Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II Depression the factor influencing on lack of effectivity of prosthetic treatment (results of research) part II Maciej Romanowicz, Krzysztof Drobnik Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. M. Romanowicz HASŁA INDEKSOWE: depresja, adaptacja do protez, efektywność leczenia protetycznego KEY WORDS: depression, adaptation of dentures, the effectivity of prosthetic treatment Streszczenie Cel pracy: w pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu psychoemocjonalnego pacjentów i relacji lekarz-pacjent na adaptację pacjentów do protez całkowitych. Materiał: materiał kliniczny obejmował 100 pacjentów w wieku od 46 do 84 lat użytkujących protezy całkowite. Z grupy 100 osób do dalszych badań wyselekcjonowano 76 osób (36 kobiet i 40 mężczyzn). Metody: w badaniach zastosowaliśmy następujące kwestionariusze: Test Depresji Becka (BDI), Test Zaufania do Lekarza (DBS) i specjalnie przygotowany kwestionariusz do oceny stopnia adaptacji i akceptacji protez całkowitych przez pacjentów. Summary Aim of the study: The work presents results of research influence psychoemotional state of patients and relations between the doctor and the patient on the adaptation of complete dentures in patients treated prosthetically. Material: The material of the study consisted of one hundred patients with complete removable dentures. Age of the patients ranged from 46 to 84 years.from a group of 100 evaluated patients selected 76 (36 female and 40 male). Methods: In this evaluation following questionnaires were applied: Beck Depression Inventory, Dental Belief Survey and a specially prepared questionnaire, which indicate level of adaptation of complete removable dentures. Całkowite uzupełnienia protetyczne stanowią procentowo ogromny odsetek protez użytkowanych przez nasze społeczeństwo. Ocenia się, że 6 do 8 milionów ludzi w Polsce wymaga rehabilitacji protetycznej za pomocą protez całkowitych (11, 18). Wg badań Józefowicza i Nowaka z 1991 roku zaopatrzenie w protezy całkowite górne badanej populacji należy do najniższych (4,7% populacji), ale niestety proporcja odsetek osób leczonych do osób wymagających leczenia należy do najniekorzystniejszych (1:2,9). Niewielki jest również w badanej populacji polskiej odsetek osób leczonych protetycznie z powodu bezzębia żuchwy (1,1%), a stosunek leczonych do potrzebujących jest jeszcze bardziej niekorzystny (1:5). Autorzy potwierdzają, że choć odsetek osób z bezzębiem całkowitym jest w populacji polskiej stosunkowo niski, to niepokojące jest, że większość osób bezzębnych nie posiada protez stomatologicznych, bądź posługuje się uzupełnieniami protetycznymi nie spełniającymi należycie swoich funkcji (16). Istotnym również jest, że 20-25% osób korzystających nie jest w stanie właściwie zaadaptować się do swoich protez, co automatycznie powoduje brak właściwej reha- 346

2 Wpływ depresji na leczenie protetyczne bilitacji protetycznej. Przyczyny tego stanu rzeczy można szukać w niewłaściwym klinicznym i laboratoryjnym wykonaniu protez, jak i niekorzystnym stanie psychiczno emocjonalnym pacjentów leczonych protetycznie (11). Zaznaczyć również należy, że pewna grupa pacjentów użytkuje protezy wykonane nieprawidłowo, zużyte, niekiedy powodujące uszkodzenie podłoża protetycznego, w pełni je akceptując, nie wyobrażając sobie lepszych protez (18). Adaptacja do protez określa przystosowanie się w sensie fizyczno-biologicznym, natomiast akceptacja uwzględnia szereg czynników pozastomatologicznych i ma w sobie zawsze element aktu woli. Analizując tą sytuację podkreślić należy, że jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny techniczne braku adaptacji protez (błędy kliniczne lub laboratoryjne), natomiast przyczyny pozastomatologiczne są dla lekarzy protetyków problemem dalej zbyt słabo poznanym. Biorąc to pod uwagę chcieliśmy znaleźć związek przyczynowo-skutkowy między wysokim potencjałem depresyjnym pacjentów leczonych protetycznie (depresja to najczęstszy psychologiczny stan patologiczny w społeczeństwie zarówno polskim jak i zagranicznym), stopniem zaufania do lekarza prowadzącego (wg Majewskiego to podstawowy warunek sukcesu terapeutycznego), a sukcesem leczenia protetycznego osób bezzębnych w postaci pełnej adaptacji i akceptacji protez. Cel pracy Celem pracy była ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentów (potencjału depresyjnego), stopnia zaufania pacjenta do lekarza, wieku, płci pacjentów i wpływu tych czynników na stopień adaptacji do całkowitych uzupełnień protetycznych. Metoda W Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyselekcjonowaliśmy grupę bezzębnych pacjentów zgłaszających się celem leczenia protetycznego. Dodatkowo poprosiliśmy o zgłoszenie się na badanie grupę pacjentów, którzy byli leczeni w tutejszym Zakładzie w okresie wcześniejszym. W pierwszym etapie sprawdziliśmy jakość wykonanych całkowitych protez zębowych posługując się specjalnym kwestionariuszem badania. Warunkiem dopuszczenia do dalszych badań było zakwalifikowanie wyżej wymienionych protez do grupy estetycznie i czynnościowo prawidłowo wykonanych wg lekarza. Kolejnym krokiem było wypełnienie metodą face to face wraz z pacjentem trzech kwestionariuszy: 1. Testu Depresji Becka (opracowany przez A. T. Becka, a zmodyfikowany i przygotowany dla polskich pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 1997 roku) 2. Ankiety stomatologicznej oceniającej stopień akceptacji protez przez pacjenta 3. Testu zaufania do lekarza (DBS) Ad.1. Test BDI (Beck Depression Inventory) został opisany przez A. T. Becka, a zweryfikowany i przygotowany dla potrzeb polskich pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 1997 roku. Służy on pomiarowi stopnia depresji u osób dorosłych i młodocianych i został stworzony dla standaryzacji pomiaru stopnia depresji, monitorowania zmian w czasie oraz prostego opisu stopnia zaawansowania choroby (1,17,19). Składa się on z 21 punktów, z których każdy reprezentuje cztery do pięciu wypowiedzi opisujących nasilenie symptomu od małego do coraz większego. Pierwotnie test ten był stworzony do czytania na głos przez lekarza, lecz w chwili obecnej jest on wypełniany przez pacjenta w czasie 5 do 10 minut (9). Wynik końcowy umożliwia nam zaszeregowanie danego pacjenta do jednej z 6 grup: 1-10-norma łagodne zaburzenie dolna granica depresji umiarkowana depresja ostra depresja powyżej 40 ciężka depresja Powyżej 17 punktów pacjent może potrzebować profesjonalnego leczenia psychiatrycznego(19). Ad. 2 Ankieta stomatologiczna oceniająca stopień akceptacji protez przez pacjenta opierała się na pytaniach oceniających subiektywne odczucia pacjenta. Dotyczyły one: utrzymania protezy w ustach w pozycjach statycznych i dynamicznych, pojawiania się dolegliwości bólowych podczas użytkowania PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 5 347

3 M. Romanowicz, K. Drobnik protez, problemów z mówieniem, jedzeniem, odruchem wymiotnym, oceny poprawy wyglądu twarzy przez pacjenta, czasu przyzwyczajania się do protez. Pytaniem bardzo istotnym było to, czy pacjent przyzwyczaił się do protez i czy je zaakceptował. Ad. 3 Biorąc pod uwagę opisywaną przez Majewskiego (14) konieczność wytworzenia i utrzymania pozytywnego klimatu emocjonalnego z leczonym pacjentem jako podstawowy warunek sukcesu terapeutycznego włączyliśmy do swoich badań test DBS (Dental Belief Survey) test pomiaru zaufania do lekarza. DBS ocenia wymiary komunikacji, narzucania woli, utraty kontroli i zaufania. Kwestionariusz składa się z 16 zdań, które pacjent ocenia stawiając znak + w odpowiedniej rubryce. Zgodnie z zaleceniami tekstu źródłowego przyjęto następującą technikę obliczeniową: nie zgadzam się 1 punkt zgadzam się w mniejszym stopniu 2 punkty zgadzam się częściowo 3 punkty przeważnie się zgadzam 4 punkty zgadzam się całkowicie 5 punktów (3). Do analizy statystycznej wyodrębniono 3 poziomy zaufania: duże (do 40 punktów), średnie (41-60 punktów), małe (61-80 punktów). Pacjenci poddani badaniu byli dobierani losowo, nie uwzględniając wieku, płci oraz powodu zgłoszenia się do Zakładu Protetyki ISUM w Łodzi (np.: niezadowolenie z poprzednio wykonanych uzupełnień protetycznych). Test Depresji Becka oraz test zaufania do lekarza (DBS) są narzędziami relatywnie prostymi w użyciu, a otrzymane wyniki można poddać analizie statystycznej. Materiał Badaniem wstępnym objęto 100 pacjentów w wieku od 46 do 84 lat użytkujących komplet całkowitych protez ruchomych akrylowych. 24 pacjentów nie dopuściliśmy do dalszego badania, gdyż użytkowane przez nich protezy nie spełniały ww. warunków klinicznych. Do kolejnego etapu badania zakwalifikowaliśmy więc 76 pacjentów. W celu zobiektywizowania badań i polepszenia wiarygodności kwalifikacji wszystkie czynności wykonywała jedna osoba. Dokonaliśmy kilku podziałów pacjentów: 1. w zależności od wyniku Testu Depresji Becka poniżej 10 punktów (norma) 30 osób punktów (łagodne zaburzenie depresyjne) 36 osób powyżej 17 punktów (pełna depresja objawowa) 10 osób 2. w zależności od wyniku testu zaufania do lekarza (DBS) poniżej 40 punktów (duże zaufanie do lekarza) 62 osoby punktów (średnie zaufanie do lekarza) 14 osób punktów (małe zaufanie do lekarza) 0 osób 3. w zależności od płci mężczyźni 40 osób kobiety 36 osób 4. ze względu na wiek poniżej 60 lat 20 osób lat 20 osób lat 6 osób powyżej 70 lat 30 osób Wyniki W wynikach uwzględniliśmy dwie sytuacje: pełna adaptacja do protez i brak adaptacji do protez. Spośród wszystkich badanych osób nikt nie zgłaszał zastrzeżeń do użytkowania protez górnych. Natomiast brak adaptacji do protez dolnych zgłosiło 16 osób. Chcąc sprawdzić jakie czynniki wpływały na brak adaptacji do protez sprawdziliśmy procentowy udział osób niezadowolonych w poszczególnych grupach badanych. W grupie osób u których wynik BDI był niższy niż 10 punktów (norma) nie stwierdzono osób, które nie akceptowały protez. W przypadku gdy wynik BDI wynosił od 10 do 17 punktów (łagodne zaburzenie depresyjne) 10 pacjentów z 36 stwierdziło brak możliwości przyzwyczajenia się do protez. Stanowi to 27,7%. Natomiast wynik BDI powyżej 17 punktów (depresja) stwierdzono u 10 badanych. 60% pacjentów z tej grupy (6 osób) nie akceptowało protez (tabela I). Analizując wyniki DBS stwierdziliśmy, że wszyscy badani wykazywali duże lub średnie zaufanie do lekarzy protetyków. W grupie osób o dużym 348 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 5

4 Wpływ depresji na leczenie protetyczne zaufaniu 12 osób z 62 nie akceptowało protez. Stanowi to 19,35%. Natomiast w grupie o średnim zaufaniu 4 osoby z 14 nie akceptowały protez -28,57% (tabela II). Analizując wpływ wieku na brak adaptacji do protez podzielono pacjentów na grupy wiekowe. W grupie poniżej 60 lat 20% nie akceptowało protez, w grupie lat 20%, w grupie lat -33%, a osoby powyżej 70 lat-20% (tabela III). Biorąc pod uwagę płeć osób ankietowanych stwierdziliśmy, że 4 z 40 mężczyzn nie akceptowało protez (10%), natomiast w grupie kobiet aż 12 z 36 (33%) (tabela IV). Dyskusja Wyniki badań klinicznych wielu autorów m.in. Baltersa, Heinricha, Hupfaufa wykazują istnienie problemów psychologicznych i psychosomatycznych u pacjentów korzystających z uzupełnień protetycznych (5,10). Kolejno Newton (15) zajął się badaniem psychologicznych aspektów pacjentów trudnych, a Van Waas (21) badał związki między satysfakcją z protez, a różnymi czynnikami psychologicznymi. Nie udało im się jednak potwierdzić istnienia wyraźnego związku pomiędzy niezadowoleniem z protez, a osobowością pacjenta. Vervoorm i wsp. donoszą, że satysfakcja z protez jest rela- T a b e l a I. Wpływ wyniku Testu Depresji Becka na adaptację do protez Test Depresji Becka Poniżej 10 punktów punktów Powyżej 17 punktów Suma n X P% 0 27, n ilość pacjentów nie akceptujących protez, X ilość pacjentów w grupie badanej. T a b e l a I I. Wpływ wyniku Testu Zaufania do Lekarza na adaptację do protez DBS Poniżej Suma n X p% 19,35 28, n ilość pacjentów nie akceptujących protez, X ilość pacjentów w grupie badanej. T a b e l a I I I. Wpływ płci osób badanych na adaptację do protez Płeć Mężczyźni Kobiety Suma n X p% n ilość pacjentów nie akceptujących protez, X ilość pacjentów w grupie badanej. T a b e l a I V. Wpływ wieku osób badanych na adaptację do protez Wiek Poniżej 60 lat lat lat Powyżej 70 lat Suma n X p% PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 5 349

5 M. Romanowicz, K. Drobnik tywna do pewnych osobistych cech osobowości, a Silverman i wsp. podają, iż wysokie morale i wysoka wiara we własne możliwości koreluje z lepszą zdolnością przystosowania się do nowej sytuacji, jaką jest nowa proteza (13).W badaniach Baat`a i wsp. stosowano pojęcie kondycji protetycznej pacjenta, które łączy jakość wykonania uzupełnienia protetycznego i stan podłoża protetycznego. Po przebadaniu 397 osób stwierdzili, że nie istnieje zgodność między satysfakcją z protez, a jakością pola protetycznego, co sugeruje duży wpływ czynników pozastomatologicznych na sukces leczenia protetycznego (4). W 1950 r. House wprowadził podział pacjentów, biorąc pod uwagę ich stan psychosomatyczny. Wyróżnia on 4 typy pacjentów: filozof, pedant (dokładny), histeryk, obojętny w zależności od oczekiwań pacjenta co do uzupełnienia protetycznego (8). Friedman i wsp. w swoich badaniach podzielili pacjentów nie akceptujących protezy na 3 grupy: I-pacjenci akceptujący protezy fizycznie, a nie akceptujący psychicznie, II-pacjenci nie akceptujący protez fizycznie i psychicznie, IIIpacjenci którzy nie mogą i nie chcą nosić protez, są w chronicznej depresji i są wyizolowani z życia społecznego (6, 7). Kolejno Winkler opisał tzw. pacjenta idealnego, a Koper (8, 12) scharakteryzował pacjentów, którzy mają poważne problemy z adaptacją do protez jako pacjentów trudnych difficult dental birds. Carr i wsp. przebadali 268 pacjentów, analizując wpływ schorzeń ogólnoustrojowych na ilość wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia protetycznego (czas adaptacji do protez). Pacjenci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego i psychiatrycznymi potrzebowali dwóch i więcej wizyt kontrolnych. Była to jedyna grupa, gdzie wszyscy pacjenci odczuwali potrzebę i przychodzili z kolejnymi uwagami co do protez (2). Wg badań van Waas a czynnikami wpływającymi na sukces leczenia protetycznego są: jakość protez, stan jamy ustnej, nastawienie pacjenta do leczenia i liczba wcześniej użytkowanych protez (doświadczenie protetyczne) (13). Weinstein i wsp. (20) po przebadaniu 69 mężczyzn stwierdzili, że wiek nie wpływa na adaptację do protez, a pacjenci którzy otrzymują swoje pierwsze protezy mają wiele więcej problemów z adaptacją do nich (funkcjonalność, komfort) niż pacjenci z doświadczeniem protetycznym. Wnioski Osoby u których stwierdziliśmy badaniem depresję lub epizod depresyjny w dużej części nie akceptują protez całkowitych. Zaufanie do lekarza w naszych badaniach nie wpływa w sposób znaczący na akceptację protez. Wiek w naszych badaniach nie wpływa w sposób istotny na akceptację protez. Płeć wpływa w sposób znaczący na akceptację protez. Piśmiennictwo 1. Beck A. T., Steer R. A., Garbin M. G.: Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twentyfive years of evaluation Clinical Psychology Review 8, , Carr L., Lucas V., Becker P.: Diseases, medication and postinsertion visits in complete denture wearers. J. Prosthet. Dent. 1993, 70, Cieszko-Buk M.: Analiza wpływu postępowania lekarskiego na zachowanie pacjenta w gabinecie stomatologicznym. Czas. Stom., 1997, L, de Baat C., van Aken A., Mulder J., Kalk W.: Prosthetic condition and patients judgment of complete dentures. J. Prosthet. Dent., 1997, 78, Friedman N., Landesman H., Wexler M.: The influences of fear,anxiety and depression on the patient s adaptive responses to complete dentures. Part I. J. Prosthet. Dent., 1987, 58, Friedman N., Landesman H., Wexler M.: The influences of fear, anxiety and depression on the patient s adaptive responses to complete dentures. Part II. J. Prosthet. Dent., 1988, 59, Friedman N., Landesman H., Wexler M.: The influences of fear, anxiety and depression on the patient s adaptive responses to complete dentures. Part III J. Prosthet. Dent., 1988, 59, Gamer S., Tuch R., Garcia L.: M. M. House mental classification revisited: Intersection of particular patient types and particular dentist s needs J. Prosthet. Dent., 2003, 89, Gardner W., Shear K., Kelleher K., Pajer K., Buysse D., Frank E.: Computerized adaptive measurement of depression simulation study BMC Psychiatry 2004, 4, Hupfauf: Protetyka stomatologiczna protezy całkowite Urban&Partner, Wrocław 1994, Karawani A.: Ocena dwóch rodzai uszczelnienia wtórnego i ich wpływ na retencje protez całkowitych górnych. Praca doktorska, Łódź 2003, Koper A.: Difficult denture birds-new sightings. J. Prosthet. 350 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 5

6 Wpływ depresji na leczenie protetyczne Dent., 1988, 60, Lindquist T., Ettinger R.: Patient management and decision making in complete denture fabrication using a duplicate procedure: A clinical report. J. Prosthet. Dent., 1999, 82, Majewski S.: Psychologiczny aspekt interakcji lekarz-pacjent w leczeniu protetycznym. Protet. Stomatol., 1985, XXXV, Newton A.V.: The difficult denture patent. A review of psychological aspects, British Dentistry Journal. 1975, 138, Nowak A., Józefowicz W.: Ocena uzębienia populacji polskiej w aspekcie stomatologicznej rehabilitacji protetycznej na podstawie ICS I. Protet. Stomatol., 1991, XLI, Parnowski T., Jernajczyk W.: Inwentarz depresji Beck a w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne (ocena pilotażowa) Psychiatria Polska 1977 T. XI nr4, Romanowicz M., Drobnik K.: Poza stomatologiczne przyczyny braku adaptacji i akceptacji całkowitych protez ruchomych u pacjentów leczonych protetycznie (przegląd piśmiennictwa): Protet. Stomatol., 2005, LV, 2, Romanowicz M.,Drobnik K., Wichrowska K.: Depresja-czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (doniesienia wstępne) część I. Protet. Stomatol., 2005, LV, 3, Weinstein M., Schuchman J., Lieberman J., Rosen P.: Age and denture experience as determinants in patient denture satisfaction. J. Prosthet. Dent., 1988, 59, Van Waas MAJ.: The influence of psychological factors on patient satisfaction with complete dentures J. Prosthet. Dent., 1990, 63, Zaakceptowano do druku: 2.II.2006 r. Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska 251. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 5 351

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych*

Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 236-241 Występowanie objawów depresyjnych u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na adaptację do uzupełnień protetycznych* The prevalence of depressive symptoms in elderly

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH Bobolice 8 maj 2015r I. Część wprowadzająca. a. Problem badawczy. Celem było opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród

Bardziej szczegółowo

NCBR: POIG /12

NCBR: POIG /12 Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t.

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, 10.11.2017 Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Recenzja pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. "Gotowość

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia*

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Evaluation of patients treatment with use of removable, acrylic dentures

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakości życia u chorych z zespołami depresyjnymi i białaczkami

Porównanie jakości życia u chorych z zespołami depresyjnymi i białaczkami Piotr Magiera, Miko/aj Majkowicz, Iwona Trzebiatowska, Krystyna de Walden-Ga/uszko Porównanie jakości życia u chorych z zespołami depresyjnymi i białaczkami Katedra i I Klinika Chorób Psychicznych AM w

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE Autor: Tytuł: Promotor: lek. Anna Zielińska Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV dr hab. Anita Bryńska STRESZCZENIE WSTĘP: W

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Możliwości adaptacyjne pacjentów do protez całkowitych opis przypadku

Możliwości adaptacyjne pacjentów do protez całkowitych opis przypadku PROT. STOM., 2006, LVI, 1 Możliwości adaptacyjne pacjentów do protez całkowitych opis przypadku Patients abilities of adaptation to complete dentures. Description of a case Włodzimierz Kozłowski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z pacjentem, żeby chciał się leczyć? dylemat lekarza praktyka. Joanna Narbutt Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi

Jak rozmawiać z pacjentem, żeby chciał się leczyć? dylemat lekarza praktyka. Joanna Narbutt Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi Jak rozmawiać z pacjentem, żeby chciał się leczyć? dylemat lekarza praktyka Joanna Narbutt Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi Łuszczyca a pacjent Przewlekła choroba skóry Nieuleczalna

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu.

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne Dyslordoza of neck and neurovegetative disorders Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ:

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: 1 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 778 81-805 SOPOT TEL. (58) 555-78-78 MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: CENTRUM POMOCOWE CARITAS im. Św. Ojca Pio ODDZIAŁ REHABILITACJI ul. Jęczmienna 8,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczne. Dorota Wojcik, Natalia Zasada

Wsparcie społeczne. Dorota Wojcik, Natalia Zasada Wsparcie społeczne Dorota Wojcik, Natalia Zasada Czym jest wsparcie społeczne? Jest to wszelka dostępna dla jednostki pomoc w sytuacjach trudnych. Wsparcie to konsekwencja przynależności człowieka do sieci

Bardziej szczegółowo

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016 Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!!

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia poradnik skrócony Nowe prawo ulepszające usługi W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy prawne, których celem jest usprawnienie działania

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Mikołaj Majkowicz Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Główną cechą zaburzeń pod postacią

Bardziej szczegółowo

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP W Polsce ok.2.000.000-2.500.000 osób choruje na POCHP 20% posiada odpowiednie rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut).

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut). Czerwiec 2016 r. Szanowni pacjenci! 1 Firma FOCUS PATIENT zajmuje się zbieraniem informacji zdrowotnych przy współpracy grup wsparcia, pacjentów, specjalistów z dziedziny medycyny, psychologów, farmaceutów

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 259-263 Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie opis przypadków*

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną

Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną Post-print of: Basińska B. Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną. Zdrowie Psychiczne, Volume 3-4, 1997, pp. 157-163 Skuteczność samokontroli a

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 2, 129-135 DOI: Streszczenie Wstęp. Pacjent zgłaszający się do gabinetu stomatologicznego często odczuwa niepokój. U niektórych ludzi emocje są tak silne i trudne do opanowania,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lipca 2016 r.

z dnia 29 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr 130/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu

Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 266-272 Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu A survey on masticatory ability and dental state in

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 339-343 Stężenie białka całkowitego, immunoglobuliny A (IgA,) laktoferyny i lizozymu w ślinie użytkowników akrylowych protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej

Bardziej szczegółowo

Jakość życia pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite

Jakość życia pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 5, 397-404 www.prot.stomat.net Jakość życia pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite Quality of life in edentulous patients using complete dentures Wiktor Lisiakiewicz,

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie aktywności ruchowej po przebytej rehabilitacji i uwarunkowania prawne

Zdalne monitorowanie aktywności ruchowej po przebytej rehabilitacji i uwarunkowania prawne Zdalne monitorowanie aktywności ruchowej po przebytej rehabilitacji i uwarunkowania prawne DR MED. TOMASZ SARAN OŚRODEK REHABILITACJI, INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, UL. JACZEWSKIEGO 2, LUBLIN,

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ PACJENTÓW DO KRAKOWSKICH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH W LATACH 2005-2006 I 2013-2014

PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ PACJENTÓW DO KRAKOWSKICH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH W LATACH 2005-2006 I 2013-2014 PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 913-918 Zdrowie publiczne Ewa Michalak, Joanna Łoboda, Maria Chomyszyn-Gajewska PRZYCZYNY ZGŁASZANIA SIĘ PACJENTÓW DO KRAKOWSKICH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH W LATACH 2005-2006

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków

Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków 2008, tom IX, nr 1 (30) Jolanta Loster, Krzysztof Gronkiewicz, Paweł Witek, Barbara Panna-Babicz Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków Prosthodontic treatment of young

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 571 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 571 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 571 SECTIO D 2005 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik dr hab. med. Andrzej Czernikiewicz Department

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 322 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 322 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 322 SECTIO D 2005 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 2 Zakład Psychopatologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jakość życia dzieci z przewlekłą chorobą nerek. Wyniki badania wieloośrodkowego.

Jakość życia dzieci z przewlekłą chorobą nerek. Wyniki badania wieloośrodkowego. Jakość życia dzieci z przewlekłą chorobą nerek. Wyniki badania wieloośrodkowego. K. Kiliś-Pstrusińska 1, A. Medyńska 1, P. Adamczyk 2, I. Bałasz-Chmielewska 3, R. Grenda 4, A. Kluska-Jóźwiak 5, B. Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Agresja wobec personelu medycznego

Agresja wobec personelu medycznego Agresja wobec personelu medycznego Od połowy XX wieku do chwili obecnej obserwuje się gwałtowny postęp w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Postęp ten przyczynił się do wczesnego rozpoznawania chorób oraz

Bardziej szczegółowo

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii Sabina Nikodemska Rok: 1998 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 6 (68) Celem niniejszego opracowania jest próba przyjrzenia się populacji tych pacjentów, którzy zgłaszają się do ambulatoryjnych placówek

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Protetyka stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI MODERN DENTAL RECONSTRUCTIVE METHODS FOR GERIATRIC PATIENTS WITH EDENTULOUS MANDIBLE AND MAXILLA Ryszard

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12]

I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] I.1.1. Terapeuta zajęciowy 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1451 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 1390 przystąpiło: 1387 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1375 (98,9%) zdało: 1135 (81,8%)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Grupa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA STOMATOLOGA Z TECHNIKIEM, CZYLI JAK DOBRZE POBRAĆ WYCISK

WSPÓŁPRACA STOMATOLOGA Z TECHNIKIEM, CZYLI JAK DOBRZE POBRAĆ WYCISK Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 111 Agnieszka SOBEL, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Katarzyna KAPUSTKA, Politechnika Częstochowska, ATH Bielsko-Biała Barbara CIEJKA, Prywatny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 1

Skanowanie z poziomu implantu część 1 Skanowanie z poziomu implantu część 1 Scanning from implant level Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia:

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia: Kwalifikacja do leczenia osteoporozy i kosztoefektywność leczenia osteoporozy w Polsce, polska wersja FRAX konferencja okrągłego stołu podczas IV Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny WYDZIAŁ LEKARSKI Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych lek. Łukasz Mokros Praca

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. mgr Irena Ewa Rozmanowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego fot. Vedran Vidovic shutterstock.com Depresja ma w psychiatrii pozycję podobną

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo