J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze"

Transkrypt

1 J ZYK CZASOPISM MŠODZIE OWYCH zestawienie bibliograczne w wyborze listopad 2004 r. wybór i oprac. Ewa Lewicka KSI KI 1. Edukacja kulturalna w spoªecze«stwie obywatelskim, pod red. Jana ebrowskiego.- Gda«sk, S : ebrowska Danuta: Kulturotwórcza rola wspóªczesnych polskich czasopism mªodzie»owych Czytelnia Wydziaªu Pedagogicznego A 2. J zyk w mediach masowych / pod red. Jerzego Bralczyka i Katarzyny Mosioªek-Kªosi«skiej ; Rada J zyka Polskiego.- Warszawa : Upowszechnianie Nauki - O±wiata "UN-O", s.- (Referaty z III Forum Kultury Sªowa, Biaªystok, 30 wrze±nia - 2 pa¹dziernika 1999 r.- Bibliogr. przy ref. WBP , wyp. 3. Kucaªa Marian: Polszczyzna dawna i wspóªczesna / Marian Kucaªa ; Instytut J zyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.- Kraków : Instytut J zyka Polskiego PAN, s., [1] k. tabl. : 1 il.- (Prace Instytutu J zyka Polskiego; 112).- Bibliogr. prac. M. Kucaªy s PBW : wyp. 4. Mªodzie» w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych. T. 2, pod red. Wojciecha Kojsa, Roberta Mrózka, Ryszarda Studenskiego.- Cieszyn, S : Pauluk Dorota: Mªodzie» w ±wiecie chaosu warto±ci, na przykªadzie czasopism mªodzie»owych 5. Lizak Jadwiga: J zyk czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak Rzeszów : Wydaw. Wy»szej Szkoªy Pedagogicznej, ,[1] s.- Bibliogr. s.176-[181] PBW : wyp. Czytelnia Wydz. Pedagog. A 1

2 6. Šobos Anna: J zyk czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci / Anna Šobos.-Katowice, 2003 Czytelnia Gªówna A 7. Nowe sªownictwo polskie : materiaªy z prasy lat Cz.1, A-O / pod red.teresy Smóªkowej ; Polska Akademia Nauk.Instytut J zyka Polskiego.- Kraków : Instytut J zyka Polskiego PAN, s.- (Prace Instytutu J zyka Polskiego ; nr 108) [Uªo»ony alfabetycznie materiaª zaczerpni to cz ±ciowo z czasopism mªodzie»owych Dziewczyna, Magazyn Nastolatków, Filipinka, Jestem, Brawo] PBW : czyt. 8. Nowe sªownictwo polskie : materiaªy z prasy lat Cz.2, P- / pod red.teresy Smóªkowej ; Polska Akademia Nauk.Instytut J zyka Polskiego.- Kraków : Instytut J zyka Polskiego PAN, s.- (Prace Instytutu J zyka Polskiego ; nr 110) PBW : czyt. 9. Transformacja mediów ( ), pod red. Aliny Sªomkowskiej.- Warszawa, S : Sokóª Zoa: Transformacja prasy dzieci co-mªodzie»owej 10. Wyzwania pedagogiki medialnej / pod red. Marka Sokoªowskiego.- Olsztyn, s : Kulka Bronisªawa: Czasopisma ; s : Pokorna-Ignatowicz Katarzyna: Co si czyta? [Dotyczy czasopism mªodzie»owych] ARTYKUŠY 1. Arkabus Agata: Wspóªczesna prasa mªodzie»owa / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza , nr 4, s Dziwisi«ska Joanna: Maªe modne kobietki / Joanna Dziwisi«ska, Karolina Prew cka // Media i Marketing , nr 13, s [Czasopisma dziewcz ce] 3. G sicki Janusz: Kolorowy ±wiat mªodych w czasopismach dla mªodzie»y / Janusz G sicki // Problemy Opieku«czo-Wychowawcze , nr 5, s. Wkªadka Przysposobienie do ycia w Rodzinie s. (72)-(76) [Omówiono czasopisma: Bravo, Popcorn, Dziewczyna, 10/20, Luiza, Filipinka] 2

3 4. Iwicka-Oko«ska Anna: Co czytaj nasze dzieci? / Anna Iwicka-Oko«ska // Biblioteka w Szkole , nr 5, s [Ocena poziomu czasopism: Filipinka, 10/20, Bravo, Dziewczyna, Popcorn, wiat Mªodych, Pªomyczek] 5. Jarowiecki Jerzy: Prasa dla dzieci i mªodzie»y w latach : (nurty, tendencje, zmiany) / Jerzy Jarowiecki // Zeszyty Wszechnicy wi tokrzyskiej.-z. 3.-(1996) s Kajtoch Wojciech: O stylu popularnych pism mªodzie»owych / Wojciech Kajtoch // Polonistyka nr 9 s Kajtoch Wojciech: Odlotowe bez dwóch zda«! : kultura j zyka, stylu, perswazji w czasopismach dla mªodzie»y / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze nr 3/4 s Koªodziej Jacek: Dobro, zªo i inne warto±ci w czasopismach mªodzie»owych / Jacek Koªodziej // Zeszyty Prasoznawcze nr 1/2 s Kumiega Jerzy: Czasopisma dla dzieci i mªodzie»y w latach / Jerzy Kumiega // Guliwer nr 2 s Legutko Piotr: Na przekór luzakom : wydawcy prasy powinni nastolatków traktowa powa»niej ni» dorosªych / Piotr Legutko // Rzeczpospolita nr 219 s. A8 11. Leszczy«ski Robert: Pasja i j zyk : nowa prasa mªodzie»owa / Robert Leszczy«ski // Gazeta Wyborcza nr 31 s Mandal Eugenia: Manipulacja nastrojem a obraz "ja" : rola mediów / Eugenia Mandal.-Streszcz. w j z. Ang. // Kolokwia Psychologiczne.-T. 8.-(2000) s Matras Wanda: Kultura literacka na ªamach czasopism dziewcz cych w latach / Wanda Matras // Rocznik Historii Prasy Polskiej z. 1 s Migniewicz Iwona: Czasopisma dla mªodzie»y, ich rola w»yciu pokolenia wst puj cego / Iwona Migniewicz, Maªgorzata Macho«// Dyrektor Szkoªy , nr 6, s Nowakowska Ewa: Zamkn ª jej usta kluczem pocaªunku / Ewa Nowakowska // Polityka

4 nr 24 s. 30,32,34 [Prasa dla dzieci i mªodzie»y] 16. Paciorek Anna: Pi ciolatek "Cogito" i jego mªodszy brat / Anna Paciorek // Rzeczpospolita nr 35 s. 4 [Dwutygodnik dla mªodzie»y szkóª ±rednich] 17. Petrowa-Wasilewicz Alina: wiat jako nieustaj ca balanga / Alina Petrowa-Wasilewicz // Wi ¹ nr 2 s [Czasopisma mªodzie»owe] 18. P czak Mirosªaw: lizg we uid : nowe pisma dla mªodzie»y: koniec buntu, czas na rozrywk / Mirosªaw P czak // Polityka nr 28 s Planeta Paweª: wiat przedstawiony w czasopismach mªodzie»owych / Paweª Planeta // Zeszyty Prasoznawcze nr 1/2 s Siwko Maria: Zysk i komercja czy ksztaªtowanie i wychowanie, reeksje o ewolucji prasy mªodzie»owej i jej czytelnika w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku W : Multimedia w edukacji historycznej i spoªecznej, red. nauk. Janusz Rulka, Barbara Tarnowska.- Bydgoszcz, S Sokóª Zoa: Czasopisma dla dzieci starszych ( ) / Zoa Sokóª // Poradnik Bibliotekarza , nr 10, s Sokóª Zoa: Czasopisma dla mªodzie»y szkolnej ( ) / Zoa Sokóª // Poradnik Bibliotekarza , nr 11, s Sokóª Zoa: Mi dzynarodowe czasopisma dzieci co-mªodzie»owe w Polsce ( ) / Zoa Sokóª // Poradnik Bibliotekarza , nr 1, s Sokóª Zoa: Mi dzynarodowe czasopisma mªodzie»owe w Polsce ( ) / Zoa Sokóª // Poradnik Bibliotekarza , nr 2, s Szocki Jerzy: Prasa dla dzieci i mªodzie»y : czytelnictwo i funkcja / Józef Szocki // Zeszyty Prasoznawcze nr 3/4 s

5 26. Zubowicz Beata: Nauczyciele moralno±ci / Beata Zubowicz // Rzeczpospolita nr 15 s. 18 [Wypowiedzi popularnych osób w prasie kobiecej i mªodzie»owej] Obja±nienia skrótów A - Akademia wi tokrzyska PBW - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka WBP - Wojewódzka Biblioteka Publiczna czyt. - czytelnia wyp. - wypo»yczalnia 5

J zyk reklamy zestawienie bibliograczne w wyborze

J zyk reklamy zestawienie bibliograczne w wyborze J zyk reklamy zestawienie bibliograczne w wyborze pa¹dziernik 2004 r. Wybór i opracowanie Bo»ena Lewandowska J zyk jest najbardziej naturalnym narz dziem perswazji, tak»e publicznej, a reklama jest jej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata 2000-2006)

REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata 2000-2006) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE REKLAMA FUNKCJE I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE (bibliografia w wyborze za lata 2000-2006) KSIĄśKI 1. DOLIŃSKI, Dariusz Psychologia

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna i public relations w oświacie

Działalność promocyjna i public relations w oświacie Działalność promocyjna i public relations w oświacie Zestawienie bibliograficzne w wyborze Druki zwarte 1. BUDZYŃSKI Wojciech : Public relations : zarządzanie reputacją firmy.- Warszawa : Poltext, 2000

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Reklama. Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Reklama. Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Reklama Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Reklama : przekaz, odbiór, interpretacja / Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SOCJOTECHNIKA (MANIPULACJA, PERSWAZJA) (Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory BP w Sieradzu)

SOCJOTECHNIKA (MANIPULACJA, PERSWAZJA) (Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego SOCJOTECHNIKA (MANIPULACJA, PERSWAZJA) (Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory BP w Sieradzu) Socjotechnika,

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

2. Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan. Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2013. 294s. sygn..

2. Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan. Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2013. 294s. sygn.. WPŁYW REKLAMY NA DZIECKO Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) 446-32-47 e-mail: jaslo@pbw.org.pl www.pbw.org.pl INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

E-learning. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Książki

E-learning. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Książki E-learning zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Opis jest zgodny z obowiązującymi normami:

Bardziej szczegółowo

IX POMORSKIE FORUM EDUKACJI REGIONALNEJ

IX POMORSKIE FORUM EDUKACJI REGIONALNEJ Wybór materiałów ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku www.pbw.slupsk.pl IX POMORSKIE FORUM EDUKACJI REGIONALNEJ Wielokulturowe Pomorze Wielokulturowy Słupsk Cudowna kraina dzieciństwa?

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Media w nauczaniu Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie społeczne Jana Pawła II

Nauczanie społeczne Jana Pawła II Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin Tel./fax (94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011)

JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011) JAN PAWEŁ II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach (zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2011) WYDAWNICTWA ZWARTE DZIEŁA I NAUCZANIE JANA PAWŁA II 1. Adhortacje / Jan Paweł II ; zesp. red.

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo