Nr 2 (51) LUTY 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 (51) LUTY 2011 r."

Transkrypt

1 Nr 2 (51) LUTY 2011 r.

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel Okładka: Akcja Zima w WCK 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II. Śmierć papieża Polaka była ogromnym wstrząsem dla całego świata, nie tylko chrześcijańskiego. Pogrzeb, 8 kwietnia, zgromadził prawie wszystkich wyznawców największych religii i przywódców współczesnego świata. I to właśnie uczestnicy pogrzebu, którzy przybyli do Rzymu w liczbie prawie trzech milionów, okrzyknęli papieża świętym, domagając się na licznie wznoszonych transparentach: Santo Subito Natychmiast Święty. Wszyscy byliśmy przekonani, że proces beatyfikacyjny zostanie przeprowadzony szybko. I tak też się stało. 14 stycznia tego roku ogłoszono dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem polskiego papieża. Tym samym zakończył się najkrótszy w dziejach Kościoła proces beatyfikacyjny. Teraz możemy czekać na kolejny cud, który pozwoli na kanonizację Jana Pawła II? Główne uroczystości odbędą się 1 maja w Rzymie. Być może z tej okazji przypomnimy sobie te dni marcowe i kwietniowe 2005 roku. Zjednoczenia we wspólnej modlitwie, przebaczenia, solidarności i tolerancji, obietnic wspólnej pracy dla dobra ojczyzny. Co dzisiaj z doświadczeń tych dni zostało co zostało z nauki błogosławionego papieża Jana Pawła II. Zbliża się 90 rocznica Plebiscytu i III Powstania Śląskiego. 20 marca 1921 roku, zgodnie z postanowieniami traktatu pokojowego, na Górnym Śląsku został przeprowadzony plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przynależności tych ziem. Wzięło w nim 1191 tys. osób, z czego za Polską głosowało 479 tys., a za Niemcami 708 tys. Niekorzystny wynik skutkował propozycją, aby Polsce przyznać jedynie powiaty: rybnicki, pszczyński i część katowickiego i tarnogórskiego. Jak wiemy odpowiedzią na to było III Powstanie Śląskie. Należy też przypomnieć, że rok wcześniej 28 lipca Rada Ambasadorów państw Ententy przyznała arbitralnie większość spornych terenów Śląska Cieszyńskiego, Czechosłowacji. A chodziło o ziemie tzw. Zaolzia, Spiszu i Orawy, gdzie pozostało ok. 120 tys. Polaków. Co prawda kopalnia 1 Maja już nie istnieje, ale to między innymi z jej powstaniem związana jest rozbudowa i rozwój Wodzisławia Śląskiego. Dlatego przypomnijmy, że w 1951 roku wykonano pierwsze wykopy pod budynki i budowle urządzeń powierzchni kopalni jak wówczas nazywano Mszana. Nazwa Kopalnia Węgla Kamiennego 1 Maja została nadana na początku 1961 roku W tym roku mija dziesiąta rocznica powstania dwóch największych obecnie partii politycznych: Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości. 24 stycznia 2001 roku w hali Oliwia powstaje PO, które jako partia zostaje zarejestrowana 5 marca 2002 roku. Pierwszy komitet lokalny PiS powstaje w Białymstoku 22 marca. Jako partia polityczna zostaje zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 roku. Jako ciekawostkę, bo nie jest to przecież żadne ważne wydarzenie historyczne, przypomnijmy początek życia na kartki. 28 lutego 1981 roku wprowadzone zostały kartki na mięso i wędliny a potem zakres reglamentacji zostaje rozszerzony na: masło, kaszę, mąkę, olej, mydło, proszek, papierosy, alkohol itd. Na cukier kartki wprowadzono już w 1976 roku. Najdłużej kartki obowiązywały na mięso. Zniesiono je w lipcu 1989 roku. Maciej Meisel Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Luty 2011 r. Wieści z sesji 28 stycznia br. zebrała się Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, aby rozważyć najpilniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego tejże Rady, Jana Grabowieckiego, głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który poinformował zebranych o działaniach, podejmowanych pomiędzy sesjami oraz o sposobie realizacji interpelacji radnych. Następnie rajcy zadali pytania skierowane do prezydenta miasta, na które odpowiedziano pod koniec sesji. Dotyczyły one przede wszystkim planowanej racjonalizacji sieci szkół, a także inwestycji w dzielnicy Zawada. Za i przeciw Podczas styczniowej sesji radni głosowali w kwestii zmiany uchwały budżetowej miasta oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta odpowiadał na dociekliwe pytania radnych dotyczące ustalenia zakresu działań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji przez miasto w 2011 roku. Ostatecznie większość rajców zagłosowała za przyjęciem uchwały. W kwestii zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata głosy rozłożyły się następująco: 17 za przy 1 wstrzymującym się. Następnie podjęto uchwałę w sprawie reprezentowania miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. Uchwalono, że oprócz Dariusza Szymczaka miasto reprezentować będzie Rafał Połednik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Podczas styczniowej sesji podjęto również uchwałę w sprawie reprezentowania miasta w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Głosami radnych na dodatkowych przedstawicieli miasta w MZWK wyznaczono: Adama Króliczka, Romana Szamatowicza oraz Janusza Wyleżycha. Członkowie Rady podjęli także uchwałę dotyczącą uchylenia uchwały Nr XIV/153/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku. Uchylenie tejże uchwały jest konieczne w związku z wykreśleniem w dniu 7 marca 2008 roku Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego z siedzibą w Rybniku z rejestru związków oraz upływem kadencji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na lata wyjaśnia Wojciech Mitko, sekretarz miasta. Anna Łasocha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej referowała w sprawie zmiany Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata W uchwale przyjmującej Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na lata zaistniała omyłka pisarska mająca wpływ na realizację przyjętego programu. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały zmieniającej jest koniecznością tłumaczy Łasocha. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem tejże uchwały. Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku. Następnie Grażyna Pietyra, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej referowała w kwestii rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim. Po zapoznaniu z całością dokumentów Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną, a większość radnych zagłosowała za przyjęciem tejże uchwały. W kolejnej części sesji przyjęto plan prac Komisji Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na okres luty-czerwiec Następnie 17 głosami za, przy 4 wstrzymujących się przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2010 roku. Dodatkowo podczas sesji prezydent miasta Mieczysław Kieca przedstawił zebranym plan reorganizacji w wodzisławskim magistracie, który pozwoli zmniejszyć zatrudnienie w UM od kilkunastu do dwudziestu procent, co da oszczędności około 1 mln złotych w cyklu dwuletnim (więcej na ten temat na st. 6). Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem styczniowych obrad. (Asia) Radni podczas obrad. 4

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Racjonalizacja w toku Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół prezydent miasta Mieczysław Kieca złożył 27 stycznia na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, która zadecyduje ostatecznie o losach wodzisławskiej oświaty. Projekt zakłada rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jastrzębskiej 136, tj. Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Przedszkola Publicznego nr 8. Uczniowie z Wilchw będą mogli się przenieść do SP nr 9 i częściowo do SP nr 3, przedszkolaki zaś do SP nr 9. Rozwiązaniu ulegnie Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 7, czyli SP nr 4 oraz PP nr 4. Dzieciom tym zaproponowano kontynuację nauki w SP nr 28 i częściowo w SP nr 2, a przedszkolakom PP nr 1 lub 2. Zmiany w tych dwóch zespołach mają obowiązywać od 31 sierpnia tego roku. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 mieszczącym się przy ul. Bolesława Chrobrego 308 zlikwidowane zostaną SP nr 21 i PP nr 11. Całość przeniesiona zostanie do ZSP nr 3. Tu zmiany zostaną wprowadzone od 31 sierpnia 2012 roku, z uwagi na trwające prace remontowe w SP nr 17, która ma przejąć uczniów z Radlina. Od roku szkolnego 2011/12 nie będzie przyjęć do SP nr 1 przy ul. Wałowej 5. Dotychczasowi uczniowie mogą uczęszczać do placówki, jednak 31 sierpnia 2016 nastąpi rozwiązanie Zespołu Szkół nr 2. Zaproponowany im zostanie obwód SP nr 3. Zmiany obejmą także gimnazja, które docelowo będą mieścić się w trzech obiektach. Dzieci z Gimnazjum nr 4 będą mogły kontynuować naukę w obiekcie, jednak od roku szkolnego 2011/12 nabór do szkoły zostanie wstrzymany, by ostatecznie w 2013 roku zlikwidować placówkę. Uczniom tym zostanie zaproponowany obwód Gimnazjum nr 1. Postanowiono o zwolnieniu z rejonizacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów klas pierwszych w poszczególnych gimnazjach. Rodzice będą mogli sami podjąć decyzję o uczęszczaniu przez ich dzieci do wybranej placówki. Jeśli przy proponowanych zmianach obwodów odległość od szkoły do miejsca zamieszkania przekroczy w ramach obwodów 3 km przy podstawówkach, a 4 km przy gimnazjach, Urząd Miasta sfinansuje dzieciom bilety. W Przedszkolu nr 18 ma zostać otwarty żłobek publiczny. Będzie w nim miejsce dla 60.maluchów. Poza nim w każdym z nowych obwodów mają powstać oddziały żłobkowe. Nie chodzi nam o likwidację szkół, a o zamiar przekształcenia ich w placówki oświatowe zarządzane przez inny organ. Będą to placówki publiczne, bądź na prawach Prezydent miasta wraz z zastępcą podczas konferencji prasowej dotyczącej rejonizacji placówek oświatowych. publicznych, a więc bezpłatne. Powstaną tam szkoły i przedszkola prowadzone przez inne organy mówi Eugeniusz Ogrodnik, zastępca prezydenta. Miasto, które jest dysponentem budynku, będzie je użyczać bądź dzierżawić zainteresowanym podmiotom. Do Urzędu Miasta wpłynęły już listy intencyjne w tej sprawie. Już teraz zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności jest siedem organizacji. Losy nauczycieli z likwidowanych placówek nie są jeszcze do końca znane. Jeśli do wskazanych w projekcie uchwały szkół przejdą całe oddziały, nauczyciele przejdą razem z nimi. Może się zdarzyć tak, że część kadry zostanie w nowych placówkach. Weryfikując ofertę zainteresowanych otwarciem placówki organów, na pewno będziemy brać pod uwagę fakt, która z nich zapewni najlepsze warunki kadrze nauczycielskiej. Ale najważniejsze są dla nas dzieci tłumaczy zastępca prezydenta. Przygotowując projekt uchwały zwrócono uwagę na kilka czynników m.in. sytuację demograficzną na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W ciągu tego okresu liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała o około 260 dzieci, zaś w gimnazjach o 845. Od 1997roku rodzi się średnio od 450 do 500 noworodków na rok. Biorąc pod uwagę te liczby można założyć, że przez najbliższe sześć lat liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkołach nie ulegnie istotnej zmianie tłumaczy prezydent miasta. Kolejnym czynnikiem stanowiącym o koniecznościpodjęcia działań w zakresie racjonalizacji sieci szkół są wydatki na oświatę. W 2010 roku na ten cel przeznaczono około 43 mln zł, a więc 43 proc. budżetu miasta. Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa tylko około 72 proc. wydatków z budżetu miasta na objęte dofinansowaniem szkoły, zaś wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli pokrywane są z miejskiej kasy w 100 proc. Ważnym aspektem w tej sprawie jest również zmiana ustawy zakładająca obowiązek zrównoważenia bieżących wydatków aktualnymi dochodami bez możliwości zaciągania kredytów, co było możliwe do tej pory. (ak) 5

6 Z ratusza Szukanie oszczędności zaczynają od siebie Luty 2011 r. Reorganizacja w Urzędzie Miasta podzielona została na dwa etapy. Pierwszy ruszy od 1 marca. Po obserwacjach okazało się, że część kompetencji pracowników urzędu powiela się z zadaniami jednostek. Z tego powodu usystematyzowaliśmy te działania i na nowo podzieliliśmy mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. I tak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejmie obowiązek wypłacania zasiłków i świadczeń rodzinnych, czyli spraw, którymi do tej pory m.in. zajmowało się Biuro Spraw Społecznych. Do tej jednostki trafią także stypendia z Wydziału Edukacji oraz dodatki mieszkaniowe z Wydziału Spraw Obywatelskich. W miejsce Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, w ramach którego funkcjonowały trzy referaty, powstaną dwa biura: Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Informacji i Promocji. Kierownikiem pierwszego pozostanie Joanna Stolarska. Drugiemu szefować będzie dotychczasowy asystent prezydenta, Marcin Sieniawski. Jego obowiązki przejmie z kolei Łukasz Kożuchowski, wodzisławianin pracujący obecnie w biurze poselskim posła Ryszarda Zawadzkiego. Asystent nie będzie pracował na stanowisku urzędniczym, zatrudniony zostanie z powołania, a więc na czas kadencji obecnego prezydenta. To jednak nie koniec zmian. Dotychczasowe trzy oddzielne wydziały: geodezji, architektury oraz inwestycji połączone zostaną w jeden, wstępnie nazwany Wydział Infrastruktury, którego naczelnikiem zostanie Janina Szymecka-Pysz, dotychczasowa szefowa Wydziału Inwestycji. Zmiana ta ma usprawnić wszelkie procesy inwestycyjne i ułatwić obsługę klienta. Z uwagi na podobny zakres pracy połączone zostaną również dwie komórki: audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Drugi etap reorganizacji prezydent zapowiada na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Planuję powołać firmę zewnętrzną audytorską, która przeanalizuje szczegółowo nową strukturę pod kątem ponoszonej odpowiedzialności, zakresów obowiązków i kompetencji. Zostanie również wykonane mierzenie pracochłonności wykonywanych czynności. Wtedy możliwe będą dalsze zmiany zapowiada Dowody z 2001 roku tracą ważność Osoby, które w 2001 roku odebrały dowód osobisty, powinny złożyć wnioski o wydanie nowego dokumentu w związku z upływającym terminem ważności, który wynosi 10 lat. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Czas oczekiwania na nowy dowód wynosi około miesiąca, dlatego też z takim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek. W celu wymiany dowodu do Urzędu Miasta należy zgłosić się osobiście. Obecność obowiązkowa jest także przy odbiorze dokumentu mówi Joanna Wiśniewska, kierownik referatu dowodów osobistych. Do wypełnionego wniosku powinniśmy dołączyć dwie aktualne fotografie oraz posiadany dowód osobisty dodaje. Dowody wydawane są nieodpłatnie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Referacie Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, pod numerem telefonu lub na stronie internetowej w zakładce BIP. (ak) Nowa linia autobusowa Już wkrótce uruchomione zostanie nowe połączenie na trasie Wodzisław Śląski Żory. Do tej pory, aby dojechać do Żor, należy najpierw linią 212 udać się do Świerklan. Tam czeka nas przesiadka w autobus 301. Mając na uwadze czas i komfort jazdy podróżujących liniami Miejskiego Związku Komunikacyjnego, Urząd Miasta wyszedł z inicjatywą, aby połączyć oba kursy i na ich bazie uruchomić linię autobusową do Żor przez Marklowice. Władze gminne Świerklan i Żor już zaakceptowały zmiany i przystały na propozycję Urzędu Miasta. Dokument z wytycznymi co do nowej linii skierowany został do MZK. Tam rozkład prezydent. Zmniejszenie liczby etatów spowoduje oszczędności w wysokości od 800 tys. do miliona złotych. W dwuletnim cyklu nawet 20 proc. urzędników może zostać zwolnionych. Już od pewnego czasu nie przedłużane są umowy, które zawarte zostały na czas określony. (ak) jazdy wkrótce uruchamianej linii dopracowany zostanie w taki sposób, by utrzymać wcześniejsze połączenia i dopisać nowe, ułatwiające podróżnym przejazdy. Nowa linia powinna ruszyć na początku przyszłego kwartału mówi Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta. Dla korzystających z miejskiej komunikacji jest to z pewnością dobra wiadomość. Do tej pory dojazd chociażby do Katowic spędza podróżnym sen z powiek. Po uruchomieniu nowej linii bez żadnej przesiadki dojedziemy do Żor. A stamtąd o połączenie do miast położonych nieco dalej będzie już łatwiej. (ak) 6

7 Gazeta Wodzisławska Z RATUSZA Otwarcie z pompą Długie lata czekali uczniowie i mieszkańcy Wodzisławia na halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Nowy obiekt przy Gimnazjum nr 2 oficjalnie otwarto 14 stycznia. Uroczystości otwarcia hali przygotowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 i trzeba przyznać, zrobili to imponująco, wszyscy wodzisławscy sportowcy podkreśla prezydent miasta Mieczysław Kieca. Nowy obiekt spełnia wszelkie wymogi, by tak jak imponująco prezentuje się nowy obiekt. Hala powstała praktycznie w jeden rok, zaś całkowity koszt budowy to około 4 mln zł. Pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki oraz bogate zaplecze socjalne to główne zalety obiektu. Naszej szkole taka hala była bardzo potrzebna. W tej chwili prowadzimy 24 klasy uczniów. Wśród nich są cztery klasy sportowe. Hala powstała przede wszystkim dla ich dobra. Lepszego prezentu nie mogliśmy sobie wszyscy wymarzyć mówi Gabriela Niemiec, dyrektor Gimnazjum nr 2. Warto zauważyć, że wcześniej do dyspozycji uczniów była jedynie maleńka sala gimnastyczna, a wiele lekcji odbywało się na szkolnym korytarzu. Bardzo często też uczniowie klas sportowych jeździli na treningi popołudniowe do innych szkół. Nowy obiekt zdecydowanie poprawi komfort wszystkich sportowych zajęć odbywających się w placówce. Oczywiście oprócz uczniów Gimnazjum nr 2, z hali mogą korzystać stać się miejscem oficjalnych rozgrywek sportowych. Pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki, profesjonalna wykładzina sportowa, składane kosze zapewnią komfort gry uczniom oraz wszystkim innym korzystającym z obiektu. Z myślą o lekcjach wychowania fizycznego halę wyposażono w kotarę, która pozwoli podzielić pomieszczenie na dwie niezależne części. Rozgrywki uatrakcyjni rozbudowana elektroniczna tablica wyników oraz, co najważniejsze, doping kibiców, dla których przygotowano 2 składane trybuny na około 80 miejsc. Poza ogromną salą do ćwiczeń hala wyposażona jest także we wszystko, czego trzeba młodym sportowcom, czyli w drabinki, materace, kozły i piłki. Poza tym do dyspozycji są jeszcze szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, osobne pokoje dla sędziów i trenerów. Nowo powstała hala gimnastyczna ma wymiary areny, czyli 19 m na 36 m, co daje łączną powierzchnię użytkową 795 m kw. Co istotne, z obiektu mogą korzystać również osoby niepełnosprawne, gdyż przy budynku zainstalowano windę, a dodatkowo we- Przecięcie wstęgi. wnątrz znajdują się pomocnicze poręcze. Nie chcę popadać w megalomanię, ale myślę, że budowa pełnowymiarowej hali sportowej to inwestycja znacząca dla całego miasta, gdyż jesteśmy w tej chwili na terenie centrum Wodzisławia jedyną szkołą posiadającą segment sportowy i salę gimnastyczną o takich wymiarach przyznaje dyrektor Niemiec. Zachęcam do wynajmowania sali wieczorami. W tej sprawie proszę dzwonić do sekretariatu szkoły pod numer dodaje. Przypomnijmy, że prace przy budowie pełnowymiarowej hali rozpoczęły się w sierpniu 2009 roku, a inwestycję realizowało wyłonione w przetargu konsorcjum Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Marcinek Artur i Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Spółka z o.o. Budowę obiektu dofinansowało Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Wysokość ministerialnej dotacji wyniosła 980 tysięcy. (Asia) 7

8 Z RATUSZA Luty 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Studium uwarunkowań to opracowanie urbanistyczne obejmujące całe miasto w jego granicach administracyjnych. Studium uwarunkowań nie jest aktem prawa miejscowego tzn. na jego podstawie nie można wydawać decyzji administracyjnych (np. decyzji o pozwoleniu na budowę), lecz sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uwarunkowań staje się więc materiałem wyjściowym do sporządzania konkretnych planów miejscowych. Miasto Wodzisław Śląski posiada studium uwarunkowań od grudnia 1999 roku. Po upływie ponad 10 lat studium doczekało się pełnej aktualizacji. W roku ubiegłym rozpoczęło się wykonanie kompleksowej zmiany tego opracowania. Aktualnie przystępujemy do etapu zapoznania zainteresowanych mieszkańców miasta z tym przygotowanym już opracowaniem. Informujemy, że w dniach od 23 luty 2011r. do 6 kwietnia 2011r. (w godz. od 9.00 do 13.00) odbędzie się wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta do publicznego wglądu. Opracowanie Spotkanie przedsiebiorców będzie dostępne w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta, budynek 4a pokój 207. Wszystkich zainteresowanych, szczególnie tych, którzy planują inwestycje budowlane na terenie naszego miasta, zapraszamy do Wydziału Architektury i Urbanistyki. Zalecane jest posiadanie mapy geodezyjnej przedmiotowego terenu. Jeszcze przez 21 dni po zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu tj. do dnia 28 kwietnia będzie można składać uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Wodzisławscy przedsiębiorcy chcą stać się alternatywą dla galerii handlowych, które zabierają im klientów. Postanowili połączyć siły i wspólnie stworzyć ciekawą ofertę handlowo-usługową. W związku z tym prezydent Mieczysław Kieca zaprosił lokalnych przedsiębiorców na spotkanie, podczas którego debatowano jak przyciągnąć potencjalnych kupujących do naszego miasta. 27 stycznia padło wiele propozycji, zarówno ze strony władz miasta jak i gości. Przybyli zgodnie twierdzili, że jest źle, ale nie spotkali się po to, by narzekać, lecz po to, by działać. Marcin Sieniawski, kierownik Biura Informacji i Promocji UM, przedstawił propozycję kampanii promocyjnej Wodzisław Śląski tu kupuj. Zakłada ona wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez kampanię promocyjną na billboardach oraz w mediach, rozważa też bezpłatne parkingi dla kupujących. Jednak by zrealizować to przedsięwzięcie, chęć udziału w nim musi zdeklarować znaczna ilość osób. Na spotkaniu wszyscy byli zgodni, że należy działać wspólnie. Krzysztof Dybiec, właściciel Zoolandii zaproponował, by utworzyć folder, w którym oprócz mapki znalazły by się pogrupowane sklepy i punkty usługowe. Zaproponowano wydłużenie godzin otwarcia sklepów bądź otwarcie ich w sobotę. Także pomysł kart lojalnościowych, które swym zasięgiem obejmą wszystkie sklepy biorące udział w akcji, wydaje się ciekawy. Proponowano też udostępnienie rynku i przyległych ulic artystom, którzy mogliby tam wystawiać swoje prace. Prezydent obiecał też, że zorientuje się czy na ten pomysł można pozyskać środki zewnętrzne, np. z Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie, na którym mają zapaść konkretne decyzje, odbędzie się 7 lutego o godz w sali nr 23 w Urzędzie Miasta. Drugim tematem spotkania był plan zagospodarowania przestrzennego. Więcej na ten temat na stronie powyżej. (Iza H.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Kolejna rocznica Marszu Śmierci W tegorocznych obchodach Marszu Śmierci, które odbyły się 31 stycznia, wziął udział m.in. prezydent miasta Mieczysław Kieca, zastępca prezydenta miasta Dariusz Szymczak, starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Roman Juzek, radni Rady Miejskiej, a także więźniowie i uczestnicy marszu, którzy szczęśliwie ocaleli. Miejskie obchody 66 rocznicy Marszu Śmierci rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo w intencji poległych mieszkańców powiatu wodzisławskiego w obozach zagłady w okresie II wojny światowej i czasach stalinizmu sprawował ks. prałat Bogusław Płonka. W południe uczestnicy obchodów zebrali się na Cmentarzu Ofiar Oświęcimskich. Danuta Koneczna, prezes Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Katowice, odczytała wzruszającą modlitwę, autorstwa jednego z uczestników marszu. Następnie zaproszeni goście, delegacje i byli więźniowie obozów zagłady uhonorowali poległych kwiatami złożonymi pod pomnikiem. 66 lat temu 27 stycznia wojska sowieckie wyzwoliły obóz KL Auschwitz. Wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów. Po rozpoczęciu przez Armię Czerwoną ofensywy wiślańsko odrzańskiej, Niemcy przystąpili do ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. W dniach od 17 do 21 stycznia z KL Auschwitz i podobozów wyprowadzono ok. 56 tys. więźniów, których formowano w piesze kolumny. Główne trasy ewakuacji wiodły do Gliwic i Wodzisławia Śląskiego, gdzie więźniów ładowano w wagony. 18 stycznia w 63 kilometrową trasę do Wodzisławia wyruszyło około 25 tys. więźniów. Marsz odbywał się w warunkach dużego mrozu i śniegu, utrudniającego poruszanie się przy równoczesnej brutalności esesmańskich konwojentów strzelających do usiłujących zbiec jak i do nienadążających z powodu wyczerpania. Do Wodzisławia więźniowie dotarli 21 stycznia. Do 23 stycznia z wodzisławskiej stacji kolejowej wywieziono około 25 tys. więźniów stłoczonych w tzw. węglarkach. Więźniowie, którzy zostali zamordowani na terenie naszego miasta, zostali pochowani na Piaskowej Górze, gdzie obecnie mieści się pomnik. Obowiązkiem nas współczesnych jest nie tylko pamięć o tragicznych ofiarach, ale również przekazywanie młodemu pokoleniu zapisów kart historii. 14 stycznia Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił, iż w ostatnią niedzielę stycznia będziemy co roku obchodzili Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. (M.M, Asia) Uczestnicy pochodu w drodze na cmentarz. 9

10 TWARZĄ W TWARZ Luty 2011 r. Ludzie oceniają nas według wody Wywiad z Wiesławem Blutko, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Redakcja: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obchodziło w styczniu 45-lecie swojej działalności. Jak zmieniała się specyfika firmy na przestrzeni tych lat? Wiesław Blutko: Firma formalnie powstała 1 stycznia 1966 roku. Uchwałą ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim zostało powołane Przedsiębiorstwo Wodociągów, które działało na terenie Wodzisławia. Wpływ szkód górniczych spowodował znikanie wody ze studni i w związku z tym rozpoczęto budowę infrastruktury na terenie województwa katowickiego. W Katowicach powstało wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W każdym większym mieście powstały zakłady, które miały nadany numer, nam przypisano numer 5. Przy kolejnej reorganizacji zostaliśmy nazwani Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu. Wtedy przyszedłem do firmy. W 1997 roku ta sama firma została przekształcona w spółkę prawa handlowego, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i tak jest do dziś. Profil firmy się nie zmienił. Od początku podstawową działalnością była dostawa wody i odprowadzanie Wiesław Blutko. ścieków i to stanowi 95 procent naszej działalności. Red.: Jakie gminy obsługuje przedsiębiorstwo? W. B.: Jeżeli chodzi o wodę to wszystkie gminy powiatu wodzisławskiego z wyjątkiem Lubomii, która ma własne ujęcia. Z kolei w Mszanie i Godowie nie świadczymy usług kanalizacyjnych, gdyż ścieki z tych gmin są tłoczone i przetransportowywane do Jastrzębia. Pszów również nie korzysta z naszych usług kanalizacyjnych. Red.: Jakim potencjałem sieciowym dysponuje firma? W. B.: Wodociągów jest około 1300 km. Połowa z nich to przyłącza do budynków, reszta to sieci o średnicy od 60 milimetrów do 400. Kanalizacji zaś mamy około 220 km. Red.: Jakie cele stawia sobie spółka dzisiaj? W. B.: Przede wszystkim chcemy bazować na tym, co już mamy, czyli dostarczać wodę, bo według tego nas ludzie oceniają. Woda ma być dostarczana stale i pod dobrym ciśnieniem, mieć też odpowiednie parametry. Chcemy co najmniej podtrzymać jakość, a wręcz ją poprawiać. Woda, którą czerpiemy z Goczałkowic jest bardzo dobrej jakości. Problem polega na tym, że mamy jeszcze pewne odcinki sieci stalowych. Woda w takich rurach ma to do siebie, że potrafi chłonąć żelazo ze ścianek i staje się ruda. Właśnie te drobne fragmenty musimy jeszcze wymienić. W okresie mojej pracy zawodowej zastąpiliśmy ponad 500 rur stalowych polietylenowymi, które już nie brudzą. Mam nadzieję, że za pięć lat będę mógł powiedzieć, że rury stalowe przeszły już do historii. To jeśli chodzi o wodę. Sprawa ścieków z kolei wygląda tak. Nasze oczyszczalnie przeszły gruntowną modernizację. Teraz czas na budowę kanałów. Skanalizowane są te obszary, gdzie jest największa gęstość zabudowy. Unia Europejska wymaga, aby obszary mniej zaludnione, czyli takie, których wskaźnik wynosi 120 mieszkańców na jeden kilometr wybudowanej rury, też zostały skanalizowane. Przez najbliższe 5,10 lat będziemy mieli co robić. Red.: Od kilku lat istotnym elementem finansowania rozwoju inwestycyjnego w branży wodociągowej są fundusze unijne. PWiK otrzymało dofinansowanie Funduszu Spójności na realizację projektu Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry z zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II. Na jakim etapie są teraz prace? W czerwcu 2010 roku podpisaliśmy umowę dotacyjną na budowę 125 kilometrów kanalizacji sanitarnej plus dziesięciu przepompowni. Uzyskaliśmy prawie 68 procent dofinansowania. 10

11 Gazeta Wodzisławska TWARZĄ W TWARZ Podzieliliśmy całe zadanie na dwa postępowania przetargowe. W pierwszym z nich były przetargi na cztery zadania. Przetarg na pozostałe sześć jest w trakcie postępowania. Prace już trwają. Trudno mówić o ekspansji robót w zimie, chociaż można budować kanalizację nawet przy lekkim mrozie. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2014 roku. Kiedy pewne fragmenty będą już wybudowane, będziemy zachęcali mieszkańców, by na bieżąco się przyłączali. O możliwości włączenia każdego powiadomimy listem poleconym. Warunkiem prawidłowego rozliczenia dotacji jest warunek, aby ci mieszkańcy, którzy są w tych projektach ujęci, się włączyli. Jak tego nie zrobią, będzie duży problem. Jeśli do 2014 roku będziemy budować kanały, to w 2015 roku nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich przyłączy na raz, bo jest ich grubo ponad trzy tysiące. W ramach głównego projektu mieszkaniec ma zaprojektowane przyłącze, a więc oszczędza około tysiąca złotych. Ci, którzy w międzyczasie wybudowali domy bądź dopiero będą mieć taki zamiar i mają co do tego stosowne pozwolenie, też są w tym uwzględnieni. Jeśli chodzi o same przyłącza to są różne możliwości. Pierwsza z nich zakłada, że mieszkaniec może sam wykonać przyłącze. Jeśli jest silny, krzepki i skory do roboty to chwyta łopatę i kopie. Wiem, że sporo osób jest zainteresowanych taką możliwością. Do tych, którzy nie są w stanie sami wykonać tego typu robót z różnych przyczyn, też wyciągamy pomocną dłoń. Wykonanie przyłącza jest niestety obowiązkiem mieszkańca, ale chcemy mu pomóc. Raz, żeby jemu było lżej, a dwa, żebyśmy my mieli efekt w postaci tego włączenia. Właśnie dlatego chcielibyśmy przeprowadzić konkurs ofert dla wykonawców. Spośród firm, które zaproponują najniższą cenę, mieszkaniec będzie mógł sobie wybrać najbardziej mu odpowiadającą i rozliczenie nastąpi między nim a firmą. Jest jeszcze jedna metoda, ale jej chciałbym uniknąć. Mowa o presji. Rozwiązaniem będzie wtedy pomoc straży miejskiej. Nigdy nie dojdzie do sytuacji, że wszyscy będą zadowoleni. Podłączenie ma te plusy, że nikt nie rozjeździ mi podwórka, nic z beczki się nie wyleje i uniknę nieprzyjemnego zapachu. Minus to oczywiście płatność za ścieki. Ale po to tu jesteśmy, żeby przekonywać ich do przyłączy. Skłonić ma ich do tego również możliwość zakupu u nas rur po preferencyjnych cenach. Jako przedsiębiorstwo mamy większą możliwość negocjowania cen. Mam nadzieję i obserwuję już tą tendencję, że świadomość ludzi się zmienia. Chcą mieć czysto. Red.: Odchodząc już od tych spraw unijnych chciałam Pana zapytać, jak wygląda taki przeciętny dzień prezesa przedsiębiorstwa? W. B.: Od lat stosuję zasadę, że codziennie rano odbywają się tak zwane raporty, czyli krótkie rozmowy z szefami działów. Meldują mi co zrobiono dnia poprzedniego, jakie są problemy, co się udało rozwiązać, a czego nie. Po tym przeważnie przychodzi czas na odbieranie ogromnej ilości poczty. Następnie spotkania. Mam do obsłużenia osiem gmin a staram się dla każdego znaleźć czas. Nie zapominam też o klientach. W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, a za niedługo w każdy, klient może przyjść z różnorakim problemem. Rolą prezesa jest planowanie i strategia. Nie jestem od tego, żeby mówić, że ty masz dziś kopać, a ty kosić. Skupiam się raczej na tych wyższych szczeblach, kiedy trzeba myśleć co będzie jutro, pojutrze, a nawet i za rok. Przykładowo w maju zmienią się ceny za wodę i my już dziś o tym myślimy. Przyjmujemy założenia i analizujemy. Red.: Pamięta Pan swój pierwszy dzień w pracy? W. B.: Pamiętam dokładnie, mimo, że minęło już 15 lat. Ówczesny dyrektor przedstawiał mnie pracownikom. Pech chciał, że miałem złamany palec u ręki nie wiedząc o tym. Każdy chciał się z nowym dyrektorem przywitać, a co jeden uścisk dłoni, tym bardziej wykrzywiałem się z bólu. Pamiętam, że ludzie patrzyli na mnie dziwnie, bo nawet nie potrafiłem porządnie ręki uścisnąć Red.: Największy sukces i najgorsza porażka w pracy zawodowej to W. B.: Jeśli chodzi o działalność PWiK to na pewno sukcesem jest fakt, że nie ma skarg na jakość i brak wody. A bywało różnie. Pozyskanie środków na kanalizację także zaliczam do sukcesów. Poprawi to docelowo stan środowiska naturalnego i daje miejsca pracy. To dla mnie duża satysfakcję. Trudno mówić o porażkach, ale skoro już zostało zadane takie pytanie, to odpowiem, że nieprzyjemnymi momentami mojej pracy były lata , kiedy to trwały przygotowania do pozyskania dotacji z Unii. Wymogiem było dysponowanie przez wnioskodawcę nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Przez dobre 2 lata nie byłem w stanie przekonać wszystkich gmin, które partycypowały w budowie oczyszczalni Karkoszka, żeby przekazali ją Spółce. Pieniądze nam umykały, inni już budowali kanalizację, a my się kłóciliśmy. To był trudny okres. Red.: Co jest największym atutem przedsiębiorstwa? W. B.: Nie ma miejsca na terenie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo, w którym nie byłoby dobrej jakości wody. Gdziekolwiek ktoś chciałby się wybudować, dostawy wody ma zapewnione. Mam nadzieję, że klienci są zadowoleni. To jeden z naszych większych atutów. Kolejnym są bezsprzecznie pracownicy. Podczas mojego szefowania nastąpiła wymiana pokoleniowa. Załoga liczy średnio trzydzieści parę lat, a mimo to świetnie się z nimi dogaduję. Jeśli za cztery lata uda się wybudować kanalizację, będzie się można czym pochwalić. Środowisko polepszy się i mam nadzieję, że stan wód rzeki Leśnicy poprawi się na tyle, że pojawią się w niej znów ryby. Podobno już wracają, ale jeszcze nie pstrągi Red.: Więc oprócz pływających ryb w Leśnicy czego mogę Panu życzyć na kolejne pięć lat? W. B.: Zdrowia i wytrwałości oraz żeby prace postępowały zgodnie z planem, bo to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Czasem człowiek bardzo się stara a dopadają go trudności natury obiektywnej. Oby było ich jak najmniej i by mieszkańcy, którym czasem narobimy bałaganu na podwórku, byli dla nas wyrozumiali. Nie znam takiej dużej inwestycji, którą można by było przeprowadzić bezboleśnie. Red.: Tego więc Panu życzę i dziękuję za rozmowę. W. B.: Dziękuję bardzo. Rozmawiała Agnieszka Kozielska 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Konkurs Gazety Wodzisławskiej rozstrzygnięty! Gazeta Wodzisławska wspólnie z Wodzisławskim Centrum Kultury ogłosiła konkurs na najciekawszy komiks Komiksowa historia o zimie. Luty 2011 r. Prace należało wykonać dowolną techniką (rysunek, komputer, fotografia itd.) i kolorystyką w formacie A4. Oceniano je w dwóch kategoriach: dzieci oraz młodzież i dorośli. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże W sumie złożono 26 prac. Wśród dzieci najlepszą pracę wykonała Aleksandra Elias. Drugie miejsce zajęła Klaudia Zaręba, trzecie Kalina Zaręba. Gabriela Stępień otrzymała wyróżnienie W kategorii młodzież i dorośli zwyciężył Mateusz Moskala. Monika Sowa zdobyła drugą lokatę. Kinga Derleta była trzecia. W tej kategorii wyróżnienie przyznano Małgorzacie Pawlas. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez księgarnię Luna z Wodzisławia Śląskiego. Wręczono je podczas spektaklu Atak Clownów, który odbył się 30 stycznia w Wodzisławskim Centrum Kultury. (Iza H) VI Bieg Twardziela Mateusz Moskala.I miejsce w kategorii dzieci i młodzieży Klub sportowy Forma Wodzisław Śląski wspólnie z Klubem sportowym Wicher Wilchwy i Urzędem Miasta zaprasza wszystkich chętnych biegaczy i kijkarzy na VI Bieg Twardziela. Dystans: 6,5 km. Bieg odbędzie się 26 lutego 2011 roku na boisku przy ul. Jastrzębskiej. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem:

13 Gazeta Wodzisławska Ferie w Muzeum Szkielet wodzisławskiej czarownicy. Spotkania z historią były bardzo interesujące. LOKALNIE NIEBANALNIE Wzorem ubiegłego roku i tym razem wodzisławskie Muzeum zaprosiło do siebie dzieci i młodzież na ferie. Bardzo atrakcyjne okazały się lekcje z historią. Cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy musieli podzielić zajęcia na dwie grupy. Pierwsze z nich, poświęcone sfragistyce, czyli nauce o pieczęciach, odbyły się 20 i 21 stycznia. Łącznie w tych zajęciach udział wzięło trzydzieścioro dzieci. Zajęcia prowadzone przez pracowników muzeum: Dawida Jęczmionkę i Kingę Kłosińską bardzo spodobały się uczestnikom. Przyszłam tu by dowiedzieć się, jak się robi pieczęcie. Najbardziej interesują mnie te lakowe. Zajęcia bardzo mi się podobały mówi sześcioletnia Julia z Wisły, która ferie spędza u dziadków w Wodzisławiu. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się z czego dawniej wykonywano pieczęcie, co na nich widniało i jakie znaczenie miała ich wielkość. Mogły też zobaczyć pieczęcie wchodzące w skład zbiorów muzeum mówi Kinga Kłosińska. Uczestnicy wykonali listy na wzór tych starożytnych i zapieczętowali je. W zajęciach oprócz chętnych uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 z Wodzisławia Śląskiego. Było to spotkanie w ramach warsztatów historyczno-regionalnych, które są częścią projektu Radość uczenia się. W drugim tygodniu ferii, 27 i 28 stycznia, odbyły się zajęcia o życiu w średniowiecznym mieście. Uczestnicy, m.in uczniowie z SP nr 4 i ZS nr 3, dowiedzieli się min jak zakładano wtedy miasta, jak wyglądały zamki. Poznały też gry i zabawy, które były popularne w tamtym okresie, takie jak: gra w kości, piłkę nożną czy tańce. Dzieci poznały też historię średniowiecznego kościoła, etapy jego rozwoju oraz wpływ na życie mieszkańców. Wtedy kościół nieprzychylnie patrzył na wszelkie grupowe gry i zabawy, gdyż według niego były to okazje do grzechu wyjaśnia Dawid Jęczmionka. Chętni rysowali średniowieczny Wodzisław na planie obecnego miasta i porównywali go z rzeczywistym planem średniowiecznym. Plany te pokrywały się, miały wspólne cechy, takie jak: kwadratowy rynek czy szachownicowy układ ulic, kościół na wzniesieniu dodaje. Najciekawsza okazała się dla przybyłych legenda o wodzisławskiej czarownicy, zwanej też wampirzycą. Jej szczątki, pochodzące z połowy XVI wieku, znaleziono na terenie, na którym stał kiedyś drewniany Kościół św. Krzyża. Kobietę po ukamienowaniu wrzucono prawdopodobnie żywcem do grobu i zasypano. Obwiniano ją za liczne powodzie i epidemie, które w tamtym czasie przetoczyły się przez nasze miasto. Z badań antropologicznych wynika, że czaszka kobiety ma cechy mongoitdalne, czyli wywodziła się z Azji. Jej odmienny wygląd stał się przyczyną tragedii wyróżniała się, więc została kozłem ofiarnym. Uznano, że kataklizmy, jakie spotkały mieszkańców Wodzisławia są karą za udzielenie jej schronienia. Szczątki czarownicy można oglądać na wystawie stałej w Muzem. Obecnie wystawa ta jest w remoncie. W spotkaniach z historią oraz przy okazji Nocy w Muzeum pomaga nam wolontariuszka, Anna Szcześniak, która interesuje się archeologią. Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo jej za to podziękować mówi Jęczmionka. Pracownicy muzeum planują przeprowadzać lekcje z historią także podczas roku szkolnego, więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej (Iza H.) Ferie z MOSiRem Z pewnością dzieci, które zdecydowały się spędzić ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Centrum, nie nudziły się ani trochę. Już od pierwszego dnia ferii ruszył pierwszy turnus zimy w siodle, w ramach którego dzieci codziennie, od poniedziałku do piątku, spędzały czas na nauce jazdy konno. Na półkolonie w Ośrodku Jazdy Konnej zgłosiło się trzydzieści osób, po piętnaście na turnus. Dzieci mogły też skorzystać z basenu na osiedlu 1 Maja. Chętne osoby mogły bezpłatnie wziąć udział w nauce nurkowania prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów mówi Adam Mokry, pracownik MOSiRu. Dla amatorów piłki nożnej zorganizowano turniej halowy w SP nr 8. Zwieńczeniem ferii z MOSiRem była impreza na lodowisku, w ramach której odbyły się gry, zabawy i konkursy. (Iza H.) 13

14 LOKALNIE NIEBANALNIE Luty 2011 r. Ferie Latino Akcja Zima w mieście z Wodzisławskim Centrum Kultury już od zeszłego roku organizowana jest tematycznie. Po zeszłorocznej przygodzie z Afryką tym razem postawiono na Meksyk. Trochę lata w środku zimy Różnorodny, zajmujący, gorący i ciekawy. Taki właśnie jest Meksyk. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by zajęcia z Wodzisławskim Centrum Kultury również takie były. Ci, którzy w nich uczestniczyli, na pewno nie byli zawiedzeni. Powodów ku temu, aby to właśnie Meksyk był bohaterem tegorocznej akcji, było kilka. Przede wszystkim chodziło nam o ciepły klimat, który moglibyśmy stworzyć w trakcie spotkań z dziećmi. Miało być gorąco tłumaczy Nadia Mechine, dyrektor WCK, która nie ukrywa także, że do tego akurat wyboru skłoniła ją wyprawa Wandy Bukowskiej, założycielki ZPiT Vladislavia. Ujęło mnie, że nasza osiemdziesięciolatka wyrusza do Meksyku i nie wyobrażałam sobie, żeby nie pokazać zdjęć z tej wyprawy dodaje dyrektor WCK. Organizatorzy skorzystali także z propozycji współpracy, która padła ze strony restauracja La Hacienda. Między innymi te czynniki złożyły się na akcję bardzo mile przyjętą przez dzieci. Jak tu się nie cieszyć, skoro poprzez dobrą zabawę można było się jeszcze czegoś nauczyć o innej kulturze. A sposobności ku temu było wiele. Dzieciaki poznały podstawowe zwroty w języku hiszpańskim i chętnie nimi operowały. Wiele frajdy sprawiło im samodzielne przygotowanie tradycyjnych potraw meksykańskich i późniejsza ich degustacja. Zaangażowanie uczestników widać było także podczas wykonywania karnawałowej pinaty i robienia meksykańskich strojów, które zostały wykorzystane podczas baliku przebierańców. Wyjechali, zobaczyli Nie wszystkie dzieciaki miały okazję wyjechać na dłuższy zimowy wypoczynek. Z myślą o nich WCK zorganizowało cztery jednodniowe wycieczki. Każda z nich gwarantowała ogrom wrażeń i dobrą zabawę. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu z pewnością miło będą wspominać wyjazd do Centrum Wspinaczkowego Cechownia w Rybniku. Na brak rozrywki nie narzekali także uczestnicy wycieczki rodzinnej do Parku Leśnego u Kaczyny w Rogowie, gdzie mieli okazję m.in. zwiedzić mini zoo. Seans w planetarium czy zwiedzanie skoczni narciarskiej to tylko niektóre propozycje, z których skorzystali wycieczkowicze wyprawy na Równicę w Ustroniu. Zwieńczeniem ferii była eskapada do Bielska-Białej i Szczyrku, gdzie zwiedzano m.in. Studio Filmów Rysunkowych. Dzieciaki próbowały przygotowane przez siebie meksykańskie dania. Nie tylko Meksyk Meksyk może i zdominował zimową akcję w WCK, jednak pozostałe zajęcia cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem. Mając na uwadze także tych najmłodszych, w WCK przygotowano często odwiedzany Kącik malucha, w którym liczne i kolorowe zabawki cieszyły oczy milusińskich. Mojej córce bardzo się tu podoba a ja cieszę się, że ma kontakt z rówieśnikami tłumaczy Monika Czeczot, mama dwuletniej Julki. Cd. str. 15 Podczas balu meksykańców dzieci zaprezentowały własnoręcznie wykonane stroje. Balik malucha zgromadził wiele chętnych do zabawy dzieciaków. 14

15 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Dla każdego coś ciekawego Tworzenie zimowych witraży i kotylionów, budowanie igloo, a także projektowanie karnawałowych maseczek to tylko niektóre zabawy przygotowane dla najmłodszych na ferie przez wodzisławską bibliotekę. W ramach ferii nie zabrakło atrakcji i to z najróżniejszych dziedzin. Przygoda na Arktyce, Fruwające niedźwiedzie, Śnieżny dom oraz przeróżne gry i zabawy wypełniały dzieciom godziny spotkań. Pod okiem Dok. ze str. 14 Sposobnością do zawiązywania znajomości wśród najmłodszych był także bal malucha. Wróżki, biedronki, księżniczki i wiele innych bajkowych postaci uczestniczyło w konkursach i bawiło się w rytm dziecięcych przebojów. Powodzeniem cieszyły się licznie oglądane przez dzieci projekcje filmowe. Rzeszę odbiorców znalazły także zajęcia taneczne, prowadzone przez instruktorów ARA. Tajniki filcowania odkrywała Julia Adamczyk z Galerii Prowincjonalny Tygiel, z kolei pod czujnym okiem Krzysztofa Wołyńskiego można było nauczyć się gry w szachy. doświadczonych instruktorów, a mianowicie Iwony Czorny, Urszuli Dziura, Ewy Antoniewicz i Anety Żok najmłodsi nie mieli czasu na nudę. Dzieci nie muszą martwić się o miejsce i przybory do malowania, wyklejania czy pisania. Wszystko mają zapewnione mówi Ewa Wrożyna-Chałupska, dyrektor MiPBP w Wodzisławiu Śląskim. Podczas zajęć plastycznych młodzi artyści stworzyli m.in. przepiękne obrazy przedstawiające zimowe wioski. Innym razem najmłodsi wykonywali ozdobne Frekwencja dopisała. Dzieciaki, których zainteresował jakiś temat zajęć, przychodziły już cyklicznie mówi Joanna Stanisz-Cebula, jedna z prowadzących zajęcia. Sami uczestnicy także wydawali się być zadowoleni. Najbardziej podobało mi się gotowanie meksykańskich potraw. Samodzielnie przygotowałem sos salsa chwali się Kamil Fit. Już za rok kolejna porcja wrażeń. Organizatorzy uchylają rąbka tajemnicy, że będzie to prawdopodobnie przygoda z Japonią. (ak) Dzieci podczas robienia kotylionów. pudełeczka. Rokrocznie zaskoczone jesteśmy dziecięcą fantazją i pomysłowością. Podczas zajęć w bibliotece powstały naprawdę prawdziwe cudeńka. Na pewno powstanie z nich wspaniała wystawa mówią instruktorki. Oczywiście jak to na bibliotekę przystało podczas ferii nie zabrakło także zajęć z książką w tle. Dzieci z dużym zainteresowaniem wsłuchiwały się w treść czytanych lektur. Oprócz tego był również czas na intensywne zabawy ruchowe. Dodatkowo instruktorzy przygotowali dla najmłodszych ciekawe quizy i konkursy. W nagrodę wszyscy zwycięzcy otrzymali drobne upominki i słodycze. Różnorodna tematyka, o którą zadbali organizatorzy zajęć, nie pozwoliła gościom biblioteki nawet na chwilową nudę. Program ferii był do tego stopnia przemyślany, że każde dziecko znalazło coś dla siebie, bawiąc się przy tym nieprzeciętnie. A wszystko to zaowocowało sporą frekwencją na zajęciach. Bardzo lubię przychodzić na zajęcia do biblioteki. Najciekawiej było kiedy robiliśmy karnawałowe kotyliony. Nie musiałem nudzić się w domu podsumował dziesięcioletni Kamil Suchy. (Asia) 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE 90 lat minęło 16 Życzenia złożył jubilatowi prezydent miasta. Luty 2011 r. Wspomnienia nade wszystko 91 urodziny obchodził w grudniu ubiegłego roku Alojzy Wija. Rodowity wodzisławianin pochodzi z wielodzietnej rodziny. Urodził się w dzielnicy Wilchwy i do dziś jest z nią emocjonalnie związany. Solenizant jest weteranem wojennym. Miał 17 lat, kiedy zgłosił się do Wojska Polskiego. Był kierowcą, dostarczał żywność i woził W styczniu jubileusz urodzin obchodziła Agnieszka Głąb. Urodziła się w Poznaniu, później mieszkała w Chorzowie. W 1961 roku przeprowadziła się do Wodzisławia Śląskiego. Drobna, uśmiechnięta i energiczna dziewięćdziesięciolatka od 15 lat jest na zasłużonej emeryturze. Już jako mała dziewczynka miała wiele pracy. Plewiłam, kopałam ziemniaki i sprzątałam. Teraz dzieci nie mają tylu obowiązków mówi jubilatka. Pracowała w zakładzie rzeźniczym, następnie przyjęła się do zakładu elektrycznego w Starym Chorzowie. Od momentu przeprowadzki do naszego miasta znalazła zatrudnienie w byłej Szkole Podstawowej nr 6. Tam pracowała jako woźna, a później pełniła obowiązki stróża. Można powiedzieć, że w tej profesji sprawdziła się znakomicie, gdyż uniemożliwiła złodziejowi próbę kradzieży. Rodzina jubilatki śmieje się, że oprócz posady, którą pełniła, stawiano ją uczniom za wzór do naśladowania w zakresie wykonywania dowódców. Podczas wojny przeżył wiele okrucieństw. Widział rzeczy, które w ogóle nie powinny się zdarzyć. Wydarzenia wojenne popychały go w różne miejsca i wplątywały w wiele przejmujących przeżyć. Jego historia nadawałaby się na scenariusz do filmu. Był więziony, musiał się ukrywać, trafił m.in. na Syberię, do Iraku, Palestyny, Egiptu, Anglii. ćwiczeń fizycznych. W szkole pracowała już do momentu przejścia na emeryturę. Kochałam młodzież i miałam z dziećmi zawsze dobry kontakt mówi solenizantka. Jej słowa znajdują odzwierciedlenie w relacjach z wnukami, a tych jubilatka ma niemało. Wychowała dwie córki i doczekała się czworga wnuków. Szeregi trojga dotychczas prawnuków zasili niedługo kolejny członek rodziny. Pani Agnieszka cieszy się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Oprócz leków na serce i nadciśnienie nie bierze żadnych środków farmaceutycznych. Sama sprząta, robi zakupy, pierze, a nawet myje okna. Wolny czas lubi spędzać przy robótkach ręcznych. Jej konikiem jest gra w chińczyka. Mama uwielbia tę grę i bardzo często wygrywa mówi córka solenizantki, która towarzyszy jej w rozgrywkach. Często słucha radia i mimo, że w jej mieszkaniu stoi odbiornik telewizyjny, nie preferuje tej formy rozrywki. Świetne Brał udział w szturmie na Monte Casino. Był dwukrotnie ranny. Z wojny wrócił w stopniu kaprala w 1947 roku, kiedy Wodzisław leżał w gruzach. Po wojnie pracował w Spółdzielni Spożywców Społem. Od 1957 roku kontynuował pracę w transporcie. Jeździł karetką wodzisławskiego Pogotowia Ratunkowego Służby Zdrowia, jednak problemy zdrowotne nie pozwoliły mu na dalsze zatrudnienie. Od 1976 roku przebywa na emeryturze. Wojenny okres szczególnie wbił się w pamięć jubilata. W skrzynce zamkniętej na klucz znajdziemy wszelką dokumentację jego wojennych działań. W szafie natomiast wiszą mundury z odznaczeniami. A tych solenizant ma wiele: Krzyż Walecznych, Pamiątkowy Krzyż Monte Casino, Gwiazda za wojnę , czy Medal Wojska Polskiego. Kombatant od 60 lat, członek Związku Zawodowego Służby Zdrowia Kolumna Transportu Sanitarnego w Rybniku, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych w Wodzisławiu Śl. oraz Związku Sybiraków. Solenizant wraz z żoną Cecylią wychowali jednego syna Władysława. Doczekał się dwojga wnuków i tyle samo prawnuków. (ak) Solenizantkę odwiedzili prezydent miasta i kierownik USC samopoczucie zawdzięcza z pewnością odpowiedniej diecie. Nie piję alkoholu, nawet na moim ślubie go nie było. Unikam także dużych ilości mięsa tłumaczy jubilatka. Za to w jej jadłospisie często pojawia się tradycyjna wodzionka i mleko z owsianymi płatkami. (ak)

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r. Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne ISSN 1508-7298 Egzemplarz bezpłatny ECHA XVII (BUDŻETOWEJ) SESJI XVII, tzw. budżetowa sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego

Bardziej szczegółowo

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohaterki tygodnia: Agna Bielecka i Renata Niezbecka Wystawę fotografii dwóch tyszanek można oglądać w Sosnowcu, wkrótce trafi do Katowic. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 13/123 30 marca 2010

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KURIER. GAZETA BEZPŁATNA Nr 8 (10) listopad 2012

KURIER. GAZETA BEZPŁATNA Nr 8 (10) listopad 2012 ISSN 2084-2716 GAZETA BEZPŁATNA Nakład: 10 000 egz. www.kurier-marecki.pl Gazeta Wspólnoty Samorządowej Święto Niepodległości 11 listopada świętujemy odzyskanie przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego.

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) ISSN 1231-8493 Co wspólnego ma budynek na Rynku z reformą oświaty? Wywiad z Burmistrzem A. Balcerkiem str. 3 Zakole Warty oczami młodego

Bardziej szczegółowo

Nr 10/508 październik 2013

Nr 10/508 październik 2013 Nr 10/508 październik 2013 Uroczystą inaugurację 44. Rybnickich Dni Literatury poprowadził Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Martyna Czech, wokalistka Chwili Nieuwagi, po koncercie,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Nr 2/500 luty 2013 W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Arch. org. a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej oraz kolekcję maszyn

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br.

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br. Okładka: Europejski Piknik w Rybniku na Rynek wkracza dzielnica Śródmieście. Zdj.: W.R. Drodzy Rybniczanie! Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej spółki z udziałem

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo