Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające na dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. Dokument opisuje przedmiot zamówienia wskazując produkty, które Wykonawca musi dostarczyć w ramach projektu. 2. Określenie Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (dalej: e-administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniami, dostawą urządzeń oraz 1

2 usługą wsparcia technicznego u Partnerów projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Oferenta oprogramowanie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Oferent obowiązkowo przedstawi w ofercie: wykaz platform systemowych i programistycznych, które zostaną wykorzystane przy realizacji zamówienia Produkt: Oprogramowanie e-administracja Opis wymaganego oprogramowania niezbędnego do budowy e-administracji, licencji niezbędnych do korzystania z oprogramowania, najważniejszych wymagań technicznych, funkcjonalnych, a także ilościowych. W ramach projektu realizowane będą następujące moduły: elektroniczny obieg dokumentów (EOD), wojewódzka platforma wymiany informacji wraz z elektroniczną skrzynką podawczą (e-urząd), portal regionalny (wrota regionalne CMS), regionalny biuletyn informacji publicznej (RBIP), regionalne centrum certyfikacji i autoryzacji (RCCiA), 2.2. Produkt: Urządzenia e-administracja Opis urządzeń potrzebnych do eksploatacji oprogramowania e-administracja, najważniejszych wymagań technicznych i funkcjonalnych, a także ilościowych Produkt: Wdrożenie e-administracja Opis wdrożenia wraz z instruktażem w zakresie użytkowania e-administracji na różnym poziomie, kryteria jakości i akceptacji Produkt: Szkolenia e-administracja Opis wymaganych szkoleń dla e-administracji, kryteriów jakości oraz kryteriów akceptacyjnych Produkt: Dokumentacja e-administracja Opis wymaganej dokumentacji technicznej dla e-administracji, kryteriów jakości oraz kryteriów akceptacyjnych Produkt: Usługa wparcia Technicznego Opis sposobu sprawowania obsługi utrzymaniowej systemów po zakończeniu projektu. 3. Oprogramowanie e-administracja 3.1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną (e-usług). Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami: 2

3 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U r. poz. 267). 3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U r. Nr 123 poz. 692 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U r. Nr 167 poz. 1375). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U r. Nr 206 poz. 1517). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U r. Nr 206 poz. 1518). 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U r. Nr 206 poz. 1519). 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 100 poz. 1024). 10. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U r. Nr 196 poz z późn. zm.) 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U r. Nr 112 poz z późn. zm.). 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U r. Nr 10 poz. 68). 13. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U r. poz.262). 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U r. Nr 128 poz. 1094). 15. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. poz. 1422). 16. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r. poz.235). 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U r. Nr 205 poz. 1692). 3

4 18. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 183) Liczba licencji W ramach realizacji przedmiotu Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia lub udzielania (dotyczy produktów własnych Wykonawcy) licencji bezterminowych wymienionych w tabeli poniżej. Tabela Zestawienie wymaganych licencji oprogramowania Nazwa produktu Liczba Typ licencji Licencja elektronicznego obiegu dokumentów dla urzędu Licencja na urząd bez limitu 115 (EOD) użytkowników Licencja na portal wojewódzka platforma wymiany informacji (e-urząd) 1 Bez limitu użytkowników Licencja na portale regionalny (CMS) 1 Bez limitu użytkowników Bez limitu użytkowników z możliwością tworzenia Licencja na Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej 1 nielimitowanej ilości (RBIP) instancji dla Partnerów i ich jednostek podległych Zestaw umożliwiający złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym 482 Użytkownik Oprogramowanie PKI w ramach RCCiA 482 Użytkownik System zarządzania cyklem życia karty inteligentnej PKI w ramach RCCiA 1 Licencje serwerowe System operacyjny dla systemów na poziomie regionalnym 6 Licencje serwerowe Serwer relacyjnej bazy danych dla systemów na poziomie regionalnym 2 Licencje serwerowe 3.3. Wymagania ogólne Wymagania ogólne w zakresie licencji: a) Licencjobiorcą jest Zamawiający; b) Licencje muszą być udzielone na czas nieoznaczony; c) Licencje muszą umożliwiać przeniesienie ich na partnerów projektu lub umożliwiać użytkowanie produktów przez partnerów, czyli gminy i powiaty oraz ich jednostki podległe. d) Licencje muszą uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych, a także uaktualnień e) Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. W zakresie wszystkich wymienionych klas Oprogramowania Zamawiający wymaga dostarczenia: 4

5 a) Po 1 szt. kompletu nośników z systemem EOD dla każdego Partnera Projektu; b) Po 1 szt. kompletu nośników oprogramowania PKI w ramach RCCiA oraz oprogramowania pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego, weryfikację podpisu elektronicznego oraz zarządzanie kartą kryptograficzną dla każdego użytkownika, któremu wydano zestaw pozwalający na składanie podpisu elektronicznego z użyciem certyfikatu kwalifikowanego. c) Pisemnych licencji na oprogramowanie; d) Dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych; e) Innych niezbędnych informacji, narzędzi, kluczy aktywacyjnych, instrukcji pozwalających na przeprowadzenie przez Zamawiającego samodzielnie instalacji systemu. Zamawiający dostarczy parametry techniczne niezbędne do konfiguracji sprzętu i oprogramowania dedykowane dla każdego z partnerów projektu wynikające z lokalnej specyfiki sieci. Sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby każdego z 150 partnerów projektu określonych w Załączniku nr 6 do umowy będącej załącznikiem nr 6 do SIWZ Zastrzeżenie równoważności rozwiązań W dalszej części przedstawione są wymagania funkcjonalne dotyczące zamawianego oprogramowania i usług. Z uwagi na to, że art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje na Wykonawcę, jako tego, który jest zobowiązany wykazać, że rozwiązanie równoważne spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji. Sprawdzenie to, będzie polegać na przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęcie Zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiającego. Zamawiający może w każdym momencie realizacji projektu zażądać zaprezentowania wszystkich funkcjonalności wymaganych w SIWZ i zaoferowanych w ofercie, w terminach wymagalnych wynikających z przyjętego harmonogramu. Prezentacja i akceptacja funkcjonalności wersji systemu będzie wykonana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania ogólne dla EOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) ma pełnić istotną rolę w realizacji codziennych zadań pracowników Partnerów projektu. W EOD mają być gromadzone wszystkie pisma, które za pośrednictwem dokumentów elektronicznych oraz tradycyjnych kancelarii wpływają codziennie do urzędu. EOD ma wspierać proces rozpatrywania spraw zapewniając mechanizmy przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami i pracownikami. W EOD mają być także rejestrowane pisma wychodzące i wewnętrzne powstające w codziennej pracy. System ma zapewnić sprawny obieg od momentu przyjęcia aż po archiwizację. 5

6 System EOD musi umożliwiać wymianę elektronicznej korespondencji między osobami pracującymi w różnych lokalizacjach. System EOD musi umożliwiać wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy poszczególnymi jednostkami (Partnerami), w sposób spełniający wymagania prawa w tym zakresie. Wymiana powinna odbywać się z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) oraz urządzenia do generowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (HSM) w celu zapewnienia zgodności z prawem (w zakresie przepisów dotyczących doręczania i wysyłania dokumentów w sposób elektroniczny). System musi pozwalać na dzień składania ofert umożliwiać pracę zarówno w systemie EZD jak i w systemie tradycyjnym, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wymagania techniczne 1. System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. Rozdzielone muszą być: warstwa prezentacji, logiki biznesowej oraz bazy danych. 2. Interfejs aplikacji musi być dostępny za pomocą przeglądarki internetowej (min. Internet Explorer 8.0 lub nowszej oraz Firefox 10 lub nowszej) 3. System musi mieć możliwość pracy, co najmniej pod kontrolą systemów opartych na technologii MS Windows 2000 lub wyższych oraz Linux w zakresie serwera bazy danych i serwera aplikacyjnego. 4. System w warstwie klienckiej realizuje wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową i umożliwia poprawną pracę w systemach MS Windows XP i nowszych oraz w systemach z rodziny Linux. 5. System musi pracować w oparciu o relacyjną bazę danych. Ze względu na możliwość dalszego rozwoju oraz planowany przyrost danych System musi umożliwiać pracę z wykorzystaniem zarówno komercyjnej np. Oracle, jak i darmowej bazy danych np. Postgresql. a. Zaproponowany motor bazy danych obsługuje: b. Kontrolę spójności referencyjnej danych c. Wbudowane języki proceduralne d. Rozbudowane indeksy e. Klucze obce f. Sekwencje g. Kursory h. Widoki i. Definiowane typy 6. Migracja danych pomiędzy bazami danych (komercyjna -> darmowa oraz darmowa-> komercyjna) nie może powodować utraty żadnej części danych. Migracja danych pomiędzy wskazanymi dwoma rodzajami baz danych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Ze względu na bezpieczeństwo danych, wszystkie dane przetwarzane przez System muszą być przechowywane w bazie danych i chronione przez mechanizmy zabezpieczeń silnika bazy danych. Przechowywanie danych związanych ze sprawą poza bazą danych dopuszczalne jest jedynie po zakończeniu procesu archiwizacji danej sprawy oraz w stosunku do plików. W przypadku przechowywania plików poza bazą danych, jego repozytorium jest ściśle powiązane z danymi zawartymi w bazie danych poprzez odpowiednie wskazania na pliki oraz 6

7 co najmniej zabezpieczone poprzez obliczanie sumy kontrolnej z zawartości każdego pliku i przechowywanie jej w bazie danych wraz z mechanizmem każdorazowego sprawdzania zawartości pliku na wypadek podmiany jego zawartości. 8. Oferowany System musi posiadać możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych. Dostarczone narzędzia muszą posiadać możliwość definiowania harmonogramów automatycznego wykonywania kopii. Sposób obsługi mechanizmu musi być szczegółowo opisany w Dokumentacji Użytkowej dla administratorów. 9. System musi posiadać interfejsy komunikacyjne w postaci metod WebServices. 10. Interfejsy komunikacyjne Systemu muszą być zgodne ze standardami SOAP, WSDL i XML oraz wykorzystywać zabezpieczony protokół HTTPS szyfrowany zgodnie ze standardem SSL. Zakup certyfikatów na okres dwóch lat w jednym z autoryzowanych przez popularne przeglądarki internetowe centrów certyfikacji leży po stronie Wykonawcy Zarządzanie systemem i danymi 1. System musi posiadać wyodrębniony moduł administracyjny. Dostęp do tego modułu mogą uzyskać jedynie użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. 2. System musi obsługiwać logowanie na podstawie identyfikatora i hasła. System musi być wyposażony w mechanizm wymuszenia zmiany hasła, co określony okres, sprawdzania czy nowowprowadzane hasło nie jest jednym z wcześniej wprowadzonych oraz sterowaniem poziomem skomplikowania hasła. System musi sprawdzać złożoność hasła zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto musi być możliwe włączenie dla dowolnego użytkownika logowania za pomocą certyfikatu. Certyfikatem logowania może być zarówno certyfikat kwalifikowany jak i niekwalifikowany, a także pochodzący z RCCiA. Certyfikaty te mogą być przechowywane zarówno na kartach kryptograficznych jak i w magazynie Windows. 3. System musi zapamiętywać profile pracy poszczególnych użytkowników i udostępniać je po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej. Dostęp do modułu administracyjnego musi być zdefiniowany przynajmniej w postaci dwóch ról administracji globalnej oraz administracji lokalnej. Użytkownik posiadający uprawnienia do administracji globalnej będzie mógł zmieniać wszystkie parametry Systemu. Administrator z uprawnieniami lokalnymi musi posiadać możliwość modyfikacji tylko parametrów dotyczących komórek struktury organizacyjnej, dla których ma przypisane uprawnienie administratora. 4. Moduł administracyjny musi umożliwiać zarządzanie słownikami Systemowymi, w zakresie dodawania, usuwania oraz modyfikacji wpisów w słownikach. 5. System musi uniemożliwić usuwanie oraz edycję wpisów/ustawień/konfiguracji niezbędnych do jego prawidłowego działania lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 6. W przypadku usuwania wpisów ze słownika, nie może zostać naruszona integralność bazy danych. Usuwanie wpisów słownika powinno być logiczne (poprzez ustawienie odpowiedniej flagi). Dopuszcza się usuwanie fizyczne pozycji słownikowych jedynie w przypadku, gdy dana pozycja słownika nie została jeszcze wykorzystana w Systemie przez użytkowników. 7. System musi udostępniać przynajmniej następujące słowniki: a. słownik rodzajów spraw (RWA), b. słownik rodzajów pism, c. słownik kategorii archiwalnych, d. słownik typów dekretacji, 7

8 e. słownik związany z danymi adresowymi słownik miast, gmin, powiatów, województw oparty do słownik TERYT publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, f. słownik kodów pocztowych powiązany jednoznacznie ze słownikiem TERYT, g. słownik użytkowników, h. słownik struktury organizacyjnej (komórek organizacyjnych), i. słownik stanowisk ściśle powiązany ze słownikiem struktury organizacyjnej, j. słownik sposobów wysyłki/rodzajów przesyłek wychodzących, k. centralny słownik interesantów ściśle powiązany z słownikami danych adresowych oraz kodów pocztowych, l. słownik poleceń dekretacyjnych centralny oraz indywidualny dla każdego użytkownika, m. słownik atrybutów dla spraw, system musi pozwalać na oznaczenie sprawy statusem prywatnym, powodujących brak widoczności sprawy przez innych użytkowników, n. w pełni zarządzany cennik przesyłek wychodzących ściśle powiązany ze słownikiem sposobów wysyłek dokumentów, o. słownik gońców, ściśle powiązany ze słownikiem sposobów wysyłek dokumentów, p. słownik relacji dla spraw i dokumentów, pozycje słownika muszą wyróżniać kierunek ustanowienia relacji. 8. System musi na bazie odpowiednich danych adresowych (po wybraniu miejscowości, ulicy i nr domu) automatycznie określić przyporządkowany kod pocztowy oraz pocztę. Słownik musi posiadać funkcjonalność pozwalającą administratorowi na rozszerzanie jego zakresu, a ponadto w ramach aktualizacji systemu Wykonawca będzie dostarczał zaktualizowane wartości słowników. 9. System musi umożliwiać wiązanie rodzajów pism z rodzajami spraw (i odwrotnie) w celu zwiększenia ergonomii pracy użytkowników, poprzez inteligentne ograniczanie listy rodzajów udostępnianych użytkownikowi w kontekście wybranych wcześniej danych (np. ograniczenie listy rodzajów pism w kontekście rodzaju sprawy, w której tworzone jest pismo) 10. System musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby relacji wyróżniających kierunek wiązania np. dokument jest kopią innego dokument ma kopię. 11. System musi posiadać wbudowane bądź zintegrowane narzędzia do optycznego rozpoznawania tekstu OCR. Rozpoznawanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (dla każdego dokumentu dołączanego będącego obrazem) bądź na żądanie użytkownika zależnie od decyzji administratora systemu. 12. Dla każdego rodzaju sprawy System musi umożliwić określenie liczby dni potrzebnych na jej rozpatrzenie. Ponadto, każdy z użytkowników musi mieć możliwość określenia liczby dni, przed wyznaczonym terminem zakończenia sprawy, w trakcie których sprawa będzie oznaczana przez system jako zagrożona przekroczeniem terminu, a po ich przekroczeniu jako przeterminowana. 13. System musi umożliwiać wyznaczania czasów dla każdego z kolejnych kroków w procesie realizującym sprawę. Ponadto system musi zapewniać pełną ewidencję czasów planowanych w procesie dla każdej sprawy oraz ewidencję rzeczywistego czasu realizacji sprawy oraz jej poszczególnych kroków. 14. System musi umożliwiać definiowanie rodzajów pism przychodzących i wychodzących. 15. System musi umożliwiać tworzenie szablonów pism wychodzących. Powinna istnieć możliwość tworzenia szablonów w formacie RTF oraz za pomocą niezależnego od aplikacji zewnętrznych wbudowanego edytora szablonów. W szablonie pisma powinna być możliwość zdefiniowania 8

9 znaczników/zmiennych, które będą automatycznie zamieniane na wartości znajdujące się w Systemie podczas generowanie pisma z szablonu. Wymagalny zakres znaczników to: a. Dane nadawcy, b. Dane adresata (imię, nazwisko, adres, nazwa instytucji), c. Kod kreskowy, d. Pełne dane pracownika prowadzącego sprawę, e. Znak pisma/sprawy, f. Adresaci pisma, g. Data pisma, h. Każdy z osobna element metryki dokumentu tworzonego z wykorzystaniem szablonu, i. Każdy z osobna elementy metryki sprawy w ramach której wystawiany jest dokument z wykorzystaniem szablonu, j. Lista stron sprawy, k. Elementy pozwalające na sterowanie zawartością dokumentu, w tym znacznik nowej strony. 16. System musi pozwalać tak skonfigurować każdy szablon dokumentu, przed zapisaniem w systemie dokumentu wygenerowanego na podstawie szablonu, użytkownik mógł w pełni modyfikować treść dokumentu. 17. System musi pozwalać na wykorzystywanie szablonów poza sprawami. 18. System musi posiadać możliwość współpracy z edytorem Microsoft Office w wersji 2003 lub nowszej w zakresie podglądu oraz tworzenia pism wychodzących. 19. Dla każdego rodzaju sprawy System musi umożliwiać definiowanie dowolnych statusów powiązanych ze stanem sprawy. Przesyłanie informacji o stanie i statusie danej sprawy jest przedmiotem integracji systemu z wojewódzka platformą wymiany informacji (e-urząd). 20. System musi umożliwiać definiowanie i przechowywanie informacji o powiązaniu formularzy elektronicznych z poszczególnymi rodzajami spraw, oraz przechowywanie informacji o komórkach organizacyjnych, do których może trafić dany rodzaj formularza. 21. System musi umożliwiać rozpoczęcie pracy w ciągu roku, z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej numeracji pism, spraw, spisów zdawczo-odbiorczych oraz numerów kancelaryjnych, poprzez możliwość zdefiniowania wartości początkowych przez administratora Systemu. 22. System musi umożliwiać zdefiniowanie formatu znaku teczki, sprawy, pisma oraz rejestru, wyłącznie z elementów dopuszczalnych przez Instrukcję Kancelaryjną. 23. System musi umożliwiać definiowanie słownika Rzeczowego Wykazu Akt z określeniem granicznych dat jego obowiązywania oddzielnie dla każdego hasła klasyfikacyjnego. System musi umożliwiać również przeglądanie RWA obowiązującego w dowolnym dniu w przeszłości. 24. System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów dodatkowych. Rejestry muszą umożliwiać gromadzenie pism lub spraw danego rodzaju wg konfiguracji dokonanej przez administratora dla każdego z nich. 25. System musi umożliwiać tworzenie rejestrów ręcznych oraz automatycznych. W przypadku rejestrów ręcznych, użytkownik sam będzie wskazywał dokumenty, które muszą trafić do rejestru. Zawartość rejestrów automatycznych powinna być kontrolowana i aktualizowana przez System. Każdy rejestr może być automatycznie zasilany danymi wg zaprojektowanego układu danych dla określonych dokumentów lub spraw. Układ danych w rejestrze może obejmować 9

10 dowolne elementy metryk (atrybutów) spraw i dokumentów, a ponadto system musi pozwalać na wskazanie przez administratora kolumn rejestru uzupełnianych ręcznie przez użytkownika. 26. Każdy rejestr musi być skojarzony z określonymi procesami. System musi uniemożliwiać (także w przypadku ręcznego dodawania wpisu do rejestru) powiązywania wpisu z procesem, który nie został wskazany w konfiguracji rejestru. System musi uniemożliwiać ponadto dodawanie wielokrotne wpisów dotyczących tego samego obiektu w systemie (dokumentu lub sprawy). 27. System musi pozwalać na wskazanie administratorowi kolumny rejestru przekazywane i publikowane w BIP. 28. System musi umożliwiać tworzenie raportów z podaniem zakresu dat dokumentów, które się w nim znajdą. W przypadku tworzenia raportów z datami przeszłymi System musi umożliwić automatyczne uzupełnienie raportu odpowiednimi dokumentami. 29. System musi udostępniać administratorowi funkcję globalnego zablokowania dostępu użytkowników do Systemu, np. na czas wykonywania czynności administracyjnych lub konserwacyjnych. Zablokowanie systemu powinno zostać poprzedzone wysłaniem odpowiedniego komunikatu do aktualnie zalogowanych użytkowników oraz ich automatyczne wylogowanie po upływie określonego czasu. 30. System musi umożliwiać definiowanie struktury organizacyjnej, zgodnej ze schematem organizacyjnym Zamawiającego lub Partnera. Struktura organizacyjna może składać się z dowolnej liczby komórek i stanowisk w komórkach z zachowaniem i prezentacji podległości służbowych. Do każdej z komórek może zostać przypisana dowolna liczba stanowisk, a do stanowiska, co najmniej 1 użytkownik. 31. System zawiera hierarchiczną ewidencję struktury organizacyjnej urzędu, zawierającą w szczególności: a. jako główny element struktury urząd (Partner, Zamawiający), b. informację o podległościach poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk, c. informację o pracownikach przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk, d. nazwę oraz symbol komórki wykorzystywany do generowania znaku sprawy, e. nazwę, typ oraz symbol stanowiska, w tym co najmniej informację o szefie komórki organizacyjnej, f. informację o uprawnieniach i konfigurację poszczególnych stanowisk, g. informację o danych adresowych poszczególnych elementów struktury i samego urzędu. 32. System musi umożliwiać przeniesienie wszystkich pism i spraw znajdujących się w danej komórce na inną komórkę, a także z jednego stanowiska na inne stanowisko. 33. System musi umożliwić zdefiniowanie dowolnej liczby kancelarii tj. stanowisk obsługujących pisma przychodzące i wychodzące z urzędu. Tworzenie kancelarii nie jest w żaden sposób uzależnione od struktury organizacyjnej tzn. stanowisko kancelaryjne tworzy się tylko i wyłącznie poprzez przypisanie odpowiednich uprawnień i w każdym momencie możliwe jest przydzielenie takich uprawnień dowolnemu stanowisku ze struktury całego urzędu. 34. System musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, poprzez tworzenie, usuwanie, blokowanie oraz przypisywanie użytkowników do wielu stanowisk, w tym stanowisk w różnych komórkach organizacyjnych. W przypadku przypisania użytkownika do wielu stanowisk w tym samym czasie, po zalogowaniu się w systemie musi mieć on możliwość dowolnego przełączania się pomiędzy przypisanymi mu stanowiskami bez konieczności ponownej autoryzacji w systemie. 10

11 35. System musi umożliwiać sprawne i szybkie dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej co najmniej w zakresie następujących zmian: a. Zmiany podległości komórek i stanowisk, b. Podziału komórek na nowe komórki organizacyjne, c. Łączenie komórek/stanowisk w jedną komórkę organizacyjną. 36. System musi zapamiętywać pełną historię zmian w strukturze organizacyjnej i umożliwiać zaprezentowanie struktury organizacyjnej na dowolny moment historyczny tj. zapewniać możliwość wyświetlenia struktury organizacyjnej ważnej w dowolnym dniu. 37. System umożliwia prezentację zmian związanych z danym elementem struktury organizacyjnej, w tym minimum historię przydzielanych użytkowników, historię przydzielanych uprawnień. 38. Użytkownik może pełnić w systemie różne role, wynikające z uprawnień przypisanych różnym stanowiskom i ich umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej przypisanych do użytkownika. Nie dopuszcza się jednoczesnego dziedziczenia uprawnień przez użytkownika ze wszystkich zajmowanych stanowisk. Podczas pracy użytkownika na danym stanowisku, ten korzysta z uprawnień i ustawień przypisanych wyłącznie do danego stanowiska, natomiast po rozpoczęciu pracy na innym przypisanym stanowisku, użytkownik traci uprawnienia wynikające z pierwszego stanowiska a zyskuje wynikające z drugiego stanowiska. Uprawnienia i ustawienia wynikające z przydziału użytkownika do różnych stanowisk nie mogą się łączyć. 39. System musi posiadać możliwość tworzenia nieformalnych elementów struktury organizacyjnej, nie wynikających z obowiązującej struktury organizacyjnej Zamawiającego lub Partnera. 40. System musi posiadać mechanizm hurtowego wprowadzania wielu stanowisk na bazie (z użyciem konfiguracji) jednego wzorcowego stanowiska. 41. System musi pozwalać na tworzenie dowolnej liczby grup uprawnień ról, składających się z uprawnień jednostkowych. 42. System musi umożliwiać przypisywanie użytkownikom ról oraz uprawnień do teczek RWA (minimum w zakresie wyszukiwania i rejestrowania spraw) i rejestrów. 43. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników oraz przypisywanie im uprawnień. Uprawnienia przypisane grupie użytkowników (komórce) muszą być dziedziczone przez użytkowników należących do danej grupy. 44. System musi umożliwiać wprowadzanie kont użytkowników o tymczasowej ważności, po której konto to jest automatycznie blokowane przez system. 45. W celu ułatwienia zarządzania System musi umożliwiać szybkie wyszukiwanie użytkowników i komórek w strukturze organizacyjnej poprzez zawężanie listy dostępnych rekordów w miarę wpisywania kolejnych znaków imienia, nazwiska użytkownika lub nazwy komórki. System musi również umożliwiać ograniczenie listy wyświetlanych danych do listy samych komórek lub samych użytkowników. 46. System musi umożliwiać przyspieszenie procesu dodawania użytkowników poprzez możliwość tworzenia nowego użytkownika na podstawie użytkownika wcześniej zdefiniowanego w Systemie. W takim wypadku, nowotworzony użytkownik musi posiadać takie same uprawnienia jak użytkownik wzorcowy. Ponadto system musi pozwalać na import użytkownik poprzez ustandaryzowany pliku CSV. 47. System musi pozwalać na ewidencjonowanie oraz śledzenie w każdym momencie liczby dni urlopu pozostałego do wykorzystania przez pracownika systemu. 48. System musi umożliwiać przypisanie każdemu użytkownikowi jego adresu wraz z możliwością zdefiniowania szczegółowych parametrów do wysyłania/odbierania maili z jego 11

12 konta. W celu ułatwienia administracji, w przypadku, gdy wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego serwera poczty, powinna istnieć możliwość globalnego zdefiniowania parametrów serwera pocztowego. 49. System musi umożliwiać definiowanie zastępstw na czas nieobecności polegających na udzieleniu pełnomocnictwa innemu użytkownikowi do wykonywania czynności w imieniu użytkownika nieobecnego. Pełnomocnictwo powinno być definiowane w określonym przedziale czasu ustawione z dokładnością do minimum godziny. Dostęp do danych nieobecnego użytkownika musi być kontrolowany przez System i odbierany wraz z upłynięciem daty końcowej. W trakcie trwania zastępstwa w systemie jest prezentowana informacja o zastępowaniu jednej osoby przez drugą np. na liście stanowisk, do których dekretowane jest pismo prezentowana jest informacja w postaci Jan Kowalski zastępuje Kazimierza Malinowskiego. System musi posiadać funkcjonalność logowania zmian wykonanych podczas zastępstwa. Powinna istnieć możliwość przeglądania zmian wprowadzonych przez osobę zastępującą z dokładnością do edytowanych przez nią pól, oraz wartości poprzedniej oraz wprowadzonej. Osoba zastępowana nie powinna móc zalogować się w systemie. 50. System musi umożliwiać definiowanie zastępstw stałych, z których korzystanie wynika z posiadanych przez użytkownika kompetencji. Tzn. w każdej komórce organizacyjnej uprawniona osoba może wyznaczyć możliwość pełnienia zastępstwa dowolnej osoby przez drugą w każdym momencie bez ustanawiania zastępstwa na określony czas. Zastępstwo jest uruchamiane przez zastępującego w dowolnym momencie, jeśli zachodzi taka konieczność (np. w przypadku nieoczekiwanej krótkotrwałej nieobecności). Ponadto w systemie musi być możliwość zdefiniowania wielu zastępujących dla jednej osoby oraz udzielenie tego rodzaju uprawnienia na dowolny czas, w tym czas nieograniczony. Wszystkie akcje wykonane w zastępstwie są odpowiednio logowane z informacją o wykonaniu ich podczas zastępstwa. Dla każdego rodzaju pisma i sprawy System musi umożliwiać definiowanie dowolnych dodatkowych atrybutów zgodnie z potrzebami użytkowników metrykę obiektu. System musi umożliwiać tworzenie atrybutów, z co najmniej następujących typów pól: a. Pole tekstowe, b. Data i czas, c. pole wyboru (checkbox), d. obszarów tekstowych, e. pola wielokrotnego wyboru, f. lista rozwijalna, g. lista słownikowa lokalna (słownik tworzony tylko na poziomie danej metryki) oraz globalna (wykorzystująca słownik systemowy), h. adres URL, i. Słowniki epuap. 51. Dla każdego atrybutu administrator musi móc przypisać etykietę tekstową, określić jego obligatoryjność, położenie, kolejność prezentacji, wartość domyślną, określić regułę walidacji dla wprowadzanych danych oraz typ przechowywanych danych (co najmniej data, tekst, liczba). Ponadto system musi zapewnić wersjonowanie definicji metryk. 52. System musi umożliwiać eksport i import definicji metryki obiektu (zestawu atrybutów) do pliku np. XML, tak aby istniała możliwość przenoszenia ich pomiędzy instancjami systemu. 53. System musi umożliwiać definiowanie szablonów pism wychodzących w postaci formularzy elektronicznych udostępnianych użytkownikom Systemu. Formularz elektroniczny musi być 12

13 tworzony za pomocą odpowiedniego kreatora, prowadzącego administratora przez proces tworzenia zakresu funkcjonalnego, struktury formularza oraz wizualizacji jego postaci wynikowej. Administrator musi mieć możliwość definiowania dowolnych struktur danych, wykorzystania dostępnych w systemie struktur oraz definiowania stałych bloków tekstu. Pola formularza muszą być wypełniane przez użytkowników lub automatycznie przez System na podstawie danych przechowywanych w bazie danych. 54. Formularze elektroniczne w strukturze XML muszą pozwalać na wygenerowanie dokumentu elektronicznego. Edytor musi pozwalać minimum na: tworzenie wzorów, import/eksport wzorów do i z pliku XML, definiowanie pól słownikowych (w tym z wykorzystaniem słowników systemu epuap), zamieszczanie dowolnych elementów tekstowo-graficznych oraz treści pomocy kontekstowej w ramach wzoru dokumentu, definiowanie reguł walidacji pól wzoru dokumentu, tworzenie list rozwijanych, pól wielokrotnego wyboru etc. 55. System musi automatycznie logować wszystkie wykonywane przez użytkowników operacje. W szczególności System musi logować zdarzenia typu otwarcie dokumentu/sprawy, podgląd załącznika, edycja dokumentu itp. W zakresie działań administracyjnych System musi logować wszystkie zdarzenia w szczególności modyfikację pozycji słowników z zachowaniem początkowej i końcowej wartości. System nie może umożliwiać edycji zawartości logów. 56. System musi umożliwić podgląd logów w danym okresie w kontekście użytkownika (np. wszystkie operacje wykonywane przez użytkownika X w okresie od do ) oraz w kontekście obiektu pisma lub sprawy (np. wszystkie operacje wykonane na piśmie o numerze kancelaryjnym XYZ w okresie od do ). System musi umożliwiać wydruk logów w postaci raportu. 57. System musi umożliwiać cechowanie spraw atrybutem prywatna, który to powoduje, że nie jest ona dostępny żadnemu innego użytkownikowi. 58. System musi umożliwiać korzystanie z definicji procesów WorkFlow. Administrator musi posiadać możliwość wiązania definicji procesu z rodzajem sprawy. 59. System w centralnym słowniku interesantów musi wyróżniać minimum osoby fizyczne, prawne/instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego współpracujące w ramach platformy e-urząd, do których to można za pomocą e-urząd kierować pisma w postaci elektronicznej. 60. Dane interesanta muszą być opisane, co najmniej przez: imię, nazwisko, nazwę, nazwę skróconą, ulicę, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, pocztę, miejscowość, adres do korespondencji, dane kontaktowe, identyfikator interesanta w skrzynce podawczej (min. epuap oraz e-urząd, za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca do celów przesyłania pism w postaci elektronicznej nie wymaga przechowywania identyfikatorów), pole uwag, a także identyfikatory słownika TERYT. Dane interesantów muszą być zapisywane w postaci pozwalającej na automatyczne ich wykorzystanie jako metadane w strukturze XML. 61. Ewidencja interesantów urzędu zawiera ponadto: a. możliwość określenia więcej niż jednego adresu z zaznaczeniem, który jest adresem korespondencyjnym, b. możliwość określenia osoby reprezentującej klienta (imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefony, faksy, ), c. możliwość określenia oddziałów (jednostek podległych) interesanta, d. informację o chęci/żądaniu otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną, e. System musi umożliwiać rozszerzenie listy atrybutów opisujących interesanta przez administratora. 13

14 62. Na żądanie interesanta System musi umożliwiać wygenerowanie raportu z jego danymi osobowymi oraz w razie potrzeby modyfikację danych osobowych przechowywanych w systemie. Raport musi odpowiadać wymaganiom wytycznych GIODO w tym zakresie. Ponadto system musi umożliwiać odnotowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wynikających z przepisów prawa (na podstawie, których dane są przetwarzane), a jeśli taki sprzeciw nie został wyrażony ewidencjonować przekazywanie/udostępniania tych danych. 63. Modyfikacja danych każdego interesanta (nie tylko osób fizycznych) musi być możliwa w dwojaki sposób: korekta danych w przypadku, gdy dane są wpisane niepoprawnie oraz aktualizacja danych w przypadku zmiany danych interesanta np. w związku ze zmianą adresu. 64. System musi pozwalać na odnajdywanie danych dotyczących tego samego interesanta i jeśli jest taka konieczność scalania ich w jeden właściwy wpis. 65. System musi umożliwiać odnalezienie wszystkich obiektów w systemie powiązanych z dowolnym interesantem. 66. System umożliwia eksport danych interesantów do pliku CSV, XLS, PDF. 67. System musi pozwalać na wprowadzanie wyciągów z JRWA dla każdej komórki organizacyjnej oraz dla każdego stanowiska. Stanowiska muszą dziedziczyć wyciągi z JRWA przypisane komórkom, do których należą. System pozwala na założenie znaku sprawy tylko z użyciem hasła klasyfikacyjnego wynikającego z wyciągu z JRWA. 68. System musi posiadać wbudowane narzędzie do tworzenia predefiniowanych raportów w trybie WYSIWYG. Musi istnieć możliwość udostępniania możliwości generowania określonych szablonów raportów przez uprawnionych do tego użytkowników. Ponadto system musi posiadać możliwość automatycznego generowania raportów cyklicznie, co zaplanowany okres czasu i zapisywania ich trwale w systemie. 69. Szablon raportu musi pozwalać na stworzenie dowolnego wykazu spraw i dokumentów przetwarzanych przez system. Narzędzie musi pozwalać na dowolne sterowanie zawartością i układem informacyjnym wykazu obiektów, określania zasad grupowania danych oraz sumowania wartości liczbowych, a także zawierać zdefiniowane parametry możliwe do dookreślenia przez użytkownika wykonującego raport np. określającego przedział dat. 70. Parametry i dane raportu możliwe do zdefiniowania musza obejmować, co najmniej: a. Dane z metryk spraw i dokumentów, b. Dane dotyczące czasów rozpatrywania spraw, c. Statusy spraw, d. Dane pracowników prowadzących sprawę, e. Dane dotyczące procesów za pomocą, których procedowane sprawy, f. Zawężenie spraw wg struktury organizacyjnej, czyli dla dowolnej komórki organizacyjnej, 71. System musi umożliwiać eksport danych raportu do formatów XLS, DOC, PDF. 72. System musi udostępniać szczegółowe informacje statystyczne dotyczące rozpatrywania spraw, uwzględniające w szczególności czas rozpatrywania spraw, wykorzystywane procesy, komórki organizacyjne, wybrane dowolnie hasła z wykazu JRWA, wątki dekretacji, liczbę wydanych dokumentów, przepływ dokumentów pomiędzy dowolnymi komórkami. 73. System musi pozwalać na eksport danych statystycznych do pliku bądź przedstawić je w formie graficznej. 74. System musi pozwalać na tworzenie wzorów wydruków. System pozwala na dowolne tworzenie nieograniczonej liczby wydruków do wykorzystania w różnych miejscach w systemie. W 14

15 przypadku istnienia dla danego typu wydruku (np. etykieta z kodem kreskowym) większej liczby dostępnych wydruków system umożliwia użytkownikowi wskazanie jednego z nich. 75. Konfigurowalne wzory dostępne są co najmniej dla następujących obiektów (w dowolnej liczbie wzorów): a. Przesyłki przychodzące wstępna rejestracja (co najmniej: etykieta z kodem kreskowym oraz identyfikatorem, potwierdzenie wpływu przesyłki, pokwitowanie przekazania dokumentu), b. Przesyłki przychodzące pełna rejestracja (co najmniej: etykieta z kodem kreskowym oraz identyfikatorem, potwierdzenie wpływu przesyłki, pokwitowanie przekazania dokumentu), c. Przesyłki wychodzące (co najmniej: nalepka adresowa na kopertę, koperta, zwrotne potwierdzenie odbioru), d. Sprawy, e. Pozycje rejestrów (obiekty zarejestrowane), f. Pozycje dzienników korespondencyjnych (obiekty w dzienniku korespondencyjnym), g. Poszczególne etapy procesu, h. Pozycje słownika interesantów (interesanci) 76. Dla każdego wydruku system pozwala na określenie nazwy, wymiarów, marginesów, zawartości wydruku z użyciem danych dostępnych w systemie (dane analogiczne dla w szablonach pism) tworzonej w edytorze WYSIWYG. 77. System musi pozwalać administratorowi na zdecydowanie o tym czy przed skierowaniem go do wydruku może on być modyfikowalny. 78. System zapewnia monitorowanie dostępu do zasobów poprzez rejestrowania czynności wykonywanych w logach systemu. System musi rejestrować wykonane czynności z jednoznacznym wskazaniem obiektu w systemie, którego ta czynność dotyczy, adresem IP komputera, nazwą użytkownika oraz czasem operacji Obsługa kancelaryjna 1. System musi umożliwiać rejestrację pism wpływających do urzędu. Użytkownik musi mieć możliwość podania takich atrybutów pisma jak: temat pisma, znak nadany przez instytucję zewnętrzną, znak nadany przez operatora pocztowego, daty wpływu, liczba załączników, szczegółowe dane nadawcy pisma. System musi pozwalać na klasyfikację korespondencji zgodnie z właściwością. W celu uniknięcia nadużyć System musi automatycznie zapisywać datę rejestracji pisma na podstawie daty systemowej bez możliwości modyfikacji. W przypadku pism pochodzących z formularzy elektronicznych pobranych z elektronicznej skrzynki podawczej data rejestracji powinna być tworzona na podstawie daty pobranej z dokumentu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) lub Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP). 2. System pozwala na rejestrowanie pism przychodzących niezależnie od kanału wpływu, w tym minimum przesłane/doręczone w formie papierowej, przesłane pocztą elektroniczną, faksem, przesłane na skrytkę epuap bądź na e-urząd, a także doręczone na nośniku elektronicznym, automatyczne urządzenie przyjmowania dokumentów. 3. System umożliwia rejestrację korespondencji złożonej w postaci papierowej do kancelarii urzędu oraz przetworzenie jej do postaci wtórnego dokumentu elektronicznego (odwzorowania cyfrowego). 4. System umożliwia rejestrację dokumentów elektronicznych złożonych na nośnikach elektronicznych do kancelarii urzędu, zgodnie z wymaganiami Instrukcji kancelaryjnej 15

16 5. System umożliwia automatyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów (zależnie od konfiguracji) wraz z dołączeniem w systemie wyniku przetwarzania w momencie skanowania lub na żądanie operatora. 6. System musi posiadać narzędzie pozwalające na dowolne zarządzanie liczbą i zakresem danych formularza rejestracyjnego pisma przychodzącego składającego się minimum z: pól tekstowych, obszarów tekstowych, list rozwijalnych, pól daty itd. 7. System musi umożliwiać stworzenie dowolnej liczby formularzy rejestracyjnych dla pism różnego rodzaju. 8. System musi posiadać mechanizm zapamiętywania zapisanych wartości formularza pozwalający na szybkie wprowadzenie informacji dla kolejnego pisma np. tego samego nadawcy. 9. System musi posiadać wbudowany mechanizm pozwalający sprawdzić czy pismo już nie zostało zarejestrowane. Mechanizm ten musi weryfikować co najmniej znak dokumentu oraz dane nadawcy. 10. System musi pozwalać na ocechowanie danych każdego interesanta kodami TERYT. 11. System musi udostępniać mechanizm pozwalający na weryfikację podpisu elektronicznego w przypadku złożenia pisma w postaci elektronicznej, niezależnie od tego czy pismo jest składane poprzez epuap, e-urząd czy też doręczone na nośniku elektronicznym. 12. System musi pozwalać na zarejestrowanie znaku sprawy, której pismo dotyczy, skutkujące automatycznym wskazaniem przez system właściwej teczki sprawy. 13. System musi umożliwiać wydruk listy dokumentów z rejestru pism wychodzących. Wydruk musi przewidywać kolumnę przeznaczoną na miejsce pozwalające na złożenie podpisu potwierdzającego przejęcie dokumentu. Zestawienie jak i wydruk można generować za dowolny okres czasu, oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej do której pismo przekazano, zarejestrowane przez konkretnego użytkownika. 14. System musi wspomagać obsługę dokumentów typu zwrotne potwierdzenie odbioru oraz zwrot (przesyłka niedoręczona), które po zarejestrowaniu trafiają przynajmniej do pracownika prowadzącego sprawę. System musi pozwolić na taką konfigurację która po okresie wdrożenia pozwoli na bezpośrednio dołączanie zwrotek oraz zwrotów bezpośrednio do dokumentu w teczce sprawy. 15. System musi umożliwiać rejestrację i obsługę pism wewnętrznych. 16. System musi umożliwić szybką rejestrację pism polegającą na podaniu tylko podstawowych danych (adresat, liczba załączników) zakończoną automatycznym nadaniem numeru kancelaryjnego i możliwością dokonania wydruku etykiety z kodem kreskowym i/lub potwierdzenia złożenia pisma w urzędzie. System musi pozwolić na wykonanie pozostałych czynności związanych z rejestracją pisma w późniejszym czasie lub przez innego użytkownika. System musi wspomagać rejestrowania korespondencji przychodzącej w trybie EZD, tzn. pozwalać na skanowanie dokumentu opatrzonego kodem kreskowym wygenerowanym przez system. 17. System musi przetwarzać metadane co najmniej w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej dla przesyłek wpływających, przesyłek wychodzących, elementów akt sprawy. 18. System umożliwia znakowanie każdego pisma unikalnym kodem kreskowym wygenerowanym przez system podczas rejestracji. Kod kreskowy musi być generowany przez system w momencie rejestracji. Procedura rejestracji musi umożliwiać naniesienie kodu kreskowego na odwzorowanie cyfrowe, bez konieczności edycji odwzorowania cyfrowego. 16

17 19. System musi pozwalać na dodawanie załączników do pism. Załączniki muszą być dodawane w formie plików pobieranych z systemu plików stacji roboczej, bezpośrednio ze skanera, bądź bezpośrednio z wiadomości System musi umożliwiać opisanie każdego załącznika nazwą. W przypadku plików z pobieranych z systemu plików System musi automatycznie zaproponować nazwę wynikającą z nazwy pliku. 21. System musi umożliwiać dodawanie załączników w postaci skanów dokumentów. Obsługa procesu skanowania nie może powodować konieczności uruchamiania żadnych dodatkowych aplikacji. Moduł do skanowania musi być integralną częścią Systemu. 22. Moduł do skanowania musi umożliwiać wykonywanie przynajmniej następujących czynności: a. Wykorzystanie jako domyślnych parametrów skanowania zdefiniowanych przez administratora w szablonach skanowania, z możliwością zmiany każdego z parametrów określonego w szablonie. Liczba i rodzaj szablonów skanowania ma być zgodna z tabelą z załącznika nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej. b. Określanie rozdzielczości skanu. c. Określanie trybu kolorów (kolor, czarno-biały, skala szarości) oraz głębi kolorów d. Określanie typu pliku wynikowego, oraz stopnia/algorytmu kompresji. e. Obracania zeskanowanego obrazu. f. Zaznaczanie dowolnego obszaru podlegającemu zapisowi po zaskanowaniu (eliminacja pustych części stron). g. Dowolne sortowanie stron po zeskanowaniu. h. Wstawianie między zeskanowanego strony dowolnego obrazka w tym także z dysku (np. w przypadku uprzedniego zeskanowania poza systemem). 23. System musi pozwalać na automatycznie usuwanie stron, które uznane są za puste. System musi pozwalać na ustawienie minimalnego stopnia zaczernienia strony jak nie jest uznawana za pustą nie zawierającą treści. 24. System musi pozwalać na tworzenie dowolnej liczby profili skanowania, czyli predefiniowanych, nazwanych zestawów parametrów skanowania przydatnych dla określonych rodzajów dokumentów. 25. System musi obsługiwać skanery z automatycznym podajnikiem oraz automatycznym duplexem. System musi wspomagać skanowanie dwustronne i wielostronicowe przy wykorzystaniu skanerów nie posiadających takich funkcji, aby jak najbardziej wspomóc użytkownika. 26. System umożliwia w momencie rejestracji przesyłki przychodzącej oraz kierowania do wysyłki przesyłki wychodzącej, jednoczesne zarejestrowanie jej w wielu różnych rejestrach, wskazanych przez użytkownika z listy dostępnych. 27. System umożliwia powiązywanie z przesyłkami przychodzącymi odpowiednich interesantów (klientów) ze słownika interesantów w dowolnej liczbie na etapie wypełniania formularza opisującego przesyłkę przychodzącą. 28. System umożliwia konfigurację i obsługę składów chronologicznych przesyłek przychodzących z możliwością odnotowania stopnia odwzorowania przesyłek papierowych. 29. System umożliwia konfigurację i obsługę składów nośników informatycznych, z możliwością odnotowywania stopnia wprowadzenia przesyłek w formie elektronicznej. 30. System umożliwia jednoczesną konfigurację i obsługę wielu składów chronologicznych i składów nośników informatycznych. 31. Funkcjonalność składów chronologicznych i nośników informatycznych umożliwia odnotowywanie wypożyczeń i zwrotów dokumentacji ze składów (z określeniem kto, kiedy, 17

18 komu i co wypożyczył ze składu), co pozwala na tworzenie historii obiegu natywnych form przesyłek, a także wygenerowanie odpowiedniego wydruku karty zastępczej zawierającego co najmniej w/w dane. 32. System umożliwia wygenerowanie listy przesyłek, dla których stopień odwzorowania pism papierowych oraz stopień wprowadzenia przesyłek w formie elektronicznej jest niepełny lub go brak. 33. System umożliwia rejestrację przesyłek, jako dokumentacji nie tworzącej akt sprawy zarówno już na etapie kancelarii, jak i u pracownika merytorycznego w wydziale. 34. Rejestracja przesyłek jako dokumentacji nie tworzącej akt sprawy ma co najmniej: a. Wymuszać lub proponować przyporządkowanie przesyłki do symbolu JRWA. b. Wymuszać lub proponować przyporządkowanie przesyłki do kategorii archiwalnej (zgodnej z symbolem JRWA). c. Pozwalać na umieszczenie dodatkowego opisu tekstowego w stosunku do każdej przesyłki. d. Nadawać przesyłce unikalne w obrębie całego systemu oznaczenie dokumentacji nie tworzącej akt sprawy, zawierające w sobie wskazanie dotyczące: rocznika rejestracji przesyłki, przyporządkowanego symbolu JRWA, symbolu komórki organizacyjnej w której zarejestrowano przesyłkę. 35. System umożliwia wyszukiwanie przesyłki stanowiące dokumentację nie tworzącą akt sprawy co najmniej wg wyżej opisanych oznaczeń i opisów tekstowych. 36. Sposób rejestracji przesyłek przychodzących umożliwia użytkownikowi rejestrującemu przesyłkę naniesienie na rejestrowaną przesyłkę identyfikatora przesyłki w systemie (wygenerowanego automatycznie przez system) wraz z odpowiednim kodem kreskowym, przed wykonaniem odwzorowania cyfrowego przesyłki. Zakłada się, że wytworzenie i dołączenie odwzorowania cyfrowego przesyłki do formularza opisującego przesyłkę zostanie wykonane na etapie rejestracji przesyłki przychodzącej. 37. System musi obsługiwać rejestrację spraw z wykorzystywaniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zgodna z Instrukcją Kancelaryjną. 38. System musi pozwalać na rejestrację sprawy na podstawie pisma. Ponadto musi pozwalać na dołączanie i odłączanie pism od sprawy. 39. System musi automatycznie podpowiadać rodzaj sprawy na podstawie określonego rodzaju pisma oraz udostępniać funkcję automatycznego założenia sprawy na żądanie użytkownika 40. System musi umożliwiać tworzenie spraw bez konieczności wskazania pisma wiodącego. 41. System musi umożliwiać kopiowanie pism. System musi udostępniać pełną informację na temat liczby egzemplarzy każdego pisma i miejscem przechowywania każdej kopii z poziomu każdego z nich. 42. System musi pozwalać na anulowanie pism. System musi również umożliwiać oznaczanie pism swobodnych jako załatwione bez konieczności rejestracji sprawy. Możliwość obsługi pism swobodnych powinna być konfigurowalna z możliwością wyłączenia jej przez administratora systemu. 43. System pozwala na dołączanie jako dokumenty pliki z dysku oraz wygenerowane/stworzone w ramach systemu. 44. System w stosunku do każdego dokumentu musi pozwalać na jego wersjonowanie. W ramach wersjonowania dokumentów system pozwala na przeglądanie poprzednich wersji dokumentu oraz rejestruje pełną historię ich zmiany z możliwością przywrócenia przez uprawnionych użytkowników wersji uprzednich. 18

19 45. System musi umożliwiać tworzenie korespondencji seryjnej z użyciem szablonów w przypadku tworzenia dokumentów o tej samej treści (za wyjątkiem adresata) adresowanych do wielu odbiorców. Sposób generowania korespondencji seryjnej nie może blokować możliwości edycji wykorzystanego przez użytkownika szablonu korespondencji do momentu zatwierdzenia jego treści. 46. System musi posiadać wbudowany edytor tekstu, z funkcjonalnością WYSIWYG. Edytor ten musi pozwalać na sprawdzenie poprawności pisowni polskiej. 47. System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów o statusie robocze/tymczasowe, które nie są widoczne dla innych osób przeglądających sprawę. W dowolnym momencie właściciel sprawy może zmienić status dokumentu na widoczny bądź przeprowadzić go przez ścieżkę akceptacji. 48. System musi posiadać wbudowany mechanizm akceptacji oraz zatwierdzania dokumentów. Ścieżka akceptacji może być wieloetapowa każdy akceptujący musi mieć możliwość skierowania dokumentu do dalszej akceptacji. Akceptacja musi być możliwa do wykonania w sposób hurtowy (tj. wiele dokumentów jednocześnie, w tym także w różnych sprawach) a ponadto system musi umożliwiać akceptację dokumentu poprzez złożenie podpisu elektronicznego pod nim. 49. System musi umożliwiać dołączanie do sprawy oraz wysyłanie dokumentów w postaci dokumentów elektronicznych utworzonych na podstawie wzorów opublikowanych w CRD. 50. System w stosunku do każdej sprawy umożliwia wydruk tzw. metryki sprawy, której mowa w art. 171a Ordynacji podatkowej oraz art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego. 51. System musi pozwalać na wprowadzenie dowolnej dodatkowej treści dotyczącej podejmowanej czynności w sprawie w sytuacji, gdy czynność ta nie ma swojego odzwierciedlenia w systemie. 52. System musi obsługiwać (wysyłanie i przyjmowanie) korespondencji pocztą elektroniczną i za pomocą faksu w oparciu o protokoły SMTP i POP3. System umożliwia również obsługę poczty elektronicznej w oparciu o protokół IMAP. System musi umożliwiać obsługę dowolnej liczby kont 53. System musi automatycznie ustawiać stan sprawy na podstawie akcji wykonywanych przez użytkownika. Dla każdego ze stanów sprawy, administrator może określić dowolną liczbę statusów, które mogą zostać wybrane przez użytkownika. System musi posiadać interfejsy umożliwiające eksport informacji o stanach i statusach spraw do wojewódzkiej platformy wymiany informacji (e-urząd). System musi być również wyposażony w możliwość eksportu informacji o stanach i statusach spraw do BIP. 54. System musi pozwalać na dekretację pism i spraw w oparciu o strukturę organizacyjną. System musi umożliwiać dekretowanie do rozpatrzenia, wskazanie komórki/stanowiska współpracującego lub przekazywanie pisma do wiadomości. 55. W trakcie dekretacji system musi umożliwić użytkownikowi dodanie opisu lub wybranie sposobu dekretacji ze zdefiniowanego słownika. System musi pozwalać na hurtowe dekretowanie dowolnej liczby korespondencji. 56. System musi pozwalać na jednoczesną dekretację na dowolną liczbę stanowisk, do dowolnej liczby komórek (z możliwością uwzględnienia komórek podrzędnych), a także przekazanie kopii pisma w przypadku wątpliwości do innej osoby w komórce posiadającej uprawnienie do dekretacji. 57. System musi przewidywać wyznaczenie co najmniej 1 stanowiska w każdej komórce spełniającego rolę sekretariatu komórki przyjmującego wszelkie kierowane do tejże pisma. 19

20 58. System musi umożliwiać na etapie dekretacji przekazanie polecenia dotyczącego sposobu rozpatrzenia danego pisma. System musi pozwalać na wprowadzenie polecenia kierowanego do wszystkich adresatów dekretacji, indywidualnego polecenia dla każdego adresata, a także wyznaczenia czasu wykonania każdego z poleceń dekretacyjnych. System ponadto pozwala na określenie priorytetu dla sprawy oraz dla każdego polecenia oddzielnie. 59. System pozwala na wskazanie dowolnej liczby adresatów merytorycznych dekretacji (dla których system winien przekazać kopię pisma) oraz dla każdej pary adresat merytoryczny-kopia pisma, dowolnej liczby komórek organizacyjnych/stanowisk współpracujących w danej sprawie, którym to system winien przekazać tylko udostępnienie sprawy bez możliwości założenia oddzielnej sprawy. 60. System musi pozwalać na potwierdzanie dekretacji podpisem elektronicznym. 61. System musi umożliwiać hurtowe dekretowanie dowolnie wybranego zestawu dokumentów oczekujących na zadekretowanie. 62. System musi wspomagać określanie polecenia dekretacyjnego z wykorzystaniem słownika centralnego poleceń dekretacyjnych oraz indywidualnego stworzonego do potrzeb własnych użytkownika. 63. System musi pozwalać na wycofanie błędnej dekretacji lub jeśli pozwalają na to dodatkowe uprawnienia przekazanie przez użytkownika pisma do właściwej komórki organizacyjnej. 64. Dla każdego pisma i sprawy System musi umożliwiać podgląd historii dekretacji (z zapisami poszczególnych dekretacji oraz związanych z nimi poleceń lub typów) oraz historii dokumentu, zawierającej operacje na nim wykonywane (np. rejestracja pisma, anulowanie, zakończenie sprawy itp.). System musi również odnotowywać każdą zmianę stanu i statusu sprawy oraz ewentualnej zmiany planowanego terminu zakończenia sprawy. 65. System musi umożliwiać pracę grupową polegającą na możliwości wglądu do danej sprawy przez wielu użytkowników i dołączania przez nich dowolnych pism. Użytkownik będący inicjatorem pracy w grupie musi mieć możliwość w dowolnym momencie zebrania efektów dotychczasowych prac i odebrania pozostałym użytkownikom dostępu do sprawy. 66. Każda zmiana treści pisma przez kolejnych użytkowników powinna powodować utworzenie nowej wersji treści. System musi umożliwiać tworzenie nowych wersji, przeglądanie wersji poprzednich oraz w razie potrzeby oznaczenie dowolnej z wersji treści jako wersji aktualnej. 67. System musi umożliwiać prowadzanie pełnych akt sprawy w postaci elektronicznej lub odnotowywanie informacji o dokumentach nie przetworzonych na postać elektroniczną. 68. System musi pozwalać na dowolne wiązanie spraw i dokumentów poprzez wiązanie ich relacjami. Z poziomu każdego dokumentu system musi udostępniać informację o istniejących powiązaniach dokumentu/sprawy. 69. System musi umożliwiać udostępnianie pism/spraw do wiadomości innym użytkownikom. Właściciel sprawy może zdecydować o zakresie udostępnienia oraz o akcjach możliwych do wykonania w sprawie, którą udostępnił. 70. Dane opisujące sprawę (metryka) muszą zawierać co najmniej atrybuty o których mowa w Instrukcji kancelaryjnej. 71. System musi wyróżniać co najmniej sprawy: bieżące, nierozpoczęte, zakończone, zamknięte, wstrzymane, wznowione, do wiadomości. 72. System musi umożliwiać użytkownikom dostęp do zawartości spraw i grup spraw, do których mają nadane uprawnienia. 20

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 Załącznik nr 1 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 System TALGOS w wersji 4.0 zapewnia: 1) kontrolę nad obiegiem informacji (korespondencji przychodzącej i wychodzącej, poczty elektronicznej i innych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Zarzadzania Dokumentacją ZIKiT

Elektroniczny System Zarzadzania Dokumentacją ZIKiT OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ESZD Kraków, dn: 04.08.2014 Spis treści 1. Definicje. 3 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ESZD. 3 3. Sposób realizacji wszelkich czynności ESZD 3 4. ESZD musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Copyright by MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Kraków 2013

Copyright by MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Kraków 2013 1 Copyright by MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Kraków 2013 MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków tel +48 12 266 39 69 http://www.maxto.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt PSZ.eDOK Wersja PSZ.eDOK 6.0

Zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt PSZ.eDOK Wersja PSZ.eDOK 6.0 Zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt PSZ.eDOK Wersja PSZ.eDOK 6.0 Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu edok 6.0: Spis 1. Notatki publiczne/prywatne. 2. Automatyczne usuwanie poczty niechcianej.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 22 A-0000-52/14 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. W sprawie ustalenia Zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących Lista Zmian do 6.3 Lista Zmian do 6.3 1. Szablony pism dla pism wychodzących. 2. Kreator przenoszenia osób 3. Podpowiadanie istniejących adresatów. 4. Mail dla wszystkich użytkowników. 5. Mail dla kancelarii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

I. Skład komisji: Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:

I. Skład komisji: Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... PROTOKÓŁ ODBIORU Dostawy, instalacji i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, oprogramowania i sprzętu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo