-06-11 13:06 Page 1 Zeszyty Programu Top 15 nr 4 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2010 2010 Akademia Leona Koźmińskiego Redakcja: Anna Goryńska Redaktor naukowy: dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 I. WSTĘP... 5 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora Joanna Kuźmicka-Sulikowska doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka sądowa Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne Dr MATEUSZ BŁACHUCKI Instytut Nauk Prawnych PAN Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Tajemnica bankowa a outsourcing

Tajemnica bankowa a outsourcing Kamila Ćwiklińska Tajemnica bankowa a outsourcing Praca wykonana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Spis treści Wstęp...3 Rozdział I Tajemnica Bankowa...5 1.1 Instytucja tajemnicy bankowej w

Bardziej szczegółowo