PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO"

Transkrypt

1 Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po nich zostaje piękno naszego świata Krystyna Siesicka PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 OPIEKUN BEATA KRZYWICKA CZŁONKOWIE UCZNIOWIE KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. H. BRODATEGO W ZŁOTORYI Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanych uczniówz klas 6. 1.WSTĘP Program koła polonistycznego jest zgodny z Zarządzeniem nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych, a także Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z późniejszymi 1

2 zmianami. Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań. 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Adresatami programu są uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im.h. Brodatego w Złotoryi. Cele i treści programu będą realizowane na zajęciach KOŁA POLONISTYCZNEGO. Jego realizacja przewidziana jest na ROK SZKOLNY2011/ h tygodniowo. Program jest otwarty, może ulegać zmianom. W realizacji niektórych zadań będą mnie wspierać nauczyciele historii i sztuki, panie bibliotekarki oraz rodzice. Aby w pełni zrealizować program muszę zabezpieczyć uczestnikom koła dobry dostęp do różnych źródeł informacji np., książek, prasy, słowników, map, Internetu, albumów. W tym celu nawiążę współpracę z biblioteką szkolną imiejską Biblioteką Publiczną w Złotoryi. Planuję zorganizować wyjazd do kina, teatru i zwiedzanie muzeum, co będzie możliwe tylko przy wsparciu finansowym rodziców. 3.CELE CELE OGÓLNE: Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego. CELE SZCZEGÓŁOWE: Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych. Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi ( objętych programem nauczania). Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo). Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury. Zapoznanie uczniów z ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii. Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej. 2

3 Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe. 4. TREŚCI ZAJĘCIA W BIBLIOTECE; zapoznanie uczniów z działami biblioteki, przegląd czasopism dziecięcych i młodzieżowych, PRACA Z LITERATURĄ POPULARNONAUKOWA; prezentacja encyklopedii i wybranych słowników, ćwiczenia w korzystaniu z odpowiedniej literatury. ROZSZERZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU LITERATURY PIĘKNEJ; najważniejsze terminy literackie ( program nauczania), prezentowanie przez uczniów przeczytanych książek ulubionych autorów, sylwetki polskich noblistów, poznanie wybranych utworów ( W. Szymborska, Cz. Miłosz, H. Sienkiewicz, Z. Herbert ). WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU GRAMATYKI I ORTOGRAFII; przypomnienie wszystkich poznanych zasad ortografii, pisanie dyktand, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów ortograficznych, ugruntowanie wiedzy gramatycznej, rozwiązywanie skomplikowanych zadań gramatycznych. WIADOMOŚCI Z DZIEDZINY TEATRU i FILMU- opracowanie słownika teatralnego, przygotowanie inscenizacji, obejrzenie sztuki teatralnej, wywiad z aktorem, recenzje filmów. PRÓBY WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ( z zastosowaniem wszystkich form wypowiedzi pisemnej objętych programem nauczania ); pisanie tekstów wolnych,, wiersze własne. PRACA NA RZECZ SZKOŁY; umieszczanie efektów własnej pracy na gazetce szkolnej korytarz III piętro, pomoc w przygotowaniu konkursów polonistycznych wewnątrzszkolnych i udział w nich. PONADTO UDZIAŁ W KONKURSACH ZEWNĘTRZNYCH. 5. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU Program kółka polonistycznego ma za zadanie poszerzenie zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Osiągnięcie oczekiwanych wyników zależy w dużej mierze od stosowania różnorodnych metod i form pracy. Nadrzędną ich cechą jest przygotowanie uczniów do ciągłego samokształcenia. W związku z tym nauczyciel powinien stać się dla swoich podopiecznych organizatorem ich intelektualnego rozwoju w czasie zajęć i poza nimi, 3

4 a podawane przez niego wiadomości powinny stanowić tylko niezbędną podstawę do samodzielnej aktywności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy powinny angażować uczniów emocjonalnie, budzić motywację i zainteresowania, uczyć samodzielnego myślenia, wdrażać do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka, zachęcać do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi, umożliwić zrozumienie siebie i świata, uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Warunki te spełniają przede wszystkim metody i techniki aktywizujące uczniów. Metody i techniki dydaktyczne zaproponowane w programie: 1. Techniki uczenia się we współpracy ( różne formy pracy w grupach) umożliwiają one kształcenie takich umiejętności, jak właściwy dobór informacji, analiza, porównanie, formułowania opinii, sądów o poznanych faktach, podejmowanie właściwych decyzji, zaprezentowanie i obrona własnych poglądów i przekonanie do nich innych. Uczą współdziałania w grupie i odpowiedzialności za uzyskane efekty pracy. 2. Techniki dramy - łączą treści kształcenia z przeżyciem i doświadczeniem, aktywizują osobowość ucznia, rozwijają jego intelekt. 3. Metoda projektu pozwala skuteczniej niż wiele innych metod rozbudzić zainteresowania uczniów. Znacząco wpływa ona na kształcenie takich umiejętności, jak: korzystanie z książek i prac specjalistycznych, prowadzenie ukierunkowanej obserwacji, analizowanie informacji w celu ich selekcji, opracowania oraz sposobów publicznej prezentacji. Wiedza i umiejętności nabywana przez uczniów wykonujących projekt jest w sposób efektywniejszy przyswojona, lepiej zapamiętana i odpowiednio spożytkowana. 4. Metody interaktywne polegające na łączeniu treści języka polskiego z innymi przedmiotami ( np. historią, przyrodą, sztuką ) umożliwią uczniom rozszerzenie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. 5. Spotkania z pracownikami muzeum, biblioteki publicznej. 6. Wycieczki. 7. Wykorzystanie najnowszych technologii medialnych tablicy ineraktywnej, plansz inter., itd. 6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Po zrealizowaniu programu uczeń powinien: dostrzec bogactwo, wieloznaczność i wielofunkcyjność słów, osiągnąć sprawność komunikowania się z otoczeniem, dokonywać selekcji materiału z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługiwać się słownikami, katalogami bibliotecznymi, wykorzystywać Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo dostępnych informacji, przygotować informacje na określony temat w oparciu o kilka źródeł, wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury, mieć poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania jednostkowe i zbiorowe. 4

5 Techniki i narzędzia kontroli. Zdobytą na zajęciach kółka polonistycznego wiedzę i umiejętności można zbadać na wiele sposobów, pomijając tradycyjne odpytywanie czy różnego rodzaju sprawdziany pisemne. Proponuję m.in.: obserwowanie uczniów w czasie zajęć, samodzielne opracowanie przez uczniów definicji, przekrojów problemowych, map mentalnych, gromadzenie i selekcję materiałów do szkolnej gazetki, pytania kreatywne, dyskusje, wywiad, artykuły, opracowanie instrukcji do poszczególnych zadań, odgrywanie ról, drama przygotowanie haseł do krzyżówek, wypracowania recenzja( bez oceny ) Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO w roku szkolnym 2011/ Spotkanie organizacyjne- omówienie tematyki zajęć. Wycieczka do lasu, gromadzenie materiału do fotoreportażu zajęcia fotograficzne zajęcia prowadzone przez profesjonalnego fotografa. (3h) 2. Henryk Brodaty- patron naszej szkoły (zadanie do wykonania: zebranie materiałów do gazetki tematycznej, udział w konkursie szkolnym) maj 2012 (2h) 3. Spotkanie z Elżbietą Dzikowską podróżniczką, reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych oraz autorką wielu książek. ( ) ZOKiR (2h) 4. Części zdania- utrwalenie materiału; rozszerzenie wiadomości o nazwy określeń(2h) 5. Co o teatrze wiedzieć wypada.( zadanie do wykonania w domu: opracowanie słownika teatralnego; czas 2 tygodnie) wyjazd do CAPITOLU we Wrocławiu (5h) 6. Przygotowanie zajęć otwartych dla uczniów klas 1 6 ; podsumowanie projektu 5

6 edukacyjnego realizowanego w naszej szkołe Tydzień z operą (2h) 7. Prezentacja portfolio lub medialna na temat Świat opery (2h) 8. Oni zdobyli literackie nagrody Nobla- zapoznanie z biografią i twórczością (H. Sienkiewicza, W. Szymborskiej, Cz. Miłosza) 1h ( zadania do wykonania: pamięciowe opanowanie wybranego wiersza lub fragmentu prozy) 9. Gramatyczny i logiczny rozbiór zdania- ćwiczenia utrwalające. (2h) 10. Książki, które warto przeczytać- prezentacje.(spotkanie z bibliotekarzem) (2h) 11. Ortografia nie jest wcale taka straszna ćwiczenia.(2h) 12. Zdobywamy tytuł MISTRZA ORTOGRAFII- konkurs ortograficzny.(2h) 13. Język poetycki ( zadanie do wykonania: napisać wiersz na dowolny temat).(2h) 14. Czy łatwo być poetą?- prezentacja własnych wierszy ( zadanie do wykonania: pisemna odpowiedź z uzasadnieniem).(2h) 15. Wokół muzyki prezentacje multimedilane, Internet. (2h) 16. Sprawozdanie z wycieczki do muzeum Panorama Racławicka Wrocław. (3h) 17. Pisma użytkowe- ćwiczenia redakcyjne wycieczka do redakcji Gazety Wrocławskiej I Gazety Złotoryjskiej.(3h) 18. Dobry nauczyciel- charakterystyka.(1h) 19. Tworzywo filmowe ( zadanie do wykonania: wywiad z ulubionym aktorem).(2h) 20. W świecie filmów- gatunki i przykładowe tytuły( wyjazd do kina Helios Legnica na wybrany film w wersji 3D- recenzja filmu (3h) 21. To był wielki autorytet - ćw. redakcyjne, prezentacje medialne (3h) 22. Czasopisma dla dzieci i młodzieży wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej, spotkanie z bibliotekarzem (2h) 23. Ten artykuł mnie bardzo zainteresował- prezentacja treści wybranych artykułów prasowych. (1h) Razem godzin: 51 h Godzin zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły 39 h Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanych uczniów. Opracowała Beata Krzywicka 6

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo