Egzemplarz bezpłatny Nr 6 (200) czerwiec 2015 ISSN Uroczystość Bożego Ciała 2015 Informacja o wyborach ławników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny Nr 6 (200) czerwiec 2015 ISSN 1733-3253. Uroczystość Bożego Ciała 2015 Informacja o wyborach ławników"

Transkrypt

1 o Miesięcznik Egzemplarz bezpłatny Nr 6 (200) czerwiec 2015 ISSN W numerze: Uroczystość Bożego Ciała 2015 str. 10 Informacja o wyborach ławników str. 4 Pikniki rodzinne w Przedszkolu str. 12 Akcja BEZPIECZNE WAKACJE str. 5 Festyn w gronie rodzinnym str. 13 Chwalcie łąki umajone str. 6 Piękno stroju ludowego Franciszek Machalski str. 8 RSC Nocny lot do Żołyni Nr 4 (198) kwiecień 2015 str. 14 str. 16

2 2 Droga Redakcjo gazety żołyńskiej Fakty i Realia Z okazji pięknego jubileuszu dwusetnego wydania miesięcznika Fakty i Realia pragnę złożyć na ręce p. Magdaleny Kątnik-Kowalskiej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla całej redakcji gazety. Tworzenie lokalnych wydawnictw to nie tylko praca, czy służba społeczna. Polega na zdobywaniu i przekazywaniu rzetelnych informacji, ale także wpływa na kształtowanie opinii, promowanie ważnych wartości i wzbogacanie życia mieszkańców na wielu płaszczyznach. Gazeta żołyńska Fakty i Realia znakomicie wpisuje się w ten nurt od kilkunastu już lat, ciesząc się coraz większym uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem szerokiego grona czytelników. Bardzo cenię pracowitość i zaangażowanie zarówno Pani jak i całej redakcji w tworzeniu różnorodnego i wartościowego wydawnictwa. Z okazji obchodów jubileuszu honorującego nieprzerwaną pracę zespołu, który już od 200 miesięcy redaguje Fakty i Realia, życzę przede wszystkim dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji kolejnych zamierzeń, niesłabnącej pasji i ciekawości świata oraz dużo radości i satysfakcji z kolejnych wydań naszej gazety. Niech nigdy nie zabraknie Wam energii do działania i zmieniania na lepsze otaczającej nas rzeczywistości. Andrzej Benedyk Wójt Gminy Żołynia Wydawca gazety żołyńskiej Fakty i Realia

3 1 3o 2 Z radością pracujemy dla Państwa: ustalamy tematy z wydawcą (1) - Andrzej Benedyk wydawca i Magdalena Kątnik-Kowalska redaktor naczelna, fot. J.Tomczyk przygotowujemy interesującą dokumentację fotograficzną (2) - Jerzy Tomczyk w akcji, fot. N.Bzdek sprawdzamy maszyny w drukarni (3) fot. J.Tomczyk i jakość wydruku (4) - od lewej Magdalena Kątnik-Kowalska, Waldemar Natoński Sekretarz Gminy Żołynia, Sylwester Koba i Marek Teichman - drukarnia Techgraf, fot. J.Tomczyk mamy już 200 numerów i jedziemy dalej! (5) fot. J.Tomczyk 3 5 4

4 4 Sprawy Fakty gminy i Realia - gazeta żołyńska I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY ŻOŁYNI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję. Wójt Gminy Żołynia informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2011 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Żołynia w terminie do 31 października 2015 r. roku dokona wyboru ławników na kadencję : 1) do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 1 ławnika, do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych, 2) do Sądu Rejonowego w Łańcucie - 1 ławnika, do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Zgodnie z przepisami ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30 lat; 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 5) nie przekroczył 70 lat; 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie. Ławnikami nie mogą być: 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 6) duchowni; 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 8) funkcjonariusze Służby Więziennej; 9) radni gminy, powiatu i województwa. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST: - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Żołynia oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Żołyni, pok. nr 102, I piętro Zgłoszenia na ławników przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Żołyni (pok. nr 102, I piętro). Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłyną po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

5 5 o Akcja BEZPIECZNE WAKACJE Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można cieszyć się urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak podróż była bezpieczna, powinieneś przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód. W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: centrum powiadamiania ratunkowego, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu. Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu. Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, czy kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz okradziony, stracisz tylko część sumy. W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się tym, co zabrałeś z domu - pieniędzmi, markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle sympatyczny. W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu. Oglądając pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na odjazd. Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok, zatem zachowuj szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie odłączać. W nieznanym miejscu łatwo zabłądzić lub paść ofiarą złodziei. Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy sobie cały bagaż, czy tylko podręczny. Torby i WAŻNE TELEFONY na bezpieczne wakacje Europejski Numer Alarmowy, Straż Pożarna - 998, Policja Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR w górach: TOPR / GOPR / Grupy GOPR Beskidzka Bieszczadzka Jurajska , Karkonoska , Krynicka , Podhalańska Wałbrzysko-Kłodzka plecaki, zwłaszcza te, w których przewozisz wartościowe przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się okraść. Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie środek odurzający. Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się potknąć i wpaść pod koła. O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów. Gdybyś zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby ratownicze. W razie wystąpienia konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i jak najszybciej ewakuuj się z zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu. Rozwój pożaru w pociągu zawsze przebiega bowiem od miejsca wystąpienia do ostatniego wagonu. Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed planowaną podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą trasę trzeba upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy ruchu drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę. O zasadach bezpiecznego zachowania się w górach, nad morzem i w domu przeczytasz na stronie: https://bezpiecznewakacje.pl Fakty i Realia Wydawca: Wójt Gminy Żołynia, Żołynia, ul.rynek 22, tel , fax , Redaktor naczelna: Magdalena Kątnik-Kowalska, Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, ul.smolarska 1, tel , Druk: TECHGRAF Łańcut. Nakład 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów

6 6 31 Konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni rozstrzygnięty! maja br. zakończył się konkurs na logo GOK Żołynia. Ogłoszony w kwietniu zawierał następujące warunki: - logo powinno być proste (znak w rozmiarze podstawowym powinien być czytelny w nagłówku pisma na stronie A4, a wersja skrócona w kwadracie 1 cm x 1 cm), - znak graficzny mógł nawiązywać do herbu Gminy Żołynia, szeroko rozumianej kultury i lokalnej tradycji, - do projektu należało załączyć informacje (Word): imię/ nazwisko, kontakt, krótki opis symboliki znaku, klauzulę zawierającą zgodę na przeprowadzenie zmian w projekcie. Napłynęło 38 propozycji 7 autorów. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Pac nauczyciel SP 1 Żołynia, Magdalena Kątnik- Kowalska dyrektor GOK Żołynia i Janina Puchalik instruktor GOK Żołynia wybrała jedną z prac p. Agnieszki Kielar. Gratulujemy zwyciężczyni i zapraszamy po odbiór nagrody podczas festynu 21 czerwca na żołyńskim Rynku. Dla pozostałych uczestników przygotowaliśmy również upominki, które wręczymy podczas wspomnianego już festynu. Magdalena Kątnik-Kowalska Tradycje Chwalcie łąki umajone iękny zwyczaj śpiewania pieśni P ku czci Matki Boskiej przy jej figurach ma swoją długą historię i wywodzi się z nabożeństw majowych odprawianych w kościołach. Większość źródeł podaje, że śpiewanie pieśni na cześć Maryi znane było już w V wieku, ale dopiero na przełomie XIII i XIV w. zaczęto poświęcać Maryi miesiąc maj. W późniejszych wiekach nabożeństwa majowe propagowali głównie włoscy dominikanie i jezuici. Za największego apostoła nabożeństwa majowego w XVIII w. uznaje się jezuitę o. Alfonsa Muzarelliego, który całe swoje życie poświęcił jego propagowaniu. W 1814 r. papież Pius VII nadał temu nabożeństwu oficjalną aprobatę Kościoła, przez co stało się ono powszechne w całej Europie i na świecie. Centralną częścią zarówno nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska. Ma ona ponad 50 tytułów Maryi; w Polsce nieco więcej. Otóż po zatwierdzeniu w 1923 r. przez Watykan uroczystości Królowej Polski, do Litanii dołączono wezwanie Królowo Polskiej Korony, zamienione po II wojnie światowej na Królowo Polski. Warto wspomnieć, że wezwanie to wywodzi się od króla Jana Kazimierza. Po złożeniu ślubów w 1656 r. przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej udał się on do kościoła jezuitów, a obecny tam nuncjusz papieski proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Wtedy też nuncjusz dodał do Litanii Loretańskiej po raz pierwszy wezwanie Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. W Polsce pierwsze nabożeństwa majowe odprawiali jezuici w Tarnopolu w 1838 r. Kilkanaście lat później były one odprawiane w Warszawie, Krakowie, Włocławku, Lwowie, a w następnych latach w kolejnych miastach. Bardzo rozpowszechniony i trwający w wielu miejscach do dziś jest zwyczaj odprawiania majówek, czyli śpiewania pieśni ku czci Maryi Panny przy kapliczkach. Tu nie liczą się głosy, ani zdolności wokalne. Śpiewa każdy niezależnie od wieku, płci i umiejętności. Majówki pod gołym niebem to wciąż żywa tradycja. Majowymi wieczorami Litania Loretańska i pieśni Maryjne rozbrzmiewają również w miejscowościach naszej gminy. Mieszkańcy przychodzą na majówkę codziennie. Opuszczają ją w ostateczności i tylko z ważnych powodów. Nie straszna im nawet brzydka pogoda. Jeśli pada, mają parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Każdego dnia modlą się w innej intencji. Przychodzimy do Matki Bożej, by prosić o zdrowie mówi jedna z pań.- Majówki to rodzinna tradycja. Chodziłam na nie od dziecka, przy moim rodzinnym domu też była kapliczka. Majówka na wolnym powietrzu ma zupełnie inny charakter niż ta śpiewana w kościele. Niezależnie od miejsca, w którym śpiewana jest majówka, wszędzie ma zazwyczaj ten sam charakter. Na

7 7o początek odmawia się Litanię Loretańską, później modlitwę Pod Twoją obronę, dziesiątek różańca, a na koniec śpiewa się pieśni Maryjne. Intencje przedstawiane na nabożeństwach zależą od danej parafii. Włącza się w nie przeżycia parafialne, rodzinne, sąsiedzkie, intencje chorych, cierpiących, pierwszą komunię świętą dzieci, egzamin przed bierzmowaniem czy nawet maturę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz Majówki łączą całe parafie. Przychodzą na nie rodziny i sąsiedzi. Kiedy się spotykają i wspólnie modlą, to również okazja, aby zadbać szczególnie o te przydrożne kapliczki, tak aby żyły swoim własnym życiem. To też przekaz tradycji dzieciom i okazja, aby porozmawiać o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Taki żywy i bezpośredni przekaz najbardziej trafia do młodych. Pierwsze majówki zaczęto śpiewać w Polsce w 1952 r. 30 lat później śpiewano je niemal w każdej miejscowości w kraju. Żołynia nie jest tu wyjątkiem, wręcz odwrotnie. Jeszcze całkiem niedawno przy każdej przydrożnej kapliczce grupa wiernych śpiewała majówkę. Echo niosło pieśni maryjne od kapliczki do kapliczki. Cała gmina rozbrzmiewała śpiewem. Obecnie tradycja majówek, która w ostatnich latach była już trochę zapomniana, zaczyna znowu wracać do łask, na fali kultywowania tradycji i powrotu do naszej patriotyczno-religijnej tożsamości. Często spotkania przy kapliczkach nabierają uroczystego charakteru. W poprzednim numerze Faktów... pisaliśmy o takim wydarzeniu przygotowanym przez zespół spiewaczy Brzózanka. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się rozszerzyć formułę spotkań przy kapliczkach naszej gminy i nadać im wyjątkowy charakter. Magdalena Kątnik-Kowalska Na zdj. Majówki przy żołyńskich kapliczkach, fot. J. Tomczyk

8 8 Z Żołyni rodem Franciszek Machalski Iranista, harcerz, żołyniak rodził się 5 lipca 1904 r. w U Braddock w stanie Pensylwania (USA) dokąd wyemigrowali z Żołyni jego rodzice. Gdy miał 6 lat, rodzina wróciła do Polski, do rodzinnego gospodarstwa. Dzięki staraniom rodziców, którzy mimo skromnych środków zdecydowali się kształcić uzdolnionego syna, młody Franciszek Machalski ukończył Gimnazjum im. Sienkiewicza w Łańcucie, a w 1924 r. rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo studiował filologię polską i germańską, a od drugiego roku także orientalistykę (sanskryt, a następnie język arabski oraz perski). W 1930 r. obronił pracę doktorską na temat proroctwa Mahometa. W latach pełnił funkcję zastępcy asystenta przy katedrze historii islamu lwowskiej uczelni. Od 1931 do wybuchu drugiej wojny światowej wykładał literaturę polską w szkołach średnich w Tłumaczu i Tarnopolu. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze publikacje poświęcone tematyce orientalistycznej, np. Myśl indyjska w poezji A. Langego (Przegląd Orientalistyczny VII, 1932), czy Uwagi o liczbie mnogiej rzeczowników w Safarnāmeh (Rocznik Orientalistyczny XIII, 1937). Zaangażował się również w tworzenie struktur harcerstwa Hufcowy harcmistrz Franciszek Machalski na zlocie w Spale, 1936 r. i aktywizowanie młodzieży do pracy na tym polu. Organizował zloty, szkolenia wpajając młodym ludziom idee patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę. Po wybuchu II wojny światowej Lwów znalazł się pod okupacją niemiecką. Rozpoczęły się masowe deportacje obywateli polskich na Syberię i do Azji Środkowej. Machalski został aresztowany w czerwcu 1941 r. i przeszedł gehennę obozów i więzień (Podwołoczysk, Charków, Orzeł, Saratow, Uralsk, Orsk, Wierchnieuralsk). Dzięki traktatowi Sikorski Majski z 30 lipca 1941 r. i związanej z nią amnestii dla polskich więźniów udało mu się dołączyć do armii Andersa. Z oddziałami Wojska Polskiego przemierzał Azję Środkową (m.in. przez Taszkent, Samarkandę i Aszhabad). W Krasnowodsku wojsko razem z ludnością cywilną zostało zaokrętowane na statek, którym Machalski odpłynął do Iranu. 3 kwietnia 1942 r. po wyleczeniu z malarii udał się do Palestyny. 24 sierpnia 1942 r. starszy szeregowiec Franciszek Machalski podjął w Palestynie obowiązki nauczyciela w Junackiej Szkole Kadetów. Wrócił do Teheranu na wiosnę 1943 r. Podczas trzyletniego pobytu ( ) włączył się bardzo aktywnie w działalność oświatową i kulturalną polskiej emigracji. Uczył, wizytował polskie szkoły rozsiane w różnych punktach Iranu, brał udział w organizowaniu

9 9 o harcerstwa. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Irańskich (PTSIr), które powstało w Teheranie z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Zadaniem PTSIr miało być głębsze poznanie kultury tego kraju, a także próba zainteresowania elit irańskich historią i kulturą Polski. Towarzystwo wydawało pismo Studia Irańskie w języku polskim i francuskim. Swoje relacje z pobytu na Środkowym Wschodzie Machalski opisał w książce Irańskie wędrówki (Warszawa 1960). Dzięki wiedzy nabytej podczas studiów mógł występować w roli tłumacza i mediatora. W 1945 r. został członkiem prestiżowego Towarzystwa Iranoznawczego w Teheranie. Na początku 1946 r. wyjechał do Bejrutu, by podjąć tam pracę w Instytucie Polskim, gdzie prowadził badania dotyczące stosunków handlowych i przemysłowych oraz publikował tłumaczenia klasycznej i współczesnej poezji perskiej. Do Iranu wracał jeszcze kilkakrotnie, zawsze jednak na krótko. W 1947 r. powrócił do Polski, gdzie odnalazł żonę i dzieci repatriowane z Tarnopola. W 1951 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim i kontynuował ją do 1974 r. W 1969 r. został profesorem nadzwyczajnym. Był kierownikiem Katedry Studiów Irańskich w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowawcą kolejnych pokoleń krakowskich iranistów, ucząc ich nie tylko żywego współczesnego języka perskiego, ale również promując dorobek i kulturę orientalną. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, był członkiem Komisji Orientalistycznej PAN, a także wieloletnim redaktorem rocznika Folia Orientalia. W latach pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UJ. Zmarł 24 stycznia 1979 roku w Krakowie. Był autorem licznych opracowań, artykułów, publikacji i tłumaczeń o Harcerska starszyzna z Tarnopola na zlocie w Spale, w środku, w jasnej bluzie harcmistrz Franciszek Machalski, 1936 r. kulturze, historii i języku Iranu stając się jej zagorzałym promotorem. Ważniejsze prace i dzieła: Od Cyrusa do Mosaddeka; wyd. Książka i Wiedza 1960 Warszawa Wypisy perskie. Literatura współczesnego Iranu. Cześć 1; Kraków 1953 Wypisy perskie. Część 2. Literatura klasyczna Iranu X-XIX wieku; Kraków 1958 Historyczna powieść perska; Kraków 1960 Wędrówki irańskie, Wiedza Powszechna 1960 Magdalena Kątnik-Kowalska Żołynia na starej fotografii G minny Ośrodek Kultury planuje wydanie II części albumu Żołynia na starej fotografii. Część I ukazała się w czerwcu 2008 z okazji III Zjazdu Żołyniaków. Album zawierał głównie fotografie poszczególnych miejsc, budynków, głównych ulic oraz ważnych dla historii Żołyni wydarzeń. W II części chcielibyśmy poświęcić więcej miejsca mieszkańcom oraz ich rodzinom, jak również zamieścić zdjęcia, które dotarły do nas już po wydaniu I części. Sięgajcie więc Państwo do rodzinnych archiwów, przeglądajcie stare zdjęcia waszych przodków i zdecydujcie, które z nich warto utrwalić dla potomnych na kartkach naszego albumu. Mile widziane krótkie historie opisujące bohaterów zdjęć. Czekamy na informację od Państwa do końca bieżącego roku i gorąco zachęcamy do podzielenia się z nami swymi zbiorami i wiedzą o naszej wspólnej historii. Magdalena Kątnik-Kowalska

10 Uroczystość BOŻEGO CIAŁA W ubiegłych latach dokumentując przebieg uroczystości Bożego Ciała prezentowaliśmy Państwu żołyńskie ołtarze. W tym roku przedstawiamy fotoreportaż p. Marka Wawro z przebiegu uroczystości w Żołyni oraz ołtarze przygotowane przez mieszkańców Smolarzyn.

11 11o

12 12 Oświata Pikniki Rodzinne w Przedszkolu To już trzeci raz z rzędu Przedszkole w Żołyni jest organizatorem imprezy plenerowej dla rodziców i dzieci, będącej połączeniem Święta Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka. Powodzenie ubiegłorocznych pikników potwierdziło tylko potrzebę organizowania tego typu uroczystości, dlatego i tym razem zdecydowaliśmy się na taki sposób świętowania Dnia Rodziny. Pogoda po raz kolejny była dla nas łaskawa i umożliwiła przeprowadzenie obu imprez w zaplanowanym terminie. Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców z oddziałów przy ul. Białobrzeskiej i Zakącia odbył się r., natomiast dla dzieci i rodziców z oddziału przy ul. Górskiej r. Scenariusz uroczystości w obydwu placówkach przebiegał podobnie. Punktualnie o godz wszystkie przedszkolaki, rodzice i nauczyciele zebrali się na placu przedszkolnym, gdzie Dyrektor Przedszkola p. Małgorzata Dołęga powitała wszystkich uczestników imprezy, złożyła gościom życzenia i życząc udanej zabawy zaprosiła na krótkie występy przedszkolaków. Dzieci z poszczególnych grup tradycyjnie już, przygotowały dla swoich rodziców wiersze, piosenki i układy taneczne, które zaprezentowały z wielkim przejęciem, a na koniec odśpiewały gromkie 100 lat. Po udanych występach nadszedł czas na wspólną zabawę dzieci, rodziców i nauczycieli z DJ em ze Pogoda sprzyjała świetnej zabawie Wodzirej zyskał sympatię dzieci szkoły muzycznej Yamaha. Podczas tej części pikniku goście i dzieci uczestniczyli w wielu zabawach taneczno muzycznych, które odbywały się przy popularnych przebojach. Była m. in. zabawa w pociąg, konkurs tańca, konkurs przeciągania liny dla rodziców i dzieci oraz szereg quizów, w których dzieci mogły wykazać się wiedzą z różnych obszarów. Podczas pikniku wzorem lat ubiegłych, dzieci mogły skorzystać z kącika malowania twarzy, w którym chętnie przeistaczały się w różne bajkowe postacie. Barwne makijaże sprawiły, że dzieci wyglądały niezwykle kolorowo i pięknie czasem nie do rozpoznania. W trakcie pikników nie zabrakło przerwy na małe co nie co, będącym chwilą wytchnienia od tanecznych zabaw. Dla rodziców personel przygotował ciepłe dania, a dla dzieci smakołyki w postaci soków, ciastek, lodów i innych słodyczy. Uzupełnieniem tych pyszności była wata cukrowa i popcorn, które można było nabyć na specjalnych stoiskach. Po chwili odpoczynku i posileniu się, wszystkie dzieci mogły w końcu pobawić się na dużych, kolorowych sprzętach plenerowych, typu: trampoliny, baseny z piłeczkami, dmuchane zjeżdżalnie czy tory prze-

13 szkód. Wszystkie te obiekty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były nie lada atrakcją dla wszystkich dzieci, które mimo zmęczenia bawiły się na nich do samego końca imprezy, tj. grubo po W imieniu Dyrekcji i pracowników Przedszkola w Żołyni serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych wspaniałych imprez, tj. służ- bom, które dbały o bezpieczeństwo uczestników pikniku: Straży Pożarnej, Policji; paniom, które sprawowały opiekę medyczną nad uczestnikami pikniku; rodzicom, którzy zapewnili parasole ogrodowe chroniące gości przed upalnym słońcem; wolontariuszkom i rodzicom za pomoc w zorganizowaniu kącika malowania twarzy; pracownikom GS w Żołyni za zasponsorowanie dzieciom Kultura Festyn w gronie rodzinnym 31 maja 2015 roku w piękne, słoneczne niedzielne popołudnie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smolarzynach oraz na przylegającym do niego stadionie sportowym odbył się festyn rodzinny. Głównymi organizatorkami festynu były Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, a do pomocy w przygotowanie uroczystości włączył się Gminny Ośrodek Kultury Filia w Smolarzynach, Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, Rada Rodziców, Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Festyn rozpoczął się częścią artystyczną pr zygotowaną przez uczniów ze szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej domu kultury nasze po- ciechy prezentowały na scenie pięknie opracowany program słownomuzyczny. Po jego zakończeniu każde dziecko wzięło do ręki kwiatek z kosza ustawionego obok sceny i uda- 13o drożdżówek; wszystkim rodzicom za tak liczne przybycie i wspólną zabawę ze swoimi dziećmi, a także wszystkim tym, dzięki którym te wspólne imprezy były tak udane. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu przyjdzie nam spotkać się w podobnych okolicznościach i zorganizować kolejną taką imprezę. Nauczycielki Przedszkola w Żołyni ło się na widownię, aby wręczyć go swojej mamie. Następnie wysłuchaliśmy zespołu śpiewaczego z Krzemienicy - po czym wszyscy udali się na zewnątrz budynku na imprezę plenerową. Jedną z głównych atrakcji festynu była degustacja potraw regionalnych. Sponsorem produktów była Konkursy prowadził p. Andrzej Wylaź, fot. N.Bzdek Pogoda i frekwencja dopisały, fot. N.Bzdek Lokalna Grupa Działania - Ziemia Łańcucka a kucharkami nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Nadmienić należy, że wszystkie potrawy prezentowane na stole były wyśmienite i pięknie podane, a co najważniejsze przygotowane zgodnie ze staropolskimi recepturami. Królowały pierogi, proziaki z serem i masłem, kasza ze śliwką, kapusta z grochem i grzybami, żurek, gomółki, ziemniaki w mundurkach z serem i masłem. Były też słodkości: serowce, jabłkowce, miodowniki, makowce, marmoladowce, różnego rodzaju

14 14 ciastka oraz jabłka w sosie waniliowym. Na stole nie zabrakło kromek chleba skrojonych z ogromnych bochnów - takich, jakie dawniej piekło się w każdym domu. Podczas gdy goście delektowali się potrawami serwowanymi przez Panie z KGW - najmłodsi uczestnicy baraszkowali na stadionie, biorąc udział w grach i konkurencjach sportowych prowadzonych przez wodzireja z Gminnego Ośrodka Kultury z Żołyni. Warto przypomnieć, że w cieniu, pod blaszanym parkanem rozłożony był stoliczek z farbami. Pracowała przy nim... dziecięca kosmetyczka - a że chętnych do malowania twarzy było dużo, a Pani zaangażowana, więc zeszło jej do zmroku. Na zakończenie imprezy w sali domu kultury odbyła się dyskoteka. Rozpoczęli ją najmłodsi uczestnicy, a zakończyli najstarsi. Opisując relację z festynu nie Piękno stroju ludowego W kwietniowym numerze Faktów... opisywaliśmy zrekonstruowany strój ludowy z Brzózy Stadnickiej. Dzisiaj krótko o promocji stroju na terenie naszej gminy. Prezentacja ma na celu przybliżyć mieszkańcom nie tylko sam wygląd stroju, ale również jego historię i znaczenie. Pierwszy koncert promocyjny odbył się w Brzózie Stadnickiej 7 czerwca. Mieszkańcy tej miejscowości mogli podziwiać Zespół Śpiewaczy Brzózanka w nowych strojach oraz wszystkie grupy Zespołu Tańca Ludowego Brzózanka, które działają przy Filii GOK w Brzózie Stadnickiej. Był to szczególny koncert nie tylko przez prezentowany strój, ale również przez specjalną okazję Święto Rodziców. Wszystkie de- wymieniłam nazwisk, ponieważ w przygotowaniu imprezy wzięło udział wielu ludzi. Byłoby niestosowne, gdyby ktoś został pominięty. Należą się więc podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby mieszkańcy rodzinnie i przyjemnie mogli spędzić trochę czasu. Joanna Wal dykacje muzyczne i taneczne kierowane były do rodziców za ich trud, poświęcenie i bezgraniczną miłość. Na zakończenie występów dzieci wraz z zespołem śpiewaczym odśpiewały 100 lat i wręczyli rodzicom symboliczne upominki. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali foldery opisujące strój ludowy z Brzózy Stadnickiej. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z członkami zespołu, porozmawiać i z bliska zobaczyć, jak wyglądają hafty, materiał i dodatki stroju. Zdjęcie grupowe na pamiątkę koncertu w Smolarzynach, fot. N.Bzdek

15 15 o Kolejny koncert promujący strój ludowy z Brzózy Stadnickiej odbył się 14 czerwca w Smolarzynach. Również tam mieszkańcy zapoznali się z przebiegiem projektu i szczegółami prezentowanego stroju. Piękną dekorację sceny GOKu w Smolarzynach wykonali: p. Joanna i Szymon Wal. Kulminacją cyklu prezentacji będzie występ zespołu Brzózanka na festynie z okazji powitania lata na żołyńskim rynku, o czym napiszemy w następnych Faktach. Jolanta Piszko Najmłodsi rozczulili publiczność, fot. M.Kosior Lajkonik, fot. N.Bzdek Piknik rodzinny z firmą DOM-BUD z Żołyni oraz Gminą Żołynia 12 lipca 2015, Stadion Nad Tamą początek godz. 16 Wystąpią: Rafał Brzozowski Kapela LUIKU z Ukrainy, zespół disco polo W programie również: blok konkursów i występów przygotowany przez GOK Żołynia, dyskoteka pod gwiazdami, loty balonem pokaz sztucznych ogni, bufet. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Wakacje tuż tuż Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni organizuje dla dzieci i młodzieży: MARATON BAJKOWY lipca, Smolarzyny, Koszt: 5 zł od os. / dzień lipca, Brzóza Stadnicka, Koszt: 5 zł od os. / dzień WAKACYJNA SZKÓŁKA PŁYWACKA lipca Koszt 80 zł od os. (pięć dni) KURS KULINARNY DLA MŁODZIEŻY lipca, Brzóza Stadnicka, Smolarzyny Koszt: 10 zł od os. / dzień Zapisy do 6 lipca br. w Domach Kultury lub telefonicznie: Smolarzyny ,, Żołynia , Brzóza Stadnicka Ilość miejsc ograniczona!

16 16 RSC Nocny lot do Żołyni 6 czerwca, na finał Rzeszów Carpathia Festival 2015 wystąpiła legenda polskiej sceny rockowej, rzeszowska grupa RSC. Kiedy frontman grupy Zbigniew Działa zapowiedział: - Nocny lot do Żołyni!, publiczność zgromadzona na płycie rzeszowskiego rynku odpowiedziała z entuzjazmem. Mocny rytm zza bębnów serwował żołyniak - Michał Kochmański, z pierwszego składu zespołu, w którym nagrano największe hity formacji. Nocny kurs ukazał się na drugim albumie grupy, wydanym w 1984 r. nakładem wydawnictwa VE- GA. Piosenka o żołyńskim rodowodzie znalazła się na stronie B kasety magnetofonowej, jako numer 2. W jaki sposób wśród muzyków i fanów grupy przyjęło się nazywać Nocny kurs Nocnym lotem do Żołyni? Od zagadniętego o to, tuż przed festiwalowym koncertem Michała Kochmańskiego, wiem, że muzycy RSC wielokrotnie spotykali się w jego rodzinnym domu w Żołyni, gdzie dyskutowali o muzyce, życiu, słowem: nabierali inspiracji i energii do grania. Krąży anegdota, że pewnego dnia, już nad ranem muzycy wylądowali w Żołyni. Podczas wędrówki ulicą Mickiewicza jeden z muzyków, dość już zmęczony trudami nocy, szedł nieco opornie. Towarzyszący często grupie i służący pomocą Jerzy Tomasik wypożyczył stojącą pod liceum ogólnokształcącym dwukółkę pani intendentki, tzw. biedkę i zmęczonego wywiózł na górkę do państwa Kochmańskich. Wieść niesie, że po tym zdarzeniu powstał Nocny kurs, później ochrzczony...lotem do Żołyni. * * * Festiwalowy koncert RSC pozostanie w mojej pamięci jako magiczny wieczór. Wróciły wspomnienia z czasu, kiedy na gramofonie katowałem singiel z utworem Kradniesz mi moją duszę. Utwór ten podczas koncertu zabrzmiał dwa razy. Radość i uczucie pewnej dumy wywołało pojawienie się w stolicy Podkarpacia Nocnego lotu do Żołyni. Niezapomniane wrażenia zapewniły świetne kompozycje, wykonanie i oprawa sceniczna światła, sztuczne ognie oraz telebim, na którym w tle pojawiały się obrazy z lat najbardziej spektakularnej działalności RSC, z koncertów w Jarocinie i Opolu. Były wspomnienia i przede wszystkim muzyka. Zagrali m.in.. Fabrykę snów, Muzykę semaforów, Teatr pozoru (Życie to teatr), Maraton rockowy ze świetnym syntezatorowym riffem Piotra Spychalskiego. Na koniec niespodzianka: premierowa, ciekawa kompozycja Pożegnalny walc. Muzycy kolejno schodzą ze sceny, wokalista kończy śpiewając a cappella. Pozostawało mieć nadzieję, że może jednak nie jest to pożegnanie. Wywołani przez publiczność na bis, skandującą pod sceną: jeszcze siedem, jeszcze siedem zagrali trzy: Kradniesz mi moją duszę, Teatr pozoru i Maraton rockowy. Buddy Rich (amerykański perkusista jazzowy znany z doskonałej techniki oraz świetnej improwizacji) powiedział kiedyś: Nie ma złych zespołów, są tylko źli perkusiści. Moim zdaniem w przypadku zespołów rockowych reguła ta sprawdza się jeszcze bardziej, bo tu energia zaczyna się od perkusji, jeśli jest ona dobra, mocna, to i cały zespół wypada świetnie. Jestem przekonany, że nie byłoby sukcesu RSC bez naszego perkusisty - Michała Kochmańskiego, który kolejny raz pokazał klasę. Pod sceną było świetnie, była moc i energia. Kto nie podszedł bliżej niech żałuje! Waldemar Natoński Nocny lot do Żołyni Na drodze senny ruch, o piątej jeszcze mgła, W obolałych dłoniach kierownica. Jechałeś całą noc, wciąż naciskałeś gaz, A światła miast płynęły gdzieś do tyłu. Zaspany ludzi tłum wymijasz na ulicach, Klaksonu zgrzyt podrywa ich do biegu. Wilgotny asfalt drży, motoru głuchy ryk, I wiatr, co chłodzi rozpaloną twarz. Kiedy pytają Cię na jednej z wielu tras, Jak długo jeszcze będziesz w drodze tej. Nie mówisz wtedy nic, bo po co - szkoda słów, Odjeżdżasz szybko, gonisz dalej czas. Ref.: Odkąd życiorys pisał Ci, dziwny los, Starego Forda z wielką skrzynią. Przydrożny hotel to Twój dom, inny świat, I nie pamiętasz dziewczyn imion. Słuchaj na: Michał Kochmański podczas koncertu 6 czerwca 2015 r. w Rzeszowie Nr Źródło: 4 (198) https://www.facebook.com/carpathiafestival kwiecień 2015 Koncerty Rzeszów Carpathia Festival 2015 zarejestrowała TVP Najbliższa transmisja w sobotę 20 czerwca 2015 o godz. 22:30 na antenie TVP Rzeszów Zdjęcia z koncertu RSC do obejrzenia na stronie

17 17 o RSC w latach Na początku lat 80 - tych grupa RSC należała do krajowej czołówki wykonawców rockowych. Powstała w Rzeszowie w połowie 1980 roku, a jej ostateczny skład wykrystalizował się rok później. Utworzyli ją studenci rzeszowskich wyższych uczelni, często także uczniowie szkół muzycznych. Liderem grupy i twórcą dużej części repertuaru był gitarzysta Andrzej Wiśniowski, obok niego repertuar formacji tworzyli keyboardzista Piotr Spychalski i wokalista Zbigniew Działa (twórca tekstów do prawie wszystkich utworów). W pierwszym składzie znalazł się też basista Andrzej Szczypek. Następnie do grupy dołączyli perkusista Michał Kochmański i drugi keyboardzista Wiktor Kucaj. Ostatni dołączył skrzypek Wiesław Bawor. RSC działała przy Miejskim Ośrodku Kultury w Rzeszowie. Rok 1982 był dla zespołu przełomowy. RSC zostaje laureatem drugiej nagrody na festiwalu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. Grupa jechała na festiwal jako faworyt do głównej nagrody, jednak na miejscu okazało się, że festiwalowa publiczność bardziej ceni hard rockową formację Rekonstrukcja. Faworyt musiał zadowolić się drugą nagrodą. To jednak grupie zupełnie nie przeszkodziło. O Rekonstrukcji szybko słuch zaginął, RSC zrobiło natomiast szybką karierę zdobywając uznanie mediów. W studio Radia Katowice grupa realizuje swoją pierwszą sesję nagraniową. W jej efekcie zarejestrowano trzy nagrania: Bez znieczulenia (potem znane jako Kradniesz mi moją duszę ), Teatr pozoru i Fabryka snów. Wszystkie te nagrania trafiały później na Trójkową Listę Przebojów. Pierwszym przebojem zostaje Teatr pozoru, który w listopadzie 1982 roku dochodzi do miejsca 14. W marcu następnego roku Kradniesz mi moją duszę dochodzi do miejsca 12. Grupa w kilka tygodni stała się znana fanom rocka w całym kraju. Zaczęła występować na największych imprezach rockowych: Kart Rocku w Jeleniej Górze czy Rockowisku w Łodzi. Po występie na Rockowicku Polskie Nagrania zaproponowały wydanie płyty zespołu. Kolejna propozycja wydawnicza napłynęła z młodej tzw. firmy polonijnej Savitor. Firma Savitor na składance Na luzie umieściła dwa bodaj najpopularniejsze nagrania formacji Teatr pozoru i Fabryka snów. Utwory RSC sąsiadowały na płycie z przebojami Lady Pank, Lombardu, Maanamu i Urszuli. Było to więc potwierdzenie wysokich notowań RSC. Album Polskich Nagrań ukazał się w iście ekspresowym jak na tamte czasy tempie, był do kupienia już pod koniec 1983 roku. Równocześnie z nim Polskie Nagrania Zdjęcie z czasów liceum, z arch. Michała Kochmańskiego wydały singiel Kradniesz mi moją duszę. W ciągu roku telewizja pokazała dwa koncerty zespołu: jeden ze studia telewizyjnego w Katowicach (?) drugi z dużego festiwalu (najprawdopodobniej był to występ z Jarocina'82). Grupa kilkukrotnie gościła także w różnych programach telewizyjnych, m.in. w Klubie Czarnego Krążka współprowadzonej przez Jerzego Hipsza, w której zespół po raz pierwszy zaprezentował swoje nowe wydawnictwo - kasetę (czyli faktycznie swój drugi album) zatytuowaną po prostu RSC wydaną przez kolejna młodą firmę Vega. Wywiad z zespołem zilustrowano fragmentem koncertu. Na kasecie zespół przedstawił kolejne udane nagrania, znane juz częściowo z prezentacji radiowych i listy przebojów Trójki, takie jak Muzyka semaforów, Wolny będziez szedł czy Maraton rockowy, do którego zrealizowano także teledysk. Kariera RSC rozwijała się w niesamowitym tempie. Szybszą karierę zrobiły wtedy tylko TSA i Lady Pank. Po odejściu z zespołu Andrzeja Wiśniowskiego i Andrzeja Szczypka, w ich miejsce pojawili się gitarzysta Witold Sondej i basista Marian Zych. W zmienionym składzie zrealizowali singiel dla Tonpressu Reklama mydła i Tar-gowisko dusz. Ten drugi utwór na kilka tygodni trafił do czwartej dziesiątki Listy Przebojów PR III. Był to ostatni notowany na tej liście utwór RSC. Parę tygodni później pozbawiony lidera zespół zniknął z estrady. Ostatni w opisywanym okresie występ grupy miał miejsce na festiwalu w Opolu w To był koniec właściwego RSC. Na tym nie skończyła sie jednak historia zespołu. (więcej na stron i e i n t e r n e t o w e j : h t t p : / / tinyurl.com/orsla97) Red Na podstawie materiałów ze strony

18 18 Sport DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA W ŻOŁYNI oczątek czerwca, okolice Dnia P Dziecka to czas, w którym w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni odbywa się coroczna impreza sportowa dla młodzieży ZS Dzień Sportu Szkolnego. W tym roku zmagania sportowe przebiegały pod hasłem Bijemy rekordy szybkości. Przy zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz nieocenionej pomocy p. Waldemara Skoczylasa udało się uświetnić sportową zabawę obecnością żużlowca ekstraligowej drużyny PGE Stali Rzeszów Karola Barana. Wizyta na żołyńskim Orliku rozpoczęła się od przywitania i przedstawienia zawodnika rzeszowskiej Stali. Carlos okazał się miłym, otwartym i skromnym człowiekiem. Zaproszony gość z wielką chęcią udzielił krótkiego wywiadu, w którym odpowiadał na pytania dotyczące jego kariery, sprzętu żużlowego jak i również samego speedway a. Mogliśmy się również dowiedzieć, jak to jest występować w jednej drużynie z aktualnym indywidualnym mistrzem świata na żużlu Amerykaninem Greg iem Hencock iem. Kolejnym punktem był pokaz sprzętu zawodnika motocykla oraz kombinezonu żużlowego. Następnie mogliśmy się przekonać o ilości decybeli, jakie potrafi wyprodukować silnik napędzający motocykl. Niesamowitych emocji dostarczyła nam niespodzianka, jakiej chyba nikt się nie spodziewał. Karol postanowił dać nam namiastkę emocji, jakie towarzyszą rywalizacji na torze żużlowym. Ku zachwytowi zgromadzonych dał próbkę własnych umiejętności wykonując jazdę na jednym kole. Po tej dawce adrenaliny przyszedł czas na robienie zdjęć z mistrzem, autografy, pytania od uczniów. Jak przystało na prawdziwego profesjonalistę, Karol wykazał się niezwykłą cierpliwością, poczuciem humoru i pełnym zaangażowaniem. Jego wizyta dostarczyła młodzieży naszej szkoły niezapomnianych wrażeń. Dodatkową atrakcją dla uczniów była wystawa zabytkowych motocykli i samochodów. Mogliśmy podziwiać motocykle SHL, DKW, Ural oraz samochody Mercedes W115, Syrena 104 z kolekcji Państwa Skoczylasów oraz samochód Zastawa 1100 p. Andrzeja Dudka. W tak rozgrzanej atmosferze przyszedł czas na sportową zabawę. Zebrana młodzież rywalizowała w czterech indywidualnych konkurencjach sprawnościowych oraz w turnieju siatkówki plażowej. Zmagania rozpoczął konkurs odbywający się na boisku do piłki ręcznej Rzut do bramki na czas, polegający na wykonaniu czterech rzutów piłką ręczną w cztery strefy bramki

19 na czas. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się: Wioletta Urban, Gabriela Fus, Karolina Nosek, natomiast wśród chłopców trzy pierwsze miejsca zdobyli: Mateusz Radomski, Bartłomiej Kaszuba, Marcin Jucha. Następnie rywalizowano na boisku do koszykówki w konkursie Rzutów do kosza na czas. Młodzież miała za zadanie oddać po dwa rzuty do kosza z trzech stref boiska linii rzutu osobistego, strefy rzutu z półdystansu oraz strefy rzutu za 3 punkty. W tej zabawie najlepiej zaprezentowały się: Izabella Urban, Wiktoria Gaweł, Natalia Wójcik wśród dziewcząt oraz Marek Wróbel, Patryk Turosz, Marcin Jucha wśród chłopców. Dwie kolejne konkurencje, Jazda rowerem na czas oraz Slalom rowerowy na czas rozegrano na boisku do piłki nożnej. Pierwsza polegała na pokonaniu w przypadku dziewcząt jednego okrążenia wyznaczonej pętli, w przypadku chłopców dwóch okrążeń. Najlepsze cyklistki to: Karolina Szpilka, Magdalena Szpilka, Magdalena Pelc, zaś najlepsi cykliści to: Kamil Burda, Mariusz Piekło, Rafał Grzesik. Druga konkurencja polegała na pokonaniu rowerem wyznaczonego slalomu na czas. Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie: Weronika Hader, Beata Niemczyk, Izabela Kuras oraz Patryk Surdyka, Damian Mach, Patryk Turosz. W tej konkurencji wystartował również, poza konkursem p. Łukasz Dudek uzyskując najlepszy czas. Ostatnim punktem Dnia Sportu Szkolnego były zmagania inaugurujące zawody na nowym obiekcie sportowym żołyńskiego Orlika boisku do siatkówki plażowej. W premierowym turnieju plażówki wystartowało aż 15 trzyosobowych zespołów. Najlepsza okazała się drużyna klasy 2A liceum (Aleksandra Jucha, Aleksander Rupar, Daniel Słupek) pokonując 19o w meczu finałowym drużynę klasy 2B gimnazjum. W meczu o 3 miejsce klasa 2A gimnazjum pokonała klasę 3C gimnazjum. Dodatkowo na zakończenie zwycięska drużyna uczniów zmierzyła się w towarzyskim spotkaniu z drużyną nauczycieli w składzie: p. Ewa Hołub, p. Grzegorz Podolec oraz p. Łukasz Dudek. Tegoroczny Dzień Sportu Szkolnego przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego p. Ewa Hołub oraz p. Grzegorz Hryniewski. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz uczniom klasy 1B liceum za pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Młodzieży gratulujemy dużego zaangażowania oraz wesołej sportowej rywalizacji. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Waldemara Skoczylasa. Dzięki Jego pomocy udało się gościć w naszych skromnych progach tak znakomitego gościa jak Karol Carlos Baran. Serdecznie dziękujemy! Grzegorz Hryniewski Więcej zdjęć z imprezy na stronie

20

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję 2012-2015 W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 2019 Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników: OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2012 2015 w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN dla RODZICA

BIULETYN dla RODZICA I NR 3/2014-2015 czerwiec 2015 BIULETYN dla RODZICA Drogi Rodzicu, szkoła nasza uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje", której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. A. Właściwa rada gminy*, do której następuje zgłoszenie kandydata

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce Bezpieczne Wakacje. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Wrocław, dn. 11 czerwca 2015 r.

Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce Bezpieczne Wakacje. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Wrocław, dn. 11 czerwca 2015 r. Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce Bezpieczne Wakacje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wrocław, dn. 11 czerwca 2015 r. Obszary tematyczne Bezpieczne wakacje 2015 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Art. 158. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

X Imieniny Henryka 2015

X Imieniny Henryka 2015 X Imieniny Henryka 2015 Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim to cykliczna impreza organizowana na terenie Gminy Lubań. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Pieśń ujdzie cało Adam Mickiewicz SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Zwracamy się do Państwa z serdecznym apelem i prośbą o zaangażowanie i udział uczniów w IV Gminnym

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. W imieniu Organizatorów H. Filemonowicz

Szanowni Państwo. W imieniu Organizatorów H. Filemonowicz Szanowni Państwo Jadów to piękna miejscowość na Mazowszu i mieszkają tu sympatyczni ludzie, którzy wymyślili pretekst do spotkań z Państwem. Zapraszamy zatem do Jadowa na Festiwal Pieśni Maryjnej Majowe

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ WYBORY 2006 34 KANDYDATÓW DO RADY GMINY 36 KANDYDATÓW DO RADY POWIATU 2 KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY PRZEMĘT ISSN 1641-0017 ZOBACZ KTO KANDYDUJE DO GMINY I DO POWIATU INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r.

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. Ławnicy Art. 158.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez Muzyka do tańca Śluby, wesela Imprezy karaoke Bale dla dzieci Imprezy plenerowe Dj, discjockey One man band Człowiek orkiestra Podrez Band DUO Podrez Band

Bardziej szczegółowo

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje: Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. Organizator Portfolio Music z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

25-26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ

25-26.11.2015 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 25-26.11.2015 MDK 1

Bardziej szczegółowo

W dalszej części była zabawa na całego: malowanie buzi, włosów, paznokci, pieczątki, zamek dmuchany, zjeżdżalnie, trampolina.

W dalszej części była zabawa na całego: malowanie buzi, włosów, paznokci, pieczątki, zamek dmuchany, zjeżdżalnie, trampolina. ARTYKUŁY "MAMO TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ!" Pod takim hasłem Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku i Rada Rodziców przedszkola przygotowały 04 czerwca, pierwszą tego typu imprezę plenerową z okazji Święta Rodziny.

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 11 luty 2015 r. W obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wezmą

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA W t roku

do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA W t roku W t roku do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA To jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła od debiutanckiego albumu Gemini, z którego pochodzą przeboje

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR 46 KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM ANNY JANTAR 1 Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska SA, wyłączny producent 46 Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS LITERACKI - POETYCKI Tuchów, rzeczywistość i metafora KONKURS LITERACKI - PROZATORSKI Tuchów, zapisujemy, aby nie zapomnieć

REGULAMIN KONKURSU KONKURS LITERACKI - POETYCKI Tuchów, rzeczywistość i metafora KONKURS LITERACKI - PROZATORSKI Tuchów, zapisujemy, aby nie zapomnieć REGULAMIN KONKURSU KONKURS LITERACKI - POETYCKI Tuchów, rzeczywistość i metafora KONKURS LITERACKI - PROZATORSKI Tuchów, zapisujemy, aby nie zapomnieć Konkurs literacki - poetycki Burmistrz Tuchowa, Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2016-2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie Numer 3/2006 Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ Święto nauczycieli Jak co roku w naszej szkole o b c

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. moją kulturą

Dziedzictwo. moją kulturą Dziedzictwo moją kulturą 1. Zwyczaje i obrzędy 2. Ciekawe wydarzenia lokalnej społeczności 3. Ręczne prace ludowe 4. Lokalne Krajobrazy 5. Kapliczki i przydrożne krzyże 6. Kościół w Boguszycach Zwyczaje

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

Płocka edycja Biesiady Kasztelańskiej w strugach deszczu [FOTO]

Płocka edycja Biesiady Kasztelańskiej w strugach deszczu [FOTO] Płocka edycja Biesiady Kasztelańskiej w strugach deszczu [FOTO] W strugach deszczu starali bawić się płocczanie podczas kolejnej edycji Biesiady Kasztelańskiej, która w niedzielę, 26 czerwca, odbyła się

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WAKACJE. GAZETKA INTERNATU nr 7 VI 15 r. WAŻNE TELEFONY

BEZPIECZNE WAKACJE. GAZETKA INTERNATU nr 7 VI 15 r. WAŻNE TELEFONY GAZETKA INTERNATU nr 7 VI 15 r. BEZPIECZNE WAKACJE WAŻNE TELEFONY 112 - Europejski Numer Alarmowy Straż Pożarna - 998 Policja - 997 Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA PROGRAMU FESTYNU RODZINNEGO ŁĄCZYMY POKOLENIA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W RADOMIU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMIA SCENA 14.00 14.20 Uroczyste otwarcie Powitanie zaproszonych gości Podziękowania

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer,

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, prezenter. Współzałożyciel i Lider popularnego zespołu NIENEGATYWNI. Wraz z zespołem Nienegatywni, którego działalność zapoczątkowana została przed czterema laty

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły, w której realizowane jest działanie Zespół Szkół w Nowej Wsi Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Adres Krzysztof Kaczmarek Nowa Wieś 26a 59-730

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach.

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach. 13.03.2012 We wtorek pojechaliśmy do Krakowa. Tam odbyło się spotkanie z kilkakrotnym mistrzem Polski i świata w szachach - czternastoletnim Jankiem Dudą. Janek opowiadał nam, jak wygląda jego życie, mieliśmy

Bardziej szczegółowo

II Konkurs i festiwal piosenki patriotycznej. Święto Niepodległości Święto Radości PRZASNYSZ 2013

II Konkurs i festiwal piosenki patriotycznej. Święto Niepodległości Święto Radości PRZASNYSZ 2013 II Konkurs i festiwal piosenki patriotycznej Święto Niepodległości Święto Radości PRZASNYSZ 2013 Organizatorzy: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Cele Konkursu i festiwalu: Rozwój świadomości

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a mianowicie (braku śniegu), postanowiono przedłużyć termin nadsyłania zdjęć dot. zimowego konkursu pt.:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KLAS I-III SP W HUCIE MIŃSKIEJ

KALENDARIUM WYDARZEŃ KLAS I-III SP W HUCIE MIŃSKIEJ KALENDARIUM WYDARZEŃ KLAS I-III SP W HUCIE MIŃSKIEJ Jak co roku, od Huty Mińskiej aż po Kraków świętujemy Dzień Chłopaków. Nie mamy wiedzy, czy 30 września był dniem wyjątkowym w Krakowie, ale bez cienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum Zespół Szkół nr 2 ul. Karola Barke 3 13-100, Nidzica Numer 2 03/14 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Witajcie! Nie wiemy, czy zauważyliście, ale WIOSNA TUŻ,TUŻ... Redakcja "NOCKA" KARNAWAŁOWA Klasy 6 wraz z

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo