GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO"

Transkrypt

1

2

3 Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami trudny moment wyboru ponadgimnazjalnej szkoły. Bardzo nam zależy, abyście podjęli te decyzje z rozwagą i odpowiedzialnością. W tym celu przygotowaliśmy informator o szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie rypińskim. Oferta edukacyjna przygotowana przez Dyrektorów i Grono Pedagogiczne oraz Wydział Edukacji, przeanalizowana i zaakceptowana przez Zarząd i Radę Powiatu, opiera się na analizach aktualnych potrzeb rynku pracy. W ostatnich latach wprowadzone nowe kierunki m. in. technik budownictwa i technik spedytor spotkały się z dużym zainteresowaniem. W tym roku nasza propozycja została także poszerzona o nowe atrakcyjne kierunki kształcenia: - liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym (wojsko, policja, straż), - technik turystyki wiejskiej, - technik żywienia gospodarstwa domowego, - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Nasza publikacja zawiera dane dotyczące historii i tradycji naszych placówek oświatowych. Przedstawia osiągnięcia i bazy szkoły, a także propozycje zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Drodzy rodzice i opiekunowie w tym ważnym i przełomowym dla Waszych dzieci okresie wyboru przyszłości, prosimy o przeanalizowanie propozycji jednostek oświatowych powiatu rypińskiego i pomoc dzieciom w podjęciu trafnej decyzji. O wyjaśnienie pytań i niejasności proszę zwracać się do dyrektorów szkół i pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rypinie. Życzymy właściwego wyboru. Krzysztof Cegłowski Przewodniczący Rady Powiatu dr inż. Marek Tyburski Starosta Rypiński

4 Gimnazjalisto, co dalej? Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać pomyśl: W jakich dziedzinach osiągasz najlepsze wyniki? Jakie masz zainteresowania? Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Dokonaj analizy o sobie, o szkole, o zawodzie. A teraz zbierz informacje: Jakie masz zainteresowania? Jakie są Twoje możliwości intelektualne? Jakimi charakteryzujesz się cechami osobowości? Jaki jest Twój stan zdrowia? O szkołach: Typy szkół, Wymagania rekrutacyjne, Możliwości dalszej edukacji, Zajęcia pozalekcyjne, Przedmioty nauczane wg programów rozszerzonych w LO, kierunki i profile w LP, zawody w ZSZ i Technikum, Adresy. O zawodach: Jaki zdobędziesz zawód? Czym będzie się charakteryzowała przyszła praca? Wymagania zdrowotne, Wymagania osobowościowe. Podejmij trafną decyzję!!!

5 Kandydacie do Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie! Wkrótce musisz dokonać bardzo ważnego wyboru, który zadecyduje o Twoich dalszych losach. Dlatego dokładnie zapoznaj się z ofertą Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, w którego skład wchodzą: - Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum Powiatowe - Szkoła Policealna - (technik informatyk) - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Staramy się, aby absolwenci naszych szkół zdobyli jak największy zasób wiedzy i umiejętności, co pozwoli im dokonać samooceny swoich uzdolnień, w celu właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia. Dzięki bardzo dobrze przygotowanej i zaangażowanej kadrze pedagogicznej oraz bogatej bazie szkoły, nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Na wysokim poziomie stoi także sport szkolny. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nawet na szczeblu ogólnopolskim. Wielu z nich podejmuje studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Większość absolwentów liceum kończy studia wyższe na renomowanych uczelniach i pełni odpowiedzialne funkcje w naszym kraju. Oprócz działalności mającej na celu rozwój uczniów w sferze intelektualnej, szkoła prowadzi szeroko zakrojoną działalność wychowawczą i opiekuńczą, mającą na celu rozwój kulturalny i duchowy wychowanków oraz rozwijanie zainteresowań. Dba także o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami. Powyższe działania realizowane są zarówno w pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej szkoły w różnego rodzaju kołach zainteresowań. Uważamy, że w dobie zanikania autorytetów, należy pamiętać o patriotach lokalnych i ich czynach na rzecz Małych Ojczyzn. Takim zasłużonym dla naszego miasta i szkoły patriotą był ksiądz Czesław Lissowski, który od pięciu lat nam patronuje. W ubiegłym roku szkoła obchodziła 70 lecie swojego istnienia. W ramach obchodów tej ważnej rocznicy w czerwcu odbył się Zjazd Absolwentów, a w listopadzie szkolne uroczystości Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Święta Patrona. Misją Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów w atmosferze otwartości, życzliwości i przyjaźni, dający dobrą podstawę do podjęcia właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia i funkcjonowania w dorosłym życiu. Zapraszam do podjęcia nauki w naszych szkołach. Tym, którzy to uczynią życzę realizacji wszystkich oczekiwań i pragnień związanych ze swoją edukacją i rozwojem osobowym. mgr Barbara Walczuk Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie adres szkoły: ul. Kościuszki 51, Rypin dyrektor:mgr Barbara Walczuk wicedyrektor: mgr Maria Linker kier. szk. praktycznego: mgr Michał Mazurowski telefon/faks: 0 (54) nasze strony:

7 OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - (okres nauki - 3 lata) Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dającą przygotowanie ogólne, rozwijającą umiejętności ucznia w wielu dziedzinach, tak aby po jej ukończeniu mógł on dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia na określonym kierunku studiów lub w szkole policealnej. Szkoła daje możliwość rozwoju zainteresowań ucznia, zgodnie z jego uzdolnieniami. Dlatego w każdym oddziale co najmniej dwa przedmioty będą realizowane w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2009/2010 w Liceum Ogólnokształcącym planuje się powołanie klas pierwszych, w których będą realizowane w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty : matematyka i fizyka oraz zwiększona liczba godzin informatyki biologia chemia oraz zwiększona liczba godzin fizyki język polski i historia oraz zwiększona liczba godzin języka obcego geografia i język obcy oraz zwiększona liczba godzin matematyki język polski i język obcy oraz zwiększona liczba godzin drugiego języka obcego Ponieważ żyjemy w czasach coraz większego otwarcia na świat, bardzo dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. W związku z tym pracownie językowe wyposażyliśmy w sprzęt audiowizualny oraz komputery, mające dostęp do Internetu. W każdej klasie realizowana jest nauka dwóch języków obcych spośród następujących: język angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. Jeden realizowany jest w wymiarze trzech a drugi w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Pierwszy jest kontynuacją nauki języka nauczanego w gimnazjum jako głównego, a drugi może być językiem nowym. Kryteria przyjęć absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie 1. Zasady ogólne: O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia r. i Zarządzenia Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół na dany rok szkolny oraz decyzją Rady Pedagogicznej z dnia r., o przyjęciu kandydata do szkoły decydować będą: 1/ wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2/ oceny ze świadectwa, uwzględniające język polski, matematykę i dwa przedmioty, realizowane w wybranym przez kandydata oddziale w zakresie rozszerzonym, 3/ osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, a zwłaszcza: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, b) udział w niektórych konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym. 2. Zasady szczegółowe: 1/ Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego powinna być równa łącznej liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych, uwzględnianych w punktacji oraz za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie. 2/ Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego (50 pkt za część humanistyczną i 50 za część matematyczno-przyrodniczą ) oraz 100 punktów za świadectwo, w tym maksymalnie 60 punktów za oceny i 40 punktów za dodatkowe osiągnięcia.

8 Na końcową liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów z egzaminu gimnazjalnego i suma punktów za świadectwo. Razem kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 3. Typy klas: W roku szkolnym 2009/2010 w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie planuje się otwarcie następujących oddziałów: Zwyczajowa nazwa oddziału matematyczno- -fizyczny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym matematyka, fizyka, a* - Przedmioty dodatkowe technologia informacyjna informatyka b* - Przedmioty punktowane przy naborze liczba oddziałów matematyka, fizyka, język obcy 1 przyrodniczo- -medyczny biologia, chemia fizyka, ekologia biologia, chemia, matematyka 1 humanistyczny j. polski, historia język obcy, geografia, WOS rozbudowana ścieżka medialna z warsztatami dziennikarskimi historia, język obcy, matematyka 1 europejska historia, WOS język obcy geografia, retoryka, technologia informacyjna, rozbudowana ścieżka z edukacji europejskiej historia, język obcy, matematyka 1 menedżerski geografia język obcy technologia informacyjna, podst. przedsiębiorczości, matematyka geografia, język obcy, matematyka 1 lingwistyczny dwa języki obce rozbudowana ścieżka z edukacji europejskiej 1 język obcy, historia, matematyka 1 a* - Dodatkowe przedmioty nie muszą stanowić osobnych jednostek lekcyjnych. Uzupełniają one treści programowe w ramach zwykłych lekcji, np. ekologia stanowi rozszerzony dział na lekcjach biologii, wiedza o kulturze na języku polskim i historii, retoryka na języku polskim, edukacja europejska na języku polskim, językach obcych, historii, WOS-ie i geografii oraz w kołach zainteresowań i w ramach ścieżek edukacyjnych, podobnie warsztaty dziennikarskie na języku polskim itp. b* - Jeżeli uczeń uczył się dwóch języków obcych, punktowany będzie ten, z którego ma wyższą ocenę. 4. Sposób przeliczania ocen ze świadectwa na punkty: Ocena Liczba punktów celujący 15 bardzo dobry 13 dobry 10 dostateczny 5 dopuszczający 2

9 5. Zasady punktowania udokumentowanych osiągnięć uczniów: Za dodatkowe osiągnięcia kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów, według tabeli: Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 10 b)*uzyskanie tytułu finalisty, w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim* 15 c)*uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim* 20 d) osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym (za miejsca od pierwszego do trzeciego) lub wolontariat 5 e) ocena zachowania: wzorowe bardzo dobre 5 3 b)*, c*) - Nie wszystkie konkursy będą punktowane. Punkty mogą uzyskać finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z zarządzeniem nr 76/2008 z dnia 30 września 2008 r. Wykaz konkursów: Konkurs polonistyczny dla uczniów klas III gimnazjum Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych Wojewódzki Konkurs Historii i Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów REGION POLSKA ŚWIAT Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów Wojewódzki konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów Konkurs języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego O przyjęciu do szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Preferencje w przyjmowaniu do szkoły: a) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w punktach 1/-6/. Preferencje te mogą nie obowiązywać gdy przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. b) W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci wymienieni w $ 10 rozp. MEN i S z dnia 20 lutego 2004 r,. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz ) z wyższą średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych, 2) z wyższą oceną zachowania.

10 6. Procedury kwalifikacyjne Wykaz dokumentów, jakie kandydat powinien złożyć w szkole obejmuje: a) podanie o przyjęcie (wzór w załączeniu), b) świadectwo lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczona przez dyrektora gimnazjum, c) zaświadczenie lub kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, d) dokumenty stwierdzające inne osiągnięcia ucznia, takie jak: uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, pracę wolontariacką, e) orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli takie kandydat posiada (dotyczy osób z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami lub dysfunkcjami), f) trzy czytelnie podpisane fotografie. 7. Terminy 1. Przeprowadzanie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się do 3 lipca 2009 r. 2. Podanie o przyjęcie do szkoły kandydat składa w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2009 r. do godziny Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę: ze względów organizacyjnych najlepiej w poniedziałek 22 czerwca w godz Termin ostateczny: do 26 czerwca 2009 r. do godziny Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala sumę punktów, jaką kandydaci uzyskali w wyniku kwalifikacji i 24 czerwca 2009 r. o godz ogłasza listę przyjętych do szkoły. 6. Lista przyjętych ustalana jest według malejącej liczby uzyskanych przez kandydatów punktów, niezależnie od wybranego przez nich oddziału. 7. Jeżeli wśród przyjętych do szkoły liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym oddziale, kandydatom z najmniejszą ilością punktów zostaną zaproponowane miejsca w innym oddziale klasy pierwszej. 8. Kandydaci, którzy zostali umieszczeni na liście przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego, mają obowiązek potwierdzić swoim podpisem wolę podjęcia nauki w szkole do dnia 26 czerwca 2009 r. do godz oraz w tym samym terminie złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego. 9. Jeśli szkoła zakończy rekrutację do 26 czerwca 2009 r., komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna ogłasza ostateczną listę przyjętych w dniu 01 lipca 2009r. o godz Szkoły, w których do 26 czerwca zostaną wolne miejsca, ogłaszają drugi nabór, który kończy się 30 czerwca 2009 r. W drugim naborze składa się oryginały świadectw. 11. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi od 1 lipca od godz do 2 lipca 2009 r. do godz Kuratorium Oświaty uruchomi punkty informacyjne o wolnych miejscach: w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy-tel. (052) lub , fax. (052) w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Toruniu - tel. (056) , fax. (056) , tel./fax (o56) ; w Delegaturze Kuratorium Oświaty we Włocławku tel. (054) ; fax.(054) II GIMNAZJUM POWIATOWE - (okres nauki 3lata) W ramach Zespołu Szkół Nr 1 w 2003 roku władze powiatu powołały do istnienia Gimnazjum Powiatowe w celu stworzenie dodatkowych szans dla uczniów uzdolnionych, szczególnie tych, którzy w przyszłości będą uczniami Liceum Ogólnokształcącego. Dłuższe przebywanie w jednej szkole daje możliwość wczesnego rozpoznania uzdolnień i zainteresowań uczniów, lepszego ich ukierunkowania i rozwijania. W tej szkole także dbamy o jak najwyższy poziom nauczania, czego rezultatem są sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

11 oraz bardzo dobry wynik egzaminu gimnazjalnego. Młodzież gimnazjalna korzysta z pełnej bazy liceum, a także uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach, które mają miejsce w szkole. Kryteria przyjęć kandydatów do Gimnazjum Powiatowego 1. Zasady ogólne: O przyjęcie do Gimnazjum Powiatowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie ubiegać się mogą absolwenci szkoły podstawowej. O przyjęciu kandydata do szkoły decydować będą: 1. wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, 2. oceny ze świadectwa, uwzględniające: a) język polski, b) matematykę, c) język obcy (w przypadku, kiedy na świadectwie znajduje się ocena z dwóch języków obcych, komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna bierze pod uwagę ocenę wyższą), d) przyrodę, e) historię. 3. osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a zwłaszcza: a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem, b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, d) aktywny udział w życiu szkoły i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie. 2. Zasady szczegółowe: 1. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów ze sprawdzianu na koniec klasy szóstej powinna być równa możliwej do uzyskania liczbie punktów za dodatkowe osiągnięcia ucznia wykazane na świadectwie. 2. Ze sprawdzianu na koniec klasy szóstej kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów, za osiągnięcia także 40, a za oceny z zajęć edukacyjnych 100 punktów. 3. Na końcową liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów ze świadectwa, sprawdzianu i za dodatkowe osiągnięcia. Razem kandydat może uzyskać 180 punktów. Szkoła przyjęła następujące zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty: Oena Liczba punktów celujący 20 bardzo dobry 15 dobry 10 dostateczny 5 Za udokumentowane na świadectwie osiągnięcia uczniów można uzyskać maksymalnie 40 punktów według następujących zasad:

12 Rodzaj osiągnięcia Uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim Uzyskanie dwóch lub większej liczby tytułów laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim Liczba punktów Udział w konkursie przedmiotowym szczeblu wojewódzkim 10 Otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem 10 Udział w konkursie przedmiotowym lub osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym 6 Aktywny udział w życiu szkoły Wykaz konkursów punktowanych: 1. Konkurs polonistyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 2. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej 3. Konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Maksymalnie można uzyskać 180 punktów. Minimalna liczba punktów, od jakiej kandydaci będą przyjmowani, jest uzależniona od liczby kandydatów i poziomu ich wiedzy oraz od liczby miejsc w szkole. 3. Preferencje w przyjęciu do szkoły mają: W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 1) kandydaci z gmin: Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk, należących do obwodu szkoły, 2) sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych, 3) kandydaci z wyższą średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 4) kandydaci z wyższą oceną zachowania. 4. Procedury kwalifikacyjne: 1. Wykaz dokumentów, jakie kandydat powinien złożyć obejmuje: a) podanie o przyjęcie do szkoły, b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, c) zaświadczenie o wyniku sprawdzianu na koniec klasy szóstej, d) dokumenty stwierdzające inne osiągnięcia ucznia, e) orzeczenie publicznej poradni psychologicznej, jeśli takie kandydat posiada (dotyczy osób z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami lub dysfunkcjami), f) trzy czytelnie podpisane fotografie. 2. Podania należy składać do 20 maja 2009 r., a pozostałe dokumenty zaraz po otrzymaniu świadectw, jednak nie później niż 2 dni po tym terminie. 3. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz w siedzibie szkoły. Nasza oferta: szkoła z tradycjami żaden uczeń nie jest anonimowy nauka jednozmianowa doskonale wyposażone pracownie komputerowe pracownie z rzutnikami multimedialnymi i tablicą interaktywną sala gimnastyczna i boisko szkolne,

13 biblioteka z czytelnią, opieka pedagoga i psychologa, Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu (możliwość korzystania po lekcjach i w czasie przerw międzylekcyjnych), liczne koła zainteresowań: wolontariackie, recytatorskie, języków obcych, historyczne, biologiczne, chemiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, fotograficzne, krajoznawczo-turystyczne, muzyczno-wokalne, SKS, zespół taneczny CONTRA TRADYCJE SZKOŁY Otrzęsiny klas pierwszych, Dyskoteki szkolne, Andrzejki, Bal karnawałowy, Koncert wigilijny, Studniówka klas trzecich, Bal Gimnazjalny, Studniówka, Akademie z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Rocznicy Niepodległości i 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Sesje popularno-naukowe w ramach obchodów Dni Patrona, Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i dla szóstoklasistów, Walentynki i Dzień Kobiet, Konkurs tańca - Taneczne Shaw, Dzień Języków Obcych Wieża Babel, Uroczyste pożegnanie maturzystów, Uroczyste pożegnanie gimnazjalistów, Dzień Ucznia, Dzień Sportu, Ogniska integracyjne. OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY Dzięki dobrze pracującej kadrze pedagogicznej i zaangażowaniu uczniów, szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami. Do najważniejszych dokonań i osiągnięć nauczycieli oraz uczniów szkoły w latach należą: udział uczniów w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągane w nich sukcesy; zdobycie tytułu finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego r.; wyróżnienie w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka r.; wyróżnienie w Okręgowym Konkursie Ekologicznym r.; zdobycie tytułu laureata III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla gimnazjum r.; tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym dla gimnazjum r. i dwóch tytułów finalisty w roku 2008; zdobycie tytułu finalisty XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2007 r.;

14 zdobycie tytułu finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady o Parlamentaryzmie Polskim w 2007 r. oraz w 2008r.; zdobycie tytułu finalisty IV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym dla szkół średnich r. oraz finalisty w roku 2008; udział i wiele sukcesów w konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej, np. I miejsca na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w kategorii: recytacja i poezja śpiewana; udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Zdawalność egzaminu maturalnego w ostatnim roku wyniosła 99%. Bardzo nas cieszy duża ilość wysokich wyników z przedmiotów kierunkowych; matematyki i fizyki w klasie matematyczno-fizycznej, biologii i chemii w klasie biologiczno-chemicznej oraz języka polskiego, historii i WOS u w klasie humanistycznej. Wyniki te zapewniły absolwentom wstęp na najbardziej oblegane kierunki studiów na renomowanych uczelniach. W obecnym roku szkolnym olimpiady jeszcze trwają. Są już sukcesy na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie będą brali udział w finałach centralnych. W bieżącym roku szkolnym szkoła znalazła się w gronie 25 liderów Rankingu Rekrutacyjnego 2008 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczniowie Gimnazjum Powiatowego osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Jeden z uczniów Gimnazjum Powiatowego zajął I miejsce w Wojewódzckiej Lidze Zadaniowej i I miejsce w Miejskim Międzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym O ZŁOTY NOTBOOK WICEBURMISTRZA Udział w działalności wolontariackiej: zorganizowanie sesji popularno-naukowej na temat profilaktyki raka piersi - Duże dzieci o... przy współpracy z prezesem stowarzyszenia do walki z rakiem piersi EUROPA DONNA, z udziałem lekarza onkologa, dyrektora ZOZ, władz samorządowych i innych gości oraz prasy i telewizji; zorganizowanie, przy współpracy z PCK sesji popularno-naukowej na temat krwiodawstwa Kropla krwi ratuje życie, połączone z promocją zdrowej żywności oraz trzykrotne przeprowadzenie akcji oddawania krwi; utworzenie grupy honorowych dawców krwi; prowadzenie działalności wolontariackiej w szpitalu, przedszkolu i Domu Dziecka; prowadzenie działalności przeciwuzależnieniowej we współpracy z policją i z MONAR em zorganizowanie sesji popularnonaukowej poświęconej problematyce Uzależnień, udział młodzieży w warsztatach; udział i sukcesy w konkursach PCK; udział i sukcesy uczniów w wielu zawodach sportowych, zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim; współpraca z instytucjami i jednostkami samorządowymi, związana z podejmowaniem przedsięwzięć pobudzających do działalności społecznej, wolontariackiej i profilaktycznej; udział w Forum Antynarkotykowym; udział młodzieży szkolnej w organizowaniu Młodzieżowej Rady Miasta;

15

16

17

18

19 INFORMACJE OGÓLNE O ZESPOLE NR 2 Szkoła powstała jako Technikum Ekonomiczne l września 1962 roku. Początkowo funkcjonowała przy Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. W październiku 1970 roku oddano do użytku budynek przy ulicy Dworcowej 11, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. W 1972 roku przy Techniku Ekonomicznym powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową, łącząc obie szkoły w Zespół Szkół Ekonomicznych, l września 2002 roku szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół nr maja 2003 roku Zespół Szkół nr 2 otrzymał imię Unii Europejskiej. Szkoła utrzymuje od wielu lat wysoki poziom funkcjonowania, kontynuuje dobre tradycje i prowadzi intensywną działalność na rzecz bogacenia dorobku. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono gruntowne remonty sal lekcyjnych, korytarzy, stolarki okiennej, itp. Dużo uwagi poświęcamy podnoszeniu poziomu osiągnięć szkolnych uczniów i uatrakcyjnianiu procesu nauczania i wychowania. Dużym sukcesem w 2004 roku było uruchomienie w szkole Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, który pozwoli na przeprowadzanie egzaminu pisemnego i praktycznego w zawodzie sprzedawca. W Zespole Szkół nr 2 w pełni realizowane są zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Dzięki licznym zajęciom pozalekcyjnym wszyscy chętni uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Szeroki jest także udział szkoły w olimpiadach i konkursach. Co roku uczniowie zdobywają liczące się miejsca na szczeblu rejonu, województwa oraz ogólnopolskim, szczególnie w zakresie przedmiotów ekonomicznych. W realizacji procesu wychowawczego wiele uwagi poświęca się także tolerancji, kształtowaniu osobowości, kultury bycia oraz stosuje się różne formy pracy z zagrożonymi i niedostosowanymi społecznie uczniami. Wielopłaszczyznowa i bogata działalność tworzy wizerunek szkoły innowacyjnej i otwartej. Praca szkoły wysoko oceniana jest przez Starostwo Powiatowe i Delegaturę Kuratorium Oświaty we Włocławku. Każdy uczeń, który złoży komplet dokumentów zostanie przyjęty!!! mgr Henryk Jan Kiełkowski Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

20 adres szkoły: Rypin, ul. Dworcowa 11a dyrektor: mgr Henryk Jan Kiełkowski wicedyrektor: dr Piotr Gałkowski wicedyrektor: mgr inż. Stefan Róg kier. szk. praktycznego: mgr inż. Marian Żuchowski telefon / fax: tel. 0 (54) nasza strona: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

21 OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata nauki) Profil: mundurowy (wojsko, straż, policja) Klasa o rozszerzonym zakresie nauczania przysposobienia obronnego, języka angielskiego i wychowania fizycznego Oferta nauki w tej klasie skierowana jest do: absolwentów gimnazjum o rozpoznanych predyspozycjach w zakresie przedmiotów militarnych, służb mundurowych, uczniów umiejących podporządkować się przepisom i rozkazom, młodzieży spełniającej warunki zdrowotne, sprawnej fizycznie. Kierunek prowadzony przy ścisłej współpracy z Jednostką Wojskową w Brodnicy, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i firmami ochroniarskimi oraz LOK w Bydgoszczy. Zajęcia z przysposobienia obronnego odbywają się na teranie szkoły i instytucji współpracujących w systemie jednodniowym. Klasa zapewnia: uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni cywilnych i służb mundurowych, przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 2. LICEUM PROFILOWANE - (3 letnie) Absolwent Liceum Profilowanego uzyskuje wykształcenie ogólne dające możliwość zdawania matury oraz ogólno zawodowe stanowiące podbudowę do zdobycia kwalifikacji w szkołach policealnych i na studiach wyższych. Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski. Profil: ekonomiczno-administracyjny Uczniowie tego profilu: poznają i będą potrafili sporządzać dokumentację niezbędną w prowadzeniu przedsiębiorstwa, zdobędą umiejętności prowadzenia księgowości dużych i małych przedsiębiorstw, będą potrafili wykorzystać technikę komputerową do prowadzenia firmy. Kształcenie pro-zawodowe w tym profilu przybliża szeroki zakres zagadnień edukacji ekonomicznej i administracyjnej, od rachunkowości poprzez pracę biurową, aż po marketing i zarządzanie firmą. Profil: socjalny Wykształcenie umożliwia podjęcie pracy zawodowej w służbach socjalnych i organizacjach zajmujących się np. pomocą społeczną w różnym zakresie. Specyfika profilu wynika z istoty przyszłych działań zawodowych z człowiekiem i dla człowieka. Absolwent będzie, między innymi, umiał: ocenić czynniki warunkujące biologiczne, psychiczne i społeczne funkcjonowanie jednostki i jej rozwój, rozpoznać i ocenić poziom kondycji psychofizycznej w każdym okresie życia człowieka pod kątem jego rozwoju i pomyślności, rozróżniać i opisywać mechanizmy funkcjonowania jednostki i grupy, stosować odpowiednie metody, formy i środki promocji zdrowia, rozpoznawać potrzeby innych ludzi. Profil: zarządzania informacją Absolwenci profilu będą przygotowani do osiągnięcia w przyszłości kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach informatycznych i zawodach stanowiskowych wspomagających korzystanie z informacji. Kształcenie w

22 profilu umożliwia ukształtowanie umiejętności analizowania, segregowania, wybierania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł medialnych. Profil uwzględnia konieczność stosowania technologii informatycznej w zarządzaniu informacją, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu i projektowania baz danych. Uczniowie tego profilu: zdobędą umiejętności stosowania technologii informacyjnej w praktyce, będą potrafili wykorzystywać możliwości komputera w różnych dziedzinach życia, poznają wiele ciekawych zagadnień związanych z zastosowaniem informatyki 3. TECHNIKUM (4 letnie) Technik ekonomista Absolwent zdobędzie zawód technika ekonomisty. Podejmując naukę w klasie o specjalności finanse i rachunkowość zdobędzie umiejętności pozwalające na zatrudnienie w przedsiębiorstwach - komórkach księgowości, marketingu, zatrudnienia, zbytu. Absolwent będzie przygotowany do: pełnienia roli menedżera, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych, wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej, sporządzania sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie. Technik informatyk Uczniowie tego kierunku: poznają różne systemy operacyjne, projektują aplikacje internetowe, uzyskają wiedzę o budowie sieci komputerowych nabywają umiejętności stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi, uzyskają wiedzę z zakresu programowania poznają język angielski ogólny oraz zawodowy Technik spedytor Absolwent zdobędzie zawód: technika spedytora. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku: specjalisty do spraw spedycji krajowej i międzynarodowej, sprzedawcy usług spedycyjnych; referenta spedycyjnego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, organizatora przewozów, specjalisty do spraw obsługi punktu eksploatacji. Technik logistyk Absolwent zdobędzie zawód technika logistyka. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki. Absolwenci będą przygotowani do: zarządzania zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania, organizacji transportu zgodnie z zasadami łańcucha dostaw, realizacji zasad funkcjonowania transportu sieci powiązań miedzy przedsiębiorstwami, stosowania zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy przewozie ładunków, realizacji zasad organizacji i technologii magazynowania do planowania współpracy z firmami produkcyjnymi

23 i handlowymi, planowanie zadań logistycznych. wykorzystywania techniki teleinformatycznych w logistyce Technik handlowiec Absolwenci zdobędą zawód technika handlowca. Mogą znaleźć zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej i w magazynach. Absolwenci będą przygotowani do: badania rynku, organizowania procesów zaopatrzenia i sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym, prowadzenia ewidencji handlowej, prowadzenie rozliczeń ZUS i US, prowadzenie działalności firmy handlowej, wykorzystywania w pracy techniki komputerowej, posługiwania się językiem obcym w dziedzinie handlu. 4. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą wybierać spośród następujących zawodów: Okres kształcenia 3 lata Blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów, samochodowych, elektryk, fryzjer, garbarz skór, górnik eksploatacji otworowej, górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, introligator, kaletnik, kamieniarz, krawiec, kuśnierz, mechanik automatyki, przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, monter mechatronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter sieci komunalnych, monter-elektronik, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, murarz, obuwnik, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, optyk-mechanik, piekarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, rolnik, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, śusarz, tapicer, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, zdun, zegarmistrz, złotnik-jubiler Okres kształcenia 2 lata betoniarz-zbrojarz, blacharz, fotograf, kominiarz, koszykarz-plecionkarz, kowal, kucharz małej gastronomii, lakiernik, malarz-tapeciarz, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, modelarz odlewniczy, monter budownictwa wodnego, monter kadłubów okrętowych, monter nawierzchni kolejowej, monter systemów rurociągowych, ogrodnik, operator maszyn leśnych, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, posadzkarz, pszczelarz, rybak śródlądowy, sprzedawca

24 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Kryteria naboru 1. Pozytywny wynik egzaminu gimnazjalnego. 2. Maksymalna liczba punktów z języka polskiego, języka obcego, matematyki i geografii wynosi 60. Punktacja ocen na świadectwie jest następująca: - celujący - 15 pkt. - bardzo bobry - 13 pkt. - dobry - 10 pkt. - dostateczny - 5 pkt. - dopuszczający - 2 pkt. 3. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie - maksymalnie 40 punktów ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt. tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 15 lub 20 pkt. osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym oraz wolontariat - 5 punktów ocena z zachowania wzorowa - 5 pkt., bardzo dobra 3 pkt. Wymagane dokumenty Etap I w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2009 r. podanie o przyjęcie według wzoru przygotowanego przez szkołę (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony dwie czytelnie podpisane fotografie, zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej oprócz kucharza małej gastronomii). zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym, wolontariacie, ETAT II w terminie do 22 czerwca 2009 r. oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenie OKE o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu gimnazjalnego. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 24 czerwca 2009 roku o godz

25

26

27 Szkoła mała, miła i bezpieczna Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickigo w Rypinie przygotowuje młodzież i dorosłych do funkcjonowania na dwóch podstawowych rynkach: rynku rolno spożywczym i rynku usług. Wizja, która towarzyszy naszym działaniom to: Szkoła przygotowująca do życia w zjednoczonej Europie, wychowująca ludzi przedsiębiorczych, aktywnie poszukujących i tworzących miejsca pracy. Obecna zmieniająca się sytuacja stawia nas przed koniecznością dokonywania wyborów. Rynek rolno spożywczy, bez względu na miejsce, czas czy zwyczaje kulturowe odgrywa zawsze rolę kluczową (świadczą o tym zjawiska historyczne jak i zachodzące obecnie ogromne fundusze unijne przeznaczone na restrukturyzację wsi). Rynek wymaga specjalisty, a więc przedsiębiorcy rozumiejącego mechanizmy rynkowe, znającego zasady rachunkowości, biegle posługującego się językami obcymi oraz sprzętem komputerowym, wykorzystującego najnowsze osiągnięcia techniki. Obecnie to nie tylko producent, ale również przetwórca i usługodawca, dostosowujący swoją ofertę do rosnących wymagań klientów. Utrzymujemy ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i zakładami. Dzięki licznym kursom i spotkaniom nasi uczniowie aktualizują i poszerzają swoją wiedzę. By pomóc uczniowi w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz trafnym wyborze zawodu i nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy, szkoła realizuje szkolny system doradztwa zawodowego. Posiadamy Szkolny Ośrodek Kształcenia Kierowców, w którym większość naszych uczniów ma możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B i T. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne oraz mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności. Od 2009 r. rozpoczęliśmy naukę w nowym budynku szkoły sąsiadującym z obecnym. Co roku nasi uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami w licznych turniejach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim. Osiągamy wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Absolwenci podejmują naukę na różnych kierunkach studiów wyższych, np.: technologia żywności, prawo i administracja, matematyka, filologie, pedagogika, astronomia, geodezja itd. Zapraszam w mury naszej szkoły. mgr inż. Joanna Krukowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

28 adres szkoły: Rypin, ul. Nowy Rynek 20 dyrektor: mgr inż. Joanna Krukowska wicedyrektor: mgr inż. Jacek Borowski kier. szk. praktycznego: mgr inż. Andrzej Jankowski telefon / fax: 0 (54) nasza strona: www. zsnr3rypin.plocman.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

29 OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 1. TECHNIKUM Technikum na podbudowie gimnazjum, jest formą kształcenia zawodowego. Po 4 latach nauki absolwent uzyskuje maturę oraz kwalifikacje zawodowe. Realizacja kształcenia zakłada: przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce w technikum informatycznym obowiązkowo język angielski, oraz przedmioty zawodowe charakterystyczne dla danego zawodu. Oprócz kształcenia teoretycznego młodzież odbywa zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w firmach i zakładach pracy. Absolwent może podjąć pracę zawodową, rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek lub kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów. Technik turystyki wiejskiej NOWOŚĆ!!! Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język rosyjski, język niemiecki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają wiedzę z podstaw turystyki, organizacji usług noclegowych, żywienia turystów, produkcji roślinnej i zwierzęcej, zarządzania przedsiębiorstwem. Kończąc technikum w zawodzie technik turystyki wiejskiej uzyskujesz: - zawód poszukiwany na rynku pracy całej UE, - rolnicze kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE, m. in. 1. przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej, 2. inwestycji w gospodarstwie rolnym 3. ułatwiających start młodym rolnikom, - możliwość kontynuacji nauki na dowolnym kierunku studiów - przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego, - możliwość podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach Technik żywienia i gospodarstwa domowego - NOWOŚĆ!!! Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język rosyjski, język niemiecki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują program mikrobiologii żywności, podstaw żywienia człowieka, higieny i ochrony zdrowia, technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta, urządzania zakładów gastronomicznych, podstaw ekonomii, podstaw biurowości, marketingu i zarządzania. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane w całości przez szkołę. Technik żywienia i gospodarstwa domowego zajmuje się organizacją, nadzorem, a także kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary. Praca: Absolwent może podjąć pracę zawodową w zakładach małej i dużej gastronomii, restauracjach oraz firmach, rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek związaną z prowadzeniem usług cateringowych, gospodarstw agroturystycznych, małych rodzinnych restauracji lub kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów. Technik Technologii Żywności Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język rosyjski, język niemiecki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują program mikrobiologii żywności, analizy żywności, podstaw techniki, technologii żywności, marketingu i zarządzania. W ramach poszerzonego programu z marketingu i zarządzania, będą realizowane zajęcia w zakresie promocji produktów żywnościowych, nowoczesnych technik sprzedaży i reklamy oraz badania rynku. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane w całości przez szkołę. Praktyki odbyte podczas nauki w szkole są na wielu uczelniach zaliczane do praktyk studenckich wystarczy zaświadczenie ze szkoły. Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Praca: firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą żywności, zakłady gastronomiczne, działalność gospodarczą na własny rachunek, kontynuacja nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów. Nasi absolwenci po technikum technologii żywności są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi specjalistami na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Każdego roku jako szkoła pomagamy znaleźć im pracę.

30 Technik informatyk - ZAWÓD NA TOPIE Program obejmuje naukę dwóch języków obcych: obowiązkowo język angielski, do wyboru język rosyjski i język niemiecki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących dających możliwość zdawania egzaminu maturalnego, uczniowie realizują przedmioty zawodowe: systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa, język angielski zawodowy. Przy naborze do technikum informatycznego będą brane pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki. W XXI wieku zawód informatyk stał się jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Wszystkie firmy i instytucje poszukują specjalistów z tej branży. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów, podjąć pracę zawodową lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. Technik Agrobiznesu - ZAWÓD NA TOPIE Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język rosyjski, język niemiecki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących dających możliwość zdawania matury uczniowie realizują program elementów rachunkowości, ekonomii, ekonomiki agrobiznesu, zagadnień prawnych, techniki biurowej i komputerowej, przedsiębiorczości, zarządzania firmą, produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane w całości przez szkołę. Uczeń TA uzyskuje prawo jazdy kat. B. Bardzo ciekawy kierunek pod względem nabywanych umiejętności. Po ukończeniu Technikum Agrobiznesu absolwent uzyskuje: - umiejętności związane z pracą biurową i administracyjną oraz przedstawiciela handlowego - kwalifikacje rolnicze, - możliwość kontynuowania nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów, - możliwość szybkiego przekwalifikowania się, - możliwość podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z badaniem i obsługą rynku rolnego oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, - umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej 2. LICEUM PROFILOWANE Absolwent Liceum Profilowanego uzyskuje wykształcenie ogólne dające możliwość zdawania matury oraz ogólnozawodowe stanowiące podbudowę do zdobycia kwalifikacji w szkołach policealnych i na studiach wyższych. Program obejmuje naukę dwóch języków obcych do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski. - profil usługowo gospodarczy Absolwenci liceum profilowanego o profilu usługowo gospodarczym mogą podejmować pracę najemną lub prowadzić działalność gospodarczą. Po kształceniu specjalistycznym mogą pracować między innymi w dziedzinie usług turystycznych, gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, małej poligrafii, itp. - profil rolniczo spożywczy Absolwenci liceum profilowanego o profilu rolniczo spożywczym mogą podejmować pracę najemną lub prowadzić działalność usługową. Po kształceniu specjalistycznym mogą być fachowcami we wszystkich działaniach związanych z rolnictwem i jego obsługą. 3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - zawód rolnik Szkoła dająca szerokoprofilowe przygotowanie do pracy w sektorze rolnym. W ciągu 3 lat nauki uczniowie zapoznają się z programem produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz poszerzonym o zakres wiedzy z mechanizacji rolnictwa, programem podstaw techniki. Zajęcia praktyczne są organizowane przez szkołę. Uczniowie odbywają kurs kat. T oraz zajęcia z obsługi i eksploatacji

31 maszyn rolniczych (zajęcia indywidualne z instruktorem). Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego, korzystania z bezzwrotnych dotacji, dopłat i kredytów unijnych. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość kontynuowania nauki w 3 letnim Technikum Uzupełniającym. zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - NOWOŚĆ Nauka w szkole trwa 3 lata. Program obejmuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych: podstaw techniki, maszyn rolniczych, pojazdów rolniczych, przepisów ruchu drogowego, przedmiotów ekonomicznych. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane w całości przez szkołę. Uczniowie odbywają kurs nauki jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym, w zakresie nabycia umiejętności potrzebnych do ubiegania się o uprawnienia kategorii B i T do kierowania pojazdami silnikowymi oraz pracy kombajnem zbożowym oraz pracy maszynami rolniczymi (zajęcia indywidualne z instruktorem). Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość kontynuowania nauki w 3 letnim Technikum Uzupełniającym. We wszystkich szkołach bezpłatne badania: SANEPID i medycyny pracy. Specjaliści z umiejętnościami są poszukiwani na wszystkich rynkach pracy. REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Na podstawie Zarządzenia nr 5/09 Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie kujawsko pomorskim na rok szkolny 2009/2010 Terminy rekrutacji do niżej wymienionych szkół : I. Szkoły dla młodzieży: technikum, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa do 2 lipca 2009 r.: 1. składanie podań od 25 maja do 16 czerwca 2009 r. do godziny przyjmowanie dokumentów do 22 czerwca 2009 r. do godz ogłoszenie list przyjętych do szkół 24 czerwca 2009 r. do godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 26 czerwca 2009 r. do godz składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 26 czerwca 2009r. nie dokonały pełnego naboru, do 30 czerwca 2009 r. do godziny ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru, od 1 lipca od godziny 8.00 do 2 lipca 2009 r., do godz II. Szkoły Policealne i szkoły dla dorosłych: 1. składanie dokumentów do 21 sierpnia 2009 r. 2. ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 25 sierpnia 2009 r. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w procesie rekrutacji wynosi 200, w tym: 1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów ( do 50 punktów z części humanistycznej i do 50 punktów z części matematyczno przyrodniczej), 2) za ocenę z języka polskiego do 15 punktów, 3) za oceny z : - języka obcego, biologii i przedmiotu wskazanego przez kandydata do 45 punktów (do 15 punktów za każde w/w zajęcia), - języka obcego, matematyki i informatyki do 45 punktów (do 15 punktów za każde w/w zajęcia) przy naborze do technikum informatycznego 4) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum do 40 punktów, w tym: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 10 punktów, b) tytuł finalisty 15 punktów, dwa i więcej tytułów finalisty 20 punktów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych w załączniku nr 1 zarządzenia, c) za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniżej 5 punktów: - osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsca od pierwszego do trzeciego zgodnie z listą dyscyplin sportowych w załączniku nr 2) - osiągnięcia artystyczne (miejsca od pierwszego do trzeciego w imprezach artystycznych organizowanych,

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

INFOR MATOR OŚWI ATOWY

INFOR MATOR OŚWI ATOWY INFORMATOR OŚWIATOWY Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego Rok szkolny 2009/2010 Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych - 1 - cc DANE TELEADRESOWE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI

VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI VADEMECUM EDUKACYJNE POWIAT KROTOSZYŃSKI ROK SZKOLNY 2011/2012 DRODZY UCZNIOWIE! Po raz kolejny oddajemy do Waszych rąk Vademecum Edukacyjne Powiatu Krotoszyńskiego. Kierujemy je przede wszystkim do uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbialostocki.pl INFORMATOR 2014/2015 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki - licea ogólnokształcące - technika -zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo