SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RRG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, programu prewencyjnego w 3 szkołach z terenu gminy Chybie w ramach projektu Akademia równych szans w gminie Chybie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa Zamawiającego: Gmina Chybie Wójt Gminy Chybie Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska Chybie tel./fax 33/ fax 33/ Regon NIP Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1

2 SPIS TREŚCI: I. Opis przedmiotu zamówienia str. 3 II. Termin wykonania zamówienia str.18 III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków str.18 IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu str.19 V. Opis sposobu przygotowania ofert str.21 VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) str.21 VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami str.22 VIII. Wadium str.23 IX. Termin związania ofertą str.23 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert str.23 XI. Opis sposobu obliczenia ceny str.23 XII. Wybór najkorzystniejszej oferty str.24 XIII. Ogłoszenie wyników przetargu str.24 XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy str.25 XV. Zawarcie umowy str.25 XVI. Przewidywane zmiany umowy str.25 XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego str.26 XVIII. Postanowienia końcowe str.26 2

3 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktycznowyrównawczych, specjalistycznych, programu prewencyjnego w 3 szkołach z terenu gminy Chybie w ramach projektu Akademia równych szans w gminie Chybie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane w pkt B, w związku z czym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części (zajęć). Cel zajęć (dotyczy wszystkich części zamówienia): Zajęcia mają pomóc uczniom i uczennicom wykazującym problemy w nauce lub posiadającym orzeczone dysfunkcje. Czas trwania zajęć (dotyczy wszystkich części zamówienia): Zajęcia prowadzone będą od marca 2011 r. do czerwca 2012 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne, tj. lipiec sierpień Miejsca realizacji: 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu ul. Szkolna 8, Chybie 2. Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu ul. Kopernika 12, Chybie 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu ul. Karola Miarki 7, Chybie Forma realizacji usługi: Po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Ustalenie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu lub jego części, nastąpi po podpisaniu umowy. 3

4 Kwalifikacje prowadzącego zajęcia: Prowadzący musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400) oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole podstawowej. Obowiązki prowadzącego zajęcia: - opracowanie szczegółowego kwartalnego rozkładu realizacji zajęć pozalekcyjnych (dni i godziny) w formie papierowej i elektronicznej (wzór dokumentu stanowi załącznik do umowy), - opracowanie programu tematycznego zajęć w formie papierowej i elektronicznej (załącznik nr 6), - zapewnienie właściwych zasad promocji i prowadzenia dokumentacji realizowanych zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi, - sporządzanie karty czasu pracy oraz rachunku do umowy (wzory dokumentów stanowią załączniki do umowy). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe części, na które wykonawca może złożyć ofertę częściową: CZĘŚĆ NR 1. 2 w Chybiu Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr - 8 dziewcząt - 8 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 2. Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 11 dziewcząt - 13 chłopców 4

5 Łącznie 24 uczestników (3 grupy). projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku CZĘŚĆ NR 3. Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 4. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 12 dziewcząt - 12 chłopców Łącznie 24 uczestników (3 grupy). projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku

6 CZĘŚĆ NR 5. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 24 dziewcząt - 26 chłopców Łącznie 50 uczestników (5 grupy). projektu wynosi 480 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 280 godzin w roku 2011 i 200 godzin w roku CZĘŚĆ NR 6. Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 9 dziewcząt - 7 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 7. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 10 dziewcząt - 14 chłopców Łącznie 24 uczestników (3 grupy). 6

7 projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku CZĘŚĆ NR 8. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 9. Chybiu Zajęcia pozalekcyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 10. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 7

8 - 10 dziewcząt - 6 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 11. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 8 dziewcząt - 8 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 12. Zajęcia pozalekcyjne z przyrody w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku

9 CZĘŚĆ NR 13. Zajęcia pozalekcyjne z przyrody w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 10 dziewcząt - 6 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 14. Zajęcia pozalekcyjne z przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 8 dziewcząt - 8 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 15. Zajęcia pozalekcyjne nauczanie zintegrowane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 13 dziewcząt - 11 chłopców Łącznie 24 uczestników (3 grupy). 9

10 projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku CZĘŚĆ NR 16. Zajęcia pozalekcyjne nauczanie zintegrowane w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 14 dziewcząt - 18 chłopców Łącznie 32 uczestników (4 grupy). projektu wynosi 384 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 224 godzin w roku 2011 i 160 godzin w roku CZĘŚĆ NR 17. Zajęcia pozalekcyjne nauczanie zintegrowane w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 10 dziewcząt - 6 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku

11 CZĘŚĆ NR 18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 3 dziewcząt - 3 chłopców Łącznie 6 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 8 dziewcząt - 10 chłopców Łącznie 18 uczestników (3 grupy). projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku CZĘŚĆ NR 20. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). 11

12 projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 22. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 11 dziewcząt - 13 chłopców Łącznie 24 uczestników (4 grupy). projektu wynosi 384 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 224 godzin w roku 2011 i 160 godzin w roku

13 CZĘŚĆ NR 23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 10 dziewcząt - 6 chłopców Łącznie 16 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 24. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze nauczanie zintegrowane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 6 dziewcząt - 6 chłopców Łącznie 12 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 192 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 112 godzin w roku 2011 i 80 godzin w roku CZĘŚĆ NR 25. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze nauczanie zintegrowane w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 16 dziewcząt - 20 chłopców Łącznie 36 uczestników (6 grup). 13

14 projektu wynosi 576 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 336 godzin w roku 2011 i 240 godzin w roku CZĘŚĆ NR 26. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze nauczanie zintegrowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 5 dziewcząt - 3 chłopców Łącznie 8 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku CZĘŚĆ NR 27. Zajęcia specjalistyczne logopedia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 4 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 8 uczestników (2 grupy). projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) 14

15 CZĘŚĆ NR 28. Zajęcia specjalistyczne logopedia w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 2 dziewcząt - 4 chłopców Łącznie 6 uczestników (3 grupy). projektu wynosi 144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 84 godzin w roku 2011 i 60 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 29. Zajęcia specjalistyczne logopedia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu - 2 dziewcząt - 1 chłopców Łącznie 3 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 48 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 28 godzin w roku 2011 i 20 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 30. Zajęcia specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu - 2 dziewcząt - 5 chłopców Łącznie 7 uczestników (2 grupy). 15

16 projektu wynosi 96 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 56 godzin w roku 2011 i 40 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 31. Zajęcia specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu - 1 dziewcząt - 2 chłopców Łącznie 3 uczestników (1 grupa). projektu wynosi 48 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 28 godzin w roku 2011 i 20 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 32. Zajęcia specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 8 dziewcząt - 10 chłopców Łącznie 18 uczestników (6 grup). projektu wynosi 288 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 168 godzin w roku 2011 i 120 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 1 x 1godz. dyd./tydz. (tj. 48 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 33. Program prewencyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chybiu 16

17 - 46 dziewcząt - 53 chłopców Łącznie 99 uczestników (6 grup). projektu wynosi 144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 84 godzin w roku 2011 i 60 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 2 x 1godz. dyd./mies. lub 1 x 2godz.dyd./mies. (tj. 24 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 34. Program prewencyjny w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu dziewcząt - 95 chłopców Łącznie 201 uczestników (11 grup). projektu wynosi 264 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 154 godzin w roku 2011 i 110 godzin w roku Częstotliwość zajęć: 2 x 1godz. dyd./mies. lub 1 x 2godz.dyd./mies. (tj. 24 godz./1 grupa) CZĘŚĆ NR 35. Program prewencyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu - 33 dziewcząt - 44 chłopców Łącznie 77 uczestników (6 grup). projektu wynosi 144 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut zegarowych), tj. 84 godzin w roku 2011 i 60 godzin w roku

18 Częstotliwość zajęć: 2 x 1godz. dyd./mies. lub 1 x 2godz.dyd./mies. (tj. 24 godz./1 grupa) CPV: usługi szkolnictwa podstawowego usługi edukacji młodzieży różne usługi szkolne Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. II Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2012 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne, tj. lipiec sierpień III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki, dotyczące: 18

19 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; B. 1. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, które będą prowadziły zajęcia, posiadającymi kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole podstawowej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. IV Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferta, stanowiący załącznik nr Do oferty należy załączyć: 19

20 2.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2, 2.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik nr 3, 3. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do warunków określonych w pkt III.B, należy przedłożyć: 3.1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w oświadczeniu wg załącznika nr 3; Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do ich wykluczenia (wg załącznika nr 3) oraz dokument wymieniony w pkt 4.1 w odniesieniu do tych podmiotów. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 20

21 - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania złożone w dacie odpowiednio do powyższych wymogów dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić. 6. Inne dokumenty: 6.1. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę składa np. konsorcjum); w przypadku spółki cywilnej sposób reprezentacji może wynikać z umowy spółki; 6.2. program tematyczny zajęć w formie papierowej, dotyczy zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wg załącznika nr 6. Dokumenty określone w pkt. 3, 4 i 5 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadą podpisywania ofert, a w przypadku dokumentów dotyczących podmiotów, które udostępniają wykonawcy swoje zasoby przez te podmioty. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 21

22 V Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 2. Oferta może dotyczyć wszystkich części lub niektórych, ale każda część musi mieć podaną cenę. 3. Oferta musi być podpisana przez upoważnione do tego osoby. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego. 5. Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta przetargowa Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, programu prewencyjnego w 3 szkołach z terenu gminy Chybie w ramach projektu Akademia równych szans w gminie Chybie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część nr. 6. Kopertę (opakowanie) należy zapatrzyć w adres zwrotny wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty złożonej po upływie terminu składania ofert. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną (zamknięta koperta oznaczona dodatkowo napisem zmiana ) lub pisemnie powiadomienie o wycofaniu oferty. VI Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) 1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy wymienić wszystkich wykonawców (członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej), z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). W przypadku spółki cywilnej sposób reprezentacji może wynikać z umowy spółki. 2. Każdy z podmiotów wspólnie składających ofertę zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie oświadczenia określonego w pkt IV 2.2. oraz dokumentów określonych w pkt IV 4.1 oraz pkt IV 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 22

23 3. Wymagane warunki określone w pkt III.B. specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający uzna za spełnione przez podmioty wspólnie składające ofertę, jeżeli do oferty zostaną dołączone dokumenty (pkt IV 3.1 specyfikacji) potwierdzające spełnienie tych warunków przez jednego lub wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 4. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy przedstawią wspólnie. VII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem lub meilem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub meilem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Katarzyna Uchyła-Pocha, Urząd Gminy, pok. nr 2, tel. 33/ wew. 40, meil: 2) w sprawach formalnych dotyczących procedury przetargowej p. Iwona Duda, Urząd Gminy, pok. nr 11, tel. 33/ wew. 39. VIII Wadium Zamawiający odstąpił od żądania wniesienia wadium. 23

24 IX Termin związania ofertą Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 2 biuro podawcze (parter). Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 15 (II piętro). XI Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi cenę ofertową brutto w oparciu o kalkulację własną, uwzględniającą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, wypełniając tabelę zawartą w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Cena określona przez wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. XII Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy odrębnie dla każdej części zamówienia (każdego z zajęć). 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena 100% 24

25 3. Opis sposobu oceny ofert. punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru: cena (brutto) najniższa x 100 cena (brutto) ocenianej oferty Maksymalna ilość punktów Do powyższego wzoru zostanie przyjęta łączna cena brutto za wykonanie usługi w danej części zamówienia. XIII Ogłoszenie wyników przetargu Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych i wykluczeniu wykonawców powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy. XIV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV Zawarcie umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą w terminie krótszym niż 5 lub 10 dni w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz żaden wykonawca nie zostanie wykluczony. 25

26 2. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą prowadzić zajęcia wymaganych kwalifikacji (dyplomy ukończenia studiów wyższych, dyplomy lub zaświadczenia o ukończonych kursach pedagogicznych itp.). 4. Jeżeli jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającej m.in.: zakres obowiązków każdego z wykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia, termin związania umową na czas nie krótszy niż czas wynikający z terminu realizacji zamówienia, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. XVI Przewidywane zmiany umowy zawarte w 12 projektu umowy: 1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - kadry dydaktycznej w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy - zmiany harmonogramu zajęć zgodnie z postanowieniami umowy, - liczby uczestników zajęć i ich imiennego wykazu w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Zleceniodawcy; - sposobu oraz terminów rozliczeń oraz terminów płatności, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, - wynikającym ze zmian obowiązujących przepisów prawnych, - wynikającym ze zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, - będącym następstwem działania siły wyższej. 2. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zawiadomienie o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 w formie pisemnej, a zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze stron. XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom przysługuje prawo do odwołania oraz skargi, zgodnie z przepisami Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. 26

27 XVIII Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wykaz załączników: załącznik nr 1 formularz oferty załącznik nr 2 formularz oświadczenia załącznik nr 3 formularz oświadczenia załącznik nr 4 formularz wykazu osób załącznik nr 5 projekt umowy załącznik nr 6 program tematyczny Zatwierdzam: 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 1 z 11 2011-03-04 13:25 Kampinos: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: Wielcy Odkrywcy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Chybie Wójt Gminy Chybie Urząd Gminy w Chybiu ul. Bielska 78 43-520 Chybie tel./fax 33/856-10-96 fax 33/852-26-36 e-mail sekretariat@chybie.pl Regon 072182396 NIP 548-261-43-34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna.

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna. Łódź: Świadczenie usług szkoleniowych przez organizację zajęć z języka angielskiego oraz języka włoskiego w ramach projektu pt.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tltulowice.pl Tułowice: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie na potrzeby ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego - Sezon na Śląskie Numer ogłoszenia: 213893-2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Dostawa artykułów biurowych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Zębowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław, woj. 1 z 5 2010-09-09 14:39 Wrocław: Dostawa zestawów edukacyjnych BHP na potrzeby realizacji Projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2012-07-17 12:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Przedłużenie supportu dla macierzy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 2012-02-13 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty porządkowe na obiektach inżynierskich na terenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7, Staszów: Wycena nieruchomości położonych w gminie Połaniec Numer ogłoszenia: 316897-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w szkołach na terenie Gminy Wiązów - IV postępowanie W dniu 24.10.2011

Bardziej szczegółowo

angielskiego dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie z terenu Miasta Świętochłowice..

angielskiego dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie z terenu Miasta Świętochłowice.. 1 z 5 2015-01-14 15:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:32 Łódź: Usługa wykonania opracowania pn: Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem, którego jest prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczestników biorących udział w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. Szkoła podstawowa dobrym startem w przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 368886-2011; data zamieszczenia: 08.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kazimierza Wielka: Wybór osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz warsztatów w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Wyrównuję, doskonalę i poznaję, Priorytet IX, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych,

Bardziej szczegółowo