Galicyjska Gazeta Lekarska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Galicyjska Gazeta Lekarska"

Transkrypt

1 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Galicyjska Gazeta Lekarska MATERIA Y SPRAWOZDAWCZE ISSN X XXVIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Rytro, 212 Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie 2b/127 luty / marzec 2121

2 2 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Spis treœci strona Sprawozdanie ORL w Krakowie przedstawione przez jej Prezesa 3 Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej 9 Okrêgowy S¹d Lekarski 11 Komisja Organizacyjna 12 Komisja Kszta³cenia Medycznego 14 Komisja Socjalno-Bytowa 15 Komisja Stomatologiczna 16 Komisja Praktyk Lekarskich 18 Komisja Etyki 19 Komisja ds. Systemu Opieki Zdrowotnej 2 Rzecznik Praw Lekarza 21 Komisja Finansowo-Bud etowa 22 Skarbnik ORL; Sprawozdanie finansowe za rok Skarbnik ORL; Projekt Preliminarza na rok Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 28 Komisja ds. M³odych Lekarzy 29 Komisja ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ 29 Komisja ds. Obcokrajowców 3 Komisja ds. Uzdrowisk 31 Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji 32 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Delegatury Nowos¹deckiej za rok Zespó³ ds. Konkursów 33 Biuro Radców Prawnych 34 Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej 34 Program XXVIII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy 36 Redakcja: Stefan Ciep³y; Korekta: Joanna Depa; Opracowanie graficzne: Krzysztof Zg³obicki; Druk: Drukarnia Marka 2

3 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Sprawozdanie Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przedstawione przez jej prezesa dr. hab. med. Andrzeja Matyjê prof. UJ za okres od 2 kwietnia 211 do 29 marca 212 Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy! Upłynął drugi rok VI kadencji samorządu lekarskiego w Krakowie. Rok trudny, bo upływa jący pod ciśnieniem rosnących obowiązków i ry gorów nakładanych na środowisko lekarskie, a równocześnie relatywnie malejących nakładów na ochronę zdrowia, pogłębiających krytyczne oceny systemu ze strony społeczeństwa. I niech nikt nie przekonuje nas magią wzrostu w liczbach bezwzględnych, abstrahując od podwyższonego VAT u; od wzrostu cen mediów, czynszów i ubez pieczeń. Nie ma co ukrywać, że dążeniem władzy było i pozostaje przeniesienie znacznej części odpo wiedzialności za ten stan rzeczy na lekarzy. Tak było w początku 211 roku, kiedy napięcia na tle woluntarystycznego zawierania kontraktów przez NFZ wzburzyły całe środowisko. Tak jest także u progu 212 roku, kiedy to w ramach ustawy re fundacyjnej usiłuje się lekarzy obciążyć odpowie dzialnością za brak systemu rejestracji ubezpie czonych, czy za błędne wystawienie recept na leki refundowane, według nieczytelnych zasad ich wystawiania przy różnym poziomie refundacji. To wszystko się nie kończy. Przed nami nieobli czalne skutki funkcjonowania komisji orzekają cych ds. błędów lekarskich; przed nami konse kwencje rosnących kosztów ubezpieczeń; przed nami skutki ubezwłasnowolnienia szpitali w za kresie polityki lekowej; przed nami wdrażanie nowego systemu kształcenia lekarzy o rok kró cej. A lada moment zaczniemy ponosić opłakane skutki zmuszania publicznych szpitali do przej ścia na garnuszek samorządów, które i tak ledwie dyszą pod ciężarem finansowania obowiązków edukacyjnych, komunalnych, komunikacyjnych, opieki społecznej, itp. itd. Tych kilka refleksji natury ogólnej niech po służy do wprowadzenia rzeczowego sprawozda nia Okręgowej Rady Lekarskiej za miniony rok. * * * Zacznijmy od statystyki. Okręgowa Izba Le karska w Krakowie liczyła w dniu 31 grudnia 211 roku członków, w tym lekarzy , le karzy dentystów 332. W podziale na delegatury mieliśmy w Krakowie 11 5 lekarzy i lekarzy dentystów, w delegaturze krośnieńskiej 1432, w nowosądeckiej 1717, w przemyskiej 154 le karzy i lekarzy dentystów. Tym samym krakow ska Izba zajmuje, po Izbie stołecznej i śląskiej, trzecie miejsce w kraju, przed Izbą Dolnośląską, Wielkopolską i Łódzką, pod względem liczby członków. W okresie sprawozdawczym miało miejsce 6 zwyczajnych posiedzeń plenarnych Okręgowej Rady Lekarskiej (13 kwietnia; 29 czerwca; 14 wrze śnia; 16 listopada; 14 grudnia; 18 stycznia) i jed no nadzwyczajne (5 stycznia), podczas których zapadło 31 Uchwał, zajęto 4 Stanowiska, wyda no 3 Apele. Nadto odbyło się 18 posiedzeń Pre zydium ORL, podczas których podejmowano wę złowe problemy środowiska lekarskiego. Działania Okręgowej Rady i jej Prezydium w pierwszej połowie 211 roku koncentrowały się na problematyce kontraktowania świadczeń w woj. małopolskim. Rok 211 był o tyle przeło 3

4 4 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 mowy, że wiązał się z podpisaniem przez Mało polski Oddział NFZ nowych umów ze świadcze niodawcami, co spowodowało szereg napięć, na tle odrzucenia ok. 1 ofert przychodni specja listycznych, często o wieloletnim doświadczeniu i praktyce. W rezultacie polityki Funduszu poważ nemu ograniczeniu uległy w Małopolsce nakłady na AOS i stomatologię, w tym ostatnim przypad ku likwidacji uległy m.in. wszystkie gabinety szkolne w Krakowie (67), także w szkołach dla niepełnosprawnych dzieci. Izba Lekarska odbyła w tej kwestii podkreślając rozproszenie kontrak tów i preferencję nowych podmiotów przez NFZ, często bez jakiejkolwiek wiedzy na temat ich kadry czy wyposażenia szereg spotkań interwen cyjnych. Ich skutkiem było m.in. oficjalne Stanowi sko Rady Konsultantów Wojewódzkich z 1 stycz nia 211 roku krytycznie oceniające charakter kon traktów MOW NFZ. Odbyło się też w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Woj. Mało polskiego (19 stycznia 211) i nadzwyczajne po siedzenie Rady Miasta Krakowa (2 stycznia) oba żądające weryfikacji kontraktów. Podsumo waniem tych działań było wydane 26 stycznia 211 roku radykalne Oświadczenie ORL, któ re spotkało się z pełnym poparciem środowiska. W ostatecznym rezultacie kształt kontraktów MOW NFZ uległ znacznym korektom co trwa ło do czerwca 211 roku, a sprawa gabinetów szkolnych trafiła m.in. do Rzecznika Praw Dziec ka i Sejmowej Komisji Zdrowia jak dotąd bez skutku. W marcu 211 została w Krakowie (u Woje wody Małopolskiego) podpisana umowa z izba mi dentystycznymi Czech i Słowacji o współpra cy, m.in. w aspekcie wzajemnego uznawania szkoleń specjalizacyjnych i wynikających z nich kwalifikacji; w kwestii ewentualnej wspólnej bu dowy Ośrodka Szkoleniowo Rekreacyjnego w Mikulaszu Dolnym (pod warunkiem pozyska nia dotacji z UE); wreszcie w sprawie wymiany lekarzy na praktyki zawodowe. Zasięg współpra cy stomatologów jest jeszcze rozleglejszy, doty czy także sfery biznesowej, bowiem w odbywa nych dorocznie w Krakowie Targach Stomatolo gicznych KRAKDENT bierze udział kilkuset (!) kontrahentów ze Słowacji i Czech. Istotną uwagę Izba poświęciła wprowadzane mu od 1 kwietnia 211 roku obowiązkowi posia dania kas fiskalnych w gabinetach lekarskich. Obok instruktażu dla członków ORL (firma Pin nex) odbyło się w tej sprawie szkolenie dla leka rzy oraz zorganizowano system informacji tech nicznej o warunkach nabycia i instalacji kas. Podczas odbytego 2 kwietnia 211 roku XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w oficjal nym Stanowisku już wtedy przewidziano dramatyczne skutki błędów ustawy refunda cyjnej. Nadto we wrześniu minionego roku na łamach Galicyjskiej Gazety ukazało się utrzymane w alarmistycznym tonie Ostrzeżenie! przed za pisami ustawy refundacyjnej i skutkami zmian w projektowanych zasadach wystawiania recept refundacyjnych. Kolejne Stanowisko w powyż szej sprawie zostało uchwalone 16 listopada na posiedzeniu ORL. Dalszy udział ORL w prote ście wyraził się m.in. wejściem prezesa ORL prof. A. Matyji w skład powołanego 16 grudnia 211 roku Zespołu NRL ds. negocjacji zapisów usta wy i rozporządzenia o receptach. Kolejnym istotnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym było zorganizowanie 18 maja 211 roku, wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Uzdrowisk w Swoszowicach (z okazji 2 lecia Uzdrowiska), w którym prócz dyrektorów zaprzy jaźnionych uzdrowisk wzięli m.in. udział wice minister A. Włodarczyk, sekretarz NRL M. Jani kowski, prezes ORL A. Matyja. We wrześniu 211 roku, problematyka zdro wia została po raz pierwszy ujęta w programie krynickiego Forum Ekonomicznego, organizowa nego po raz XXI. Głównym tematem dyskusji było zagadnienie: Ile państwa, ile rynku? Wy zwania dla ochrony zdrowia przedstawione w re feracie prezesa ORL A. Matyji. We wrześniu 211 odbyła się także organizo wana już po raz wtóry przez ORL uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu młodym lekarzom, do której krakowska Izba przykłada po ważną wagę, traktując wręczenie jako symbolicz ny akt inauguracji zawodu lekarza. Jesienią 211 roku ORL w Krakowie zacie śniła kontakty z ORL w Katowicach i Wrocła 4

5 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 wiu. Przy okazji zorganizowania przez NRL w Książu Wałbrzyskim seminarium nt. Prze szłość zrozumieć, przyszłość kształtować, odbyło się m.in. spotkanie członków Prezydium tych Izb, ustalono również harmonogram i miejsce dalszych spotkań. * * * Z punktu widzenia Prezydium ORL w 211 roku zadaniem szczególnie poważnym i absorbu jącym były prace związane z procesem odzyski wania przedwojennego majątku samorządu. O ile kwestia budynku przy ul. Szczepańskiej 1 pozo staje w sferze odwoławczych działań proceso wych (po niekorzystnym wyroku), o tyle w trak cie 211 roku udało się, e t a p a m i, dzięki szcze gólnej życzliwości Wojewody Małopolskiego Sta nisława Kracika, uzyskać na własność całą kamie nicę przy ul. Krupniczej 11a (z dobrodziejstwem in wentarza, tzn. lokatorami oficyny). Procedura for malno prawnego przejęcia kamienicy przy ul. Krup niczej 11a wymagała kilku decyzji formalno praw nych oraz wdrożenia przez Biuro Prawne Izby szeregu żmudnych procedur. Niemałe zasługi w tej kwestii położyła mec. Ewa Krzyżwska. Równolegle rozpisano konkurs na zagospo darowanie kamienicy (wzięło w nim udział 17 biur architektonicznych), wyremontowano doraźnie większą część II piętra obiektu, przeprowadzając tam Biuro OSL, Biuro OROZ oraz Redakcję GGL. Wyremontowano także odkupione na własność w 21 roku mieszkanie na parterze, zakupując elementarne wyposażenie (krzesła, sto ły, antyramy wystawowe itp.). Całość tych prac nadzorował dr Jacek Tętnowski, sekretarz ORL i jemu należy się w tej kwestii podziękowanie. W pomieszczeniach na parterze aktywnie zaczął działać Klub Seniora, odbyły się dwie wystawy plastyczne: aukcja prac dzieci z Sieborowic, nad którymi Izba sprawuje od 8 lat patronat i wysta wa fotograficzna prac dr. Piotra Kliszcza. Zorga nizowano także spotkania opłatkowe członków Okręgowej Rady i pracowników Biura oraz wigi lię Seniorów. Problemem pozostaje jednak nadal brak sali konferencyjnej Izby, mogącej pomieścić 6 do 1 osób. Odzyskanie kamienicy przy ul. Krupniczej po ciągnęło za sobą, prócz koniecznego przygotowa nia koncepcji jej remontu, potrzebę weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych Izby, związanych z bu dową nowej siedziby Delegatury w Przemyślu. Podjęte poszukiwania innego rozwiązania proble mu (rozpoczęcie inwestycji w myśl planu z 29 roku, kupno innego obiektu, przejęcie od władz miasta na własność lokalu eksploatowanego obec nie) zakończyły się niepowodzeniem. Temat ten kilkakrotnie był przedmiotem dyskusji na posie dzeniach ORL, swoje Stanowisko przedstawiła też Okręgowa Komisja Rewizyjna. Biorąc pod uwa gę wszystkie argumenty (m.in. konieczność kon centracji środków finansowych na remoncie sie dziby głównej OIL przy ul. Krupniczej; a także koszt budowy wg posiadanego projektu siedziby Delegatury w Przemyślu), Okręgowa Rada Lekar ska na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 212 roku postanowiła rekomendować Zjazdowi przejścio we wstrzymanie budowy siedziby Delegatury, z podkreśleniem, że nie oznacza to ostatecznej re zygnacji z przedsięwzięcia, a jedynie jej przesu nięcie w czasie. Jak zwykle w Krakowie o czym warto chy ba wspomnieć w 211 roku odbyło się szereg spotkań, wydarzeń, jubileuszy, wizyt, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu, niekie dy jako ich współorganizatorzy. Warto tu wymie nić m.in. wizytę Minister Zdrowia Ewy Kopacz z okazji: 6 lecia Instytutu Onkologii; przekaza nia dotacji 2 mln zł na Szpital Dziecięcy w Pro kocimiu oraz 1 lecia Pielęgniarstwa. Rocznicę 12 lecia istnienia obchodziło Krakowskie Pogo towie Ratunkowe, pierwsze w Polsce, a 1 lecie istnienia Instytut Onkologii im. Marii Skłodow skiej Curie. Wydarzeniem był także: XV Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgów w Kra kowie, który powołał m.in. swojego prezydenta w osobie prof. Wojciecha Nowaka, prorektora UJ ds. CM; z powodzeniem obchodził też swój jubi leusz 8 lecia urodzin prof. Antoni Dziatkowiak, a na Konferencję Polka w Europie odbytą w Wieliczce przybyło przeszło 1 dziennikarzy. * * * Działalność Komisji problemowych ORL przedstawiamy w dalszym toku Materiałów Sprawozdawczych, tu natomiast poprzestaję na wyliczeniu najważniejszych wydarzeń roku, tyl 5

6 6 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 ko w wybranych obszarach zainteresowań samo rządu. Tradycyjnie na pierwszym miejscu trzeba tu postawić Komisję Kształcenia Medycznego, która była organizatorem 29 zdarzeń edukacyj nych tzn. rozmaitych kursów, szkoleń specjaliza cyjnych, warsztatów itp. Prowadzi je Ośrodek Kształcenia Medycznego powołany przy Izbie przed 3 laty. Nadto dwa razy do roku Komisja wręcza nagrody lekarzom (po 15 zł), którzy osiągnęli najlepsze rezultaty na egzaminach spe cjalizacyjnych. W 211 roku otrzymało je łącznie 32 osoby. W ramach podnoszenia kwalifikacji za wodowych przez lekarzy rozpoczął się też cykl edukacyjny pt. Informatyka przyjazna lekarzom prowadzony przez dr. Janusza Legutkę. Istotnym, zapoczątkowanym przez Komisję przedsięwzięciem była organizacja systemu kon troli nad podmiotami zarejestrowanymi w Izbie, a zajmującymi się kształceniem podyplomowym komercyjnie. Jest to proces, który powinniśmy z mocy ustawy prowadzić ciągle, sądzę, że w dru giej połowie 212 roku pokusimy się o pierwsze podsumowania. Komisja prowadziła też akcję weryfikacji punktów edukacyjnych. Od listopada 28 roku do chwili obecnej (luty 212) stosowną dokumen tację przedłożyło ok. 4 lekarzy. Nie ma co ukrywać, jest to wielkość kompromitująca i trud no uznawać za pocieszenie fakt, że podobnie, a nawet gorzej, jest w całej Polsce. Troska o sprawy bytowe środowiska należy do głównych zadań samorządu. Można powie dzieć, że w Krakowie prowadzimy ją dwutoro wo. Z jednej strony działa Komisja Socjalno Bytowa, kierowana od lat energicznie i kompe tentnie przez dr Barbarę Wiejowską, która w 211 roku przyznała 133 zapomogi losowe, w tym 14 okresowych i 5 jednorazowych. Wysokość za pomóg wynosiła średnio ok. 5 zł. Komisja prze kazała też na rzecz członków rodzin zmarłych le karzy 35 zapomóg pośmiertnych w kwocie 35 zł każda. Nadto Komisja przyznała 9 dopłat dla dzieci lekarzy w wieku szkolnym oraz 17 rocz nych dopłat dla młodzieży studiującej. Łączna wartość udzielonej pomocy finansowej w 211 roku wyniosła ok. 85 tys. zł. Z drugiej natomiast strony, coraz lepiej dzia ła Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, pod kierownictwem dr. Kazimierza Kłodzińskie go, która może rok 211 zapisać do szczególnie udanych, zwłaszcza w Krakowie i na terenie De legatury Nowosądeckiej. W Krakowie bardzo się przysłużyła emerytom dostępność nowych po mieszczeń izbowych na parterze obiektu przy Krupniczej. Wyraziło się to m.in. organizacją sze regu spotkań z ludźmi kultury i nauki, odbyto kil ka szkoleń, wreszcie zorganizowano 3 wycieczki zagraniczne (Włochy, Izrael, Niemcy) z ogrom nym powodzeniem. Natomiast w Nowym Sączu także zorganizo wano kilka spotkań i wycieczek, a bardzo intere sującym pomysłem było spotkanie z lekarzami, którzy od przeszło 5 lat wykonują swój zawód. Jak się okazało, na 17 lekarzy zarejestrowanych w Delegaturze w wieku ponad 75 lat, nadal pra cuje 54, uzasadniając swoją postawę nie tylko względami materialnymi (!). Znaczącą część środowiska lekarskiego kra kowskiej Izby (ponad 1/5) reprezentuje Komisja Stomatologiczna, która strukturalnie wypracowa ła model reprezentacji stomatologów (delegat z każdego powiatu) mogący być wzorem dla ca łej Polski. Komisja jest m.in. organizatorem stałego, co miesięcznego cyklu szkoleń zawodowych w Auli AWF (w 211 roku z udziałem także zagr. spe cjalistów), cieszących się sporym powodzeniem (po ok. 3 uczestników). Nadto rocznie organi zuje lub współorganizuje 3 5 ogólnopolskich kon ferencji (211 Kościelisko, Krasiczyn, Osiecza ny, Polańczyk). Swego rodzaju wizytówką Ko misji od lat jest ogólnopolska konferencja nauko wo szkoleniowa w Rytrze, która w październiku 211 roku odbyła się po raz XXXVIII. Cieszy się ona nieodmiennie rangą jednego z najważniej szych dorocznych spotkań stomatologów w Pol sce, a jednym z punktów programu jest wręcza nie wyróżnienia im. Andrzeja J. Fortuny Za za sługi dla polskiej stomatologii przyznawane od 6

7 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 3 lat. W 211 roku otrzymał je prof. Zbigniew Jańczuk z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staraniem Komisji (pod egidą ORL) ukazuje się też jedyna w Polsce stomatologiczna gazeta samorządowa, której 5 wydań ukazało się w 211 roku. W środowisku przeszło 3 tys. stomato logów, w 9% prowadzących prywatne praktyki stomatologiczne, jest to obok konferencji głów ny czynnik integracyjny. Na łamach GGL LD w 211 roku przedstawiono m.in. dramatyczny przebieg negocjacji kontraktowych, w cyklu pu blikacji obnażono całkowity absurd decyzji likwi dacyjnych NFZ dot. gabinetów szkolnych; uka zano kilkanaście wyróżniających się sylwetek kadry akademickiej i samorządowej; prezentowa no szeroko działalność PTS; omówiono czasopi śmiennictwo stomatologiczne; przebieg Targów Stomatologicznych KRAKDENT, zasady współ pracy ze Słowacją i Czechami, kontynuowano cykl poświęcony dziejom stomatologii, przedsta wiano problematykę dot. nowego ustawodawstwa, m.in. ubezpieczeń, aparatury rtg, i kas fiskalnych. Komisja Praktyk Lekarskich posiadała na koniec 211 roku 9275 zarejestrowanych prak tyk lekarskich, w tym ok. 5,5 tys. indywidualnych i specjalistycznych w ramach własnych gabine tów. Od lipca 211 roku Komisja zajmowała się głównie wdrożeniem w życie nowej ustawy o działalności leczniczej, co oznacza obowiązek przerejestrowania do połowy 212 roku przeszło połowy praktyk. Równolegle Komisja zaniecha ła, zgodnie z wymaganiami ustawy, wizytacji ga binetów lekarskich, przeprowadziła natomiast dwie doraźne kontrole na terenie Podhala w spra wie niedozwolonych form reklamy działalności leczniczej. Komisja, a ściślej cały samorząd, działa tu pod ciśnieniem aparatu państwa zmierzającego do traktowania gabinetów lekarskich wyłącznie jako podmiotów gospodarczych. Wieczne kwestiono wanie rejestrów Izby; mnożenie rygorów SANE PiD u (np. aparaty rtg w każdym gabinecie sto matologicznym); poszerzanie sprawozdawczości dla NFZ; uchylanie nadzoru merytorycznego Izb np. nad NZOZ ami; wprowadzanie kas fiskalnych; bagatelizowanie zasad reklamowania świadczeń, zakazanych w myśl Kodeksu Etyki Lekarskiej to tylko niektóre przykłady tego kompleksu pro blemów. Komisja Młodych Lekarzy w 211 roku działała pod presją nowych zapisów w ustawie o zawodzie lekarza, dot. likwidacji stażu pody plomowego oraz egzaminów LEP i LDEP. Ko misja przygotowała w tej sprawie m.in. dwie udo kumentowane badaniami w środowisku opinie, dotyczące obu tych aktów prawnych, które za po średnictwem ORL zostały przekazane do Mini sterstwa Zdrowia. Przyczyniły się one w jakimś stopniu do uratowania LEP u i LDEP u (w no wym ujęciu). Generalnie jednak przebieg tej refor my wskazał młodym lekarzom ich miejsce w sze regu, boleśnie dewaluując też autorytet rektorów szkół medycznych, sprzeciwiających się skróce niu staży. To może być w skutkach jedna z naj gorszych reform ostatnich lat. Komisja była też organizatorem doraźnych ne gocjacji w konflikcie między stażystami Dziecię cego Szpitala Uniwersyteckiego a jego Dyrekcją, w kwestii wykorzystywania stażystów do pomo cy podczas dyżurów SOR, z zaniechaniem fak tycznych praktyk podyplomowych. Komisja Sportu, Kultury i Rekreacji była, jak co roku, organizatorem dorocznych ogólno polskich Igrzysk Sportowych Lekarzy, w których każdorazowo bierze udział kilkuset lekarzy z ro dzinami z całego kraju. W marcu 212 odbyły się kolejne VII już Zimowe Igrzyska, a we wrześniu IX Letnie Igrzyska, w czym ogromna zasługa lekarskie go małżeństwa Macieja i Izabeli Jachymiaków. Paleta inicjatyw natury sportowo rekreacyjnej jest w całym środowisku lekarskim ogromna, dr Jacek Tętnowski stojący na czele Komisji w skali kraju ma jeśli chodzi o integrację środo wiska ogromne zasługi. Szkoda tylko, że nie udało się utrzymać przy życiu turnieju teniso wego im. Jurka Jamskiego. Natomiast w profilu programowym Komisji pojawiły się inicjatywy kulturalne, których prze jawem były m.in. wystawy prac malarskich Aśki Mendys Gatti i fotogramów Piotra Kliszcza, a tak 7

8 8 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 że organizowane dla Seniorów przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów bilety na spektakle opero we. Komisja Współpracy z Zagranicą kontynu owała tradycyjną opiekę nad lekarzami Białorusi i Ukrainy. W jej ramach 4 lekarzy z Białorusi sko rzystało z parotygodniowych pobytów szkolenio wych w Polsce. Natomiast we Lwowie, w uro czystościach z okazji 2 lecia Polonii Medycznej gościli przedstawiciele ORL w osobach dr dr J. Tętnowskiego i A. Wiernikowskiego. Komisja ugruntowała też współpracę z leka rzami Słowacji i Czech, stomatolodzy podpisali w tej sprawie trójporozumienie (u Wojewody Ma łopolskiego), a lekarze spotkali się dwukrotnie uzgadniając program ponadregionalnej współpra cy. Na horyzoncie rysuje się też współpraca z le karzami z Niemiec, ale to może będzie temat do sprawozdania za rok. Naszym wynalazkiem w skali kraju był wpro wadzony w krwioobieg samorządu w 28 roku Rzecznik Praw Lekarza, którego powołało sze reg izb lekarskich. W 211 roku Rzecznik ORL w Krakowie, w osobie dr Katarzyny Turek For nelskiej, przeprowadził ok. 5 interwencji, współ pracując (na umowie) z jedną profesjonalną kan celarią adwokacką oraz kilkoma doraźnie zatrud nianymi adwokatami, opłacanymi częściowo przez Izbę. Spory dotyczyły często przekształceń własnościowych, stosunków z pracodawcami, wreszcie charakterystycznym, nowym zjawiskiem był fakt pojawienia się sporów na forum interne towym. Natomiast Zespół Radców Prawnych prócz wspomnianych spraw o odzyskanie budynków, prócz opiniowania aktów prawnych dla potrzeb Izby i jej komisji problemowych, prócz udziela nia porad indywidualnych lekarzom prowadził w 211 roku przed Sądem Okręgowym w War szawie powództwo przeciw Ministerstwu Zdro wia o zapłatę, jako odszkodowanie z tytułu strat poniesionych na wykonywanie czynności powie rzonych przez administrację państwową (proce dura trwa). Pozostałe Komisje problemowe i agendy pra cowały w okresie sprawozdawczym w normalnym rytmie wynikającym z obowiązków ustawowych i uchwał organów samorządu (patrz sprawozda nia). Jedno wydanie, styczniowe z 212 roku Galicyjskiej Gazety Lekarskiej ukazało się wyłącznie w edycji internetowej, co było skut kiem zawirowań związanych z kolportażem Ga zety Lekarskiej i rozwiązaniem przez NIL umo wy w tej kwestii z Axel Springer Polska. Wydarzeniem w innym smutnym wymiarze, był fakt odejścia w 211 roku ludzi znanych i ce nionych w środowisku, w niektórych wypadkach zasłużonych dla samorządu, a to w styczniu: Wie sława Argasińskiego; w marcu Jana Kowalczy ka; w kwietniu siostry Heleny Warszawskiej; w maju prof. Jacka Puchały; w listopadzie prof. Janiny Sokołowskiej Pituchowej, w lutym 212 roku prof. Andrzeja Szczeklika. Cześć Ich pamię ci! Szereg szczegółowych wydarzeń okresu spra wozdawczego zostało odnotowanych na łamach Galicyjskiej Gazety Lekarskiej, bądź jej stoma tologicznej edycji Lekarza Dentysty ukazują cej się od 5 lat. Opinię o działalności OIL i jej Delegatur zawiera sprawozdanie Okręgowej Ko misji Rewizyjnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 211 rok i projekt preliminarza na 212 rok przedstawia Skarbnik ORL. Uchwały i stanowiska z tego okresu znajdują się na stro nach internetowych OIL. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej dziękuję Państwu za lekturę. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. med. Andrzej Matyja. prof. UJ 8

9 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Sprawozdanie za okres od 1 kwietnia 211 do 29 lutego 212 roku W okresie od 1 kwietnia 211 roku do 29 lu tego 212 roku odnotowaliśmy wpływ 252 no wych spraw do Biura Okręgowego Rzecznika Od powiedzialności Zawodowej w Krakowie. Z roku 211 pozostało nie zakończonych 117 spraw, znajdujących się w drodze postępowania wyjaśniającego. Do tej liczby należy dodać 159 nowych wsz czętych w sprawozdawczym okresie postępowań wyjaśniających, co ukazuje ogrom pracy nasze go biura, na którą składają się nadal liczne prze słuchania, wystąpienia do biegłych, kilogramy opracowywanej korespondencji. Cała ta działalność jest możliwa dzięki odda nej pracy i zaangażowaniu wszystkich zastępców Okręgowego Rzecznika oraz dwóch pracowników kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial ności Zawodowej w Krakowie. Tylko w okresie dwóch miesięcy, tj. od 1 stycznia do dnia 29 lutego 212 roku do biura OROZ wpłynęło 47 nowych spraw. Poniżej tabela obrazująca niektóre szczegóły statystyczne spraw, wobec których były podejmo wane czynności wyjaśniające. Krótkie uzupełnienie statystyki: Na 83 umorzone sprawy wpłynęło 8 zażaleń, Okręgowy Sąd Lekarski utrzymał 2 umorzenia, 3 uchylił, a w 3 sprawach nie podjął jeszcze decyzji. Na 45 spraw zakończonych odmową wszczę cia postępowania, wpłynęło 12 zażaleń, OSL utrzymał 7 odmów, jedną uchylił, a w 4 sprawach nie podjął jeszcze decyzji. Okres sprawozdawczy Okręgowego Rzeczni ka Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie charakteryzował nadal odczuwalny brak formuły pozasądowej w działalności tego organu, która jednocześnie jest w swojej naturze bardzo korpo racyjna. Ta formuła to rozmowa ostrzegawcza. Wiele spraw umarza się z braku podstaw do przed stawienia zarzutu, chociaż postawa lekarza aż pro si się o taką rozmowę. Rodzaj przewinienia Œmieræ Uszkodzenie cia³a, powik³. chorobowe Eksperyment nielegalny Korzyœæ materialna Poœwiadczenie nieprawdy Nieetyczne zachowanie lekarza Konflikty miêdzy lekarzami Naruszenie praw chorych psychicznie Inne przyczyny Razem Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej za okres od do Ruch spraw Pozosta³o z okresu poprzed Nowych wp³ynê³o Zakoñczono ogó³em Mediacje Odmowa wszczêcia W tym Umorzono Wnioski o ukaranie Sprawy Osoby *) Dla okresu przejœciowego dotyczy równie odwo³añ do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej (NROZ) W inny sposób Odwo³ania do OSL* Uchylone przez OSL* Pozosta³o na okres nastêpny

10 1 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 W okresie sprawozdawczym OROZ bardziej stanowczo zaczął egzekwować obowiązek i wy móg ustawowy tj. świadomą zgodę pacjentów na proponowane leczenie. O ile problemów w tym zakresie nie przysparzają lekarze, to lekarze den tyści często zapominają o tym wymogu, który jest w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. z dnia 31 marca 29 r.), szcze gólnie w art. 16 tej ustawy. Skutkiem tego OROZ skierował w okresie sprawozdawczym dwie spra wy do Okręgowych Sądów Lekarskich w Krako wie i w Katowicach, ponieważ lekarze dentyści zlekceważyli sobie obowiązek uzyskiwania świa domej zgody pacjenta. Aby nie nużyć szczegółami statystyki, skon centruję się jedynie na krótkim omówieniu pro blemów, które w moim przekonaniu zasługują na ich zaprezentowanie. Sprawy korupcyjne nie zajmują już tak wiele czasu OROZ w Krakowie, co cieszy, jednak me dialne nagłaśnianie pojedynczych przypadków będzie nadal robiło wrażenie ich sporej skali. Wystarczy jednak spojrzeć w naszą statystykę w rubryce: korzyść materialna oto w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła ani jedna sprawa. Nie znaczy to, że media i politycy prędko pozbędą się chęci przypinania lekarzom niechlubnej ety kiety środowiska ludzi z lepkimi rękami. Dlatego będziemy nadal zdecydowanie prze ciwstawiać się niesłusznym oskarżeniom Koleża nek i Kolegów, tam gdzie będzie to wątpliwe, a w przypadkach, gdy wina lekarza zostanie udo wodniona, proszę nie liczyć na jakiekolwiek po błażanie. Nadal aktualna pozostaje postawa niektórych lekarzy, którym towarzyszy przekonanie, że wraz z uzyskaniem dyplomu, prawa wykonywania za wodu i specjalistycznej wiedzy po wielu latach nauki, otrzymują dar wszechwiedzy i nieomylno ści. Wielu skarg by nie było, gdyby Koleżanki i Koledzy wykazali także nieco więcej cierpliwo ści i zrozumienia dla chorych i ich rodzin. Spra wy w tej kategorii przewinień dotyczą wszystkich specjalności z przewagą jednak specjalności za biegowych. Wydaje się, że najczęstszą przyczyną skargi jest brak dostatecznej informacji o możli wych powikłaniach przy wykonywanych zabie gach. Powikłania takie są przez skarżących uwa żane za błąd sztuki lekarskiej. Chciałabym w tym miejscu po raz kolejny zaapelować do wszystkich Kolegów lekarzy o rze telne sporządzanie dokumentacji lekarskiej. Jest ona głównym, najczęściej przywoływanym w roz strzyganiu spraw argumentem. Jej zdawkowość, niechlujstwo, nieczytelność stanowi koronny do wód przeciw lekarzowi. Warto ponownie wspomnieć o praktykach nie których Kolegów, którzy pozwalają sobie w roz mowach z chorymi na ocenę pracy innych leka rzy, najczęściej oczywiście negatywną i utrwala nie chorych w przekonaniu, że poprzedni lekarz był niedouczonym konowałem i wyrządził pacjen towi krzywdę nie do naprawienia, co staje się powodem do złożenia przez chorego skargi. Niech sprawy wątpliwych kompetencji zawodowych rozstrzygają odpowiednie organa korporacyjne, a nie pacjenci. Ponownie poruszam problem przekraczania uprawnień przez lekarzy wydających zaświadcze nia o zdolności do pracy w różnych warunkach oraz przez lekarzy wydających zaświadczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, którzy takich uprawnień nie mają oraz przez lekarzy w czynnościach zapobiegawczych i orzeczniczych. Wystawianie lekką ręką za świadczeń lekarskich zwalniających uczniów i studentów z zajęć wychowania fizycznego i za jęć szkolnych należy do kategorii zjawisk nagan nych. Sprawy takie są bardzo dobrym pretekstem wykorzystywanym przez media i nieprzychylnych nam polityków, do oskarżania lekarzy o wszyst ko co najgorsze, przeciwko całemu środowisku. Być może konfliktów między lekarzami uby ło, spraw jest rzeczywiście niewiele. Może po magają apele Rzecznika, a wśród Koleżanek i Ko legów narasta przekonanie, że każdy konflikt prę dzej czy później obraca się przeciwko lekarzowi. W każdym razie ten spadek skarg bardzo cieszy. W wypadku skarg na leczenie stomatologicz ne przeważają oczywiście skargi na złe wykona nie protez. OROZ w Krakowie będzie zwracał szczególną uwagę na posiadanie przez lekarza dentystę świadomej zgody pacjenta. Jej brak spra wi, że sprawy będą rozstrzygane na niekorzyść 1

11 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 lekarza dentysty! Apeluję do Koleżanek i Kolegów dentystów: przestrzegajcie ustawowego wymogu uzyskiwania świadomej zgody pacjenta na leczenie. Podziękowaniom dla moich wszystkich Zastępców nie ma końca, zasługują na nie nie ustająco, bo wykonują trudną, pełną wyrzeczeń (w coraz większym stopniu dodatkową) pracę. Dziękuję moim Panom z biura OROZ za ich dotychczasową pracę, stawiają oni czoła różnym przeciwnościom losu i mimo to wywiązują się sumiennie ze swoich obowiązków. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Krakowie dr Ewa Mikosza Januszewicz Okrêgowy S¹d Lekarski (w ujêciu kalendarzowym rok 211) W 211 roku Okręgowy Sąd Lekarski praco wał pod przewodnictwem dr. n. med. Piotra Ko walskiego w składzie 48 sędziów. Orzeczenia za padłe w roku 211 dotyczyły 8 lekarzy. Z anali zy spraw wynika, że wnioski o ukaranie, podob nie jak w roku poprzednim, najczęściej dotyczy ły lekarzy następujących specjalizacji: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ginekologia i po łożnictwo, ortopedia i traumatologia oraz medy cyna pracy. 1. Odbyło się: 66 sesji sądu, w tym: 47 posiedzeń, 19 rozpraw. 2. Orzeczenia (postanowienia) kończące postępo wanie miały następujący charakter: uniewinnienie upomnienie 12 nagana 7 kara pieniężna zakaz pełnienia funkcji kierowniczych ograniczenie zakresu czynności w wykony waniu zawodu lekarza zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat pozbawienie prawa wykonyw. zawodu umorzenie 7 postanowienia OSL wydane zgodnie z kom petencją na podstawie art. 68 ustawy o izbach le karskich z dnia 2 grudnia 29 roku 3 przesłuchania świadka w trybie art. 6 ust. 3 ustawy 3 3. Odwołania do NSL: Łącznie wniesiono 2 odwołania od orzeczeń OSL w Krakowie, w tym przez: pokrzywdzonego 2 ukaranego OROZ Naczelny Sąd Lekarski utrzymał orzeczenia uchylił do ponownego rozpoznania 1 w toku 2 4. Specjalizacje lekarzy, których dotyczyły orze czenia OSL: Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia dziecięca Chirurgia ogólna 8 Chirurgia stomatologiczna Choroby wewnętrzne 12 Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Geriatria Medycyna pracy 1 Medycyna ratunkowa 2 Medycyna rodzinna Neonatologia Neurologia Okulistyka 1 11

12 12 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Ortopedia i traumatologia 3 Otolaryngologia Patomorfologia Pediatria 5 Położnictwo i ginekologia 1 Protetyka stomatologiczna 3 Psychiatria 6 Radiologia i diagnostyka obrazowa 3 Rehabilitacja medyczna 2 Reumatologia 5 Stomatologia ogólna 8 Urologia Brak specjalizacji 4 z up. przewodniczącego OSL dr. Piotra Kowalskiego opr. Aneta Krawczyk Komisja Organizacyjna W skład Komisji Organizacyjnej ORL w Kra kowie wchodzą Koledzy: dr dr Mariusz Janikow ski (przewodniczący Komisji), Barbara Gajda, Zofia Leśniewska Kasprzyk, Tymoteusz Derebas, Artur Puszko, Wiesław Sowa oraz Marek Zasad ny. Głównym zadaniem Komisji jest nadzór me rytoryczny nad pracą Okręgowego Rejestru Le karzy OIL w Krakowie. W chwili obecnej (ko niec lutego 212) rejestr zawiera dane osób i jest prowadzony za pomocą komputerowej bazy danych. Rejestr komputerowy jest połączony in ternetowo on line z biurami wszystkich Dele gatur. Comiesięcznie, dane w określonym i do zwolonym prawnie zakresie, replikowane są do Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie publikowane są na stronie Centralnego Rejestru Lekarzy. Równocześnie z danymi elektronicznymi, gro madzona jest, wymagana przepisami, dokumen tacja papierowa. Obecnie Okręgowy Rejestr Lekarzy OIL w Krakowie zawiera dane na temat: osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu (11 84 lekarzy, 3318 le karzy dentystów oraz 33 Kolegów posiadających podwójne uprawnienia lekarsko dentystyczne); 1195 lekarzy i lekarzy dentystów, o których informacje przejęliśmy z dawnych Wydziałów Zdrowia, bądź którzy zarejestrowali się kiedyś w Izbie, a z różnych przyczyn nie starali się o uzy skanie prawa wykonywania zawodu, a co za tym idzie nie posiadają uprawnień do jego wykony wania (emigracja, zmiana wykonywanej profesji etc.) dane archiwalne Izby zawierają informacje o 355 lekarzach i lekarzach dentystach, którzy przeprowadzili się na teren działania innych izb, zrzekli się Prawa Wykonywania Zawodu czy zmarli; oraz 243 Koleżanek i Kolegów, członków innych Izb lekarskich, wykonujących na naszym terenie swój zawód (najczęściej prowadzących praktykę lekarską). A oto podział statystyczny w ujęciu z Dele gaturami (wg. Rejestru) Kobiety Mê czyÿni Razem Kraków DOIL Nowy S¹cz DOIL Krosno DOIL Przemyœl Komisja rozpatruje wnioski rejestracyjne, opi niuje je, zgłasza potrzebę odbycia przeszkolenia w razie wystąpienia przerwy w wykonywaniu za wodu bądź domniemania niedostatecznego przy gotowania zawodowego. W okresie minionego roku przygotowano około 85 uchwał w sprawach 12

13 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 rejestrowych, 16 decyzji Prezesa ORL (skreśle nia z aktualnego rejestru) oraz 11 decyzji Prze wodniczącego Komisji (skreślenia z ewidencji, w tym jedną zbiorową na podstawie weryfikacji z rejestrem MSWiA). Dodatkowo, bieżąco zbie rana jest i rejestrowana tak istotna dokumentacja jak: zmiany nazwiska, adresu, miejsca wykony wania zawodu, uzyskanie kwalifikacji, specjali zacji, stopni oraz tytuły naukowe. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca kore spondencja z różnorakimi urzędami, udzielane są odpowiedzi na zapytania instytucji uprawnionych (policja, prokuratura, sądy), sporządzane są ze stawienia i wykazy liczbowe oraz statystyczne danych rejestrowych. Ponadto wydano ponad 12 legitymacji w formie kart plastikowych po twierdzających przynależność do naszej Izby. Rejestr 211 w liczbach: 1. Wydano 353 dokumentów ograniczone PWZ 2. Zarejestrowano i wydano 381 dokumentów PWZ dla lekarzy i lekarzy dentystów po stażu i LEP, LDEP 3. Wpisano do aktualnego rejestru 13 lekarzy bę dących dotychczas w ewidencji Izby 4. Wydano 19 duplikatów PWZ (błędne dane, zagubienie dokumentu etc.) 5. Wpisy do rejestru dotyczące lekarzy obcokra jowców: Wpis do rejestru i wydanie PWZ dla 7 lekarzy unitów (członków innych państw Unii, którzy otrzymują uprawnienia na podstawie Dyrektywy UE) 7. Wpisano 95 lekarzy przybyłych z terenu innych OIL 8. Zarejestrowano uzyskanie obywatelstwa pol skiego przez 3 lekarzy 9. Zobowiązano 12 lekarzy do odbycia przeszko lenia po 5 letniej przerwie w zawodzie 1. Stwierdzenie odbycia i zaliczenie przeszko lenia po 5 letniej przerwie w zawodzie przez 12 osób 11. Wydano 1 decyzję odmowną dotyczącą wy dania PWZ (z przyczyn formalnych) 12. Skreślono z rejestru 68 lekarzy w związku z przeniesieniem do innej OIL 13. Skreślono również z rejestru, niestety, 12 nasze Koleżanki i Kolegów z powodu ich śmierci 14. Na skutek zrzeczenia się PWZ skreślono 19 osób (2 lekarzy uzyskało na powrót PWZ po uprzednim jego zrzeczeniu) 15. Skreślono 8 osób w związku z upływem ter minu ważności PWZ 16. Odnotowano 3 zakazy wykonywania zawo du, 1 ograniczenie zakresu wykonywania zawo du (wyroki sądowne) oraz usunięto taką wzmian kę w stosunku do jednej osoby (zatarcie) 17. Z powodu śmierci lub upływu 1 lat od daty urodzenia skreślono z ewidencji 25 osób 18. W związku z informacją o praktykowaniu na terenie innej izby lekarskiej skreślono ponadto z ewidencji 6 osób 19. Zarejestrowano uzyskanie 264 specjalizacji oraz 16 stopni i tytułów naukowych, Działalność Komisji rozwija się również w aspekcie międzynarodowym. Do jej ważniej szych zadań należało w minionej kadencji wyda wanie zaświadczeń potwierdzających kwalifika cje do wykonywania zawodu w wyniku kształce nia odbytego na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej dla lekarzy i lekarzy dentystów zamierzają cych ubiegać się o rejestrację lub uprawnienia do wykonywania zawodu w innych państwach człon kowskich Unii Europejskiej. W okresie 211 roku wydano 183 takie dokumenty dla 166 osób. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych są potwier dzane i weryfikowane poprzez Ośrodek Uznawa nia Kwalifikacji NIL w Warszawie oraz w ramach systemu wymiany informacji w ramach rynku wewnętrznego (IMI), platformy internetowej Komisji Europejskiej, umożliwiającej ścisłą współpracę pomiędzy administracjami krajów członkowskich UE. Wszystkie wymienione zadania wykonywa ne są w 3 osobowym zespole pracowników przez panie Joannę Dejewską i Paulinę Drechsler, wykonujące większość zadań biurowo admini stracyjnych pierwszego kontaktu oraz Dariusza 13

14 14 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Wójtowicza zajmującego się zagadnieniami tech niczno statystyczno komputerowymi. W ramach Komisji Organizacyjnej działa for malnie również Zespół ds. Staży Podyplomo wych. W 211 roku Zespół skierował na staż 359 osób w tym od 1 marca: 23 osoby (14 lekarzy, 9 lekarzy dentystów), od 1 października: 325 osób (238 lekarzy, 87 lekarzy dentystów), 7 lekarzy w innym terminie na podstawie zgody Ministra Zdrowia oraz 4 lekarzy przeniosło miejsce odby wania stażu na teren naszej Izby z terenu innych województw. Zespół utrzymywał stały kontakt z Koordy natorami i Jednostkami prowadzącymi staże po dyplomowe. Ponadto rekomendowano 7 nowych jednostek starających się o wpis na listę podmio tów uprawnionych do prowadzenia stażu pody plomowego lekarza i lekarza dentysty ustaloną przez Marszałka Województwa oraz odmówiono takiej rekomendacji 2 jednostkom. Dodatkowo zorganizowano szkolenia dla stażystów z zakresu orzecznictwa, bioetyki i pra wa medycznego. Osobą odpowiedzialną za obsłu gę biurową Zespołu jest pani Anna Chuchmacz. z up. przewodniczącego Komisji Organizacyjnej dr Mariusza Janikowskiego opracował Dariusz Wójtowicz Komisja Kszta³cenia Medycznego Komisja Kształcenia Medycznego w roku 211 działała w składzie: dr Lech Kucharski (prze wodniczący), dr Izabela Jabłońska Wachta (wi ceprzewodnicząca), dr dr Ewa Rzepka, Klaudia Stangel Wójcikiewicz, Zbigniew Darasz, Dariusz Giza, Bartłomiej Guzik, Sławomir Kortas, Stani sław Kwiatkowski, Jerzy Pony, Kazimierz Szczu ka członkowie. W roku sprawozdawczym obyły się 3 posie dzenia Komisji. Podobnie jak w latach poprzed nich działalność Komisji koncentrowała się na obszarach szeroko rozumianej sfery edukacyjnej lekarzy, bieżąco analizując ww. problematykę. W szczególności objęło to: 1. Dofinansowanie kursów W okresie sprawozdawczym Komisja reali zowała formę indywidualnego, częściowego do finansowania obowiązkowych kursów dla leka rzy będących w trakcie pierwszej specjalizacji. 2. Nagrody Przeprowadzono 2 edycje (wiosna/jesień 211) wypłat indywidualnych nagród finanso wych, które zostały wręczone uroczyście na po siedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej (łącznie ok. 4 osób, po 15 zł). 3. Specjalizacje kursy Wychodząc naprzeciw postulatom lekarzy, zorganizowany został kurs Onkologia (3 go dzin wykładowych) obowiązkowy do specjaliza cji z chorób wewnętrznych. Brak takiego kursu w Krakowie powodował że dziesiątki naszych Ko leżanek i Kolegów musiało realizować te kursy w innych miastach, np. w Warszawie czy Lubli nie ponosząc przy tym duże koszty finansowe. Obie edycje kursu cieszyły się dużym zaintereso waniem i ocenione zostały przez uczestników bar dzo pozytywnie pod względem merytorycznym. Odbył się też kurs: Zdrowie Publiczne (6 godz. wykładowych), w 2 edycjach. Kurs miał status obowiązkowego do wszystkich specjaliza cji otwartych po 1 stycznia 24 roku. 4. Doskonalenie zawodowe kursy, konferen cje W ramach doskonalenia zawodowego Komi sja zorganizowała kursy: a) Odpowiedzialność lekarza. Aspekty cywil noprawne. Kurs odbył się w Delegaturach w Kro śnie i Nowym Sączu. b) ILS (Natychmiastowa pomoc w stanach za grożenia życia) 6 edycji (w tym 2 edycje w Prze myślu i 2 edycje w Krośnie) c) ALS (Specjalistyczne zabiegi resuscytacyj ne u osób dorosłych) 4 edycje ILS i ALS są kursami certyfikowanymi przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. d) Konferencja naukowo szkoleniowa Wro dzone wady serca u młodzieży i dorosłych trud ne decyzje kliniczne, współorganizowana z Od 14

15 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 działem Klinicznym Chorób Serca i Naczyń kra kowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II e) Kurs Warsztaty niewydolności serca współorganizowany z Kliniką Chorób Wieńco wych Instytutu Kardiologii CM UJ. Lekarze uczestnicy kursów i konferencji uzyskali punkty edukacyjne, zgodnie z Rozporzą dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 24 r. W sprawie sposobów dopełnienia obo wiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i le karzy dentystów. 5. Rejestr podmiotów prowadzących kształce nie podyplomowe lekarzy W ramach obowiązków nałożonych na samo rząd przepisami prawa powadzona była bieżąca rejestracja podmiotów uprawnionych do kształ cenia podyplomowego lekarzy. Na wniosek Komisji podjęta została uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie (Nr 71/ ORL/VI/211) w sprawie ustalenia kwoty i for my wypłaty wynagrodzenia dla lekarzy, członków powołanych do Zespołów Kontrolujących pod mioty prowadzące kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, objęte rejestrami pro wadzonymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Ogłoszony został nabór chętnych le karzy, lekarzy dentystów do prac w tych zespo łach. 6. Punkty edukacyjne W roku sprawozdawczym kontynuowana była weryfikacja tzw. punktów edukacyjnych. Łączna ilość złożonej dokumentacji wskazuje na jej przedłożenie przez ponad 4 tys. lekarzy. z up. przewodniczącego Komisji Kształcenia Medycznego dr. Lecha Kucharskiego opr. mgr Piotr Pachel Komisja Socjalno-Bytowa Komisja Socjalno Bytowa ORL w Krakowie w 211 roku odbyła 1 posiedzeń, pracując w następującym składzie osobowym: dr Barbara Wiejowska (przewodnicząca), dr Marek Zasadny (z ca przewodniczącego), dr Iwona Zapolska Fi trzyk (sekretarz), członkowie: dr dr Ewa Jagieło wicz Borawska, Anna Kot, Antoni Marcinek, Ire na Michalik, Sonia Niwicka Włodek, Małgorza ta Nowak Bieńkowska, Krzysztof Wnuk. Posiedzenia Komisji odbywały się raz w mie siącu, z przerwą wakacyjną (lipiec sierpień). Zgodnie z regulaminem prac Komisji Socjal no Bytowej w 211 roku zapomogi losowe wy płacono 128 osobom. Zapomogi okresowe otrzy mało 114 osób, a zapomogi jednorazowe otrzy mały 4 osoby. We wrześniu 211 roku na specjalnym posie dzeniu przyznano na rok szkolny 211/12 trzy bezzwrotne dopłaty do nauczania dla dzieci leka rzy uczniów szkół średnich w kwocie 4 zło tych miesięcznie i 26 częściowo zwrotnych do płat do nauczania dla dzieci lekarzy studentów AM i innych wyższych uczelni w kwocie 6 zło tych miesięcznie. Zgodnie z regulaminem przy znawania dopłat przy udzielaniu tego rodzaju pomocy materialnej preferowano sieroty i półsie roty po lekarzach oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto w minionym roku wypłacono 35 za pomóg losowych z tytułu śmierci lekarza człon ka OIL w Krakowie. Zapomoga ta wynosi obec nie 3 5 złotych. Stałe zapomogi otrzymuje obecnie 14 osób. z up. przewodniczącej Komisji Socjalno Bytowej dr Barbary Wiejowskiej opr. Krystyna Trela 15

16 16 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 W okresie sprawozdawczym, od 2 kwietnia 211 roku do 3 marca 212 roku w skład Komi sji Stomatologicznej ORL w Krakowie wchodzi ły 84 osoby. Był to drugi rok VI kadencji samo rządu, przewodniczącym Komisji był nieprzerwa nie lek. dent. Robert Stępień. Priorytetem w działaniach Komisji w pierw szej połowie 211 roku było ścisłe współdziała nie ze Związkiem Lekarzy Dentystów Praco dawców Ochrony Zdrowia w celu ochrony praw stomatologów naruszanych w trakcie przeprowa dzonego przez MOW NFZ w grudniu 21 kon kursu na świadczenia stomatologiczne. Sposób przeprowadzenia tych konkursów i tzw. negocjacji wywołał liczne protesty pod adresem Komisji Konkursowych MOW NFZ oraz przyniósł szereg odwołań od ich rozstrzygnięć. Jednocześnie interweniowano w organach admi nistracji samorządowej i u władz politycznych regionu. Protesty skierowano m.in. do: organów samorządu terytorialnego Woje wództwa Małopolskiego i Województwa Podkar packiego, Ministra Zdrowia, posłów i senatorów, członków Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, Reprezentanci ZLD POZ, a zarazem człon kowie Komisji Stomatologicznej ORL w osobach: lek. dent. Roberta Stępnia, lek. dent. Agaty Dut ki Szmigiel oraz lek. dent. Lucyny Peszko zabie rali głos w styczniu 211 roku w Radzie Miasta Krakowa oraz na forum Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podobne działania prowadzili na Podkarpaciu lek. dent. Aleksander Kubit, lek. dent. Wojciech Zacharjasz i lek. dent. Elżbieta Wojnarowicz. Podkreślić należy znaczący rozmiar pracy, włożonej przez Kolegów z Delegatury Kro śnieńskiej i Przemyskiej w toku negocjacji z Od działem Podkarpackim NFZ Członkowie Komisji Stomatologicznej ORL należący do ZLD POZ uczestniczyli także w nad Komisja Stomatologiczna zwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia Sej mu RP, odbytym w dniu 27 maja 211 roku w Warszawie. Obecni tam byli: lek. dent. Agata Dutka Szmigiel, lek. dent. Aleksander Kubit, lek. dent. Andrzej Stopa oraz lek dent. Wojciech Za charjasz. Posłom przedstawiono szczegółowo pro blemy, z jakimi borykają się lekarze dentyści, uzyskując obietnicę pomocy w ich rozwiązaniu. Niestety, kampania wyborcza do Sejmu przerwa ła ten proces, skład Komisji uległ zmianie, skoń czyło się na obietnicach. Pomoc obiecywały też przedstawicielki Departamentu Opieki nad Matką i Dzieckiem Ministerstwa Zdrowia, w osobach p. Dagmary Korbasińskiej i specjalisty ds. stoma tologii dr n. med. Elżbiety Małkiewicz. Obie Pa nie uczestniczyły również w panelu dyskusyjnym 37. Konferencji Szkoleniowo Naukowej w Ry trze. Niewiele jednak z tej obecności wynikło, poza wskazaniem przez uczestników Konferen cji przedstawicielom władz na liczne wady usta wodawstwa dotyczącego stomatologii. Ponieważ badane było przez UOKiK donie sienie na ZLD POZ, które złożył dyrektor MOW NFZ w Krakowie, w lipcu 211 roku Związek został wezwany do wyjaśnienia sprawy rzekomej zmowy cenowej dokonanej jakoby w trakcie ne gocjacji kontraktowych w grudniu 21 roku. Związek w przepisanym terminie złożył obszer ne wyjaśnienia, dowodząc braku jakichkolwiek podstaw do tego rodzaju doniesień. W tej sytu acji Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie przygotowała i złożyła w UOKiK wniosek o wsz częcie postępowania wobec MOW NFZ w spra wie nadużywania przez Oddział Małopolski Fun duszu pozycji monopolistycznej i działania na rzecz ograniczania konkurencji. Współpraca Komisji Stomatologicznej ORL ze Związkiem Lekarzy Dentystów polegała także na organizowaniu i współfinansowaniu wyjazdo wych Konferencji Naukowo Szkoleniowych. Odbyły się one: w Zakopanem Kościelisku (8 1 kwietnia 211); w Krasiczynie (13 15 maja 211); i w Rytrze (21 23 października 211). Opiekę merytoryczną nad Konferencjami sprawowali 16

17 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 dr hab. Jolanta Pytko Polończyk i dr n. med. Wi told Jurczyński. Wykładowcami byli zarówno specjaliści krajowi jak i zagraniczni, m.in. prof., prof. Ivica Anić, Piotr Heczko, Tomasz Konop ka, Tadeusz Krzemiński, Marion Ljubo, Jerzy So kołowski, Leopold Wagner, dr dr Anna Galęba, Katarzyna Skwara Guzikowska, Marcin Aluch na, Wojciech Kożuch, Dariusz Kościelniak, Alek sander Płóciennik, Wacław Steczko, Jerzy Zbo żeń. Różnorodność poruszanych przez nich zagad nień wskazała na ciągły postęp w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, zmuszając lekarza dentystę do ciągłego doskonalenia swojej praktyki. Tema tyka prezentowanych wykładów objęła zagadnie nia z zakresu stomatologii zachowawczej, este tycznej, protetyki, ortodoncji. Były też prezenta cje z zakresu farmakologii i dermatologii. Prawo medyczne objaśniał mec. Tomasz Pęcherz. Uzupełnieniem szkoleń wyjazdowych były bezpłatne szkolenia organizowane raz w miesią cu przez Komisję Stomatologiczną ORL w auli AWF w Krakowie. Szkolenia te mają wielu sta łych słuchaczy i cieszą się dobrą opinią. W okre sie sprawozdawczym odbyło się 9 takich spotkań. Kontynuowana też była współpraca z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, a jej wymier nym efektem jest m.in. doroczna konferencja w Polańczyku (3 IX 1 X 211 r.), której głów nym organizatorem jest dr n. med. Wojciech Bednarz. Konferencja ma charakter międzynaro dowy, wśród wykładowców w minionym roku byli stomatolodzy z Niemiec, Ukrainy i Rumu nii. Jej szczególne znaczenie dla społeczności le karzy dentystów z delegatury krośnieńskiej i prze myskiej płynie też z faktu organizowania Konfe rencji na własnym terenie, bez konieczności wy jazdu do odległych środowisk akademickich. Dla odmiany Rytro charakteryzuje przyzna wanie dorocznej Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla polskiej stomatologii. Jej laureatem został w 211 roku prof. Zbigniew Jańczuk z Pomorskiej Akademii Medycznej. Relacje z odbytych konferencji i szkoleń za mieszczane są bieżąco w redagowanej od stycz nia 26 roku Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty. W minionym roku zamiesz czane w niej sprawozdania z konferencji w Zako panem, Krasiczynie i Suchej Dolinie przygoto wywała lek. dent. Anna Urbańczyk; natomiast lek. dent. Agata Dutka Szmigiel przybliżała tema tykę związaną z funkcjonowaniem ZLD POZ oraz kontaktami z MOW NFZ. Do autorów czę sto goszczących na łamach pisma należeli też dr. hab. J.Pytko Polończyk, lek. dent. Renata Mich na, lek. dent. Anna Kot (jako I z ca OROZ), a także dr Franciszek Serwatka w roli felietoni sty. W 211 r. ukazało się 5 numerów pisma, łącznie ukazało się ich 29. GGL LD odbierana jest w innych izbach lekarskich, w środowiskach stomatologicznych z nieukrywaną zazdrością. Przejawem szczególnym aktywności Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie i jej przewod niczącego lek. dent. Roberta Stępnia jest organi zowanie sesji naukowej w ramach największego wydarzenia wystawienniczego w Polsce południo wej Targów Stomatologicznych Krakdent. Te matyka zeszłorocznego szkolenia dotyczyła pro blemu wypalenia zawodowego oraz stresu i prze zwyciężania trudnych sytuacji medycznych w trakcie procesu leczenia. Ale Krakdent to tak że płaszczyzna bliskiej współpracy handlowej ze Słowacką Izbą Dentystyczną, której członkowie w liczbie kilkuset (!) przybywają do Krakowa w sprawach zaopatrzeniowych w sprzęt, materia ły, leki itp. Podpisany przez Prezydenta RP pakiet ustaw medycznych, które miały zreformować politykę zdrowotną w naszym kraju, nie przyniósł spodzie wanych efektów. Niestety, nadmiar legislacji po ciąga za sobą przeważnie wzrost biurokracji, któ ra w widoczny sposób utrudnia leczenie. Jest to szczególnie bolesne dla małych, indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, gdzie jednoosobowa odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji, wobec rozrastających się żądań instytucji kontrolujących, powoduje napięcia i rozdrażnienie. Przykładem była zeszłoroczna ak cja sprawozdań w formie zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów medycznych. Błędy zagrożone były karą administracyjną do 1 zł. Dzięki wzmożonej pracy członków Komisji Sto matologicznej, by na czas poinformować i poin struować jak należy naszych lekarzy, by wypeł nić i złożyć pod właściwym adresem sprawozda 17

18 18 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 nie, w województwie małopolskim nikt z lekarzy dentystów nie zapłacił kary. Absurdami nękającymi stomatologów, podob nie jak wymogi sprawozdawczości, są ustawy o RTG oraz o certyfikowaniu prac protetycznych. Wprowadzane regulacje nijak nie przystają do polskich realiów, wprowadzają chaos i ogólne zwątpienie, czy ktoś jeszcze nad całym procesem legislacyjnym panuje w zgodzie ze zdrowym roz sądkiem. Argumenty stomatologów, wyrażane w trakcie tzw. konsultacji społecznych, z reguły nie są uwzględniane. Nie dziwi zatem bierna czę sto postawa środowiska bądź manifestowane uczucie podejrzliwości i obojętności wobec po stulatów władz. Trudno się jednak dziwić, gdy sprawy wzrostu liczby miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy dentystów są niezałatwione z braku środków finansowych; gdy problem nie legalnych praktyk techników dentystycznych ba gatelizowany jest z powodu niskiej pono szkodli wości społecznej; gdy nikt nie konsultuje ilości przyjmowanych studentów na wydziały stomato logii; gdy kompletnie lekceważy się celowość ist nienia gabinetów szkolnych. W rezultacie stawia ne są pytania: Jak wykonywać swój zawód? I czy jest sens angażowania się we wspólne sprawy? Jednocześnie wzrasta świadomość pacjentów, którzy zgodnie z nową ustawą o swoich prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta niejednokrotnie wy suwają nieuzasadnione roszczenia przeciw leka rzom dentystom. Rosną ceny ubezpieczeń, a pra ca w zawodzie staje się coraz trudniejsza. Te wszystkie trudne tematy były podejmowa ne w trakcie posiedzeń Komisji Stomatologicz nej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 plenarne posiedzenia Komisji: w Osieczanach 19 lutego 211 roku i w Suchej Dolinie 9 11 grud nia 211 roku. Działanie Komisji Stomatologicznej ORL, mimo wszelkich zastrzeżeń i gorzkich niekiedy sądów w środowisku, uważam za niezbędne. To bowiem jedyny łącznik między środowiskiem a wybranymi w skład Komisji reprezentantami, z którymi konsultowane są akty prawne wpływa jące na nasze życie zawodowe. A to już zupełnie inna sprawa, że nie zawsze nasze postulaty są uwzględniane przez gremia decyzyjne. Lek. dent. Katarzyna Siembab Komisja Praktyk Lekarskich (2 kwietnia marca 212) Komisja Praktyk Lekarskich pracowała pod przewodnictwem dr. n. med. Leszka Badacza w składzie: dr n. med. Stefan Bednarz, dr Tymo teusz Derebas, dr Marta Figiel Różycka, dr Irena Gawrońska, dr Tomasz Hawajski, dr Katarzyna Jucha Jabłońska, dr Sławomir Kolet, dr n. med. Ewa Kopytko, dr Anna Kustroń, dr n. med. Grze gorz Tomasik, dr Barbara Woś. Komisja zajmowała się sprawami dotyczący mi rejestracji i funkcjonowania praktyk lekar skich. W I półroczu 211 r. bieżąco uzupełniono składy zespołów wizytujących, które dokonywa ły wstępnych wizytacji gabinetów lekarskich. Natomiast na terenie biura Izby przeprowadzano kontrole torb lekarskich, okazywanych przez le karzy rejestrujących praktyki w miejscu wezwa nia. 1 lipca 211 roku weszła w życie Ustawa z dnia r. o działalności leczniczej, która wprowadziła duże zmiany m.in. w funkcjo nowaniu praktyk, sposobie ich zakładania, wiel kości opłat za wpis do rejestru. Wprowadziła też nowe pojęcia i ich definicje jak działalność lecz nicza czy praktyka zawodowa. Prócz istniejących już form działalności lecz niczej lekarzy i lekarzy dentystów (gabinetu, prak tyki wyłącznie w miejscu wezwania) wprowadzo no nowy rodzaj praktyki praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 211 r., praktyki lekar skie mogą działać na starych zasadach przez 18

19 pantone GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. do 1 lipca 212 roku. Do tego czasu lekarze muszą dostosować swą działalność do wymogów ustawy. Dlatego, zwłaszcza w pierwszych miesiącach obowiązywania nowej ustawy, działania Komisji Praktyk nastawione były głównie na informację wyjaśniającą na czym polegają w praktyce zmiany i kogo one dotyczą. Od 1 lipca 211 roku rejestracja praktyk za częła odbywać się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, co dla Komi sji Praktyk wiązało się z wymianą wniosków o wpis do rejestru, zmianą wzorów zaświadczeń wydawanych lekarzom. Nowe przepisy zmieniły także numery wpi sów praktyk, dlatego Komisja bieżąco dokonuje ich aktualizacji. W okresie od 2 kwietnia 211 r. do 29 lutego 212 r. zostało zarejestrowanych 156 praktyk (w tym 48 praktyk członków innych Izb Lekar skich). indywidualne praktyki (gabinety): lekarskie: 2 dentystyczne: 116 specjalistyczne praktyki lekarskie (gabinety) lekarskie: 158 dentystyczne: 27 grupowe praktyki lekarskie: 6 dentystyczne: 4 indywidualne praktyki lekarskie wyłącz nie w miejscu wezwania lekarskie: 137 dentystyczne: 6 specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącz nie w miejscu wezwania lekarskie: 176 dentystyczne: 2 indywidualne praktyki lekarskie wyłącz nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lekarskie: 122 dentystyczne: 58 indywidualne specjalistyczne praktyki le karskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmio tu leczniczego lekarskie: 213 dentystyczne: 11 W tym czasie wyrejestrowano 311 praktyk (218 gabinetów, 87 praktyk wyłącznie w miejscu wezwania, 2 praktyki grupowe, 4 praktyki wy łącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze go). Nadto przeprowadzono wizytację 186 prak tyk (37 gabinetów, 149 praktyk wyłącznie w miej scu wezwania). z up. przewodniczącego Komisji dr. Leszka Badacza opr. Anna Chuchmacz Komisja Etyki Komisja działa w oparciu o Uchwałę Nr 4/ORL/VI/29 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 29 roku w spra wie powołania Komisji oraz Zespołów Problemo wych ORL i ich Przewodniczących oraz Uchwa łę Nr 34/ORL/VI/21 Okręgowej Rady Lekar skiej w Krakowie z dnia 28 kwietnia 21 roku w sprawie trybu działania oraz struktury organi zacyjnej komisji i zespołów Okręgowej Rady Le karskiej w Krakowie. Podstawa prawna: art. 5 pkt. 1 oraz art. 25 pkt. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 29 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 29 r. Nr 219, poz. 178) W 211 roku Komisja Etyki ORL pracowała pod przewodnictwem dr. Stefana Bednarza, w składzie: dr dr Ewa Kołodziejczyk, Janina Ro ściszewska Krawczyk, Halina Wilk, Maciej Den dura, Jan Krzak, Antoni Marcinek i Antoni Sto pa. Komisja odbyła w 211 roku 3 posiedzenia plenarne oraz kilkanaście spotkań interwencyjno pojednawczych w celu wyjaśnienia i zażegnania konfliktów pomiędzy skarżącymi się nawzajem lekarzami. W marcu 211 roku odbyło się posiedzenie Komisji z udziałem Okręgowego Rzecznika Od powiedzialności Zawodowej dr Ewy Mikoszy Ja nuszewicz oraz przewodniczącego Okręgowego 19

20 2 pantone 287 GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2B/212 Sądu Lekarskiego dr. Piotra Kowalskiego. Usta lono zasady współpracy Komisji z OROZ i OSL, zakres kompetencji Komisji oraz sposób rozwią zywania problemów z zakresu etyki i odpowie dzialności zawodowej. Rozpatrywane w minionym roku sprawy do tyczyły głównie konfliktów związanych z uzyski waniem zgody pacjenta na badanie oraz wpisy waniem tego faktu do dokumentacji medycznej, z udostępnianiem i przechowywaniem dokumen tacji lekarskiej oraz naruszaniem art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej regulującym wzajemne stosun ki między lekarzami. Komisja rozpatrywała tak że konflikt związany z przeniesieniem praw au torskich po zmarłym lekarzu. Niezawodną po mocą służył Komisji Zespół Radców Prawnych OIL w Krakowie, któremu wyrażam tą drogą po dziękowanie. Komisja Etyki podejmowała także na łamach Galicyjskiej Gazety Lekarskiej drażliwe tema ty związane z wciąż aktualnymi sporami wokół metody zapłodnienia in vitro, zagadnień aborcji i antykoncepcji. Spotykały się one z mocno emo cjonalnymi reakcjami niektórych lekarzy. Ciężar prezentowania racjonalnego stanowiska w tych spo rach wzięła na siebie członek Komisji dr Janina Rościszewska Krawczyk, której także dziękuję. Na zebraniach Komisji omawiano również za gadnienia związane z powoływaniem i funkcjo nowaniem szpitalnych komisji etycznych, których ocenę udostępniła Komisja Etyki NRL. Temat ten wzbudził kontrowersje wśród członków KE, za rysowały się różnice zdań w kwestii zasad współ pracy izbowych komisji etyki z komisjami przy szpitalnymi. Ostatecznie Komisja Etyki ORL sta nęła na stanowisku, że konieczne jest prowadze nie prac przygotowawczych ze strony izb lekar skich, które pozwoliłyby właściwie ukształtować model i profil programowy szpitalnych komisji etycznych. Niezależnie od prac Komisji jej przewodni czący uczestniczył w wielu konferencjach i spo tkaniach ze środowiskami medycznymi, m.in. w PTL u, z których na szczególną uwagę zasłu gują: spotkanie i wykład na Konferencji szkole niowej Naczelnego Sądu Lekarskiego; udział w Konferencji naukowo szkoleniowej Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocła wiu; wreszcie konferencja na temat konfliktu in teresów lekarzy i przemysłu farmaceutycznego w Warszawie. Przewodniczący Komisji Etyki jest także z urzędu przewodniczącym Komisji Orze kających powoływanych dla oceny zdolności le karza do wykonywania zawodu. W 211 roku odbyło się 5 tego rodzaju posiedzeń z Jego udzia łem. z up. przewodniczącego Komisji dr. n. med. Stefana Bednarza opr. Aneta Krawczyk Komisji ds. Systemu Opieki Zdrowotnej Komisja ds. Systemu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym pracowała pod prze wodnictwem dr. Wiesława Sowy, w składzie: dr Agata Dutka Szmigiel, dr Władysław Kosiniak Kamysz, dr Andrzej Stopa; z Delegatury w Kro śnie: dr Krzysztof Kapałka i dr Janusz Kulon; z Delegatury w Nowym Sączu: dr Janusz Chodo rowski i dyr. Artur Puszko; z Delegatury w Prze myślu: dr Janusz Adamczyk, dr Alicja Adrian, dr Jerzy Bielec, dr Tomasz Śliwiński i dr Tadeusz Zając. Komisja odbyła 3 zebrania robocze oraz pro wadziła prace bieżąco wynikające z posiedzeń ORL oraz aktualnych spraw podejmowanych w OIL. Tematyka posiedzeń Komisji obejmowała na stępujące problemy dotyczące środowiska lekar skiego: 1) omówienie warunków kontraktów z NFZ na 212 w Krakowie oraz w Delegaturach, 2) zaświadczenia lekarskie odpłatne i nie odpłatne. 3) ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie woj. małopolskiego omówienie założeń do raportu, przygotowanych na prośbę wojewo dy małopolskiego. 4) omówienie działań podejmowanych w związ ku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej. 2

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej Spółka Cywilna Wojciech Niedziela Agata Niedziela ul. Karwacjanów 6 38-300 Gorlice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza.

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. (stan prawny: 11 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Konstytucja RP Art. 17 1.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.18.2016.JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18 45-269 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.14.2016.JH Opole, dnia 8 lipca 2016 r. Pani Aneta Agnieszka Madej MADEJDENT Gabinet Stomatologiczny ul. Dworcowa 4 48-316 Łambinowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / kwietnia 2015 r. PS.ZP.9612.6.2015 J G Pan Marek Nikiel Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I REGULAMIN SPECJALISTYCZNEJ SEKCJI CHIRURGI ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Specjalistyczna Sekcja Chirurgii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 10 marca 2015 r w sprawie: tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP-III.431.3.2013 Kielce, dnia 09.05.2013 r. Pani Agnieszka Balicka Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dentalvita ul. Kazimierza Wielkiego 29 28-100 Busko-Zdrój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. PS-II.431.7.2013.BDus Pani Halina Malinowska-Rewers Przychodnia stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 31 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 31 marca 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.7.2015 Kraków, dnia 31 marca 2015 r. Pani Barbara Kalata-Gurgul ul. Szalaya 24 34-460 Szczawnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z 5

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ośrodka Mediacji. Fundacji Wydziału Prawa i Administracji. Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica

Regulamin. Ośrodka Mediacji. Fundacji Wydziału Prawa i Administracji. Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Regulamin Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' II)-t!'}"/k~,

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv;; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' ' 2013-11- l' ' 3-;--' II)-t!'}/k~, WOJEWODA MAZOWIECKI --t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7 ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' wrs- V.431.1 0.2013 II)-t!'}"/k~, _- -, Warszawa, d 0_,06,11.2013 r. --, Pani Izabela Środa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2014 r. i 01.03.2015 r.) - szkolenie od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r. 1 Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 20 marca 2015 r.

WP-VIII Kraków, dnia 20 marca 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.1.2015 Kraków, dnia 20 marca 2015 r. Pan Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne z zakresu: Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej Polsce, w

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo